ఉదయించినాడు

పాట రచయిత: వి జాషువా
Lyricist: V Joshua

Download Lyrics as: PPT

Sambaraalu Cheseddaamaa

పాట రచయిత: రాజేష్ జాషువా
Lyricist: Rajesh Joshua

Download Lyrics as: PPT

చుక్క పుట్టింది – 2

పాట రచయిత: మోజెస్ డేవిడ్ కళ్యాణపు
Lyricist: Moses David Kalayanapu

Download Lyrics as: PPT

Rakshakudu Vachchinaadu

పాట రచయిత: డేవిడ్సన్ గాజులవర్తి
Lyricist: Davidson Gajulavarthi

Download Lyrics as: PPT

Sarvonnatha

పాట రచయిత: డేనియల్ పమ్మి
Lyricist: Daniel Pammi

Download Lyrics as: PPT