నన్ను కాదనవని

పాట రచయిత: పి సతీష్ కుమార్
Lyricist: P Satish Kumar


నన్ను కాదనవని – నను కాదనలేవని
నీ చెంతకు నే చేరినా (2)
నీ ప్రేమే చాలని – నిను ప్రేమించాలని
నీ మనసే నే కోరినా (2)          ||నన్ను||

లోకాన్ని చూసి నే – పాపాన్ని చేసి నే
అలసి నీ చెంత చేరినా (2)
సాతానుకు దొరికిన – లోకానికి లొంగిన
నీవే నా దిక్కని ఎంచినా – (2)          ||నన్ను||

లాభాన్నాశించి నే – లోపాలు చేసి నే
సొలసి నీ శరణు కోరినా (2)
శోధనలు లొంగిన – వంచనలకు ఒరిగిన
నీవే ఆధారమని యెంచినా – (2)          ||నన్ను||


Nannu Kaadanavani – Nanu Kaadanalevani
Nee Chenthaku Ne Cherinaa (2)
Nee Preme Chaalani – Ninu Preminchaalani
Nee Manase Ne Korinaa (2)          ||Nannu||

Lokaanni Choosi Ne – Paapaanni Chesi Ne
Alasi Nee Chentha Cherinaa (2)
Saathaanuku Dorikina – Lokaaniki Longinaa
Neeve Naa Dikkani Enchinaa – (2)          ||Nannu||

Laabhaannaashinchi Ne – Lopaalu Chesi Ne
Solasi Nee Sharanu Korinaa (2)
Shodhanalaku Longina – Vanchanalaku Vorigina
Neeve Aadhaaramani Yenchinaa – (2)          ||Nannu||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply