నాకున్నది నీవేనని

పాట రచయిత: పండు ప్రేమ్ కుమార్
Lyricist: Pandu Prem Kumar


నాకున్నది నీవేనని
నను కన్నది సిలువేనని (2)
నీవున్నది నాలోనని
నేనున్నది నీకేనని
సాక్ష్యమిచ్చెద యేసయ్యా
నీ సాక్షిగా బ్రతికించుమయ్యా       ||నాకున్నది||

గుడ్డివాడను నేనేనని
నీ చూపు ప్రసాదించేవని (2)
చెవిటి వాడను నేనేనని
నీ వినికిడి నేర్పించేవని         ||సాక్ష్యమిచ్చెద||

మూగవాడను నేనేనని
నీ మాటలు పలికించేవని (2)
అవిటివాడను నేనేనని
నీ నడకలు నేర్పించేవని         ||సాక్ష్యమిచ్చెద||


Naakunnadi Neevenani
Nanu Kannadi Siluvenani (2)
Neevunnadi Naalonani
Nenunnadi Neekenani
Saakshyamichcheda Yesayyaa
Nee Saakshigaa Bathikinchumayyaa      ||Naakunnadi||

Guddivaadanu Nenenani
Nee Choopu Prasaadinchevani (2)
Cheviti Vaadanu Nenenani
Nee Vinikidi Nerpinchevani        ||Saakshyamichcheda||

Moogavaadanu Nenenani
Nee Maatalu Palikinchevani (2)
Avitivaadanu Nenenani
Nee Nadakalu Nerpinchevani        ||Saakshyamichcheda||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply