కనలేను ప్రభుకేల

పాట రచయిత: కే సుందర్ రావు
Lyricist: K Sundar Rao

కనలేను ప్రభుకేల శ్రమ సిల్వపై
మనలేను ప్రభు జూచి కఠినాత్మునై
కఠినాత్మునై…        ||కనలేను||

పాపులనేలేటి ప్రభునేలనో
బల్లెంపు పోటుల బంధించిరి (2)
కనుపించు పాపాలు రక్తాలలో
ప్రభు బాధలో        ||కనలేను||

ముండ్ల కిరీటము ప్రభుకేలనో
మూఢులు మోపిరి ప్రభు నెత్తిని (2)
ప్రభు రక్త గాయాలు నా పాపమా
ప్రభు శాపమా        ||కనలేను||

తన జంపు శత్రువుల క్షమియించెను
క్షమియింపుమని తండ్రిని వేడెను (2)
క్షమా బుద్ధి నేర్పించి చితి నోర్చెను
భరియించెను        ||కనలేను||

మోయజాలని సిలువ మోయించిరి
దివినేలు బాహువులు బంధించిరి (2)
నా పాపమంతయు ప్రభు మోసెను
భరియించెను        ||కనలేను||

జీవజలముల నిచ్చుఁ ప్రభుకేలనో
చేదు చిరక త్రాగను అందించిరి (2)
ఆత్మ దాహము తీర్చ బలి అయ్యెను
సిలువొందెను        ||కనలేను||

తన ఆత్మ తండ్రికి సమర్పించెను
తనదంతా తండ్రితో చాచుంచెను (2)
తలవంచి తండ్రిలో తుది చేరెను
కను మూసెను        ||కనలేను||

లోకాలనేలేటి ప్రభువేలనో
ఈ ఘోర మరణంబు గురి అయ్యెనో (2)
నా పాప బ్రతుకేల ప్రభువేడ్చెనో
సిలువేసెనో        ||కనలేను||

Kanalenu Prabhukela Shrama Silvapai
Manalenu Prabhu Joochi Katinaathmunai
Katinaathmunai…          ||Kanalenu||

Paapulaneleti Prabhunelano
Ballempu Potula Bandhinchiri (2)
Kanupinchu Paapaalu Rakthaalalo
Prabhu Baadhalo          ||Kanalenu||

Mundla Kireetamu Prabhukelano
Moodulu Mopiri Prabhu Netthini (2)
Prabhu Raktha Gaayaalu Naa Paapamaa
Prabhu Shaapamaa          ||Kanalenu||

Thana Jampu Shathruvula Kshamiyinchenu
Kshamiyimpumani Thandrini Vedenu (2)
Kshamaa Buddhi Nerpinchi Chithi Norchenu
Bhariyinchenu          ||Kanalenu||

Moyajaalani Siluva Moyinchiri
Divinelu Baahuvulu Bandhinchiri (2)
Naa Paapamanthayu Prabhu Mosenu
Bhariyinchenu          ||Kanalenu||

Jeevajalamula Nichchu Prabhukelano
Chedu Chiraka Thraaganu Andinchiri (2)
Aathma Daahamu Theercha Bali Ayyenu
Siluvondenu          ||Kanalenu||

Thana Aathma Thandriki Samarpinchenu
Thanadanthaa Thandritho Chaachunchenu (2)
Thalavanchi Thandrilo Thudi Cherenu
Kanu Moosenu          ||Kanalenu||

Lokaalaneleti Prabhuvelano
Ee Ghora Maranambu Guri Ayyeno (2)
Naa Paapa Brathukela Prabhuvedcheno
Siluveseno          ||Kanalenu||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply