చుక్క పుట్టింది – 2

పాట రచయిత: మోజెస్ డేవిడ్ కళ్యాణపు
Lyricist: Moses David Kalayanapu

Download Lyrics as: PPT