కృపామయుడా

పాట రచయిత: హోసన్నా మినిస్ట్రీస్
Lyricist: Hosanna Ministries

కృపామయుడా – నీలోనా (2)
నివసింప జేసినందున
ఇదిగో నా స్తుతుల సింహాసనం
నీలో నివసింప జేసినందునా
ఇదిగో నా స్తుతుల సింహాసనం
కృపామయుడా…

ఏ అపాయము నా గుడారము
సమీపించనీయక (2)
నా మార్గములన్నిటిలో
నీవే ఆశ్రయమైనందున (2)         ||కృపామయుడా||

చీకటి నుండి వెలుగులోనికి
నన్ను పిలచిన తేజోమయా (2)
రాజవంశములో
యాజకత్వము చేసెదను (2)       ||కృపామయుడా||

నీలో నిలిచి ఆత్మ ఫలము
ఫలియించుట కొరకు (2)
నా పైన నిండుగా
ఆత్మ వర్షము కుమ్మరించు (2)      ||కృపామయుడా||

ఏ యోగ్యత లేని నాకు
జీవ కిరీటమిచ్చుటకు (2)
నీ కృప నను వీడక
శాశ్వత కృపగా మారెను (2)      ||కృపామయుడా||

Krupaamayudaa – Neelona (2)
Nivasimpa Jesinanduna
Idigo Naa Sthuthula Simhaasanam
Neelo Nivasimpa Jesinandunaa
Idigo Naa Sthuthula Simhaasanam
Krupaamayudaa…

Ae Apaayamu Naa Gudaaramu
Sameepinchaneeyaka (2)
Naa Maargamulannitilo
Neeve Aashrayamainanduna (2)        ||Krupaamayudaa||

Cheekati Nundi Velugu Loniki
Nannu Pilachina Thejomayaa (2)
Raaja Vamshamulo
Yaajakathvamu Chesedanu (2)        ||Krupaamayudaa||

Neelo Nilichi Aathma Phalamu
Phaliyinchuta Koraku (2)
Naa Paina Nindugaa
Aathma Varshamu Kummarinchu (2)      ||Krupaamayudaa||

Ae Yogyatha Leni Naaku
Jeeva Kireetamichchutaku (2)
Nee Krupa Nanu Veedaka
Shaashwatha Krupagaa Maarenu (2)      ||Krupaamayudaa||

The song is in Gm, so Capo the 3rd fret to use these chords.
 
Chorus
Em       C    Am
Krupaamayudaa - Neelona (2)
  C     Am  Em   C          D   Em
Nivasimpa Jesinanduna - Idigo Naa Sthuthula Simhaasanam
  C          D   Em
Idigo Naa Sthuthula Simhasanam              ||Krupa||
Verse 1
Em     D       C         Em
Ae Apayamu Naa Gudaaramu - Sameepinchaneeyaka
Em            C   D    B    Em
Naa Maargamulannitilo - Neeve Aashrayamainanduna    ||Krupa||
 
Verse 2
Cheekati Nundi Veluguloniki - Nannu Pilichina Thejomayaa
Raajavamshamulo - Yaajakathvamu Chesedanu         ||Krupa||
 
Verse 3
Neelo Nilichi Aathma Phalamu - Phaliyinchuta Koraku
Naa Paina Nindugaa - Aathma Varshamu Kummarinchu     ||Krupa||
Verse 4
Ae Yogyatha Leni Naaku - Jeeva Kireetamichchutaku
Nee Krupa Nanu Veedaka - Shaashwatha Krupagaa Maarenu   ||Krupa||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

6 comments

  1. Thank You Lord For Your Grace. Protecting us from world through your word, Leading us through your Light And For all the promises you foretold that we are going to inherit.

Leave a Reply

%d bloggers like this: