ఉదయించినాడు

పాట రచయిత: వి జాషువా
Lyricist: V Joshua

Download Lyrics as: PPT