ఓ దేవా దయ చూపుమయ్యా

పాట రచయిత: రాజ్ ప్రకాష్ పాల్
Lyricist: Raj Prakash Paul

ఓ దేవా దయ చూపుమయ్యా
దేశాన్ని బాగుచేయుమయ్యా
నీ ప్రజల మొరను అలకించుమా
నీ కృపలో మమ్మును నడిపించుమా
మన్నించి బ్రతికించు – ఉజ్జీవం రగిలించు        ||ఓ దేవా||

సర్వలోక రక్షకా – కరుణించుమయ్యా
నీ వాక్య శక్తిని – కనుపరచుమయ్యా
అంధకార ప్రజలను – వెలిగించుమయ్యా
పునరుత్ధాన శక్తితో – విడిపించుమయ్యా

ఒకసారి చూడు – ఈ పాప లోకం
నీ రక్తంతో కడిగి – పరిశుద్ధపరచు
దేశాన్ని క్షమియించు – ప్రేమతో రక్షించు         ||ఓ దేవా||

O Devaa Daya Choopumayyaa
Deshaanni Baagucheyumayyaa
Nee Prajala Moranu Alakinchumaa
Nee Krupalo Mammunu Nadipinchumaa
Manninchi Brathikinchu – Ujjeevam Ragilinchu         ||O Devaa||

Sarvaloka Rakshakaa – Karunichumayyaa
Nee Vaakya Sakthini – Kanuparachumayyaa
Andhakaara Prajalanu – Veliginchumayyaa
Punarutthaana Sakthitho – Vidipinchumayyaa

Okasaari Choodu – Ee Paapa Lokam
Nee Raktamtho Kadigi – Parishuddhaparachu
Deshanni Kshamiyinchu – Prematho Rakshinchu        ||O Devaa||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply