ఇశ్రాయేలు రాజువే

పాట రచయిత: ఐసాక్ విలియం
తెలుగు లిరిక్స్: బెతేల్ మినిస్ట్రీస్, చందానగర్
Lyricist: Isaac William
Telugu Lyrics: Bethel Ministries, Chanda Nagar

Download Lyrics as: PPT