Telugu Songs


 1. అగ్ని మండించు
 2. అడగక ముందే
 3. అడవి చెట్ల నడుమ
 4. అడిగినది కొంతే అయినా
 5. అడుగడుగున రక్త బింధువులే
 6. అడుగుడి మీకు ఇవ్వబడును
 7. అత్యున్నత సింహాసనముపై
 8. అత్యున్నత సింహాసనముపై (యేసన్న)
 9. అత్యున్నతమైనది యేసు నామం
 10. అదిగదిగో అల్లదిగో
 11. అదిగో నా నావ
 12. అద్వితీయ సత్య దేవా
 13. అద్వితీయ సత్య దేవుడు
 14. అదే అదే ఆ రోజు
 15. అన్యజనులేల
 16. అన్ని కాలంబుల
 17. అన్ని నామముల కన్న
 18. అన్ని నామముల కన్న ఘనమైన
 19. అన్ని వేళల ఆరాధన
 20. అన్ని వేళల వినువాడు
 21. అన్నిటి కన్నా ప్రార్థనే మిన్న
 22. అన్ని సాధ్యమే – యేసులో
 23. అన్నీ సాధ్యమే యేసుకు
 24. అనుదినము ప్రభుని
 25. అనుదినం ఆ ప్రభుని వరమే
 26. అపరాధిని యేసయ్యా
 27. అప్పగింపబడిన రాత్రి
 28. అబ్రాహాము ఇస్సాకు యాకోబునకు
 29. అమ్మ కన్న మిన్న
 30. అమ్మ కోసం
 31. అమ్మల్లారా ఓ అక్కల్లారా
 32. అమ్మా అని నిన్ను పిలువనా
 33. అమూల్య రక్తము ద్వారా
 34. అమూల్య రక్తం
 35. అమూల్యమైన ఆణిముత్యమా
 36. అయ్యా నా కోసం కల్వరిలో
 37. అర్పించుచుంటిని యేసయ్యా
 38. అరుణ కాంతి కిరణమై
 39. అలంకరించును
 40. అల్ఫా ఒమేగయైన
 41. అవధులే లేనిది
 42. అసాధ్యమైనది లేనే లేదు
 43. అంకితం ప్రభూ నా జీవితం
 44. అంజలి ఘటియింతు
 45. అంత్య దినములయందు
 46. అంతా నా మేలుకే
 47. అంతే లేని నీ ప్రేమ ధార
 48. అందమైన మధురమైన
 49. అందమైన క్షణము
 50. అందరికి కావాలి
 51. అందరు నన్ను విడచినా
 52. అందరు మెచ్చిన అందాల
 53. అందాల ఉద్యానవనమా
 54. అందాలతార
 55. అందాల బాలుడు
 56. అందాలు చిందే
 57. అంధకార చెరసాలలో
 58. అంబరానికి అంటేలా
 59. అంబరానికి అంటేలా (యేసయ్య పుట్టాడని)
 60. అంబరాన్ని దాటే
 61. ఆ దరి చేరే దారే కనరాదు
 62. ఆ నింగిలో వెలిగింది ఒక తార
 63. ఆ భోజన పంక్తిలో
 64. ఆ రాజే నా రాజు
 65. ఆకర్షించే ప్రియుడా
 66. ఆకశాన తార ఒకటి
 67. ఆకాశ పక్షులను చూడండి
 68. ఆకాశ మహాకాశంబులు
 69. ఆకాశ వాసులారా
 70. ఆకాశమందు నీవుండగా
 71. ఆకాశమందున్న ఆసీనుడా
 72. ఆకాశమా ఆలకించుమా
 73. ఆకాశము నీ సింహాసనం
 74. ఆకాశమే పట్టనోడు
 75. ఆకాశం అమృత జల్లులు
 76. ఆకాశం నీ సింహాసనం
 77. ఆకాశంబున్ దూతలు
 78. ఆగక సాగుమా
 79. ఆగని పరుగులో
 80. ఆడెదన్ పాడెదన్
 81. ఆత్మ దీపమును
 82. ఆత్మ వర్షము మాపై
 83. ఆత్మ వర్షమును
 84. ఆత్మ విషయమై
 85. ఆత్మీయ గానాలతో
 86. ఆదియంతము లేనివాడా
 87. ఆధారం నాకు ఆధారం
 88. ఆధారం నీవేనయ్యా
 89. ఆధారం నీవేనయ్యా (డి జి ఎస్)
 90. ఆధారం నీవేనయ్యా (మెడ్లీ)
 91. ఆనంద తైలాభిషేకము
 92. ఆనంద యాత్ర
 93. ఆనందం నీలోనే
 94. ఆనందమానందమే
 95. ఆనందము ప్రభు నాకొసగెను
 96. ఆనందముగా యెహోవా నీ
 97. ఆనందమే పరమానందమే
 98. ఆనందింతు నీలో దేవా
 99. ఆనందింతుము
 100. ఆపత్కాలమున
 101. ఆయనే నా సంగీతము
 102. ఆరని ప్రేమ ఇది
 103. ఆరంభమయ్యింది రెస్టోరేషన్
 104. ఆరాధన అధిక స్తోత్రము
 105. ఆరాధన అందుకో
 106. ఆరాధన ఆరాధన
 107. ఆరాధన ఆరాధన (చెల్లించెదము)
 108. ఆరాధన నీకే
 109. ఆరాధన యేసు నీకే
 110. ఆరాధన స్తుతి ఆరాధన
 111. ఆరాధనకు యోగ్యుడా
 112. ఆరాధనా ఆరాధనా – ఆత్మతో
 113. ఆరాధనా నీకే ఆరాధనా
 114. ఆరాధించెద నిను మది పొగడెద
 115. ఆరాధించెదను నిన్ను
 116. ఆరాధించెదము ఆత్మతో
 117. ఆరాధించెదము యేసయ్య నామమును
 118. ఆరాధించెదం
 119. ఆరిపోయే దీపంలా
 120. ఆలకించు దేవా
 121. ఆలకించుమో దేవా
 122. ఆలయంలో ప్రవేశించండి
 123. ఆలోచనలో గొప్పవాడా
 124. ఆవేదన నేనొందను
 125. ఆవో ఖుషీ సే
 126. ఆశ తీర నా యేసు స్వామిని
 127. ఆశతో నీ కొరకు
 128. ఆశపడకు ఈ లోకం కోసం
 129. ఆశ్చర్య కార్యముల్ చేయును యేసు
 130. ఆశ్చర్యకరుడా ఆలోచనకర్త
 131. ఆశ్చర్యాకరుడా (యేసన్న)
 132. ఆశ్చర్యకరుడు ఆలోచనకర్త
 133. ఆశ్చర్యకరుడు (రోజంతా)
 134. ఆశ్చర్యమైన ప్రేమ
 135. ఆశ్రయదుర్గమా నా యేసయ్యా
 136. ఆశ్రయమా ఆధారమా
 137. ఆశ్రయుడా నా అభిశక్తుడా
 138. ఆశీర్వాదం
 139. ఆశీర్వాదంబుల్ మా మీద
 140. ఆహా ఆనందమే
 141. ఆహా ఆనందమే (సీయోను)
 142. ఆహా మహాత్మ
 143. ఆహా యేమానందం
 144. ఆహా హల్లెలూయా
 145. ఇకనైన కానీ
 146. ఇద్దరొక్కటిగ మారేటి
 147. ఇది కోతకు సమయం
 148. ఇది దేవుని నిర్ణయము
 149. ఇది శుభోదయం
 150. ఇదిగో దేవా ఈ హృదయం
 151. ఇదిగో దేవా నా జీవితం
 152. ఇదిగో దేవుని గొర్రెపిల్లా
 153. ఇదియే సమయంబు రండి
 154. ఇదియేనయ్య మా ప్రార్థన
 155. ఇదే నా కోరిక
 156. ఇదే నా హృదయ వాంఛన
 157. ఇదేనా న్యాయమిదియేనా
 158. ఇన్నాళ్లు తోడుగా
 159. ఇన్నేళ్లు ఇలలో
 160. ఇబాదత్ కరో
 161. ఇమ్మానుయేలు దేవుడా
 162. ఇమ్మానుయేలు రక్తము
 163. ఇయ్యాల ఇంట్ల రేపు మంట్ల
 164. ఇరువది నలుగురు పెద్దలతో
 165. ఇశ్రాయేలు దేవా
 166. ఇశ్రాయేలు రాజువే
 167. ఇశ్రాయేలు సైన్యములకు
 168. ఇసుక మీద ఇల్లు కట్టకు
 169. ఇహమందున ఆ పరమందు
 170. ఇహలోక పాపి కొరకు
 171. ఇళ్లలోన పండుగంట
 172. ఇంటి మీద నున్న
 173. ఇంత కాలం
 174. ఇంత వరకు కాపాడినావు
 175. ఇంతవరకు నీవు
 176. ఇంతలోనే కనబడి
 177. ఈ ఉదయమున
 178. ఈ ఉదయం శుభ ఉదయం
 179. ఈ జీవితం విలువైనది
 180. ఈ తరం యువతరం
 181. ఈ దినమెంతో
 182. ఈ దినం
 183. ఈ దినం సదా
 184. ఈ మరణము కాదు
 185. ఈలాటిదా యేసు ప్రేమ
 186. ఈ లోక యాత్రాలో
 187. ఈ లోకంలో జీవించెదను
 188. ఈ సాయంకాలమున
 189. ఈ స్తుతి నీకే
 190. ఉతక మీద తలుపు
 191. ఉత్సాహ గానము చేసెదము
 192. ఉదయకాలము మధ్యాహ్నము
 193. ఉదయమాయె హృదయమా
 194. ఉదయించినాడు
 195. ఉదయించె దివ్య రక్షకుడు
 196. ఉన్నత స్థలములలో
 197. ఉన్నపాటున వచ్చుచున్నాను
 198. ఉన్నాడు దేవుడు నాకు తోడు
 199. ఉపవాసంతో ప్రార్ధనలో
 200. ఉల్లాస జీవితం
 201. ఊరుకో నా ప్రాణమా
 202. ఊహకు అందని కార్యముల్
 203. ఊహలు నాదు ఊటలు
 204. ఊహించలేనయ్యా వివరించలేనయ్యా
 205. ఊహించలేని కార్యములు
 206. ఊహించలేని మేలులతో నింపిన
 207. ఎక్కడెక్కడో పుట్టి
 208. ఎక్కడో మనసు వెళ్ళిపోయింది
 209. ఎట్టి వాడో యేసు
 210. ఎటు చూచినా
 211. ఎడబాయని నీ కృప
 212. ఎడబాయని నీదు కృప
 213. ఎనలేని ప్రేమ
 214. ఎనలేని ప్రేమ (ఊహించగలనా)
 215. ఎన్ని తరములు స్తుతియించినా
 216. ఎన్ని తలచినా
 217. ఎన్ని మార్లు
 218. ఎన్నిక లేని నాపై
 219. ఎన్నో ఎన్నో మేలులు చేసావయ్యా
 220. ఎప్పుడో ఎక్కడో జన్మించిన
 221. ఎరుగనయ్యా నిన్నెప్పుడు
 222. ఎల్లప్పుడును ప్రభువునందు
 223. ఎల్లలు లేనిది
 224. ఎల్లవేళలందు
 225. ఎలా మరువగలనయ్యా
 226. ఎలోహిం ఎలోహిం
 227. ఎవరి కోసమో ఈ ప్రాణ త్యాగము
 228. ఎవరికి ఎవరు
 229. ఎవరితో నీ జీవితం
 230. ఎవరు ఉన్నా లేకున్నా
 231. ఎవరు చూపించలేని
 232. ఎవరు నన్ను చేయి విడచినన్‌
 233. ఎవరున్నారయ్యా
 234. ఎవరున్నారు నాకిలలో
 235. ఎవరూ లేక ఒంటరినై
 236. ఎవరూ సమీపించలేని
 237. ఎవరో తెలుసా యేసయ్యా
 238. ఎండిన ఎడారి బ్రతుకులో
 239. ఎంత అధ్బుతమైన కృప
 240. ఎంత కృపామయుడవు
 241. ఎంత చెప్పిన వాక్యమినక పోతివి
 242. ఎంత జాలి యేసువా
 243. ఎంత దూరమైనా
 244. ఎంత పాపినైనను
 245. ఎంత పెద్ద పోరాటమో
 246. ఎంత ప్రేమ యేసయ్యా
 247. ఎంత ప్రేమో నాపై
 248. ఎంత మధురము
 249. ఎంత మంచి కాపరి
 250. ఎంత మంచి దేవుడవయ్యా
 251. ఎంత మంచి దేవుడవేసయ్యా
 252. ఎంతటి వాడను నేను
 253. ఎంతెంత భారమాయె ఆ సిలువ
 254. ఎంతో భాగ్యంబు
 255. ఎంతో మధురం
 256. ఎంతో వింత
 257. ఎంతో సుందరుడమ్మ తాను
 258. ఎందరో ఎందరు ఎందరో
 259. ఎందుకో ఈ ప్రేమ
 260. ఎందుకో దేవా ఇంతటి ప్రేమా
 261. ఎందుకో నన్నింతగా నీవు
 262. ఎందుకో నన్ను నీవు
 263. ఏ గుంపులో నున్నావో
 264. ఏ తెగులు నీ గుడారము
 265. ఏ నామములో
 266. ఏ పాపమెరుగని
 267. ఏ బాధ లేదు ఏ కష్టం లేదు
 268. ఏ యోగ్యతా లేని నన్ను
 269. ఏ రీతి నీ ఋణం
 270. ఏ రీతి స్తుతియింతును
 271. ఏ రీతి స్తుతియింతునో
 272. ఏ వైపు చూసినా
 273. ఏ సమయమందైనా
 274. ఏగెదను నే చేరెదను
 275. ఏడానుంటివిరా
 276. ఏడుస్తున్నాడేమో యేసయ్య
 277. ఏపాటి దాననయా
 278. ఏమని నే పాడెదన్
 279. ఏమని పాడను
 280. ఏమి ఉన్నా లేకున్నా
 281. ఏమివ్వగలనయ్య నా యేసయ్యా
 282. ఏముంది నాలోనా
 283. ఏలో ఏలో ఏలో అంటూ
 284. ఏం చేసానయ్యా నీకోసం
 285. ఒక చేతిలో కర్ర
 286. ఒక దివ్యమైన సంగతితో
 287. ఒక వరమడిగితిని యేసయ్యా
 288. ఒక క్షణమైన
 289. ఒక క్షణమైనా నిన్ను
 290. ఒకని తల్లి ఆదరించునట్లు
 291. ఒకసారి నీ స్వరము
 292. ఒక్కడే యేసు ఒక్కడే
 293. ఒకే ఒక మార్గము
 294. ఒంటరితనములో తోడువై
 295. ఒంటరివి కావు
 296. ఓ ఇశ్రాయేలు
 297. ఓ క్రీస్తు సంఘమా
 298. ఓ క్రైస్తవ యువకా
 299. ఓ దేవా దయ చూపుమయ్యా
 300. ఓ నావికా
 301. ఓ ప్రభువా ఓ ప్రభువా
 302. ఓ ప్రార్ధనా సుప్రార్ధనా
 303. ఓ మానవా
 304. ఓ మానవా నీ పాపం
 305. ఓ యాత్రికుడా
 306. ఓ యేసు నీ ప్రేమ
 307. ఓ సద్భాక్తులారా
 308. ఓ సంఘమా సర్వాంగమా
 309. ఓడిపోనివ్వడు
 310. ఓరన్న  ఓరన్న
 311. కట్టెలపై నీ శరీరం
 312. కదలకుందువు
 313. కనలేని కనులేలనయ్యా
 314. కనలేను ప్రభుకేల
 315. కన్న తల్లి చేర్చునట్లు
 316. కని విని ఎరుగని కరుణకు
 317. కనుచూపు మేరలోన
 318. కనురెప్ప పాటైన
 319. కనులున్నా కానలేని
 320. కన్నుల నిండుగ
 321. కన్నులతో చూసే ఈ లోకం
 322. కన్నులనెత్తి పైరుల చూడు
 323. కన్నీటి లోయలలో
 324. కన్నీరే మనిషిని బాధిస్తుంది
 325. కన్నీరేలమ్మా
 326. కన్నీళ్లతో పగిలిన గుండెతో
 327. కన్నులుండి చూడలేవ
 328. కమనీయమైన
 329. కమ్మని బహుకమ్మని
 330. కర్తా మమ్మును
 331. కరుణ చూపించుమా
 332. కరుణించవా నా యేసువా
 333. కరుణించి తిరిగి సమకూర్చు
 334. కరుణించుము మము పరమ పితా
 335. కలనైనా ఇలనైనా
 336. కలములతో రాయగలమా
 337. కలలా ఉన్నది
 338. కలలాంటి బ్రతుకు నాది
 339. కలవంటిది నీ జీవితము
 340. కల్వరి గిరిపై సిలువ
 341. కల్వరి ప్రేమను
 342. కల్వరి సిలువలో యేసయ్య
 343. కల్వరిగిరిలోన సిల్వలో
 344. కల్వరిలోన చేసిన యాగం
 345. కలుగును గాక దేవునికి మహిమ
 346. కలువరి గిరి నుండి
 347. కలువరి గిరి సిలువలో
 348. కలువరి సిలువ
 349. కలువరిగిరిలో సిలువధారియై
 350. కల్లుండి చూడలేని
 351. కల్యాణం కమనీయం
 352. కవులకైనా సాధ్యమా
 353. కష్ట నష్టాలైనా
 354. కళ్ళల్లో కన్నీరెందుకు
 355. కంట నీరేల
 356. కంటి పాపను
 357. కానరావే అలనాటి కన్నీటి
 358. కానెన్నడు నేను అనాథను
 359. కాపాడే దేవుడు యేసయ్యా
 360. కాలం సమయం నాదేనంటూ
 361. కాలాలు మారిన గాని
 362. కావలివాడా ఓ కావలివాడా
 363. కావలెనా యేసయ్య బహుమానము
 364. క్రిస్మస్ అంటేనే
 365. క్రిస్మస్ ఆనందం
 366. క్రిస్మస్ ఆనందం వచ్చెను
 367. క్రిస్మస్ కాలం
 368. క్రిస్మస్ పండుగ
 369. క్రిస్మస్ మెడ్లి – 1
 370. క్రిస్మస్ మెడ్లి – 2
 371. క్రిస్మస్ మెడ్లి – 3
 372. క్రిస్మస్ వచ్చిందయ్యా
 373. క్రిస్మస్ శుభదినం
 374. కీర్తి హల్లెలూయా
 375. కీర్తింతు నీ నామమున్
 376. కీర్తింతును నీ నామము
 377. క్రీస్తు పుట్టెను
 378. క్రీస్తులో జీవించు నాకు
 379. క్రీస్తే సర్వాధికారి
 380. క్రీస్తేసు ప్రభువు
 381. క్రీస్తేసు పుట్టెను
 382. కుతూహలం ఆర్భాటమే
 383. కుమ్మరి ఓ కుమ్మరి
 384. కుమ్మరి చేతిలో
 385. కూర్చుందును నీ సన్నిధిలో
 386. కృతజ్ఞతతో స్తుతి పాడెద
 387. కృతజ్ఞతన్ తలవంచి
 388. కృప కనికరముల
 389. కృప కృప నా యేసు కృపా
 390. కృప కృప నీ కృప
 391. కృప వెంబడి కృపతో
 392. కృపగల దేవా
 393. కృపలను తలంచుచు
 394. కృపా సత్య సంపూర్ణుడా
 395. కృపా క్షేమము
 396. కృపామయుడా
 397. కృంగిన వేళలో
 398. క్రైస్తవ జీవితం
 399. క్రైస్తవమొక మతము కాదిది
 400. క్రైస్తవుడా సైనికుడా
 401. కొడవలిని చేత పట్టి
 402. కొనియాడ తరమే నిన్ను
 403. క్రొత్త యేడు మొదలు బెట్టెను
 404. కొండ కోన లోయలోతుల్లో
 405. కొండల తట్టు
 406. కొండల తట్టు నా కన్నులు
 407. కొండలతో చెప్పుము
 408. కొండలలో కోనలలో
 409. కొంత యెడము నీవైనా
 410. కొంతసేపు కనబడి
 411. కోటి కాంతుల వెలుగులతో
 412. ఖామోష్ రాతో కి
 413. గడచిన కాలము
 414. గడిచిన కాలమంతా
 415. గత కాలమంత
 416. గమ్యం చేరాలని
 417. గలిలయ తీరాన
 418. గాడాంధకారపు లోయలో
 419. గాఢాంధకారములో నే నడచిన
 420. గాయపడిన నీ చేయి
 421. గాయాములన్ గాయములన్
 422. గాలి సముద్రపు అలలకు
 423. గాలించి చూడరా
 424. గిర గిర తిరిగి
 425. గీతం గీతం
 426. గుణవతి అయిన భార్య
 427. గుర్తుండిపోయే ఈ క్షణాలలో
 428. గుండె బరువెక్కిపోతున్నది
 429. గూడు లేని గువ్వనై
 430. గూడు లేని గువ్వలా
 431. గూడు విడచి వెళ్లిన నాడే
 432. గొప్ప దేవుడవని
 433. గొప్పవాడు క్రీస్తు యేసు
 434. గొర్రెపిల్ల జీవ గ్రంథమందు
 435. గొర్రెపిల్ల రక్తములో
 436. గొర్రెపిల్ల వివాహోత్సవ
 437. గొంతు ఎత్తి చాటెదాను
 438. ఘనమైన నా యేసయ్యా
 439. ఘనమైన వేడుక
 440. ఘనమైనవి నీ కార్యములు
 441. చక్కనైన దారి నీవే
 442. చాచిన చేతులు నీవే
 443. చాటించుడి మనుష్యజాతి
 444. చలి రాతిరి ఎదురు చూసే
 445. చాలా గొప్పోడు
 446. చాలునయ్య నీ కృప
 447. చాలునయ్యా చాలునయ్యా
 448. చాహే తుమ్ కో
 449. చిట్టి పొట్టి పాపను నేను
 450. చిత్ర చిత్రాల వాడే
 451. చిన్న గొర్రెపిల్లను నేను
 452. చిన్న చిన్న గొఱ్ఱెపిల్లను
 453. చిన్నారి బాలగా
 454. చిన్ని చిన్ని చేతులతో
 455. చిన్ని మనసుతో నిన్ను
 456. చిరకాల స్నేహితుడా
 457. చిరు దివ్వెల వెలుగులతో
 458. చిరుగాలి వీచినా
 459. చింత లేదిక
 460. చింతెందుకు నీకు దిగులెందుకు
 461. చిందింది రక్తం
 462. చీకటి లోయలో
 463. చీకటినే తొలగించినది
 464. చీకటిలో కాంతివి
 465. చీకటులే నన్ను
 466. చుక్క పుట్టింది
 467. చుక్క పుట్టింది – 2
 468. చూచితి నీ మోముపై
 469. చూచితివే నా కన్నీటిని
 470. చూచుచున్న దేవుడవయ్యా
 471. చూచుచున్న దేవుడవు
 472. చూచుచున్నాము నీ వైపు
 473. చూడరే సిలువను
 474. చూడాలని ఉన్నది
 475. చూపుల వలన కలిగేది
 476. చెట్టు చూస్తే పచ్చగుంది
 477. చెప్పనా చెప్పనా
 478. చెప్పలేను బాబోయ్
 479. చెవులు ఉన్నాయా
 480. చేయి పట్టుకో
 481. జగతికి వెలుగును తెచ్చెనులే
 482. జగములనేలే శ్రీ యేసా
 483. జన్మించినాడురా రాజు
 484. జన్మించె జన్మించె
 485. జన్మించె జన్మించె యేసయ్యా
 486. జన్మించెను ఒక తార
 487. జయ జయ యేసు
 488. జయమిచ్చిన దేవునికి
 489. జయం జయం
 490. జయం జయం మన యేసుకే
 491. జయించువారిని
 492. జాగ్రత్త, భక్తులారా
 493. జాగోరే జాగోరే
 494. జాలిగల దైవమా యేసయ్యా
 495. జీవ నాధ ముక్తి దాత
 496. జీవన తొలి సంధ్య
 497. జీవనదిని నా హృదయములో
 498. జీవమా యేసయ్యా
 499. జీవము గల దేవుని సంఘం
 500. జీవాధిపతివి నీవే
 501. జీవితమంటే మాటలు కాదు
 502. జీవితమంతా నీ ప్రేమ
 503. జీవితంలో నీలా ఉండాలని
 504. జీవితంలో నేర్చుకున్నాను
 505. జీవితాంతము నే నీతో
 506. జీవితాంతము వరకు నీకే
 507. జీవించుచున్నావన్న
 508. జీవింతు నేను
 509. జుంటి తేనె ధారల కన్నా
 510. జుంటె తేనె కన్నా
 511. జై జై జై యేసయ్యా
 512. జ్యోతిర్మయుడా
 513. తన రక్తంతో కడిగి
 514. తనువు నా దిదిగో
 515. తప్పిపోయిన కుమారుడనయ్యా
 516. తప్పిపోయిన గొర్రె
 517. తరచి తరచి
 518. తరతరాలలో యుగయుగాలలో
 519. తరములు మారుచున్నవి
 520. తరాలు మారినా
 521. తరాలు మారినా యుగాలు మారినా
 522. తలవంచకు నేస్తమా
 523. తల్లి తన బిడ్డను
 524. తల్లిలా లాలించును
 525. తండ్రి ఇంట్లో ఎల్లప్పుడూ
 526. తండ్రి నా యేసయ్యా
 527. తండ్రీ దేవా
 528. తంబుర సితార నాదముతో
 529. తార వెలిసింది
 530. తారా వెలిసెను ఈ వేళ
 531. త్యాగమెంత చేసావు దేవా
 532. త్రాహిమాం క్రీస్తు నాథ
 533. త్రిత్వైకమా
 534. తీయని స్వరాలతో
 535. తుప్పు పట్టి పోవుటకంటే
 536. తూరుపు దిక్కున చుక్క బుట్టె
 537. తూర్పు దిక్కు చుక్క బుట్టె
 538. తెల్లారింది వేళ
 539. తెలియదా? నీకు తెలియదా?
 540. తేనెకన్న తీయనైనది
 541. తొలకరి వాన
 542. తోడు లేరని కుమిలిపోకు
 543. దయాళుడా నీ కృప
 544. దవలవర్ణుడా
 545. దారి తప్పి పోతున్నావా
 546. దావీదు తనయా హోసన్నా
 547. దావీదు వలె నాట్యమాడి
 548. దావీదు వంశంలో
 549. ద్రాక్షావల్లివి నీవైతే
 550. దిక్కులన్ని నీవేలే
 551. దిక్కులెన్ని తిరిగినా
 552. దినదినము విజయము
 553. దినదినంబు యేసుకు
 554. దినమెల్ల నే పాడినా
 555. దివ్య తార
 556. దివి నుండి భువికి
 557. దివిటీలు మండాలి
 558. దివినేలు స్తోత్రార్హుడా
 559. దుర్దినములు రాకముందే
 560. దుష్టుల ఆలోచన
 561. దూత పాట పాడుడి
 562. దేవ దాసపాలక
 563. దేవ సంస్తుతి చేయవే
 564. దేవర నీ దీవెనలు
 565. దేవా ఇలలోన నీవు
 566. దేవా ఈ జీవితం
 567. దేవా నా జీవితమిదిగో
 568. దేవా నా దేవా
 569. దేవా నా దేవా నీవే నా కాపరి
 570. దేవా నా మొర ఆలకించుమా
 571. దేవా నా మొరాలకించితివి
 572. దేవా నా హృదయముతో
 573. దేవా నీ ఆత్మను
 574. దేవా నీ గొప్పకార్యములన్
 575. దేవా నీ తలంపులు
 576. దేవా నీ నామం
 577. దేవా నీ నామం (క్రిపల్ మోహన్)
 578. దేవా నీ సన్నిధిలో
 579. దేవా నీ సాక్షిగా
 580. దేవా పరలోక దుతాలి
 581. దేవా పాపిని
 582. దేవా మహోన్నతుడా
 583. దేవా మా కుటుంబము
 584. దేవా యెహోవా
 585. దేవా యెహోవా సీయోనులో
 586. దేవాది దేవుడు
 587. దేవుడు దేహమును
 588. దేవుడు నీకు తెలుసు
 589. దేవుడు మనకు ఎల్లప్పుడు
 590. దేవుడు లోకమును
 591. దేవుడే ఇల చేరేటందుకు
 592. దేవుడే నాకాశ్రయంబు
 593. దేవుడొక నగరము
 594. దేవుని గొప్ప మహిమను
 595. దేవుని ప్రేమ ఇదిగో
 596. దేవుని యందు భక్తి
 597. దేవుని వారసులం
 598. దేవుని సన్నిధిలో
 599. దేవుని సముఖ జీవ కవిలెలో
 600. దేవుని స్తుతియించి ఆరాధింతుము
 601. దేవుని స్తుతియించుడి
 602. దేవుని స్తుతించ రండి
 603. దేవునికి భయపడవా
 604. దేవునికి స్తోత్రము గానము
 605. దేవునికే మహిమ
 606. దేవునియందు నిరీక్షణ నుంచి
 607. దేహం పాతది
 608. దైవ కుటుంబం
 609. దొరకును సమస్తము
 610. దోషివా ప్రభూ
 611. ధన్యము ఎంతో ధన్యము
 612. ధ్యానించుచుంటిమి
 613. నజరేయుడా నా యేసయ్య
 614. నడవాలని యేసు
 615. నడిపిస్తాడు నా దేవుడు
 616. నడిపించు నా నావా
 617. నన్నాకర్షించిన నీ స్నేహ బంధం
 618. నను చేరిన నీ ప్రేమ
 619. నను విడువక ఎడబాయక
 620. నన్ను కాదనవని
 621. నన్ను కావగ వచ్చిన
 622. నన్ను గన్నయ్య రావె
 623. నన్ను దిద్దుము చిన్న ప్రాయము
 624. నన్ను నీవలె నిర్మించినను
 625. నన్ను పిలచిన దేవా
 626. నన్ను బ్రతికించుటకు
 627. నన్నెంతగా ప్రేమించితివో
 628. నన్నెంతగానో ప్రేమించిన ప్రభువా
 629. నన్నెంతగానో ప్రేమించెను
 630. నమ్మకమైన దేవుడవైన
 631. నమ్మకమైన నా ప్రభు
 632. నమ్మకమైన నా స్నేహితుడు
 633. నమ్మకు ఇలలో
 634. నమ్మకురా నమ్మకురా
 635. నమ్మదగిన దేవుడవు
 636. నమ్మదగిన దేవుడా
 637. నమ్ముకో యేసయ్యను
 638. నలుగకుండ గోధుమలు
 639. నశియించు ఆత్మలెన్నియో
 640. నశియించెడి లోకంలో
 641. నా ఆశల పల్లకి
 642. నా ఊహకందని ప్రేమతో
 643. నా కనుచూపు మేర
 644. నా కనుల వెంబడి
 645. నా కన్నుల కన్నీరు
 646. నా కన్నులెత్తి వేచియుందును
 647. నా కలవరములన్ని
 648. నా కృప నీకు చాలని
 649. నా కొరకు బలియైన
 650. నా కొరకై అన్నియు చేసెను
 651. నా కోసమా
 652. నా గీతారాధనలో
 653. నా గుండె చప్పుడు చేస్తుంది
 654. నా చిన్ని దోనెలో
 655. నా చిన్ని హృదయమందు
 656. నా చిన్ని హృదయము
 657. నా చిన్ని హృదయంలో
 658. నా జీవం నా సర్వం
 659. నా జీవం నీ కృపలో
 660. నా జీవిత భాగస్వామి
 661. నా జీవిత భాగస్వామివి
 662. నా జీవిత యాత్రలో
 663. నా జీవిత వ్యధలందు
 664. నా జీవితకాలమంత
 665. నా జీవితం ప్రభు నీకంకితం
 666. నా జీవితాంతము
 667. నా తనువు నా మనసు
 668. నా తల్లి నను మరచినా
 669. నా తండ్రి
 670. నా దీపము యేసయ్యా
 671. నా దేహమును
 672. నా దేవ ప్రభువా
 673. నా దేవా నీకే వందనం
 674. నా దేవుని కృపవలన
 675. నా దేవుని గుడారములో
 676. నా దేవుణ్ణి నేను ప్రేమిస్తున్నా
 677. నా నాథుడా
 678. నా నాన్న యింటికి
 679. నా నీతి నీవే
 680. నా నోటన్ క్రొత్త పాట
 681. నా పేరే తెలియని ప్రజలు
 682. నా ప్రాణ ప్రియుడా నా యేసయ్యా
 683. నా ప్రాణప్రియుడా నా యేసురాజా
 684. నా ప్రాణప్రియుడా యేసురాజా
 685. నా ప్రాణమా ఏలనే
 686. నా ప్రాణమా దిగులెందుకు
 687. నా ప్రాణమా నా సర్వమా
 688. నా ప్రాణమా నాలో నీవు
 689. నా ప్రాణమా నీకే వందనం
 690. నా ప్రాణమా యెహోవాను
 691. నా ప్రాణమా సన్నుతించుమా
 692. నా ప్రాణమా సన్నుతించుమా (యెహోవా)
 693. నా ప్రాణమైన యేసు
 694. నా ప్రాణమైన యేసు (ఆరాధన)
 695. నా ప్రాణానికి ప్రాణం
 696. నా ప్రియ దేశం
 697. నా ప్రియ యేసు రా
 698. నా ప్రియమైన యేసు ప్రభు
 699. నా ప్రియుడు యేసు
 700. నా బలమంతా నీవేనయ్యా
 701. నా బ్రతుకు దినములు
 702. నా మట్టుకైతే
 703. నా మనో నేత్రము తెరచి
 704. నా యెడల నీకున్న
 705. నా యేసయ్య ప్రేమ
 706. నా యేసయ్యా నా రక్షకా
 707. నా యేసయ్యా నా స్తుతియాగము
 708. నా యేసు ప్రభువా
 709. నా యేసు రాజ్యము
 710. నా యేసు రాజా
 711. నా యేసు రాజు
 712. నా యేసూ నీ పాదాల చెంతా
 713. నా వేదనలో నా బాధలో
 714. నా సమస్తము
 715. నా సర్వం నా కోట
 716. నా సంకట దుఃఖములెల్ల
 717. నా స్తుతి పాత్రుడా
 718. నా స్తుతుల పైన
 719. నా స్నేహితుడా
 720. నా హృదయములో నీ మాటలే
 721. నా హృదయాన కొలువైన
 722. నాకు చాలిన దేవుడ నీవు
 723. నాకు జీవమై ఉన్న
 724. నాకు నీ కృప చాలును
 725. నాకు బలము ఉన్నంత వరకు
 726. నాకున్న చిన్ని ఆశ
 727. నాకున్న బలము సరిపోదయ్యా
 728. నాకున్నది నీవేనని
 729. నాకెన్నో మేలులు చేసితివే
 730. నాకై చీల్చబడ్డ
 731. నాకై నా యేసు కట్టెను
 732. నాతో నీవు మాటాడినచో
 733. నాతో నీవు మాట్లాడినచో
 734. నాతో మాట్లాడు ప్రభువా
 735. నాదంటూ లోకాన
 736. నాదు జీవమాయెనే
 737. నాదు జీవితము
 738. నావన్ని యంగీకరించుమీ దేవా
 739. నాలాంటి చిన్నలంటే
 740. నాలో ఉన్న ఆనందం
 741. నాలో ఉన్న ఆశలన్నియు
 742. నాలో ఉండి నను నడిపించేటి
 743. నాలోని ఆశ నాలోని కోరిక
 744. న్యాయాధిపతి అయిన దేవుడు
 745. నిజ స్నేహితుడా
 746. నిజముగా మొర పెట్టిన
 747. నిజమైన ద్రాక్షావల్లి
 748. నిత్య జీవపు రాజ్యములో
 749. నిత్య ప్రేమతో
 750. నిత్యం నిలిచేది నీ ప్రేమే
 751. నిత్యము స్తుతించినా
 752. నిన్నంత దేవరు
 753. నిను గాక మరి దేనిని
 754. నిను చూసే కన్నులు
 755. నిను చేరగ నా మది
 756. నిను పాడాలని
 757. నిను పోలిన వారెవరూ
 758. నిను స్తుతించినా చాలు
 759. నిను స్తుతియించే కారణం
 760. నిన్ను కాపాడు దేవుడు
 761. నిన్ను కాపాడువాడు కునుకడు
 762. నిన్ను చూడగ వచ్చినాడురా
 763. నిన్ను తలచి
 764. నిన్ను వెంబడించెద
 765. నిన్నే నిన్నే నమ్ముకున్నానయ్య
 766. నిన్నే నిన్నే నే కొలుతునయ్యా
 767. నిన్నే ప్రేమింతును
 768. నిబంధనా జనులం
 769. నిబ్బరముతో నా యేసుకే
 770. నిబ్బరం కలిగి
 771. నిరతము స్తుతియించుము
 772. నిరంతరం నీతోనే
 773. నిరంతరమైన నీ కృపలో
 774. నింగిలో దేవుడు
 775. నీ అరచేతిలో చెక్కుకుంటివి
 776. నీ ఆనంద తైలముతో
 777. నీ కంటిపాపనూ
 778. నీ కార్యములు
 779. నీ కృప ఆకాశము కన్నా
 780. నీ కృప చాలునయా
 781. నీ కృప చాలును
 782. నీ కృప నాకు చాలును
 783. నీ కృప నిత్యముండును
 784. నీ కృప లేని క్షణము
 785. నీ కృప లేనిచో
 786. నీ కృపను గూర్చి 
 787. నీ కొరకు నా ప్రాణం
 788. నీ చరణములే నమ్మితి
 789. నీ చల్లని నీడలో
 790. నీ చల్లనైన నీడలో
 791. నీ చిత్తమునే
 792. నీ చేతి కార్యములు
 793. నీ చేతిలో రొట్టెను నేనయ్య
 794. నీ చేతితో నన్ను పట్టుకో
 795. నీ జల్దరు వృక్షపు
 796. నీ జ్ఞాపకం అనేకులను
 797. నీ జీవితములో
 798. నీ జీవితం నీటీ బుడగా
 799. నీ జీవితం విలువైనది
 800. నీ జీవితం క్షణ భంగురం
 801. నీ జీవితం క్షణ భంగురం
 802. నీ దయలో నీ కృపలో
 803. నీ దయలో నేనున్న
 804. నీ దీర్ఘశాంతమే
 805. నీ ధనము నీ ఘనము
 806. నీ నామమే ఎద
 807. నీ నామం అతి మధురం
 808. నీ నామం నా గానం
 809. నీ నిర్ణయం
 810. నీ నీడలోన
 811. నీ పద సేవయే చాలు
 812. నీ పాద సన్నిధికి
 813. నీ పాదముల్ నే చేరగా
 814. నీ పాదం మ్రొక్కెదన్
 815. నీ పాదాలే నాకు శరణం
 816. నీ పిలుపు
 817. నీ ప్రియ ప్రభుని సేవకై
 818. నీ ప్రేమ ఎంతో
 819. నీ ప్రేమ ఎంతో మధురం
 820. నీ ప్రేమ నాలో మధురమైనది
 821. నీ ప్రేమ నా జీవితాన్ని
 822. నీ ప్రేమ మాధుర్యము
 823. నీ ప్రేమకు సాటి
 824. నీ ప్రేమకు సాటి లేదయా
 825. నీ ప్రేమలో నుండి నన్ను
 826. నీ ప్రేమా నీ కరుణా
 827. నీ ప్రేమే నాకు చాలయ్యా
 828. నీ రక్త ధారలే
 829. నీ రక్తమే నీ రక్తమే
 830. నీ రూపం నాలోన
 831. నీ రూపు చూడ
 832. నీ వాక్యమే నన్ను బ్రతికించెను
 833. నీ వాక్యమే నా పాదాలకు
 834. నీ వాక్యమే శ్రమ కొలిమిలో
 835. నీ సన్నిధియే నా
 836. నీ సన్నిధిలో ఈ ఆరాధనను
 837. నీ సన్నిధిలో నేనున్న
 838. నీ సన్నిధిలో సంతోషము
 839. నీ స్వరము
 840. నీ సాక్ష్యము ఏది
 841. నీ స్నేహము
 842. నీకసాధ్యమైనది ఏదియు లేదు
 843. నీకంటె నమ్మదగిన
 844. నీకు ఎంత చేసినా
 845. నీకు సాటి ఎవరు లేరు
 846. నీకే నా ఆరాధన
 847. నీకే నా ఆరాధనా
 848. నీకే స్తోత్రములు
 849. నీతి న్యాయములు
 850. నీతి సూర్యుడవై
 851. నీతి సూర్యుడా యేసు
 852. నీతిగల యెహోవా స్తుతి
 853. నీతో గడిపే ప్రతి క్షణము
 854. నీతో నా జీవితం
 855. నీతో నుండని బ్రతుకు
 856. నీతో నేను నడువాలని
 857. నీతో సమమెవరు
 858. నీతో స్నేహం చేయాలని
 859. నీతోనే ఉండుటయే
 860. నీతోనే గడిపేయాలని
 861. నీతోనే నే నడవాలని
 862. నీదు ప్రేమ నాలో
 863. నీదు ప్రేమకు హద్దు లేదయా
 864. నీదు విశ్వాస్యత
 865. నీదెంతో కరుణా
 866. నీలాంటి ప్రేమ
 867. నీలి ఆకాశంలో
 868. నీలో జీవించాలని
 869. నీలో సమస్తము సాధ్యమే
 870. నీవు చేసిన ఉపకారములకు
 871. నీవు చేసిన త్యాగాన్ని
 872. నీవు చేసిన మేళ్లకు
 873. నీవు తడితే తలుపు తీయనా
 874. నీవు తప్ప నాకీ లోకంలో
 875. నీవు తోడుండగా
 876. నీవు నా తోడు ఉన్నావయ్యా
 877. నీవు ప్రార్థన చేయునప్పుడు
 878. నీవు లేక క్షణమైనా
 879. నీవు లేని చోటేది
 880. నీవు లేని రోజు
 881. నీవు లేని క్షణమైనా
 882. నీవు లేనిదే నేను లేను ప్రభువా
 883. నీవుంటే నాకు చాలు యేసయ్యా
 884. నీవెన్నాళ్ళు రెండు తలంపులతో
 885. నీవే ఆశ నీవే శ్వాస
 886. నీవే ఆశ్రయదుర్గం
 887. నీవే నన్ను కోరుకున్నావు
 888. నీవే నా దేవుడవు
 889. నీవే నా ప్రాణము
 890. నీవే నా ప్రాణం సర్వం
 891. నీవే నా రక్షణ
 892. నీవే నా సర్వము
 893. నీవే నా స్నేహము
 894. నీవే నా సంతోషగానము
 895. నీవే నీవే కావాలి
 896. నీవే నీవే నన్ను పిలిచిన
 897. నీవే నీవే నా తోడున్న
 898. నీవేగా యేసు నీవేగా
 899. నీవేయని నమ్మిక
 900. నువ్వంటే ఇష్టము నా యేసయ్యా
 901. నువ్వు లేని నన్ను ఊహించలేను
 902. నువ్వెవరో యేసు
 903. నూతన పరచుము దేవా
 904. నూతన సంవత్సరములో
 905. నూతన సంవత్సరం
 906. నూతన హృదయము
 907. నూతనమైనది
 908. నెమ్మది లేదా
 909. నే బ్రతికి ఉన్నానంటే
 910. నే యేసుని వెలుగులో
 911. నే యేసుని వెంబడింతునని
 912. నే సాగెద యేసునితో
 913. నే స్తుతించెదను
 914. నేడు ఇక్కడ రేపు ఎక్కడో
 915. నేడు యేసు లేచినాడు
 916. నేడే ప్రియరాగం
 917. నేడో రేపో నా ప్రియుడేసు
 918. నేనంటే నీకు ఎంతిష్టమో
 919. నేనంటే నీకెందుకో
 920. నేను ఓడిపోనయా
 921. నేను కూడా ఉన్నానయ్యా
 922. నేను తగ్గాలి యేసు
 923. నేను పిలిస్తే పరుగున
 924. నేను వెళ్ళే మార్గము
 925. నేనున్నా నేనున్నా
 926. నేనునూ నా ఇంటి వారును
 927. నేనెరుగుదును ఒక స్నేహితుని
 928. నేనెల్లప్పుడు యెహోవా నిను
 929. నేనేమైనా ప్రభువా
 930. నేస్తమా ప్రియ నేస్తమా
 931. నోరారగా చేతును
 932. పదములు చాలని ప్రేమ
 933. పదివేలలో అతిప్రియుడు
 934. పదివేలలో అతిసుందరుడా
 935. పదివేలలో అతిసుందరుడా (ఆరాధింతున్)
 936. పదే పాడనా
 937. పరదేశులమో ప్రియులారా
 938. పరమ జీవము
 939. పరమ తండ్రి
 940. పరమ తండ్రి నీకే స్తోత్రం
 941. పరమ దైవమే
 942. పరలోకము నా దేశము
 943. పరలోకమే నా అంతఃపురం
 944. పరలోకంలో ఉన్న మా యేసు
 945. పరవశించెద నీ వాక్యములో
 946. పరవాసిని నే జగమున
 947. పరిశుద్ధ పరిశుద్ధ
 948. పరిశుద్ధాత్ముడా నీకే వందనం
 949. పరిశుద్ధుడవై
 950. పరిశుద్ధుడా నా యేసయ్యా
 951. పరిశుద్ధుడా పరిశుద్ధుడా
 952. పరిశుద్ధుడా పావనుడా
 953. పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడు
 954. పరుగెత్తెదా పరుగెత్తెదా
 955. పలుకలేని నాకు
 956. పసి బాలుడై
 957. పంపుము దేవా
 958. ప్రకాశించే ఆ దివ్య
 959. ప్రతి రోజు చూడాలని
 960. ప్రభు మొర వినవా
 961. ప్రభు యేసు నా రక్షకా
 962. ప్రభు యేసుని పూజించెదం
 963. ప్రభు యేసుని వదనములో
 964. ప్రభు సన్నిధిలో ఆనందమే
 965. ప్రభు హస్తం నాపై నుంది
 966. ప్రభుని గృహము
 967. ప్రభుని రాకడ
 968. ప్రభువా ఈ ఆనందం
 969. ప్రభువా కాచితివి
 970. ప్రభువా నిను కీర్తించుటకు
 971. ప్రభువా నీ పరిపూర్ణత నుండి
 972. ప్రభువా నీలో జీవించుట
 973. ప్రభువా నీవే నాదు శరణం
 974. ప్రభువా నే నిన్ను నమ్మి
 975. ప్రభువా ప్రభువా
 976. ప్రభువా మాకు నీవిచ్చిన
 977. పాడనా మౌనముగానే
 978. పాడెద దేవా నీ కృపలన్
 979. పాతాళంలో ఆత్మల ఆర్తనాదం
 980. పాపమెరుగని పావనాత్ముని
 981. పాపానికి నాకు ఏ సంబంధం లేదు
 982. పావురమా నీ ప్రేమ
 983. పావురమా సంఘముపై
 984. ప్రాణమా నా ప్రాణమా
 985. ప్రాణేశ్వర
 986. ప్రార్ధన కలిగిన జీవితం
 987. ప్రార్ధన ప్రార్ధన
 988. ప్రార్ధన యేసుని సందర్శన
 989. ప్రార్ధన విన్నావయ్యా
 990. ప్రార్థన వినెడి పావనుడా
 991. ప్రార్థన శక్తి నాకు
 992. ప్రియ యేసు దేహములో
 993. ప్రియ యేసు నాథ
 994. ప్రియ యేసు నిర్మించితివి
 995. ప్రియ యేసు మన కొరకు
 996. ప్రియ యేసు రాజును
 997. ప్రియ సంఘస్థులారా
 998. ప్రియతమ బంధమా
 999. ప్రియమైన యేసయ్యా ప్రేమకే రూపమా
 1000. ప్రీతిగల మన యేసు
 1001. పుట్టినాడంట యేసునాథుడు
 1002. పుట్టె యేసుడు నేడు
 1003. పునరుత్థానుడా
 1004. పువ్వు విరిసి రాలినా
 1005. పువ్వులాంటిది జీవితం
 1006. పూజనీయుడేసు ప్రభు
 1007. పూరబ్ దిశా మే
 1008. పేద నరుని రూపము
 1009. ప్రతిగా (యేసు యేసూ)
 1010. ప్రేమ యేసయ్య ప్రేమా
 1011. ప్రేమ యేసుని ప్రేమ
 1012. ప్రేమ లేనివాడు పరలోకానికి
 1013. ప్రేమ శాశ్వత కాలముండును
 1014. ప్రేమగల మా ప్రభువా
 1015. ప్రేమగల యేసయ్యా
 1016. ప్రేమలో పడ్డాను
 1017. ప్రేమా అనే మాయలో
 1018. ప్రేమా పూర్ణుడు
 1019. ప్రేమిస్తా నిన్నే
 1020. ప్రేమించు దేవుడు
 1021. ప్రేమించెద యేసు రాజా
 1022. ప్రేమించెదన్
 1023. ప్రేమింతును నిన్నే
 1024. పైనున్న ఆకాశమందునా
 1025. పైలం కొడుకా
 1026. పొర్లి పొర్లి పారుతుంది
 1027. పొందితిని నేను
 1028. పోరాటం ఆత్మీయ పోరాటం
 1029. ఫలములనాశించిన పరలోక తండ్రి
 1030. ఫేస్బుక్ యూట్యూబ్
 1031. బలపరచుము
 1032. బలమైనవాడా
 1033. బ్రతకాలని ఉన్నా
 1034. బ్రతికియున్నానంటే నీ కృప
 1035. బ్రతుకుట నీ కోసమే
 1036. బ్రతికెద నీ కోసమే
 1037. బంగారం అడుగలేదు
 1038. బంతియనగ ఆడరే
 1039. బాల యేసుని జన్మ దినం
 1040. బాలుడు కాదమ్మో
 1041. బ్యూలా దేశము నాది
 1042. బెత్లహేములోనంటా సందడి
 1043. బెత్లెహేములో సందడి
 1044. బేత్లెహేము పురములో
 1045. బేత్లేహేం పురమున
 1046. భక్తులారా స్మరియించెదము
 1047. భజన చేయుచు భక్తపాలక
 1048. భజియింతుము నిను జగదీశా
 1049. భజియింతుము రారే యేసుని
 1050. భయము చెందకు
 1051. భయము లేదు మనకు
 1052. భారత దేశ సువార్త
 1053. భారత దేశమా యేసుకే
 1054. భాసిల్లెను సిలువలో
 1055. భీకరుండౌ మా యెహోవా
 1056. భూపునాది మునుపే
 1057. భూమియు దాని సంపూర్ణత
 1058. భేదం ఏమి లేదు
 1059. మట్టినైన నన్ను
 1060. మధురమైనది నా యేసు ప్రేమ
 1061. మధురం ఈ శుభ సమయం
 1062. మధురం మధురం
 1063. మధురం మధురం నా ప్రియ యేసు
 1064. మధురం మధురం నీ ప్రేమే
 1065. మన దేశం
 1066. మన మధ్యనే ఉన్నది
 1067. మన యేసు బెత్లహేములో
 1068. మనలో ప్రతి ఒక్కరి
 1069. మనస యేసు మరణ బాధ
 1070. మనసారా పూజించి
 1071. మనసులొకటాయే భువిలో
 1072. మనసెరిగిన యేసయ్యా
 1073. మనిషి బ్రతుకు రంగుల వలయం
 1074. మనిషిగా పుట్టినోడు
 1075. మన్నేగదయ్యా మన్నేగదయ్యా
 1076. మమ్మెంతో ప్రేమించావు
 1077. మరణము గెలిచెను
 1078. మరణము నన్నేమి చేయలేదు
 1079. మరువగలనా మరలా
 1080. మరువద్దు మరువద్దు
 1081. మరువని నీదు ప్రేమతో
 1082. మరువలేనయ్యా
 1083. మల్లెలమ్మా మల్లెలు
 1084. మహాఘనుడవు మహోన్నతుడవు
 1085. మహాత్ముడైన నా ప్రభు
 1086. మహిమ ఘనతకు అర్హుడవు
 1087. మహిమ నీకే ఘనత నీకే
 1088. మహిమ నీకే ప్రభూ
 1089. మహిమకు పాత్రుడా
 1090. మహిమగల తండ్రి
 1091. మహిమాన్వితము
 1092. మహోన్నతమైన సీయోనులోన
 1093. మహోన్నతుడా నీ కృపలో
 1094. మహోన్నతుడా మా దేవా
 1095. మంగళమే యేసునకు
 1096. మంచి దేవుడు నా యేసయ్యా
 1097. మంచి స్నేహితుడా
 1098. మంచిని పంచే దారొకటి
 1099. మంచివాడు గొప్పవాడు
 1100. మంచే లేని నా పైన
 1101. మందిరములోనికి రారండి
 1102. మా ఇంటి పేరు
 1103. మా ఊహలు పుట్టక మునుపే
 1104. మా గొప్ప దేవా
 1105. మా సర్వానిధి నీవయ్యా
 1106. మా హృదయములలో
 1107. మాకు తోడుగ నీవుంటివి
 1108. మాట్లాడే దేవుడవు నీవు
 1109. మాట్లాడే యేసయ్యా
 1110. మాటే చాలయ్యా
 1111. మాధుర్యమే నా ప్రభుతో
 1112. మానవుడవై సకల
 1113. మానవులందరు ఒక్కటేనని
 1114. మాయాలోక ఛాయల్లోన
 1115. మారదయా నీ ప్రేమ
 1116. మారని దేవుడవు నీవేనయ్యా
 1117. మార్గము చూపుము ఇంటికి
 1118. మార్గము నీవని
 1119. మార్గములను సృజించువాడు
 1120. మార్గం సత్యం జీవం
 1121. మారా గయా సులీ పర్
 1122. మారిన మనసులు
 1123. మారిపోవాలి ఈ లోకమంతా
 1124. మార్పుచెందవా
 1125. మార్పులేని తండ్రివి
 1126. మీ జ్ఞాపకార్థముగా
 1127. మీరు బహుగా ఫలించినచో
 1128. ముక్తి దిలాయే యీషు నామ్
 1129. ముఖ దర్శనం చాలయ్యా
 1130. ముళ్ళ కిరీటము
 1131. మూడు దశాబ్దాల
 1132. మూడునాళ్ళ ముచ్చట కోసం
 1133. మెల్లని చల్లని
 1134. మెల్లని స్వరమే
 1135. మేఘాల పైన మన యేసు
 1136. మేడి చెట్టు పైకి ఎవ్వరెక్కారు
 1137. మేము భయపడము
 1138. మేలుకో విశ్వాసి మేలుకో
 1139. మేలులు నీ మేలులు
 1140. మేలైనా కీడైనా
 1141. మేం క్రైస్తవులం
 1142. మైటీ జీసస్ తోడుంటే
 1143. మోకాళ్ళ అనుభవము
 1144. మోయలేని భారమంత
 1145. మోసితివా నా కొరకై
 1146. యవ్వనా జనమా
 1147. యవ్వనుడా
 1148. యవ్వనులారా మీరు
 1149. యాకోబు బావి కాడ
 1150. యావే
 1151. యుగయుగాలు మారిపోనిది
 1152. యుద్ధము యెహోవాదే
 1153. యూదా స్తుతి గోత్రపు
 1154. యెహోవ నా ఆశ్రయం
 1155. యెహోవ నా మొర లాలించెను
 1156. యెహోవా దయాళుడు (ఆయనకే కృతజ్ఞత)
 1157. యెహోవా దయాళుడు సర్వ శక్తిమంతుడు
 1158. యెహోవా నను కరుణించుమా
 1159. యెహోవా నా కాపరి
 1160. యెహోవా నా కాపరి (లోయలలో)
 1161. యెహోవా నా బలమా
 1162. యెహోవా నాకు వెలుగాయె
 1163. యెహోవా నిస్సీ
 1164. యెహోవా నీ నామము
 1165. యెహోవా నీదు మేలులను
 1166. యెహోవా మహిమ నీ మీద
 1167. యెహోవా మా కాపరి
 1168. యెహోవా యీరే
 1169. యెహోవాకు స్తుతులు పాడండి
 1170. యెహోవాను సన్నుతించెదన్
 1171. యెహోవాను స్తుతియించు
 1172. యెహోవాయే నా కాపరిగా
 1173. యెహెూవాయే నా బలము
 1174. యేషు మసీహ్
 1175. యేసన్న స్వరమన్నా
 1176. యేసయ్య నామము
 1177. యేసయ్య నామంలో
 1178. యేసయ్య నీ ప్రేమ
 1179. యేసయ్య పాదాలు
 1180. యేసయ్య మాట
 1181. యేసయ్య మాట బంగారు మూట
 1182. యేసయ్య మాట విలువైన
 1183. యేసయ్య రక్తము
 1184. యేసయ్యా కనికరపూర్ణుడా
 1185. యేసయ్యా నన్నెందుకు
 1186. యేసయ్యా నా దొరా
 1187. యేసయ్యా నా ప్రాణ నాథా
 1188. యేసయ్యా నా ప్రాణనాథా  నిను
 1189. యేసయ్యా నా యేసయ్యా
 1190. యేసయ్యా నా యేసయ్యా (రాకడ)
 1191. యేసయ్యా నా హృదయ స్పందన
 1192. యేసయ్యా నా హృదయాభిలాష
 1193. యేసయ్యా నాకంటూ
 1194. యేసయ్యా నిన్ను చూడాలని
 1195. యేసయ్యా నిన్ను ప్రేమించువారు
 1196. యేసయ్యా నీ నామమునే
 1197. యేసయ్యా నీ పూల తోట
 1198. యేసయ్యా నీ ప్రేమ
 1199. యేసయ్యా నీ మాటలు
 1200. యేసయ్యా నీకే వందనం
 1201. యేసయ్యా ప్రాణ నాథా
 1202. యేసయ్యా యేసయ్యా
 1203. యేసు ఉంటే చాలు
 1204. యేసు ఒక్కడే
 1205. యేసు క్రీస్తు పుట్టెను నేడు
 1206. యేసు కోసమే జీవిద్దాం
 1207. యేసు గొరియ పిల్లను నేను
 1208. యేసు జననము
 1209. యేసు దేవా నను కొనిపోవా
 1210. యేసు దేవుని ఆశ్రయించుమా
 1211. యేసు నాథా దేవా
 1212. యేసు నామం
 1213. యేసు నిన్ను నేను
 1214. యేసు నీ నామామృతము
 1215. యేసు నీ వారము
 1216. యేసు నీ స్వరూపమును
 1217. యేసు నీకే జయం జయము
 1218. యేసు నీవే చాలు నాకు
 1219. యేసు పరిశుద్ధ నామమునకు
 1220. యేసు ప్రభువా నీవే
 1221. యేసు ప్రభువే
 1222. యేసు మంచి దేవుడు
 1223. యేసు మాతో నీవుండగా
 1224. యేసు యేసు యేసు
 1225. యేసు రక్తము రక్తము
 1226. యేసు రక్తములో
 1227. యేసు రక్తమే జయము జయమురా
 1228. యేసు రక్తమే జయం
 1229. యేసు రక్షకా
 1230. యేసు రాజ నాలో నిన్ను
 1231. యేసు రాజ్యమునకు సైనికులం
 1232. యేసు రాజా అర్పించెదనయ్యా
 1233. యేసు రాజా నీకే
 1234. యేసు రాజు రాజుల రాజై
 1235. యేసు రాజుగా వచ్చుచున్నాడు
 1236. యేసు వలె
 1237. యేసు వంటి సుందరుడు
 1238. యేసు సర్వోన్నతుడా
 1239. యేసుకు యేసే ఇల సాటి
 1240. యేసుతో ఠీవిగాను పోదమా
 1241. యేసుని తిరు హృదయమా
 1242. యేసుని నా మదిలో
 1243. యేసుని నామములో
 1244. యేసుని నామంలో శక్తి
 1245. యేసుని ప్రేమ యేసు వార్త
 1246. యేసూ ఎంతో వరాల
 1247. యేసూ నన్ ప్రేమించితివి
 1248. యేసూ నన్ను ప్రేమించినావు
 1249. యేసూ… నీకు కావాలని
 1250. యేసూ ప్రభుని స్తుతించుట
 1251. యేసే గొప్ప దేవుడు
 1252. యేసే జన్మించెరా
 1253. యేసే దైవము
 1254. యేసే నా ఆశ్రయము
 1255. యేసే నా ఊపిరి
 1256. యేసే నా పరిహారి
 1257. యేసే నా మార్గము
 1258. యేసే నీ మదిలో ఉండగా
 1259. యేసే సత్యం
 1260. యేసే సర్వం
 1261. రమ్మనుచున్నాడు నిన్ను
 1262. రవికోటి తేజుడు
 1263. రక్షకుడా యేసు ప్రభో
 1264. రక్షకుడు వచ్చినాడు
 1265. రక్షకుండుదయించినాడట
 1266. రక్షింపబడిన నీవు
 1267. రండి ఉత్సాహించి పాడుదము
 1268. రండి రండి యేసుని యొద్దకు
 1269. రండి రండి రండయో
 1270. రండి సువార్త సునాదముతో
 1271. రాకడ ప్రభుని రాకడ
 1272. రాకడ సమయంలో
 1273. రాకడనే రైలు బండి
 1274. రాజా నీ భవనములో
 1275. రాజా నీ సన్నిధిలోనే
 1276. రాజా నీ సన్నిధిలోనే ఉంటానయ్యా
 1277. రాజాధి రాజ
 1278. రాజాధి రాజా రారా
 1279. రాజ్యాలనేలే మహారాజు
 1280. రాజుల రాజా
 1281. రాజుల రాజు
 1282. రాజుల రాజుల రాజు
 1283. రాజులకు రాజు పుట్టేనయ్య
 1284. రాజులకు రాజైన ఈ
 1285. రాత్ అంధేరి
 1286. రాత్రి నేడు రక్షకుండు
 1287. రారాజు జన్మించినాడు
 1288. రారాజు జన్మించే ఇలలోన
 1289. రారాజు పుట్టాడోయ్
 1290. రారాజు వస్తున్నాడో
 1291. రారే చూతము
 1292. రారే మన యేసు స్వామిని
 1293. రారే రారే ఓ జనులారా
 1294. రావయ్య యేసునాధా
 1295. రావయ్యా యేసయ్యా
 1296. రుచి చూచి ఎరిగితిని
 1297. రెండే రెండే దారులు
 1298. లాలి లాలి జోలాలి
 1299. లెక్కించలేని స్తోత్రముల్
 1300. లెక్కింపగ తరమా
 1301. లెమ్ము తేజరిల్లుము అని
 1302. లెమ్ము తేజరిల్లుము నీకు
 1303. లేచినాడయ్యా
 1304. లేచినాడురా
 1305. లోకమును విడచి
 1306. లోకములో వెఱ్ఱివారిని
 1307. లోకమంతట వెలుగు
 1308. లోకాన ఎదురు చూపులు
 1309. వచ్చింది క్రిస్మస్ వచ్చింది
 1310. వచ్చింది వచ్చింది వచ్చింది
 1311. వధియింపబడిన గొర్రెపిల్లా
 1312. వన్ నెస్
 1313. వర్ష ధారగా రావా
 1314. వర్ణించలేను
 1315. వర్ణించలేను వివరించలేను
 1316. వర్షింపనీ వర్షింపనీ
 1317. వందనము నీకే నా
 1318. వందనం
 1319. వందనంబొనర్తుమో
 1320. వందనాలు యేసు
 1321. వాక్యమే శరీర ధారియై
 1322. వాగ్ధానము
 1323. వాగ్ధానములన్ని నెరవేర్చుచున్నాడు
 1324. వాటి వాటి కాలమున
 1325. వాడబారని విశ్వాసముతో
 1326. వాడిపోకముందే
 1327. వాడుకో నా యేసయ్యా
 1328. వికసించు పుష్పమా
 1329. విజయ గీతము మనసార
 1330. విజయ గీతముల్ పాడరే
 1331. విజయశీలుడా
 1332. విడిపిస్తాడు నా యేసుడు
 1333. విడువదు మరువదు
 1334. విడువను నిను ఎడబాయనని
 1335. విడువవు నన్నిక
 1336. విధేయత కలిగి జీవించుటకు
 1337. విధేయతకే అర్ధము చెప్పిన
 1338. వినరండి నా ప్రియుని విశేషము
 1339. వినరే యో నరులారా
 1340. వినవా మనవి
 1341. విన్నారా విన్నారా
 1342. వినుమా యేసుని జననము
 1343. విరిసిన హృదయాలకు
 1344. విలువేలేని నా జీవితం
 1345. విలువైన నీ కృప
 1346. విలువైనది నీ ఆయుష్కాలం
 1347. విలువైనది నీ జీవితం
 1348. విలువైనది సమయము
 1349. వివాహమన్నది
 1350. వింతైన తారక
 1351. వీచే గాలుల్లో
 1352. వీనులకు విందులు చేసే
 1353. వెండి బంగారాల కన్న
 1354. వేటగాని ఉరిలో నుండి
 1355. వేయి నోళ్లతో స్తుతియించినా
 1356. వేవేల దూతలతో
 1357. వేసారిన మనసే
 1358. శక్తి చేత కాదనెను
 1359. శక్తి చేత కాదు
 1360. శత కోటి రాగాలు వల్లించిన
 1361. శరణం శరణం శరణం దేవా
 1362. శ్రమయైనా బాధైనా
 1363. శ్రమలందు నీవు
 1364. శాశ్వత కృపను
 1365. శాశ్వత ప్రేమతో
 1366. శాశ్వతమా ఈ దేహం
 1367. శాశ్వతము కాదు
 1368. శాశ్వతమైన ప్రేమతో
 1369. శాశ్వతమైనది
 1370. శిరము మీద ముళ్ల సాక్షిగా
 1371. శిలనైన నన్ను
 1372. శ్రీ యేసుండు జన్మించే
 1373. శుద్ధ రాత్రి
 1374. శుద్ధ హృదయం
 1375. శుద్ధుడవయ్యా
 1376. శుభవేళ స్తోత్రబలి
 1377. శృతిచేసి నే పాడనా
 1378. శుద్దుడా ఘనుడా రక్షకుడా
 1379. శ్రేష్టమైన నామం
 1380. శోధనా బాధలు
 1381. షారోను పొలములో
 1382. షారోను రోజా యేసే
 1383. సకలము చేయు
 1384. సజీవ సాక్షులుగా
 1385. సజీవుడవైన యేసయ్యా
 1386. సదాకాలము నీ యందే
 1387. సదాకాలము నీతో నేను
 1388. సన్నుతింతు యేసు స్వామి
 1389. సన్నుతింతుమో ప్రభో
 1390. సమయమిదే సమయమిదే
 1391. సమయము పోనీయక
 1392. సమర్ధవంతుడవైన
 1393. సమర్పణ చేయుము ప్రభువునకు
 1394. సమాధాన గృహంబులోను
 1395. సమానులెవరు ప్రభో
 1396. సమీపించరాని తేజస్సులో
 1397. సమీపింపరాని తేజస్సులో
 1398. సర్వ చిత్తంబు నీదేనయ్యా
 1399. సర్వ లోకమా
 1400. సర్వ సృష్టిలోని
 1401. సర్వకృపానిధియగు ప్రభువా
 1402. సర్వయుగములలో సజీవుడవు
 1403. సర్వ శరీరుల దేవుడా
 1404. సర్వశక్తుని స్తోత్రగానము
 1405. సర్వాంగ కవచము నీవే
 1406. సర్వాంగ సుందరా
 1407. సరి చేయుమో దేవా
 1408. సరి రారెవ్వరు
 1409. సర్వోన్నత స్థలములలో
 1410. సర్వోన్నతుడా
 1411. సహోదరులారా
 1412. సహోదరులు ఐక్యత కలిగి
 1413. స్వఛ్చంద సీయోను వాసి
 1414. సంగీత నాదముతో
 1415. సంతోష గీతం పాడెదను
 1416. సంతోషముతో నిచ్చెడు వారిని
 1417. సంతోషమే సమాధానమే
 1418. సంతోషించుడి యందరు
 1419. సందడి – 3
 1420. సందేహమేల
 1421. సంపూర్ణుడా నా యేసయ్యా
 1422. సంబరాలు చేసేద్దామా
 1423. సంవత్సరములు వెలుచుండగా
 1424. సాగి సాగి పొమ్ము
 1425. సాగిపోదును ఆగిపోను నేను
 1426. సాగిలపడి మ్రొక్కెదము
 1427. సాగేటి ఈ జీవ యాత్రలో
 1428. సాగేను నా జీవ నావ
 1429. సాటి ఎవ్వరూ
 1430. సాధ్యము అన్ని సాధ్యము
 1431. సామాన్యుడవు కావు
 1432. సాక్ష్యమిచ్చెద
 1433. సిలువ చెంత చేరిననాడు
 1434. సిలువ చెంతకు రా
 1435. సిలువ ధ్యానం 
 1436. సిలువ సాక్షిగా
 1437. సిలువను గెలిచిన
 1438. సిలువలో ఆ సిలువలో
 1439. సిలువలో నీ ప్రేమ
 1440. సిలువలో బలి అయిన
 1441. సిలువలో సాగింది యాత్ర
 1442. సిలువే నా శరణాయెను రా
 1443. సిల్వలో నాకై కార్చెను
 1444. సీయోను నీ దేవుని
 1445. సీయోను పాటలు సంతోషముగా
 1446. సీయోనులో నుండి నీవు
 1447. సీయోనులో స్థిరమైన
 1448. స్వీకరించుమయా నాథా
 1449. సుగుణాల సంపన్నుడా
 1450. సుదూరము ఈ పయనము
 1451. సుధా మధుర కిరణాల
 1452. సుడిగాలైననూ
 1453. సుమధుర స్వరముల గానాలతో
 1454. సువార్తను ప్రకటింపవా
 1455. సుందరములు అతి సుందరములు
 1456. సుందరమైన దేహాలెన్నో
 1457. సుందరుడా
 1458. సుందరుడా అతిశయుడా
 1459. స్తుతి గానమే పాడనా
 1460. స్తుతి నీకే యేసు రాజా
 1461. స్తుతి పాడనా నేను
 1462. స్తుతి పాడి కీర్తింతుము
 1463. స్తుతి పాడుటకే
 1464. స్తుతి పాడెద నే ప్రతి దినము
 1465. స్తుతి మధుర గీతము
 1466. స్తుతి మహిమ యేసు నీకే
 1467. స్తుతి సింహాసనాసీనుడా
 1468. స్తుతి సింహాసనాసీనుడా (యేసు రాజా)
 1469. స్తుతికి పాత్రుడ యేసయ్యా
 1470. స్తుతికి పాత్రుడా
 1471. స్తుతిపాత్రుడా స్తోత్రార్హుడా
 1472. స్తుతియించి కీర్తించి
 1473. స్తుతియించెదా నీ నామం
 1474. స్తుతియింతుము
 1475. స్తుతియు మహిమ (ఆరాధన)
 1476. స్తుతియు మహిమ ఘనత నీకే
 1477. స్తుతించి పాడెదం
 1478. స్తుతించెదను నిన్ను నేను
 1479. స్తుతించెదను స్తుతించెదను
 1480. స్తుతుల మీద ఆసీనుడా
 1481. స్తుతుల మీద (హల్లెలూయా)
 1482. స్తుతులకు పాత్రుడా (అన్ని వేళలో)
 1483. స్తుతులకు పాత్రుడా (ఆరాధన)
 1484. స్తుతులకు పాత్రుడు యేసయ్యా
 1485. స్తుతులపై ఆసీనుడా
 1486. సూడ సక్కని బాలుడమ్మో
 1487. సృష్టికర్తవైన యెహోవా
 1488. సృష్టి కర్తా యేసు దేవా
 1489. సేవకులారా
 1490. స్నేహితుడా నా స్నేహితుడా
 1491. స్నేహితుడా నా హితుడా
 1492. సొంతమైపోవాలి నా యేసుతో
 1493. సోలిపోయిన మనసా
 1494. సోలిపోవలదు మనస్సా
 1495. స్తోత్ర గానం చేసింది ప్రాణం
 1496. స్తోత్రబలి అర్పించెదము
 1497. స్తోత్రబలి స్తోత్రబలి
 1498. స్తోత్రం చెల్లింతుము
 1499. స్తోత్రము స్తుతి చెల్లింతుము
 1500. స్తోత్రము స్తుతి స్తోత్రము
 1501. స్తోత్రింతుము నిను
 1502. హల్లెలూయా ఆరాధన
 1503. హల్లెలూయ పాట
 1504. హల్లెలూయ పాటలతో
 1505. హల్లెలూయ హల్లెలూయ
 1506. హల్లెలూయ స్తుతి మహిమ
 1507. హల్లేలూయని పాడరండి
 1508. హల్లెలూయా ఆనందమే
 1509. హల్లెలూయా నా పాట
 1510. హల్లెలూయా పాడెదా
 1511. హల్లెలూయా యేసు ప్రభున్
 1512. హల్లెలూయా స్తోత్రం
 1513. హల్లే హల్లే హల్లే హల్లేలూయా
 1514. హల్లేలూయా యని పాడి
 1515. హీనమైన బ్రతుకు నాది
 1516. హృదయపూర్వక ఆరాధన
 1517. హృదయమనెడు తలుపు నొద్ద
 1518. హృదయాలనేలే రారాజు
 1519. హే ప్రభుయేసు
 1520. హోసన్న హోసన్నా
 1521. హోసన్ననుచూ స్తుతి పాడుచూ
 1522. హోసన్నా హల్లెలూయా
 1523. క్షణమైన గడవదు
 1524. క్షణమైన నీవు
 1525. క్షణికమైన బ్రతుకురా
 1526. క్షమాపణ దొరికేనా

 1. Aa Bhojana Pankthilo
 2. Aa Dari Chere Daare Kanaraadu
 3. Aa Ningilo Veligindi Oka Thaara
 4. Aa Raaje Naa Raaju
 5. Aadedhan Paadedhan
 6. Aadhaaram Naaku Aadhaaram
 7. Aadhaaram Neevenayyaa
 8. Aadhaaram Neevenayyaa (DGS)
 9. Aadhaaram Neevenayyaa (Medley)
 10. Aadiyanthamu Leni Vaadaa
 11. Aagaka Saagumaa
 12. Aagani Parugulo
 13. Aahaa Aanandame
 14. Aahaa Aanandame (Seeyonu)
 15. Aahaa Hallelujah
 16. Aahaa Mahaathma
 17. Aahaa Yemaanandam
 18. Aakaasha Mahaakaashambulu
 19. Aakaasha Pakshulanu Choodandi
 20. Aakaasha Vaasulaaraa
 21. Aakaasham Amrutha Jallulu
 22. Aakaasham Nee Simhaasanam
 23. Aakaashamaa Aalakinchumaa
 24. Aakaashamandu Neevundagaa
 25. Aakaashamandunna Aaseenudaa
 26. Aakaashambun Doothalu
 27. Aakashame Pattanodu
 28. Aakaashamu Nee Simhaasanam
 29. Aakarshinche Daivamaa
 30. Aakashaana Thaara Okati
 31. Aalakinchu Devaa
 32. Aalakinchumo Devaa
 33. Aalayamlo Praveshinchandi
 34. Aalochanalo Goppavaadaa
 35. Aananda Thailaabhishekamu
 36. Aananda Yaathra
 37. Aanandam Neelone
 38. Aanandamaanandame
 39. Aanandame Paramaanandame
 40. Aanandamu Prabhu Naakosagenu
 41. Aanandamugaa Yehovaa Nee
 42. Aanandinthu Neelo Devaa
 43. Aanandinthumu
 44. Aao Khushi Se
 45. Aapathkaalamuna
 46. Aaraadhana Aaraadhana
 47. Aaraadhana Aaraadhana (Chellinchedamu)
 48. Aaraadhana Adhika Sthothramu
 49. Aaraadhana Anduko
 50. Aaraadhana Neeke
 51. Aaraadhana Sthuthi Aaraadhana
 52. Aaraadhana Yesu Neeke
 53. Aaraadhanaa Aaraadhanaa – Aathmatho
 54. Aaraadhanaa Neeke Aaraadhanaa
 55. Aaraadhanaku Yogyudaa
 56. Aaraadhincheda Ninu Madi Pogadeda
 57. Aaraadhinchedam
 58. Aaraadhinchedamu Aathmatho
 59. Aaraadhinchedamu Yesayya Naamamunu
 60. Aaraadhinchedanu Ninnu
 61. Aarambhamayyindi Restoration
 62. Aarani Prema Idi
 63. Aaripoye Deepamlaa
 64. Aascharya Kaaryamul Cheyunu Yesu
 65. Aascharyakarudaa Aalochanakarthaa
 66. Aascharyakarudaa (Yesanna)
 67. Aascharyakarudu Aalochanakartha
 68. Aascharyakarudu (Rojanthaa)
 69. Aascharyamaina Prema
 70. Aasha Theera Naa Yesu Swaamini
 71. Aashapadaku Ee Lokam Kosam
 72. Aashatho Nee Koraku
 73. Aasheervaadam
 74. Aasheervaadambul Maa Meeda
 75. Aashraya Durgamaa Naa Yesayyaa
 76. Aashrayamaa Aadhaaramaa
 77. Aashrayudaa Naa Abhishikthudaa
 78. Aathma Deepamunu
 79. Aathma Varshamu Maapai
 80. Aathma Varshamunu
 81. Aathma Vishayamai
 82. Aathmeeya Gaanaalatho
 83. Aavedana Nenondanu
 84. Aayane Naa Sangeethamu
 85. Abraahaamu Issaaku Yaakobunaku
 86. Adagaka Mundhe
 87. Adavi Chetla Naduma
 88. Ade Ade Aa Roju
 89. Adhigadhigo Alladhigo
 90. Adiginadi Konthe Ayinaa
 91. Adigo Naa Naava
 92. Adugaduguna Raktha Bindhuvule
 93. Adugudi Meeku Ivvabadunu
 94. Advitheeya Sathya Devaa
 95. Advitheeya Sathya Devudu
 96. Ae Baadha Ledu Ae Kashtam Ledu
 97. Ae Gumpulo Nunnaavo
 98. Ae Naamamulo
 99. Ae Paapamerugani
 100. Ae Reethi Nee Runam
 101. Ae Reethi Sthuthiyinthuno
 102. Ae Reethi Sthuthiyinthunu
 103. Ae Samayamandainaa
 104. Ae Thegulu Nee Gudaaramu
 105. Ae Vaipu Choosinaa
 106. Ae Yogyathaa Leni Nannu
 107. Aedaa Nuntiviraa
 108. Agni Mandinchu
 109. Alankarinchunu
 110. Alphaa Omegayaina
 111. Ambaraaniki Antelaa
 112. Ambaraaniki Antelaa (Yesayya Puttaadani)
 113. Ambaraanni Daate
 114. Amma Kanna Minna
 115. Amma Kosam
 116. Ammaa Ani Ninnu Piluvanaa
 117. Ammallaaraa O Akkallaaraa
 118. Amoolya Raktham
 119. Amoolya Rakthamu Dwaaraa
 120. Amoolyamaina Aanimuthyamaa
 121. Andaala Baaludu
 122. Andaala Thaara
 123. Andaala Udyaanavanamaa
 124. Andaalu Chinde
 125. Andamaina Kshanamu
 126. Andamaina Madhuramaina
 127. Andariki Kaavaali
 128. Andaru Mehchcina Andaala Thaara
 129. Andaru Nannu Vidachinaa
 130. Andhakaara Cherasaalalo
 131. Anjali Ghatiyinthu
 132. Ankitham Prabhu Naa Jeevitham
 133. Anni Kaalambula
 134. Anni Naamamula Kanna
 135. Anni Naamamula Kanna Ghanamaina
 136. Anni Saadhyame Yesuku
 137. Anni Saadhyame – Yesulo
 138. Anni Velala Aaraadhana
 139. Anni Velala Vinuvaadu
 140. Anniti Kannaa Praardhane Minna
 141. Anthaa Naa Meluke
 142. Anthe Leni Nee Prema Dhaara
 143. Anthya Dinamula Yandu
 144. Anudinam Aa Prabhuni Varame
 145. Anudinamu Prabhuni
 146. Anya Janulela
 147. Aparaadhini Yesayyaa
 148. Appagimpabadina Raathri
 149. Arpinchuchunitini Yesayyaa
 150. Aruna Kaanthi Kiranamai
 151. Asaadhyamainadi Lene Ledu
 152. Athyunnatha Simhaasanumpai
 153. Athyunnatha Simhaasanumpai (Yesanna)
 154. Athyunnathamainadi Yesu Naamam
 155. Avadhule Lenidi
 156. Ayyaa Naa Kosam Kalvarilo
 157. Baala Yesuni Janma Dinam
 158. Baaludu Kaadammo
 159. Balamainavaadaa
 160. Balaparachumu
 161. Bangaaram Adugaledu
 162. Banthiyanaga Aadare
 163. Bethlahemulonantaa Sandadi
 164. Bethlehem Puramuna
 165. Bethlehemu Puramulo
 166. Bethlehemulo Sandadi
 167. Beulah Deshamu Naadi
 168. Bhaaratha Desha Suvaartha
 169. Bhaaratha Deshamaa Yesuke
 170. Bhaasillenu Siluvalo
 171. Bhajana Cheyuchu Bhaktha Paalaka
 172. Bhajiyinthumu Ninu Jagadeeshaa
 173. Bhajiyinthumu Raare Yesuni
 174. Bhakthulaaraa Smariyinchedamu
 175. Bhayamu Chendaku
 176. Bhayamu Ledu Manaku
 177. Bhedam Emi Ledu
 178. Bheekarundau Maa Yehovaa
 179. Bhoomiyu Daani Sampoornatha
 180. Bhoopunaadhi Munupe
 181. Brathakaalani Unnaa
 182. Brathikeda Nee Kosame
 183. Brathikiyunnaanante Nee Krupa
 184. Brathukuta Nee Kosame
 185. Chaachina Chethulu Neeve
 186. Chaahe Thum Ko
 187. Chaalaa Goppodu
 188. Chaalunayya Nee Krupa
 189. Chaalunayyaa Chaalunayyaa
 190. Chaatinchudi Manushya Jaathi
 191. Chakkanaina Daari Neeve
 192. Chali Raathiri Eduru Choose
 193. Cheekati Loyalo
 194. Cheekatilo Kaanthivi
 195. Cheekatine Tholaginchinadi
 196. Cheekatule Nannu
 197. Cheppalenu Baaboi
 198. Cheppanaa Cheppanaa
 199. Chettu Choosthe Pachchagundi
 200. Chevulu Unnaayaa
 201. Cheyi Pattuko
 202. Chindindi Raktham
 203. Chinna Chinna Gorrepillanu
 204. Chinna Gorrepillanu Nenu
 205. Chinnaari Baalagaa
 206. Chinni Chinni Chethulatho
 207. Chinni Manasutho Ninnu
 208. Chintha Ledika
 209. Chinthenduku Neeku Digulenduku
 210. Chirakaala Snehithudaa
 211. Chiru Divvela Velugulatho
 212. Chirugaali Veechinaa
 213. Chithra Chithraala Vaade
 214. Chitti Potti Paapanu Nenu
 215. Choochithi Nee Momupai
 216. Choochithive Naa Kanneetini
 217. Choochuchunna Devudavayyaa
 218. Choochuchunna Devudavu
 219. Choochuchunnaamu Nee Vaipu
 220. Choodaalani Unnadi
 221. Choodare Siluvanu
 222. Choopula Valana Kaligedi
 223. Christmas Aanandam
 224. Christmas Aanandam Vachchenu
 225. Christmas Antene
 226. Christmas Kaalam
 227. Christmas Medley – 1
 228. Christmas Medley – 2
 229. Christmas Medley – 3
 230. Christmas Panduga
 231. Christmas Shubha Dinam
 232. Christmas Vachchindayyaa
 233. Chukka Puttindi
 234. Chukka Puttindi – 2
 235. Daari Thappipothunnaavaa
 236. Daaveedu Thanayaa Hosannaa
 237. Daaveedu Vale Naatyamaadi
 238. Daaveedu Vamshamlo
 239. Daiva Kutumbam
 240. Davalavarnudaa
 241. Deham Paathadi
 242. Deva Daasapaalaka
 243. Deva Samsthuthi Cheyave
 244. Devaa Ee Jeevitham
 245. Devaa Ilalona Neevu
 246. Devaa Maa Kutumbamu
 247. Devaa Mahonnathudaa
 248. Devaa Naa Devaa
 249. Devaa Naa Devaa Neeve Naa Kaapari
 250. Devaa Naa Hrudayamutho
 251. Devaa Naa Jeevithamidigo
 252. Devaa Naa Mora Aalakinchumaa
 253. Devaa Naa Moraalakinchithivi
 254. Devaa Nee Aathmanu
 255. Devaa Nee Goppa Kaaryamulan
 256. Devaa Nee Naamam
 257. Devaa Nee Naamam (Kripal Mohan)
 258. Devaa Nee Saakshigaa
 259. Devaa Nee Sannidhilo
 260. Devaa Nee Thalampulu
 261. Devaa Paapini
 262. Devaa Paraloka Doothaali
 263. Devaa Yehovaa
 264. Devaa Yehovaa Seeyonulo
 265. Devaadhi Devudu
 266. Devara Nee Deevenalu
 267. Devude Ila Cheretanduku
 268. Devude Naakaashrayambu
 269. Devudoka Nagaramu
 270. Devudu Dehamunu
 271. Devudu Lokamunu
 272. Devudu Manaku Ellappudu
 273. Devudu Neeku Thelusu
 274. Devuni Goppa Mahimanu
 275. Devuni Prema Idigo
 276. Devuni Samukha Jeeva Kavilelo
 277. Devuni Sannidhilo
 278. Devuni Sthuthincha Randi
 279. Devuni Sthuthiyinchi Aaraadhinthumu
 280. Devuni Sthuthiyinchudi
 281. Devuni Vaarasulam
 282. Devuni Yandu Bhakthi
 283. Devunike Mahima
 284. Devuniki Bhayapadavaa
 285. Devuniki Sthothramu Gaanamu
 286. Devuniyandu Nireekshana Nunchi
 287. Dhanyamu Entho Dhanyamu
 288. Dhayaaludaa Nee Krupa
 289. Dhyaaninchuchuntimi
 290. Dikkulanni Neevele
 291. Dikkulenni Thiriginaa
 292. Dinadinambu Yesuku
 293. Dinadinamu Vijayamu
 294. Dinamella Ne Paadinaa
 295. Divi Nundi Bhuviki
 296. Divinelu Sthothraarhudaa
 297. Diviteelu Mandaali
 298. Divya Thaara
 299. Dootha Paata Paadudi
 300. Dorakunu Samasthamu
 301. Doshivaa Prabhu
 302. Draakshaa Vallivi Neevaithe
 303. Durdinamulu Raakamunde
 304. Dushtula Aalochana
 305. Edabaayani Nee Krupa
 306. Edabaayani Needu Krupa
 307. Edusthunnaademo Yesayya
 308. Ee Dinam
 309. Ee Dinam Sadaa
 310. Ee Dinamentho
 311. Ee Jeevitham Viluvainadi
 312. Ee Loka Yaathraalo
 313. Ee Lokamlo Jeevinchedanu
 314. Ee Maranamu Kaadu
 315. Ee Saayankaalamuna
 316. Ee Sthuthi Neeke
 317. Ee Tharam Yuvatharam
 318. Ee Udayam Shubha Udayam
 319. Ee Udayamuna
 320. Eelaatidaa Yesu Prema
 321. Egedanu Ne Cheredanu
 322. Ekkadekkado Putti
 323. Ekkado Manasu Vellipoyindi
 324. Elaa Maruvagalanayyaa
 325. Ella Velalandu
 326. Ellalu Lenidi
 327. Ellappudunu Prabhuvunandu
 328. Elohim Elohim
 329. Em Chesaanayyaa Neekosam
 330. Emani Ne Paadedan
 331. Emani Paadanu
 332. Emi Unnaa Lekunnaa
 333. Emivvagalanayya Naa Yesayyaa
 334. Emundi Naalonaa
 335. Enaleni Prema
 336. Enaleni Prema (Oohinchagalanaa)
 337. Endaro Endaru Endaro
 338. Endina Edaari Brathukulo
 339. Enduko Devaa Inthati Premaa
 340. Enduko Ee Prema
 341. Enduko Nanninthagaa Neevu
 342. Enduko Nannu Neevu
 343. Enni Maarlu
 344. Enni Thalachinaa
 345. Enni Tharamulu Sthuthiyinchinaa
 346. Ennika Leni Naapai
 347. Enno Enno Melulu Chesaavayyaa
 348. Entha Adbhuthamaina Krupa
 349. Entha Cheppina Vaakyaminaka Pothivi
 350. Entha Dooramainaa
 351. Entha Jaali Yesuvaa
 352. Entha Krupaamayudavu
 353. Entha Madhuramu
 354. Entha Manchi Devudavayyaa
 355. Entha Manchi Devudavesayyaa
 356. Entha Manchi Kaapari
 357. Entha Paapinainanu
 358. Entha Pedda Poraatamo
 359. Entha Prema Yesayyaa
 360. Entha Premo Naapai
 361. Enthati Vaadani Nenu
 362. Enthentha Bhaaramaaye Aa Siluva
 363. Entho Bhaagyambu
 364. Entho Madhuram
 365. Entho Sundarudamma Thaanu
 366. Entho Vintha
 367. Epaati Daananayaa
 368. Eppudo Ekkado Janminchina
 369. Eruganayyaa Ninneppudu
 370. Etti Vaado Yesu
 371. Etu Choochinaa
 372. Evari Kosame Ee Praana Thyaagamu
 373. Evariki Evaru
 374. Evaritho Nee Jeevitham
 375. Evaro Thelusaa Yesayyaa
 376. Evaru Choopinchaleni
 377. Evaru Leka Ontarinai
 378. Evaru Nannu Cheyi Vidachinan
 379. Evaru Sameepinchaleni
 380. Evaru Unnaa Lekunnaa
 381. Evarunnaarayyaa
 382. Evarunnaaru Naakilalo
 383. Facebook YouTube
 384. Gaadaandhakaaramulo Ne Nadachina
 385. Gaadaandhakaarapu Loyalo
 386. Gaali Samudrapu Alalaku
 387. Gaalinchi Choodaraa
 388. Gaayaamulan Gaayamulan
 389. Gaayapadina Nee Cheyi
 390. Gadachina Kaalamu
 391. Gadichina Kaalamanthaa
 392. Galilaya Theeraana
 393. Gamyam Cheraalani
 394. Gatha Kaalamantha
 395. Geetham Geetham
 396. Ghanamaina Naa Yesayyaa
 397. Ghanamaina Veduka
 398. Ghanamainavi Nee Kaaryamulu
 399. Gira Gira Thirigi
 400. Gonthu Etthi Chaatedaanu
 401. Goodu Leni Guvvalaa
 402. Goodu Leni Guvvanai
 403. Goodu Vidachi Vellina Naade
 404. Goppa Devudavani
 405. Goppavaadu Kressthu Yesu
 406. Gorrepilla Jeeva Grandhamandu
 407. Gorrepilla Rakthamulo
 408. Gorrepilla Vivaahothsava
 409. Gunavathi Aina Bhaarya
 410. Gunde Baruvekkipothunnadi
 411. Gurthundipoye Ee Kshanaalalo
 412. Haallelooyaa Aaraadhana
 413. Halle Halle Halle Hallelooyaa
 414. Hallelooya Hallelooya
 415. Hallelooya Paata
 416. Hallelooya Paatalatho
 417. Hallelooya Sthuthi Mahima
 418. Halellooyaa Aanandame
 419. Hallelooyaa Ani Paadi
 420. Hallelooyaa Naa Paata
 421. Hallelooyaa Paadedaaa
 422. Hallelooyaa Sthothram
 423. Hallelooyaa Yesu Prabhun
 424. Hallelooyani Paadarandi
 425. Heenamaina Brathuku Naadi
 426. Hey Prabhu Yesu
 427. Hosanna Hosannaa
 428. Hosannaa Hallelooyaa
 429. Hosannanuchu Sthuthi Paaduchu
 430. Hrudayaalanele Raaraaju
 431. Hrudayamanedu Thalupu Nodda
 432. Hrudayapoorvaka Aaraadhana
 433. Ibaadath Karo
 434. Iddarokkatiga Maareti
 435. Idhe Naa Hrudaya Vaanchana
 436. Idhe Naa Korika
 437. Idhenaa Nyaayamidiyenaa
 438. Idhi Devuni Nirnayamu
 439. Idhi Kothaku Samayam
 440. Idhi Shubhodayam
 441. Idhigo Devaa Ee Hrudayam
 442. Idhigo Devaa Naa Jeevitham
 443. Idhigo Devuni Gorrepillaa
 444. Idhiye Samayambu Randi
 445. Idhiyenayyaa Maa Praardhana
 446. Ihaloka Paapi Koraku
 447. Ihamanduna Aa Paramandu
 448. Ikanaina Kaani
 449. Illalona Panduganta
 450. Immaanuyelu Devudaa
 451. Immaanuyelu Rakthamu
 452. Innaallu Thodugaa
 453. Innellu Ilalo
 454. Intha Kaalam
 455. Intha Varaku Kaapaadinaavu
 456. Inthavaraku Neevu
 457. Inthalone Kanabadi
 458. Inti Meeda Nunna
 459. Iruvadi Naluguru Peddalatho
 460. Ishraayelu Devaa
 461. Ishraayelu Raajuve
 462. Ishraayelu Sainyamulaku
 463. Isuka Meeda Illu Kattaku
 464. Iyyaala Intla Repu Mantla
 465. Jaagore Jaagore
 466. Jaagrattha Bhakthulaaraa
 467. Jaaligala Daivamaa Yesayyaa
 468. Jagamulanele Shree Yesaa
 469. Jagathiki Velugunu Thechchenule
 470. Jai Jai Jai Yesayyaa
 471. Janminche Janminche
 472. Janminche Janminche Yesayyaa
 473. Janminchenu Oka Thaara
 474. Janminchinaaduraa Raaju
 475. Jaya Jaya Yesu
 476. Jayam Jayam
 477. Jayam Jayam Mana Yesuke
 478. Jayamichchina Devuniki
 479. Jayinchuvaarini
 480. Jeeva Naadha Mukthi Daatha
 481. Jeevaadhipathivi Neeve
 482. Jeevamaa Yesayyaa
 483. Jeevamugala Devuni Sangham
 484. Jeevana Tholi Sandhya
 485. Jeevanadini Naa Hrudayamulo
 486. Jeevinchuchunnaavanna
 487. Jeevinthu Nenu
 488. Jeevithaanthamu Ne Neetho
 489. Jeevithaanthamu Varaku Neeke
 490. Jeevithamante Maatalu Kaadu
 491. Jeevithamanthaa Nee Prema
 492. Jeevithamlo Neelaa Undaalani
 493. Jeevithamlo Nerchukunnaanu
 494. Junte Thene Kannaa
 495. Junti Thene Dhaarala Kannaa
 496. Jyothirmayudaa
 497. Kaalaalu Maarina Gaani
 498. Kaalam Samayam Naadenantu
 499. Kaanaraave Alanaati Kanneeti
 500. Kaanennadu Nenu Anaathanu
 501. Kaapaade Devudu Yesayyaa
 502. Kaavalenaa Yesayya Bahumaanamu
 503. Kaavalivaadaa O Kaavalivaadaa
 504. Kadalakunduvu
 505. Kalalaa Unnadi
 506. Kalalaanti Brathuku Naadi
 507. Kalamulatho Raayagalamaa
 508. Kalanainaa Ilanainaa
 509. Kalavantidi Nee Jeevitham
 510. Kallallo Kanneerenduku
 511. Kallundi Choodaleni
 512. Kalugunu Gaaka Devuniki Mahima
 513. Kaluvari Giri Nundi
 514. Kaluvari Giri Siluvalo
 515. Kaluvari Girilo Siluva Dhaariyai
 516. Kaluvari Siluva
 517. Kalvari Girilona Silvalo
 518. Kalvari Giripai Siluva
 519. Kalvari Premanu
 520. Kalvari Siluvalo Yesayya
 521. Kalvarilona Chesina Yaagam
 522. Kalyaanam Kamaneeyam
 523. Kamaneeyamaina
 524. Kammani Bahu Kammani
 525. Kanaleni Kanulelanayyaa
 526. Kanalenu Prabhukela
 527. Kani Vini Erugani Karunaku
 528. Kanna Thalli Cherchunatlu
 529. Kanneellatho Pagilina Gundetho
 530. Kanneere Manishini Baadhisthundi
 531. Kanneerelammaa
 532. Kanneeti Loyalalo
 533. Kannula Ninduga
 534. Kannulanetthi Pairula Choodu
 535. Kannulatho Choose Ee Lokam
 536. Kannulundi Choodaleva
 537. Kanta Neerela
 538. Kanti Paapanu
 539. Kanuchoopu Meralona
 540. Kanulunnaa Kaanaleni
 541. Kanureppa Paataina
 542. Karthaa Mammunu
 543. Karuna Choopinchumaa
 544. Karuninchavaa Naa Yesuvaa
 545. Karuninchi Thirigi Samakoorchu
 546. Karuninchumu Mamu Parama Pithaa
 547. Kashta Nashtaalainaa
 548. Kattelapai Nee Shareeram
 549. Kavulakainaa Saadhyamaa
 550. Keerthi Hallelooyaa
 551. Keerthinthu Nee Naamamun
 552. Keerthinthunu Nee Naamamu
 553. Khaamosh Raatho Ki
 554. Kodavalini Chetha Patti
 555. Konda Kona Loya Lothullo
 556. Kondala Thattu
 557. Kondala Thattu Naa Kannulu
 558. Kondalalo Konalalo
 559. Kondalatho Cheppumu
 560. Koniyaada Tharame Ninnu
 561. Kontha Yedamu Neevainaa
 562. Konthasepu Kanabadi
 563. Koorchundunu Nee Sannidhilo
 564. Koti Kaanthula Velugulatho
 565. Kraisthava Jeevitham
 566. Kraisthavamoka Mathamu Kaadidi
 567. Kraisthavudaa Sainikudaa
 568. Kreesthe Sarvaadhikaari
 569. Kreesthesu Prabhuvu
 570. Kreesthesu Puttenu
 571. Kreesthu Puttenu
 572. Kreesthulo Jeevinchu Naaku
 573. Krottha Yedu Modalu Bettenu
 574. Krungina Velalo
 575. Krupa Kanikaramula
 576. Krupa Krupa Naa Yesu Krupaa
 577. Krupa Krupa Nee Krupa
 578. Krupa Vembadi Krupatho
 579. Krupaa Kshemamu
 580. Krupaa Sathya Sampoornudaa
 581. Krupaamayudaa
 582. Krupagala Devaa
 583. Krupalanu Thalanchuchu
 584. Kruthagnathan Thalavanchi
 585. Kruthagnathatho Sthuthi Paadeda
 586. Kshamaapana Dorikenaa
 587. Kshanamaina Gaduvadu
 588. Kshanamaina Neevu
 589. Kshanikamaina Brathukuraa
 590. Kummari Chethilo
 591. Kummari O Kummari
 592. Kuthoohalam Aarbhaatame
 593. Laali Laali Jolaali
 594. Lechinaadayyaa
 595. Lechinaaduraa
 596. Lekkimpaga Tharamaa
 597. Lekkinchaleni Sthothramul
 598. Lemmu Thejarillumu Ani
 599. Lemmu Thejarillumu Neeku
 600. Lokaana Eduru Choopulu
 601. Lokamanthata Velugu
 602. Lokamulo Verrivaarini
 603. Lokamunu Vidachi
 604. Maa Goppa Devaa
 605. Maa Hrudayamulalo
 606. Maa Inti Peru
 607. Maa Oohalu Puttaka Munupe
 608. Maa Sarvaanidhi Neevayyaa
 609. Maadhuryame Naa Prabhutho
 610. Maaku Thoduga Neevuntivi
 611. Maanavudavai Sakala
 612. Maanavulandaru Okkatenani
 613. Maaraa Gayaa Sulee Par
 614. Maaradayaa Nee Prema
 615. Maarani Devudavu Neevenayyaa
 616. Maargam Sathyam Jeevam
 617. Maargamu Choopumu Intiki
 618. Maargamu Neevani
 619. Maargamulanu Srujinchuvaadu
 620. Maarina Manasulu
 621. Maaripovaali Ee Lokamanthaa
 622. Maarpu Chendavaa
 623. Maarpuleni Thandrivi
 624. Maate Chaalayyaa
 625. Maatlaade Devudavu Neevu
 626. Maatlaaade Yesayyaa
 627. Maayaa Loka Chaayallona
 628. Madhuram Ee Shubha Samayam
 629. Madhuram Madhuram
 630. Madhuram Madhuram Naa Priya Yesu
 631. Madhuram Madhuram Nee Preme
 632. Madhuramainadi Naa Yesu Prema
 633. Mahaa Ghanudavu Mahonnathudavu
 634. Mahaathmudaina Naa Prabhu
 635. Mahima Ghanathaku Arhudavu
 636. Mahima Neeke Ghanatha Neeke
 637. Mahima Neeke Prabhu
 638. Mahimaanvithamu
 639. Mahimagala Thandri
 640. Mahimaku Paathrudaa
 641. Mahonnathamaina Seeyonulona
 642. Mahonnathudaa Maa Devaa
 643. Mahonnathudaa Nee Krupalo
 644. Mallelammaa Mallelu
 645. Mammentho Preminchaavu
 646. Mana Desham
 647. Mana Madhyane Unnadi
 648. Mana Yesu Bethlahemulo
 649. Manalo Prathi Okkari
 650. Manasa Yesu Marana Baadha
 651. Manasaaraa Poojinchi
 652. Manaserigina Yesayyaa
 653. Manasulokataaye Bhuvilo
 654. Manche Leni Naa Paina
 655. Manchi Devudu Naa Yesayyaa
 656. Manchi Snehithudaa
 657. Manchini Panche Daarokati
 658. Manchivaadu Goppavaadu
 659. Mandiramuloniki Raarandi
 660. Mangalame Yesunaku
 661. Manishi Brathuku Rangula Valayam
 662. Manishigaa Puttinodu
 663. Mannegadayyaa Mannegadayyaa
 664. Maranamu Gelichenu
 665. Maranamu Nannemi Cheyaledu
 666. Maruvaddu Maruvaddu
 667. Maruvagalanaa Maralaa
 668. Maruvani Needu Prematho
 669. Maruvalenayyaa
 670. Mattinaina Nannu
 671. Medi Chettu Paiki Evvarekkaaru
 672. Mee Gnaapakaardhamugaa
 673. Meeru Bahugaa Phalinchinacho
 674. Meghaala Paina Mana Yesu
 675. Melainaa Keedainaa
 676. Mellani Challani
 677. Mellani Swarame
 678. Meluko Vishwaasi Meluko
 679. Melulu Nee Melulu
 680. Mem Kraisthavulam
 681. Memu Bhayapadamu
 682. Mighty Jesus Thodunte
 683. Mokaalla Anubhavamu
 684. Moodu Dashaabdaala
 685. Moodu Naalla Muchchata Kosam
 686. Mosithivaa Naa Korakai
 687. Moyaleni Bhaaramantha
 688. Mukha Darshanam Chaalayyaa
 689. Mukthi Dhilaaye Yeeshu Naam
 690. Mulla Kireetamu
 691. Naa Aashala Pallaki
 692. Naa Balamanthaa Neevenayyaa
 693. Naa Brathuku Dinamulu
 694. Naa Chinni Donelo
 695. Naa Chinni Hrudayamandu
 696. Naa Chinni Hrudayamu
 697. Naa Chinni Hrudayamlo
 698. Naa Deepamu Yesayyaa
 699. Naa Dehamunu
 700. Naa Deva Prabhuvaa
 701. Naa Devaa Neeke Vandanam
 702. Naa Devuni Gudaaramulo
 703. Naa Devuni Krupavalana
 704. Naa Devunni Nenu Premisthunnaa
 705. Naa Geethaaraadhanalo
 706. Naa Gunde Chappudu Chesthundi
 707. Naa Hrudayaana Koluvaina
 708. Naa Hrudayamulo Nee Maatale
 709. Naa Jeevam Naa Sarvam
 710. Naa Jeevam Nee Krupalo
 711. Naa Jeevitha Bhaagasvaami
 712. Naa Jeevitha Bhaagaswaamivi
 713. Naa Jeevitha Kaalamantha
 714. Naa Jeevitha Vyadhalandu
 715. Naa Jeevitha Yaathralo
 716. Naa Jeevithaanthamu
 717. Naa Jeevitham Prabhu Neekankitham
 718. Naa Kalavaramulanni
 719. Naa Kannula Kanneeru
 720. Naa Kannuletthi Vechiyundunu
 721. Naa Kanuchoopu Mera
 722. Naa Kanula Vembadi
 723. Naa Korakai Anniyu Chesenu
 724. Naa Koraku Baliyaina
 725. Naa Kosamaa
 726. Naa Krupa Neeku Chaalani
 727. Naa Mano Nethramu Therachi
 728. Naa Mattukaithe
 729. Naa Naanna Intiki
 730. Naa Naathudaa
 731. Naa Neethi Neeve
 732. Naa Notan Krottha Paata
 733. Naa Oohakandani Prematho
 734. Naa Pere Theliyani Prajalu
 735. Naa Praanaaniki Praanam
 736. Naa Praanamaa Aelane
 737. Naa Praanamaa Digulenduku
 738. Naa Praanamaa Naa Sarvamaa
 739. Naa Praanamaa Naalo Neevu
 740. Naa Praanamaa Neeke Vandanam
 741. Naa Praanamaa Sannuthinchumaa
 742. Naa Praanamaa Sannuthinchumaa (Yehovaa)
 743. Naa Praanamaa Yehovaanu
 744. Naa Praanamaina Yesu
 745. Naa Praanamaina Yesu (Aaraadhana)
 746. Naa Praanapriyudaa Naa Yesayyaa
 747. Naa Praanapriyudaa Naa Yesu Raajaa
 748. Naa Praanapriyudaa Yesu Raajaa
 749. Naa Priya Desham
 750. Naa Priya Yesu Raa
 751. Naa Priyamaina Yesu Prabhu
 752. Naa Priyudu Yesu
 753. Naa Samasthamu
 754. Naa Sankata Dukhamulella
 755. Naa Sarvam Naa Kota
 756. Naa Snehithudaa
 757. Naa Sthuthi Paathrudaa
 758. Naa Stuthula Paina
 759. Naa Thalli Nanu Marachinaa
 760. Naa Thandri
 761. Naa Thanuvu Naa Manasu
 762. Naa Vedhanalo Naa Baadhalo
 763. Naa Yedala Neekunna
 764. Naa Yesayya Prema
 765. Naa Yesayyaa Naa Rakshakaa
 766. Naa Yesayyaa Naa Sthuthiyaagamu
 767. Naa Yesu Nee Paadaala Chenthaa
 768. Naa Yesu Prabhuvaa
 769. Naa Yesu Raajaa
 770. Naa Yesu Raaju
 771. Naa Yesu Raajyamu
 772. Naadantu Lokaana
 773. Naadu Jeevamaayene
 774. Naadu Jeevithamu
 775. Naakai Cheelchabadda
 776. Naakai Naa Yesu Kattenu
 777. Naakenno Melulu Chesithive
 778. Naaku Balamu Unnantha Varaku
 779. Naaku Chaalina Devuda Neevu
 780. Naaku Jeevamai Unna
 781. Naaku Nee Krupa Chaalunu
 782. Naakunna Balamu Saripodayyaa
 783. Naakunna Chinni Aasha
 784. Naakunnadi Neevenani
 785. Naalaanti Chinnalante
 786. Naalo Undi Nanu Nadipincheti
 787. Naalo Unna Aanandamu
 788. Naalo Unna Aashalanniyu
 789. Naaloni Aasha Naaloni Korika
 790. Naatho Maatlaadu Prabhuvaa
 791. Naatho Neevu Maataadinacho
 792. Naatho Neevu Maatlaadinacho
 793. Naavanni Yangeekarinchumee Devaa
 794. Nadavaalani Yesu
 795. Nadipinchu Naa Naavaa
 796. Nadipisthaadu Naa Devudu
 797. Najareyudaa Naa Yesayyaa
 798. Nalugakunda Godhumalu
 799. Nammadagina Devudaa
 800. Nammadagina Devudavu
 801. Nammakamaina Devudavaina
 802. Nammakamaina Naa Prabhu
 803. Nammakamaina Naa Snehithudu
 804. Nammaku Ilalo
 805. Nammakuraa Nammakuraa
 806. Nammuko Yesayyanu
 807. Nannaakarshinchina Nee Sneha Bandham
 808. Nannenthagaa Preminchithivo
 809. Nannenthagaano Preminchenu
 810. Nannenthagaano Preminchina Prabhuvaa
 811. Nannu Brathikinchutaku
 812. Nannu Diddumu Chinna Praayamu
 813. Nannu Gannayya Raave
 814. Nannu Kaadanavani
 815. Nannu Kaavaga Vachchina
 816. Nannu Neevale Nirminchinanu
 817. Nannu Pilachina Devaa
 818. Nanu Cherina Nee Prema
 819. Nanu Viduvaka Edabaayaka
 820. Nashiyinchedi Lokamlo
 821. Nashiyinchu Aathmalenniyo
 822. Ne Brathiki Unnaanante
 823. Ne Saageda Yesunitho
 824. Ne Sthuthinchedanu
 825. Ne Yesuni Velugulo
 826. Ne Yesuni Vembadinthunani
 827. Nede Priyaraagam
 828. Nedo Repo Naa Priyudesu
 829. Nedu Ikkada Repu Ekkado
 830. Nedu Yesu Lechinaadu
 831. Nee Aananda Thailamutho
 832. Nee Arachethilo Chekkukuntivi
 833. Nee Challanaina Needalo
 834. Nee Challani Needalo
 835. Nee Charanamule Nammithi
 836. Nee Chethi Kaaryamulu
 837. Nee Chethilo Rottenu Nenayya
 838. Nee Chethitho Nannu Pattuko
 839. Nee Chitthamune
 840. Nee Dayalo Nee Krupalo
 841. Nee Dayalo Nenunna
 842. Nee Deergha Shaanthame
 843. Nee Dhanamu Nee Ghanamu
 844. Nee Gnaapakam Anekulanu
 845. Nee Jaldaru Vrukshapu
 846. Nee Jeevitham Kshana Bhanguram
 847. Nee Jeevitham Kshana Bhanguram
 848. Nee Jeevitham Neeti Budagaa
 849. Nee Jeevitham Viluvainadi
 850. Nee Jeevithamulo
 851. Nee Kaaryamulu
 852. Nee Kantipaapanu
 853. Nee Koraku Naa Praanam
 854. Nee Krupa Aakaashamu Kannaa
 855. Nee Krupa Chaalunayaa
 856. Nee Krupa Chaalunu
 857. Nee Krupa Leni Kshanamu
 858. Nee Krupa Lenicho
 859. Nee Krupa Naaku Chaalunu
 860. Nee Krupa Nithyamundunu
 861. Nee Krupanu Goorchi
 862. Nee Naamam Athi Madhuram
 863. Nee Naamam Naa Gaanam
 864. Nee Naamame Eda
 865. Nee Needalona
 866. Nee Nirnayam
 867. Nee Paada Sannidhiki
 868. Nee Paadaale Naaku Sharanam
 869. Nee Paadam Mrokkedan
 870. Nee Paadamul Ne Cheragaa
 871. Nee Pada Sevaye Chaalu
 872. Nee Pilupu
 873. Nee Prema Entho
 874. Nee Prema Entho Madhuram
 875. Nee Prema Maadhuryamu
 876. Nee Prema Naa Jeevithaanni
 877. Nee Prema Naalo Madhuramainadi
 878. Nee Premaa Nee Karunaa
 879. Nee Premaku Saati
 880. Nee Premaku Saati Ledayaa
 881. Nee Premalo Nundi Nannu
 882. Nee Preme Naaku Chaalayyaa
 883. Nee Priya Prabhuni Sevakai
 884. Nee Raktha Dhaarale
 885. Nee Rakthame Nee Rakthame
 886. Nee Roopam Naalona
 887. Nee Roopu Chooda
 888. Nee Saakshyamu Edi
 889. Nee Sannidhilo Ee Aaraadhananu
 890. Nee Sannidhilo Nenunna
 891. Nee Sannidhilo Santhoshamu
 892. Nee Sannidhiye Naa
 893. Nee Snehamu
 894. Nee Swaramu
 895. Nee Vaakyame Naa Paadaalaku
 896. Nee Vaakyame Nannu Brathikinchenu
 897. Nee Vaakyame Shrama Kolimilo
 898. Needentho Karunaa
 899. Needu Prema Naalo
 900. Needu Premaku Haddu Ledayaa
 901. Needu Vishwaasyatha
 902. Neekante Nammadagina
 903. Neekasaadhyamainadi Ediyu Ledu
 904. Neeke Naa Aaraadhana
 905. Neeke Naa Aaraadhanaa
 906. Neeke Sthothramulu
 907. Neeku Entha Chesinaa
 908. Neeku Saati Evaru Leru
 909. Neelaanti Prema
 910. Neeli Aakaashamlo
 911. Neelo Jeevinchaalani
 912. Neelo Samasthamu Saadhyame
 913. Neethi Nyaayamulu
 914. Neethi Sooryudaa Yesu
 915. Neethi Sooryudavai
 916. Neethigala Yehovaa Sthuthi
 917. Neetho Gadipe Prathi Kshanamu
 918. Neetho Naa Jeevitham
 919. Neetho Nenu Naduvaalani
 920. Neetho Nundani Brathuku
 921. Neetho Samamevaru
 922. Neetho Sneham Cheyaalani
 923. Neethone Gadipeyaalani
 924. Neethone Ne Nadavaalani
 925. Neethone Undutaye
 926. Neeve Aasha Neeve Shwaasa
 927. Neeve Aashrayadurgam
 928. Neeve Naa Devudavu
 929. Neeve Naa Praanam Sarvam
 930. Neeve Naa Praanamu
 931. Neeve Naa Rakshana
 932. Neeve Naa Santhosha Gaanamu
 933. Neeve Naa Sarvamu
 934. Neeve Naa Snehamu
 935. Neeve Nannu Korukunnaavu
 936. Neeve Neeve Kaavaali
 937. Neeve Neeve Naa Thodunna
 938. Neeve Neeve Nannu Pilichina
 939. Neevegaa Yesu Neevegaa
 940. Neevennaallu Rendu Thalampulatho
 941. Neeveyani Nammika
 942. Neevu Chesina Mellaku
 943. Neevu Chesina Thyaagaanni
 944. Neevu Chesina Upakaaramulaku
 945. Neevu Leka Kshanamainaa
 946. Neevu Leni Chotedi
 947. Neevu Leni Kshanamainaa
 948. Neevu Leni Roju
 949. Neevu Lenide Nenu Lenu Prabhuvaa
 950. Neeve Naa Thodu Unnaavayyaa
 951. Neevu Praardhana Cheyunappudu
 952. Neevu Thadithe Thalupu Theeyanaa
 953. Neevu Thappa Naakee Lokamlo
 954. Neevu Thodundagaa
 955. Neevunte Naaku Chaalu Yesayyaa
 956. Nemmadi Ledaa
 957. Nenante Neekenduko
 958. Nenante Neeku Enthishtamo
 959. Nenellappudu Yehovaa Ninu
 960. Nenemainaa Prabhuvaa
 961. Nenerugudunu Oka Snehithuni
 962. Nenu Kooda Unnaanayyaa
 963. Nenu Odiponayaa
 964. Nenu Pilisthe Paruguna
 965. Nenu Thaggaali Yesu
 966. Nenu Velle Maargamu
 967. Nenunnaa Nenunnaa
 968. Nenunu Naa Inti Vaarunu
 969. Nesthamaa Priya Nesthamaa
 970. Nibandhanaa Janulam
 971. Nibbaram Kaligi
 972. Nibbaramutho Naa Yesuke
 973. Nija Snehithudaa
 974. Nijamaina Draakshaavalli
 975. Nijamugaa Mora Pettina
 976. Ningilo Devudu
 977. Ninnantha Devaru
 978. Ninne Ninne Nammukunnaanayyaa
 979. Ninne Ninne Ne Koluthunayyaa
 980. Ninne Preminthunu
 981. Ninnu Choodaga Vachchinaaduraa
 982. Ninnu Kaapaadu Devudu
 983. Ninnu Kaapaaduvaadu Kunukadu
 984. Ninnu Thalachi
 985. Ninnu Vembadincheda
 986. Ninu Cheraga Naa Madi
 987. Ninu Choose Kannulu
 988. Ninu Gaaka Mari Denini
 989. Ninu Paadaalani
 990. Ninu Polina Vaarevaru
 991. Ninu Sthuthinchinaa Chaalu
 992. Ninu Sthuthiyinche Kaaranam
 993. Nirantharam Neethone
 994. Nirantharamaina Nee Krupalo
 995. Nirathamu Sthuthiyinchumu
 996. Nithya Jeevapu Raajyamulo
 997. Nithya Prematho
 998. Nithyam Nilichedi Nee Preme
 999. Nithyamu Sthuthinchinaa
 1000. Noothana Hrudayamu
 1001. Noothana Parachumu Devaa
 1002. Noothana Samvathsaram
 1003. Noothana Samvathsaramulo
 1004. Noothanamainadi
 1005. Noraaragaa Chethunu
 1006. Nuvvante Ishtamu Naa Yesayyaa
 1007. Nuvvevaro Yesu
 1008. Nuvvuleni Nannu Oohinchalenu
 1009. Nyaayaadhipathi Aina Devudu
 1010. O Devaa Daya Choopumayyaa
 1011. O Ishraayelu
 1012. O Kraisthavaa Yuvakaa
 1013. O Kreesthu Sanghamaa
 1014. O Maanavaaa
 1015. O Maanavaa Nee Paapam
 1016. O Naavikaa
 1017. O Praardhanaa Supraardhanaa
 1018. O Prabhuvaa O Prabhuvaa
 1019. O Sadbhakthulaaraa
 1020. O Sanghamaa Sarvaangamaa
 1021. O Yaathrikudaa
 1022. O Yesu Nee Prema
 1023. Odiponivvadu
 1024. Oka Chethilo Karra
 1025. Oka Divyamaina Sangathitho
 1026. Oka Kshanamaina
 1027. Oka Kshanamainaa Ninnu
 1028. Oka Varamadigithini Yesayyaa
 1029. Okani Thalli Aadarinchunatlu
 1030. Okasaari Nee Swaramu
 1031. Oke Oka Maargamu
 1032. Okkade Yesu Okkade
 1033. Oneness
 1034. Ontarithanamulo Thoduvai
 1035. Ontarivi Kaavu
 1036. Oohaku Andani Kaaryamul
 1037. Oohalu Naadu Ootalu
 1038. Oohinchalenayyaa Vivarinchalenayyaa
 1039. Oohinchaleni Kaaryamulu
 1040. Oohinchaleni Melulatho Nimpina
 1041. Ooruko Naa Praanamaa
 1042. Oranna Oranna
 1043. Paadanaa Mounamugaane
 1044. Paadeda Devaa Nee Krupalan
 1045. Paapaaniki Naaku Ae Sambandhamu Ledu
 1046. Paapamerugani Paavanaathmuni
 1047. Paathaalamlo Aathmala Aartha Naadam
 1048. Paavuramaa Nee Prema
 1049. Paavuramaa Sanghamupai
 1050. Padamulu Chaalani Prema
 1051. Padhe Paadanaa
 1052. Padivelalo Athi Priyudu
 1053. Padivelalo Athi Sundarudaa
 1054. Padivelalo Athi Sundarudaa (Aaraadhinthun)
 1055. Pailam Kodukaa
 1056. Painunna Aakaashamandunaa
 1057. Palukaleni Naaku
 1058. Pampumu Devaa
 1059. Paradeshulamo Priyulaaraa
 1060. Paralokame Naa Anthapuram
 1061. Paralokamlo Unna Maa Yesu
 1062. Paralokamu Naa Deshamu
 1063. Parama Daivame
 1064. Parama Jeevamu
 1065. Parama Thandri
 1066. Parama Thandri Neeke Sthothram
 1067. Paravaasini Ne Jagamuna
 1068. Paravashincheda Nee Vaakyamulo
 1069. Parishuddha Parishuddha
 1070. Parishuddhaathmudaa Neeke Vandanam
 1071. Parishuddhudaa Naa Yesayyaa
 1072. Parishuddhudaa Paavanudaa
 1073. Parishuddhudaa Parishuddhudaa
 1074. Parishuddhudavai
 1075. Parishuddhudu Parishuddhudu
 1076. Parugetthedaa Parugetthedaa
 1077. Pasi Baaludai
 1078. Peda Naruni Roopamu
 1079. Phalamulanaashinchina Paraloka Thandri
 1080. Pondithini Nenu
 1081. Poojaneeyudesu Prabhu
 1082. Poraatam Aathmeeya Poraatam
 1083. Porli Porli Paaruthundi
 1084. Praanamaa Naa Praanamaa
 1085. Praaneshwara
 1086. Praardhana Kaligina Jeevitham
 1087. Praardhana Praardhana
 1088. Praardhana Shakthi Naaku
 1089. Praardhana Vinedi Paavanudaa
 1090. Praardhana Vinnaavayyaa
 1091. Praardhana Yesuni Sandarshana
 1092. Prabhu Hastham Naapai Nundi
 1093. Prabhu Mora Vinavaa
 1094. Prabhu Sannidhilo Aanandame
 1095. Prabhu Yesu Naa Rakshakaa
 1096. Prabhu Yesuni Poojinchedam
 1097. Prabhu Yesuni Vadanamulo
 1098. Prabhuni Gruhamu
 1099. Prabhuni Raakada
 1100. Prabhuvaa Ee Aanandam
 1101. Prabhuvaa Kaachithivi
 1102. Prabhuvaa Maaku Neevichchina
 1103. Prabhuvaa Ne Ninnu Nammi
 1104. Prabhuvaa Nee Paripoornatha Nundi
 1105. Prabhuvaa Neelo Jeevinchuta
 1106. Prabhuvaa Neeve Naadu Sharanam
 1107. Prabhuvaa Ninu Keerthinchutaku
 1108. Prabhuvaa Prabhuvaa
 1109. Prakaashinche Aa Divya
 1110. Prathi Roju Choodaalani
 1111. Prathigaa (Yesu Yesu)
 1112. Preethigala Mana Yesu
 1113. Prema Lenivaadu Paralokaaniki
 1114. Prema Shaashwatha Kaalamundunu
 1115. Prema Yesayyaa Premaa
 1116. Prema Yesuni Prema
 1117. Premaa Ane Maayalo
 1118. Premaa Poornudu
 1119. Premagala Maa Prabhuvaa
 1120. Premagala Yesayyaa
 1121. Premalo Paddaanu
 1122. Premincheda Yesu Raajaa
 1123. Preminchedan Adhikamugaa
 1124. Preminchu Devudu
 1125. Preminthunu Ninne
 1126. Premisthaa Ninne
 1127. Priya Sanghasthulaaraa
 1128. Priya Yesu Dehamulo
 1129. Priya Yesu Mana Koraku
 1130. Priya Yesu Naatha
 1131. Priya Yesu Nirminchithivi
 1132. Priya Yesu Raajunu
 1133. Priyamaina Yesayyaa Premake Roopamaa
 1134. Priyathama Bandhamaa
 1135. Punarutthaanudaa
 1136. Purab Dishaa Mein
 1137. Putte Yesudu Nedu
 1138. Puttinaadanta Yesu Naathudu
 1139. Puvvu Virisi Raalinaa
 1140. Puvvulaantidi Jeevitham
 1141. Raajaa Nee Bhavanamulo
 1142. Raajaa Nee Sannidhilone
 1143. Raajaa Nee Sannidhilone Untaanayyaa
 1144. Raajaadhi Raaja
 1145. Raajaadhi Raajaa Raaraa
 1146. Raajula Raajaa
 1147. Raajula Raaju
 1148. Raajula Raajula Raaju
 1149. Raajulaku Raajaina Ee
 1150. Raajulaku Raaju Puttenayya
 1151. Raajyaalanele Mahaaraaju
 1152. Raakada Prabhuni Raakada
 1153. Raakada Samayamlo
 1154. Raakadane Railu Bandi
 1155. Raaraaju Janminche Ilalona
 1156. Raaraaju Janminchinaadu
 1157. Raaraaju Puttaadoi
 1158. Raaraaju Vasthunnaado
 1159. Raare Choothamu
 1160. Raare Mana Yesu Swaamini
 1161. Raare Raare O Janulaaraa
 1162. Raath Andheri
 1163. Raathri Nedu Rakshakundu
 1164. Raavayyaa Yesayyaa
 1165. Raavayya Yesunaadhaa
 1166. Rakshakudaa Yesu Prabho
 1167. Rakshakudu Vachchinaadu
 1168. Rakshakundudayinchinaadata
 1169. Rakshimpabadina Neevu
 1170. Rammanuchunnaadu Ninnu
 1171. Randi Randi Randayo
 1172. Randi Randi Yesuni Yoddaku
 1173. Randi Suvaartha Sunaadamutho
 1174. Randi Uthsaahinchi Paadudamu
 1175. Ravikoti Thejudu
 1176. Rende Rende Daarulu
 1177. Ruchi Choochi Erigithini
 1178. Saadhyamu Anni Saadhyamu
 1179. Saagenu Naa Jeeva Naava
 1180. Saageti Ee Jeeva Yaathralo
 1181. Saagi Saagi Pommu
 1182. Saagilapadi Mrokkedamu
 1183. Saagipodunu Aagiponu Nenu
 1184. Saakshyamichcheda
 1185. Saamaanyudavu Kaavu
 1186. Saati Evvaru
 1187. Sadaa Kaalamu Nee Yande
 1188. Sadaa Kaalamu Neetho Nenu
 1189. Sahodarulaaraa
 1190. Sahodarulu Aikyatha Kaligi
 1191. Sajeeva Saakshulugaa
 1192. Sajeevudavaina Yesayyaa
 1193. Sakalamu Cheyu
 1194. Samaadhaana Gruhambulonu
 1195. Samaanulavru Prabho
 1196. Samardhavanthudavaina
 1197. Samarpana Cheyumu Prabhuvunaku
 1198. Samayamide Samayamide
 1199. Samayamu Poneeyaka
 1200. Sambaraalu Cheseddaamaa
 1201. Sameepimparaani Thejassulo
 1202. Sameepincharaani Thejassulo
 1203. Sampoornudaa Naa Yesayyaa
 1204. Samvathsaramulu Veluchundagaa
 1205. Sandadi – 3
 1206. Sandehamela
 1207. Sangeetha Naadamutho
 1208. Sannuthinthu Yesu Swaami
 1209. Sannuthinthumo Prabho
 1210. Santhosha Geethamu Paadedanu
 1211. Santhoshame Samaadhaaname
 1212. Santhoshamutho Nichchedu Vaarini
 1213. Santhoshinchudi Yandaru
 1214. Sari Cheyumo Devaa
 1215. Sari Raarevvaru
 1216. Sarva Chitthambu Needenayyaa
 1217. Sarva Krupaanidhiyagu Prabhuvaa
 1218. Sarva Lokamaa
 1219. Sarva Shareerula Devudaa
 1220. Sarva Srushtiloni
 1221. Sarva Yugamulalo Sajeevudavu
 1222. Sarvaanga Kavachamu Neeve
 1223. Sarvaanga Sundaraa
 1224. Sarvashakthuni Sthothra Gaanamu
 1225. Sarvonnatha Sthalamulalo
 1226. Sarvonnathudaa
 1227. Seeyonu Nee Devuni
 1228. Seeyonu Paatalu Santhoshamugaa
 1229. Seeyonulo Nundi Neevu
 1230. Seeyonulo Sthiramaina
 1231. Sevakulaaraa
 1232. Shaaronu Polamulo
 1233. Shaaronu Rojaa Yese
 1234. Shaashwatha Krupanu
 1235. Shaashwatha Prematho
 1236. Shaashwathamaa Ee Deham
 1237. Shaashwathamaina Prematho
 1238. Shaashwathamainadi
 1239. Shaashwathamu Kaadu
 1240. Shakthi Chetha Kaadanenu
 1241. Shakthi Chetha Kaadu
 1242. Sharanam Sharanam Sharanam Devaa
 1243. Shatha Koti Raagaalu Vallinchina
 1244. Shilanaina Nannu
 1245. Shiramu Meeda Mulla Saakshigaa
 1246. Shodhanaa Baadhalu
 1247. Shramalandu Neevu
 1248. Shramayainaa Baadhainaa
 1249. Shree Yesundu Janminche
 1250. Shreshtamaina Naamam
 1251. Shruthi Chesi Ne Paadanaa
 1252. Shubha Vela Sthothra Bali
 1253. Shuddha Hrudayam
 1254. Shuddha Raathri
 1255. Shuddhudaa Ghanudaa Rakshakudaa
 1256. Shuddhudavayyaa
 1257. Siluva Chentha Cherina Naadu
 1258. Siluva Chenthaku Raa
 1259. Siluva Dhyaanam
 1260. Siluva Saakshigaa
 1261. Siluvalo Aa Siluvalo
 1262. Siluvalo Bali Aina
 1263. Siluvalo Nee Prema
 1264. Siluvalo Saagindi Yaathra
 1265. Siluvanu Gelichina
 1266. Siluve Naa Sharaneeynu Raa
 1267. Silvalo Naakai Kaarchenu
 1268. Snehithudaa Naa Hithudaa
 1269. Snehithudaa Naa Snehithudaa
 1270. Solipovaladu Manassaa
 1271. Solipoyina Manasaa
 1272. Sonthamai Povaali Naa Yesutho
 1273. Sooda Sakkani Baaludammo
 1274. Srushti Karthaa Yesu Devaa
 1275. Srushtikarthavaina Yehovaa
 1276. Sthothra Gaanam Chesindi Praanam
 1277. Sthothrabali Arpinchedhamu
 1278. Sthothrabali Sthothrabali
 1279. Sthothram Chellinthumu
 1280. Sthothramu Sthuthi Chellinthumu
 1281. Sthothramu Sthuthi Sthothramu
 1282. Sthothrinthumu Ninu
 1283. Sthuthi Gaaname Paadanaa
 1284. Sthuthi Madhura Geethamu
 1285. Sthuthi Mahima Yesu Neeke
 1286. Sthuthi Neeke Yesu Raajaa
 1287. Sthuthi Paadanaa Nenu
 1288. Sthuthi Paadeda Ne Prathi Dinamu
 1289. Sthuthi Paadi Keerthinthumu
 1290. Sthuthi Paadutake
 1291. Sthuthi Paathrudaa Sthothraarhudaa
 1292. Sthuthi Simhaasanaaseenudaa
 1293. Sthuthi Simhaasanaaseenudaa (Yesu Raajaa)
 1294. Sthuthiki Paathruda Yesayyaa
 1295. Sthuthiki Paathrudaa
 1296. Sthuthinchedanu Ninnu Nenu
 1297. Sthuthinchedanu Sthuthinchedanu
 1298. Sthuthinchi Paadedam
 1299. Sthuthiyinchedaa Nee Naamam
 1300. Sthuthiyinchi Keerthinchi
 1301. Sthuthiyinthumu
 1302. Sthuthiyu Mahima (Aaraadhana)
 1303. Sthuthiyu Mahima Ghanatha Neeke
 1304. Sthuthula Meeda Aaseenudaa
 1305. Sthuthula Meeda (Hallelujah)
 1306. Sthuthulaku Paathrudaa (Aaraadhana)
 1307. Sthuthulaku Paathrudaa (Anni Velalo)
 1308. Sthuthulaku Paathrudu Yesayyaa
 1309. Sthuthulapai Aaseenudaa
 1310. Sudhaa Madhura Kiranaala
 1311. Sudhooramu Ee Payanamu
 1312. Sudigaalainanu
 1313. Sugunaala Sampannudaa
 1314. Sumadhura Swaramula Gaanaalatho
 1315. Sundaramaina Dhehaalenno
 1316. Sundaramulu Athi Sundaramulu
 1317. Sundarudaa
 1318. Sundarudaa Athishayudaa
 1319. Suvaarthanu Prakatimpavaa
 1320. Swachchandha Seeyonu Vaasi
 1321. Sweekarinchumayaa Naathaa
 1322. Thaara Velisindi
 1323. Thaaraa Velisenu Ee Vela
 1324. Thalavanchaku Nesthamaa
 1325. Thalli Thana Biddanu
 1326. Thallilaa Laalinchunu
 1327. Thambura Sithaara Naadamutho
 1328. Thana Rakthamtho Kadigi
 1329. Thandri Devaa
 1330. Thandri Intlo Ellappudu
 1331. Thandri Naa Yesayyaa
 1332. Thanuvu Naa Didigo
 1333. Thappipoyina Gorre
 1334. Thappipoyina Kumaarudanayyaa
 1335. Thara Tharaalalo Yuga Yugaalalo
 1336. Tharaalu Maarinaa
 1337. Tharaalu Maarinaa Yugaalu Maarinaa
 1338. Tharachi Tharachi
 1339. Tharamulu Maaruchunnavi
 1340. Theeyani Swaraalatho
 1341. Theliyadaa Neeku Theliyadaa
 1342. Thellaarindi Vela
 1343. Thene Kanna Theeyanainadi
 1344. Thodu Lerani Kumilipoku
 1345. Tholakari Vaana
 1346. Thoorpu Dikka Chukka Butte
 1347. Thoorupu Dikkuna Chukka Butte
 1348. Thraahimaam Kreesthu Naatha
 1349. Thrithvaikamaa
 1350. Thuppu Patti Povuta Kante
 1351. Thyaagamentha Chesaavu Devaa
 1352. Udayakaalamu Madhyahaanamu
 1353. Udayamaaye Hrudayamaa
 1354. Udayinche Divya Rakshakudu
 1355. Udayinchinaadu
 1356. Ullaasa Jeevitham
 1357. Unna Paatuna Vachchuchunnaanu
 1358. Unnaadu Devudu Naaku Thodu
 1359. Unnatha Sthalamulalo
 1360. Upavaasamtho Praardhanalo
 1361. Uthaka Meeda Thalupu
 1362. Uthsaaha Gaanamu Chesedamu
 1363. Vaadabaarani Vishwaasamutho
 1364. Vaadipoka Munde
 1365. Vaaduko Naa Yesayyaa
 1366. Vaagdhaanamu
 1367. Vaagdhaanamulanni Neraverchuchunnaadu
 1368. Vaakyame Shareera Dhaariyai
 1369. Vaati Vaati Kaalamuna
 1370. Vachchindi Christmas Vachchindi
 1371. Vachchindi Vachchindi Vachchindi
 1372. Vadhiyimpabadina Gorrepillaa
 1373. Vandanaalu Yesu
 1374. Vandanam
 1375. Vandanambonarthumo
 1376. Vandanamu Neeke Naa
 1377. Varninchalenu
 1378. Varninchalenu Vivarinchalenu
 1379. Varsha Dhaaragaa Raava
 1380. Varshimpanee Varshimpanee
 1381. Veeche Gaalullo
 1382. Veenulaku Vindulu Chese
 1383. Vendi Bangaaraala Kanna
 1384. Vesaarina Manase
 1385. Vetagaani Urilo Nundi
 1386. Vevela Doothalatho
 1387. Veyi Nollatho Sthuthiyinchinaa
 1388. Vidheyatha Kaligi Jeevinchutaku
 1389. Vidheyathake Ardhamu Cheppina
 1390. Vidipisthaadu Naa Yesudu
 1391. Viduvadhu Maruvadhu
 1392. Viduvanu Ninu Edabaayanani
 1393. Viduvavu Nannika
 1394. Vijaya Geethamu Manasaara
 1395. Vijaya Geethamul Paadare
 1396. Vijayaseeludaa
 1397. Vikasinchu Pushpamaa
 1398. Viluvaina Nee Krupa
 1399. Viluvainadi Nee Aayushkaalam
 1400. Viluvainadi Nee Jeevitham
 1401. Viluvainadi Samayamu
 1402. Viluve Leni Naa Jeevitham
 1403. Vinarandi Naa Priyuni Visheshamu
 1404. Vinare Yo Narulaaraa
 1405. Vinavaa Manavi
 1406. Vinnaaraa Vinnaaraa
 1407. Vinthaina Thaaraka
 1408. Vinumaa Yesuni Jananamu
 1409. Virisina Hrudayaalaku
 1410. Vivaahamannadi
 1411. Yaakobu Baavi Kaada
 1412. Yaave
 1413. Yavvanaa Janamaa
 1414. Yavvanudaa
 1415. Yavvanulaaraa Meeru
 1416. Yehova Naa Aashrayam
 1417. Yehova Naa Moralaalinchenu
 1418. Yehovaa Dayaaludu (Aayanake Kruthagnatha)
 1419. Yehovaa Dayaaludu Sarva Shakthimanthudu
 1420. Yehovaa Maa Kaapari
 1421. Yehovaa Mahima Nee Meeda
 1422. Yehovaa Naa Balamaa
 1423. Yehovaa Naa Kaapari
 1424. Yehovaa Naa Kaapari (Loyalalo)
 1425. Yehovaa Naaku Velugaaye
 1426. Yehovaa Nanu Karuninchumaa
 1427. Yehovaa Nee Naamamu
 1428. Yehovaa Needu Melulanu
 1429. Yehovaa Nissy
 1430. Yehovaa Yire
 1431. Yehovaaku Sthuthulu Paadandi
 1432. Yehovaanu Sannuthinchedan
 1433. Yehovaanu Sthuthiyinchu
 1434. Yehovaaye Naa Balamu
 1435. Yehovaaye Naa Kaaparigaa
 1436. Yelo Yelo Yelo Antu
 1437. Yesanna Swaramannaa
 1438. Yesayya Naamamlo
 1439. Yesayya Naamamu
 1440. Yesayya Maata
 1441. Yesayya Maata Bangaaru Moota
 1442. Yesayya Maata Viluvaina
 1443. Yesayya Nee Prema
 1444. Yesayya Paadaalu
 1445. Yesayya Rakthamu
 1446. Yesayyaa Kanikarapoornudaa
 1447. Yesayyaa Naa Doraa
 1448. Yesayyaa Naa Hrudaya Spandana
 1449. Yesayyaa Naa Hrudayaabhilaasha
 1450. Yesayyaa Naa Praana Naathaa
 1451. Yesayyaa Naa Praana Naathaa Ninu
 1452. Yesayyaa Naa Yesayyaa
 1453. Yesayyaa Naa Yesayyaa (Raakada)
 1454. Yesayyaa Naakantu
 1455. Yesayyaa Nannenduku
 1456. Yesayyaa Nee Maatalu
 1457. Yesayyaa Nee Naamamune
 1458. Yesayyaa Nee Poola Thota
 1459. Yesayyaa Nee Prema
 1460. Yesayyaa Neeke Vandanam
 1461. Yesayyaa Ninnu Choodaalani
 1462. Yesayyaa Ninnu Preminchuvaaru
 1463. Yesayyaa Praana Naathaa
 1464. Yesayyaa Yesayyaa
 1465. Yese Daivamu
 1466. Yese Goppa Devudu
 1467. Yese Janmincheraa
 1468. Yese Naa Aashrayamu
 1469. Yese Naa Maargamu
 1470. Yese Naa Oopiri
 1471. Yese Naa Parihaari
 1472. Yese Nee Madhilo Undagaa
 1473. Yese Sarvam
 1474. Yese Sathyam
 1475. Yeshu Masih
 1476. Yesu Devaa Nanu Konipovaa
 1477. Yesu Devuni Aashrayinchumaa
 1478. Yesu Entho Varaala
 1479. Yesu Goriya Pillani Nenu
 1480. Yesu Jananamu
 1481. Yesu Kosame Jeeviddaam
 1482. Yesu Kreesthu Puttenu Nedu
 1483. Yesu Maatho Neevundagaa
 1484. Yesu Manchi Devudu
 1485. Yesu Naamam
 1486. Yesu Naathaa Devaa
 1487. Yesu Nan Preminchithivi
 1488. Yesu Nannu Preminchinaavu
 1489. Yesu Nee Naamaamruthamu
 1490. Yesu Nee Swaroopamunu
 1491. Yesu Nee Vaaramu
 1492. Yesu Neeke Jayam Jayamu
 1493. Yesu Neeku Kaavaalani
 1494. Yesu Neeve Chaalu Naaku
 1495. Yesu Ninnu Nenu
 1496. Yesu Okkade
 1497. Yesu Parishuddha Naamamunaku
 1498. Yesu Prabhuni Sthuthinchuta
 1499. Yesu Prabhuvaa Neeve
 1500. Yesu Prabhuve
 1501. Yesu Raaja Naalo Ninnu
 1502. Yesu Raajaa Arpinchedhanayyaa
 1503. Yesu Raajaa Neeke
 1504. Yesu Raaju Raajula Raajai
 1505. Yesu Raajugaa Vachchuchunnaadu
 1506. Yesu Raajyamunaku Sainikulam
 1507. Yesu Rakshakaa
 1508. Yesu Rakthame Jayam
 1509. Yesu Rakthame Jayamu Jayamuraa
 1510. Yesu Rakthamu Rakthamu
 1511. Yesu Rakthamulo
 1512. Yesu Sarvonnathudaa
 1513. Yesu Unte Chaalu
 1514. Yesu Vale
 1515. Yesu Vanti Sundarudu
 1516. Yesu Yesu Yesu
 1517. Yesuku Yese Ila Saati
 1518. Yesuni Naa Madilo
 1519. Yesuni Naamamlo Shakthi
 1520. Yesuni Naamamulo
 1521. Yesuni Prema Yesu Vaartha
 1522. Yesuni Thiru Hrudayamaa
 1523. Yesutho Teevigaanu Podamaa
 1524. Yoodaa Sthuthi Gothrapu
 1525. Yuddhamu Yehovaade
 1526. Yugayugaalu Maariponidi

 

193 comments

Leave a Reply