క్రిస్మస్ మెడ్లీ 2

పాట రచయిత:
Lyricist:

నర జన్మమెత్తి వరసుతునిగా
అరుదెంచె నేడు సరసముగా
శ్రీ వేల్పుడగు ఆనందమూర్తి
క్రీస్తేసు స్వామి ఈ భువిలోన
మానసవేది పావనమూర్తి
మానవులను పాలించుకర్త
నర జన్మమెత్తి…

లోకముద్ధరింప పరిశుద్ధ జన్మ
మెత్తి కన్య మరియ గర్భవతియాయే (2)    ||మానసవేది||

బంతి యనగ యాడరే మన
బాల చిన్న ముద్దుల యేసుకు (2)
ముత్తిక తోడ కూడి యాడి
ముద్దుల పరుడు పల్క పరుడు

గ గ గ రి గ మ మ మ మ
ప మ ప మ ప ద ని స (2)
ప ద ని స.. ప ద ని స..
ప ద ప ద గ మ గ మ గ రి స రి ||బంతి||

జ్ఞానులెల్ల వచ్చిరి
మంచి కానుకలర్పించిరి (2)       ||ముత్తిక||

జననము నొందెను జయ యేసు
జయ గీతములు పాడుడి (2)
ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ
ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ
ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ

గొర్రెల కాపరులకు దూత
గొప్ప వార్తను తెలిపినట (2)        ||జననము||

శ్రీ యేసుండు జన్మించే రేయిలో (2)
నేడు పాయక బేత్లెహేమ యూరిలో (2)

సత్రమందున పశువుల శాలయందున (2)
దేవపుత్రుండు మనుజుండాయెనందున (2)          ||శ్రీ యేసుండు||

చూడబోదాము రారే
సకల జనంబులార
శ్రీ యేసు నాథుని జన్మంబు (2)
ఆనందముతో మనమందరం (2) ఆహ        ||చూడబోదాము||

ఘల్లు ఘల్లున మనమెల్లి యేసుని
పాదంబు జంబులకు మ్రొక్కెదము (2)       ||ఆనందముతో||
ఆహ చూడ… ఆహ చూడ…
ఆహ చూడబోదాము రారే
సకల జనంబులార
శ్రీ యేసు నాథుని జన్మంబు (2)

Nara Janmametthi Varasuthinigaa
Arudhenche Nedu Sarasamugaa
Sri Velpudagu Aanandamurthi
Kreesthesu Swaami Ee Bhuvilona
Maanasavedi Paavana Murthi
Maanavulanu Paalinchukartha
Nara janmamethi…

Lokamuddharimpa Parishuddha Janma
metthi Kanya Mariya Garbhavathiyaaye (2)     ||Maanasavedi||

Banthi Yanaga Yaadare Mana
Baala Chinna Muddhula Yesuku (2)
Mutthika Thoda Koodi Yaadi
Muddhula Parudu Palka Parudu

Ga Ga Ga Ri Ga Ma Ma Ma Ma
Pa Ma Pa Ma Pa Da Ni Sa (2)
Pa Da Ni Sa.. Pa Da Ni Sa..
Pa Da Pa Da Ga Ma Ga Ma Ga Ri Sa Ri ||Banthi||

Gnaanulella Vacchiri
Manchi Kaanukalarpinchiri (2)      ||Mutthika||

Jananamu Nondhenu Jaya Yesu
Jaya Geethamulu Paadudi (2)
Aa Aa Aa Aa Aa Aa
Aa Aa Aa Aa Aa Aa
Aa Aa Aa Aa Aa Aa Aa Aa

Gorrela Kaaparulaku Dootha
Goppa Vaarthanu Thelipenata (2)       ||Jananamu||

Sri Yesundu Janminche Reyilo (2)
Nedu Paayaka Bethlehema Yoorilo (2)

Sathramanduna Pashuvula Shaalayanduna (2)
Devaputhrundu Manujundaayenanduna (2)       ||Sri Yesundu||

Choodabodaamu Raare
Sakala Janambulaara
Sri Yesu Naadhuni Janmambu (2)
Aanandamutho Manamandaram (2) Aahaa      ||Choodabodaamu||

Ghallu Ghalluna Manamelli Yesuni
Paadambu Jambulaku Mrokkedamu (2)        ||Aanandhamutho||
Aaha Chooda… Aaha Chooda…
Aaha Choodabodhaamu Raare
Sakala Janambulaara
Sri Yesu Naadhuni Janmambu (2)

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply