ఏ నామములో

పాట రచయిత: అను శామ్యూల్
Lyricist: Anu Samuel

ఏ నామములో సృష్టి అంతా సృజింపబడెనో
ఆ నామమునే స్తుతింతును
ఏ నామములో పాపమంతా క్షమించబడెనో
ఆ నామమునే పూజింతును
ఏ నామములో దావీదు గోలియాతును ఎదురించెనో
ఆ నామమునే నమ్మెదను
ఏ నామములో ఈ లోకమంతటికి రక్షణ కలుగునో
ఆ నామమునే స్మరింతును

నీ నామమునే ధ్వజముగ పైకెత్తెదను
నీ నామమే ఆధారము
నీ నామమునే ధ్వజముగ పైకెత్తెదను
నీ నామమే నా జయము

రోగము తలవంచును నీ నామము ఎదుట
శాపము తల వంగును నీ నామము ఎదుట (2)
సాటిలేని నామము – స్వస్థపరచే నామము (2)       ||నీ నామమునే||

ప్రతి మోకాలొంగును నీ నామము ఎదుట
ప్రతి నాలుక పలుకును ప్రభు యేసుకే ఘనత (2)
శ్రేష్టమైన నామము – శక్తిగలిగిన నామము (2)       ||నీ నామమునే||

హెచ్చింపబడును గాక నీ నామము యేసయ్యా
కీర్తింపబడును గాక నీ నామము యేసయ్యా
కొనియాడబడును గాక నీ నామము యేసయ్యా
అన్ని నామములకు పై నామముగా (2)
అన్ని నామములకు పై నామముగా – (3)       ||నీ నామమునే||

Ae Naamamulo Srushti Anthaa Srujimpabadeno
Aa Naamamune Sthuthinthunu
Ae Naamamulo Paapamanthaa Kshaminchabadeno
Aa Naamamune Poojinthunu
Ae Naamamulo Daaveedu Goliyaathunu Edurincheno
Aa Naamamune Nammedanu
Ae Naamamulo Ee Lokamanthatiki Rakshana Kaluguno
Aa Naamamune Smarinthunu

Nee Naamamune Dhwajamuga Paiketthedanu
Nee Naamame Aadharamu
Nee Naamamune Dhwajamuga Paiketthedanu
Nee Naamame Naa Jayamu

Rogamu Thalavanchunu Nee Naamamu Eduta
Shapamu Thala Vangunu Nee Naamamu Eduta (2)
Saatileni Naamamu – Swasthaparache Naamamu (2)       ||Nee Naamamune||

Prathi Mokaalongunu Nee Naamamu Eduta
Prathi Naaluka Palukunu Prabhu Yesuke Ghanathaa (2)
Sreshtamaina Naamamu – Shakthigaligina Naamamu (2)       ||Nee Naamamune||

Hechchimpabadunu Gaaka Nee Naamamu Yesayyaa
Keerthimpabadunu Gaaka Nee Naamamu Yesayyaa
Koniyaadabadunu Gaaka Nee Naamamu Yesayyaa
Anni Naamamulaku Pai Naamamugaa (2)
Anni Naamamulaku Pai Naamamugaa – (3)      ||Nee Naamamune||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply