చుక్క పుట్టింది – 2

పాట రచయిత: మోజెస్ డేవిడ్ కళ్యాణపు
Lyricist: Moses David Kalayanapu

యుగపురుషుడు శకపురుషుడు
ఇమ్మానుయేలు లోకరక్షకుడు
చుక్క పుట్టింది ధరణి మురిసింది

చుక్క పుట్టింది ధరణి మురిసింది
రాజులకు రారాజు వచ్చాడనింది
ఆకాశంలోన వెలుగే నింపింది – శ్రీ యేసు పుట్టాడని
ఈ బాలుడే తండ్రి పరిశుద్ధాత్మలతో కలిసిన త్రియేక దేవుడని
ఈ బాలుడే మన పితరులకు వాగ్ధానం చెయ్యబడిన మెస్సయ్యా ఇతడేనని
ఈ బాలుడే తన నోటిమాటతో జగమును సృష్టించిన ఎలోహిమ్ దేవుడని
ఈ బాలుడే నిన్న నేడు నిరంతరము ఉండువాడని..

శకమే ముగిసే నవశకమే మొదలే
నింగి నేల ఆనందముతో నిండెనే
దివినే విడిచే పరమాత్ముడే
పాపం శాపం తొలగింప నేతెంచెనే…..
శరీరధారిగా భువిలోకి వచ్చెగా – మన కోసమే ఇమ్మానుయేల్
మన పాప శాపముల్ హరింపవచ్చెగా – మన కోసమే రక్షకుడై (2)

జగత్త్పునాది వేయకముందే – ఉన్నవాడే ఉన్నవాడే
అబ్రహాముకంటే ముందే – ఉన్నవాడే ఉన్నవాడే
వెలుగు కమ్మని నోటితో పలికినవాడే
సూర్య చంద్ర తారలను చేసినవాడే
నిన్న నేడు నిరతరము నిలిచేవాడు ఈయనే
నిత్యానందము నిత్యజీవము – నీకిచ్చును ఇమ్మానుయేల్
నీ చీకటంతయు తొలగింపవచ్చెగా – నీ కోసమే నీతి సూర్యుడై (2)

దుఃఖితులను ఓదార్చుటకు – వచ్చినవాడే మన యేసయ్యా
పాపములను తొలగించుటకు – వచ్చినవాడే మన యేసయ్యా
మంటి నుండి మానవుని చేసినవాడే
మహిమను విడచి మనకోసమే వచ్చాడే
కంటి పాపలా మనలను కాచేవాడు ఈయనే
మహిమా స్వరూపుడే మనుజావతారిగా – మహిలోకీ వచ్చె ఇమ్మానుయేల్
మన పాప శాపముల్ హరింపవచ్చెగా – మన కోసమే రక్షకుడై (2)      ||చుక్క పుట్టింది||

ఇమ్మానుయేలు ఎలోహిమ్
ఇమ్మానుయేలు ఎల్ షడ్డాయ్
ఇమ్మానుయేలు అడోనాయ్ – యావే
ఇమ్మానుయేలు రాఫా
ఇమ్మానుయేలు ఎల్ రోయి
ఇమ్మానుయేలు ఎల్ ఓలం – షాలోమ్
ఎల్ ఇజ్రాయెల్ ఎల్ హన్నోరా
ఎల్ మీకాదేష్ ఎల్ హక్కావోద్ – ఇమ్మానుయేల్

ఆమెన్ అనువాడా అల్ఫా ఒమేగా
నిన్న నేడు నిరతము నిలుచువాడా (2)

Yugapurushudu Shakapurushudu
Immaanuyelu Loka Rakshakudu
Chukka Puttindi Dharani Murisindi

Chukka Puttindi Dharani Murisindi
Raajulaku Raaraaju Vachchaadanindi
Aakaashamlona Veluge Nimpindi – Shree Yesu Puttaadani
Ee Baalude Thandri Parishudhdhaathmalatho Kalisina Thriyeka Devudani
Ee Baalude Mana Pitharulaku Vaagdhaanam Cheyyabadina Messayya Ithadenani
Ee Baalude Thana Noti Maatatho Jagamunu Srushitinchina Elohim Devudani
Ee Baalude Ninna Nedu Nirantharamu Unduvaadani

Shakame Mugise Navashakame Modale
Ningi Nela Aanandamutho Nindene
Divine Vidiche Paramaathmude
Paapam Shaapam Tholagimpa Nethenchene
Shareeradhaarigaa Bhuviloki Vachchegaa – Mana Kosame Immaanuyel
Mana Paapa Shaapamul Harimpavachchegaa – Mana Kosame Rakshakudai (2)

Jagathpunaadi Veyakamunde – Unnavaade Unnavaade
Abrahaamu Kante Munde – Unnavaade Unnavaade
Velugu Kammani Notitho Palikinavaade
Soorya Chandra Thaaralanu Chesinavaade
Ninna Nedu Niratharamu Nilichevaadu Eeyane
Nithyaanandamu Nithyajeevamu – Neekichchunu Immaanuyel
Nee Cheekatanthayu Tholagimpavachchegaa – Nee Kosame Neethisooryudai (2)

Dukhithulanu Odaarchutaku – Vachchinavaade Mana Yesayyaa
Paapamulanu Tholaginchutaku – Vachchinavaade Mana Yesayyaa
Manti Nundi Maanavuni Chesinavaade
Mahimanu Vidachi Manakosame Vachchaade
Kanti Paapalaa Manalanu Kaachevaadu Eeyane
Mahimaa Swaroopude Manujaavathaarigaa – Mahiloki Vachche Immaanuyel
Mana Paapa Shaapamul Harimpavachchegaa – Mana Kosame Rakshakudai (2) ||Chukka Puttindi||

Immaanuyelu Elohim
Immaanuyelu El Shaddai
Immaanuyelu Adonai – Yahweh
Immaanuyelu Raaphaa
Immaanuyelu El Roi
Immaanuyelu El Olam – Shaalom
El Ijraayel El Hannoraa
El Meekaadesh El Hakkaavod – Immaanuyel

Aamen Anuvaadaa Alphaa Omegaa
Ninna Nedu Nirathamu Niluchuvaadaa (2)

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply