ఆ శ్రేష్టంబౌ గ్రంథములో

పాట రచయిత: సీయోను గీతాలు
Lyricist: Songs of Zion


ఆ శ్రేష్టంబౌ గ్రంథములో
ఏ చోట చూచినా ఆదరణ యున్నది
సుఖ దుఃఖములో వాగ్ధానమున్నవి
విశ్వాసముంచి ధ్యానించుడి

Aa Srehstambau Grandhamulo
Ae Chota Choochinaa Aadarana Yunnadi
Sukha Dukhamulo Vaagdhaanamunnavi
Vishwaasamunchi Dhyaaninchudi

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply