మధురం మధురం నా ప్రియ యేసు

పాట రచయిత: జో మధు & వీణ జెస్సీ
Lyricist: Joe Madhu & Veena Jessie

మధురం మధురం నా ప్రియ యేసు
నీ ప్రేమలో నను నే మరచితినయ్యా (2)

వాడిన పువ్వులు వికసింప చేసి
పరిమళమిచ్చెడి యేసుని ప్రేమ (2)
చెదరిన మనసును చెలిమితో చేర్చి
సేదదీర్చిన యేసుని ప్రేమ (2)      ||మధురం||

స స ని     ప మ మ
రి రి గ    రి రి గ    ని ని స (2)      ||మధురం||

ప ప ని స స       ని స రి స స స       ని స ని ప ప ని స
స స స గ     రి రి రి గ     స స స రి     ని ని ని స     ని స ని ప ప ని స (2)
ని స ని ప ప ని స

మధురం… మధురం…
అతిమధురం నీ నామం – (2)
కలువరి గిరికరుదెంచితి ప్రభుతో కలుషమెల్ల బాపే
కమణీయమైన కలువరి ప్రేమకు సాక్షిగ నను నిలిపె

ఎటుల నే… మరతును…
ప్రభుని ప్రేమ ఇలలో (2)      ||మధురం||

Madhuram Madhuram Naa Priya Yesu
Nee Premalo Nanu Ne Marachithinayyaa (2)

Vaadina Puvvulu Vikasimpa Chesi
Parimalamichchedi Yesuni Prema (2)
Chedarina Manasunu Chelimitho Cherchi
Sedadeerchina Yesuni Prema (2)      ||Madhuram||

Sa Sa Ni    Pa Ma Ma
Ri Ri Ga    Ri Ri Ga    Ni Ni Sa (2)      ||Madhuram||

Pa Pa Ni Sa Sa     Ni Sa Ri Sa Sa Sa     Ni Sa Ni Pa Pa Ni Sa
Sa Sa Sa Ga     Ri Ri Ri Ga     Sa Sa Sa Ri     Ni Ni Ni Sa     Ni Sa Ni Pa Pa Ni Sa (2)
Ni Sa Ni Pa Pa Ni Sa

Madhuram.. Madhuram
Athi Madhuram Nee Naamam – (2)
Kaluvari Giri Karudenchithi
Prabhutho Kalushamella Baape
Kamaneeyamaina Kaluvari Premaku
Saakshiga Nanu Nilipe

Etula Ne.. Marathunu
Prabhuni Prema Ilalo (2)     ||Madhuram||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply