ప్రభువా నిను కీర్తించుటకు

పాట రచయిత: పి సతీష్ కుమార్
Lyricist: P Satish Kumar