గొర్రెపిల్ల రక్తములో

పాట రచయిత: నాని
Lyricist: Nani

గొర్రెపిల్ల రక్తములో
కడుగబడినవారే పరిశుద్ధులు (2)
పరిశుద్ధుడా యేసయ్యా..
నను శుద్ధి చేయుమయా (2)
నను శుద్ధి చేయుమయా     ||గొర్రెపిల్ల||

ఆకాశము ఈ భూమియు
గతియించినా గతియించవు నీ మాటలు (2)
శాశ్వతమైనది నీ రాజ్యము (2)
ఆ రాజ్యములో నన్ను చేర్చుమయా… యేసయ్యా     ||గొర్రెపిల్ల||

వేవేళ దూతలు అనునిత్యము
కొనియాడుచున్న ఆ పరలోకము నీ సింహాసనం (2)
పరిశుద్ధులతో నిండిన నీ రాజ్యము (2)
ఆ రాజ్యములో నన్ను చేర్చుమయా… యేసయ్యా     ||గొర్రెపిల్ల||

Gorrepilla Rakthamulo
Kadugabadina Vaare Parishuddhulu (2)
Parishuddhudaa Yesayyaa…
Nanu Shuddhi Cheyumayaa (2)
Nanu Shuddhi Cheyumayaa      ||Gorrepilla||

Aakaashamu Ee Bhoomiyu
Gathiyinchinaa Gathiyinchavu Nee Maatalu (2)
Shaashwathamainadi Nee Raajyamu (2)
Aa Raajyamulo Nannu Cherchumayyaa… Yesayyaa      ||Gorrepilla||

Vevela Doothalu Anunithyamu
Koniyaaduchunna Aa Paralokamu Nee Simhaasanam (2)
Parishuddhulatho Nindina Nee Raajyamu (2)
Aa Raajyamulo Nannu Cherchumayyaa… Yesayyaa      ||Gorrepilla||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply