నీ పాద సన్నిధికి

పాట రచయిత: సీయోను గీతాలు
Lyricist: Songs of Zion

నీ పాద సన్నిధికి
కృపామయా యేసయ్యా
నీ ప్రేమ కనుగొనుచు
దేవా నే వచ్చితిని (2)       ||నీ పాద||

విశ్రాంతి నిచ్చెడు దేవా
శ్రమలెల్ల తీర్చుమయ్యా (2)
సిలువయే నా ఆశ్రయము
హాయిగా నచ్చటుండెదను (2)       ||నీ పాద||

ప్రార్ధించుమంటివి ప్రభువా
సంకట సమయములో (2)
దయ చూపి నను కరుణించి
ప్రేమతో ఆదరించుమయ్యా (2)       ||నీ పాద||

Nee Paadha Sannidhiki
Krupaamayaa Yesayyaa
Nee Prema Kanugonuchu
Devaa Ne Vachchithini (2)       ||Nee Paadha||

Vishraanthi Nichchedu Devaa
Shramalella Theerchumayyaa (2)
Siluvaye Naa Aashrayamu
Haayigaa Nachchatundedanu(2)       ||Nee Paadha||

Praardhinchumantivi Prabhuvaa
Sankata Samayamulo (2)
Daya Choopi Nanu Karuninchi
Prematho Aadarinchumayyaa (2)       ||Nee Paadha||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply