నే స్తుతించెదను

పాట రచయిత: సీయోను గీతాలు
Lyricist: Songs of Zion

నే స్తుతించెదను యేసు నామమును
భజించెదను క్రీస్తు నామమును
స్తుతికి యేసే యోగ్యుడని
నిత్యం నిత్యం నే స్తుతించెదను      ||నే స్తుతించెదను||

ఆ ప్రభు కృప ప్రేమ కనికరముల్
వర్ణింప నెవ్వరికి తరమౌనా? (2)
పాపిని నన్ను రక్షించుటకై
చూపెను ప్రేమనపారముగా (2)     ||నే స్తుతించెదను||

పాపములన్నియు బాపుటకై
శాపములన్నియు మాపుటకై (2)
ఏ పాపమెరుగని ఆ పావనుడు
శాపగ్రాహియై చావొందెను (2)     ||నే స్తుతించెదను||

శోధన కాలముల యందున
వేదన కాలముల యందున (2)
నాధుడు యేసు మనతోడనుండ
అంతమేగా మన చింతలకు (2)     ||నే స్తుతించెదను||

ఎనలేని ప్రేమతో కౌగిలించెను
ఎంచలేని మేళ్ళతో నన్ను నింపెను (2)
మహామహుండు మహిమ ప్రధానుడు
మహిమతో వచ్చును మేఘముపై (2)     ||నే స్తుతించెదను||

రాజాధిరాజు ప్రభు యేసే
దేవాదిదేవుడు మన యేసే (2)
పరమందు దూతలు యిహమందు నరులు
పాడుడి ప్రభునకు హల్లెలూయా (2)     ||నే స్తుతించెదను||

Ne Sthuthinchedan Yesu Naamamunu
Bhajinchedanu Kreesthu Naamamunu
Sthuthiki Yese Yogyudani
Nithyam Nithyam Ne Sthuthinchedanu     ||Ne Sthuthinchedanu||

Aa Prabhu Krupa Prema Kanikaramul
Varnimpa Nevvariki Tharamounaa? (2)
Paapini Nannu Rakshinchutakai
Choopenu Premanapaaramugaa (2)      ||Ne Sthuthinchedanu||

Paapamulanniyu Baaputakai
Shaapamulanniyu Maaputakai (2)
Ae Paapamerugani Aa Paavanudu
ShaapaGraahiyai Chaavondenu (2)      ||Ne Sthuthinchedanu||

Shodhana Kaalamula Yanduna
Vedhana Kaalamula Yanduna (2)
Naathudu Yesu Mana Thoda Nunda
Anthamegaa Mana Chinthalaku (2)      ||Ne Sthuthinchedanu||

Enaleni Prematho Kougilinchenu
Enchaleni Mellatho Nannu Nimpenu (2)
Mahaamahundu Mahima Pradhaanudu
Mahimatho Vachchunu Meghamupai (2)      ||Ne Sthuthinchedanu||

Raajaadhi Raaju Prabhu Yese
Devaadhi Devudu Mana Yese (2)
Paramandu Doothalu Ihamandu Narulu
Paadudi Prabhunaku Hallelujah (2)      ||Ne Sthuthinchedanu||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply