కరుణించి తిరిగి సమకూర్చు

పాట రచయిత: సీయోను గీతాలు
Lyricist: Songs of Zion

కరుణించి తిరిగి సమకూర్చు ప్రభువా (2)
క్షమాపణ నిన్ను వేడుచున్నాను (2)

దావీదు రాజు దీనుడై వేడ (2)
అవనిలో బొందిన నష్టములన్నియు (2)
దేవా నీవు సమకూర్చితివే (2)      ||కరుణించి||

శత్రు సమూహపు కుతంత్రములతో (2)
బొత్తిగా నేను నష్టపడితిని (2)
మిత్రుడేసులో సమకూర్చుము తండ్రి (2)      ||కరుణించి||

పసరు గొంగళి – చీడ పురుగులు (2)
నాశనము చేసిన పంటను కూర్చుమా (2)
యేసు ప్రభూ నిన్ను వేడుచున్నాను (2)      ||కరుణించి||

ప్రేమ సంతోషానందములను (2)
ప్రధాన యాజకా పోగొట్టుకొంటిని (2)
ప్రేమతో నీవు సమకూర్చుమా (2)      ||కరుణించి||

పాపపు విషముతో నా పాత్ర నిండెను (2)
ప్రభు యేసుండను పిండిని కలుపుము (2)
పాప మరణమును తొలగించుమా (2)      ||కరుణించి||

ఆత్మీయ సోమరితనములో నుండి (2)
ఆత్మ నష్టముల నెన్నియో బొందితి (2)
ఆత్మ దేవా నీవు సమకూర్చుమా (2)      ||కరుణించి||

పాపము చేసి పడియున్న చోటున్ (2)
ప్రాపుగా నీవు జూపుమో ప్రభువా (2)
కోపగించక నాపై కృప జూపుమా (2)      ||కరుణించి||

చేసిన పాపము కప్పుకొనక (2)
విశ్వాసముతో ఒప్పుకొందున్ (2)
సిలువ రక్తముతో శుద్ధి చేయుమా (2)      ||కరుణించి||

Karuninchi Thirigi Samakoorchu Prabhuvaa (2)
Kshamaapana Ninnu Veduchunnaanu (2)

Daaveedu Raaju Deenudai Veda (2)
Avanilo Bondina Nashtamulanniyu (2)
Devaa Neevu Samakoorchithive (2)       ||Karuninchi||

Shathru Samoohapu Kuthanthramulatho (2)
Botthiga Nenu Nashtapadithini (2)
Mithrudesulo Samakoorchumu Thandri (2)       ||Karuninchi||

Pasaru Gongali – Cheeda Purugulu (2)
Naashanamu Chesina Pantanu Koorchumaa (2)
Yesu Prabhoo Ninnu Veduchunnaanu (2)       ||Karuninchi||

Prema Santoshaanandamulanu (2)
Pradhaana Yaajakaa Pogottukontini (2)
Prematho Neevu Samakoorchumaa (2)       ||Karuninchi||

Paapapu Vishamutho Naa Paathra Nindenu (2)
Prabhu Yesundanu Pindini Kalupumu (2)
Paapa Maranamunu Tholaginchumaa (2)       ||Karuninchi||

Aathmeeya Somarithanamulo Nundi (2)
Aathma Nashtamula Nenniyo Bondithi (2)
Aathma Devaa Neevu Samakoorchumaa (2)       ||Karuninchi||

Paapamu Chesi Padiyunna Chotun (2)
Praapuga Neevu Joopumo Prabhuvaa (2)
Kopaginchaka Naapai Krupa Joopumaa(2)       ||Karuninchi||

Chesina Paapamu Kappukonaka (2)
Vishwaasamutho Oppukondun (2)
Siluva Raktamutho Shuddhi Cheyumaa (2)       ||Karuninchi||

Chords Credits: Brother Oliver Paul

Capo on 5th Fret Chord (C)
C     Am    F      C 
Karuninchi Thirigi - Samakoorchu Prabhuvaa (2)
   F     G      C
Kshmaapana Ninnu Veduchunnaanu (2)
 C     Am   F     C
Daaveedu Raaju - Deenudai Veda (2)
     Am    F      C 
Avanilo Bondina Nashtamulanniyu (2)
    Am   G       C
Devaa Neevu - Samakoorchithive (2) ||Karuninchi||
 C    Am     F      C
Shathru Samoohapu - Kuthanthramulatho (2)
    Am    F      C
Botthiga Nenu - Nashtapadithini (2)
     Am    G        C
Mithrudaesulo - Samakoorchumu Thandri (2) ||Karuninchi||
 C    Am    F      C
Pasaru Gongali - Cheeda Purugulu (2)
      Am     F       C
Naashanamu Chesina - Pantanu Koorchumaa (2)
    Am    G        C
Yesu Prabhoo - Ninnu Veduchunnaanu (2) ||Karuninchi||
 C    Am    F    C
Prema Santhoshaa - nandamulanu (2)
      Am    F      C
Pradhaana Yaajakaa - Pogottukuntini (2)
     Am   G      C
Prematho Neevu - Samakoorchumaa (2) ||Karuninchi||
  C    Am    F        C
Paapapu Vishamutho - Naa Paathra Nindenu (2)
      Am    F      C
Prabhu Yesundanu - Pindini Kalupumu (2)
    Am     G      C
Paapa Maranamunu - Tholaginchumaa (2) ||Karuninchi||
  C    Am   F       C
Aathmeeya Somari - thanamulo Nundi (2)
     Am     F       C
Aathma Nashtamula - Nenniyoa Bondithi (2)
       Am   G      C
Aathma Devaa Neevu - Samakoorchumaa (2) ||Karuninchi||
 C    Am   F       C
Paapamu Chesi - Padiyunna Chotun (2)
     Am    F       C
Praapuga Neevu - Joopumo Prabhuvaa (2)
       Am    G      C
Kopaginchaka Naapai - Krupa Joopumaa (2) ||Karuninchi||
 C     Am   F    C
Chesina Paapamu - Kappukonaka (2)
    Am    F    C
Vishwaasamutho - Oppukondun (2)
      Am    G       C
Siluva Rakthamutho - Shuddhi Cheyumaa (2)  ||Karuninchi||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply