ఉదయకాలము మధ్యాహ్నము

పాట రచయిత:
Lyricist:

ఉదయకాలము మధ్యాహ్నము
సాయంకాలము చీకటి వేళలో (2)
చింత లేదు బాధ లేదు
భీతి లేదు భయము లేదు
యేసు ఉన్నాడు
నాలో యేసు ఉన్నాడు (2)

లోకమునకు వెలుగైన
ఆ యేసే దారి చూపును (2)
చింత లేదు బాధ లేదు
భీతి లేదు భయము లేదు
యేసు ఉన్నాడు
నాలో యేసు ఉన్నాడు (4)

Udayakaalamu Madhyahaanamu
Saayankaalamu Cheekati Velalo (2)
Chintha Ledhu Baadha Ledhu
Bheethi Ledhu Bhayamu Ledhu
Yesu Unnaadu
Naalo Yesu Unnaadu (2)

Lokamunaku Velugaina
Aa Yese Daari Choopunu (2)
Chintha Ledhu Baadha Ledhu
Bheethi Ledhu Bhayamu Ledhu
Yesu Unnaadu
Naalo Yesu Unnaadu (4)

Chords Credits: Brother Oliver Paul

Em           D
Udayakaalamu Madhyahaanamu
     Am  D      Em
Saayankaalamu Cheekati Velalo (2)
        C     
Chintha Ledhu Baadha Ledhu
 Am      Em
Bheethi Ledhu Bhayamu Ledhu
D      C   D  Em
Yesu Unnaadu Naalo Yesu Unnaadu - (2)

Em     D    
Lokamunaku Velugaina 
Am  D       Em
Aa Yese Daari Choopunu (2)
        C     
Chintha Ledhu Baadha Ledhu
 Am      Em
Bheethi Ledhu Bhayamu Ledhu
D      C   D  Em
Yesu Unnaadu Naalo Yesu Unnaadu - (4)

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply