రాజాధి రాజా రారా

పాట రచయిత: ఈ డి నిత్యానందము
Lyricist: E D Nithyaanandamu


రాజాధి రాజా రారా – రాజులకు రాజువై రారా
రాజయేసు రాజ్యమేల రారా – రవికోటి తేజ యేసు రారా (2)
ఓ… మేఘ వాహనంబు మీద వేగమే
ఓ… మించు వైభవంబు తోడ వేగమే     ||రాజాధి||

ఓ… భూజనంబులెల్ల తేరిచూడగా
ఓ… నీ జనంబు స్వాగతంబునీయగా
నీ రాజ్యస్థాపనంబు సేయ – భూరాజులెల్ల గూలిపోవ
భూమి ఆకసంబు మారిపోవ – నీ మహా ప్రభావమున వేగ     ||రాజాధి||

ఆ… ఆకసమున దూత లార్భటింపగా
ఆ… ఆదిభక్త సంఘ సమేతంబుగా
ఆకసంబు మధ్య వీధిలోన – ఏకమై మహాసభ జేయ
యేసు నాధ! నీదు మహిమలోన – మాకదే మహానందమౌగ     ||రాజాధి||

ఓ… పరమ యెరుషలేము పుణ్య సంఘమా
ఓ… గొఱియపిల్ల క్రీస్తు పుణ్య సంఘమా
పరమ దూతలార! భక్తులారా! – పౌలపోస్తులారా! పెద్దలారా!
గొఱియపిల్ల యేసురాజు పేర – క్రొత్త గీతమెత్తి పాడరారా     ||రాజాధి||

Raajaadhi Raajaa Raaraa – Raajulaku Raajuvai Raaraa
Raaja Yesu Raajyamela Raaraa – Ravikoti Theja Yesu Raaraa (2)
O… Megha Vaahanambu Meeda Vegame
O… Minchu Vaibhavambu Thoda Vegame      ||Raajaadhi||

O… Bhoojanambulella Theri Choodagaa
O… Nee Janambu Swaagathambuneeyagaa
Nee Raajya Sthaapanambu Seya – Bhoo Raajulella Goolipova
Bhoomi Aakasambu Maaripova – Nee Mahaa Prabhaavamuna Vega      ||Raajaadhi||

Aa.. Aakasamuna Dootha-laarbhatimpagaa
Aa.. Aadi Bhaktha Sangha Samethambugaa
Aakasambu Madhya Veedhilona – Ekamai Mahaa Sabha Jeya
Yesu Naatha! Needu Mahimalona – Maakade Mahaanandamouga      ||Raajaadhi||

O… Parama Yerushalemu Punya Sanghamaa
O… Goriyapilla Kreesthu Punya Sanghamaa
Parama Doothalaara! Bhakthulaaraa! – Poulaposthulaaraa! Peddalaaraa!
Goriyapilla Yesuraaja Pera – Krottha Geethametthi Paada Raaraa      ||Raajaadhi||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply