ఆరని ప్రేమ ఇది

పాట రచయిత: అంశుమతి మేరి
Lyricist: Amshumathi Mary

ఆరని ప్రేమ ఇది – ఆర్పజాలని జ్వాల ఇది (2)
అతి శ్రేష్టమైనది – అంతమే లేనిది
అవధులే లేనిది – అక్షయమైన ప్రేమ ఇది (2)
కలువరి ప్రేమ ఇది – క్రీస్తు కలువరి ప్రేమ ఇది (2)       ||ఆరని||

సింహాసనము నుండి – సిలువకు దిగి వచ్చినది
బలమైనది మరణము కన్నా – మృతిని గెల్చి లేచినది (2)
ఇది సజీవమైనది – ఇదే సత్యమైనది
ఇదే నిత్యమైనది – క్రీస్తు యేసు ప్రేమ ఇది (2)
కలువరి ప్రేమ ఇది – క్రీస్తు కలువరి ప్రేమ ఇది (2)       ||ఆరని||

నా స్థానమందు నిలిచి – నా శిక్షనే భరియించి
క్రయ ధనమును చెల్లించి – గొప్ప రక్షణ నిచ్చినది (2)
నాకు విలువ నిచ్చినది – నన్ను వెలిగించినది
ఆ ఉన్నత రాజ్యమందు – నాకు స్థానమిచ్చినది (2)
ఉన్నత ప్రేమ ఇది – అత్యున్నత ప్రేమ ఇది (2)       ||ఆరని||

భూ రాజులు అధిపతులు – రాజ్యాలు అధికారాలు
చెరయైనా ఖడ్గమైనా – కరువైనా ఎదురైన (2)
ఎవరు ఆర్పలేనిది – ఎవరు ఆపలేనిది
ప్రవహించుచున్నది – ప్రతి పాపి చెంతకు (2)
ప్రేమ ప్రవాహమిది – యేసు ప్రేమ ప్రవాహమిది (2)       ||ఆరని||

Aarani Prema Idi – Aarpajaalani Jwaala Idi (2)
Athi Sreshtamainadi – Anthame Lenidi (2)
Avadhule Lenidi – Akshayamaina Prema Idi (2)
Kaluvari Prema Idi – Kreesthu Kaluvari Prema Idi (2)        ||Aarani||

Simhaasanamu Nundi – Siluvaku Digi Vachchinadi
Balamainadi Maranamu Kannaa – Mruthini Gelchi Lechinadi (2)
Idi Sajeevamainadi – Ide Sathyamainadi
Ide Nithyamainadi – Kreesthu Yesu Prema Idi (2)
Kaluvari Prema Idi – Kreesthu Kaluvari Prema Idi (2)        ||Aarani||

Naa Sthaanamandu Nilichi – Naa Shikshane Bhariyinchi
Kraya Dhanamunu Chellinchi – Goppa Rakshana Nichchinadi (2)
Naaku Viluva Nichchinadi – Nannu Veliginchinadi
Aa Unnatha Raajyamandu – Naaku Sthaanamichchinadi (2)
Unnatha Prema Idi – Athyunnatha Prema Idi (2)        ||Aarani||

Bhoo Raajulu Adhipathulu – Raajyaalu Adhikaaralu
Cherayainaa Khadgamainaa – Karuvainaa Eduraina (2)
Evaru Aarpalenidi – Evaru Aapalenidi
Pravahinchuchunnadi – Prathi Paapi Chenthaku (2)
Prema Pravaahamidi – Yesu Prema Pravaahamidi (2)        ||Aarani||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

1 comment

Leave a Reply

%d bloggers like this: