Telugu Songs


 1. అగ్ని మండించు
 2. అడవి చెట్ల నడుమ
 3. అడిగినది కొంతే అయినా
 4. అడుగడుగున రక్త బింధువులే
 5. అడుగుడి మీకు ఇవ్వబడును
 6. అత్యున్నత సింహాసనముపై
 7. అత్యున్నత సింహాసనముపై (యేసన్న)
 8. అత్యున్నతమైనది యేసు నామం
 9. అదిగో నా నావ
 10. అదే అదే ఆ రోజు
 11. అన్ని కాలంబుల
 12. అన్ని నామముల కన్న
 13. అన్ని నామముల కన్న ఘనమైన
 14. అన్ని వేళల ఆరాధన
 15. అన్ని వేళల వినువాడు
 16. అన్నిటి కన్నా ప్రార్థనే మిన్న
 17. అన్నీ సాధ్యమే
 18. అనుదినము ప్రభుని
 19. అనుదినం ఆ ప్రభుని వరమే
 20. అపరాధిని యేసయ్యా
 21. అమ్మల్లారా ఓ అక్కల్లారా
 22. అమ్మా అని నిన్ను పిలువనా
 23. అమూల్య రక్తము ద్వారా
 24. అమూల్య రక్తం
 25. అయ్యా నా కోసం కల్వరిలో
 26. అర్పించుచుంటిని యేసయ్యా
 27. అవధులే లేనిది
 28. అంకితం ప్రభూ నా జీవితం
 29. అంజలి ఘటియింతు
 30. అంతే లేని నీ ప్రేమ ధార
 31. అందమైన మధురమైన
 32. అందరికి కావాలి
 33. అందరు నన్ను విడచినా
 34. అందాల ఉద్యానవనమా
 35. అందాలతార
 36. అందాలు చిందే
 37. అంబరానికి అంటేలా
 38. ఆ దరి చేరే దారే కనరాదు
 39. ఆ భోజన పంక్తిలో
 40. ఆ రాజే నా రాజు
 41. ఆకశాన తార ఒకటి
 42. ఆకాశ మహాకాశంబులు
 43. ఆకాశ వాసులారా
 44. ఆకాశమందున్న ఆసీనుడా
 45. ఆకాశమా ఆలకించుమా
 46. ఆకాశం అమృత జల్లులు
 47. ఆకాశంబున్ దూతలు
 48. ఆగక సాగుమా
 49. ఆడెదన్ పాడెదన్
 50. ఆత్మ దీపమును
 51. ఆత్మ విషయమై
 52. ఆధారం నీవేనయ్యా
 53. ఆనంద యాత్ర
 54. ఆనందమానందమే
 55. ఆనందము ప్రభు నాకొసగెను
 56. ఆనందముగా యెహోవా నీ
 57. ఆనందమే పరమానందమే
 58. ఆనందింతు నీలో దేవా
 59. ఆయనే నా సంగీతము
 60. ఆరంభమయ్యింది రెస్టోరేషన్
 61. ఆరాధన అధిక స్తోత్రము
 62. ఆరాధన అందుకో
 63. ఆరాధన ఆరాధన
 64. ఆరాధన నీకే
 65. ఆరాధన యేసు నీకే
 66. ఆరాధన స్తుతి ఆరాధన
 67. ఆరాధనకు యోగ్యుడా
 68. ఆరాధించెద నిను మది పొగడెద
 69. ఆరాధించెదను నిన్ను
 70. ఆరిపోయే దీపంలా
 71. ఆలయంలో ప్రవేశించండి
 72. ఆలోచనలో గొప్పవాడా
 73. ఆవేదన నేనొందను
 74. ఆశ తీర నా యేసు స్వామిని
 75. ఆశపడకు ఈ లోకం కోసం
 76. ఆశ్చర్య కార్యముల్ చేయును యేసు
 77. ఆశ్చర్యకరుడా స్తోత్రం
 78. ఆశ్చర్యకరుడు ఆలోచనకర్త
 79. ఆశ్చర్యమైన ప్రేమ
 80. ఆశ్రయదుర్గమా నా యేసయ్యా
 81. ఆశ్రయుడా నా అభిశక్తుడా
 82. ఆశీర్వాదంబుల్ మా మీద
 83. ఆహా ఆనందమే
 84. ఆహా మహాత్మ
 85. ఆహా యేమానందం
 86. ఇకనైన కానీ
 87. ఇది కోతకు సమయం
 88. ఇది శుభోదయం
 89. ఇదిగో దేవా నా జీవితం
 90. ఇదిగో దేవుని గొర్రెపిల్లా
 91. ఇదియే సమయంబు రండి
 92. ఇదియేనయ్య మా ప్రార్థన
 93. ఇదే నా కోరిక
 94. ఇదేనా న్యాయమిదియేనా
 95. ఇబాదత్ కరో
 96. ఇమ్మానుయేలు రక్తము
 97. ఇయ్యాల ఇంట్ల రేపు మంట్ల
 98. ఇరువది నలుగురు పెద్దలతో
 99. ఇసుక మీద ఇల్లు కట్టకు
 100. ఇహమందున ఆ పరమందు
 101. ఇళ్లలోన పండుగంట
 102. ఇంటి మీద నున్న
 103. ఇంత కాలం
 104. ఇంతలోనే కనబడి
 105. ఈ జీవితం విలువైనది
 106. ఈ తరం యువతరం
 107. ఈ దినం సదా
 108. ఈలాటిదా యేసు ప్రేమ
 109. ఈ లోక యాత్రాలో
 110. ఈ లోకంలో జీవించెదను
 111. ఉతక మీద తలుపు
 112. ఉత్సాహ గానము చేసెదము
 113. ఉన్నత స్థలములలో
 114. ఉన్నపాటున వచ్చుచున్నాను
 115. ఉన్నాడు దేవుడు నాకు తోడు
 116. ఉల్లాస జీవితం
 117. ఊహించలేనయ్యా వివరించలేనయ్యా
 118. ఊహించలేని కార్యములు
 119. ఊహించలేని మేలులతో నింపిన
 120. ఎక్కడెక్కడో పుట్టి
 121. ఎక్కడో మనసు వెళ్ళిపోయింది
 122. ఎట్టి వాడో యేసు
 123. ఎటు చూచినా
 124. ఎడబాయని నీదు కృప
 125. ఎనలేని ప్రేమ
 126. ఎన్ని తలచినా
 127. ఎన్ని మార్లు
 128. ఎన్నో ఎన్నో మేలులు చేసావయ్యా
 129. ఎల్లలు లేనిది
 130. ఎల్లవేళలందు
 131. ఎలా మరువగలనయ్యా
 132. ఎలోహిం ఎలోహిం
 133. ఎవరి కోసమో ఈ ప్రాణ త్యాగము
 134. ఎవరికి ఎవరు
 135. ఎవరితో నీ జీవితం
 136. ఎవరు నన్ను చేయి విడచినన్‌
 137. ఎవరున్నారయ్యా
 138. ఎవరున్నారు నాకిలలో
 139. ఎవరూ లేక ఒంటరినై
 140. ఎవరూ సమీపించలేని
 141. ఎవరో తెలుసా యేసయ్యా
 142. ఎంత అధ్బుతమైన కృప
 143. ఎంత చెప్పిన వాక్యమినక పోతివి
 144. ఎంత జాలి యేసువా
 145. ఎంత దూరమైనా
 146. ఎంత పెద్ద పోరాటమో
 147. ఎంత మధురము
 148. ఎంత మంచి కాపరి
 149. ఎంత మంచి దేవుడవయ్యా
 150. ఎంత మంచి దేవుడవేసయ్యా
 151. ఎంతటి వాడను నేను
 152. ఎంతెంత భారమాయె ఆ సిలువ
 153. ఎంతో భాగ్యంబు
 154. ఎంతో వింత
 155. ఎంతో సుందరుడమ్మ తాను
 156. ఎందరో ఎందరు ఎందరో
 157. ఎందుకో ఈ ప్రేమ
 158. ఎందుకో దేవా ఇంతటి ప్రేమా
 159. ఎందుకో నన్నింతగా నీవు
 160. ఎందుకో నన్ను నీవు
 161. ఏ పాపమెరుగని
 162. ఏ బాధ లేదు ఏ కష్టం లేదు
 163. ఏ యోగ్యతా లేని నన్ను
 164. ఏ రీతి నీ ఋణం
 165. ఏ రీతి స్తుతియింతును
 166. ఏ రీతి స్తుతియింతునో
 167. ఏ వైపు చూసినా
 168. ఏ సమయమందైనా
 169. ఏడానుంటివిరా
 170. ఏమని పాడను
 171. ఏమివ్వగలనయ్య నా యేసయ్యా
 172. ఏం చేసానయ్యా నీకోసం
 173. ఒక వరమడిగితిని యేసయ్యా
 174. ఒక క్షణమైన
 175. ఒకని తల్లి ఆదరించునట్లు
 176. ఒక్కడే యేసు ఒక్కడే
 177. ఒంటరివి కావు
 178. ఓ క్రీస్తు సంఘమా
 179. ఓ క్రైస్తవ యువకా
 180. ఓ ప్రభువా ఓ ప్రభువా
 181. ఓ ప్రార్ధనా సుప్రార్ధనా
 182. ఓ మానవా
 183. ఓ మానవా నీ పాపం
 184. ఓ యేసు నీ ప్రేమ
 185. ఓ సద్భాక్తులారా
 186. ఓ సంఘమా సర్వాంగమా
 187. ఓరన్న  ఓరన్న
 188. కట్టెలపై నీ శరీరం
 189. కదలకుందువు
 190. కనలేని కనులేలనయ్యా
 191. కన్న తల్లి చేర్చునట్లు
 192. కని విని ఎరుగని కరుణకు
 193. కనురెప్ప పాటైన
 194. కనులున్నా కానలేని
 195. కన్నులనెత్తి పైరుల చూడు
 196. కన్నీటి లోయలలో
 197. కన్నీరే మనిషిని బాధిస్తుంది
 198. కన్నీరేలమ్మా
 199. కన్నీళ్లతో పగిలిన గుండెతో
 200. కన్నులుండి చూడలేవ
 201. కమ్మని బహుకమ్మని
 202. కరుణించవా నా యేసువా
 203. కరుణించుము మము పరమ పితా
 204. కలనైనా ఇలనైనా
 205. కలములతో రాయగలమా
 206. కలలా ఉన్నది
 207. కలవంటిది నీ జీవితము
 208. కల్వరి సిలువలో యేసయ్య
 209. కల్వరిగిరిలోన సిల్వలో
 210. కల్వరిలోన చేసిన యాగం
 211. కలువరి గిరి నుండి
 212. కలువరి గిరి సిలువలో
 213. కలువరిగిరిలో సిలువధారియై
 214. కల్లుండి చూడలేని
 215. కల్యాణం కమనీయం
 216. కవులకైనా సాధ్యమా
 217. కష్ట నష్టాలైనా
 218. కళ్ళల్లో కన్నీరెందుకు
 219. కంట నీరేల
 220. కానెన్నడు నేను అనాథను
 221. కాలం సమయం నాదేనంటూ
 222. కావలివాడా ఓ కావలివాడా
 223. కావలెనా యేసయ్య బహుమానము
 224. క్రిస్మస్ పండుగ
 225. క్రిస్మస్ శుభదినం
 226. కీర్తి హల్లెలూయా
 227. కీర్తింతు నీ నామమున్
 228. క్రీస్తు పుట్టెను
 229. క్రీస్తులో జీవించు నాకు
 230. క్రీస్తే సర్వాధికారి
 231. కుతూహలం ఆర్భాటమే
 232. కుమ్మరి ఓ కుమ్మరి
 233. కూర్చుందును నీ సన్నిధిలో
 234. కృతజ్ఞతన్ తలవంచి
 235. కృప కృప నా యేసు కృపా
 236. కృప కృప నీ కృప
 237. కృప వెంబడి కృపతో
 238. కృపలను తలంచుచు
 239. కృపా క్షేమము
 240. కృపామయుడా
 241. కృంగిన వేళలో
 242. క్రైస్తవమొక మతము కాదిది
 243. క్రైస్తవుడా సైనికుడా
 244. కొడవలిని చేత పట్టి
 245. కొనియాడ తరమే నిన్ను
 246. క్రొత్త యేడు మొదలు బెట్టెను
 247. కొండ కోన లోయలోతుల్లో
 248. కొండలలో కోనలలో
 249. కొంతసేపు కనబడి
 250. గడచిన కాలం కృపలో మమ్ము
 251. గత కాలమంత
 252. గమ్యం చేరాలని
 253. గాడాంధకారపు లోయలో
 254. గాఢాంధకారములో నే నడచిన
 255. గాయాములన్ గాయములన్
 256. గాలి సముద్రపు అలలకు
 257. గాలించి చూడరా
 258. గీతం గీతం
 259. గుణవతి అయిన భార్య
 260. గూడు లేని గువ్వనై
 261. గూడు లేని గువ్వలా
 262. గొప్ప దేవుడవని
 263. గొర్రెపిల్ల జీవ గ్రంథమందు
 264. గొర్రెపిల్ల వివాహోత్సవ
 265. గొంతు ఎత్తి చాటెదాను
 266. ఘనమైన నా యేసయ్యా
 267. చాచిన చేతులు నీవే
 268. చాలునయ్య నీ కృప
 269. చాలునయ్యా చాలునయ్యా
 270. చాహే తుమ్ కో
 271. చిట్టి పొట్టి పాపను నేను
 272. చిత్ర చిత్రాల వాడే
 273. చిన్న గొర్రెపిల్లను నేను
 274. చిన్నారి బాలగా
 275. చిన్ని మనసుతో నిన్ను
 276. చిరకాల స్నేహితుడా
 277. చిరు దివ్వెల వెలుగులతో
 278. చిరుగాలి వీచినా
 279. చింత లేదిక
 280. చింతెందుకు నీకు దిగులెందుకు
 281. చీకటి లోయలో
 282. చూచితివే నా కన్నీటిని
 283. చూచుచున్న దేవుడవయ్యా
 284. చూచుచున్న దేవుడవు
 285. చూచుచున్నాము నీ వైపు
 286. చూడరే సిలువను
 287. చూపుల వలన కలిగేది
 288. చెట్టు చూస్తే పచ్చగుంది
 289. చెప్పలేను బాబోయ్
 290. చేయి పట్టుకో
 291. జగతికి వెలుగును తెచ్చెనులే
 292. జన్మించెను ఒక తార
 293. జయ జయ యేసు
 294. జయమిచ్చిన దేవునికి
 295. జయం జయం
 296. జాగ్రత్త, భక్తులారా
 297. జాగోరే జాగోరే
 298. జీవ నాధ ముక్తి దాత
 299. జీవన తొలి సంధ్య
 300. జీవనదిని నా హృదయములో
 301. జీవమా యేసయ్యా
 302. జీవితమంటే మాటలు కాదు
 303. జీవితమంతా నీ ప్రేమ
 304. జీవితంలో నీలా ఉండాలని
 305. జీవితంలో నేర్చుకున్నాను
 306. జీవితాంతము నే నీతో
 307. జీవించుచున్నావన్న
 308. జుంటి తేనె ధారల కన్నా
 309. జుంటె తేనె కన్నా
 310. జై జై జై యేసయ్యా
 311. జ్యోతిర్మయుడా
 312. తనువు నా దిదిగో
 313. తప్పిపోయిన కుమారుడనయ్యా
 314. తరతరాలలో యుగయుగాలలో
 315. తరాలు మారినా
 316. తల్లిలా లాలించును
 317. తండ్రి నా యేసయ్యా
 318. తంబుర సితార నాదముతో
 319. తార వెలిసింది
 320. త్యాగమెంత చేసావు దేవా
 321. త్రాహిమాం క్రీస్తు నాథ
 322. త్రిత్వైకమా
 323. తుప్పు పట్టి పోవుటకంటే
 324. తూర్పు దిక్కు చుక్క బుట్టె
 325. తెల్లారింది వేళ
 326. తెలియదా? నీకు తెలియదా?
 327. తేనెకన్న తీయనైనది
 328. తొలకరి వాన
 329. తోడు లేరని కుమిలిపోకు
 330. దవలవర్ణుడా
 331. దారి తప్పి పోతున్నావా
 332. దావీదు వలె నాట్యమాడి
 333. ద్రాక్షావల్లివి నీవైతే
 334. దిక్కులన్ని నీవేలే
 335. దిక్కులెన్ని తిరిగినా
 336. దినదినము విజయము
 337. దినదినంబు యేసుకు
 338. దినమెల్ల నే పాడినా
 339. దివినేలు స్తోత్రార్హుడా
 340. దుర్దినములు రాకముందే
 341. దూత పాట పాడుడి
 342. దేవ దాసపాలక
 343. దేవ సంస్తుతి చేయవే
 344. దేవర నీ దీవెనలు
 345. దేవా నా దేవా
 346. దేవా నా మొర ఆలకించుమా
 347. దేవా నీ గొప్పకార్యములన్
 348. దేవా నీ తలంపులు
 349. దేవా నీ నామం
 350. దేవా నీ సాక్షిగా
 351. దేవా పాపిని
 352. దేవా మహోన్నతుడా
 353. దేవా మా కుటుంబము
 354. దేవుడు నీకు తెలుసు
 355. దేవుడు మనకు ఎల్లప్పుడు
 356. దేవుడే నాకాశ్రయంబు
 357. దేవుని గొప్ప మహిమను
 358. దేవుని ప్రేమ ఇదిగో
 359. దేవుని యందు భక్తి
 360. దేవుని వారసులం
 361. దేవుని సన్నిధిలో
 362. దేవుని సముఖ జీవ కవిలెలో
 363. దేవుని స్తుతియించి ఆరాధింతుము
 364. దేవుని స్తుతియించుడి
 365. దేవుని స్తుతించ రండి
 366. దేవునికి భయపడవా
 367. దేవునికి స్తోత్రము గానము
 368. దేవునియందు నిరీక్షణ నుంచి
 369. దేహం పాతది
 370. దైవ కుటుంబం
 371. దొరకును సమస్తము
 372. ధన్యము ఎంతో ధన్యము
 373. నజరేయుడా నా యేసయ్య
 374. నడిపిస్తాడు నా దేవుడు
 375. నడిపించు నా నావా
 376. నన్నాకర్షించిన నీ స్నేహ బంధం
 377. నను చేరిన నీ ప్రేమ
 378. నను విడువక ఎడబాయక
 379. నన్ను కావగ వచ్చిన
 380. నన్ను గన్నయ్య రావె
 381. నన్ను దిద్దుము చిన్న ప్రాయము
 382. నన్నెంతగా ప్రేమించితివో
 383. నన్నెంతగానో ప్రేమించిన ప్రభువా
 384. నన్నెంతగానో ప్రేమించెను
 385. నమ్మకమైన దేవుడవైన
 386. నమ్మకమైన నా ప్రభు
 387. నమ్మకమైన నా స్నేహితుడు
 388. నమ్మకురా నమ్మకురా
 389. నలుగకుండ గోధుమలు
 390. నశియించు ఆత్మలెన్నియో
 391. నశియించెడి లోకంలో
 392. నా కనుల వెంబడి
 393. నా కన్నుల కన్నీరు
 394. నా కన్నులెత్తి వేచియుందును
 395. నా కలవరములన్ని
 396. నా కొరకై అన్నియు చేసెను
 397. నా కోసమా
 398. నా గుండె చప్పుడు చేస్తుంది
 399. నా చిన్ని దోనెలో
 400. నా చిన్ని హృదయమందు
 401. నా చిన్ని హృదయము
 402. నా జీవం నా సర్వం
 403. నా జీవితకాలమంత
 404. నా జీవితం ప్రభు నీకంకితం
 405. నా తల్లి నను మరచినా
 406. నా తండ్రి
 407. నా దేవుని కృపవలన
 408. నా దేవుని గుడారములో
 409. నా నాథుడా
 410. నా నీతి నీవే
 411. నా నోటన్ క్రొత్త పాట
 412. నా పేరే తెలియని ప్రజలు
 413. నా ప్రాణప్రియుడా నా యేసురాజా
 414. నా ప్రాణప్రియుడా యేసురాజా
 415. నా ప్రాణమా ఏలనే
 416. నా ప్రాణమా నాలో నీవు
 417. నా ప్రాణమా నీకే వందనం
 418. నా ప్రాణమా యెహోవాను
 419. నా ప్రాణమా సన్నుతించుమా
 420. నా ప్రాణమా సన్నుతించుమా (యెహోవా)
 421. నా ప్రాణమైన యేసు
 422. నా ప్రాణానికి ప్రాణం
 423. నా ప్రియ దేశం
 424. నా ప్రియమైన యేసు ప్రభు
 425. నా ప్రియుడు యేసు
 426. నా మట్టుకైతే
 427. నా మనో నేత్రము తెరచి
 428. నా యెడల నీకున్న
 429. నా యేసయ్యా నా రక్షకా
 430. నా యేసయ్యా నా స్తుతియాగము
 431. నా యేసు ప్రభువా
 432. నా యేసు రాజ్యము
 433. నా యేసు రాజా
 434. నా యేసూ నీ పాదాల చెంతా
 435. నా సమస్తము
 436. నా సంకట దుఃఖములెల్ల
 437. నా స్తుతి పాత్రుడా
 438. నా స్తుతుల పైన
 439. నా స్నేహితుడా
 440. నా హృదయములో నీ మాటలే
 441. నాకు చాలిన దేవుడ నీవు
 442. నాకు జీవమై ఉన్న
 443. నాకు నీ కృప చాలును
 444. నాకు బలము ఉన్నంత వరకు
 445. నాకెన్నో మేలులు చేసితివే
 446. నాతో నీవు మాటాడినచో
 447. నాతో నీవు మాట్లాడినచో
 448. నాతో మాట్లాడు ప్రభువా
 449. నాదంటూ లోకాన
 450. నాదు జీవమాయెనే
 451. నాదు జీవితము
 452. నావన్ని యంగీకరించుమీ దేవా
 453. నాలో ఉన్న ఆనందం
 454. నాలో ఉన్న ఆశలన్నియు
 455. నాలో ఉండి నను నడిపించేటి
 456. నాలోని ఆశ నాలోని కోరిక
 457. నిజముగా మొర పెట్టిన
 458. నిత్య జీవపు రాజ్యములో
 459. నిత్య ప్రేమతో
 460. నిత్యము స్తుతించినా
 461. నిను చూసే కన్నులు
 462. నిను చేరగ నా మది
 463. నిను పాడాలని
 464. నిను స్తుతించినా చాలు
 465. నిన్ను కాపాడు దేవుడు
 466. నిన్ను చూడగ వచ్చినాడురా
 467. నిన్ను తలచి
 468. నిన్నే నిన్నే నమ్ముకున్నానయ్య
 469. నిన్నే నిన్నే నే కొలుతునయ్యా
 470. నిన్నే ప్రేమింతును
 471. నిబ్బరముతో నా యేసుకే
 472. నిబ్బరం కలిగి
 473. నింగిలో దేవుడు
 474. నీ అరచేతిలో చెక్కుకుంటివి
 475. నీ కృప నాకు చాలును
 476. నీ కృప నిత్యముండును
 477. నీ కృప లేని క్షణము
 478. నీ కొరకు నా ప్రాణం
 479. నీ చరణములే నమ్మితి
 480. నీ చల్లని నీడలో
 481. నీ చల్లనైన నీడలో
 482. నీ చేతి కార్యములు
 483. నీ చేతిలో రొట్టెను నేనయ్య
 484. నీ చేతితో నన్ను పట్టుకో
 485. నీ జల్దరు వృక్షపు
 486. నీ జీవితములో
 487. నీ జీవితం నీటీ బుడగా
 488. నీ జీవితం క్షణ భంగురం
 489. నీ జీవితం క్షణ భంగురం
 490. నీ దయలో నీ కృపలో
 491. నీ దయలో నేనున్న
 492. నీ దీర్ఘశాంతమే
 493. నీ ధనము నీ ఘనము
 494. నీ నామమే ఎద
 495. నీ నామం నా గానం
 496. నీ నిర్ణయం
 497. నీ నీడలోన
 498. నీ పద సేవయే చాలు
 499. నీ పాదం మ్రొక్కెదన్
 500. నీ పాదాలే నాకు శరణం
 501. నీ ప్రియ ప్రభుని సేవకై
 502. నీ ప్రేమ ఎంతో
 503. నీ ప్రేమ మాధుర్యము
 504. నీ ప్రేమలో నుండి నన్ను
 505. నీ ప్రేమా నీ కరుణా
 506. నీ ప్రేమే నాకు చాలయ్యా
 507. నీ రక్త ధారలే
 508. నీ రక్తమే నీ రక్తమే
 509. నీ రూపు చూడ
 510. నీ వాక్యమే నన్ను బ్రతికించెను
 511. నీ వాక్యమే నా పాదాలకు
 512. నీ సన్నిధియే నా
 513. నీ సన్నిధిలో నేనున్న
 514. నీ సన్నిధిలో సంతోషము
 515. నీ స్వరము
 516. నీకసాధ్యమైనది ఏదియు లేదు
 517. నీకంటె నమ్మదగిన
 518. నీకు ఇష్టుడిగా
 519. నీకు ఎంత చేసినా
 520. నీకు సాటి ఎవరు లేరు
 521. నీకే నా ఆరాధనా
 522. నీతి న్యాయములు
 523. నీతి సూర్యుడా యేసు
 524. నీతిగల యెహోవా స్తుతి
 525. నీతో గడిపే ప్రతి క్షణము
 526. నీతో నుండని బ్రతుకు
 527. నీతో నేను నడువాలని
 528. నీతో సమమెవరు
 529. నీతో స్నేహం చేయాలని
 530. నీతోనే గడిపేయాలని
 531. నీతోనే నే నడవాలని
 532. నీదు ప్రేమకు హద్దు లేదయా
 533. నీదు విశ్వాస్యత
 534. నీదెంతో కరుణా
 535. నీలి ఆకాశంలో
 536. నీవు చేసిన ఉపకారములకు
 537. నీవు చేసిన మేళ్లకు
 538. నీవు తడితే తలుపు తీయనా
 539. నీవు తప్ప నాకీ లోకంలో
 540. నీవు ప్రార్థన చేయునప్పుడు
 541. నీవు లేక క్షణమైనా
 542. నీవు లేని రోజు
 543. నీవుంటే నాకు చాలు యేసయ్యా
 544. నీవెన్నాళ్ళు రెండు తలంపులతో
 545. నీవే ఆశ నీవే శ్వాస
 546. నీవే నన్ను కోరుకున్నావు
 547. నీవే నా దేవుడవు
 548. నీవే నా ప్రాణము
 549. నీవే నా ప్రాణం సర్వం
 550. నీవే నా రక్షణ
 551. నీవే నా సంతోషగానము
 552. నీవే నీవే నా తోడున్న
 553. నువ్వు లేని నన్ను ఊహించలేను
 554. నూతన పరచుము దేవా
 555. నూతన సంవత్సరం
 556. నెమ్మది లేదా
 557. నే యేసుని వెలుగులో
 558. నే సాగెద యేసునితో
 559. నేడు ఇక్కడ రేపు ఎక్కడో
 560. నేడు యేసు లేచినాడు
 561. నేడే ప్రియరాగం
 562. నేడో రేపో నా ప్రియుడేసు
 563. నేనంటే నీకెందుకో
 564. నేను తగ్గాలి యేసు
 565. నేను పిలిస్తే పరుగున
 566. నేను వెళ్ళే మార్గము
 567. నేనున్నా నేనున్నా
 568. నేనునూ నా ఇంటి వారును
 569. నేనెరుగుదును ఒక స్నేహితుని
 570. నేనేమైనా ప్రభువా
 571. నేస్తమా ప్రియ నేస్తమా
 572. పదములు చాలని ప్రేమ
 573. పదివేలలో అతిప్రియుడు
 574. పదివేలలో అతిసుందరుడా
 575. పరదేశులమో ప్రియులారా
 576. పరమ జీవము
 577. పరలోకము నా దేశము
 578. పరలోకమే నా అంతఃపురం
 579. పరలోకంలో ఉన్న మా యేసు
 580. పరవాసిని నే జగమున
 581. పరిశుద్ధ పరిశుద్ధ
 582. పరిశుద్ధుడా నా యేసయ్యా
 583. పరిశుద్ధుడా పావనుడా
 584. పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడు
 585. పరుగెత్తెదా పరుగెత్తెదా
 586. ప్రభు యేసు నా రక్షకా
 587. ప్రభు యేసుని పూజించెదం
 588. ప్రభు యేసుని వదనములో
 589. ప్రభు సన్నిధిలో ఆనందమే
 590. ప్రభు హస్తం నాపై నుంది
 591. ప్రభువా ఈ ఆనందం
 592. ప్రభువా కాచితివి
 593. ప్రభువా నిను కీర్తించుటకు
 594. ప్రభువా నీవే నాదు శరణం
 595. ప్రభువా నే నిన్ను నమ్మి
 596. ప్రభువా మాకు నీవిచ్చిన
 597. పాడనా మౌనముగానే
 598. పాతాళంలో ఆత్మల ఆర్తనాదం
 599. పాపమెరుగని పావనాత్ముని
 600. పావురమా సంఘముపై
 601. ప్రాణమా నా ప్రాణమా
 602. ప్రాణేశ్వర
 603. ప్రార్ధన ప్రార్ధన
 604. ప్రార్ధన విన్నావయ్యా
 605. ప్రార్థన వినెడి పావనుడా
 606. ప్రార్థన శక్తి నాకు
 607. ప్రియ యేసు నాథ
 608. ప్రియ యేసు నిర్మించితివి
 609. ప్రియ యేసు రాజును
 610. ప్రియ సంఘస్థులారా
 611. ప్రియమైన యేసయ్యా ప్రేమకే రూపమా
 612. ప్రీతిగల మన యేసు
 613. పునరుత్థానుడా
 614. పువ్వులాంటిది జీవితం
 615. పేద నరుని రూపము ధరించి
 616. ప్రేమ యేసయ్య ప్రేమా
 617. ప్రేమ యేసుని ప్రేమ
 618. ప్రేమ లేనివాడు పరలోకానికి
 619. ప్రేమగల మా ప్రభువా
 620. ప్రేమగల యేసయ్యా
 621. ప్రేమలో పడ్డాను
 622. ప్రేమా అనే మాయలో
 623. ప్రేమించు దేవుడు
 624. ప్రేమించెద యేసు రాజా
 625. ప్రేమించెదన్
 626. ప్రేమింతును నిన్నే
 627. పైనున్న ఆకాశమందునా
 628. పైలం కొడుకా
 629. పొందితిని నేను
 630. పోరాటం ఆత్మీయ పోరాటం
 631. బలమైనవాడా
 632. బ్రతకాలని ఉన్నా
 633. బ్రతికియున్నానంటే నీ కృప
 634. బ్రతుకుట నీ కోసమే
 635. బంగారం అడుగలేదు
 636. బాల యేసుని జన్మ దినం
 637. బాలుడు కాదమ్మో
 638. బ్యూలా దేశము నాది
 639. బెత్లహేములోనంటా సందడి
 640. బేత్లేహేం పురమున
 641. భజన చేయుచు భక్తపాలక
 642. భజియింతుము నిను జగదీశా
 643. భజియింతుము రారే యేసుని
 644. భయము చెందకు
 645. భయము లేదు మనకు
 646. భారత దేశ సువార్త
 647. భారత దేశమా నా యేసుకే
 648. భాసిల్లెను సిలువలో
 649. భీకరుండౌ మా యెహోవా
 650. భేదం ఏమి లేదు
 651. మధురమైనది నా యేసు ప్రేమ
 652. మధురం మధురం
 653. మధురం మధురం నీ ప్రేమే
 654. మన మధ్యనే ఉన్నది
 655. మన యేసు బెత్లహేములో
 656. మనలో ప్రతి ఒక్కరి
 657. మనస యేసు మరణ బాధ
 658. మనసారా పూజించి
 659. మనిషి బ్రతుకు రంగుల వలయం
 660. మనిషిగా పుట్టినోడు
 661. మన్నేగదయ్యా మన్నేగదయ్యా
 662. మమ్మెంతో ప్రేమించావు
 663. మరణము నన్నేమి చేయలేదు
 664. మరువగలనా మరలా
 665. మరువలేనయ్యా
 666. మల్లెలమ్మా మల్లెలు
 667. మహాఘనుడవు మహోన్నతుడవు
 668. మహిమ ఘనతకు అర్హుడవు
 669. మహిమ నీకే ఘనత నీకే
 670. మహిమ నీకే ప్రభూ
 671. మహిమకు పాత్రుడా
 672. మహిమగల తండ్రి
 673. మహోన్నతుడా నీ కృపలో
 674. మహోన్నతుడా మా దేవా
 675. మంచి దేవుడు నా యేసయ్యా
 676. మంచి స్నేహితుడా
 677. మంచివాడు గొప్పవాడు
 678. మంచే లేని నా పైన
 679. మందిరములోనికి రారండి
 680. మా ఇంటి పేరు
 681. మా ఊహలు పుట్టక మునుపే
 682. మా గొప్ప దేవా
 683. మా సర్వానిధి నీవయ్యా
 684. మాట్లాడే దేవుడవు నీవు
 685. మాటే చాలయ్యా
 686. మారని దేవుడవు నీవేనయ్యా
 687. మార్గము చూపుము ఇంటికి
 688. మార్గము నీవని
 689. మార్గములను సృజించువాడు
 690. మార్గం సత్యం జీవం
 691. మారిన మనసులు
 692. మారిపోవాలి ఈ లోకమంతా
 693. మార్పుచెందవా
 694. మీ జ్ఞాపకార్థముగా
 695. మీరు బహుగా ఫలించినచో
 696. మూడు దశాబ్దాల
 697. మూడునాళ్ళ ముచ్చట కోసం
 698. మెల్లని చల్లని
 699. మెల్లని స్వరమే
 700. మేఘాల పైన మన యేసు
 701. మేడి చెట్టు పైకి ఎవ్వరెక్కారు
 702. మేలుకో విశ్వాసి మేలుకో
 703. మేలులు నీ మేలులు
 704. మోసితివా నా కొరకై
 705. యవ్వనుడా
 706. యాకోబు బావి కాడ
 707. యుద్ధము యెహోవాదే
 708. యూదా స్తుతి గోత్రపు
 709. యెహోవ నా ఆశ్రయం
 710. యెహోవ నా మొర లాలించెను
 711. యెహోవా దయాళుడు సర్వ శక్తిమంతుడు
 712. యెహోవా నా కాపరి
 713. యెహోవా నా బలమా
 714. యెహోవా నీ నామము
 715. యెహోవా నీదు మేలులను
 716. యెహోవా మహిమ నీ మీద
 717. యెహోవా మా కాపరి
 718. యెహోవాకు స్తుతులు పాడండి
 719. యెహోవాను సన్నుతించెదన్
 720. యెహోవాను స్తుతియించు
 721. యెహెూవాయే నా బలము
 722. యేసయ్య నామంలో
 723. యేసయ్య మాట
 724. యేసయ్య మాట బంగారు మూట
 725. యేసయ్య మాట విలువైన
 726. యేసయ్య రక్తము
 727. యేసయ్యా కనికరపూర్ణుడా
 728. యేసయ్యా నా దొరా
 729. యేసయ్యా నా ప్రాణ నాథా
 730. యేసయ్యా నా యేసయ్యా
 731. యేసయ్యా నా యేసయ్యా (రాకడ)
 732. యేసయ్యా నా హృదయ స్పందన
 733. యేసయ్యా నా హృదయాభిలాష
 734. యేసయ్యా నిన్ను చూడాలని
 735. యేసయ్యా నీ నామమునే
 736. యేసయ్యా నీ ప్రేమ
 737. యేసయ్యా ప్రాణ నాథా
 738. యేసు క్రీస్తు పుట్టెను నేడు
 739. యేసు గొరియ పిల్లను నేను
 740. యేసు జననము
 741. యేసు దేవా నను కొనిపోవా
 742. యేసు నామం
 743. యేసు నిన్ను నేను
 744. యేసు నీ నామామృతము
 745. యేసు నీ వారము
 746. యేసు నీవే చాలు నాకు
 747. యేసు పరిశుద్ధ నామమునకు
 748. యేసు మంచి దేవుడు
 749. యేసు మాతో నీవుండగా
 750. యేసు రక్తములో
 751. యేసు రక్తమే జయం
 752. యేసు రక్షకా
 753. యేసు రాజ నాలో నిన్ను
 754. యేసు రాజ్యమునకు సైనికులం
 755. యేసు రాజు రాజుల రాజై
 756. యేసు రాజుగా వచ్చుచున్నాడు
 757. యేసు వంటి సుందరుడు
 758. యేసు సర్వోన్నతుడా
 759. యేసుతో ఠీవిగాను పోదమా
 760. యేసుని నా మదిలో
 761. యేసుని నామములో
 762. యేసుని నామంలో శక్తి
 763. యేసుని ప్రేమ యేసు వార్త
 764. యేసూ నన్ ప్రేమించితివి
 765. యేసూ ప్రభుని స్తుతించుట
 766. యేసే గొప్ప దేవుడు
 767. యేసే జన్మించెరా
 768. యేసే దైవము
 769. యేసే నా ఆశ్రయము
 770. యేసే నా పరిహారి
 771. యేసే నా మార్గము
 772. యేసే సత్యం
 773. రమ్మనుచున్నాడు నిన్ను
 774. రక్షకుడా యేసు ప్రభో
 775. రక్షకుండుదయించినాడట
 776. రండి ఉత్సాహించి పాడుదము
 777. రండి రండి యేసుని యొద్దకు
 778. రండి రండి రండయో
 779. రండి సువార్త సునాదముతో
 780. రాకడ ప్రభుని రాకడ
 781. రాకడ సమయంలో
 782. రాకడనే రైలు బండి
 783. రాజా నీ భవనములో
 784. రాజా నీ సన్నిధిలోనే
 785. రాజాధి రాజ
 786. రాజుల రాజా
 787. రాజుల రాజుల రాజు
 788. రాజులకు రాజు పుట్టేనయ్య
 789. రాజులకు రాజైన ఈ
 790. రాత్రి నేడు రక్షకుండు
 791. రారాజు జన్మించినాడు
 792. రారాజు జన్మించే ఇలలోన
 793. రారే మన యేసు స్వామిని
 794. రారే రారే ఓ జనులారా
 795. రావయ్య యేసునాధా
 796. రావయ్యా యేసయ్యా
 797. రుచి చూచి ఎరిగితిని
 798. రెండే రెండే దారులు
 799. లెక్కించలేని స్తోత్రముల్
 800. లెమ్ము తేజరిల్లుము అని
 801. లెమ్ము తేజరిల్లుము నీకు
 802. లేచినాడయ్యా
 803. లేచినాడురా
 804. లోకాన ఎదురు చూపులు
 805. వర్ష ధారగా రావా
 806. వర్ణించలేను
 807. వర్ణించలేను వివరించలేను
 808. వర్షింపనీ వర్షింపనీ
 809. వందనంబొనర్తుమో
 810. వాక్యమే శరీర ధారియై
 811. వాడబారని విశ్వాసముతో
 812. వాడబారని విశ్వాసం
 813. వికసించు పుష్పమా
 814. విజయ గీతము మనసార
 815. విజయ గీతముల్ పాడరే
 816. విజయశీలుడా
 817. విడువదు మరువదు
 818. విడువను నిను ఎడబాయనని
 819. విధేయత కలిగి జీవించుటకు
 820. విధేయతకే అర్ధము చెప్పిన
 821. వినవా మనవి
 822. వినుమా యేసుని జననము
 823. విరిసిన హృదయాలకు
 824. విలువైనది నీ జీవితం
 825. వివాహమన్నది
 826. వింతైన తారక
 827. వీచే గాలుల్లో
 828. వీనులకు విందులు చేసే
 829. వెండి బంగారాల కన్న
 830. వేటకాని ఉరిలో నుండి
 831. వేయి నోళ్లతో స్తుతియించినా
 832. వేవేల దూతలతో
 833. శత కోటి రాగాలు వల్లించిన
 834. శాశ్వత కృపను
 835. శాశ్వత ప్రేమతో
 836. శాశ్వతము కాదు
 837. శాశ్వతమైన ప్రేమతో
 838. శాశ్వతమైనది
 839. శిరము మీద ముళ్ల సాక్షిగా
 840. శ్రీ యేసుండు జన్మించే
 841. శుద్ధ రాత్రి
 842. శుద్ధ హృదయం
 843. శుద్ధుడవయ్యా
 844. శుభవేళ స్తోత్రబలి
 845. శృతిచేసి నే పాడనా
 846. శ్రేష్టమైన నామం
 847. శోధనా బాధలు
 848. షారోను రోజా యేసే
 849. సకలము చేయు
 850. సజీవ సాక్షులుగా
 851. సజీవుడవైన యేసయ్యా
 852. సదాకాలము నీతో నేను
 853. సన్నుతింతు యేసు స్వామి
 854. సన్నుతింతుమో ప్రభో
 855. సమయము పోనీయక
 856. సమర్ధవంతుడవైన
 857. సమర్పణ చేయుము ప్రభువునకు
 858. సమానులెవరు ప్రభో
 859. సమీపించరాని తేజస్సులో
 860. సమీపింపరాని తేజస్సులో
 861. సర్వ చిత్తంబు నీదేనయ్యా
 862. సర్వ సృష్టిలోని
 863. సర్వకృపానిధియగు ప్రభువా
 864. సర్వయుగములలో సజీవుడవు
 865. సర్వాంగ కవచము నీవే
 866. సర్వాంగ సుందరా
 867. సరి చేయుమో దేవా
 868. సరి రారెవ్వరు
 869. సహోదరులారా
 870. సంగీత నాదముతో
 871. సంతోష గీతం పాడెదను
 872. సంతోషమే సమాధానమే
 873. సందేహమేల
 874. సాగి సాగి పొమ్ము
 875. సాగిలపడి మ్రొక్కెదము
 876. సాగేటి ఈ జీవ యాత్రలో
 877. సాక్ష్యమిచ్చెద
 878. సిలువ చెంత చేరిననాడు
 879. సిలువ ధ్యానం 
 880. సిలువ సాక్షిగా
 881. సిలువను గెలిచిన
 882. సిలువలో ఆ సిలువలో
 883. సిలువలో బలి అయిన
 884. సిలువలో సాగింది యాత్ర
 885. సిలువే నా శరణాయెను రా
 886. సిల్వలో నాకై కార్చెను
 887. సీయోను నీ దేవుని
 888. సీయోను పాటలు సంతోషముగా
 889. సీయోనులో స్థిరమైన
 890. స్వీకరించుమయా నాథా
 891. సుగుణాల సంపన్నుడా
 892. సుధా మధుర కిరణాల
 893. సువార్తను ప్రకటింపవా
 894. స్తుతి పాడెద నే ప్రతి దినము
 895. స్తుతి మహిమ యేసు నీకే
 896. స్తుతి సింహాసనాసీనుడా
 897. స్తుతిపాత్రుడా స్తోత్రార్హుడా
 898. స్తుతియించి కీర్తించి
 899. స్తుతియించెదా నీ నామం
 900. స్తుతియు మహిమ ఘనత నీకే
 901. స్తుతించి పాడెదం
 902. స్తుతించెదను స్తుతించెదను
 903. స్తుతుల మీద ఆసీనుడా
 904. స్తుతుల మీద (హల్లెలూయా)
 905. స్తుతులకు పాత్రుడా (అన్ని వేళలో)
 906. స్తుతులకు పాత్రుడు యేసయ్యా
 907. స్తుతులపై ఆసీనుడా
 908. సృష్టి కర్తా యేసు దేవా
 909. స్నేహితుడా నా స్నేహితుడా
 910. స్నేహితుడా నా హితుడా
 911. సొంతమైపోవాలి నా యేసుతో
 912. సోలిపోవలదు మనస్సా
 913. స్తోత్రబలి స్తోత్రబలి
 914. స్తోత్రం చెల్లింతుము
 915. స్తోత్రము స్తుతి చెల్లింతుము
 916. స్తోత్రము స్తుతి స్తోత్రము
 917. స్తోత్రింతుము నిను
 918. హల్లెలూయ పాట
 919. హల్లెలూయ హల్లెలూయ
 920. హల్లెలూయ స్తుతి మహిమ
 921. హల్లెలూయా నా పాట
 922. హల్లెలూయా పాడెదా
 923. హల్లెలూయా స్తోత్రం
 924. హల్లేలూయా యని పాడి
 925. హీనమైన బ్రతుకు నాది
 926. హృదయమనెడు తలుపు నొద్ద
 927. హృదయాలనేలే రారాజు
 928. హే ప్రభుయేసు
 929. హోసన్ననుచూ స్తుతి పాడుచూ
 930. హోసన్నా హల్లెలూయా
 931. క్షణమైన గడవదు
 932. క్షణమైన నీవు
 933. క్షణికమైన బ్రతుకురా

 1. Aa Bhojana Pankthilo
 2. Aa Dari Chere Daare Kanaraadu
 3. Aa Raaje Naa Raaju
 4. Aadedhan Paadedhan
 5. Aadhaaram Neevenayyaa
 6. Aagaka Saagumaa
 7. Aahaa Aanandame
 8. Aahaa Mahaathma
 9. Aahaa Yemaanandam
 10. Aakaasha Mahaakaashambulu
 11. Aakaasha Vaasulaaraa
 12. Aakaasham Amrutha Jallulu
 13. Aakaashamaa Aalakinchumaa
 14. Aakaashamandunna Aaseenudaa
 15. Aakaashambun Doothalu
 16. Aakashaana Thaara Okati
 17. Aalayamlo Praveshinchandi
 18. Aalochanalo Goppavaadaa
 19. Aananda Yaathra
 20. Aanandamaanandame
 21. Aanandame Paramaanandame
 22. Aanandamu Prabhu Naakosagenu
 23. Aanandamugaa Yehovaa Nee
 24. Aanandinthu Neelo Devaa
 25. Aaraadhana Aaraadhana
 26. Aaraadhana Adhika Sthothramu
 27. Aaraadhana Anduko
 28. Aaraadhana Neeke
 29. Aaraadhana Sthuthi Aaraadhana
 30. Aaraadhana Yesu Neeke
 31. Aaraadhanaku Yogyudaa
 32. Aaraadhincheda Ninu Madi Pogadeda
 33. Aaraadhinchedanu Ninnu
 34. Aarambhamayyindi Restoration
 35. Aaripoye Deepamlaa
 36. Aascharya Kaaryamul Cheyunu Yesu
 37. Aascharyakarudaa Sthothram
 38. Aascharyakarudu Aalochanakartha
 39. Aascharyamaina Prema
 40. Aasha Theera Naa Yesu Swaamini
 41. Aashapadaku Ee Lokam Kosam
 42. Aasheervaadambul Maa Meeda
 43. Aashraya Durgamaa Naa Yesayyaa
 44. Aashrayudaa Naa Abhishikthudaa
 45. Aathma Deepamunu
 46. Aathma Vishayamai
 47. Aavedana Nenondanu
 48. Aayane Naa Sangeethamu
 49. Adavi Chetla Naduma
 50. Ade Ade Aa Roju
 51. Adiginadi Konthe Ayinaa
 52. Adigo Naa Naava
 53. Adugaduguna Raktha Bindhuvule
 54. Adugudi Meeku Ivvabadunu
 55. Ae Baadha Ledu Ae Kashtam Ledu
 56. Ae Paapamerugani
 57. Ae Reethi Nee Runam
 58. Ae Reethi Sthuthiyinthuno
 59. Ae Reethi Sthuthiyinthunu
 60. Ae Samayamandainaa
 61. Ae Vaipu Choosinaa
 62. Ae Yogyathaa Leni Nannu
 63. Aedaa Nuntiviraa
 64. Agni Mandinchu
 65. Ambaraaniki Antelaa
 66. Ammaa Ani Ninnu Piluvanaa
 67. Ammallaaraa O Akkallaaraa
 68. Amoolya Raktham
 69. Amoolya Rakthamu Dwaaraa
 70. Andaala Thaara
 71. Andaala Udyaanavanamaa
 72. Andaalu Chinde
 73. Andamaina Madhuramaina
 74. Andariki Kaavaali
 75. Andaru Nannu Vidachinaa
 76. Anjali Ghatiyinthu
 77. Ankitham Prabhu Naa Jeevitham
 78. Anni Kaalambula
 79. Anni Naamamula Kanna
 80. Anni Naamamula Kanna Ghanamaina
 81. Anni Saadhyame
 82. Anni Velala Aaraadhana
 83. Anni Velala Vinuvaadu
 84. Anniti Kannaa Praardhane Minna
 85. Anthe Leni Nee Prema Dhaara
 86. Anudinam Aa Prabhuni Varame
 87. Anudinamu Prabhuni
 88. Aparaadhini Yesayyaa
 89. Arpinchuchunitini Yesayyaa
 90. Athyunnatha Simhaasanumpai
 91. Athyunnatha Simhaasanumpai (Yesanna)
 92. Athyunnathamainadi Yesu Naamam
 93. Avadhule Lenidi
 94. Ayyaa Naa Kosam Kalvarilo
 95. Baala Yesuni Janma Dinam
 96. Baaludu Kaadammo
 97. Balamainavaadaa
 98. Bangaaram Adugaledu
 99. Bethlahemulonantaa Sandadi
 100. Bethlehem Puramuna
 101. Beulah Deshamu Naadi
 102. Bhaaratha Desha Suvaartha
 103. Bhaaratha Deshamaa Naa Yesuke
 104. Bhaasillenu Siluvalo
 105. Bhajana Cheyuchu Bhaktha Paalaka
 106. Bhajiyinthumu Ninu Jagadeeshaa
 107. Bhajiyinthumu Raare Yesuni
 108. Bhayamu Chendaku
 109. Bhayamu Ledu Manaku
 110. Bhedam Emi Ledu
 111. Bheekarundau Maa Yehovaa
 112. Brathakaalani Unnaa
 113. Brathikiyunnaanante Nee Krupa
 114. Brathukuta Nee Kosame
 115. Chaachina Chethulu Neeve
 116. Chaahe Thum Ko
 117. Chaalunayya Nee Krupa
 118. Chaalunayyaa Chaalunayyaa
 119. Cheekati Loyalo
 120. Cheppalenu Baaboi
 121. Chettu Choosthe Pachchagundi
 122. Cheyi Pattuko
 123. Chinna Gorrepillanu Nenu
 124. Chinnaari Baalagaa
 125. Chinni Manasutho Ninnu
 126. Chintha Ledika
 127. Chinthenduku Neeku Digulenduku
 128. Chirakaala Snehithudaa
 129. Chiru Divvela Velugulatho
 130. Chirugaali Veechinaa
 131. Chithra Chithraala Vaade
 132. Chitti Potti Paapanu Nenu
 133. Choochithive Naa Kanneetini
 134. Choochuchunna Devudavayyaa
 135. Choochuchunna Devudavu
 136. Choochuchunnaamu Nee Vaipu
 137. Choodare Siluvanu
 138. Choopula Valana Kaligedi
 139. Christmas Panduga
 140. Christmas Shubha Dinam
 141. Daari Thappipothunnaavaa
 142. Daaveedu Vale Naatyamaadi
 143. Daiva Kutumbam
 144. Davalavarnudaa
 145. Deham Paathadi
 146. Deva Daasapaalaka
 147. Deva Samsthuthi Cheyave
 148. Devaa Maa Kutumbamu
 149. Devaa Mahonnathudaa
 150. Devaa Naa Devaa
 151. Devaa Naa Mora Aalakinchumaa
 152. Devaa Nee Goppa Kaaryamulan
 153. Devaa Nee Naamam
 154. Devaa Nee Saakshigaa
 155. Devaa Nee Thalampulu
 156. Devaa Paapini
 157. Devara Nee Deevenalu
 158. Devudu Neeku Thelusu
 159. Devudu Manaku Ellappudu
 160. Devude Naakaashrayambu
 161. Devuni Goppa Mahimanu
 162. Devuni Prema Idigo
 163. Devuni Samukha Jeeva Kavilelo
 164. Devuni Sannidhilo
 165. Devuni Sthuthincha Randi
 166. Devuni Sthuthiyinchi Aaraadhinthumu
 167. Devuni Sthuthiyinchudi
 168. Devuni Vaarasulam
 169. Devuni Yandu Bhakthi
 170. Devuniki Bhayapadavaa
 171. Devuniki Sthothramu Gaanamu
 172. Devuniyandu Nireekshana Nunchi
 173. Dhanyamu Entho Dhanyamu
 174. Dikkulanni Neevele
 175. Dikkulenni Thiriginaa
 176. Dinadinambu Yesuku
 177. Dinadinamu Vijayamu
 178. Dinamella Ne Paadinaa
 179. Divinelu Sthothraarhudaa
 180. Dootha Paata Paadudi
 181. Dorakunu Samasthamu
 182. Draakshaa Vallivi Neevaithe
 183. Durdinamulu Raakamunde
 184. Edabaayani Needu Krupa
 185. Ee Dinam Sadaa
 186. Ee Jeevitham Viluvainadi
 187. Ee Loka Yaathraalo
 188. Ee Lokamlo Jeevinchedanu
 189. Ee Tharam Yuvatharam
 190. Eelaatidaa Yesu Prema
 191. Ekkadekkado Putti
 192. Ekkado Manasu Vellipoyindi
 193. Elaa Maruvagalanayyaa
 194. Ella Velalandu
 195. Ellalu Lenidi
 196. Elohim Elohim
 197. Em Chesaanayyaa Neekosam
 198. Emani Paadanu
 199. Emivvagalanayya Naa Yesayyaa
 200. Enaleni Prema
 201. Endaro Endaru Endaro
 202. Enduko Devaa Inthati Premaa
 203. Enduko Ee Prema
 204. Enduko Nanninthagaa Neevu
 205. Enduko Nannu Neevu
 206. Enni Maarlu
 207. Enni Thalachinaa
 208. Enno Enno Melulu Chesaavayyaa
 209. Entha Adbhuthamaina Krupa
 210. Entha Cheppina Vaakyaminaka Pothivi
 211. Entha Dooramainaa
 212. Entha Jaali Yesuvaa
 213. Entha Madhuramu
 214. Entha Manchi Devudavayyaa
 215. Entha Manchi Devudavesayyaa
 216. Entha Manchi Kaapari
 217. Entha Pedda Poraatamo
 218. Enthati Vaadani Nenu
 219. Enthentha Bhaaramaaye Aa Siluva
 220. Entho Bhaagyambu
 221. Entho Sundarudamma Thaanu
 222. Entho Vintha
 223. Etti Vaado Yesu
 224. Etu Choochinaa
 225. Evari Kosame Ee Praana Thyaagamu
 226. Evariki Evaru
 227. Evaritho Nee Jeevitham
 228. Evaro Thelusaa Yesayyaa
 229. Evaru Leka Ontarinai
 230. Evaru Nannu Cheyi Vidachinan
 231. Evaru Sameepinchaleni
 232. Evarunnaarayyaa
 233. Evarunnaaru Naakilalo
 234. Gaadaandhakaaramulo Ne Nadachina
 235. Gaadaandhakaarapu Loyalo
 236. Gaali Samudrapu Alalaku
 237. Gaalinchi Choodaraa
 238. Gaayaamulan Gaayamulan
 239. Gadachina Kaalam Krupalo Mammu
 240. Gamyam Cheraalani
 241. Gatha Kaalamantha
 242. Geetham Geetham
 243. Ghanamaina Naa Yesayyaa
 244. Gonthu Etthi Chaatedaanu
 245. Goodu Leni Guvvalaa
 246. Goodu Leni Guvvanai
 247. Goppa Devudavani
 248. Gorrepilla Jeeva Grandhamandu
 249. Gorrepilla Vivaahothsava
 250. Gunavathi Aina Bhaarya
 251. Hallelooya Hallelooya
 252. Hallelooya Paata
 253. Hallelooya Sthuthi Mahima
 254. Hallelooyaa Ani Paadi
 255. Hallelooyaa Naa Paata
 256. Hallelooyaa Paadedaaa
 257. Hallelooyaa Sthothram
 258. Heenamaina Brathuku Naadi
 259. Hey Prabhu Yesu
 260. Hosannaa Hallelooyaa
 261. Hosannanuchu Sthuthi Paaduchu
 262. Hrudayaalanele Raaraaju
 263. Hrudayamanedu Thalupu Nodda
 264. Ibaadath Karo
 265. Ide Naa Korika
 266. Idenaa Nyaayamidiyenaa
 267. Idi Kothaku Samayam
 268. Idi Shubhodayam
 269. Idigo Devaa Naa Jeevitham
 270. Idigo Devuni Gorrepillaa
 271. Idiye Samayambu Randi
 272. Idiyenayyaa Maa Praardhana
 273. Ihamanduna Aa Paramandu
 274. Ikanaina Kaani
 275. Illalona Panduganta
 276. Immaanuyelu Rakthamu
 277. Intha Kaalam
 278. Inthalone Kanabadi
 279. Inti Meeda Nunna
 280. Iruvadi Naluguru Peddalatho
 281. Isuka Meeda Illu Kattaku
 282. Iyyaala Intla Repu Mantla
 283. Jaagore Jaagore
 284. Jaagrattha Bhakthulaaraa
 285. Jagathiki Velugunu Thechchenule
 286. Jai Jai Jai Yesayyaa
 287. Janminchenu Oka Thaara
 288. Jaya Jaya Yesu
 289. Jayam Jayam
 290. Jayamichchina Devuniki
 291. Jeeva Naadha Mukthi Daatha
 292. Jeevamaa Yesayyaa
 293. Jeevana Tholi Sandhya
 294. Jeevanadini Naa Hrudayamulo
 295. Jeevinchuchunnaavanna
 296. Jeevithaanthamu Ne Neetho
 297. Jeevithamante Maatalu Kaadu
 298. Jeevithamanthaa Nee Prema
 299. Jeevithamlo Neelaa Undaalani
 300. Jeevithamlo Nerchukunnaanu
 301. Junte Thene Kannaa
 302. Junti Thene Dhaarala Kannaa
 303. Jyothirmayudaa
 304. Kaalam Samayam Naadenantu
 305. Kaanennadu Nenu Anaathanu
 306. Kaavalenaa Yesayya Bahumaanamu
 307. Kaavalivaadaa O Kaavalivaadaa
 308. Kadalakunduvu
 309. Kalalaa Unnadi
 310. Kalamulatho Raayagalamaa
 311. Kalanainaa Ilanainaa
 312. Kalavantidi Nee Jeevitham
 313. Kallallo Kanneerenduku
 314. Kallundi Choodaleni
 315. Kaluvari Giri Nundi
 316. Kaluvari Giri Siluvalo
 317. Kaluvari Girilo Siluva Dhaariyai
 318. Kalvari Girilona Silvalo
 319. Kalvari Siluvalo Yesayya
 320. Kalvarilona Chesina Yaagam
 321. Kalyaanam Kamaneeyam
 322. Kammani Bahu Kammani
 323. Kanaleni Kanulelanayyaa
 324. Kani Vini Erugani Karunaku
 325. Kanna Thalli Cherchunatlu
 326. Kanneellatho Pagilina Gundetho
 327. Kanneere Manishini Baadhisthundi
 328. Kanneerelammaa
 329. Kanneeti Loyalalo
 330. Kannulanetthi Pairula Choodu
 331. Kannulundi Choodaleva
 332. Kanta Neerela
 333. Kanulunnaa Kaanaleni
 334. Kanureppa Paataina
 335. Karuninchavaa Naa Yesuvaa
 336. Karuninchumu Mamu Parama Pithaa
 337. Kashta Nashtaalainaa
 338. Kattelapai Nee Shareeram
 339. Kavulakainaa Saadhyamaa
 340. Keerthi Hallelooyaa
 341. Keerthinthu Nee Naamamun
 342. Kodavalini Chetha Patti
 343. Konda Kona Loya Lothullo
 344. Kondalalo Konalalo
 345. Koniyaada Tharame Ninnu
 346. Konthasepu Kanabadi
 347. Koorchundunu Nee Sannidhilo
 348. Kraisthavamoka Mathamu Kaadidi
 349. Kraisthavudaa Sainikudaa
 350. Kreesthe Sarvaadhikaari
 351. Kreesthu Puttenu
 352. Kreesthulo Jeevinchu Naaku
 353. Krottha Yedu Modalu Bettenu
 354. Krungina Velalo
 355. Krupa Krupa Naa Yesu Krupaa
 356. Krupa Krupa Nee Krupa
 357. Krupa Vembadi Krupatho
 358. Krupaa Kshemamu
 359. Krupaamayudaa
 360. Krupalanu Thalanchuchu
 361. Kruthagnathan Thalavanchi
 362. Kshanamaina Gaduvadu
 363. Kshanamaina Neevu
 364. Kshanikamaina Brathukuraa
 365. Kummari O Kummari
 366. Kuthoohalam Aarbhaatame
 367. Lechinaadayyaa
 368. Lechinaaduraa
 369. Lekkinchaleni Sthothramul
 370. Lemmu Thejarillumu Ani
 371. Lemmu Thejarillumu Neeku
 372. Lokaana Eduru Choopulu
 373. Maa Goppa Devaa
 374. Maa Inti Peru
 375. Maa Oohalu Puttaka Munupe
 376. Maa Sarvaanidhi Neevayyaa
 377. Maarani Devudavu Neevenayyaa
 378. Maargam Sathyam Jeevam
 379. Maargamu Choopumu Intiki
 380. Maargamu Neevani
 381. Maargamulanu Srujinchuvaadu
 382. Maarina Manasulu
 383. Maaripovaali Ee Lokamanthaa
 384. Maarpu Chendavaa
 385. Maate Chaalayyaa
 386. Maatlaade Devudavu Neevu
 387. Madhuram Madhuram
 388. Madhuram Madhuram Nee Preme
 389. Madhuramainadi Naa Yesu Prema
 390. Mahaa Ghanudavu Mahonnathudavu
 391. Mahima Ghanathaku Arhudavu
 392. Mahima Neeke Ghanatha Neeke
 393. Mahima Neeke Prabhu
 394. Mahimagala Thandri
 395. Mahimaku Paathrudaa
 396. Mahonnathudaa Maa Devaa
 397. Mahonnathudaa Nee Krupalo
 398. Mallelammaa Mallelu
 399. Mammentho Preminchaavu
 400. Mana Madhyane Unnadi
 401. Mana Yesu Bethlahemulo
 402. Manalo Prathi Okkari
 403. Manasa Yesu Marana Baadha
 404. Manasaaraa Poojinchi
 405. Manche Leni Naa Paina
 406. Manchi Devudu Naa Yesayyaa
 407. Manchi Snehithudaa
 408. Manchivaadu Goppavaadu
 409. Mandiramuloniki Raarandi
 410. Manishi Brathuku Rangula Valayam
 411. Manishigaa Puttinodu
 412. Mannegadayyaa Mannegadayyaa
 413. Maranamu Nannemi Cheyaledu
 414. Maruvagalanaa Maralaa
 415. Maruvalenayyaa
 416. Medi Chettu Paiki Evvarekkaaru
 417. Mee Gnaapakaardhamugaa
 418. Meeru Bahugaa Phalinchinacho
 419. Meghaala Paina Mana Yesu
 420. Mellani Challani
 421. Mellani Swarame
 422. Meluko Vishwaasi Meluko
 423. Melulu Nee Melulu
 424. Moodu Dashaabdaala
 425. Moodu Naalla Muchchata Kosam
 426. Mosithivaa Naa Korakai
 427. Naa Chinni Donelo
 428. Naa Chinni Hrudayamandu
 429. Naa Chinni Hrudayamu
 430. Naa Devuni Gudaaramulo
 431. Naa Devuni Krupavalana
 432. Naa Gunde Chappudu Chesthundi
 433. Naa Hrudayamulo Nee Maatale
 434. Naa Jeevam Naa Sarvam
 435. Naa Jeevitha Kaalamantha
 436. Naa Jeevitham Prabhu Neekankitham
 437. Naa Kalavaramulanni
 438. Naa Kannula Kanneeru
 439. Naa Kannuletthi Vechiyundunu
 440. Naa Kanula Vembadi
 441. Naa Korakai Anniyu Chesenu
 442. Naa Kosamaa
 443. Naa Mano Nethramu Therachi
 444. Naa Mattukaithe
 445. Naa Naathudaa
 446. Naa Neethi Neeve
 447. Naa Notan Krottha Paata
 448. Naa Pere Theliyani Prajalu
 449. Naa Praanaaniki Praanam
 450. Naa Praanamaa Aelane
 451. Naa Praanamaa Naalo Neevu
 452. Naa Praanamaa Neeke Vandanam
 453. Naa Praanamaa Sannuthinchumaa
 454. Naa Praanamaa Sannuthinchumaa (Yehovaa)
 455. Naa Praanamaa Yehovaanu
 456. Naa Praanamaina Yesu
 457. Naa Praanapriyudaa Naa Yesu Raajaa
 458. Naa Praanapriyudaa Yesu Raajaa
 459. Naa Priya Desham
 460. Naa Priyamaina Yesu Prabhu
 461. Naa Priyudu Yesu
 462. Naa Samasthamu
 463. Naa Sankata Dukhamulella
 464. Naa Snehithudaa
 465. Naa Sthuthi Paathrudaa
 466. Naa Stuthula Paina
 467. Naa Thalli Nanu Marachinaa
 468. Naa Thandri
 469. Naa Yedala Neekunna
 470. Naa Yesayyaa Naa Rakshakaa
 471. Naa Yesayyaa Naa Sthuthiyaagamu
 472. Naa Yesu Nee Paadaala Chenthaa
 473. Naa Yesu Prabhuvaa
 474. Naa Yesu Raajaa
 475. Naa Yesu Raajyamu
 476. Naadantu Lokaana
 477. Naadu Jeevamaayene
 478. Naadu Jeevithamu
 479. Naakenno Melulu Chesithive
 480. Naaku Balamu Unnantha Varaku
 481. Naaku Chaalina Devuda Neevu
 482. Naaku Jeevamai Unna
 483. Naaku Nee Krupa Chaalunu
 484. Naalo Undi Nanu Nadipincheti
 485. Naalo Unna Aanandamu
 486. Naalo Unna Aashalanniyu
 487. Naaloni Aasha Naaloni Korika
 488. Naatho Maatlaadu Prabhuvaa
 489. Naatho Neevu Maataadinacho
 490. Naatho Neevu Maatlaadinacho
 491. Naavanni Yangeekarinchumee Devaa
 492. Nadipinchu Naa Naavaa
 493. Nadipisthaadu Naa Devudu
 494. Najareyudaa Naa Yesayyaa
 495. Nalugakunda Godhumalu
 496. Nammakamaina Devudavaina
 497. Nammakamaina Naa Prabhu
 498. Nammakamaina Naa Snehithudu
 499. Nammakuraa Nammakuraa
 500. Nannaakarshinchina Nee Sneha Bandham
 501. Nannenthagaa Preminchithivo
 502. Nannenthagaano Preminchenu
 503. Nannenthagaano Preminchina Prabhuvaa
 504. Nannu Diddumu Chinna Praayamu
 505. Nannu Gannayya Raave
 506. Nannu Kaavaga Vachchina
 507. Nanu Cherina Nee Prema
 508. Nanu Viduvaka Edabaayaka
 509. Nashiyinchedi Lokamlo
 510. Nashiyinchu Aathmalenniyo
 511. Ne Saageda Yesunitho
 512. Ne Yesuni Velugulo
 513. Nede Priyaraagam
 514. Nedo Repo Naa Priyudesu
 515. Nedu Ikkada Repu Ekkado
 516. Nedu Yesu Lechinaadu
 517. Nee Arachethilo Chekkukuntivi
 518. Nee Challanaina Needalo
 519. Nee Challani Needalo
 520. Nee Charanamule Nammithi
 521. Nee Chethi Kaaryamulu
 522. Nee Chethilo Rottenu Nenayya
 523. Nee Chethitho Nannu Pattuko
 524. Nee Dayalo Nee Krupalo
 525. Nee Dayalo Nenunna
 526. Nee Deergha Shaanthame
 527. Nee Dhanamu Nee Ghanamu
 528. Nee Jaldaru Vrukshapu
 529. Nee Jeevitham Kshana Bhanguram
 530. Nee Jeevitham Kshana Bhanguram
 531. Nee Jeevitham Neeti Budagaa
 532. Nee Jeevithamulo
 533. Nee Koraku Naa Praanam
 534. Nee Krupa Leni Kshanamu
 535. Nee Krupa Naaku Chaalunu
 536. Nee Krupa Nithyamundunu
 537. Nee Naamam Naa Gaanam
 538. Nee Naamame Eda
 539. Nee Needalona
 540. Nee Nirnayam
 541. Nee Paadaale Naaku Sharanam
 542. Nee Paadam Mrokkedan
 543. Nee Pada Sevaye Chaalu
 544. Nee Prema Entho
 545. Nee Prema Maadhuryamu
 546. Nee Premaa Nee Karunaa
 547. Nee Premalo Nundi Nannu
 548. Nee Preme Naaku Chaalayyaa
 549. Nee Priya Prabhuni Sevakai
 550. Nee Raktha Dhaarale
 551. Nee Rakthame Nee Rakthame
 552. Nee Roopu Chooda
 553. Nee Sannidhilo Nenunna
 554. Nee Sannidhilo Santhoshamu
 555. Nee Sannidhiye Naa
 556. Nee Swaramu
 557. Nee Vaakyame Naa Paadaalaku
 558. Nee Vaakyame Nannu Brathikinchenu
 559. Needentho Karunaa
 560. Needu Premaku Haddu Ledayaa
 561. Needu Vishwaasyatha
 562. Neekante Nammadagina
 563. Neekasaadhyamainadi Ediyu Ledu
 564. Neeke Naa Aaraadhanaa
 565. Neeku Entha Chesinaa
 566. Neeku Ishtudigaa
 567. Neeku Saati Evaru Leru
 568. Neeli Aakaashamlo
 569. Neethi Nyaayamulu
 570. Neethi Sooryudaa Yesu
 571. Neethigala Yehovaa Sthuthi
 572. Neetho Gadipe Prathi Kshanamu
 573. Neetho Nenu Naduvaalani
 574. Neetho Nundani Brathuku
 575. Neetho Samamevaru
 576. Neetho Sneham Cheyaalani
 577. Neethone Gadipeyaalani
 578. Neethone Ne Nadavaalani
 579. Neeve Aasha Neeve Shwaasa
 580. Neeve Naa Devudavu
 581. Neeve Naa Praanam Sarvam
 582. Neeve Naa Praanamu
 583. Neeve Naa Rakshana
 584. Neeve Naa Santhosha Gaanamu
 585. Neeve Nannu Korukunnaavu
 586. Neeve Neeve Naa Thodunna
 587. Neevennaallu Rendu Thalampulatho
 588. Neevu Chesina Mellaku
 589. Neevu Chesina Upakaaramulaku
 590. Neevu Leka Kshanamainaa
 591. Neevu Leni Roju
 592. Neevu Praardhana Cheyunappudu
 593. Neevu Thadithe Thalupu Theeyanaa
 594. Neevu Thappa Naakee Lokamlo
 595. Neevunte Naaku Chaalu Yesayyaa
 596. Nemmadi Ledaa
 597. Nenante Neekenduko
 598. Nenemainaa Prabhuvaa
 599. Nenerugudunu Oka Snehithuni
 600. Nenu Pilisthe Paruguna
 601. Nenu Thaggaali Yesu
 602. Nenu Velle Maargamu
 603. Nenunnaa Nenunnaa
 604. Nenunu Naa Inti Vaarunu
 605. Nesthamaa Priya Nesthamaa
 606. Nibbaram Kaligi
 607. Nibbaramutho Naa Yesuke
 608. Nijamugaa Mora Pettina
 609. Ningilo Devudu
 610. Ninne Ninne Nammukunnaanayyaa
 611. Ninne Ninne Ne Koluthunayyaa
 612. Ninne Preminthunu
 613. Ninnu Choodaga Vachchinaaduraa
 614. Ninnu Kaapaadu Devudu
 615. Ninnu Thalachi
 616. Ninu Cheraga Naa Madi
 617. Ninu Choose Kannulu
 618. Ninu Paadaalani
 619. Ninu Sthuthinchinaa Chaalu
 620. Nithya Jeevapu Raajyamulo
 621. Nithya Prematho
 622. Nithyamu Sthuthinchinaa
 623. Noothana Parachumu Devaa
 624. Noothana Samvathsaram
 625. Nuvvuleni Nannu Oohinchalenu
 626. O Kraisthavaa Yuvakaa
 627. O Kreesthu Sanghamaa
 628. O Maanavaaa
 629. O Maanavaa Nee Paapam
 630. O Praardhanaa Supraardhanaa
 631. O Prabhuvaa O Prabhuvaa
 632. O Sadbhakthulaaraa
 633. O Sanghamaa Sarvaangamaa
 634. O Yesu Nee Prema
 635. Oka Kshanamaina
 636. Oka Varamadigithini Yesayyaa
 637. Okani Thalli Aadarinchunatlu
 638. Okkade Yesu Okkade
 639. Ontarivi Kaavu
 640. Oohinchalenayyaa Vivarinchalenayyaa
 641. Oohinchaleni Kaaryamulu
 642. Oohinchaleni Melulatho Nimpina
 643. Oranna Oranna
 644. Paadanaa Mounamugaane
 645. Paapamerugani Paavanaathmuni
 646. Paathaalamlo Aathmala Aartha Naadam
 647. Paavuramaa Sanghamupai
 648. Padamulu Chaalani Prema
 649. Padivelalo Athi Priyudu
 650. Padivelalo Athi Sundarudaa
 651. Pailam Kodukaa
 652. Painunna Aakaashamandunaa
 653. Paradeshulamo Priyulaaraa
 654. Paralokame Naa Anthapuram
 655. Paralokamlo Unna Maa Yesu
 656. Paralokamu Naa Deshamu
 657. Parama Jeevamu
 658. Paravaasini Ne Jagamuna
 659. Parishuddha Parishuddha
 660. Parishuddhudaa Naa Yesayyaa
 661. Parishuddhudaa Paavanudaa
 662. Parishuddhudu Parishuddhudu
 663. Parugetthedaa Parugetthedaa
 664. Peda Naruni Roopamu Dharinchi
 665. Pondithini Nenu
 666. Poraatam Aathmeeya Poraatam
 667. Praanamaa Naa Praanamaa
 668. Praaneshwara
 669. Praardhana Praardhana
 670. Praardhana Shakthi Naaku
 671. Praardhana Vinedi Paavanudaa
 672. Praardhana Vinnaavayyaa
 673. Prabhu Hastham Naapai Nundi
 674. Prabhu Sannidhilo Aanandame
 675. Prabhu Yesu Naa Rakshakaa
 676. Prabhu Yesuni Poojinchedam
 677. Prabhu Yesuni Vadanamulo
 678. Prabhuvaa Ee Aanandam
 679. Prabhuvaa Kaachithivi
 680. Prabhuvaa Maaku Neevichchina
 681. Prabhuvaa Ne Ninnu Nammi
 682. Prabhuvaa Neeve Naadu Sharanam
 683. Prabhuvaa Ninu Keerthinchutaku
 684. Preethigala Mana Yesu
 685. Prema Lenivaadu Paralokaaniki
 686. Prema Yesayyaa Premaa
 687. Prema Yesuni Prema
 688. Premaa Ane Maayalo
 689. Premagala Maa Prabhuvaa
 690. Premagala Yesayyaa
 691. Premalo Paddaanu
 692. Premincheda Yesu Raajaa
 693. Preminchedan Adhikamugaa
 694. Preminchu Devudu
 695. Preminthunu Ninne
 696. Priya Sanghasthulaaraa
 697. Priya Yesu Naatha
 698. Priya Yesu Nirminchithivi
 699. Priya Yesu Raajunu
 700. Priyamaina Yesayyaa Premake Roopamaa
 701. Punarutthaanudaa
 702. Puvvulaantidi Jeevitham
 703. Raajaa Nee Bhavanamulo
 704. Raajaa Nee Sannidhilone
 705. Raajaadhi Raaja
 706. Raajula Raajaa
 707. Raajula Raajula Raaju
 708. Raajulaku Raajaina Ee
 709. Raajulaku Raaju Puttenayya
 710. Raakada Prabhuni Raakada
 711. Raakada Samayamlo
 712. Raakadane Railu Bandi
 713. Raaraaju Janminche Ilalona
 714. Raaraaju Janminchinaadu
 715. Raare Mana Yesu Swaamini
 716. Raare Raare O Janulaaraa
 717. Raathri Nedu Rakshakundu
 718. Raavayyaa Yesayyaa
 719. Raavayya Yesunaadhaa
 720. Rakshakudaa Yesu Prabho
 721. Rakshakundudayinchinaadata
 722. Rammanuchunnaadu Ninnu
 723. Randi Randi Randayo
 724. Randi Randi Yesuni Yoddaku
 725. Randi Suvaartha Sunaadamutho
 726. Randi Uthsaahinchi Paadudamu
 727. Rende Rende Daarulu
 728. Ruchi Choochi Erigithini
 729. Saageti Ee Jeeva Yaathralo
 730. Saagi Saagi Pommu
 731. Saagilapadi Mrokkedamu
 732. Saakshyamichcheda
 733. Sadaa Kaalamu Neetho Nenu
 734. Sahodarulaaraa
 735. Sajeeva Saakshulugaa
 736. Sajeevudavaina Yesayyaa
 737. Sakalamu Cheyu
 738. Samaanulavru Prabho
 739. Samardhavanthudavaina
 740. Samarpana Cheyumu Prabhuvunaku
 741. Samayamu Poneeyaka
 742. Sameepimparaani Thejassulo
 743. Sameepincharaani Thejassulo
 744. Sandehamela
 745. Sangeetha Naadamutho
 746. Sannuthinthu Yesu Swaami
 747. Sannuthinthumo Prabho
 748. Santhosha Geethamu Paadedanu
 749. Santhoshame Samaadhaaname
 750. Sari Cheyumo Devaa
 751. Sari Raarevvaru
 752. Sarva Chitthambu Needenayyaa
 753. Sarva Krupaanidhiyagu Prabhuvaa
 754. Sarva Srushtiloni
 755. Sarva Yugamulalo Sajeevudavu
 756. Sarvaanga Kavachamu Neeve
 757. Sarvaanga Sundaraa
 758. Seeyonu Nee Devuni
 759. Seeyonu Paatalu Santhoshamugaa
 760. Seeyonulo Sthiramaina
 761. Shaaronu Rojaa Yese
 762. Shaashwatha Krupanu
 763. Shaashwatha Prematho
 764. Shaashwathamaina Prematho
 765. Shaashwathamainadi
 766. Shaashwathamu Kaadu
 767. Shatha Koti Raagaalu Vallinchina
 768. Shiramu Meeda Mulla Saakshigaa
 769. Shodhanaa Baadhalu
 770. Shree Yesundu Janminche
 771. Shreshtamaina Naamam
 772. Shruthi Chesi Ne Paadanaa
 773. Shubha Vela Sthothra Bali
 774. Shuddha Hrudayam
 775. Shuddha Raathri
 776. Shuddhudavayyaa
 777. Siluva Chentha Cherina Naadu
 778. Siluva Dhyaanam
 779. Siluva Saakshigaa
 780. Siluvalo Aa Siluvalo
 781. Siluvalo Bali Aina
 782. Siluvalo Saagindi Yaathra
 783. Siluvanu Gelichina
 784. Siluve Naa Sharaneeynu Raa
 785. Silvalo Naakai Kaarchenu
 786. Snehithudaa Naa Hithudaa
 787. Snehithudaa Naa Snehithudaa
 788. Solipovaladu Manassaa
 789. Sonthamai Povaali Naa Yesutho
 790. Srushti Karthaa Yesu Devaa
 791. Sthothrabali Sthothrabali
 792. Sthothram Chellinthumu
 793. Sthothramu Sthuthi Chellinthumu
 794. Sthothramu Sthuthi Sthothramu
 795. Sthothrinthumu Ninu
 796. Sthuthi Mahima Yesu Neeke
 797. Sthuthi Paadeda Ne Prathi Dinamu
 798. Sthuthi Paathrudaa Sthothraarhudaa
 799. Sthuthi Simhaasanaaseenudaa
 800. Sthuthinchedanu Sthuthinchedanu
 801. Sthuthinchi Paadedam
 802. Sthuthiyinchedaa Nee Naamam
 803. Sthuthiyinchi Keerthinchi
 804. Sthuthiyu Mahima Ghanatha Neeke
 805. Sthuthula Meeda Aaseenudaa
 806. Sthuthula Meeda (Hallelujah)
 807. Sthuthulaku Paathrudaa (Anni Velalo)
 808. Sthuthulaku Paathrudu Yesayyaa
 809. Sthuthulapai Aaseenudaa
 810. Sudhaa Madhura Kiranaala
 811. Sugunaala Sampannudaa
 812. Suvaarthanu Prakatimpavaa
 813. Sweekarinchumayaa Naathaa
 814. Thaara Velisindi
 815. Thallilaa Laalinchunu
 816. Thambura Sithaara Naadamutho
 817. Thandri Naa Yesayyaa
 818. Thanuvu Naa Didigo
 819. Thappipoyina Kumaarudanayyaa
 820. Thara Tharaalalo Yuga Yugaalalo
 821. Tharaalu Maarinaa
 822. Theliyadaa Neeku Theliyadaa
 823. Thellaarindi Vela
 824. Thene Kanna Theeyanainadi
 825. Thodu Lerani Kumilipoku
 826. Tholakari Vaana
 827. Thoorpu Dikka Chukka Butte
 828. Thraahimaam Kreesthu Naatha
 829. Thrithvaikamaa
 830. Thuppu Patti Povuta Kante
 831. Thyaagamentha Chesaavu Devaa
 832. Ullaasa Jeevitham
 833. Unna Paatuna Vachchuchunnaanu
 834. Unnaadu Devudu Naaku Thodu
 835. Unnatha Sthalamulalo
 836. Uthaka Meeda Thalupu
 837. Uthsaaha Gaanamu Chesedamu
 838. Vaadabaarani Vishwaasam
 839. Vaadabaarani Vishwaasamutho
 840. Vaakyame Shareera Dhaariyai
 841. Vandanambonarthumo
 842. Varninchalenu
 843. Varninchalenu Vivarinchalenu
 844. Varsha Dhaaragaa Raava
 845. Varshimpanee Varshimpanee
 846. Veeche Gaalullo
 847. Veenulaku Vindulu Chese
 848. Vendi Bangaaraala Kanna
 849. Vetakaani Urilo Nundi
 850. Vevela Doothalatho
 851. Veyi Nollatho Sthuthiyinchinaa
 852. Vidheyatha Kaligi Jeevinchutaku
 853. Vidheyathake Ardhamu Cheppina
 854. Viduvadhu Maruvadhu
 855. Viduvanu Ninu Edabaayanani
 856. Vijaya Geethamu Manasaara
 857. Vijaya Geethamul Paadare
 858. Vijayaseeludaa
 859. Vikasinchu Pushpamaa
 860. Viluvainadi Nee Jeevitham
 861. Vinavaa Manavi
 862. Vinthaina Thaaraka
 863. Vinumaa Yesuni Jananamu
 864. Virisina Hrudayaalaku
 865. Vivaahamannadi
 866. Yaakobu Baavi Kaada
 867. Yavvanudaa
 868. Yehova Naa Aashrayam
 869. Yehova Naa Moralaalinchenu
 870. Yehovaa Dayaaludu Sarva Shakthimanthudu
 871. Yehovaa Maa Kaapari
 872. Yehovaa Mahima Nee Meeda
 873. Yehovaa Naa Balamaa
 874. Yehovaa Naa Kaapari
 875. Yehovaa Nee Naamamu
 876. Yehovaa Needu Melulanu
 877. Yehovaaku Sthuthulu Paadandi
 878. Yehovaanu Sannuthinchedan
 879. Yehovaanu Sthuthiyinchu
 880. Yehovaaye Naa Balamu
 881. Yesayya Naamamlo
 882. Yesayya Maata
 883. Yesayya Maata Bangaaru Moota
 884. Yesayya Maata Viluvaina
 885. Yesayya Rakthamu
 886. Yesayyaa Kanikarapoornudaa
 887. Yesayyaa Naa Doraa
 888. Yesayyaa Naa Hrudaya Spandana
 889. Yesayyaa Naa Hrudayaabhilaasha
 890. Yesayyaa Naa Praana Naathaa
 891. Yesayyaa Naa Yesayyaa
 892. Yesayyaa Naa Yesayyaa (Raakada)
 893. Yesayyaa Nee Naamamune
 894. Yesayyaa Nee Prema
 895. Yesayyaa Ninnu Choodaalani
 896. Yesayyaa Praana Naathaa
 897. Yese Daivamu
 898. Yese Goppa Devudu
 899. Yese Janmincheraa
 900. Yese Naa Aashrayamu
 901. Yese Naa Maargamu
 902. Yese Naa Parihaari
 903. Yesu Devaa Nanu Konipovaa
 904. Yesu Goriya Pillani Nenu
 905. Yesu Jananamu
 906. Yesu Kreesthu Puttenu Nedu
 907. Yesu Maatho Neevundagaa
 908. Yesu Manchi Devudu
 909. Yesu Naamam
 910. Yesu Nan Preminchithivi
 911. Yesu Nee Naamaamruthamu
 912. Yesu Nee Vaaramu
 913. Yesu Neeve Chaalu Naaku
 914. Yesu Ninnu Nenu
 915. Yesu Parishuddha Naamamunaku
 916. Yesu Prabhuni Sthuthinchuta
 917. Yesu Raaja Naalo Ninnu
 918. Yesu Raaju Raajula Raajai
 919. Yesu Raajugaa Vachchuchunnaadu
 920. Yesu Raajyamunaku Sainikulam
 921. Yesu Rakshakaa
 922. Yesu Rakthame Jayam
 923. Yesu Rakthamulo
 924. Yesu Sarvonnathudaa
 925. Yese Sathyam
 926. Yesu Vanti Sundarudu
 927. Yesuni Naa Madilo
 928. Yesuni Naamamlo Shakthi
 929. Yesuni Naamamulo
 930. Yesuni Prema Yesu Vaartha
 931. Yesutho Teevigaanu Podamaa
 932. Yoodaa Sthuthi Gothrapu
 933. Yuddhamu Yehovaade

113 thoughts on “Telugu Songs

 1. Hi brother,

  Can you please add titles in English too so that it will be ease for ppl like me who can’t read Telugu can find songs easily.
  Thanks in advance.

 2. Dear Brother, Praise be to GOD!!!…… I really want to thank you for making lyrics available for these wonderful songs, i am able to recollect these songs so close to heart and worship the LORD.

 3. Praise the Lord brother, miru song lyrics dwara adbutamina paricharya chestunnaru. Naku ee site entho usefull ga vundi. Regular ga follow avtunnanu. mp3 kuda vunte bagundedi. Song request lo oka req pettanu. please try cheyandi chala manchi song adi. Thankyou

  • Praise the Lord Brother!
   Ee Site meeku chaalaa useful ga unnanduku Devudini Sthuthisthu Unnaanu. Meeru request chesina Song naaku raadu mariyu ekkadaa dorakaledu. Oka vela dorikithe add chesthaanu.

Leave a Reply