నే బ్రతికి ఉన్నానంటే

పాట రచయిత: పి దైవ కుమారి
Lyricist: P Daiva Kumari

నే బ్రతికి ఉన్నానంటే – అది కేవలం నీ కృప
ఈ స్థితిలో ఉన్నానంటే – అది క్రీస్తు మహా కృప (2)
నీ ప్రేమ బలమైనది
నీ మాట విలువైనది (2)        ||నే బ్రతికి||

లోకములో నేనుండగా
నీ కరములు చాపి పిలిచావయ్యా
దుఃఖములో నేనుండగా
నన్ను ఓదార్చినావు నా యేసయ్యా (2)
నా ఆధారము నీవే
నా ఆశ్రయము నీవే (2)        ||నే బ్రతికి||

నా వారలే నన్ను నిందించినా
నా బంధువులే నన్ను వెలివేసినా (4)
ఎవరున్నా లేకున్ననూ
నీ తోడు చాలునయ్యా
ఏమున్నా లేకున్ననూ
నీ కృపయే చాలునయ్యా        ||నే బ్రతికి||

నా స్థితి నీవు చూసావయ్యా
నా గతినే నీవు మార్చావయ్యా (2)
నా ఆధారము నీవే
నా ఆశ్రయము నీవే (2)        ||నే బ్రతికి||

Ne Brathiki Unnaanante – Adi Kevalam Nee Krupa
Ee Sthithilo Unnaanante – Adi Kreesthu Mahaa Krupa (2)
Nee Prema Balamainadi
Nee Maata Viluvainadi (2)         ||Ne Brathiki||

Lokamulo Nenundagaa
Nee Karamulu Chaapi Pilichaavayyaa
Dukhamulo Nenunddagaa
Nannu Odaarchinaavu Naa Yesayyaa (2)
Naa Aadhaaramu Neeve
Naa Aashrayamu Neeve (2)         ||Ne Brathiki||

Naa Vaarale Nannu Nindinchinaa
Naa Bandhuvule Nannu Velivesinaa (4)
Evarunna Lekunnanu
Nee Thodu Chaalunayyaa
Emunna Lekunnanu
Nee Krupaye Chaalunayyaa         ||Ne Brathiki||

Naa Sthithi Neevu Choosaavayyaa
Naa Gathine Neevu Maarchaavayyaa (2)
Naa Aadhaaramu Neeve
Naa Aashrayamu Neeve (2)         ||Ne Brathiki||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply