Telugu Songs


#

 1. అగ్ని మండించు
 2. అడగక ముందే
 3. అడవి చెట్ల నడుమ
 4. అడిగినది కొంతే అయినా
 5. అడుగడుగున రక్త బింధువులే
 6. అడుగుడి మీకు ఇవ్వబడును
 7. అత్యున్నత సింహాసనముపై
 8. అత్యున్నత సింహాసనముపై (యేసన్న)
 9. అత్యున్నతమైనది యేసు నామం
 10. అదిగదిగో అల్లదిగో
 11. అదిగో నా నావ
 12. అద్వితీయ సత్య దేవా
 13. అద్వితీయ సత్య దేవుడు
 14. అదే అదే ఆ రోజు
 15. అన్యజనులేల
 16. అన్ని కాలంబుల
 17. అన్ని నామముల కన్న
 18. అన్ని నామముల కన్న ఘనమైన
 19. అన్ని వేళల ఆరాధన
 20. అన్ని వేళల వినువాడు
 21. అన్నిటి కన్నా ప్రార్థనే మిన్న
 22. అన్ని సాధ్యమే – యేసులో
 23. అన్నీ సాధ్యమే యేసుకు
 24. అనుదినము ప్రభుని
 25. అనుదినం ఆ ప్రభుని వరమే
 26. అపరాధిని యేసయ్యా
 27. అప్పగింపబడిన రాత్రి
 28. అబ్రాహాము ఇస్సాకు యాకోబునకు
 29. అమ్మ కన్న మిన్న
 30. అమ్మ కోసం
 31. అమ్మల్లారా ఓ అక్కల్లారా
 32. అమ్మా అని నిన్ను పిలువనా
 33. అమూల్య రక్తము ద్వారా
 34. అమూల్య రక్తం
 35. అమూల్యమైన ఆణిముత్యమా
 36. అయ్యా నా కోసం కల్వరిలో
 37. అర్పించుచుంటిని యేసయ్యా
 38. అరుణ కాంతి కిరణమై
 39. అలంకరించును
 40. అల్ఫా ఒమేగయైన
 41. అవధులే లేనిది
 42. అసాధ్యమైనది లేనే లేదు
 43. అంకితం ప్రభూ నా జీవితం
 44. అంజలి ఘటియింతు
 45. అంత్య దినములయందు
 46. అంతా నా మేలుకే
 47. అంతే లేని నీ ప్రేమ ధార
 48. అందమైన మధురమైన
 49. అందమైన క్షణము
 50. అందరికి కావాలి
 51. అందరు నన్ను విడచినా
 52. అందరు మెచ్చిన అందాల
 53. అందాల ఉద్యానవనమా
 54. అందాలతార
 55. అందాల బాలుడు
 56. అందాలు చిందే
 57. అంధకార చెరసాలలో
 58. అంబరానికి అంటేలా
 59. అంబరానికి అంటేలా (యేసయ్య పుట్టాడని)
 60. అంబరాన్ని దాటే
 61. ఆ దరి చేరే దారే కనరాదు
 62. ఆ నింగిలో వెలిగింది ఒక తార
 63. ఆ భోజన పంక్తిలో
 64. ఆ రాజే నా రాజు
 65. ఆకర్షించే ప్రియుడా
 66. ఆకశాన తార ఒకటి
 67. ఆకాశ పక్షులను చూడండి
 68. ఆకాశ మహాకాశంబులు
 69. ఆకాశ వాసులారా
 70. ఆకాశమందు నీవుండగా
 71. ఆకాశమందున్న ఆసీనుడా
 72. ఆకాశమా ఆలకించుమా
 73. ఆకాశమే పట్టనోడు
 74. ఆకాశం అమృత జల్లులు
 75. ఆకాశంబున్ దూతలు
 76. ఆగక సాగుమా
 77. ఆగని పరుగులో
 78. ఆడెదన్ పాడెదన్
 79. ఆత్మ దీపమును
 80. ఆత్మ వర్షము మాపై
 81. ఆత్మ వర్షమును
 82. ఆత్మ విషయమై
 83. ఆత్మీయ గానాలతో
 84. ఆదియంతము లేనివాడా
 85. ఆధారం నాకు ఆధారం
 86. ఆధారం నీవేనయ్యా
 87. ఆధారం నీవేనయ్యా (డి జి ఎస్)
 88. ఆధారం నీవేనయ్యా (మెడ్లీ)
 89. ఆనంద తైలాభిషేకము
 90. ఆనంద యాత్ర
 91. ఆనందం నీలోనే
 92. ఆనందమానందమే
 93. ఆనందము ప్రభు నాకొసగెను
 94. ఆనందముగా యెహోవా నీ
 95. ఆనందమే పరమానందమే
 96. ఆనందింతు నీలో దేవా
 97. ఆనందింతుము
 98. ఆపత్కాలమున
 99. ఆయనే నా సంగీతము
 100. ఆరని ప్రేమ ఇది
 101. ఆరంభమయ్యింది రెస్టోరేషన్
 102. ఆరాధన అధిక స్తోత్రము
 103. ఆరాధన అందుకో
 104. ఆరాధన ఆరాధన
 105. ఆరాధన ఆరాధన (చెల్లించెదము)
 106. ఆరాధన నీకే
 107. ఆరాధన యేసు నీకే
 108. ఆరాధన స్తుతి ఆరాధన
 109. ఆరాధనకు యోగ్యుడా
 110. ఆరాధనా ఆరాధనా – ఆత్మతో
 111. ఆరాధనా నీకే ఆరాధనా
 112. ఆరాధించెద నిను మది పొగడెద
 113. ఆరాధించెదను నిన్ను
 114. ఆరాధించెదము ఆత్మతో
 115. ఆరాధించెదము యేసయ్య నామమును
 116. ఆరాధించెదం
 117. ఆరిపోయే దీపంలా
 118. ఆలకించు దేవా
 119. ఆలకించుమో దేవా
 120. ఆలయంలో ప్రవేశించండి
 121. ఆలోచనలో గొప్పవాడా
 122. ఆవేదన నేనొందను
 123. ఆవో ఖుషీ సే
 124. ఆశ తీర నా యేసు స్వామిని
 125. ఆశతో నీ కొరకు
 126. ఆశపడకు ఈ లోకం కోసం
 127. ఆశ్చర్య కార్యముల్ చేయును యేసు
 128. ఆశ్చర్యకరుడా ఆలోచనకర్త
 129. ఆశ్చర్యాకరుడా (యేసన్న)
 130. ఆశ్చర్యకరుడు ఆలోచనకర్త
 131. ఆశ్చర్యకరుడు (రోజంతా)
 132. ఆశ్చర్యమైన ప్రేమ
 133. ఆశ్రయదుర్గమా నా యేసయ్యా
 134. ఆశ్రయమా ఆధారమా
 135. ఆశ్రయుడా నా అభిశక్తుడా
 136. ఆశీర్వాదం
 137. ఆశీర్వాదంబుల్ మా మీద
 138. ఆహా ఆనందమే
 139. ఆహా ఆనందమే (సీయోను)
 140. ఆహా మహాత్మ
 141. ఆహా యేమానందం
 142. ఆహా హల్లెలూయా
 143. ఇకనైన కానీ
 144. ఇద్దరొక్కటిగ మారేటి
 145. ఇది కోతకు సమయం
 146. ఇది దేవుని నిర్ణయము
 147. ఇది శుభోదయం
 148. ఇదిగో దేవా ఈ హృదయం
 149. ఇదిగో దేవా నా జీవితం
 150. ఇదిగో దేవుని గొర్రెపిల్లా
 151. ఇదియే సమయంబు రండి
 152. ఇదియేనయ్య మా ప్రార్థన
 153. ఇదే నా కోరిక
 154. ఇదే నా హృదయ వాంఛన
 155. ఇదేనా న్యాయమిదియేనా
 156. ఇన్నాళ్లు తోడుగా
 157. ఇన్నేళ్లు ఇలలో
 158. ఇబాదత్ కరో
 159. ఇమ్మానుయేలు దేవుడా
 160. ఇమ్మానుయేలు రక్తము
 161. ఇయ్యాల ఇంట్ల రేపు మంట్ల
 162. ఇరువది నలుగురు పెద్దలతో
 163. ఇశ్రాయేలు దేవా
 164. ఇశ్రాయేలు రాజువే
 165. ఇశ్రాయేలు సైన్యములకు
 166. ఇసుక మీద ఇల్లు కట్టకు
 167. ఇహమందున ఆ పరమందు
 168. ఇహలోక పాపి కొరకు
 169. ఇళ్లలోన పండుగంట
 170. ఇంటి మీద నున్న
 171. ఇంత కాలం
 172. ఇంత వరకు కాపాడినావు
 173. ఇంతలోనే కనబడి
 174. ఈ ఉదయం శుభ ఉదయం
 175. ఈ జీవితం విలువైనది
 176. ఈ తరం యువతరం
 177. ఈ దినమెంతో
 178. ఈ దినం
 179. ఈ దినం సదా
 180. ఈ మరణము కాదు
 181. ఈలాటిదా యేసు ప్రేమ
 182. ఈ లోక యాత్రాలో
 183. ఈ లోకంలో జీవించెదను
 184. ఈ సాయంకాలమున
 185. ఈ స్తుతి నీకే
 186. ఉతక మీద తలుపు
 187. ఉత్సాహ గానము చేసెదము
 188. ఉదయకాలము మధ్యాహ్నము
 189. ఉదయమాయె హృదయమా
 190. ఉదయించినాడు
 191. ఉదయించె దివ్య రక్షకుడు
 192. ఉన్నత స్థలములలో
 193. ఉన్నపాటున వచ్చుచున్నాను
 194. ఉన్నాడు దేవుడు నాకు తోడు
 195. ఉపవాసంతో ప్రార్ధనలో
 196. ఉల్లాస జీవితం
 197. ఊరుకో నా ప్రాణమా
 198. ఊహకు అందని కార్యముల్
 199. ఊహలు నాదు ఊటలు
 200. ఊహించలేనయ్యా వివరించలేనయ్యా
 201. ఊహించలేని కార్యములు
 202. ఊహించలేని మేలులతో నింపిన
 203. ఎక్కడెక్కడో పుట్టి
 204. ఎక్కడో మనసు వెళ్ళిపోయింది
 205. ఎట్టి వాడో యేసు
 206. ఎటు చూచినా
 207. ఎడబాయని నీ కృప
 208. ఎడబాయని నీదు కృప
 209. ఎనలేని ప్రేమ
 210. ఎనలేని ప్రేమ (ఊహించగలనా)
 211. ఎన్ని తరములు స్తుతియించినా
 212. ఎన్ని తలచినా
 213. ఎన్ని మార్లు
 214. ఎన్నిక లేని నాపై
 215. ఎన్నో ఎన్నో మేలులు చేసావయ్యా
 216. ఎప్పుడో ఎక్కడో జన్మించిన
 217. ఎరుగనయ్యా నిన్నెప్పుడు
 218. ఎల్లప్పుడును ప్రభువునందు
 219. ఎల్లలు లేనిది
 220. ఎల్లవేళలందు
 221. ఎలా మరువగలనయ్యా
 222. ఎలోహిం ఎలోహిం
 223. ఎవరి కోసమో ఈ ప్రాణ త్యాగము
 224. ఎవరికి ఎవరు
 225. ఎవరితో నీ జీవితం
 226. ఎవరు ఉన్నా లేకున్నా
 227. ఎవరు చూపించలేని
 228. ఎవరు నన్ను చేయి విడచినన్‌
 229. ఎవరున్నారయ్యా
 230. ఎవరున్నారు నాకిలలో
 231. ఎవరూ లేక ఒంటరినై
 232. ఎవరూ సమీపించలేని
 233. ఎవరో తెలుసా యేసయ్యా
 234. ఎండిన ఎడారి బ్రతుకులో
 235. ఎంత అధ్బుతమైన కృప
 236. ఎంత కృపామయుడవు
 237. ఎంత చెప్పిన వాక్యమినక పోతివి
 238. ఎంత జాలి యేసువా
 239. ఎంత దూరమైనా
 240. ఎంత పాపినైనను
 241. ఎంత పెద్ద పోరాటమో
 242. ఎంత ప్రేమ యేసయ్యా
 243. ఎంత ప్రేమో నాపై
 244. ఎంత మధురము
 245. ఎంత మంచి కాపరి
 246. ఎంత మంచి దేవుడవయ్యా
 247. ఎంత మంచి దేవుడవేసయ్యా
 248. ఎంతటి వాడను నేను
 249. ఎంతెంత భారమాయె ఆ సిలువ
 250. ఎంతో భాగ్యంబు
 251. ఎంతో మధురం
 252. ఎంతో వింత
 253. ఎంతో సుందరుడమ్మ తాను
 254. ఎందరో ఎందరు ఎందరో
 255. ఎందుకో ఈ ప్రేమ
 256. ఎందుకో దేవా ఇంతటి ప్రేమా
 257. ఎందుకో నన్నింతగా నీవు
 258. ఎందుకో నన్ను నీవు
 259. ఏ గుంపులో నున్నావో
 260. ఏ తెగులు నీ గుడారము
 261. ఏ నామములో
 262. ఏ పాపమెరుగని
 263. ఏ బాధ లేదు ఏ కష్టం లేదు
 264. ఏ యోగ్యతా లేని నన్ను
 265. ఏ రీతి నీ ఋణం
 266. ఏ రీతి స్తుతియింతును
 267. ఏ రీతి స్తుతియింతునో
 268. ఏ వైపు చూసినా
 269. ఏ సమయమందైనా
 270. ఏగెదను నే చేరెదను
 271. ఏడానుంటివిరా
 272. ఏడుస్తున్నాడేమో యేసయ్య
 273. ఏపాటి దాననయా
 274. ఏమని నే పాడెదన్
 275. ఏమని పాడను
 276. ఏమి ఉన్నా లేకున్నా
 277. ఏమివ్వగలనయ్య నా యేసయ్యా
 278. ఏముంది నాలోనా
 279. ఏలో ఏలో ఏలో అంటూ
 280. ఏం చేసానయ్యా నీకోసం
 281. ఒక దివ్యమైన సంగతితో
 282. ఒక వరమడిగితిని యేసయ్యా
 283. ఒక క్షణమైన
 284. ఒక క్షణమైనా నిన్ను
 285. ఒకని తల్లి ఆదరించునట్లు
 286. ఒకసారి నీ స్వరము
 287. ఒక్కడే యేసు ఒక్కడే
 288. ఒకే ఒక మార్గము
 289. ఒంటరితనములో తోడువై
 290. ఒంటరివి కావు
 291. ఓ ఇశ్రాయేలు
 292. ఓ క్రీస్తు సంఘమా
 293. ఓ క్రైస్తవ యువకా
 294. ఓ దేవా దయ చూపుమయ్యా
 295. ఓ నావికా
 296. ఓ ప్రభువా ఓ ప్రభువా
 297. ఓ ప్రార్ధనా సుప్రార్ధనా
 298. ఓ మానవా
 299. ఓ మానవా నీ పాపం
 300. ఓ యాత్రికుడా
 301. ఓ యేసు నీ ప్రేమ
 302. ఓ సద్భాక్తులారా
 303. ఓ సంఘమా సర్వాంగమా
 304. ఓడిపోనివ్వడు
 305. ఓరన్న  ఓరన్న
 306. కట్టెలపై నీ శరీరం
 307. కదలకుందువు
 308. కనలేని కనులేలనయ్యా
 309. కనలేను ప్రభుకేల
 310. కన్న తల్లి చేర్చునట్లు
 311. కని విని ఎరుగని కరుణకు
 312. కనుచూపు మేరలోన
 313. కనురెప్ప పాటైన
 314. కనులున్నా కానలేని
 315. కన్నుల నిండుగ
 316. కన్నులతో చూసే ఈ లోకం
 317. కన్నులనెత్తి పైరుల చూడు
 318. కన్నీటి లోయలలో
 319. కన్నీరే మనిషిని బాధిస్తుంది
 320. కన్నీరేలమ్మా
 321. కన్నీళ్లతో పగిలిన గుండెతో
 322. కన్నులుండి చూడలేవ
 323. కమనీయమైన
 324. కమ్మని బహుకమ్మని
 325. కర్తా మమ్మును
 326. కరుణ చూపించుమా
 327. కరుణించవా నా యేసువా
 328. కరుణించి తిరిగి సమకూర్చు
 329. కరుణించుము మము పరమ పితా
 330. కలనైనా ఇలనైనా
 331. కలములతో రాయగలమా
 332. కలలా ఉన్నది
 333. కలలాంటి బ్రతుకు నాది
 334. కలవంటిది నీ జీవితము
 335. కల్వరి గిరిపై సిలువ
 336. కల్వరి ప్రేమను
 337. కల్వరి సిలువలో యేసయ్య
 338. కల్వరిగిరిలోన సిల్వలో
 339. కల్వరిలోన చేసిన యాగం
 340. కలుగును గాక దేవునికి మహిమ
 341. కలువరి గిరి నుండి
 342. కలువరి గిరి సిలువలో
 343. కలువరి సిలువ
 344. కలువరిగిరిలో సిలువధారియై
 345. కల్లుండి చూడలేని
 346. కల్యాణం కమనీయం
 347. కవులకైనా సాధ్యమా
 348. కష్ట నష్టాలైనా
 349. కళ్ళల్లో కన్నీరెందుకు
 350. కంట నీరేల
 351. కంటి పాపను
 352. కానరావే అలనాటి కన్నీటి
 353. కానెన్నడు నేను అనాథను
 354. కాపాడే దేవుడు యేసయ్యా
 355. కాలం సమయం నాదేనంటూ
 356. కాలాలు మారిన గాని
 357. కావలివాడా ఓ కావలివాడా
 358. కావలెనా యేసయ్య బహుమానము
 359. క్రిస్మస్ అంటేనే
 360. క్రిస్మస్ ఆనందం
 361. క్రిస్మస్ ఆనందం వచ్చెను
 362. క్రిస్మస్ కాలం
 363. క్రిస్మస్ పండుగ
 364. క్రిస్మస్ మెడ్లి – 1
 365. క్రిస్మస్ మెడ్లి – 2
 366. క్రిస్మస్ మెడ్లి – 3
 367. క్రిస్మస్ వచ్చిందయ్యా
 368. క్రిస్మస్ శుభదినం
 369. కీర్తి హల్లెలూయా
 370. కీర్తింతు నీ నామమున్
 371. కీర్తింతును నీ నామము
 372. క్రీస్తు పుట్టెను
 373. క్రీస్తులో జీవించు నాకు
 374. క్రీస్తే సర్వాధికారి
 375. క్రీస్తేసు ప్రభువు
 376. క్రీస్తేసు పుట్టెను
 377. కుతూహలం ఆర్భాటమే
 378. కుమ్మరి ఓ కుమ్మరి
 379. కుమ్మరి చేతిలో
 380. కూర్చుందును నీ సన్నిధిలో
 381. కృతజ్ఞతతో స్తుతి పాడెద
 382. కృతజ్ఞతన్ తలవంచి
 383. కృప కనికరముల
 384. కృప కృప నా యేసు కృపా
 385. కృప కృప నీ కృప
 386. కృప వెంబడి కృపతో
 387. కృపగల దేవా
 388. కృపలను తలంచుచు
 389. కృపా సత్య సంపూర్ణుడా
 390. కృపా క్షేమము
 391. కృపామయుడా
 392. కృంగిన వేళలో
 393. క్రైస్తవ జీవితం
 394. క్రైస్తవమొక మతము కాదిది
 395. క్రైస్తవుడా సైనికుడా
 396. కొడవలిని చేత పట్టి
 397. కొనియాడ తరమే నిన్ను
 398. క్రొత్త యేడు మొదలు బెట్టెను
 399. కొండ కోన లోయలోతుల్లో
 400. కొండల తట్టు
 401. కొండల తట్టు నా కన్నులు
 402. కొండలతో చెప్పుము
 403. కొండలలో కోనలలో
 404. కొంత యెడము నీవైనా
 405. కొంతసేపు కనబడి
 406. కోటి కాంతుల వెలుగులతో
 407. ఖామోష్ రాతో కి
 408. గడచిన కాలము
 409. గడిచిన కాలమంతా
 410. గత కాలమంత
 411. గమ్యం చేరాలని
 412. గలిలయ తీరాన
 413. గాడాంధకారపు లోయలో
 414. గాఢాంధకారములో నే నడచిన
 415. గాయపడిన నీ చేయి
 416. గాయాములన్ గాయములన్
 417. గాలి సముద్రపు అలలకు
 418. గాలించి చూడరా
 419. గిర గిర తిరిగి
 420. గీతం గీతం
 421. గుణవతి అయిన భార్య
 422. గుర్తుండిపోయే ఈ క్షణాలలో
 423. గుండె బరువెక్కిపోతున్నది
 424. గూడు లేని గువ్వనై
 425. గూడు లేని గువ్వలా
 426. గూడు విడచి వెళ్లిన నాడే
 427. గొప్ప దేవుడవని
 428. గొప్పవాడు క్రీస్తు యేసు
 429. గొర్రెపిల్ల జీవ గ్రంథమందు
 430. గొర్రెపిల్ల రక్తములో
 431. గొర్రెపిల్ల వివాహోత్సవ
 432. గొంతు ఎత్తి చాటెదాను
 433. ఘనమైన నా యేసయ్యా
 434. ఘనమైన వేడుక
 435. ఘనమైనవి నీ కార్యములు
 436. చక్కనైన దారి నీవే
 437. చాచిన చేతులు నీవే
 438. చాటించుడి మనుష్యజాతి
 439. చలి రాతిరి ఎదురు చూసే
 440. చాలా గొప్పోడు
 441. చాలునయ్య నీ కృప
 442. చాలునయ్యా చాలునయ్యా
 443. చాహే తుమ్ కో
 444. చిట్టి పొట్టి పాపను నేను
 445. చిత్ర చిత్రాల వాడే
 446. చిన్న గొర్రెపిల్లను నేను
 447. చిన్న చిన్న గొఱ్ఱెపిల్లను
 448. చిన్నారి బాలగా
 449. చిన్ని చిన్ని చేతులతో
 450. చిన్ని మనసుతో నిన్ను
 451. చిరకాల స్నేహితుడా
 452. చిరు దివ్వెల వెలుగులతో
 453. చిరుగాలి వీచినా
 454. చింత లేదిక
 455. చింతెందుకు నీకు దిగులెందుకు
 456. చిందింది రక్తం
 457. చీకటి లోయలో
 458. చీకటినే తొలగించినది
 459. చీకటిలో కాంతివి
 460. చీకటులే నన్ను
 461. చుక్క పుట్టింది
 462. చుక్క పుట్టింది – 2
 463. చూచితి నీ మోముపై
 464. చూచితివే నా కన్నీటిని
 465. చూచుచున్న దేవుడవయ్యా
 466. చూచుచున్న దేవుడవు
 467. చూచుచున్నాము నీ వైపు
 468. చూడరే సిలువను
 469. చూడాలని ఉన్నది
 470. చూపుల వలన కలిగేది
 471. చెట్టు చూస్తే పచ్చగుంది
 472. చెప్పనా చెప్పనా
 473. చెప్పలేను బాబోయ్
 474. చెవులు ఉన్నాయా
 475. చేయి పట్టుకో
 476. జగతికి వెలుగును తెచ్చెనులే
 477. జగములనేలే శ్రీ యేసా
 478. జన్మించినాడురా రాజు
 479. జన్మించె జన్మించె
 480. జన్మించె జన్మించె యేసయ్యా
 481. జన్మించెను ఒక తార
 482. జయ జయ యేసు
 483. జయమిచ్చిన దేవునికి
 484. జయం జయం
 485. జయం జయం మన యేసుకే
 486. జయించువారిని
 487. జాగ్రత్త, భక్తులారా
 488. జాగోరే జాగోరే
 489. జాలిగల దైవమా యేసయ్యా
 490. జీవ నాధ ముక్తి దాత
 491. జీవన తొలి సంధ్య
 492. జీవనదిని నా హృదయములో
 493. జీవమా యేసయ్యా
 494. జీవము గల దేవుని సంఘం
 495. జీవాధిపతివి నీవే
 496. జీవితమంటే మాటలు కాదు
 497. జీవితమంతా నీ ప్రేమ
 498. జీవితంలో నీలా ఉండాలని
 499. జీవితంలో నేర్చుకున్నాను
 500. జీవితాంతము నే నీతో
 501. జీవితాంతము వరకు నీకే
 502. జీవించుచున్నావన్న
 503. జీవింతు నేను
 504. జుంటి తేనె ధారల కన్నా
 505. జుంటె తేనె కన్నా
 506. జై జై జై యేసయ్యా
 507. జ్యోతిర్మయుడా
 508. తన రక్తంతో కడిగి
 509. తనువు నా దిదిగో
 510. తప్పిపోయిన కుమారుడనయ్యా
 511. తప్పిపోయిన గొర్రె
 512. తరచి తరచి
 513. తరతరాలలో యుగయుగాలలో
 514. తరములు మారుచున్నవి
 515. తరాలు మారినా
 516. తరాలు మారినా యుగాలు మారినా
 517. తలవంచకు నేస్తమా
 518. తల్లి తన బిడ్డను
 519. తల్లిలా లాలించును
 520. తండ్రి ఇంట్లో ఎల్లప్పుడూ
 521. తండ్రి నా యేసయ్యా
 522. తండ్రీ దేవా
 523. తంబుర సితార నాదముతో
 524. తార వెలిసింది
 525. తారా వెలిసెను ఈ వేళ
 526. త్యాగమెంత చేసావు దేవా
 527. త్రాహిమాం క్రీస్తు నాథ
 528. త్రిత్వైకమా
 529. తీయని స్వరాలతో
 530. తుప్పు పట్టి పోవుటకంటే
 531. తూరుపు దిక్కున చుక్క బుట్టె
 532. తూర్పు దిక్కు చుక్క బుట్టె
 533. తెల్లారింది వేళ
 534. తెలియదా? నీకు తెలియదా?
 535. తేనెకన్న తీయనైనది
 536. తొలకరి వాన
 537. తోడు లేరని కుమిలిపోకు
 538. దయాళుడా నీ కృప
 539. దవలవర్ణుడా
 540. దారి తప్పి పోతున్నావా
 541. దావీదు తనయా హోసన్నా
 542. దావీదు వలె నాట్యమాడి
 543. దావీదు వంశంలో
 544. ద్రాక్షావల్లివి నీవైతే
 545. దిక్కులన్ని నీవేలే
 546. దిక్కులెన్ని తిరిగినా
 547. దినదినము విజయము
 548. దినదినంబు యేసుకు
 549. దినమెల్ల నే పాడినా
 550. దివ్య తార
 551. దివి నుండి భువికి
 552. దివిటీలు మండాలి
 553. దివినేలు స్తోత్రార్హుడా
 554. దుర్దినములు రాకముందే
 555. దుష్టుల ఆలోచన
 556. దూత పాట పాడుడి
 557. దేవ దాసపాలక
 558. దేవ సంస్తుతి చేయవే
 559. దేవర నీ దీవెనలు
 560. దేవా ఇలలోన నీవు
 561. దేవా ఈ జీవితం
 562. దేవా నా జీవితమిదిగో
 563. దేవా నా దేవా
 564. దేవా నా దేవా నీవే నా కాపరి
 565. దేవా నా మొర ఆలకించుమా
 566. దేవా నా మొరాలకించితివి
 567. దేవా నా హృదయముతో
 568. దేవా నీ ఆత్మను
 569. దేవా నీ గొప్పకార్యములన్
 570. దేవా నీ తలంపులు
 571. దేవా నీ నామం
 572. దేవా నీ నామం (క్రిపల్ మోహన్)
 573. దేవా నీ సాక్షిగా
 574. దేవా పరలోక దుతాలి
 575. దేవా పాపిని
 576. దేవా మహోన్నతుడా
 577. దేవా మా కుటుంబము
 578. దేవా యెహోవా
 579. దేవా యెహోవా సీయోనులో
 580. దేవాది దేవుడు
 581. దేవుడు దేహమును
 582. దేవుడు నీకు తెలుసు
 583. దేవుడు మనకు ఎల్లప్పుడు
 584. దేవుడు లోకమును
 585. దేవుడే ఇల చేరేటందుకు
 586. దేవుడే నాకాశ్రయంబు
 587. దేవుడొక నగరము
 588. దేవుని గొప్ప మహిమను
 589. దేవుని ప్రేమ ఇదిగో
 590. దేవుని యందు భక్తి
 591. దేవుని వారసులం
 592. దేవుని సన్నిధిలో
 593. దేవుని సముఖ జీవ కవిలెలో
 594. దేవుని స్తుతియించి ఆరాధింతుము
 595. దేవుని స్తుతియించుడి
 596. దేవుని స్తుతించ రండి
 597. దేవునికి భయపడవా
 598. దేవునికి స్తోత్రము గానము
 599. దేవునికే మహిమ
 600. దేవునియందు నిరీక్షణ నుంచి
 601. దేహం పాతది
 602. దైవ కుటుంబం
 603. దొరకును సమస్తము
 604. దోషివా ప్రభూ
 605. ధన్యము ఎంతో ధన్యము
 606. ధ్యానించుచుంటిమి
 607. నజరేయుడా నా యేసయ్య
 608. నడవాలని యేసు
 609. నడిపిస్తాడు నా దేవుడు
 610. నడిపించు నా నావా
 611. నన్నాకర్షించిన నీ స్నేహ బంధం
 612. నను చేరిన నీ ప్రేమ
 613. నను విడువక ఎడబాయక
 614. నన్ను కాదనవని
 615. నన్ను కావగ వచ్చిన
 616. నన్ను గన్నయ్య రావె
 617. నన్ను దిద్దుము చిన్న ప్రాయము
 618. నన్ను నీవలె నిర్మించినను
 619. నన్ను పిలచిన దేవా
 620. నన్ను బ్రతికించుటకు
 621. నన్నెంతగా ప్రేమించితివో
 622. నన్నెంతగానో ప్రేమించిన ప్రభువా
 623. నన్నెంతగానో ప్రేమించెను
 624. నమ్మకమైన దేవుడవైన
 625. నమ్మకమైన నా ప్రభు
 626. నమ్మకమైన నా స్నేహితుడు
 627. నమ్మకు ఇలలో
 628. నమ్మకురా నమ్మకురా
 629. నమ్మదగిన దేవుడవు
 630. నమ్మదగిన దేవుడా
 631. నమ్ముకో యేసయ్యను
 632. నలుగకుండ గోధుమలు
 633. నశియించు ఆత్మలెన్నియో
 634. నశియించెడి లోకంలో
 635. నా ఆశల పల్లకి
 636. నా ఊహకందని ప్రేమతో
 637. నా కనుచూపు మేర
 638. నా కనుల వెంబడి
 639. నా కన్నుల కన్నీరు
 640. నా కన్నులెత్తి వేచియుందును
 641. నా కలవరములన్ని
 642. నా కృప నీకు చాలని
 643. నా కొరకు బలియైన
 644. నా కొరకై అన్నియు చేసెను
 645. నా కోసమా
 646. నా గీతారాధనలో
 647. నా గుండె చప్పుడు చేస్తుంది
 648. నా చిన్ని దోనెలో
 649. నా చిన్ని హృదయమందు
 650. నా చిన్ని హృదయము
 651. నా చిన్ని హృదయంలో
 652. నా జీవం నా సర్వం
 653. నా జీవం నీ కృపలో
 654. నా జీవిత భాగస్వామి
 655. నా జీవిత భాగస్వామివి
 656. నా జీవిత యాత్రలో
 657. నా జీవిత వ్యధలందు
 658. నా జీవితకాలమంత
 659. నా జీవితం ప్రభు నీకంకితం
 660. నా జీవితాంతము
 661. నా తనువు నా మనసు
 662. నా తల్లి నను మరచినా
 663. నా తండ్రి
 664. నా దీపము యేసయ్యా
 665. నా దేహమును
 666. నా దేవ ప్రభువా
 667. నా దేవా నీకే వందనం
 668. నా దేవుని కృపవలన
 669. నా దేవుని గుడారములో
 670. నా దేవుణ్ణి నేను ప్రేమిస్తున్నా
 671. నా నాథుడా
 672. నా నాన్న యింటికి
 673. నా నీతి నీవే
 674. నా నోటన్ క్రొత్త పాట
 675. నా పేరే తెలియని ప్రజలు
 676. నా ప్రాణ ప్రియుడా నా యేసయ్యా
 677. నా ప్రాణప్రియుడా నా యేసురాజా
 678. నా ప్రాణప్రియుడా యేసురాజా
 679. నా ప్రాణమా ఏలనే
 680. నా ప్రాణమా దిగులెందుకు
 681. నా ప్రాణమా నా సర్వమా
 682. నా ప్రాణమా నాలో నీవు
 683. నా ప్రాణమా నీకే వందనం
 684. నా ప్రాణమా యెహోవాను
 685. నా ప్రాణమా సన్నుతించుమా
 686. నా ప్రాణమా సన్నుతించుమా (యెహోవా)
 687. నా ప్రాణమైన యేసు
 688. నా ప్రాణమైన యేసు (ఆరాధన)
 689. నా ప్రాణానికి ప్రాణం
 690. నా ప్రియ దేశం
 691. నా ప్రియ యేసు రా
 692. నా ప్రియమైన యేసు ప్రభు
 693. నా ప్రియుడు యేసు
 694. నా బలమంతా నీవేనయ్యా
 695. నా బ్రతుకు దినములు
 696. నా మట్టుకైతే
 697. నా మనో నేత్రము తెరచి
 698. నా యెడల నీకున్న
 699. నా యేసయ్య ప్రేమ
 700. నా యేసయ్యా నా రక్షకా
 701. నా యేసయ్యా నా స్తుతియాగము
 702. నా యేసు ప్రభువా
 703. నా యేసు రాజ్యము
 704. నా యేసు రాజా
 705. నా యేసు రాజు
 706. నా యేసూ నీ పాదాల చెంతా
 707. నా వేదనలో నా బాధలో
 708. నా సమస్తము
 709. నా సర్వం నా కోట
 710. నా సంకట దుఃఖములెల్ల
 711. నా స్తుతి పాత్రుడా
 712. నా స్తుతుల పైన
 713. నా స్నేహితుడా
 714. నా హృదయములో నీ మాటలే
 715. నా హృదయాన కొలువైన
 716. నాకు చాలిన దేవుడ నీవు
 717. నాకు జీవమై ఉన్న
 718. నాకు నీ కృప చాలును
 719. నాకు బలము ఉన్నంత వరకు
 720. నాకున్న చిన్ని ఆశ
 721. నాకున్న బలము సరిపోదయ్యా
 722. నాకున్నది నీవేనని
 723. నాకెన్నో మేలులు చేసితివే
 724. నాకై చీల్చబడ్డ
 725. నాకై నా యేసు కట్టెను
 726. నాతో నీవు మాటాడినచో
 727. నాతో నీవు మాట్లాడినచో
 728. నాతో మాట్లాడు ప్రభువా
 729. నాదంటూ లోకాన
 730. నాదు జీవమాయెనే
 731. నాదు జీవితము
 732. నావన్ని యంగీకరించుమీ దేవా
 733. నాలాంటి చిన్నలంటే
 734. నాలో ఉన్న ఆనందం
 735. నాలో ఉన్న ఆశలన్నియు
 736. నాలో ఉండి నను నడిపించేటి
 737. నాలోని ఆశ నాలోని కోరిక
 738. న్యాయాధిపతి అయిన దేవుడు
 739. నిజముగా మొర పెట్టిన
 740. నిజమైన ద్రాక్షావల్లి
 741. నిత్య జీవపు రాజ్యములో
 742. నిత్య ప్రేమతో
 743. నిత్యం నిలిచేది నీ ప్రేమే
 744. నిత్యము స్తుతించినా
 745. నిన్నంత దేవరు
 746. నిను గాక మరి దేనిని
 747. నిను చూసే కన్నులు
 748. నిను చేరగ నా మది
 749. నిను పాడాలని
 750. నిను పోలిన వారెవరూ
 751. నిను స్తుతించినా చాలు
 752. నిను స్తుతియించే కారణం
 753. నిన్ను కాపాడు దేవుడు
 754. నిన్ను కాపాడువాడు కునుకడు
 755. నిన్ను చూడగ వచ్చినాడురా
 756. నిన్ను తలచి
 757. నిన్ను వెంబడించెద
 758. నిన్నే నిన్నే నమ్ముకున్నానయ్య
 759. నిన్నే నిన్నే నే కొలుతునయ్యా
 760. నిన్నే ప్రేమింతును
 761. నిబంధనా జనులం
 762. నిబ్బరముతో నా యేసుకే
 763. నిబ్బరం కలిగి
 764. నిరతము స్తుతియించుము
 765. నిరంతరం నీతోనే
 766. నిరంతరమైన నీ కృపలో
 767. నింగిలో దేవుడు
 768. నీ అరచేతిలో చెక్కుకుంటివి
 769. నీ కంటిపాపనూ
 770. నీ కార్యములు
 771. నీ కృప ఆకాశము కన్నా
 772. నీ కృప చాలునయా
 773. నీ కృప చాలును
 774. నీ కృప నాకు చాలును
 775. నీ కృప నిత్యముండును
 776. నీ కృప లేని క్షణము
 777. నీ కృప లేనిచో
 778. నీ కృపను గూర్చి 
 779. నీ కొరకు నా ప్రాణం
 780. నీ చరణములే నమ్మితి
 781. నీ చల్లని నీడలో
 782. నీ చల్లనైన నీడలో
 783. నీ చిత్తమునే
 784. నీ చేతి కార్యములు
 785. నీ చేతిలో రొట్టెను నేనయ్య
 786. నీ చేతితో నన్ను పట్టుకో
 787. నీ జల్దరు వృక్షపు
 788. నీ జ్ఞాపకం అనేకులను
 789. నీ జీవితములో
 790. నీ జీవితం నీటీ బుడగా
 791. నీ జీవితం విలువైనది
 792. నీ జీవితం క్షణ భంగురం
 793. నీ జీవితం క్షణ భంగురం
 794. నీ దయలో నీ కృపలో
 795. నీ దయలో నేనున్న
 796. నీ దీర్ఘశాంతమే
 797. నీ ధనము నీ ఘనము
 798. నీ నామమే ఎద
 799. నీ నామం అతి మధురం
 800. నీ నామం నా గానం
 801. నీ నిర్ణయం
 802. నీ నీడలోన
 803. నీ పద సేవయే చాలు
 804. నీ పాద సన్నిధికి
 805. నీ పాదముల్ నే చేరగా
 806. నీ పాదం మ్రొక్కెదన్
 807. నీ పాదాలే నాకు శరణం
 808. నీ పిలుపు
 809. నీ ప్రియ ప్రభుని సేవకై
 810. నీ ప్రేమ ఎంతో
 811. నీ ప్రేమ ఎంతో మధురం
 812. నీ ప్రేమ నాలో మధురమైనది
 813. నీ ప్రేమ నా జీవితాన్ని
 814. నీ ప్రేమ మాధుర్యము
 815. నీ ప్రేమకు సాటి
 816. నీ ప్రేమకు సాటి లేదయా
 817. నీ ప్రేమలో నుండి నన్ను
 818. నీ ప్రేమా నీ కరుణా
 819. నీ ప్రేమే నాకు చాలయ్యా
 820. నీ రక్త ధారలే
 821. నీ రక్తమే నీ రక్తమే
 822. నీ రూపం నాలోన
 823. నీ రూపు చూడ
 824. నీ వాక్యమే నన్ను బ్రతికించెను
 825. నీ వాక్యమే నా పాదాలకు
 826. నీ వాక్యమే శ్రమ కొలిమిలో
 827. నీ సన్నిధియే నా
 828. నీ సన్నిధిలో ఈ ఆరాధనను
 829. నీ సన్నిధిలో నేనున్న
 830. నీ సన్నిధిలో సంతోషము
 831. నీ స్వరము
 832. నీ సాక్ష్యము ఏది
 833. నీ స్నేహము
 834. నీకసాధ్యమైనది ఏదియు లేదు
 835. నీకంటె నమ్మదగిన
 836. నీకు ఎంత చేసినా
 837. నీకు సాటి ఎవరు లేరు
 838. నీకే నా ఆరాధన
 839. నీకే నా ఆరాధనా
 840. నీకే స్తోత్రములు
 841. నీతి న్యాయములు
 842. నీతి సూర్యుడవై
 843. నీతి సూర్యుడా యేసు
 844. నీతిగల యెహోవా స్తుతి
 845. నీతో గడిపే ప్రతి క్షణము
 846. నీతో నా జీవితం
 847. నీతో నుండని బ్రతుకు
 848. నీతో నేను నడువాలని
 849. నీతో సమమెవరు
 850. నీతో స్నేహం చేయాలని
 851. నీతోనే ఉండుటయే
 852. నీతోనే గడిపేయాలని
 853. నీతోనే నే నడవాలని
 854. నీదు ప్రేమ నాలో
 855. నీదు ప్రేమకు హద్దు లేదయా
 856. నీదు విశ్వాస్యత
 857. నీదెంతో కరుణా
 858. నీలి ఆకాశంలో
 859. నీలో జీవించాలని
 860. నీలో సమస్తము సాధ్యమే
 861. నీవు చేసిన ఉపకారములకు
 862. నీవు చేసిన త్యాగాన్ని
 863. నీవు చేసిన మేళ్లకు
 864. నీవు తడితే తలుపు తీయనా
 865. నీవు తప్ప నాకీ లోకంలో
 866. నీవు తోడుండగా
 867. నీవు నా తోడు ఉన్నావయ్యా
 868. నీవు ప్రార్థన చేయునప్పుడు
 869. నీవు లేక క్షణమైనా
 870. నీవు లేని చోటేది
 871. నీవు లేని రోజు
 872. నీవు లేని క్షణమైనా
 873. నీవు లేనిదే నేను లేను ప్రభువా
 874. నీవుంటే నాకు చాలు యేసయ్యా
 875. నీవెన్నాళ్ళు రెండు తలంపులతో
 876. నీవే ఆశ నీవే శ్వాస
 877. నీవే ఆశ్రయదుర్గం
 878. నీవే నన్ను కోరుకున్నావు
 879. నీవే నా దేవుడవు
 880. నీవే నా ప్రాణము
 881. నీవే నా ప్రాణం సర్వం
 882. నీవే నా రక్షణ
 883. నీవే నా సర్వము
 884. నీవే నా సంతోషగానము
 885. నీవే నీవే కావాలి
 886. నీవే నీవే నన్ను పిలిచిన
 887. నీవే నీవే నా తోడున్న
 888. నీవేగా యేసు నీవేగా
 889. నీవేయని నమ్మిక
 890. నువ్వంటే ఇష్టము నా యేసయ్యా
 891. నువ్వు లేని నన్ను ఊహించలేను
 892. నువ్వెవరో యేసు
 893. నూతన పరచుము దేవా
 894. నూతన సంవత్సరములో
 895. నూతన సంవత్సరం
 896. నూతన హృదయము
 897. నూతనమైనది
 898. నెమ్మది లేదా
 899. నే బ్రతికి ఉన్నానంటే
 900. నే యేసుని వెలుగులో
 901. నే యేసుని వెంబడింతునని
 902. నే సాగెద యేసునితో
 903. నే స్తుతించెదను
 904. నేడు ఇక్కడ రేపు ఎక్కడో
 905. నేడు యేసు లేచినాడు
 906. నేడే ప్రియరాగం
 907. నేడో రేపో నా ప్రియుడేసు
 908. నేనంటే నీకు ఎంతిష్టమో
 909. నేనంటే నీకెందుకో
 910. నేను ఓడిపోనయా
 911. నేను కూడా ఉన్నానయ్యా
 912. నేను తగ్గాలి యేసు
 913. నేను పిలిస్తే పరుగున
 914. నేను వెళ్ళే మార్గము
 915. నేనున్నా నేనున్నా
 916. నేనునూ నా ఇంటి వారును
 917. నేనెరుగుదును ఒక స్నేహితుని
 918. నేనెల్లప్పుడు యెహోవా నిను
 919. నేనేమైనా ప్రభువా
 920. నేస్తమా ప్రియ నేస్తమా
 921. నోరారగా చేతును
 922. పదములు చాలని ప్రేమ
 923. పదివేలలో అతిప్రియుడు
 924. పదివేలలో అతిసుందరుడా
 925. పదివేలలో అతిసుందరుడా (ఆరాధింతున్)
 926. పదే పాడనా
 927. పరదేశులమో ప్రియులారా
 928. పరమ జీవము
 929. పరమ తండ్రి
 930. పరమ తండ్రి నీకే స్తోత్రం
 931. పరమ దైవమే
 932. పరలోకము నా దేశము
 933. పరలోకమే నా అంతఃపురం
 934. పరలోకంలో ఉన్న మా యేసు
 935. పరవశించెద నీ వాక్యములో
 936. పరవాసిని నే జగమున
 937. పరిశుద్ధ పరిశుద్ధ
 938. పరిశుద్ధాత్ముడా నీకే వందనం
 939. పరిశుద్ధుడవై
 940. పరిశుద్ధుడా నా యేసయ్యా
 941. పరిశుద్ధుడా పరిశుద్ధుడా
 942. పరిశుద్ధుడా పావనుడా
 943. పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడు
 944. పరుగెత్తెదా పరుగెత్తెదా
 945. పలుకలేని నాకు
 946. పసి బాలుడై
 947. పంపుము దేవా
 948. ప్రకాశించే ఆ దివ్య
 949. ప్రతి రోజు చూడాలని
 950. ప్రభు మొర వినవా
 951. ప్రభు యేసు నా రక్షకా
 952. ప్రభు యేసుని పూజించెదం
 953. ప్రభు యేసుని వదనములో
 954. ప్రభు సన్నిధిలో ఆనందమే
 955. ప్రభు హస్తం నాపై నుంది
 956. ప్రభుని గృహము
 957. ప్రభుని రాకడ
 958. ప్రభువా ఈ ఆనందం
 959. ప్రభువా కాచితివి
 960. ప్రభువా నిను కీర్తించుటకు
 961. ప్రభువా నీ పరిపూర్ణత నుండి
 962. ప్రభువా నీలో జీవించుట
 963. ప్రభువా నీవే నాదు శరణం
 964. ప్రభువా నే నిన్ను నమ్మి
 965. ప్రభువా ప్రభువా
 966. ప్రభువా మాకు నీవిచ్చిన
 967. పాడనా మౌనముగానే
 968. పాడెద దేవా నీ కృపలన్
 969. పాతాళంలో ఆత్మల ఆర్తనాదం
 970. పాపమెరుగని పావనాత్ముని
 971. పాపానికి నాకు ఏ సంబంధం లేదు
 972. పావురమా నీ ప్రేమ
 973. పావురమా సంఘముపై
 974. ప్రాణమా నా ప్రాణమా
 975. ప్రాణేశ్వర
 976. ప్రార్ధన కలిగిన జీవితం
 977. ప్రార్ధన ప్రార్ధన
 978. ప్రార్ధన యేసుని సందర్శన
 979. ప్రార్ధన విన్నావయ్యా
 980. ప్రార్థన వినెడి పావనుడా
 981. ప్రార్థన శక్తి నాకు
 982. ప్రియ యేసు దేహములో
 983. ప్రియ యేసు నాథ
 984. ప్రియ యేసు నిర్మించితివి
 985. ప్రియ యేసు మన కొరకు
 986. ప్రియ యేసు రాజును
 987. ప్రియ సంఘస్థులారా
 988. ప్రియతమ బంధమా
 989. ప్రియమైన యేసయ్యా ప్రేమకే రూపమా
 990. ప్రీతిగల మన యేసు
 991. పుట్టినాడంట యేసునాథుడు
 992. పుట్టె యేసుడు నేడు
 993. పునరుత్థానుడా
 994. పువ్వు విరిసి రాలినా
 995. పువ్వులాంటిది జీవితం
 996. పూజనీయుడేసు ప్రభు
 997. పూరబ్ దిశా మే
 998. పేద నరుని రూపము
 999. ప్రతిగా (యేసు యేసూ)
 1000. ప్రేమ యేసయ్య ప్రేమా
 1001. ప్రేమ యేసుని ప్రేమ
 1002. ప్రేమ లేనివాడు పరలోకానికి
 1003. ప్రేమ శాశ్వత కాలముండును
 1004. ప్రేమగల మా ప్రభువా
 1005. ప్రేమగల యేసయ్యా
 1006. ప్రేమలో పడ్డాను
 1007. ప్రేమా అనే మాయలో
 1008. ప్రేమా పూర్ణుడు
 1009. ప్రేమిస్తా నిన్నే
 1010. ప్రేమించు దేవుడు
 1011. ప్రేమించెద యేసు రాజా
 1012. ప్రేమించెదన్
 1013. ప్రేమింతును నిన్నే
 1014. పైనున్న ఆకాశమందునా
 1015. పైలం కొడుకా
 1016. పొర్లి పొర్లి పారుతుంది
 1017. పొందితిని నేను
 1018. పోరాటం ఆత్మీయ పోరాటం
 1019. ఫలములనాశించిన పరలోక తండ్రి
 1020. ఫేస్బుక్ యూట్యూబ్
 1021. బలపరచుము
 1022. బలమైనవాడా
 1023. బ్రతకాలని ఉన్నా
 1024. బ్రతికియున్నానంటే నీ కృప
 1025. బ్రతుకుట నీ కోసమే
 1026. బ్రతికెద నీ కోసమే
 1027. బంగారం అడుగలేదు
 1028. బంతియనగ ఆడరే
 1029. బాల యేసుని జన్మ దినం
 1030. బాలుడు కాదమ్మో
 1031. బ్యూలా దేశము నాది
 1032. బెత్లహేములోనంటా సందడి
 1033. బెత్లెహేములో సందడి
 1034. బేత్లెహేము పురములో
 1035. బేత్లేహేం పురమున
 1036. భక్తులారా స్మరియించెదము
 1037. భజన చేయుచు భక్తపాలక
 1038. భజియింతుము నిను జగదీశా
 1039. భజియింతుము రారే యేసుని
 1040. భయము చెందకు
 1041. భయము లేదు మనకు
 1042. భారత దేశ సువార్త
 1043. భారత దేశమా యేసుకే
 1044. భాసిల్లెను సిలువలో
 1045. భీకరుండౌ మా యెహోవా
 1046. భూపునాది మునుపే
 1047. భూమియు దాని సంపూర్ణత
 1048. భేదం ఏమి లేదు
 1049. మట్టినైన నన్ను
 1050. మధురమైనది నా యేసు ప్రేమ
 1051. మధురం ఈ శుభ సమయం
 1052. మధురం మధురం
 1053. మధురం మధురం నీ ప్రేమే
 1054. మన దేశం
 1055. మన మధ్యనే ఉన్నది
 1056. మన యేసు బెత్లహేములో
 1057. మనలో ప్రతి ఒక్కరి
 1058. మనస యేసు మరణ బాధ
 1059. మనసారా పూజించి
 1060. మనసులొకటాయే భువిలో
 1061. మనసెరిగిన యేసయ్యా
 1062. మనిషి బ్రతుకు రంగుల వలయం
 1063. మనిషిగా పుట్టినోడు
 1064. మన్నేగదయ్యా మన్నేగదయ్యా
 1065. మమ్మెంతో ప్రేమించావు
 1066. మరణము గెలిచెను
 1067. మరణము నన్నేమి చేయలేదు
 1068. మరువగలనా మరలా
 1069. మరువద్దు మరువద్దు
 1070. మరువని నీదు ప్రేమతో
 1071. మరువలేనయ్యా
 1072. మల్లెలమ్మా మల్లెలు
 1073. మహాఘనుడవు మహోన్నతుడవు
 1074. మహాత్ముడైన నా ప్రభు
 1075. మహిమ ఘనతకు అర్హుడవు
 1076. మహిమ నీకే ఘనత నీకే
 1077. మహిమ నీకే ప్రభూ
 1078. మహిమకు పాత్రుడా
 1079. మహిమగల తండ్రి
 1080. మహిమాన్వితము
 1081. మహోన్నతమైన సీయోనులోన
 1082. మహోన్నతుడా నీ కృపలో
 1083. మహోన్నతుడా మా దేవా
 1084. మంగళమే యేసునకు
 1085. మంచి దేవుడు నా యేసయ్యా
 1086. మంచి స్నేహితుడా
 1087. మంచిని పంచే దారొకటి
 1088. మంచివాడు గొప్పవాడు
 1089. మంచే లేని నా పైన
 1090. మందిరములోనికి రారండి
 1091. మా ఇంటి పేరు
 1092. మా ఊహలు పుట్టక మునుపే
 1093. మా గొప్ప దేవా
 1094. మా సర్వానిధి నీవయ్యా
 1095. మాకు తోడుగ నీవుంటివి
 1096. మాట్లాడే దేవుడవు నీవు
 1097. మాట్లాడే యేసయ్యా
 1098. మాటే చాలయ్యా
 1099. మాధుర్యమే నా ప్రభుతో
 1100. మానవుడవై సకల
 1101. మానవులందరు ఒక్కటేనని
 1102. మాయాలోక ఛాయల్లోన
 1103. మారదయా నీ ప్రేమ
 1104. మారని దేవుడవు నీవేనయ్యా
 1105. మార్గము చూపుము ఇంటికి
 1106. మార్గము నీవని
 1107. మార్గములను సృజించువాడు
 1108. మార్గం సత్యం జీవం
 1109. మారా గయా సులీ పర్
 1110. మారిన మనసులు
 1111. మారిపోవాలి ఈ లోకమంతా
 1112. మార్పుచెందవా
 1113. మార్పులేని తండ్రివి
 1114. మీ జ్ఞాపకార్థముగా
 1115. మీరు బహుగా ఫలించినచో
 1116. ముక్తి దిలాయే యీషు నామ్
 1117. ముఖ దర్శనం చాలయ్యా
 1118. ముళ్ళ కిరీటము
 1119. మూడు దశాబ్దాల
 1120. మూడునాళ్ళ ముచ్చట కోసం
 1121. మెల్లని చల్లని
 1122. మెల్లని స్వరమే
 1123. మేఘాల పైన మన యేసు
 1124. మేడి చెట్టు పైకి ఎవ్వరెక్కారు
 1125. మేము భయపడము
 1126. మేలుకో విశ్వాసి మేలుకో
 1127. మేలులు నీ మేలులు
 1128. మేలైనా కీడైనా
 1129. మేం క్రైస్తవులం
 1130. మైటీ జీసస్ తోడుంటే
 1131. మోకాళ్ళ అనుభవము
 1132. మోయలేని భారమంత
 1133. మోసితివా నా కొరకై
 1134. యవ్వనా జనమా
 1135. యవ్వనుడా
 1136. యవ్వనులారా మీరు
 1137. యాకోబు బావి కాడ
 1138. యుగయుగాలు మారిపోనిది
 1139. యుద్ధము యెహోవాదే
 1140. యూదా స్తుతి గోత్రపు
 1141. యెహోవ నా ఆశ్రయం
 1142. యెహోవ నా మొర లాలించెను
 1143. యెహోవా దయాళుడు (ఆయనకే కృతజ్ఞత)
 1144. యెహోవా దయాళుడు సర్వ శక్తిమంతుడు
 1145. యెహోవా నను కరుణించుమా
 1146. యెహోవా నా కాపరి
 1147. యెహోవా నా కాపరి (లోయలలో)
 1148. యెహోవా నా బలమా
 1149. యెహోవా నాకు వెలుగాయె
 1150. యెహోవా నిస్సీ
 1151. యెహోవా నీ నామము
 1152. యెహోవా నీదు మేలులను
 1153. యెహోవా మహిమ నీ మీద
 1154. యెహోవా మా కాపరి
 1155. యెహోవా యీరే
 1156. యెహోవాకు స్తుతులు పాడండి
 1157. యెహోవాను సన్నుతించెదన్
 1158. యెహోవాను స్తుతియించు
 1159. యెహోవాయే నా కాపరిగా
 1160. యెహెూవాయే నా బలము
 1161. యేషు మసీహ్
 1162. యేసన్న స్వరమన్నా
 1163. యేసయ్య నామము
 1164. యేసయ్య నామంలో
 1165. యేసయ్య నీ ప్రేమ
 1166. యేసయ్య పాదాలు
 1167. యేసయ్య మాట
 1168. యేసయ్య మాట బంగారు మూట
 1169. యేసయ్య మాట విలువైన
 1170. యేసయ్య రక్తము
 1171. యేసయ్యా కనికరపూర్ణుడా
 1172. యేసయ్యా నన్నెందుకు
 1173. యేసయ్యా నా దొరా
 1174. యేసయ్యా నా ప్రాణ నాథా
 1175. యేసయ్యా నా ప్రాణనాథా  నిను
 1176. యేసయ్యా నా యేసయ్యా
 1177. యేసయ్యా నా యేసయ్యా (రాకడ)
 1178. యేసయ్యా నా హృదయ స్పందన
 1179. యేసయ్యా నా హృదయాభిలాష
 1180. యేసయ్యా నాకంటూ
 1181. యేసయ్యా నిన్ను చూడాలని
 1182. యేసయ్యా నిన్ను ప్రేమించువారు
 1183. యేసయ్యా నీ నామమునే
 1184. యేసయ్యా నీ పూల తోట
 1185. యేసయ్యా నీ ప్రేమ
 1186. యేసయ్యా నీ మాటలు
 1187. యేసయ్యా నీకే వందనం
 1188. యేసయ్యా ప్రాణ నాథా
 1189. యేసయ్యా యేసయ్యా
 1190. యేసు ఉంటే చాలు
 1191. యేసు ఒక్కడే
 1192. యేసు క్రీస్తు పుట్టెను నేడు
 1193. యేసు కోసమే జీవిద్దాం
 1194. యేసు గొరియ పిల్లను నేను
 1195. యేసు జననము
 1196. యేసు దేవా నను కొనిపోవా
 1197. యేసు దేవుని ఆశ్రయించుమా
 1198. యేసు నాథా దేవా
 1199. యేసు నామం
 1200. యేసు నిన్ను నేను
 1201. యేసు నీ నామామృతము
 1202. యేసు నీ వారము
 1203. యేసు నీ స్వరూపమును
 1204. యేసు నీకే జయం జయము
 1205. యేసు నీవే చాలు నాకు
 1206. యేసు పరిశుద్ధ నామమునకు
 1207. యేసు ప్రభువా నీవే
 1208. యేసు ప్రభువే
 1209. యేసు మంచి దేవుడు
 1210. యేసు మాతో నీవుండగా
 1211. యేసు యేసు యేసు
 1212. యేసు రక్తము రక్తము
 1213. యేసు రక్తములో
 1214. యేసు రక్తమే జయము జయమురా
 1215. యేసు రక్తమే జయం
 1216. యేసు రక్షకా
 1217. యేసు రాజ నాలో నిన్ను
 1218. యేసు రాజ్యమునకు సైనికులం
 1219. యేసు రాజా అర్పించెదనయ్యా
 1220. యేసు రాజా నీకే
 1221. యేసు రాజు రాజుల రాజై
 1222. యేసు రాజుగా వచ్చుచున్నాడు
 1223. యేసు వలె
 1224. యేసు వంటి సుందరుడు
 1225. యేసు సర్వోన్నతుడా
 1226. యేసుకు యేసే ఇల సాటి
 1227. యేసుతో ఠీవిగాను పోదమా
 1228. యేసుని తిరు హృదయమా
 1229. యేసుని నా మదిలో
 1230. యేసుని నామములో
 1231. యేసుని నామంలో శక్తి
 1232. యేసుని ప్రేమ యేసు వార్త
 1233. యేసూ ఎంతో వరాల
 1234. యేసూ నన్ ప్రేమించితివి
 1235. యేసూ నన్ను ప్రేమించినావు
 1236. యేసూ… నీకు కావాలని
 1237. యేసూ ప్రభుని స్తుతించుట
 1238. యేసే గొప్ప దేవుడు
 1239. యేసే జన్మించెరా
 1240. యేసే దైవము
 1241. యేసే నా ఆశ్రయము
 1242. యేసే నా ఊపిరి
 1243. యేసే నా పరిహారి
 1244. యేసే నా మార్గము
 1245. యేసే నీ మదిలో ఉండగా
 1246. యేసే సత్యం
 1247. యేసే సర్వం
 1248. రమ్మనుచున్నాడు నిన్ను
 1249. రవికోటి తేజుడు
 1250. రక్షకుడా యేసు ప్రభో
 1251. రక్షకుడు వచ్చినాడు
 1252. రక్షకుండుదయించినాడట
 1253. రక్షింపబడిన నీవు
 1254. రండి ఉత్సాహించి పాడుదము
 1255. రండి రండి యేసుని యొద్దకు
 1256. రండి రండి రండయో
 1257. రండి సువార్త సునాదముతో
 1258. రాకడ ప్రభుని రాకడ
 1259. రాకడ సమయంలో
 1260. రాకడనే రైలు బండి
 1261. రాజా నీ భవనములో
 1262. రాజా నీ సన్నిధిలోనే
 1263. రాజా నీ సన్నిధిలోనే ఉంటానయ్యా
 1264. రాజాధి రాజ
 1265. రాజాధి రాజా రారా
 1266. రాజ్యాలనేలే మహారాజు
 1267. రాజుల రాజా
 1268. రాజుల రాజు
 1269. రాజుల రాజుల రాజు
 1270. రాజులకు రాజు పుట్టేనయ్య
 1271. రాజులకు రాజైన ఈ
 1272. రాత్ అంధేరి
 1273. రాత్రి నేడు రక్షకుండు
 1274. రారాజు జన్మించినాడు
 1275. రారాజు జన్మించే ఇలలోన
 1276. రారాజు పుట్టాడోయ్
 1277. రారాజు వస్తున్నాడో
 1278. రారే చూతము
 1279. రారే మన యేసు స్వామిని
 1280. రారే రారే ఓ జనులారా
 1281. రావయ్య యేసునాధా
 1282. రావయ్యా యేసయ్యా
 1283. రుచి చూచి ఎరిగితిని
 1284. రెండే రెండే దారులు
 1285. లాలి లాలి జోలాలి
 1286. లెక్కించలేని స్తోత్రముల్
 1287. లెక్కింపగ తరమా
 1288. లెమ్ము తేజరిల్లుము అని
 1289. లెమ్ము తేజరిల్లుము నీకు
 1290. లేచినాడయ్యా
 1291. లేచినాడురా
 1292. లోకమును విడచి
 1293. లోకములో వెఱ్ఱివారిని
 1294. లోకమంతట వెలుగు
 1295. లోకాన ఎదురు చూపులు
 1296. వచ్చింది క్రిస్మస్ వచ్చింది
 1297. వచ్చింది వచ్చింది వచ్చింది
 1298. వధియింపబడిన గొర్రెపిల్లా
 1299. వన్ నెస్
 1300. వర్ష ధారగా రావా
 1301. వర్ణించలేను
 1302. వర్ణించలేను వివరించలేను
 1303. వర్షింపనీ వర్షింపనీ
 1304. వందనము నీకే నా
 1305. వందనం
 1306. వందనంబొనర్తుమో
 1307. వందనాలు యేసు
 1308. వాక్యమే శరీర ధారియై
 1309. వాగ్ధానము
 1310. వాగ్ధానములన్ని నెరవేర్చుచున్నాడు
 1311. వాటి వాటి కాలమున
 1312. వాడబారని విశ్వాసముతో
 1313. వాడిపోకముందే
 1314. వాడుకో నా యేసయ్యా
 1315. వికసించు పుష్పమా
 1316. విజయ గీతము మనసార
 1317. విజయ గీతముల్ పాడరే
 1318. విజయశీలుడా
 1319. విడిపిస్తాడు నా యేసుడు
 1320. విడువదు మరువదు
 1321. విడువను నిను ఎడబాయనని
 1322. విడువవు నన్నిక
 1323. విధేయత కలిగి జీవించుటకు
 1324. విధేయతకే అర్ధము చెప్పిన
 1325. వినరండి నా ప్రియుని విశేషము
 1326. వినరే యో నరులారా
 1327. వినవా మనవి
 1328. విన్నారా విన్నారా
 1329. వినుమా యేసుని జననము
 1330. విరిసిన హృదయాలకు
 1331. విలువేలేని నా జీవితం
 1332. విలువైన నీ కృప
 1333. విలువైనది నీ ఆయుష్కాలం
 1334. విలువైనది నీ జీవితం
 1335. విలువైనది సమయము
 1336. వివాహమన్నది
 1337. వింతైన తారక
 1338. వీచే గాలుల్లో
 1339. వీనులకు విందులు చేసే
 1340. వెండి బంగారాల కన్న
 1341. వేటగాని ఉరిలో నుండి
 1342. వేయి నోళ్లతో స్తుతియించినా
 1343. వేవేల దూతలతో
 1344. వేసారిన మనసే
 1345. శక్తి చేత కాదనెను
 1346. శక్తి చేత కాదు
 1347. శత కోటి రాగాలు వల్లించిన
 1348. శరణం శరణం శరణం దేవా
 1349. శ్రమయైనా బాధైనా
 1350. శ్రమలందు నీవు
 1351. శాశ్వత కృపను
 1352. శాశ్వత ప్రేమతో
 1353. శాశ్వతమా ఈ దేహం
 1354. శాశ్వతము కాదు
 1355. శాశ్వతమైన ప్రేమతో
 1356. శాశ్వతమైనది
 1357. శిరము మీద ముళ్ల సాక్షిగా
 1358. శిలనైన నన్ను
 1359. శ్రీ యేసుండు జన్మించే
 1360. శుద్ధ రాత్రి
 1361. శుద్ధ హృదయం
 1362. శుద్ధుడవయ్యా
 1363. శుభవేళ స్తోత్రబలి
 1364. శృతిచేసి నే పాడనా
 1365. శుద్దుడా ఘనుడా రక్షకుడా
 1366. శ్రేష్టమైన నామం
 1367. శోధనా బాధలు
 1368. షారోను పొలములో
 1369. షారోను రోజా యేసే
 1370. సకలము చేయు
 1371. సజీవ సాక్షులుగా
 1372. సజీవుడవైన యేసయ్యా
 1373. సదాకాలము నీ యందే
 1374. సదాకాలము నీతో నేను
 1375. సన్నుతింతు యేసు స్వామి
 1376. సన్నుతింతుమో ప్రభో
 1377. సమయమిదే సమయమిదే
 1378. సమయము పోనీయక
 1379. సమర్ధవంతుడవైన
 1380. సమర్పణ చేయుము ప్రభువునకు
 1381. సమాధాన గృహంబులోను
 1382. సమానులెవరు ప్రభో
 1383. సమీపించరాని తేజస్సులో
 1384. సమీపింపరాని తేజస్సులో
 1385. సర్వ చిత్తంబు నీదేనయ్యా
 1386. సర్వ లోకమా
 1387. సర్వ సృష్టిలోని
 1388. సర్వకృపానిధియగు ప్రభువా
 1389. సర్వయుగములలో సజీవుడవు
 1390. సర్వ శరీరుల దేవుడా
 1391. సర్వశక్తుని స్తోత్రగానము
 1392. సర్వాంగ కవచము నీవే
 1393. సర్వాంగ సుందరా
 1394. సరి చేయుమో దేవా
 1395. సరి రారెవ్వరు
 1396. సర్వోన్నత స్థలములలో
 1397. సర్వోన్నతుడా
 1398. సహోదరులారా
 1399. సహోదరులు ఐక్యత కలిగి
 1400. స్వఛ్చంద సీయోను వాసి
 1401. సంగీత నాదముతో
 1402. సంతోష గీతం పాడెదను
 1403. సంతోషముతో నిచ్చెడు వారిని
 1404. సంతోషమే సమాధానమే
 1405. సంతోషించుడి యందరు
 1406. సందడి – 3
 1407. సందేహమేల
 1408. సంపూర్ణుడా నా యేసయ్యా
 1409. సంబరాలు చేసేద్దామా
 1410. సంవత్సరములు వెలుచుండగా
 1411. సాగి సాగి పొమ్ము
 1412. సాగిపోదును ఆగిపోను నేను
 1413. సాగిలపడి మ్రొక్కెదము
 1414. సాగేటి ఈ జీవ యాత్రలో
 1415. సాగేను నా జీవ నావ
 1416. సాటి ఎవ్వరూ
 1417. సాధ్యము అన్ని సాధ్యము
 1418. సామాన్యుడవు కావు
 1419. సాక్ష్యమిచ్చెద
 1420. సిలువ చెంత చేరిననాడు
 1421. సిలువ చెంతకు రా
 1422. సిలువ ధ్యానం 
 1423. సిలువ సాక్షిగా
 1424. సిలువను గెలిచిన
 1425. సిలువలో ఆ సిలువలో
 1426. సిలువలో నీ ప్రేమ
 1427. సిలువలో బలి అయిన
 1428. సిలువలో సాగింది యాత్ర
 1429. సిలువే నా శరణాయెను రా
 1430. సిల్వలో నాకై కార్చెను
 1431. సీయోను నీ దేవుని
 1432. సీయోను పాటలు సంతోషముగా
 1433. సీయోనులో నుండి నీవు
 1434. సీయోనులో స్థిరమైన
 1435. స్వీకరించుమయా నాథా
 1436. సుగుణాల సంపన్నుడా
 1437. సుదూరము ఈ పయనము
 1438. సుధా మధుర కిరణాల
 1439. సుడిగాలైననూ
 1440. సుమధుర స్వరముల గానాలతో
 1441. సువార్తను ప్రకటింపవా
 1442. సుందరములు అతి సుందరములు
 1443. సుందరమైన దేహాలెన్నో
 1444. సుందరుడా
 1445. సుందరుడా అతిశయుడా
 1446. స్తుతి గానమే పాడనా
 1447. స్తుతి నీకే యేసు రాజా
 1448. స్తుతి పాడనా నేను
 1449. స్తుతి పాడి కీర్తింతుము
 1450. స్తుతి పాడుటకే
 1451. స్తుతి పాడెద నే ప్రతి దినము
 1452. స్తుతి మధుర గీతము
 1453. స్తుతి మహిమ యేసు నీకే
 1454. స్తుతి సింహాసనాసీనుడా
 1455. స్తుతి సింహాసనాసీనుడా (యేసు రాజా)
 1456. స్తుతికి పాత్రుడ యేసయ్యా
 1457. స్తుతికి పాత్రుడా
 1458. స్తుతిపాత్రుడా స్తోత్రార్హుడా
 1459. స్తుతియించి కీర్తించి
 1460. స్తుతియించెదా నీ నామం
 1461. స్తుతియింతుము
 1462. స్తుతియు మహిమ (ఆరాధన)
 1463. స్తుతియు మహిమ ఘనత నీకే
 1464. స్తుతించి పాడెదం
 1465. స్తుతించెదను నిన్ను నేను
 1466. స్తుతించెదను స్తుతించెదను
 1467. స్తుతుల మీద ఆసీనుడా
 1468. స్తుతుల మీద (హల్లెలూయా)
 1469. స్తుతులకు పాత్రుడా (అన్ని వేళలో)
 1470. స్తుతులకు పాత్రుడా (ఆరాధన)
 1471. స్తుతులకు పాత్రుడు యేసయ్యా
 1472. స్తుతులపై ఆసీనుడా
 1473. సూడ సక్కని బాలుడమ్మో
 1474. సృష్టికర్తవైన యెహోవా
 1475. సృష్టి కర్తా యేసు దేవా
 1476. సేవకులారా
 1477. స్నేహితుడా నా స్నేహితుడా
 1478. స్నేహితుడా నా హితుడా
 1479. సొంతమైపోవాలి నా యేసుతో
 1480. సోలిపోయిన మనసా
 1481. సోలిపోవలదు మనస్సా
 1482. స్తోత్ర గానం చేసింది ప్రాణం
 1483. స్తోత్రబలి అర్పించెదము
 1484. స్తోత్రబలి స్తోత్రబలి
 1485. స్తోత్రం చెల్లింతుము
 1486. స్తోత్రము స్తుతి చెల్లింతుము
 1487. స్తోత్రము స్తుతి స్తోత్రము
 1488. స్తోత్రింతుము నిను
 1489. హల్లెలూయా ఆరాధన
 1490. హల్లెలూయ పాట
 1491. హల్లెలూయ పాటలతో
 1492. హల్లెలూయ హల్లెలూయ
 1493. హల్లెలూయ స్తుతి మహిమ
 1494. హల్లేలూయని పాడరండి
 1495. హల్లెలూయా ఆనందమే
 1496. హల్లెలూయా నా పాట
 1497. హల్లెలూయా పాడెదా
 1498. హల్లెలూయా యేసు ప్రభున్
 1499. హల్లెలూయా స్తోత్రం
 1500. హల్లే హల్లే హల్లే హల్లేలూయా
 1501. హల్లేలూయా యని పాడి
 1502. హీనమైన బ్రతుకు నాది
 1503. హృదయపూర్వక ఆరాధన
 1504. హృదయమనెడు తలుపు నొద్ద
 1505. హృదయాలనేలే రారాజు
 1506. హే ప్రభుయేసు
 1507. హోసన్న హోసన్నా
 1508. హోసన్ననుచూ స్తుతి పాడుచూ
 1509. హోసన్నా హల్లెలూయా
 1510. క్షణమైన గడవదు
 1511. క్షణమైన నీవు
 1512. క్షణికమైన బ్రతుకురా
 1513. క్షమాపణ దొరికేనా

 1. Aa Bhojana Pankthilo
 2. Aa Dari Chere Daare Kanaraadu
 3. Aa Ningilo Veligindi Oka Thaara
 4. Aa Raaje Naa Raaju
 5. Aadedhan Paadedhan
 6. Aadhaaram Naaku Aadhaaram
 7. Aadhaaram Neevenayyaa
 8. Aadhaaram Neevenayyaa (DGS)
 9. Aadhaaram Neevenayyaa (Medley)
 10. Aadiyanthamu Leni Vaadaa
 11. Aagaka Saagumaa
 12. Aagani Parugulo
 13. Aahaa Aanandame
 14. Aahaa Aanandame (Seeyonu)
 15. Aahaa Hallelujah
 16. Aahaa Mahaathma
 17. Aahaa Yemaanandam
 18. Aakaasha Mahaakaashambulu
 19. Aakaasha Pakshulanu Choodandi
 20. Aakaasha Vaasulaaraa
 21. Aakaasham Amrutha Jallulu
 22. Aakaashamaa Aalakinchumaa
 23. Aakaashamandu Neevundagaa
 24. Aakaashamandunna Aaseenudaa
 25. Aakaashambun Doothalu
 26. Aakashame Pattanodu
 27. Aakarshinche Daivamaa
 28. Aakashaana Thaara Okati
 29. Aalakinchu Devaa
 30. Aalakinchumo Devaa
 31. Aalayamlo Praveshinchandi
 32. Aalochanalo Goppavaadaa
 33. Aananda Thailaabhishekamu
 34. Aananda Yaathra
 35. Aanandam Neelone
 36. Aanandamaanandame
 37. Aanandame Paramaanandame
 38. Aanandamu Prabhu Naakosagenu
 39. Aanandamugaa Yehovaa Nee
 40. Aanandinthu Neelo Devaa
 41. Aanandinthumu
 42. Aao Khushi Se
 43. Aapathkaalamuna
 44. Aaraadhana Aaraadhana
 45. Aaraadhana Aaraadhana (Chellinchedamu)
 46. Aaraadhana Adhika Sthothramu
 47. Aaraadhana Anduko
 48. Aaraadhana Neeke
 49. Aaraadhana Sthuthi Aaraadhana
 50. Aaraadhana Yesu Neeke
 51. Aaraadhanaa Aaraadhanaa – Aathmatho
 52. Aaraadhanaa Neeke Aaraadhanaa
 53. Aaraadhanaku Yogyudaa
 54. Aaraadhincheda Ninu Madi Pogadeda
 55. Aaraadhinchedam
 56. Aaraadhinchedamu Aathmatho
 57. Aaraadhinchedamu Yesayya Naamamunu
 58. Aaraadhinchedanu Ninnu
 59. Aarambhamayyindi Restoration
 60. Aarani Prema Idi
 61. Aaripoye Deepamlaa
 62. Aascharya Kaaryamul Cheyunu Yesu
 63. Aascharyakarudaa Aalochanakarthaa
 64. Aascharyakarudaa (Yesanna)
 65. Aascharyakarudu Aalochanakartha
 66. Aascharyakarudu (Rojanthaa)
 67. Aascharyamaina Prema
 68. Aasha Theera Naa Yesu Swaamini
 69. Aashapadaku Ee Lokam Kosam
 70. Aashatho Nee Koraku
 71. Aasheervaadam
 72. Aasheervaadambul Maa Meeda
 73. Aashraya Durgamaa Naa Yesayyaa
 74. Aashrayamaa Aadhaaramaa
 75. Aashrayudaa Naa Abhishikthudaa
 76. Aathma Deepamunu
 77. Aathma Varshamu Maapai
 78. Aathma Varshamunu
 79. Aathma Vishayamai
 80. Aathmeeya Gaanaalatho
 81. Aavedana Nenondanu
 82. Aayane Naa Sangeethamu
 83. Abraahaamu Issaaku Yaakobunaku
 84. Adagaka Mundhe
 85. Adavi Chetla Naduma
 86. Ade Ade Aa Roju
 87. Adhigadhigo Alladhigo
 88. Adiginadi Konthe Ayinaa
 89. Adigo Naa Naava
 90. Adugaduguna Raktha Bindhuvule
 91. Adugudi Meeku Ivvabadunu
 92. Advitheeya Sathya Devaa
 93. Advitheeya Sathya Devudu
 94. Ae Baadha Ledu Ae Kashtam Ledu
 95. Ae Gumpulo Nunnaavo
 96. Ae Naamamulo
 97. Ae Paapamerugani
 98. Ae Reethi Nee Runam
 99. Ae Reethi Sthuthiyinthuno
 100. Ae Reethi Sthuthiyinthunu
 101. Ae Samayamandainaa
 102. Ae Thegulu Nee Gudaaramu
 103. Ae Vaipu Choosinaa
 104. Ae Yogyathaa Leni Nannu
 105. Aedaa Nuntiviraa
 106. Agni Mandinchu
 107. Alankarinchunu
 108. Alphaa Omegayaina
 109. Ambaraaniki Antelaa
 110. Ambaraaniki Antelaa (Yesayya Puttaadani)
 111. Ambaraanni Daate
 112. Amma Kanna Minna
 113. Amma Kosam
 114. Ammaa Ani Ninnu Piluvanaa
 115. Ammallaaraa O Akkallaaraa
 116. Amoolya Raktham
 117. Amoolya Rakthamu Dwaaraa
 118. Amoolyamaina Aanimuthyamaa
 119. Andaala Baaludu
 120. Andaala Thaara
 121. Andaala Udyaanavanamaa
 122. Andaalu Chinde
 123. Andamaina Kshanamu
 124. Andamaina Madhuramaina
 125. Andariki Kaavaali
 126. Andaru Mehchcina Andaala Thaara
 127. Andaru Nannu Vidachinaa
 128. Andhakaara Cherasaalalo
 129. Anjali Ghatiyinthu
 130. Ankitham Prabhu Naa Jeevitham
 131. Anni Kaalambula
 132. Anni Naamamula Kanna
 133. Anni Naamamula Kanna Ghanamaina
 134. Anni Saadhyame Yesuku
 135. Anni Saadhyame – Yesulo
 136. Anni Velala Aaraadhana
 137. Anni Velala Vinuvaadu
 138. Anniti Kannaa Praardhane Minna
 139. Anthaa Naa Meluke
 140. Anthe Leni Nee Prema Dhaara
 141. Anthya Dinamula Yandu
 142. Anudinam Aa Prabhuni Varame
 143. Anudinamu Prabhuni
 144. Anya Janulela
 145. Aparaadhini Yesayyaa
 146. Appagimpabadina Raathri
 147. Arpinchuchunitini Yesayyaa
 148. Aruna Kaanthi Kiranamai
 149. Asaadhyamainadi Lene Ledu
 150. Athyunnatha Simhaasanumpai
 151. Athyunnatha Simhaasanumpai (Yesanna)
 152. Athyunnathamainadi Yesu Naamam
 153. Avadhule Lenidi
 154. Ayyaa Naa Kosam Kalvarilo
 155. Baala Yesuni Janma Dinam
 156. Baaludu Kaadammo
 157. Balamainavaadaa
 158. Balaparachumu
 159. Bangaaram Adugaledu
 160. Banthiyanaga Aadare
 161. Bethlahemulonantaa Sandadi
 162. Bethlehem Puramuna
 163. Bethlehemu Puramulo
 164. Bethlehemulo Sandadi
 165. Beulah Deshamu Naadi
 166. Bhaaratha Desha Suvaartha
 167. Bhaaratha Deshamaa Yesuke
 168. Bhaasillenu Siluvalo
 169. Bhajana Cheyuchu Bhaktha Paalaka
 170. Bhajiyinthumu Ninu Jagadeeshaa
 171. Bhajiyinthumu Raare Yesuni
 172. Bhakthulaaraa Smariyinchedamu
 173. Bhayamu Chendaku
 174. Bhayamu Ledu Manaku
 175. Bhedam Emi Ledu
 176. Bheekarundau Maa Yehovaa
 177. Bhoomiyu Daani Sampoornatha
 178. Bhoopunaadhi Munupe
 179. Brathakaalani Unnaa
 180. Brathikeda Nee Kosame
 181. Brathikiyunnaanante Nee Krupa
 182. Brathukuta Nee Kosame
 183. Chaachina Chethulu Neeve
 184. Chaahe Thum Ko
 185. Chaalaa Goppodu
 186. Chaalunayya Nee Krupa
 187. Chaalunayyaa Chaalunayyaa
 188. Chaatinchudi Manushya Jaathi
 189. Chakkanaina Daari Neeve
 190. Chali Raathiri Eduru Choose
 191. Cheekati Loyalo
 192. Cheekatilo Kaanthivi
 193. Cheekatine Tholaginchinadi
 194. Cheekatule Nannu
 195. Cheppalenu Baaboi
 196. Cheppanaa Cheppanaa
 197. Chettu Choosthe Pachchagundi
 198. Chevulu Unnaayaa
 199. Cheyi Pattuko
 200. Chindindi Raktham
 201. Chinna Chinna Gorrepillanu
 202. Chinna Gorrepillanu Nenu
 203. Chinnaari Baalagaa
 204. Chinni Chinni Chethulatho
 205. Chinni Manasutho Ninnu
 206. Chintha Ledika
 207. Chinthenduku Neeku Digulenduku
 208. Chirakaala Snehithudaa
 209. Chiru Divvela Velugulatho
 210. Chirugaali Veechinaa
 211. Chithra Chithraala Vaade
 212. Chitti Potti Paapanu Nenu
 213. Choochithi Nee Momupai
 214. Choochithive Naa Kanneetini
 215. Choochuchunna Devudavayyaa
 216. Choochuchunna Devudavu
 217. Choochuchunnaamu Nee Vaipu
 218. Choodaalani Unnadi
 219. Choodare Siluvanu
 220. Choopula Valana Kaligedi
 221. Christmas Aanandam
 222. Christmas Aanandam Vachchenu
 223. Christmas Antene
 224. Christmas Kaalam
 225. Christmas Medley – 1
 226. Christmas Medley – 2
 227. Christmas Medley – 3
 228. Christmas Panduga
 229. Christmas Shubha Dinam
 230. Christmas Vachchindayyaa
 231. Chukka Puttindi
 232. Chukka Puttindi – 2
 233. Daari Thappipothunnaavaa
 234. Daaveedu Thanayaa Hosannaa
 235. Daaveedu Vale Naatyamaadi
 236. Daaveedu Vamshamlo
 237. Daiva Kutumbam
 238. Davalavarnudaa
 239. Deham Paathadi
 240. Deva Daasapaalaka
 241. Deva Samsthuthi Cheyave
 242. Devaa Ee Jeevitham
 243. Devaa Ilalona Neevu
 244. Devaa Maa Kutumbamu
 245. Devaa Mahonnathudaa
 246. Devaa Naa Devaa
 247. Devaa Naa Devaa Neeve Naa Kaapari
 248. Devaa Naa Hrudayamutho
 249. Devaa Naa Jeevithamidigo
 250. Devaa Naa Mora Aalakinchumaa
 251. Devaa Naa Moraalakinchithivi
 252. Devaa Nee Aathmanu
 253. Devaa Nee Goppa Kaaryamulan
 254. Devaa Nee Naamam
 255. Devaa Nee Naamam (Kripal Mohan)
 256. Devaa Nee Saakshigaa
 257. Devaa Nee Thalampulu
 258. Devaa Paapini
 259. Devaa Paraloka Doothaali
 260. Devaa Yehovaa
 261. Devaa Yehovaa Seeyonulo
 262. Devaadhi Devudu
 263. Devara Nee Deevenalu
 264. Devude Ila Cheretanduku
 265. Devude Naakaashrayambu
 266. Devudoka Nagaramu
 267. Devudu Dehamunu
 268. Devudu Lokamunu
 269. Devudu Manaku Ellappudu
 270. Devudu Neeku Thelusu
 271. Devuni Goppa Mahimanu
 272. Devuni Prema Idigo
 273. Devuni Samukha Jeeva Kavilelo
 274. Devuni Sannidhilo
 275. Devuni Sthuthincha Randi
 276. Devuni Sthuthiyinchi Aaraadhinthumu
 277. Devuni Sthuthiyinchudi
 278. Devuni Vaarasulam
 279. Devuni Yandu Bhakthi
 280. Devunike Mahima
 281. Devuniki Bhayapadavaa
 282. Devuniki Sthothramu Gaanamu
 283. Devuniyandu Nireekshana Nunchi
 284. Dhanyamu Entho Dhanyamu
 285. Dhayaaludaa Nee Krupa
 286. Dhyaaninchuchuntimi
 287. Dikkulanni Neevele
 288. Dikkulenni Thiriginaa
 289. Dinadinambu Yesuku
 290. Dinadinamu Vijayamu
 291. Dinamella Ne Paadinaa
 292. Divi Nundi Bhuviki
 293. Divinelu Sthothraarhudaa
 294. Diviteelu Mandaali
 295. Divya Thaara
 296. Dootha Paata Paadudi
 297. Dorakunu Samasthamu
 298. Doshivaa Prabhu
 299. Draakshaa Vallivi Neevaithe
 300. Durdinamulu Raakamunde
 301. Dushtula Aalochana
 302. Edabaayani Nee Krupa
 303. Edabaayani Needu Krupa
 304. Edusthunnaademo Yesayya
 305. Ee Dinam
 306. Ee Dinam Sadaa
 307. Ee Dinamentho
 308. Ee Jeevitham Viluvainadi
 309. Ee Loka Yaathraalo
 310. Ee Lokamlo Jeevinchedanu
 311. Ee Maranamu Kaadu
 312. Ee Saayankaalamuna
 313. Ee Sthuthi Neeke
 314. Ee Tharam Yuvatharam
 315. Ee Udayam Shubha Udayam
 316. Eelaatidaa Yesu Prema
 317. Egedanu Ne Cheredanu
 318. Ekkadekkado Putti
 319. Ekkado Manasu Vellipoyindi
 320. Elaa Maruvagalanayyaa
 321. Ella Velalandu
 322. Ellalu Lenidi
 323. Ellappudunu Prabhuvunandu
 324. Elohim Elohim
 325. Em Chesaanayyaa Neekosam
 326. Emani Ne Paadedan
 327. Emani Paadanu
 328. Emi Unnaa Lekunnaa
 329. Emivvagalanayya Naa Yesayyaa
 330. Emundi Naalonaa
 331. Enaleni Prema
 332. Enaleni Prema (Oohinchagalanaa)
 333. Endaro Endaru Endaro
 334. Endina Edaari Brathukulo
 335. Enduko Devaa Inthati Premaa
 336. Enduko Ee Prema
 337. Enduko Nanninthagaa Neevu
 338. Enduko Nannu Neevu
 339. Enni Maarlu
 340. Enni Thalachinaa
 341. Enni Tharamulu Sthuthiyinchinaa
 342. Ennika Leni Naapai
 343. Enno Enno Melulu Chesaavayyaa
 344. Entha Adbhuthamaina Krupa
 345. Entha Cheppina Vaakyaminaka Pothivi
 346. Entha Dooramainaa
 347. Entha Jaali Yesuvaa
 348. Entha Krupaamayudavu
 349. Entha Madhuramu
 350. Entha Manchi Devudavayyaa
 351. Entha Manchi Devudavesayyaa
 352. Entha Manchi Kaapari
 353. Entha Paapinainanu
 354. Entha Pedda Poraatamo
 355. Entha Prema Yesayyaa
 356. Entha Premo Naapai
 357. Enthati Vaadani Nenu
 358. Enthentha Bhaaramaaye Aa Siluva
 359. Entho Bhaagyambu
 360. Entho Madhuram
 361. Entho Sundarudamma Thaanu
 362. Entho Vintha
 363. Epaati Daananayaa
 364. Eppudo Ekkado Janminchina
 365. Eruganayyaa Ninneppudu
 366. Etti Vaado Yesu
 367. Etu Choochinaa
 368. Evari Kosame Ee Praana Thyaagamu
 369. Evariki Evaru
 370. Evaritho Nee Jeevitham
 371. Evaro Thelusaa Yesayyaa
 372. Evaru Choopinchaleni
 373. Evaru Leka Ontarinai
 374. Evaru Nannu Cheyi Vidachinan
 375. Evaru Sameepinchaleni
 376. Evaru Unnaa Lekunnaa
 377. Evarunnaarayyaa
 378. Evarunnaaru Naakilalo
 379. Facebook YouTube
 380. Gaadaandhakaaramulo Ne Nadachina
 381. Gaadaandhakaarapu Loyalo
 382. Gaali Samudrapu Alalaku
 383. Gaalinchi Choodaraa
 384. Gaayaamulan Gaayamulan
 385. Gaayapadina Nee Cheyi
 386. Gadachina Kaalamu
 387. Gadichina Kaalamanthaa
 388. Galilaya Theeraana
 389. Gamyam Cheraalani
 390. Gatha Kaalamantha
 391. Geetham Geetham
 392. Ghanamaina Naa Yesayyaa
 393. Ghanamaina Veduka
 394. Ghanamainavi Nee Kaaryamulu
 395. Gira Gira Thirigi
 396. Gonthu Etthi Chaatedaanu
 397. Goodu Leni Guvvalaa
 398. Goodu Leni Guvvanai
 399. Goodu Vidachi Vellina Naade
 400. Goppa Devudavani
 401. Goppavaadu Kressthu Yesu
 402. Gorrepilla Jeeva Grandhamandu
 403. Gorrepilla Rakthamulo
 404. Gorrepilla Vivaahothsava
 405. Gunavathi Aina Bhaarya
 406. Gunde Baruvekkipothunnadi
 407. Gurthundipoye Ee Kshanaalalo
 408. Haallelooyaa Aaraadhana
 409. Halle Halle Halle Hallelooyaa
 410. Hallelooya Hallelooya
 411. Hallelooya Paata
 412. Hallelooya Paatalatho
 413. Hallelooya Sthuthi Mahima
 414. Halellooyaa Aanandame
 415. Hallelooyaa Ani Paadi
 416. Hallelooyaa Naa Paata
 417. Hallelooyaa Paadedaaa
 418. Hallelooyaa Sthothram
 419. Hallelooyaa Yesu Prabhun
 420. Hallelooyani Paadarandi
 421. Heenamaina Brathuku Naadi
 422. Hey Prabhu Yesu
 423. Hosanna Hosannaa
 424. Hosannaa Hallelooyaa
 425. Hosannanuchu Sthuthi Paaduchu
 426. Hrudayaalanele Raaraaju
 427. Hrudayamanedu Thalupu Nodda
 428. Hrudayapoorvaka Aaraadhana
 429. Ibaadath Karo
 430. Iddarokkatiga Maareti
 431. Idhe Naa Hrudaya Vaanchana
 432. Idhe Naa Korika
 433. Idhenaa Nyaayamidiyenaa
 434. Idhi Devuni Nirnayamu
 435. Idhi Kothaku Samayam
 436. Idhi Shubhodayam
 437. Idhigo Devaa Ee Hrudayam
 438. Idhigo Devaa Naa Jeevitham
 439. Idhigo Devuni Gorrepillaa
 440. Idhiye Samayambu Randi
 441. Idhiyenayyaa Maa Praardhana
 442. Ihaloka Paapi Koraku
 443. Ihamanduna Aa Paramandu
 444. Ikanaina Kaani
 445. Illalona Panduganta
 446. Immaanuyelu Devudaa
 447. Immaanuyelu Rakthamu
 448. Innaallu Thodugaa
 449. Innellu Ilalo
 450. Intha Kaalam
 451. Intha Varaku Kaapaadinaavu
 452. Inthalone Kanabadi
 453. Inti Meeda Nunna
 454. Iruvadi Naluguru Peddalatho
 455. Ishraayelu Devaa
 456. Ishraayelu Raajuve
 457. Ishraayelu Sainyamulaku
 458. Isuka Meeda Illu Kattaku
 459. Iyyaala Intla Repu Mantla
 460. Jaagore Jaagore
 461. Jaagrattha Bhakthulaaraa
 462. Jaaligala Daivamaa Yesayyaa
 463. Jagamulanele Shree Yesaa
 464. Jagathiki Velugunu Thechchenule
 465. Jai Jai Jai Yesayyaa
 466. Janminche Janminche
 467. Janminche Janminche Yesayyaa
 468. Janminchenu Oka Thaara
 469. Janminchinaaduraa Raaju
 470. Jaya Jaya Yesu
 471. Jayam Jayam
 472. Jayam Jayam Mana Yesuke
 473. Jayamichchina Devuniki
 474. Jayinchuvaarini
 475. Jeeva Naadha Mukthi Daatha
 476. Jeevaadhipathivi Neeve
 477. Jeevamaa Yesayyaa
 478. Jeevamugala Devuni Sangham
 479. Jeevana Tholi Sandhya
 480. Jeevanadini Naa Hrudayamulo
 481. Jeevinchuchunnaavanna
 482. Jeevinthu Nenu
 483. Jeevithaanthamu Ne Neetho
 484. Jeevithaanthamu Varaku Neeke
 485. Jeevithamante Maatalu Kaadu
 486. Jeevithamanthaa Nee Prema
 487. Jeevithamlo Neelaa Undaalani
 488. Jeevithamlo Nerchukunnaanu
 489. Junte Thene Kannaa
 490. Junti Thene Dhaarala Kannaa
 491. Jyothirmayudaa
 492. Kaalaalu Maarina Gaani
 493. Kaalam Samayam Naadenantu
 494. Kaanaraave Alanaati Kanneeti
 495. Kaanennadu Nenu Anaathanu
 496. Kaapaade Devudu Yesayyaa
 497. Kaavalenaa Yesayya Bahumaanamu
 498. Kaavalivaadaa O Kaavalivaadaa
 499. Kadalakunduvu
 500. Kalalaa Unnadi
 501. Kalalaanti Brathuku Naadi
 502. Kalamulatho Raayagalamaa
 503. Kalanainaa Ilanainaa
 504. Kalavantidi Nee Jeevitham
 505. Kallallo Kanneerenduku
 506. Kallundi Choodaleni
 507. Kalugunu Gaaka Devuniki Mahima
 508. Kaluvari Giri Nundi
 509. Kaluvari Giri Siluvalo
 510. Kaluvari Girilo Siluva Dhaariyai
 511. Kaluvari Siluva
 512. Kalvari Girilona Silvalo
 513. Kalvari Giripai Siluva
 514. Kalvari Premanu
 515. Kalvari Siluvalo Yesayya
 516. Kalvarilona Chesina Yaagam
 517. Kalyaanam Kamaneeyam
 518. Kamaneeyamaina
 519. Kammani Bahu Kammani
 520. Kanaleni Kanulelanayyaa
 521. Kanalenu Prabhukela
 522. Kani Vini Erugani Karunaku
 523. Kanna Thalli Cherchunatlu
 524. Kanneellatho Pagilina Gundetho
 525. Kanneere Manishini Baadhisthundi
 526. Kanneerelammaa
 527. Kanneeti Loyalalo
 528. Kannula Ninduga
 529. Kannulanetthi Pairula Choodu
 530. Kannulatho Choose Ee Lokam
 531. Kannulundi Choodaleva
 532. Kanta Neerela
 533. Kanti Paapanu
 534. Kanuchoopu Meralona
 535. Kanulunnaa Kaanaleni
 536. Kanureppa Paataina
 537. Karthaa Mammunu
 538. Karuna Choopinchumaa
 539. Karuninchavaa Naa Yesuvaa
 540. Karuninchi Thirigi Samakoorchu
 541. Karuninchumu Mamu Parama Pithaa
 542. Kashta Nashtaalainaa
 543. Kattelapai Nee Shareeram
 544. Kavulakainaa Saadhyamaa
 545. Keerthi Hallelooyaa
 546. Keerthinthu Nee Naamamun
 547. Keerthinthunu Nee Naamamu
 548. Khaamosh Raatho Ki
 549. Kodavalini Chetha Patti
 550. Konda Kona Loya Lothullo
 551. Kondala Thattu
 552. Kondala Thattu Naa Kannulu
 553. Kondalalo Konalalo
 554. Kondalatho Cheppumu
 555. Koniyaada Tharame Ninnu
 556. Kontha Yedamu Neevainaa
 557. Konthasepu Kanabadi
 558. Koorchundunu Nee Sannidhilo
 559. Koti Kaanthula Velugulatho
 560. Kraisthava Jeevitham
 561. Kraisthavamoka Mathamu Kaadidi
 562. Kraisthavudaa Sainikudaa
 563. Kreesthe Sarvaadhikaari
 564. Kreesthesu Prabhuvu
 565. Kreesthesu Puttenu
 566. Kreesthu Puttenu
 567. Kreesthulo Jeevinchu Naaku
 568. Krottha Yedu Modalu Bettenu
 569. Krungina Velalo
 570. Krupa Kanikaramula
 571. Krupa Krupa Naa Yesu Krupaa
 572. Krupa Krupa Nee Krupa
 573. Krupa Vembadi Krupatho
 574. Krupaa Kshemamu
 575. Krupaa Sathya Sampoornudaa
 576. Krupaamayudaa
 577. Krupagala Devaa
 578. Krupalanu Thalanchuchu
 579. Kruthagnathan Thalavanchi
 580. Kruthagnathatho Sthuthi Paadeda
 581. Kshamaapana Dorikenaa
 582. Kshanamaina Gaduvadu
 583. Kshanamaina Neevu
 584. Kshanikamaina Brathukuraa
 585. Kummari Chethilo
 586. Kummari O Kummari
 587. Kuthoohalam Aarbhaatame
 588. Laali Laali Jolaali
 589. Lechinaadayyaa
 590. Lechinaaduraa
 591. Lekkimpaga Tharamaa
 592. Lekkinchaleni Sthothramul
 593. Lemmu Thejarillumu Ani
 594. Lemmu Thejarillumu Neeku
 595. Lokaana Eduru Choopulu
 596. Lokamanthata Velugu
 597. Lokamulo Verrivaarini
 598. Lokamunu Vidachi
 599. Maa Goppa Devaa
 600. Maa Inti Peru
 601. Maa Oohalu Puttaka Munupe
 602. Maa Sarvaanidhi Neevayyaa
 603. Maadhuryame Naa Prabhutho
 604. Maaku Thoduga Neevuntivi
 605. Maanavudavai Sakala
 606. Maanavulandaru Okkatenani
 607. Maaraa Gayaa Sulee Par
 608. Maaradayaa Nee Prema
 609. Maarani Devudavu Neevenayyaa
 610. Maargam Sathyam Jeevam
 611. Maargamu Choopumu Intiki
 612. Maargamu Neevani
 613. Maargamulanu Srujinchuvaadu
 614. Maarina Manasulu
 615. Maaripovaali Ee Lokamanthaa
 616. Maarpu Chendavaa
 617. Maarpuleni Thandrivi
 618. Maate Chaalayyaa
 619. Maatlaade Devudavu Neevu
 620. Maatlaaade Yesayyaa
 621. Maayaa Loka Chaayallona
 622. Madhuram Ee Shubha Samayam
 623. Madhuram Madhuram
 624. Madhuram Madhuram Nee Preme
 625. Madhuramainadi Naa Yesu Prema
 626. Mahaa Ghanudavu Mahonnathudavu
 627. Mahaathmudaina Naa Prabhu
 628. Mahima Ghanathaku Arhudavu
 629. Mahima Neeke Ghanatha Neeke
 630. Mahima Neeke Prabhu
 631. Mahimaanvithamu
 632. Mahimagala Thandri
 633. Mahimaku Paathrudaa
 634. Mahonnathamaina Seeyonulona
 635. Mahonnathudaa Maa Devaa
 636. Mahonnathudaa Nee Krupalo
 637. Mallelammaa Mallelu
 638. Mammentho Preminchaavu
 639. Mana Desham
 640. Mana Madhyane Unnadi
 641. Mana Yesu Bethlahemulo
 642. Manalo Prathi Okkari
 643. Manasa Yesu Marana Baadha
 644. Manasaaraa Poojinchi
 645. Manaserigina Yesayyaa
 646. Manasulokataaye Bhuvilo
 647. Manche Leni Naa Paina
 648. Manchi Devudu Naa Yesayyaa
 649. Manchi Snehithudaa
 650. Manchini Panche Daarokati
 651. Manchivaadu Goppavaadu
 652. Mandiramuloniki Raarandi
 653. Mangalame Yesunaku
 654. Manishi Brathuku Rangula Valayam
 655. Manishigaa Puttinodu
 656. Mannegadayyaa Mannegadayyaa
 657. Maranamu Gelichenu
 658. Maranamu Nannemi Cheyaledu
 659. Maruvaddu Maruvaddu
 660. Maruvagalanaa Maralaa
 661. Maruvani Needu Prematho
 662. Maruvalenayyaa
 663. Mattinaina Nannu
 664. Medi Chettu Paiki Evvarekkaaru
 665. Mee Gnaapakaardhamugaa
 666. Meeru Bahugaa Phalinchinacho
 667. Meghaala Paina Mana Yesu
 668. Melainaa Keedainaa
 669. Mellani Challani
 670. Mellani Swarame
 671. Meluko Vishwaasi Meluko
 672. Melulu Nee Melulu
 673. Mem Kraisthavulam
 674. Memu Bhayapadamu
 675. Mighty Jesus Thodunte
 676. Mokaalla Anubhavamu
 677. Moodu Dashaabdaala
 678. Moodu Naalla Muchchata Kosam
 679. Mosithivaa Naa Korakai
 680. Moyaleni Bhaaramantha
 681. Mukha Darshanam Chaalayyaa
 682. Mukthi Dhilaaye Yeeshu Naam
 683. Mulla Kireetamu
 684. Naa Aashala Pallaki
 685. Naa Balamanthaa Neevenayyaa
 686. Naa Brathuku Dinamulu
 687. Naa Chinni Donelo
 688. Naa Chinni Hrudayamandu
 689. Naa Chinni Hrudayamu
 690. Naa Chinni Hrudayamlo
 691. Naa Deepamu Yesayyaa
 692. Naa Dehamunu
 693. Naa Deva Prabhuvaa
 694. Naa Devaa Neeke Vandanam
 695. Naa Devuni Gudaaramulo
 696. Naa Devuni Krupavalana
 697. Naa Devunni Nenu Premisthunnaa
 698. Naa Geethaaraadhanalo
 699. Naa Gunde Chappudu Chesthundi
 700. Naa Hrudayaana Koluvaina
 701. Naa Hrudayamulo Nee Maatale
 702. Naa Jeevam Naa Sarvam
 703. Naa Jeevam Nee Krupalo
 704. Naa Jeevitha Bhaagasvaami
 705. Naa Jeevitha Bhaagaswaamivi
 706. Naa Jeevitha Kaalamantha
 707. Naa Jeevitha Vyadhalandu
 708. Naa Jeevitha Yaathralo
 709. Naa Jeevithaanthamu
 710. Naa Jeevitham Prabhu Neekankitham
 711. Naa Kalavaramulanni
 712. Naa Kannula Kanneeru
 713. Naa Kannuletthi Vechiyundunu
 714. Naa Kanuchoopu Mera
 715. Naa Kanula Vembadi
 716. Naa Korakai Anniyu Chesenu
 717. Naa Koraku Baliyaina
 718. Naa Kosamaa
 719. Naa Krupa Neeku Chaalani
 720. Naa Mano Nethramu Therachi
 721. Naa Mattukaithe
 722. Naa Naanna Intiki
 723. Naa Naathudaa
 724. Naa Neethi Neeve
 725. Naa Notan Krottha Paata
 726. Naa Oohakandani Prematho
 727. Naa Pere Theliyani Prajalu
 728. Naa Praanaaniki Praanam
 729. Naa Praanamaa Aelane
 730. Naa Praanamaa Digulenduku
 731. Naa Praanamaa Naa Sarvamaa
 732. Naa Praanamaa Naalo Neevu
 733. Naa Praanamaa Neeke Vandanam
 734. Naa Praanamaa Sannuthinchumaa
 735. Naa Praanamaa Sannuthinchumaa (Yehovaa)
 736. Naa Praanamaa Yehovaanu
 737. Naa Praanamaina Yesu
 738. Naa Praanamaina Yesu (Aaraadhana)
 739. Naa Praanapriyudaa Naa Yesayyaa
 740. Naa Praanapriyudaa Naa Yesu Raajaa
 741. Naa Praanapriyudaa Yesu Raajaa
 742. Naa Priya Desham
 743. Naa Priya Yesu Raa
 744. Naa Priyamaina Yesu Prabhu
 745. Naa Priyudu Yesu
 746. Naa Samasthamu
 747. Naa Sankata Dukhamulella
 748. Naa Sarvam Naa Kota
 749. Naa Snehithudaa
 750. Naa Sthuthi Paathrudaa
 751. Naa Stuthula Paina
 752. Naa Thalli Nanu Marachinaa
 753. Naa Thandri
 754. Naa Thanuvu Naa Manasu
 755. Naa Vedhanalo Naa Baadhalo
 756. Naa Yedala Neekunna
 757. Naa Yesayya Prema
 758. Naa Yesayyaa Naa Rakshakaa
 759. Naa Yesayyaa Naa Sthuthiyaagamu
 760. Naa Yesu Nee Paadaala Chenthaa
 761. Naa Yesu Prabhuvaa
 762. Naa Yesu Raajaa
 763. Naa Yesu Raaju
 764. Naa Yesu Raajyamu
 765. Naadantu Lokaana
 766. Naadu Jeevamaayene
 767. Naadu Jeevithamu
 768. Naakai Cheelchabadda
 769. Naakai Naa Yesu Kattenu
 770. Naakenno Melulu Chesithive
 771. Naaku Balamu Unnantha Varaku
 772. Naaku Chaalina Devuda Neevu
 773. Naaku Jeevamai Unna
 774. Naaku Nee Krupa Chaalunu
 775. Naakunna Balamu Saripodayyaa
 776. Naakunna Chinni Aasha
 777. Naakunnadi Neevenani
 778. Naalaanti Chinnalante
 779. Naalo Undi Nanu Nadipincheti
 780. Naalo Unna Aanandamu
 781. Naalo Unna Aashalanniyu
 782. Naaloni Aasha Naaloni Korika
 783. Naatho Maatlaadu Prabhuvaa
 784. Naatho Neevu Maataadinacho
 785. Naatho Neevu Maatlaadinacho
 786. Naavanni Yangeekarinchumee Devaa
 787. Nadavaalani Yesu
 788. Nadipinchu Naa Naavaa
 789. Nadipisthaadu Naa Devudu
 790. Najareyudaa Naa Yesayyaa
 791. Nalugakunda Godhumalu
 792. Nammadagina Devudaa
 793. Nammadagina Devudavu
 794. Nammakamaina Devudavaina
 795. Nammakamaina Naa Prabhu
 796. Nammakamaina Naa Snehithudu
 797. Nammaku Ilalo
 798. Nammakuraa Nammakuraa
 799. Nammuko Yesayyanu
 800. Nannaakarshinchina Nee Sneha Bandham
 801. Nannenthagaa Preminchithivo
 802. Nannenthagaano Preminchenu
 803. Nannenthagaano Preminchina Prabhuvaa
 804. Nannu Brathikinchutaku
 805. Nannu Diddumu Chinna Praayamu
 806. Nannu Gannayya Raave
 807. Nannu Kaadanavani
 808. Nannu Kaavaga Vachchina
 809. Nannu Neevale Nirminchinanu
 810. Nannu Pilachina Devaa
 811. Nanu Cherina Nee Prema
 812. Nanu Viduvaka Edabaayaka
 813. Nashiyinchedi Lokamlo
 814. Nashiyinchu Aathmalenniyo
 815. Ne Brathiki Unnaanante
 816. Ne Saageda Yesunitho
 817. Ne Sthuthinchedanu
 818. Ne Yesuni Velugulo
 819. Ne Yesuni Vembadinthunani
 820. Nede Priyaraagam
 821. Nedo Repo Naa Priyudesu
 822. Nedu Ikkada Repu Ekkado
 823. Nedu Yesu Lechinaadu
 824. Nee Arachethilo Chekkukuntivi
 825. Nee Challanaina Needalo
 826. Nee Challani Needalo
 827. Nee Charanamule Nammithi
 828. Nee Chethi Kaaryamulu
 829. Nee Chethilo Rottenu Nenayya
 830. Nee Chethitho Nannu Pattuko
 831. Nee Chitthamune
 832. Nee Dayalo Nee Krupalo
 833. Nee Dayalo Nenunna
 834. Nee Deergha Shaanthame
 835. Nee Dhanamu Nee Ghanamu
 836. Nee Gnaapakam Anekulanu
 837. Nee Jaldaru Vrukshapu
 838. Nee Jeevitham Kshana Bhanguram
 839. Nee Jeevitham Kshana Bhanguram
 840. Nee Jeevitham Neeti Budagaa
 841. Nee Jeevitham Viluvainadi
 842. Nee Jeevithamulo
 843. Nee Kaaryamulu
 844. Nee Kantipaapanu
 845. Nee Koraku Naa Praanam
 846. Nee Krupa Aakaashamu Kannaa
 847. Nee Krupa Chaalunayaa
 848. Nee Krupa Chaalunu
 849. Nee Krupa Leni Kshanamu
 850. Nee Krupa Lenicho
 851. Nee Krupa Naaku Chaalunu
 852. Nee Krupa Nithyamundunu
 853. Nee Krupanu Goorchi
 854. Nee Naamam Athi Madhuram
 855. Nee Naamam Naa Gaanam
 856. Nee Naamame Eda
 857. Nee Needalona
 858. Nee Nirnayam
 859. Nee Paada Sannidhiki
 860. Nee Paadaale Naaku Sharanam
 861. Nee Paadam Mrokkedan
 862. Nee Paadamul Ne Cheragaa
 863. Nee Pada Sevaye Chaalu
 864. Nee Pilupu
 865. Nee Prema Entho
 866. Nee Prema Entho Madhuram
 867. Nee Prema Maadhuryamu
 868. Nee Prema Naa Jeevithaanni
 869. Nee Prema Naalo Madhuramainadi
 870. Nee Premaa Nee Karunaa
 871. Nee Premaku Saati
 872. Nee Premaku Saati Ledayaa
 873. Nee Premalo Nundi Nannu
 874. Nee Preme Naaku Chaalayyaa
 875. Nee Priya Prabhuni Sevakai
 876. Nee Raktha Dhaarale
 877. Nee Rakthame Nee Rakthame
 878. Nee Roopam Naalona
 879. Nee Roopu Chooda
 880. Nee Saakshyamu Edi
 881. Nee Sannidhilo Ee Aaraadhananu
 882. Nee Sannidhilo Nenunna
 883. Nee Sannidhilo Santhoshamu
 884. Nee Sannidhiye Naa
 885. Nee Snehamu
 886. Nee Swaramu
 887. Nee Vaakyame Naa Paadaalaku
 888. Nee Vaakyame Nannu Brathikinchenu
 889. Nee Vaakyame Shrama Kolimilo
 890. Needentho Karunaa
 891. Needu Prema Naalo
 892. Needu Premaku Haddu Ledayaa
 893. Needu Vishwaasyatha
 894. Neekante Nammadagina
 895. Neekasaadhyamainadi Ediyu Ledu
 896. Neeke Naa Aaraadhana
 897. Neeke Naa Aaraadhanaa
 898. Neeke Sthothramulu
 899. Neeku Entha Chesinaa
 900. Neeku Saati Evaru Leru
 901. Neeli Aakaashamlo
 902. Neelo Jeevinchaalani
 903. Neelo Samasthamu Saadhyame
 904. Neethi Nyaayamulu
 905. Neethi Sooryudaa Yesu
 906. Neethi Sooryudavai
 907. Neethigala Yehovaa Sthuthi
 908. Neetho Gadipe Prathi Kshanamu
 909. Neetho Naa Jeevitham
 910. Neetho Nenu Naduvaalani
 911. Neetho Nundani Brathuku
 912. Neetho Samamevaru
 913. Neetho Sneham Cheyaalani
 914. Neethone Gadipeyaalani
 915. Neethone Ne Nadavaalani
 916. Neethone Undutaye
 917. Neeve Aasha Neeve Shwaasa
 918. Neeve Aashrayadurgam
 919. Neeve Naa Devudavu
 920. Neeve Naa Praanam Sarvam
 921. Neeve Naa Praanamu
 922. Neeve Naa Rakshana
 923. Neeve Naa Santhosha Gaanamu
 924. Neeve Naa Sarvamu
 925. Neeve Nannu Korukunnaavu
 926. Neeve Neeve Kaavaali
 927. Neeve Neeve Naa Thodunna
 928. Neeve Neeve Nannu Pilichina
 929. Neevegaa Yesu Neevegaa
 930. Neevennaallu Rendu Thalampulatho
 931. Neeveyani Nammika
 932. Neevu Chesina Mellaku
 933. Neevu Chesina Thyaagaanni
 934. Neevu Chesina Upakaaramulaku
 935. Neevu Leka Kshanamainaa
 936. Neevu Leni Chotedi
 937. Neevu Leni Kshanamainaa
 938. Neevu Leni Roju
 939. Neevu Lenide Nenu Lenu Prabhuvaa
 940. Neeve Naa Thodu Unnaavayyaa
 941. Neevu Praardhana Cheyunappudu
 942. Neevu Thadithe Thalupu Theeyanaa
 943. Neevu Thappa Naakee Lokamlo
 944. Neevu Thodundagaa
 945. Neevunte Naaku Chaalu Yesayyaa
 946. Nemmadi Ledaa
 947. Nenante Neekenduko
 948. Nenante Neeku Enthishtamo
 949. Nenellappudu Yehovaa Ninu
 950. Nenemainaa Prabhuvaa
 951. Nenerugudunu Oka Snehithuni
 952. Nenu Kooda Unnaanayyaa
 953. Nenu Odiponayaa
 954. Nenu Pilisthe Paruguna
 955. Nenu Thaggaali Yesu
 956. Nenu Velle Maargamu
 957. Nenunnaa Nenunnaa
 958. Nenunu Naa Inti Vaarunu
 959. Nesthamaa Priya Nesthamaa
 960. Nibandhanaa Janulam
 961. Nibbaram Kaligi
 962. Nibbaramutho Naa Yesuke
 963. Nijamaina Draakshaavalli
 964. Nijamugaa Mora Pettina
 965. Ningilo Devudu
 966. Ninnantha Devaru
 967. Ninne Ninne Nammukunnaanayyaa
 968. Ninne Ninne Ne Koluthunayyaa
 969. Ninne Preminthunu
 970. Ninnu Choodaga Vachchinaaduraa
 971. Ninnu Kaapaadu Devudu
 972. Ninnu Kaapaaduvaadu Kunukadu
 973. Ninnu Thalachi
 974. Ninnu Vembadincheda
 975. Ninu Cheraga Naa Madi
 976. Ninu Choose Kannulu
 977. Ninu Gaaka Mari Denini
 978. Ninu Paadaalani
 979. Ninu Polina Vaarevaru
 980. Ninu Sthuthinchinaa Chaalu
 981. Ninu Sthuthiyinche Kaaranam
 982. Nirantharam Neethone
 983. Nirantharamaina Nee Krupalo
 984. Nirathamu Sthuthiyinchumu
 985. Nithya Jeevapu Raajyamulo
 986. Nithya Prematho
 987. Nithyam Nilichedi Nee Preme
 988. Nithyamu Sthuthinchinaa
 989. Noothana Hrudayamu
 990. Noothana Parachumu Devaa
 991. Noothana Samvathsaram
 992. Noothana Samvathsaramulo
 993. Noothanamainadi
 994. Noraaragaa Chethunu
 995. Nuvvante Ishtamu Naa Yesayyaa
 996. Nuvvevaro Yesu
 997. Nuvvuleni Nannu Oohinchalenu
 998. Nyaayaadhipathi Aina Devudu
 999. O Devaa Daya Choopumayyaa
 1000. O Ishraayelu
 1001. O Kraisthavaa Yuvakaa
 1002. O Kreesthu Sanghamaa
 1003. O Maanavaaa
 1004. O Maanavaa Nee Paapam
 1005. O Naavikaa
 1006. O Praardhanaa Supraardhanaa
 1007. O Prabhuvaa O Prabhuvaa
 1008. O Sadbhakthulaaraa
 1009. O Sanghamaa Sarvaangamaa
 1010. O Yaathrikudaa
 1011. O Yesu Nee Prema
 1012. Odiponivvadu
 1013. Oka Divyamaina Sangathitho
 1014. Oka Kshanamaina
 1015. Oka Kshanamainaa Ninnu
 1016. Oka Varamadigithini Yesayyaa
 1017. Okani Thalli Aadarinchunatlu
 1018. Okasaari Nee Swaramu
 1019. Oke Oka Maargamu
 1020. Okkade Yesu Okkade
 1021. Oneness
 1022. Ontarithanamulo Thoduvai
 1023. Ontarivi Kaavu
 1024. Oohaku Andani Kaaryamul
 1025. Oohalu Naadu Ootalu
 1026. Oohinchalenayyaa Vivarinchalenayyaa
 1027. Oohinchaleni Kaaryamulu
 1028. Oohinchaleni Melulatho Nimpina
 1029. Ooruko Naa Praanamaa
 1030. Oranna Oranna
 1031. Paadanaa Mounamugaane
 1032. Paadeda Devaa Nee Krupalan
 1033. Paapaaniki Naaku Ae Sambandhamu Ledu
 1034. Paapamerugani Paavanaathmuni
 1035. Paathaalamlo Aathmala Aartha Naadam
 1036. Paavuramaa Nee Prema
 1037. Paavuramaa Sanghamupai
 1038. Padamulu Chaalani Prema
 1039. Padhe Paadanaa
 1040. Padivelalo Athi Priyudu
 1041. Padivelalo Athi Sundarudaa
 1042. Padivelalo Athi Sundarudaa (Aaraadhinthun)
 1043. Pailam Kodukaa
 1044. Painunna Aakaashamandunaa
 1045. Palukaleni Naaku
 1046. Pampumu Devaa
 1047. Paradeshulamo Priyulaaraa
 1048. Paralokame Naa Anthapuram
 1049. Paralokamlo Unna Maa Yesu
 1050. Paralokamu Naa Deshamu
 1051. Parama Daivame
 1052. Parama Jeevamu
 1053. Parama Thandri
 1054. Parama Thandri Neeke Sthothram
 1055. Paravaasini Ne Jagamuna
 1056. Paravashincheda Nee Vaakyamulo
 1057. Parishuddha Parishuddha
 1058. Parishuddhaathmudaa Neeke Vandanam
 1059. Parishuddhudaa Naa Yesayyaa
 1060. Parishuddhudaa Paavanudaa
 1061. Parishuddhudaa Parishuddhudaa
 1062. Parishuddhudavai
 1063. Parishuddhudu Parishuddhudu
 1064. Parugetthedaa Parugetthedaa
 1065. Pasi Baaludai
 1066. Peda Naruni Roopamu
 1067. Phalamulanaashinchina Paraloka Thandri
 1068. Pondithini Nenu
 1069. Poojaneeyudesu Prabhu
 1070. Poraatam Aathmeeya Poraatam
 1071. Porli Porli Paaruthundi
 1072. Praanamaa Naa Praanamaa
 1073. Praaneshwara
 1074. Praardhana Kaligina Jeevitham
 1075. Praardhana Praardhana
 1076. Praardhana Shakthi Naaku
 1077. Praardhana Vinedi Paavanudaa
 1078. Praardhana Vinnaavayyaa
 1079. Praardhana Yesuni Sandarshana
 1080. Prabhu Hastham Naapai Nundi
 1081. Prabhu Mora Vinavaa
 1082. Prabhu Sannidhilo Aanandame
 1083. Prabhu Yesu Naa Rakshakaa
 1084. Prabhu Yesuni Poojinchedam
 1085. Prabhu Yesuni Vadanamulo
 1086. Prabhuni Gruhamu
 1087. Prabhuni Raakada
 1088. Prabhuvaa Ee Aanandam
 1089. Prabhuvaa Kaachithivi
 1090. Prabhuvaa Maaku Neevichchina
 1091. Prabhuvaa Ne Ninnu Nammi
 1092. Prabhuvaa Nee Paripoornatha Nundi
 1093. Prabhuvaa Neelo Jeevinchuta
 1094. Prabhuvaa Neeve Naadu Sharanam
 1095. Prabhuvaa Ninu Keerthinchutaku
 1096. Prabhuvaa Prabhuvaa
 1097. Prakaashinche Aa Divya
 1098. Prathi Roju Choodaalani
 1099. Prathigaa (Yesu Yesu)
 1100. Preethigala Mana Yesu
 1101. Prema Lenivaadu Paralokaaniki
 1102. Prema Shaashwatha Kaalamundunu
 1103. Prema Yesayyaa Premaa
 1104. Prema Yesuni Prema
 1105. Premaa Ane Maayalo
 1106. Premaa Poornudu
 1107. Premagala Maa Prabhuvaa
 1108. Premagala Yesayyaa
 1109. Premalo Paddaanu
 1110. Premincheda Yesu Raajaa
 1111. Preminchedan Adhikamugaa
 1112. Preminchu Devudu
 1113. Preminthunu Ninne
 1114. Premisthaa Ninne
 1115. Priya Sanghasthulaaraa
 1116. Priya Yesu Dehamulo
 1117. Priya Yesu Mana Koraku
 1118. Priya Yesu Naatha
 1119. Priya Yesu Nirminchithivi
 1120. Priya Yesu Raajunu
 1121. Priyamaina Yesayyaa Premake Roopamaa
 1122. Priyathama Bandhamaa
 1123. Punarutthaanudaa
 1124. Purab Dishaa Mein
 1125. Putte Yesudu Nedu
 1126. Puttinaadanta Yesu Naathudu
 1127. Puvvu Virisi Raalinaa
 1128. Puvvulaantidi Jeevitham
 1129. Raajaa Nee Bhavanamulo
 1130. Raajaa Nee Sannidhilone
 1131. Raajaa Nee Sannidhilone Untaanayyaa
 1132. Raajaadhi Raaja
 1133. Raajaadhi Raajaa Raaraa
 1134. Raajula Raajaa
 1135. Raajula Raaju
 1136. Raajula Raajula Raaju
 1137. Raajulaku Raajaina Ee
 1138. Raajulaku Raaju Puttenayya
 1139. Raajyaalanele Mahaaraaju
 1140. Raakada Prabhuni Raakada
 1141. Raakada Samayamlo
 1142. Raakadane Railu Bandi
 1143. Raaraaju Janminche Ilalona
 1144. Raaraaju Janminchinaadu
 1145. Raaraaju Puttaadoi
 1146. Raaraaju Vasthunnaado
 1147. Raare Choothamu
 1148. Raare Mana Yesu Swaamini
 1149. Raare Raare O Janulaaraa
 1150. Raath Andheri
 1151. Raathri Nedu Rakshakundu
 1152. Raavayyaa Yesayyaa
 1153. Raavayya Yesunaadhaa
 1154. Rakshakudaa Yesu Prabho
 1155. Rakshakudu Vachchinaadu
 1156. Rakshakundudayinchinaadata
 1157. Rakshimpabadina Neevu
 1158. Rammanuchunnaadu Ninnu
 1159. Randi Randi Randayo
 1160. Randi Randi Yesuni Yoddaku
 1161. Randi Suvaartha Sunaadamutho
 1162. Randi Uthsaahinchi Paadudamu
 1163. Ravikoti Thejudu
 1164. Rende Rende Daarulu
 1165. Ruchi Choochi Erigithini
 1166. Saadhyamu Anni Saadhyamu
 1167. Saagenu Naa Jeeva Naava
 1168. Saageti Ee Jeeva Yaathralo
 1169. Saagi Saagi Pommu
 1170. Saagilapadi Mrokkedamu
 1171. Saagipodunu Aagiponu Nenu
 1172. Saakshyamichcheda
 1173. Saamaanyudavu Kaavu
 1174. Saati Evvaru
 1175. Sadaa Kaalamu Nee Yande
 1176. Sadaa Kaalamu Neetho Nenu
 1177. Sahodarulaaraa
 1178. Sahodarulu Aikyatha Kaligi
 1179. Sajeeva Saakshulugaa
 1180. Sajeevudavaina Yesayyaa
 1181. Sakalamu Cheyu
 1182. Samaadhaana Gruhambulonu
 1183. Samaanulavru Prabho
 1184. Samardhavanthudavaina
 1185. Samarpana Cheyumu Prabhuvunaku
 1186. Samayamide Samayamide
 1187. Samayamu Poneeyaka
 1188. Sambaraalu Cheseddaamaa
 1189. Sameepimparaani Thejassulo
 1190. Sameepincharaani Thejassulo
 1191. Sampoornudaa Naa Yesayyaa
 1192. Samvathsaramulu Veluchundagaa
 1193. Sandadi – 3
 1194. Sandehamela
 1195. Sangeetha Naadamutho
 1196. Sannuthinthu Yesu Swaami
 1197. Sannuthinthumo Prabho
 1198. Santhosha Geethamu Paadedanu
 1199. Santhoshame Samaadhaaname
 1200. Santhoshamutho Nichchedu Vaarini
 1201. Santhoshinchudi Yandaru
 1202. Sari Cheyumo Devaa
 1203. Sari Raarevvaru
 1204. Sarva Chitthambu Needenayyaa
 1205. Sarva Krupaanidhiyagu Prabhuvaa
 1206. Sarva Lokamaa
 1207. Sarva Shareerula Devudaa
 1208. Sarva Srushtiloni
 1209. Sarva Yugamulalo Sajeevudavu
 1210. Sarvaanga Kavachamu Neeve
 1211. Sarvaanga Sundaraa
 1212. Sarvashakthuni Sthothra Gaanamu
 1213. Sarvonnatha Sthalamulalo
 1214. Sarvonnathudaa
 1215. Seeyonu Nee Devuni
 1216. Seeyonu Paatalu Santhoshamugaa
 1217. Seeyonulo Nundi Neevu
 1218. Seeyonulo Sthiramaina
 1219. Sevakulaaraa
 1220. Shaaronu Polamulo
 1221. Shaaronu Rojaa Yese
 1222. Shaashwatha Krupanu
 1223. Shaashwatha Prematho
 1224. Shaashwathamaa Ee Deham
 1225. Shaashwathamaina Prematho
 1226. Shaashwathamainadi
 1227. Shaashwathamu Kaadu
 1228. Shakthi Chetha Kaadanenu
 1229. Shakthi Chetha Kaadu
 1230. Sharanam Sharanam Sharanam Devaa
 1231. Shatha Koti Raagaalu Vallinchina
 1232. Shilanaina Nannu
 1233. Shiramu Meeda Mulla Saakshigaa
 1234. Shodhanaa Baadhalu
 1235. Shramalandu Neevu
 1236. Shramayainaa Baadhainaa
 1237. Shree Yesundu Janminche
 1238. Shreshtamaina Naamam
 1239. Shruthi Chesi Ne Paadanaa
 1240. Shubha Vela Sthothra Bali
 1241. Shuddha Hrudayam
 1242. Shuddha Raathri
 1243. Shuddhudaa Ghanudaa Rakshakudaa
 1244. Shuddhudavayyaa
 1245. Siluva Chentha Cherina Naadu
 1246. Siluva Chenthaku Raa
 1247. Siluva Dhyaanam
 1248. Siluva Saakshigaa
 1249. Siluvalo Aa Siluvalo
 1250. Siluvalo Bali Aina
 1251. Siluvalo Nee Prema
 1252. Siluvalo Saagindi Yaathra
 1253. Siluvanu Gelichina
 1254. Siluve Naa Sharaneeynu Raa
 1255. Silvalo Naakai Kaarchenu
 1256. Snehithudaa Naa Hithudaa
 1257. Snehithudaa Naa Snehithudaa
 1258. Solipovaladu Manassaa
 1259. Solipoyina Manasaa
 1260. Sonthamai Povaali Naa Yesutho
 1261. Sooda Sakkani Baaludammo
 1262. Srushti Karthaa Yesu Devaa
 1263. Srushtikarthavaina Yehovaa
 1264. Sthothra Gaanam Chesindi Praanam
 1265. Sthothrabali Arpinchedhamu
 1266. Sthothrabali Sthothrabali
 1267. Sthothram Chellinthumu
 1268. Sthothramu Sthuthi Chellinthumu
 1269. Sthothramu Sthuthi Sthothramu
 1270. Sthothrinthumu Ninu
 1271. Sthuthi Gaaname Paadanaa
 1272. Sthuthi Madhura Geethamu
 1273. Sthuthi Mahima Yesu Neeke
 1274. Sthuthi Neeke Yesu Raajaa
 1275. Sthuthi Paadanaa Nenu
 1276. Sthuthi Paadeda Ne Prathi Dinamu
 1277. Sthuthi Paadi Keerthinthumu
 1278. Sthuthi Paadutake
 1279. Sthuthi Paathrudaa Sthothraarhudaa
 1280. Sthuthi Simhaasanaaseenudaa
 1281. Sthuthi Simhaasanaaseenudaa (Yesu Raajaa)
 1282. Sthuthiki Paathruda Yesayyaa
 1283. Sthuthiki Paathrudaa
 1284. Sthuthinchedanu Ninnu Nenu
 1285. Sthuthinchedanu Sthuthinchedanu
 1286. Sthuthinchi Paadedam
 1287. Sthuthiyinchedaa Nee Naamam
 1288. Sthuthiyinchi Keerthinchi
 1289. Sthuthiyinthumu
 1290. Sthuthiyu Mahima (Aaraadhana)
 1291. Sthuthiyu Mahima Ghanatha Neeke
 1292. Sthuthula Meeda Aaseenudaa
 1293. Sthuthula Meeda (Hallelujah)
 1294. Sthuthulaku Paathrudaa (Aaraadhana)
 1295. Sthuthulaku Paathrudaa (Anni Velalo)
 1296. Sthuthulaku Paathrudu Yesayyaa
 1297. Sthuthulapai Aaseenudaa
 1298. Sudhaa Madhura Kiranaala
 1299. Sudhooramu Ee Payanamu
 1300. Sudigaalainanu
 1301. Sugunaala Sampannudaa
 1302. Sumadhura Swaramula Gaanaalatho
 1303. Sundaramaina Dhehaalenno
 1304. Sundaramulu Athi Sundaramulu
 1305. Sundarudaa
 1306. Sundarudaa Athishayudaa
 1307. Suvaarthanu Prakatimpavaa
 1308. Swachchandha Seeyonu Vaasi
 1309. Sweekarinchumayaa Naathaa
 1310. Thaara Velisindi
 1311. Thaaraa Velisenu Ee Vela
 1312. Thalavanchaku Nesthamaa
 1313. Thalli Thana Biddanu
 1314. Thallilaa Laalinchunu
 1315. Thambura Sithaara Naadamutho
 1316. Thana Rakthamtho Kadigi
 1317. Thandri Devaa
 1318. Thandri Intlo Ellappudu
 1319. Thandri Naa Yesayyaa
 1320. Thanuvu Naa Didigo
 1321. Thappipoyina Gorre
 1322. Thappipoyina Kumaarudanayyaa
 1323. Thara Tharaalalo Yuga Yugaalalo
 1324. Tharaalu Maarinaa
 1325. Tharaalu Maarinaa Yugaalu Maarinaa
 1326. Tharachi Tharachi
 1327. Tharamulu Maaruchunnavi
 1328. Theeyani Swaraalatho
 1329. Theliyadaa Neeku Theliyadaa
 1330. Thellaarindi Vela
 1331. Thene Kanna Theeyanainadi
 1332. Thodu Lerani Kumilipoku
 1333. Tholakari Vaana
 1334. Thoorpu Dikka Chukka Butte
 1335. Thoorupu Dikkuna Chukka Butte
 1336. Thraahimaam Kreesthu Naatha
 1337. Thrithvaikamaa
 1338. Thuppu Patti Povuta Kante
 1339. Thyaagamentha Chesaavu Devaa
 1340. Udayakaalamu Madhyahaanamu
 1341. Udayamaaye Hrudayamaa
 1342. Udayinche Divya Rakshakudu
 1343. Udayinchinaadu
 1344. Ullaasa Jeevitham
 1345. Unna Paatuna Vachchuchunnaanu
 1346. Unnaadu Devudu Naaku Thodu
 1347. Unnatha Sthalamulalo
 1348. Upavaasamtho Praardhanalo
 1349. Uthaka Meeda Thalupu
 1350. Uthsaaha Gaanamu Chesedamu
 1351. Vaadabaarani Vishwaasamutho
 1352. Vaadipoka Munde
 1353. Vaaduko Naa Yesayyaa
 1354. Vaagdhaanamu
 1355. Vaagdhaanamulanni Neraverchuchunnaadu
 1356. Vaakyame Shareera Dhaariyai
 1357. Vaati Vaati Kaalamuna
 1358. Vachchindi Christmas Vachchindi
 1359. Vachchindi Vachchindi Vachchindi
 1360. Vadhiyimpabadina Gorrepillaa
 1361. Vandanaalu Yesu
 1362. Vandanam
 1363. Vandanambonarthumo
 1364. Vandanamu Neeke Naa
 1365. Varninchalenu
 1366. Varninchalenu Vivarinchalenu
 1367. Varsha Dhaaragaa Raava
 1368. Varshimpanee Varshimpanee
 1369. Veeche Gaalullo
 1370. Veenulaku Vindulu Chese
 1371. Vendi Bangaaraala Kanna
 1372. Vesaarina Manase
 1373. Vetagaani Urilo Nundi
 1374. Vevela Doothalatho
 1375. Veyi Nollatho Sthuthiyinchinaa
 1376. Vidheyatha Kaligi Jeevinchutaku
 1377. Vidheyathake Ardhamu Cheppina
 1378. Vidipisthaadu Naa Yesudu
 1379. Viduvadhu Maruvadhu
 1380. Viduvanu Ninu Edabaayanani
 1381. Viduvavu Nannika
 1382. Vijaya Geethamu Manasaara
 1383. Vijaya Geethamul Paadare
 1384. Vijayaseeludaa
 1385. Vikasinchu Pushpamaa
 1386. Viluvaina Nee Krupa
 1387. Viluvainadi Nee Aayushkaalam
 1388. Viluvainadi Nee Jeevitham
 1389. Viluvainadi Samayamu
 1390. Viluve Leni Naa Jeevitham
 1391. Vinarandi Naa Priyuni Visheshamu
 1392. Vinare Yo Narulaaraa
 1393. Vinavaa Manavi
 1394. Vinnaaraa Vinnaaraa
 1395. Vinthaina Thaaraka
 1396. Vinumaa Yesuni Jananamu
 1397. Virisina Hrudayaalaku
 1398. Vivaahamannadi
 1399. Yaakobu Baavi Kaada
 1400. Yavvanaa Janamaa
 1401. Yavvanudaa
 1402. Yavvanulaaraa Meeru
 1403. Yehova Naa Aashrayam
 1404. Yehova Naa Moralaalinchenu
 1405. Yehovaa Dayaaludu (Aayanake Kruthagnatha)
 1406. Yehovaa Dayaaludu Sarva Shakthimanthudu
 1407. Yehovaa Maa Kaapari
 1408. Yehovaa Mahima Nee Meeda
 1409. Yehovaa Naa Balamaa
 1410. Yehovaa Naa Kaapari
 1411. Yehovaa Naa Kaapari (Loyalalo)
 1412. Yehovaa Naaku Velugaaye
 1413. Yehovaa Nanu Karuninchumaa
 1414. Yehovaa Nee Naamamu
 1415. Yehovaa Needu Melulanu
 1416. Yehovaa Nissy
 1417. Yehovaa Yire
 1418. Yehovaaku Sthuthulu Paadandi
 1419. Yehovaanu Sannuthinchedan
 1420. Yehovaanu Sthuthiyinchu
 1421. Yehovaaye Naa Balamu
 1422. Yehovaaye Naa Kaaparigaa
 1423. Yelo Yelo Yelo Antu
 1424. Yesanna Swaramannaa
 1425. Yesayya Naamamlo
 1426. Yesayya Naamamu
 1427. Yesayya Maata
 1428. Yesayya Maata Bangaaru Moota
 1429. Yesayya Maata Viluvaina
 1430. Yesayya Nee Prema
 1431. Yesayya Paadaalu
 1432. Yesayya Rakthamu
 1433. Yesayyaa Kanikarapoornudaa
 1434. Yesayyaa Naa Doraa
 1435. Yesayyaa Naa Hrudaya Spandana
 1436. Yesayyaa Naa Hrudayaabhilaasha
 1437. Yesayyaa Naa Praana Naathaa
 1438. Yesayyaa Naa Praana Naathaa Ninu
 1439. Yesayyaa Naa Yesayyaa
 1440. Yesayyaa Naa Yesayyaa (Raakada)
 1441. Yesayyaa Naakantu
 1442. Yesayyaa Nannenduku
 1443. Yesayyaa Nee Maatalu
 1444. Yesayyaa Nee Naamamune
 1445. Yesayyaa Nee Poola Thota
 1446. Yesayyaa Nee Prema
 1447. Yesayyaa Neeke Vandanam
 1448. Yesayyaa Ninnu Choodaalani
 1449. Yesayyaa Ninnu Preminchuvaaru
 1450. Yesayyaa Praana Naathaa
 1451. Yesayyaa Yesayyaa
 1452. Yese Daivamu
 1453. Yese Goppa Devudu
 1454. Yese Janmincheraa
 1455. Yese Naa Aashrayamu
 1456. Yese Naa Maargamu
 1457. Yese Naa Oopiri
 1458. Yese Naa Parihaari
 1459. Yese Nee Madhilo Undagaa
 1460. Yese Sarvam
 1461. Yese Sathyam
 1462. Yeshu Masih
 1463. Yesu Devaa Nanu Konipovaa
 1464. Yesu Devuni Aashrayinchumaa
 1465. Yesu Entho Varaala
 1466. Yesu Goriya Pillani Nenu
 1467. Yesu Jananamu
 1468. Yesu Kosame Jeeviddaam
 1469. Yesu Kreesthu Puttenu Nedu
 1470. Yesu Maatho Neevundagaa
 1471. Yesu Manchi Devudu
 1472. Yesu Naamam
 1473. Yesu Naathaa Devaa
 1474. Yesu Nan Preminchithivi
 1475. Yesu Nannu Preminchinaavu
 1476. Yesu Nee Naamaamruthamu
 1477. Yesu Nee Swaroopamunu
 1478. Yesu Nee Vaaramu
 1479. Yesu Neeke Jayam Jayamu
 1480. Yesu Neeku Kaavaalani
 1481. Yesu Neeve Chaalu Naaku
 1482. Yesu Ninnu Nenu
 1483. Yesu Okkade
 1484. Yesu Parishuddha Naamamunaku
 1485. Yesu Prabhuni Sthuthinchuta
 1486. Yesu Prabhuvaa Neeve
 1487. Yesu Prabhuve
 1488. Yesu Raaja Naalo Ninnu
 1489. Yesu Raajaa Arpinchedhanayyaa
 1490. Yesu Raajaa Neeke
 1491. Yesu Raaju Raajula Raajai
 1492. Yesu Raajugaa Vachchuchunnaadu
 1493. Yesu Raajyamunaku Sainikulam
 1494. Yesu Rakshakaa
 1495. Yesu Rakthame Jayam
 1496. Yesu Rakthame Jayamu Jayamuraa
 1497. Yesu Rakthamu Rakthamu
 1498. Yesu Rakthamulo
 1499. Yesu Sarvonnathudaa
 1500. Yesu Unte Chaalu
 1501. Yesu Vale
 1502. Yesu Vanti Sundarudu
 1503. Yesu Yesu Yesu
 1504. Yesuku Yese Ila Saati
 1505. Yesuni Naa Madilo
 1506. Yesuni Naamamlo Shakthi
 1507. Yesuni Naamamulo
 1508. Yesuni Prema Yesu Vaartha
 1509. Yesuni Thiru Hrudayamaa
 1510. Yesutho Teevigaanu Podamaa
 1511. Yoodaa Sthuthi Gothrapu
 1512. Yuddhamu Yehovaade
 1513. Yugayugaalu Maariponidi

M

S

Y

#

 

191 comments

 1. Hello brother Kranthi I need enni tharamulu song lyrics in English by pastor Israel Chokka. Thanks brother! Happy new year! God bless your ministry!

 2. నిరంతరం నితోనె జీవించాలనే ఆశ నన్నిలా…… ఈ పాటను జతపరచగలరని మనవి చేసుకుంటున్నము 🙏🏻🙏🏻

 3. Praise the lord 🙏
  కానరావే అలనాటి ప్రార్థనలు
  ..ఈ సాంగ్ యాడ్ చేయరా అన్న

 4. Vandanamulu brothers and sisters….! It is really really very useful collection of good songs… great job…Hats off to you and God bless you all for your work… Thank you very much for all the work done… I am very much grateful to each and every Brother and Sister participated in the great job…!! I have copied so many songs and for my practice. God bless you… God bless you all…!!!

Leave a Reply