దేవుడొక నగరము

పాట రచయిత: సీయోను గీతాలు
Lyricist: Songs of Zion


దేవుడొక నగరము మన కొరకై
సిద్ధపరచుచుండె నుండుటకై (2)
మనము వెళ్ళెదం నిశ్చయముగా (2)        ||దేవుడొక||

మేలిమి బంగారము అద్భుత నగరం
విలువైన రాళ్ళతో పునాది వేసెను (2)
రక్తముచే శుద్ధులై క్షమించబడితిమి (2)
మనము వెళ్ళెదం నిశ్చయముగా – నిశ్చయముగా (2)        ||దేవుడొక||

నగర ప్రాకారములు ఎత్తైనవి
సూర్య కాంతములచే కట్టబడెను (2)
ప్రభువే విమోచించి అధికారమిచ్చెను (2)
మనము వెళ్ళెదం నిశ్చయముగా – నిశ్చయముగా (2)        ||దేవుడొక||

ముత్యాల గుమ్మములు పండ్రెండు గలవు
పన్నిద్దరు దూతలు అచ్చట నుండిరి (2)
పరిశుద్ధ జీవితం నేర్పించెను ప్రభువు (2)
మనము వెళ్ళెదం నిశ్చయముగా – నిశ్చయముగా (2)        ||దేవుడొక||

ఆ నగర వీధులు మేలిమి బంగారం
ద్వారములు ఎప్పటికి మూయబడవు (2)
ఆర్భాటంతో ప్రవేశించి విజయోత్సవంబుతో (2)
మనము వెళ్ళెదం నిశ్చయముగా – నిశ్చయముగా (2)        ||దేవుడొక||

గొర్రెపిల్ల సింహాసన మచ్చటుండును
ఆయనే దీపము నాలయమై యుండును (2)
జీవగ్రంథమందున పేరులున్నవనుచు (2)
మనము వెళ్ళెదం నిశ్చయముగా – నిశ్చయముగా (2)        ||దేవుడొక||

జయవంతుల కొరకే ఆ నగరం
పాపాత్ములు అచ్చటకు వెళ్ళనేరరు (2)
విజయుల మౌదము క్రీస్తుని రక్తముచే (2)
మనము వెళ్ళెదం నిశ్చయముగా – నిశ్చయముగా (2)        ||దేవుడొక||


Devudoka Nagaramu Mana Korakai
Siddhaparachuchunde Nundutakai (2)
Manamu Velledam Nischayamugaa (2)       ||Devudoka||

Melimi Bangaaramu Adbhutha Nagaram
Viluvaina Raallatho Punaadi Vesenu (2)
Rakthamuche Shuddhulai Kshaminchabadithimi (2)
Manamu Velledam Nischayamugaa – Nischayamugaa (2)       ||Devudoka||

Nagara Praakaaramulu Etthainavi
Soorya Kaanthamulache Kattabadenu (2)
Prabhuve Vimochinchi Adhikaaramichchenu (2)
Manamu Velledam Nischayamugaa – Nischayamugaa (2)       ||Devudoka||

Muthyaala Gummamulu Pandrendu Galavu
Panniddaru Doothalu Achchata Nundiri (2)
Parishuddha Jeevitham Nerpinchenu Prabhuvu (2)
Manamu Velledam Nischayamugaa – Nischayamugaa (2)       ||Devudoka||

Aa Nagara Veedhulu Melimi Bangaaram
Dwaaramulu Eppatiki Mooyabadavu (2)
Aarbhaatamtho Praveshinchi Vijayothsvambutho (2)
Manamu Velledam Nischayamugaa – Nischayamugaa (2)       ||Devudoka||

Gorrepilla Simhaasanamachchatundunu
Aayane Deepamu Naalayamai Yundunu (2)
Jeeva Grandhamanduna Perulunnavanuchu (2)
Manamu Velledam Nischayamugaa – Nischayamugaa (2)       ||Devudoka||

Jayavanthula Korake Aa Nagaram
Paapaathmulu Achchataku Vellaneraru (2)
Vijayulamoudamu Kreesthuni Rakthamuche (2)
Manamu Velledam Nischayamugaa – Nischayamugaa (2)       ||Devudoka||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply