Telugu Songs


 1. అగ్ని మండించు
 2. అడగక ముందే
 3. అడవి చెట్ల నడుమ
 4. అడిగినది కొంతే అయినా
 5. అడుగడుగున రక్త బింధువులే
 6. అడుగుడి మీకు ఇవ్వబడును
 7. అత్యున్నత సింహాసనముపై
 8. అత్యున్నత సింహాసనముపై (యేసన్న)
 9. అత్యున్నతమైనది యేసు నామం
 10. అదిగో నా నావ
 11. అదే అదే ఆ రోజు
 12. అన్ని కాలంబుల
 13. అన్ని నామముల కన్న
 14. అన్ని నామముల కన్న ఘనమైన
 15. అన్ని వేళల ఆరాధన
 16. అన్ని వేళల వినువాడు
 17. అన్నిటి కన్నా ప్రార్థనే మిన్న
 18. అన్నీ సాధ్యమే
 19. అనుదినము ప్రభుని
 20. అనుదినం ఆ ప్రభుని వరమే
 21. అపరాధిని యేసయ్యా
 22. అబ్రాహాము ఇస్సాకు యాకోబునకు
 23. అమ్మల్లారా ఓ అక్కల్లారా
 24. అమ్మా అని నిన్ను పిలువనా
 25. అమూల్య రక్తము ద్వారా
 26. అమూల్య రక్తం
 27. అయ్యా నా కోసం కల్వరిలో
 28. అర్పించుచుంటిని యేసయ్యా
 29. అరుణ కాంతి కిరణమై
 30. అల్ఫా ఒమేగయైన
 31. అవధులే లేనిది
 32. అంకితం ప్రభూ నా జీవితం
 33. అంజలి ఘటియింతు
 34. అంతా నా మేలుకే
 35. అంతే లేని నీ ప్రేమ ధార
 36. అందమైన మధురమైన
 37. అందరికి కావాలి
 38. అందరు నన్ను విడచినా
 39. అందరు మెచ్చిన అందాల
 40. అందాల ఉద్యానవనమా
 41. అందాలతార
 42. అందాలు చిందే
 43. అంబరానికి అంటేలా
 44. ఆ దరి చేరే దారే కనరాదు
 45. ఆ భోజన పంక్తిలో
 46. ఆ రాజే నా రాజు
 47. ఆకర్షించే ప్రియుడా
 48. ఆకశాన తార ఒకటి
 49. ఆకాశ మహాకాశంబులు
 50. ఆకాశ వాసులారా
 51. ఆకాశమందున్న ఆసీనుడా
 52. ఆకాశమా ఆలకించుమా
 53. ఆకాశం అమృత జల్లులు
 54. ఆకాశంబున్ దూతలు
 55. ఆగక సాగుమా
 56. ఆడెదన్ పాడెదన్
 57. ఆత్మ దీపమును
 58. ఆత్మ విషయమై
 59. ఆధారం నాకు ఆధారం
 60. ఆధారం నీవేనయ్యా
 61. ఆనంద యాత్ర
 62. ఆనందమానందమే
 63. ఆనందము ప్రభు నాకొసగెను
 64. ఆనందముగా యెహోవా నీ
 65. ఆనందమే పరమానందమే
 66. ఆనందింతు నీలో దేవా
 67. ఆయనే నా సంగీతము
 68. ఆరంభమయ్యింది రెస్టోరేషన్
 69. ఆరాధన అధిక స్తోత్రము
 70. ఆరాధన అందుకో
 71. ఆరాధన ఆరాధన
 72. ఆరాధన నీకే
 73. ఆరాధన యేసు నీకే
 74. ఆరాధన స్తుతి ఆరాధన
 75. ఆరాధనకు యోగ్యుడా
 76. ఆరాధించెద నిను మది పొగడెద
 77. ఆరాధించెదను నిన్ను
 78. ఆరిపోయే దీపంలా
 79. ఆలయంలో ప్రవేశించండి
 80. ఆలోచనలో గొప్పవాడా
 81. ఆవేదన నేనొందను
 82. ఆశ తీర నా యేసు స్వామిని
 83. ఆశపడకు ఈ లోకం కోసం
 84. ఆశ్చర్య కార్యముల్ చేయును యేసు
 85. ఆశ్చర్యకరుడా ఆలోచనకర్త
 86. ఆశ్చర్యాకరుడా (యేసన్న)
 87. ఆశ్చర్యకరుడా స్తోత్రం
 88. ఆశ్చర్యకరుడు ఆలోచనకర్త
 89. ఆశ్చర్యమైన ప్రేమ
 90. ఆశ్రయదుర్గమా నా యేసయ్యా
 91. ఆశ్రయుడా నా అభిశక్తుడా
 92. ఆశీర్వాదంబుల్ మా మీద
 93. ఆహా ఆనందమే
 94. ఆహా ఆనందమే (సీయోను)
 95. ఆహా మహాత్మ
 96. ఆహా యేమానందం
 97. ఇకనైన కానీ
 98. ఇది కోతకు సమయం
 99. ఇది శుభోదయం
 100. ఇదిగో దేవా ఈ హృదయం
 101. ఇదిగో దేవా నా జీవితం
 102. ఇదిగో దేవుని గొర్రెపిల్లా
 103. ఇదియే సమయంబు రండి
 104. ఇదియేనయ్య మా ప్రార్థన
 105. ఇదే నా కోరిక
 106. ఇదే నా హృదయ వాంఛన
 107. ఇదేనా న్యాయమిదియేనా
 108. ఇన్నేళ్లు ఇలలో
 109. ఇబాదత్ కరో
 110. ఇమ్మానుయేలు దేవుడా
 111. ఇమ్మానుయేలు రక్తము
 112. ఇయ్యాల ఇంట్ల రేపు మంట్ల
 113. ఇరువది నలుగురు పెద్దలతో
 114. ఇసుక మీద ఇల్లు కట్టకు
 115. ఇహమందున ఆ పరమందు
 116. ఇళ్లలోన పండుగంట
 117. ఇంటి మీద నున్న
 118. ఇంత కాలం
 119. ఇంతలోనే కనబడి
 120. ఈ జీవితం విలువైనది
 121. ఈ తరం యువతరం
 122. ఈ దినమెంతో
 123. ఈ దినం
 124. ఈ దినం సదా
 125. ఈలాటిదా యేసు ప్రేమ
 126. ఈ లోక యాత్రాలో
 127. ఈ లోకంలో జీవించెదను
 128. ఉతక మీద తలుపు
 129. ఉత్సాహ గానము చేసెదము
 130. ఉదయించె దివ్య రక్షకుడు
 131. ఉన్నత స్థలములలో
 132. ఉన్నపాటున వచ్చుచున్నాను
 133. ఉన్నాడు దేవుడు నాకు తోడు
 134. ఉపవాసంతో ప్రార్ధనలో
 135. ఉల్లాస జీవితం
 136. ఊహకు అందని కార్యముల్
 137. ఊహించలేనయ్యా వివరించలేనయ్యా
 138. ఊహించలేని కార్యములు
 139. ఊహించలేని మేలులతో నింపిన
 140. ఎక్కడెక్కడో పుట్టి
 141. ఎక్కడో మనసు వెళ్ళిపోయింది
 142. ఎట్టి వాడో యేసు
 143. ఎటు చూచినా
 144. ఎడబాయని నీదు కృప
 145. ఎనలేని ప్రేమ
 146. ఎన్ని తలచినా
 147. ఎన్ని మార్లు
 148. ఎన్నో ఎన్నో మేలులు చేసావయ్యా
 149. ఎల్లలు లేనిది
 150. ఎల్లవేళలందు
 151. ఎలా మరువగలనయ్యా
 152. ఎలోహిం ఎలోహిం
 153. ఎవరి కోసమో ఈ ప్రాణ త్యాగము
 154. ఎవరికి ఎవరు
 155. ఎవరితో నీ జీవితం
 156. ఎవరు నన్ను చేయి విడచినన్‌
 157. ఎవరున్నారయ్యా
 158. ఎవరున్నారు నాకిలలో
 159. ఎవరూ లేక ఒంటరినై
 160. ఎవరూ సమీపించలేని
 161. ఎవరో తెలుసా యేసయ్యా
 162. ఎంత అధ్బుతమైన కృప
 163. ఎంత చెప్పిన వాక్యమినక పోతివి
 164. ఎంత జాలి యేసువా
 165. ఎంత దూరమైనా
 166. ఎంత పెద్ద పోరాటమో
 167. ఎంత మధురము
 168. ఎంత మంచి కాపరి
 169. ఎంత మంచి దేవుడవయ్యా
 170. ఎంత మంచి దేవుడవేసయ్యా
 171. ఎంతటి వాడను నేను
 172. ఎంతెంత భారమాయె ఆ సిలువ
 173. ఎంతో భాగ్యంబు
 174. ఎంతో వింత
 175. ఎంతో సుందరుడమ్మ తాను
 176. ఎందరో ఎందరు ఎందరో
 177. ఎందుకో ఈ ప్రేమ
 178. ఎందుకో దేవా ఇంతటి ప్రేమా
 179. ఎందుకో నన్నింతగా నీవు
 180. ఎందుకో నన్ను నీవు
 181. ఏ పాపమెరుగని
 182. ఏ బాధ లేదు ఏ కష్టం లేదు
 183. ఏ యోగ్యతా లేని నన్ను
 184. ఏ రీతి నీ ఋణం
 185. ఏ రీతి స్తుతియింతును
 186. ఏ రీతి స్తుతియింతునో
 187. ఏ వైపు చూసినా
 188. ఏ సమయమందైనా
 189. ఏడానుంటివిరా
 190. ఏడుస్తున్నాడేమో యేసయ్య
 191. ఏమని పాడను
 192. ఏమివ్వగలనయ్య నా యేసయ్యా
 193. ఏం చేసానయ్యా నీకోసం
 194. ఒక వరమడిగితిని యేసయ్యా
 195. ఒక క్షణమైన
 196. ఒకని తల్లి ఆదరించునట్లు
 197. ఒక్కడే యేసు ఒక్కడే
 198. ఒంటరివి కావు
 199. ఓ ఇశ్రాయేలు
 200. ఓ క్రీస్తు సంఘమా
 201. ఓ క్రైస్తవ యువకా
 202. ఓ నావికా
 203. ఓ ప్రభువా ఓ ప్రభువా
 204. ఓ ప్రార్ధనా సుప్రార్ధనా
 205. ఓ మానవా
 206. ఓ మానవా నీ పాపం
 207. ఓ యేసు నీ ప్రేమ
 208. ఓ సద్భాక్తులారా
 209. ఓ సంఘమా సర్వాంగమా
 210. ఓరన్న  ఓరన్న
 211. కట్టెలపై నీ శరీరం
 212. కదలకుందువు
 213. కనలేని కనులేలనయ్యా
 214. కన్న తల్లి చేర్చునట్లు
 215. కని విని ఎరుగని కరుణకు
 216. కనురెప్ప పాటైన
 217. కనులున్నా కానలేని
 218. కన్నులనెత్తి పైరుల చూడు
 219. కన్నీటి లోయలలో
 220. కన్నీరే మనిషిని బాధిస్తుంది
 221. కన్నీరేలమ్మా
 222. కన్నీళ్లతో పగిలిన గుండెతో
 223. కన్నులుండి చూడలేవ
 224. కమ్మని బహుకమ్మని
 225. కరుణించవా నా యేసువా
 226. కరుణించుము మము పరమ పితా
 227. కలనైనా ఇలనైనా
 228. కలములతో రాయగలమా
 229. కలలా ఉన్నది
 230. కలవంటిది నీ జీవితము
 231. కల్వరి సిలువలో యేసయ్య
 232. కల్వరిగిరిలోన సిల్వలో
 233. కల్వరిలోన చేసిన యాగం
 234. కలువరి గిరి నుండి
 235. కలువరి గిరి సిలువలో
 236. కలువరి సిలువ
 237. కలువరిగిరిలో సిలువధారియై
 238. కల్లుండి చూడలేని
 239. కల్యాణం కమనీయం
 240. కవులకైనా సాధ్యమా
 241. కష్ట నష్టాలైనా
 242. కళ్ళల్లో కన్నీరెందుకు
 243. కంట నీరేల
 244. కానెన్నడు నేను అనాథను
 245. కాలం సమయం నాదేనంటూ
 246. కావలివాడా ఓ కావలివాడా
 247. కావలెనా యేసయ్య బహుమానము
 248. క్రిస్మస్ అంటేనే
 249. క్రిస్మస్ పండుగ
 250. క్రిస్మస్ వచ్చిందయ్యా
 251. క్రిస్మస్ శుభదినం
 252. కీర్తి హల్లెలూయా
 253. కీర్తింతు నీ నామమున్
 254. క్రీస్తు పుట్టెను
 255. క్రీస్తులో జీవించు నాకు
 256. క్రీస్తే సర్వాధికారి
 257. కుతూహలం ఆర్భాటమే
 258. కుమ్మరి ఓ కుమ్మరి
 259. కుమ్మరి చేతిలో
 260. కూర్చుందును నీ సన్నిధిలో
 261. కృతజ్ఞతన్ తలవంచి
 262. కృప కనికరముల
 263. కృప కృప నా యేసు కృపా
 264. కృప కృప నీ కృప
 265. కృప వెంబడి కృపతో
 266. కృపలను తలంచుచు
 267. కృపా సత్య సంపూర్ణుడా
 268. కృపా క్షేమము
 269. కృపామయుడా
 270. కృంగిన వేళలో
 271. క్రైస్తవ జీవితం
 272. క్రైస్తవమొక మతము కాదిది
 273. క్రైస్తవుడా సైనికుడా
 274. కొడవలిని చేత పట్టి
 275. కొనియాడ తరమే నిన్ను
 276. క్రొత్త యేడు మొదలు బెట్టెను
 277. కొండ కోన లోయలోతుల్లో
 278. కొండల తట్టు
 279. కొండలలో కోనలలో
 280. కొంతసేపు కనబడి
 281. ఖామోష్ రాతో కి
 282. గడచిన కాలము
 283. గత కాలమంత
 284. గమ్యం చేరాలని
 285. గాడాంధకారపు లోయలో
 286. గాఢాంధకారములో నే నడచిన
 287. గాయాములన్ గాయములన్
 288. గాలి సముద్రపు అలలకు
 289. గాలించి చూడరా
 290. గీతం గీతం
 291. గుణవతి అయిన భార్య
 292. గూడు లేని గువ్వనై
 293. గూడు లేని గువ్వలా
 294. గొప్ప దేవుడవని
 295. గొర్రెపిల్ల జీవ గ్రంథమందు
 296. గొర్రెపిల్ల వివాహోత్సవ
 297. గొంతు ఎత్తి చాటెదాను
 298. ఘనమైన నా యేసయ్యా
 299. చాచిన చేతులు నీవే
 300. చాలునయ్య నీ కృప
 301. చాలునయ్యా చాలునయ్యా
 302. చాహే తుమ్ కో
 303. చిట్టి పొట్టి పాపను నేను
 304. చిత్ర చిత్రాల వాడే
 305. చిన్న గొర్రెపిల్లను నేను
 306. చిన్నారి బాలగా
 307. చిన్ని చిన్ని చేతులతో
 308. చిన్ని మనసుతో నిన్ను
 309. చిరకాల స్నేహితుడా
 310. చిరు దివ్వెల వెలుగులతో
 311. చిరుగాలి వీచినా
 312. చింత లేదిక
 313. చింతెందుకు నీకు దిగులెందుకు
 314. చిందింది రక్తం
 315. చీకటి లోయలో
 316. చూచితివే నా కన్నీటిని
 317. చూచుచున్న దేవుడవయ్యా
 318. చూచుచున్న దేవుడవు
 319. చూచుచున్నాము నీ వైపు
 320. చూడరే సిలువను
 321. చూపుల వలన కలిగేది
 322. చెట్టు చూస్తే పచ్చగుంది
 323. చెప్పలేను బాబోయ్
 324. చేయి పట్టుకో
 325. జగతికి వెలుగును తెచ్చెనులే
 326. జన్మించినాడురా రాజు
 327. జన్మించెను ఒక తార
 328. జయ జయ యేసు
 329. జయమిచ్చిన దేవునికి
 330. జయం జయం
 331. జయించువారిని
 332. జాగ్రత్త, భక్తులారా
 333. జాగోరే జాగోరే
 334. జీవ నాధ ముక్తి దాత
 335. జీవన తొలి సంధ్య
 336. జీవనదిని నా హృదయములో
 337. జీవమా యేసయ్యా
 338. జీవితమంటే మాటలు కాదు
 339. జీవితమంతా నీ ప్రేమ
 340. జీవితంలో నీలా ఉండాలని
 341. జీవితంలో నేర్చుకున్నాను
 342. జీవితాంతము నే నీతో
 343. జీవించుచున్నావన్న
 344. జుంటి తేనె ధారల కన్నా
 345. జుంటె తేనె కన్నా
 346. జై జై జై యేసయ్యా
 347. జ్యోతిర్మయుడా
 348. తనువు నా దిదిగో
 349. తప్పిపోయిన కుమారుడనయ్యా
 350. తరతరాలలో యుగయుగాలలో
 351. తరాలు మారినా
 352. తరాలు మారినా యుగాలు మారినా
 353. తలవంచకు నేస్తమా
 354. తల్లిలా లాలించును
 355. తండ్రి నా యేసయ్యా
 356. తంబుర సితార నాదముతో
 357. తార వెలిసింది
 358. త్యాగమెంత చేసావు దేవా
 359. త్రాహిమాం క్రీస్తు నాథ
 360. త్రిత్వైకమా
 361. తుప్పు పట్టి పోవుటకంటే
 362. తూర్పు దిక్కు చుక్క బుట్టె
 363. తెల్లారింది వేళ
 364. తెలియదా? నీకు తెలియదా?
 365. తేనెకన్న తీయనైనది
 366. తొలకరి వాన
 367. తోడు లేరని కుమిలిపోకు
 368. దవలవర్ణుడా
 369. దారి తప్పి పోతున్నావా
 370. దావీదు వలె నాట్యమాడి
 371. ద్రాక్షావల్లివి నీవైతే
 372. దిక్కులన్ని నీవేలే
 373. దిక్కులెన్ని తిరిగినా
 374. దినదినము విజయము
 375. దినదినంబు యేసుకు
 376. దినమెల్ల నే పాడినా
 377. దివినేలు స్తోత్రార్హుడా
 378. దుర్దినములు రాకముందే
 379. దూత పాట పాడుడి
 380. దేవ దాసపాలక
 381. దేవ సంస్తుతి చేయవే
 382. దేవర నీ దీవెనలు
 383. దేవా నా దేవా
 384. దేవా నా దేవా నీవే నా కాపరి
 385. దేవా నా మొర ఆలకించుమా
 386. దేవా నా హృదయముతో
 387. దేవా నీ గొప్పకార్యములన్
 388. దేవా నీ తలంపులు
 389. దేవా నీ నామం
 390. దేవా నీ సాక్షిగా
 391. దేవా పాపిని
 392. దేవా మహోన్నతుడా
 393. దేవా మా కుటుంబము
 394. దేవాది దేవుడు
 395. దేవుడు దేహమును
 396. దేవుడు నీకు తెలుసు
 397. దేవుడు మనకు ఎల్లప్పుడు
 398. దేవుడే నాకాశ్రయంబు
 399. దేవుని గొప్ప మహిమను
 400. దేవుని ప్రేమ ఇదిగో
 401. దేవుని యందు భక్తి
 402. దేవుని వారసులం
 403. దేవుని సన్నిధిలో
 404. దేవుని సముఖ జీవ కవిలెలో
 405. దేవుని స్తుతియించి ఆరాధింతుము
 406. దేవుని స్తుతియించుడి
 407. దేవుని స్తుతించ రండి
 408. దేవునికి భయపడవా
 409. దేవునికి స్తోత్రము గానము
 410. దేవునియందు నిరీక్షణ నుంచి
 411. దేహం పాతది
 412. దైవ కుటుంబం
 413. దొరకును సమస్తము
 414. ధన్యము ఎంతో ధన్యము
 415. నజరేయుడా నా యేసయ్య
 416. నడిపిస్తాడు నా దేవుడు
 417. నడిపించు నా నావా
 418. నన్నాకర్షించిన నీ స్నేహ బంధం
 419. నను చేరిన నీ ప్రేమ
 420. నను విడువక ఎడబాయక
 421. నన్ను కావగ వచ్చిన
 422. నన్ను గన్నయ్య రావె
 423. నన్ను దిద్దుము చిన్న ప్రాయము
 424. నన్నెంతగా ప్రేమించితివో
 425. నన్నెంతగానో ప్రేమించిన ప్రభువా
 426. నన్నెంతగానో ప్రేమించెను
 427. నమ్మకమైన దేవుడవైన
 428. నమ్మకమైన నా ప్రభు
 429. నమ్మకమైన నా స్నేహితుడు
 430. నమ్మకురా నమ్మకురా
 431. నమ్మదగిన దేవుడా
 432. నలుగకుండ గోధుమలు
 433. నశియించు ఆత్మలెన్నియో
 434. నశియించెడి లోకంలో
 435. నా కనుల వెంబడి
 436. నా కన్నుల కన్నీరు
 437. నా కన్నులెత్తి వేచియుందును
 438. నా కలవరములన్ని
 439. నా కృప నీకు చాలని
 440. నా కొరకై అన్నియు చేసెను
 441. నా కోసమా
 442. నా గీతారాధనలో
 443. నా గుండె చప్పుడు చేస్తుంది
 444. నా చిన్ని దోనెలో
 445. నా చిన్ని హృదయమందు
 446. నా చిన్ని హృదయము
 447. నా జీవం నా సర్వం
 448. నా జీవిత యాత్రలో
 449. నా జీవిత వ్యధలందు
 450. నా జీవితకాలమంత
 451. నా జీవితం ప్రభు నీకంకితం
 452. నా జీవితాంతము
 453. నా తనువు నా మనసు
 454. నా తల్లి నను మరచినా
 455. నా తండ్రి
 456. నా దేవుని కృపవలన
 457. నా దేవుని గుడారములో
 458. నా దేవుణ్ణి నేను ప్రేమిస్తున్నా
 459. నా నాథుడా
 460. నా నీతి నీవే
 461. నా నోటన్ క్రొత్త పాట
 462. నా పేరే తెలియని ప్రజలు
 463. నా ప్రాణప్రియుడా నా యేసురాజా
 464. నా ప్రాణప్రియుడా యేసురాజా
 465. నా ప్రాణమా ఏలనే
 466. నా ప్రాణమా నాలో నీవు
 467. నా ప్రాణమా నీకే వందనం
 468. నా ప్రాణమా యెహోవాను
 469. నా ప్రాణమా సన్నుతించుమా
 470. నా ప్రాణమా సన్నుతించుమా (యెహోవా)
 471. నా ప్రాణమైన యేసు
 472. నా ప్రాణానికి ప్రాణం
 473. నా ప్రియ దేశం
 474. నా ప్రియమైన యేసు ప్రభు
 475. నా ప్రియుడు యేసు
 476. నా మట్టుకైతే
 477. నా మనో నేత్రము తెరచి
 478. నా యెడల నీకున్న
 479. నా యేసయ్యా నా రక్షకా
 480. నా యేసయ్యా నా స్తుతియాగము
 481. నా యేసు ప్రభువా
 482. నా యేసు రాజ్యము
 483. నా యేసు రాజా
 484. నా యేసూ నీ పాదాల చెంతా
 485. నా సమస్తము
 486. నా సంకట దుఃఖములెల్ల
 487. నా స్తుతి పాత్రుడా
 488. నా స్తుతుల పైన
 489. నా స్నేహితుడా
 490. నా హృదయములో నీ మాటలే
 491. నాకు చాలిన దేవుడ నీవు
 492. నాకు జీవమై ఉన్న
 493. నాకు నీ కృప చాలును
 494. నాకు బలము ఉన్నంత వరకు
 495. నాకెన్నో మేలులు చేసితివే
 496. నాతో నీవు మాటాడినచో
 497. నాతో నీవు మాట్లాడినచో
 498. నాతో మాట్లాడు ప్రభువా
 499. నాదంటూ లోకాన
 500. నాదు జీవమాయెనే
 501. నాదు జీవితము
 502. నావన్ని యంగీకరించుమీ దేవా
 503. నాలాంటి చిన్నలంటే
 504. నాలో ఉన్న ఆనందం
 505. నాలో ఉన్న ఆశలన్నియు
 506. నాలో ఉండి నను నడిపించేటి
 507. నాలోని ఆశ నాలోని కోరిక
 508. నిజముగా మొర పెట్టిన
 509. నిత్య జీవపు రాజ్యములో
 510. నిత్య ప్రేమతో
 511. నిత్యము స్తుతించినా
 512. నిన్నంత దేవరు
 513. నిను చూసే కన్నులు
 514. నిను చేరగ నా మది
 515. నిను పాడాలని
 516. నిను స్తుతించినా చాలు
 517. నిన్ను కాపాడు దేవుడు
 518. నిన్ను చూడగ వచ్చినాడురా
 519. నిన్ను తలచి
 520. నిన్నే నిన్నే నమ్ముకున్నానయ్య
 521. నిన్నే నిన్నే నే కొలుతునయ్యా
 522. నిన్నే ప్రేమింతును
 523. నిబ్బరముతో నా యేసుకే
 524. నిబ్బరం కలిగి
 525. నింగిలో దేవుడు
 526. నీ అరచేతిలో చెక్కుకుంటివి
 527. నీ కృప నాకు చాలును
 528. నీ కృప నిత్యముండును
 529. నీ కృప లేని క్షణము
 530. నీ కృప లేనిచో
 531. నీ కొరకు నా ప్రాణం
 532. నీ చరణములే నమ్మితి
 533. నీ చల్లని నీడలో
 534. నీ చల్లనైన నీడలో
 535. నీ చేతి కార్యములు
 536. నీ చేతిలో రొట్టెను నేనయ్య
 537. నీ చేతితో నన్ను పట్టుకో
 538. నీ జల్దరు వృక్షపు
 539. నీ జీవితములో
 540. నీ జీవితం నీటీ బుడగా
 541. నీ జీవితం క్షణ భంగురం
 542. నీ జీవితం క్షణ భంగురం
 543. నీ దయలో నీ కృపలో
 544. నీ దయలో నేనున్న
 545. నీ దీర్ఘశాంతమే
 546. నీ ధనము నీ ఘనము
 547. నీ నామమే ఎద
 548. నీ నామం నా గానం
 549. నీ నిర్ణయం
 550. నీ నీడలోన
 551. నీ పద సేవయే చాలు
 552. నీ పాదం మ్రొక్కెదన్
 553. నీ పాదాలే నాకు శరణం
 554. నీ ప్రియ ప్రభుని సేవకై
 555. నీ ప్రేమ ఎంతో
 556. నీ ప్రేమ మాధుర్యము
 557. నీ ప్రేమలో నుండి నన్ను
 558. నీ ప్రేమా నీ కరుణా
 559. నీ ప్రేమే నాకు చాలయ్యా
 560. నీ రక్త ధారలే
 561. నీ రక్తమే నీ రక్తమే
 562. నీ రూపు చూడ
 563. నీ వాక్యమే నన్ను బ్రతికించెను
 564. నీ వాక్యమే నా పాదాలకు
 565. నీ సన్నిధియే నా
 566. నీ సన్నిధిలో నేనున్న
 567. నీ సన్నిధిలో సంతోషము
 568. నీ స్వరము
 569. నీ సాక్ష్యము ఏది
 570. నీ స్నేహము
 571. నీకసాధ్యమైనది ఏదియు లేదు
 572. నీకంటె నమ్మదగిన
 573. నీకు ఇష్టుడిగా
 574. నీకు ఎంత చేసినా
 575. నీకు సాటి ఎవరు లేరు
 576. నీకే నా ఆరాధనా
 577. నీతి న్యాయములు
 578. నీతి సూర్యుడా యేసు
 579. నీతిగల యెహోవా స్తుతి
 580. నీతో గడిపే ప్రతి క్షణము
 581. నీతో నుండని బ్రతుకు
 582. నీతో నేను నడువాలని
 583. నీతో సమమెవరు
 584. నీతో స్నేహం చేయాలని
 585. నీతోనే గడిపేయాలని
 586. నీతోనే నే నడవాలని
 587. నీదు ప్రేమకు హద్దు లేదయా
 588. నీదు విశ్వాస్యత
 589. నీదెంతో కరుణా
 590. నీలి ఆకాశంలో
 591. నీవు చేసిన ఉపకారములకు
 592. నీవు చేసిన త్యాగాన్ని
 593. నీవు చేసిన మేళ్లకు
 594. నీవు తడితే తలుపు తీయనా
 595. నీవు తప్ప నాకీ లోకంలో
 596. నీవు ప్రార్థన చేయునప్పుడు
 597. నీవు లేక క్షణమైనా
 598. నీవు లేని రోజు
 599. నీవుంటే నాకు చాలు యేసయ్యా
 600. నీవెన్నాళ్ళు రెండు తలంపులతో
 601. నీవే ఆశ నీవే శ్వాస
 602. నీవే నన్ను కోరుకున్నావు
 603. నీవే నా దేవుడవు
 604. నీవే నా ప్రాణము
 605. నీవే నా ప్రాణం సర్వం
 606. నీవే నా రక్షణ
 607. నీవే నా సంతోషగానము
 608. నీవే నీవే నా తోడున్న
 609. నీవేగా యేసు నీవేగా
 610. నువ్వు లేని నన్ను ఊహించలేను
 611. నువ్వెవరో యేసు
 612. నూతన పరచుము దేవా
 613. నూతన సంవత్సరం
 614. నెమ్మది లేదా
 615. నే యేసుని వెలుగులో
 616. నే యేసుని వెంబడింతునని
 617. నే సాగెద యేసునితో
 618. నేడు ఇక్కడ రేపు ఎక్కడో
 619. నేడు యేసు లేచినాడు
 620. నేడే ప్రియరాగం
 621. నేడో రేపో నా ప్రియుడేసు
 622. నేనంటే నీకెందుకో
 623. నేను తగ్గాలి యేసు
 624. నేను పిలిస్తే పరుగున
 625. నేను వెళ్ళే మార్గము
 626. నేనున్నా నేనున్నా
 627. నేనునూ నా ఇంటి వారును
 628. నేనెరుగుదును ఒక స్నేహితుని
 629. నేనేమైనా ప్రభువా
 630. నేస్తమా ప్రియ నేస్తమా
 631. నోరారగా చేతును
 632. పదములు చాలని ప్రేమ
 633. పదివేలలో అతిప్రియుడు
 634. పదివేలలో అతిసుందరుడా
 635. పరదేశులమో ప్రియులారా
 636. పరమ జీవము
 637. పరమ తండ్రి
 638. పరలోకము నా దేశము
 639. పరలోకమే నా అంతఃపురం
 640. పరలోకంలో ఉన్న మా యేసు
 641. పరవాసిని నే జగమున
 642. పరిశుద్ధ పరిశుద్ధ
 643. పరిశుద్ధుడవై
 644. పరిశుద్ధుడా నా యేసయ్యా
 645. పరిశుద్ధుడా పావనుడా
 646. పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడు
 647. పరుగెత్తెదా పరుగెత్తెదా
 648. ప్రకాశించే ఆ దివ్య
 649. ప్రభు యేసు నా రక్షకా
 650. ప్రభు యేసుని పూజించెదం
 651. ప్రభు యేసుని వదనములో
 652. ప్రభు సన్నిధిలో ఆనందమే
 653. ప్రభు హస్తం నాపై నుంది
 654. ప్రభువా ఈ ఆనందం
 655. ప్రభువా కాచితివి
 656. ప్రభువా నిను కీర్తించుటకు
 657. ప్రభువా నీవే నాదు శరణం
 658. ప్రభువా నే నిన్ను నమ్మి
 659. ప్రభువా ప్రభువా
 660. ప్రభువా మాకు నీవిచ్చిన
 661. పాడనా మౌనముగానే
 662. పాతాళంలో ఆత్మల ఆర్తనాదం
 663. పాపమెరుగని పావనాత్ముని
 664. పావురమా నీ ప్రేమ
 665. పావురమా సంఘముపై
 666. ప్రాణమా నా ప్రాణమా
 667. ప్రాణేశ్వర
 668. ప్రార్ధన ప్రార్ధన
 669. ప్రార్ధన విన్నావయ్యా
 670. ప్రార్థన వినెడి పావనుడా
 671. ప్రార్థన శక్తి నాకు
 672. ప్రియ యేసు నాథ
 673. ప్రియ యేసు నిర్మించితివి
 674. ప్రియ యేసు రాజును
 675. ప్రియ సంఘస్థులారా
 676. ప్రియతమ బంధమా
 677. ప్రియమైన యేసయ్యా ప్రేమకే రూపమా
 678. ప్రీతిగల మన యేసు
 679. పుట్టె యేసుడు నేడు
 680. పునరుత్థానుడా
 681. పువ్వులాంటిది జీవితం
 682. పేద నరుని రూపము ధరించి
 683. ప్రేమ యేసయ్య ప్రేమా
 684. ప్రేమ యేసుని ప్రేమ
 685. ప్రేమ లేనివాడు పరలోకానికి
 686. ప్రేమగల మా ప్రభువా
 687. ప్రేమగల యేసయ్యా
 688. ప్రేమలో పడ్డాను
 689. ప్రేమా అనే మాయలో
 690. ప్రేమా పూర్ణుడు
 691. ప్రేమించు దేవుడు
 692. ప్రేమించెద యేసు రాజా
 693. ప్రేమించెదన్
 694. ప్రేమింతును నిన్నే
 695. పైనున్న ఆకాశమందునా
 696. పైలం కొడుకా
 697. పొందితిని నేను
 698. పోరాటం ఆత్మీయ పోరాటం
 699. బలమైనవాడా
 700. బ్రతకాలని ఉన్నా
 701. బ్రతికియున్నానంటే నీ కృప
 702. బ్రతుకుట నీ కోసమే
 703. బ్రతికెద నీ కోసమే
 704. బంగారం అడుగలేదు
 705. బంతియనగ ఆడరే
 706. బాల యేసుని జన్మ దినం
 707. బాలుడు కాదమ్మో
 708. బ్యూలా దేశము నాది
 709. బెత్లహేములోనంటా సందడి
 710. బెత్లెహేములో సందడి
 711. బేత్లేహేం పురమున
 712. భక్తులారా స్మరియించెదము
 713. భజన చేయుచు భక్తపాలక
 714. భజియింతుము నిను జగదీశా
 715. భజియింతుము రారే యేసుని
 716. భయము చెందకు
 717. భయము లేదు మనకు
 718. భారత దేశ సువార్త
 719. భారత దేశమా నా యేసుకే
 720. భాసిల్లెను సిలువలో
 721. భీకరుండౌ మా యెహోవా
 722. భేదం ఏమి లేదు
 723. మధురమైనది నా యేసు ప్రేమ
 724. మధురం మధురం
 725. మధురం మధురం నీ ప్రేమే
 726. మన మధ్యనే ఉన్నది
 727. మన యేసు బెత్లహేములో
 728. మనలో ప్రతి ఒక్కరి
 729. మనస యేసు మరణ బాధ
 730. మనసారా పూజించి
 731. మనిషి బ్రతుకు రంగుల వలయం
 732. మనిషిగా పుట్టినోడు
 733. మన్నేగదయ్యా మన్నేగదయ్యా
 734. మమ్మెంతో ప్రేమించావు
 735. మరణము నన్నేమి చేయలేదు
 736. మరువగలనా మరలా
 737. మరువద్దు మరువద్దు
 738. మరువలేనయ్యా
 739. మల్లెలమ్మా మల్లెలు
 740. మహాఘనుడవు మహోన్నతుడవు
 741. మహిమ ఘనతకు అర్హుడవు
 742. మహిమ నీకే ఘనత నీకే
 743. మహిమ నీకే ప్రభూ
 744. మహిమకు పాత్రుడా
 745. మహిమగల తండ్రి
 746. మహోన్నతుడా నీ కృపలో
 747. మహోన్నతుడా మా దేవా
 748. మంచి దేవుడు నా యేసయ్యా
 749. మంచి స్నేహితుడా
 750. మంచివాడు గొప్పవాడు
 751. మంచే లేని నా పైన
 752. మందిరములోనికి రారండి
 753. మా ఇంటి పేరు
 754. మా ఊహలు పుట్టక మునుపే
 755. మా గొప్ప దేవా
 756. మా సర్వానిధి నీవయ్యా
 757. మాట్లాడే దేవుడవు నీవు
 758. మాటే చాలయ్యా
 759. మానవుడవై సకల
 760. మారని దేవుడవు నీవేనయ్యా
 761. మార్గము చూపుము ఇంటికి
 762. మార్గము నీవని
 763. మార్గములను సృజించువాడు
 764. మార్గం సత్యం జీవం
 765. మారిన మనసులు
 766. మారిపోవాలి ఈ లోకమంతా
 767. మార్పుచెందవా
 768. మార్పులేని తండ్రివి
 769. మీ జ్ఞాపకార్థముగా
 770. మీరు బహుగా ఫలించినచో
 771. ముఖ దర్శనం చాలయ్యా
 772. మూడు దశాబ్దాల
 773. మూడునాళ్ళ ముచ్చట కోసం
 774. మెల్లని చల్లని
 775. మెల్లని స్వరమే
 776. మేఘాల పైన మన యేసు
 777. మేడి చెట్టు పైకి ఎవ్వరెక్కారు
 778. మేలుకో విశ్వాసి మేలుకో
 779. మేలులు నీ మేలులు
 780. మేలైనా కీడైనా
 781. మోసితివా నా కొరకై
 782. యవ్వనుడా
 783. యాకోబు బావి కాడ
 784. యుద్ధము యెహోవాదే
 785. యూదా స్తుతి గోత్రపు
 786. యెహోవ నా ఆశ్రయం
 787. యెహోవ నా మొర లాలించెను
 788. యెహోవా దయాళుడు సర్వ శక్తిమంతుడు
 789. యెహోవా నా కాపరి
 790. యెహోవా నా బలమా
 791. యెహోవా నాకు వెలుగాయె
 792. యెహోవా నీ నామము
 793. యెహోవా నీదు మేలులను
 794. యెహోవా మహిమ నీ మీద
 795. యెహోవా మా కాపరి
 796. యెహోవాకు స్తుతులు పాడండి
 797. యెహోవాను సన్నుతించెదన్
 798. యెహోవాను స్తుతియించు
 799. యెహెూవాయే నా బలము
 800. యేసన్న స్వరమన్నా
 801. యేసయ్య నామంలో
 802. యేసయ్య మాట
 803. యేసయ్య మాట బంగారు మూట
 804. యేసయ్య మాట విలువైన
 805. యేసయ్య రక్తము
 806. యేసయ్యా కనికరపూర్ణుడా
 807. యేసయ్యా నా దొరా
 808. యేసయ్యా నా ప్రాణ నాథా
 809. యేసయ్యా నా యేసయ్యా
 810. యేసయ్యా నా యేసయ్యా (రాకడ)
 811. యేసయ్యా నా హృదయ స్పందన
 812. యేసయ్యా నా హృదయాభిలాష
 813. యేసయ్యా నిన్ను చూడాలని
 814. యేసయ్యా నిన్ను ప్రేమించువారు
 815. యేసయ్యా నీ నామమునే
 816. యేసయ్యా నీ ప్రేమ
 817. యేసయ్యా ప్రాణ నాథా
 818. యేసు క్రీస్తు పుట్టెను నేడు
 819. యేసు గొరియ పిల్లను నేను
 820. యేసు జననము
 821. యేసు దేవా నను కొనిపోవా
 822. యేసు నామం
 823. యేసు నిన్ను నేను
 824. యేసు నీ నామామృతము
 825. యేసు నీ వారము
 826. యేసు నీ స్వరూపమును
 827. యేసు నీవే చాలు నాకు
 828. యేసు పరిశుద్ధ నామమునకు
 829. యేసు ప్రభువా నీవే
 830. యేసు ప్రభువే సాతాను
 831. యేసు మంచి దేవుడు
 832. యేసు మాతో నీవుండగా
 833. యేసు రక్తములో
 834. యేసు రక్తమే జయం
 835. యేసు రక్షకా
 836. యేసు రాజ నాలో నిన్ను
 837. యేసు రాజ్యమునకు సైనికులం
 838. యేసు రాజు రాజుల రాజై
 839. యేసు రాజుగా వచ్చుచున్నాడు
 840. యేసు వంటి సుందరుడు
 841. యేసు సర్వోన్నతుడా
 842. యేసుతో ఠీవిగాను పోదమా
 843. యేసుని నా మదిలో
 844. యేసుని నామములో
 845. యేసుని నామంలో శక్తి
 846. యేసుని ప్రేమ యేసు వార్త
 847. యేసూ ఎంతో వరాల
 848. యేసూ నన్ ప్రేమించితివి
 849. యేసూ ప్రభుని స్తుతించుట
 850. యేసే గొప్ప దేవుడు
 851. యేసే జన్మించెరా
 852. యేసే దైవము
 853. యేసే నా ఆశ్రయము
 854. యేసే నా ఊపిరి
 855. యేసే నా పరిహారి
 856. యేసే నా మార్గము
 857. యేసే సత్యం
 858. రమ్మనుచున్నాడు నిన్ను
 859. రక్షకుడా యేసు ప్రభో
 860. రక్షకుండుదయించినాడట
 861. రండి ఉత్సాహించి పాడుదము
 862. రండి రండి యేసుని యొద్దకు
 863. రండి రండి రండయో
 864. రండి సువార్త సునాదముతో
 865. రాకడ ప్రభుని రాకడ
 866. రాకడ సమయంలో
 867. రాకడనే రైలు బండి
 868. రాజా నీ భవనములో
 869. రాజా నీ సన్నిధిలోనే
 870. రాజాధి రాజ
 871. రాజుల రాజా
 872. రాజుల రాజుల రాజు
 873. రాజులకు రాజు పుట్టేనయ్య
 874. రాజులకు రాజైన ఈ
 875. రాత్రి నేడు రక్షకుండు
 876. రారాజు జన్మించినాడు
 877. రారాజు జన్మించే ఇలలోన
 878. రారాజు వస్తున్నాడో
 879. రారే మన యేసు స్వామిని
 880. రారే రారే ఓ జనులారా
 881. రావయ్య యేసునాధా
 882. రావయ్యా యేసయ్యా
 883. రుచి చూచి ఎరిగితిని
 884. రెండే రెండే దారులు
 885. లెక్కించలేని స్తోత్రముల్
 886. లెమ్ము తేజరిల్లుము అని
 887. లెమ్ము తేజరిల్లుము నీకు
 888. లేచినాడయ్యా
 889. లేచినాడురా
 890. లోకమును విడచి
 891. లోకాన ఎదురు చూపులు
 892. వర్ష ధారగా రావా
 893. వర్ణించలేను
 894. వర్ణించలేను వివరించలేను
 895. వర్షింపనీ వర్షింపనీ
 896. వందనంబొనర్తుమో
 897. వందనాలు యేసు
 898. వాక్యమే శరీర ధారియై
 899. వాడబారని విశ్వాసముతో
 900. వాడుకో నా యేసయ్యా
 901. వికసించు పుష్పమా
 902. విజయ గీతము మనసార
 903. విజయ గీతముల్ పాడరే
 904. విజయశీలుడా
 905. విడువదు మరువదు
 906. విడువను నిను ఎడబాయనని
 907. విడువవు నన్నిక
 908. విధేయత కలిగి జీవించుటకు
 909. విధేయతకే అర్ధము చెప్పిన
 910. వినవా మనవి
 911. విన్నారా విన్నారా
 912. వినుమా యేసుని జననము
 913. విరిసిన హృదయాలకు
 914. విలువైన నీ కృప
 915. విలువైనది నీ జీవితం
 916. వివాహమన్నది
 917. వింతైన తారక
 918. వీచే గాలుల్లో
 919. వీనులకు విందులు చేసే
 920. వెండి బంగారాల కన్న
 921. వేటకాని ఉరిలో నుండి
 922. వేయి నోళ్లతో స్తుతియించినా
 923. వేవేల దూతలతో
 924. శత కోటి రాగాలు వల్లించిన
 925. శాశ్వత కృపను
 926. శాశ్వత ప్రేమతో
 927. శాశ్వతము కాదు
 928. శాశ్వతమైన ప్రేమతో
 929. శాశ్వతమైనది
 930. శిరము మీద ముళ్ల సాక్షిగా
 931. శ్రీ యేసుండు జన్మించే
 932. శుద్ధ రాత్రి
 933. శుద్ధ హృదయం
 934. శుద్ధుడవయ్యా
 935. శుభవేళ స్తోత్రబలి
 936. శృతిచేసి నే పాడనా
 937. శ్రేష్టమైన నామం
 938. శోధనా బాధలు
 939. షారోను రోజా యేసే
 940. సకలము చేయు
 941. సజీవ సాక్షులుగా
 942. సజీవుడవైన యేసయ్యా
 943. సదాకాలము నీతో నేను
 944. సన్నుతింతు యేసు స్వామి
 945. సన్నుతింతుమో ప్రభో
 946. సమయము పోనీయక
 947. సమర్ధవంతుడవైన
 948. సమర్పణ చేయుము ప్రభువునకు
 949. సమానులెవరు ప్రభో
 950. సమీపించరాని తేజస్సులో
 951. సమీపింపరాని తేజస్సులో
 952. సర్వ చిత్తంబు నీదేనయ్యా
 953. సర్వ లోకమా
 954. సర్వ సృష్టిలోని
 955. సర్వకృపానిధియగు ప్రభువా
 956. సర్వయుగములలో సజీవుడవు
 957. సర్వాంగ కవచము నీవే
 958. సర్వాంగ సుందరా
 959. సరి చేయుమో దేవా
 960. సరి రారెవ్వరు
 961. సహోదరులారా
 962. సహోదరులు ఐక్యత కలిగి
 963. సంగీత నాదముతో
 964. సంతోష గీతం పాడెదను
 965. సంతోషమే సమాధానమే
 966. సందేహమేల
 967. సంవత్సరములు వెలుచుండగా
 968. సాగి సాగి పొమ్ము
 969. సాగిలపడి మ్రొక్కెదము
 970. సాగేటి ఈ జీవ యాత్రలో
 971. సాక్ష్యమిచ్చెద
 972. సిలువ చెంత చేరిననాడు
 973. సిలువ చెంతకు రా
 974. సిలువ ధ్యానం 
 975. సిలువ సాక్షిగా
 976. సిలువను గెలిచిన
 977. సిలువలో ఆ సిలువలో
 978. సిలువలో బలి అయిన
 979. సిలువలో సాగింది యాత్ర
 980. సిలువే నా శరణాయెను రా
 981. సిల్వలో నాకై కార్చెను
 982. సీయోను నీ దేవుని
 983. సీయోను పాటలు సంతోషముగా
 984. సీయోనులో స్థిరమైన
 985. స్వీకరించుమయా నాథా
 986. సుగుణాల సంపన్నుడా
 987. సుధా మధుర కిరణాల
 988. సువార్తను ప్రకటింపవా
 989. సుందరమైన దేహాలెన్నో
 990. స్తుతి గానమే పాడనా
 991. స్తుతి పాడెద నే ప్రతి దినము
 992. స్తుతి మహిమ యేసు నీకే
 993. స్తుతి సింహాసనాసీనుడా
 994. స్తుతి సింహాసనాసీనుడా (యేసు రాజా)
 995. స్తుతికి పాత్రుడ యేసయ్యా
 996. స్తుతిపాత్రుడా స్తోత్రార్హుడా
 997. స్తుతియించి కీర్తించి
 998. స్తుతియించెదా నీ నామం
 999. స్తుతియింతుము
 1000. స్తుతియు మహిమ ఘనత నీకే
 1001. స్తుతించి పాడెదం
 1002. స్తుతించెదను స్తుతించెదను
 1003. స్తుతుల మీద ఆసీనుడా
 1004. స్తుతుల మీద (హల్లెలూయా)
 1005. స్తుతులకు పాత్రుడా (అన్ని వేళలో)
 1006. స్తుతులకు పాత్రుడు యేసయ్యా
 1007. స్తుతులపై ఆసీనుడా
 1008. సృష్టి కర్తా యేసు దేవా
 1009. సేవకులారా
 1010. స్నేహితుడా నా స్నేహితుడా
 1011. స్నేహితుడా నా హితుడా
 1012. సొంతమైపోవాలి నా యేసుతో
 1013. సోలిపోవలదు మనస్సా
 1014. స్తోత్రబలి స్తోత్రబలి
 1015. స్తోత్రం చెల్లింతుము
 1016. స్తోత్రము స్తుతి చెల్లింతుము
 1017. స్తోత్రము స్తుతి స్తోత్రము
 1018. స్తోత్రింతుము నిను
 1019. హల్లెలూయ పాట
 1020. హల్లెలూయ హల్లెలూయ
 1021. హల్లెలూయ స్తుతి మహిమ
 1022. హల్లెలూయా నా పాట
 1023. హల్లెలూయా పాడెదా
 1024. హల్లెలూయా స్తోత్రం
 1025. హల్లే హల్లే హల్లే హల్లేలూయా
 1026. హల్లేలూయా యని పాడి
 1027. హాల్లేలూయా ఆరాధన
 1028. హీనమైన బ్రతుకు నాది
 1029. హృదయమనెడు తలుపు నొద్ద
 1030. హృదయాలనేలే రారాజు
 1031. హే ప్రభుయేసు
 1032. హోసన్ననుచూ స్తుతి పాడుచూ
 1033. హోసన్నా హల్లెలూయా
 1034. క్షణమైన గడవదు
 1035. క్షణమైన నీవు
 1036. క్షణికమైన బ్రతుకురా

 1. Aa Bhojana Pankthilo
 2. Aa Dari Chere Daare Kanaraadu
 3. Aa Raaje Naa Raaju
 4. Aadedhan Paadedhan
 5. Aadhaaram Naaku Aadhaaram
 6. Aadhaaram Neevenayyaa
 7. Aagaka Saagumaa
 8. Aahaa Aanandame
 9. Aahaa Aanandame (Seeyonu)
 10. Aahaa Mahaathma
 11. Aahaa Yemaanandam
 12. Aakaasha Mahaakaashambulu
 13. Aakaasha Vaasulaaraa
 14. Aakaasham Amrutha Jallulu
 15. Aakaashamaa Aalakinchumaa
 16. Aakaashamandunna Aaseenudaa
 17. Aakaashambun Doothalu
 18. Aakarshinche Daivamaa
 19. Aakashaana Thaara Okati
 20. Aalayamlo Praveshinchandi
 21. Aalochanalo Goppavaadaa
 22. Aananda Yaathra
 23. Aanandamaanandame
 24. Aanandame Paramaanandame
 25. Aanandamu Prabhu Naakosagenu
 26. Aanandamugaa Yehovaa Nee
 27. Aanandinthu Neelo Devaa
 28. Aaraadhana Aaraadhana
 29. Aaraadhana Adhika Sthothramu
 30. Aaraadhana Anduko
 31. Aaraadhana Neeke
 32. Aaraadhana Sthuthi Aaraadhana
 33. Aaraadhana Yesu Neeke
 34. Aaraadhanaku Yogyudaa
 35. Aaraadhincheda Ninu Madi Pogadeda
 36. Aaraadhinchedanu Ninnu
 37. Aarambhamayyindi Restoration
 38. Aaripoye Deepamlaa
 39. Aascharya Kaaryamul Cheyunu Yesu
 40. Aascharyakarudaa Aalochanakarthaa
 41. Aascharyakarudaa Sthothram
 42. Aascharyakarudaa (Yesanna)
 43. Aascharyakarudu Aalochanakartha
 44. Aascharyamaina Prema
 45. Aasha Theera Naa Yesu Swaamini
 46. Aashapadaku Ee Lokam Kosam
 47. Aasheervaadambul Maa Meeda
 48. Aashraya Durgamaa Naa Yesayyaa
 49. Aashrayudaa Naa Abhishikthudaa
 50. Aathma Deepamunu
 51. Aathma Vishayamai
 52. Aavedana Nenondanu
 53. Aayane Naa Sangeethamu
 54. Abraahaamu Issaaku Yaakobunaku
 55. Adagaka Mundhe
 56. Adavi Chetla Naduma
 57. Ade Ade Aa Roju
 58. Adiginadi Konthe Ayinaa
 59. Adigo Naa Naava
 60. Adugaduguna Raktha Bindhuvule
 61. Adugudi Meeku Ivvabadunu
 62. Ae Baadha Ledu Ae Kashtam Ledu
 63. Ae Paapamerugani
 64. Ae Reethi Nee Runam
 65. Ae Reethi Sthuthiyinthuno
 66. Ae Reethi Sthuthiyinthunu
 67. Ae Samayamandainaa
 68. Ae Vaipu Choosinaa
 69. Ae Yogyathaa Leni Nannu
 70. Aedaa Nuntiviraa
 71. Agni Mandinchu
 72. Alphaa Omegayaina
 73. Ambaraaniki Antelaa
 74. Ammaa Ani Ninnu Piluvanaa
 75. Ammallaaraa O Akkallaaraa
 76. Amoolya Raktham
 77. Amoolya Rakthamu Dwaaraa
 78. Andaala Thaara
 79. Andaala Udyaanavanamaa
 80. Andaalu Chinde
 81. Andamaina Madhuramaina
 82. Andariki Kaavaali
 83. Andaru Mehchcina Andaala Thaara
 84. Andaru Nannu Vidachinaa
 85. Anjali Ghatiyinthu
 86. Ankitham Prabhu Naa Jeevitham
 87. Anni Kaalambula
 88. Anni Naamamula Kanna
 89. Anni Naamamula Kanna Ghanamaina
 90. Anni Saadhyame
 91. Anni Velala Aaraadhana
 92. Anni Velala Vinuvaadu
 93. Anniti Kannaa Praardhane Minna
 94. Anthaa Naa Meluke
 95. Anthe Leni Nee Prema Dhaara
 96. Anudinam Aa Prabhuni Varame
 97. Anudinamu Prabhuni
 98. Aparaadhini Yesayyaa
 99. Arpinchuchunitini Yesayyaa
 100. Aruna Kaanthi Kiranamai
 101. Athyunnatha Simhaasanumpai
 102. Athyunnatha Simhaasanumpai (Yesanna)
 103. Athyunnathamainadi Yesu Naamam
 104. Avadhule Lenidi
 105. Ayyaa Naa Kosam Kalvarilo
 106. Baala Yesuni Janma Dinam
 107. Baaludu Kaadammo
 108. Balamainavaadaa
 109. Bangaaram Adugaledu
 110. Banthiyanaga Aadare
 111. Bethlahemulonantaa Sandadi
 112. Bethlehem Puramuna
 113. Bethlehemulo Sandadi
 114. Beulah Deshamu Naadi
 115. Bhaaratha Desha Suvaartha
 116. Bhaaratha Deshamaa Naa Yesuke
 117. Bhaasillenu Siluvalo
 118. Bhajana Cheyuchu Bhaktha Paalaka
 119. Bhajiyinthumu Ninu Jagadeeshaa
 120. Bhajiyinthumu Raare Yesuni
 121. Bhakthulaaraa Smariyinchedamu
 122. Bhayamu Chendaku
 123. Bhayamu Ledu Manaku
 124. Bhedam Emi Ledu
 125. Bheekarundau Maa Yehovaa
 126. Brathakaalani Unnaa
 127. Brathikeda Nee Kosame
 128. Brathikiyunnaanante Nee Krupa
 129. Brathukuta Nee Kosame
 130. Chaachina Chethulu Neeve
 131. Chaahe Thum Ko
 132. Chaalunayya Nee Krupa
 133. Chaalunayyaa Chaalunayyaa
 134. Cheekati Loyalo
 135. Cheppalenu Baaboi
 136. Chettu Choosthe Pachchagundi
 137. Cheyi Pattuko
 138. Chindindi Raktham
 139. Chinna Gorrepillanu Nenu
 140. Chinnaari Baalagaa
 141. Chinni Chinni Chethulatho
 142. Chinni Manasutho Ninnu
 143. Chintha Ledika
 144. Chinthenduku Neeku Digulenduku
 145. Chirakaala Snehithudaa
 146. Chiru Divvela Velugulatho
 147. Chirugaali Veechinaa
 148. Chithra Chithraala Vaade
 149. Chitti Potti Paapanu Nenu
 150. Choochithive Naa Kanneetini
 151. Choochuchunna Devudavayyaa
 152. Choochuchunna Devudavu
 153. Choochuchunnaamu Nee Vaipu
 154. Choodare Siluvanu
 155. Choopula Valana Kaligedi
 156. Christmas Antene
 157. Christmas Panduga
 158. Christmas Shubha Dinam
 159. Christmas Vachchindayyaa
 160. Daari Thappipothunnaavaa
 161. Daaveedu Vale Naatyamaadi
 162. Daiva Kutumbam
 163. Davalavarnudaa
 164. Deham Paathadi
 165. Deva Daasapaalaka
 166. Deva Samsthuthi Cheyave
 167. Devaa Maa Kutumbamu
 168. Devaa Mahonnathudaa
 169. Devaa Naa Devaa
 170. Devaa Naa Devaa Neeve Naa Kaapari
 171. Devaa Naa Hrudayamutho
 172. Devaa Naa Mora Aalakinchumaa
 173. Devaa Nee Goppa Kaaryamulan
 174. Devaa Nee Naamam
 175. Devaa Nee Saakshigaa
 176. Devaa Nee Thalampulu
 177. Devaa Paapini
 178. Devaadhi Devudu
 179. Devara Nee Deevenalu
 180. Devudu Dehamunu
 181. Devudu Neeku Thelusu
 182. Devudu Manaku Ellappudu
 183. Devude Naakaashrayambu
 184. Devuni Goppa Mahimanu
 185. Devuni Prema Idigo
 186. Devuni Samukha Jeeva Kavilelo
 187. Devuni Sannidhilo
 188. Devuni Sthuthincha Randi
 189. Devuni Sthuthiyinchi Aaraadhinthumu
 190. Devuni Sthuthiyinchudi
 191. Devuni Vaarasulam
 192. Devuni Yandu Bhakthi
 193. Devuniki Bhayapadavaa
 194. Devuniki Sthothramu Gaanamu
 195. Devuniyandu Nireekshana Nunchi
 196. Dhanyamu Entho Dhanyamu
 197. Dikkulanni Neevele
 198. Dikkulenni Thiriginaa
 199. Dinadinambu Yesuku
 200. Dinadinamu Vijayamu
 201. Dinamella Ne Paadinaa
 202. Divinelu Sthothraarhudaa
 203. Dootha Paata Paadudi
 204. Dorakunu Samasthamu
 205. Draakshaa Vallivi Neevaithe
 206. Durdinamulu Raakamunde
 207. Edabaayani Needu Krupa
 208. Edusthunnaademo Yesayya
 209. Ee Dinam
 210. Ee Dinam Sadaa
 211. Ee Dinamentho
 212. Ee Jeevitham Viluvainadi
 213. Ee Loka Yaathraalo
 214. Ee Lokamlo Jeevinchedanu
 215. Ee Tharam Yuvatharam
 216. Eelaatidaa Yesu Prema
 217. Ekkadekkado Putti
 218. Ekkado Manasu Vellipoyindi
 219. Elaa Maruvagalanayyaa
 220. Ella Velalandu
 221. Ellalu Lenidi
 222. Elohim Elohim
 223. Em Chesaanayyaa Neekosam
 224. Emani Paadanu
 225. Emivvagalanayya Naa Yesayyaa
 226. Enaleni Prema
 227. Endaro Endaru Endaro
 228. Enduko Devaa Inthati Premaa
 229. Enduko Ee Prema
 230. Enduko Nanninthagaa Neevu
 231. Enduko Nannu Neevu
 232. Enni Maarlu
 233. Enni Thalachinaa
 234. Enno Enno Melulu Chesaavayyaa
 235. Entha Adbhuthamaina Krupa
 236. Entha Cheppina Vaakyaminaka Pothivi
 237. Entha Dooramainaa
 238. Entha Jaali Yesuvaa
 239. Entha Madhuramu
 240. Entha Manchi Devudavayyaa
 241. Entha Manchi Devudavesayyaa
 242. Entha Manchi Kaapari
 243. Entha Pedda Poraatamo
 244. Enthati Vaadani Nenu
 245. Enthentha Bhaaramaaye Aa Siluva
 246. Entho Bhaagyambu
 247. Entho Sundarudamma Thaanu
 248. Entho Vintha
 249. Etti Vaado Yesu
 250. Etu Choochinaa
 251. Evari Kosame Ee Praana Thyaagamu
 252. Evariki Evaru
 253. Evaritho Nee Jeevitham
 254. Evaro Thelusaa Yesayyaa
 255. Evaru Leka Ontarinai
 256. Evaru Nannu Cheyi Vidachinan
 257. Evaru Sameepinchaleni
 258. Evarunnaarayyaa
 259. Evarunnaaru Naakilalo
 260. Gaadaandhakaaramulo Ne Nadachina
 261. Gaadaandhakaarapu Loyalo
 262. Gaali Samudrapu Alalaku
 263. Gaalinchi Choodaraa
 264. Gaayaamulan Gaayamulan
 265. Gadachina Kaalamu
 266. Gamyam Cheraalani
 267. Gatha Kaalamantha
 268. Geetham Geetham
 269. Ghanamaina Naa Yesayyaa
 270. Gonthu Etthi Chaatedaanu
 271. Goodu Leni Guvvalaa
 272. Goodu Leni Guvvanai
 273. Goppa Devudavani
 274. Gorrepilla Jeeva Grandhamandu
 275. Gorrepilla Vivaahothsava
 276. Gunavathi Aina Bhaarya
 277. Haallelooyaa Aaraadhana
 278. Halle Halle Halle Hallelooyaa
 279. Hallelooya Hallelooya
 280. Hallelooya Paata
 281. Hallelooya Sthuthi Mahima
 282. Hallelooyaa Ani Paadi
 283. Hallelooyaa Naa Paata
 284. Hallelooyaa Paadedaaa
 285. Hallelooyaa Sthothram
 286. Heenamaina Brathuku Naadi
 287. Hey Prabhu Yesu
 288. Hosannaa Hallelooyaa
 289. Hosannanuchu Sthuthi Paaduchu
 290. Hrudayaalanele Raaraaju
 291. Hrudayamanedu Thalupu Nodda
 292. Ibaadath Karo
 293. Idhe Naa Hrudaya Vaanchana
 294. Idhe Naa Korika
 295. Idhenaa Nyaayamidiyenaa
 296. Idhi Kothaku Samayam
 297. Idhi Shubhodayam
 298. Idhigo Devaa Ee Hrudayam
 299. Idhigo Devaa Naa Jeevitham
 300. Idhigo Devuni Gorrepillaa
 301. Idhiye Samayambu Randi
 302. Idhiyenayyaa Maa Praardhana
 303. Ihamanduna Aa Paramandu
 304. Ikanaina Kaani
 305. Illalona Panduganta
 306. Immaanuyelu Devudaa
 307. Immaanuyelu Rakthamu
 308. Innellu Ilalo
 309. Intha Kaalam
 310. Inthalone Kanabadi
 311. Inti Meeda Nunna
 312. Iruvadi Naluguru Peddalatho
 313. Isuka Meeda Illu Kattaku
 314. Iyyaala Intla Repu Mantla
 315. Jaagore Jaagore
 316. Jaagrattha Bhakthulaaraa
 317. Jagathiki Velugunu Thechchenule
 318. Jai Jai Jai Yesayyaa
 319. Janminchenu Oka Thaara
 320. Janminchinaaduraa Raaju
 321. Jaya Jaya Yesu
 322. Jayam Jayam
 323. Jayamichchina Devuniki
 324. Jayinchuvaarini
 325. Jeeva Naadha Mukthi Daatha
 326. Jeevamaa Yesayyaa
 327. Jeevana Tholi Sandhya
 328. Jeevanadini Naa Hrudayamulo
 329. Jeevinchuchunnaavanna
 330. Jeevithaanthamu Ne Neetho
 331. Jeevithamante Maatalu Kaadu
 332. Jeevithamanthaa Nee Prema
 333. Jeevithamlo Neelaa Undaalani
 334. Jeevithamlo Nerchukunnaanu
 335. Junte Thene Kannaa
 336. Junti Thene Dhaarala Kannaa
 337. Jyothirmayudaa
 338. Kaalam Samayam Naadenantu
 339. Kaanennadu Nenu Anaathanu
 340. Kaavalenaa Yesayya Bahumaanamu
 341. Kaavalivaadaa O Kaavalivaadaa
 342. Kadalakunduvu
 343. Kalalaa Unnadi
 344. Kalamulatho Raayagalamaa
 345. Kalanainaa Ilanainaa
 346. Kalavantidi Nee Jeevitham
 347. Kallallo Kanneerenduku
 348. Kallundi Choodaleni
 349. Kaluvari Giri Nundi
 350. Kaluvari Giri Siluvalo
 351. Kaluvari Girilo Siluva Dhaariyai
 352. Kaluvari Siluva
 353. Kalvari Girilona Silvalo
 354. Kalvari Siluvalo Yesayya
 355. Kalvarilona Chesina Yaagam
 356. Kalyaanam Kamaneeyam
 357. Kammani Bahu Kammani
 358. Kanaleni Kanulelanayyaa
 359. Kani Vini Erugani Karunaku
 360. Kanna Thalli Cherchunatlu
 361. Kanneellatho Pagilina Gundetho
 362. Kanneere Manishini Baadhisthundi
 363. Kanneerelammaa
 364. Kanneeti Loyalalo
 365. Kannulanetthi Pairula Choodu
 366. Kannulundi Choodaleva
 367. Kanta Neerela
 368. Kanulunnaa Kaanaleni
 369. Kanureppa Paataina
 370. Karuninchavaa Naa Yesuvaa
 371. Karuninchumu Mamu Parama Pithaa
 372. Kashta Nashtaalainaa
 373. Kattelapai Nee Shareeram
 374. Kavulakainaa Saadhyamaa
 375. Keerthi Hallelooyaa
 376. Keerthinthu Nee Naamamun
 377. Khaamosh Raatho Ki
 378. Kodavalini Chetha Patti
 379. Konda Kona Loya Lothullo
 380. Kondala Thattu
 381. Kondalalo Konalalo
 382. Koniyaada Tharame Ninnu
 383. Konthasepu Kanabadi
 384. Koorchundunu Nee Sannidhilo
 385. Kraisthava Jeevitham
 386. Kraisthavamoka Mathamu Kaadidi
 387. Kraisthavudaa Sainikudaa
 388. Kreesthe Sarvaadhikaari
 389. Kreesthu Puttenu
 390. Kreesthulo Jeevinchu Naaku
 391. Krottha Yedu Modalu Bettenu
 392. Krungina Velalo
 393. Krupa Kanikaramula
 394. Krupa Krupa Naa Yesu Krupaa
 395. Krupa Krupa Nee Krupa
 396. Krupa Vembadi Krupatho
 397. Krupaa Kshemamu
 398. Krupaa Sathya Sampoornudaa
 399. Krupaamayudaa
 400. Krupalanu Thalanchuchu
 401. Kruthagnathan Thalavanchi
 402. Kshanamaina Gaduvadu
 403. Kshanamaina Neevu
 404. Kshanikamaina Brathukuraa
 405. Kummari Chethilo
 406. Kummari O Kummari
 407. Kuthoohalam Aarbhaatame
 408. Lechinaadayyaa
 409. Lechinaaduraa
 410. Lekkinchaleni Sthothramul
 411. Lemmu Thejarillumu Ani
 412. Lemmu Thejarillumu Neeku
 413. Lokaana Eduru Choopulu
 414. Lokamunu Vidachi
 415. Maa Goppa Devaa
 416. Maa Inti Peru
 417. Maa Oohalu Puttaka Munupe
 418. Maa Sarvaanidhi Neevayyaa
 419. Maanavudavai Sakala
 420. Maarani Devudavu Neevenayyaa
 421. Maargam Sathyam Jeevam
 422. Maargamu Choopumu Intiki
 423. Maargamu Neevani
 424. Maargamulanu Srujinchuvaadu
 425. Maarina Manasulu
 426. Maaripovaali Ee Lokamanthaa
 427. Maarpu Chendavaa
 428. Maarpuleni Thandrivi
 429. Maate Chaalayyaa
 430. Maatlaade Devudavu Neevu
 431. Madhuram Madhuram
 432. Madhuram Madhuram Nee Preme
 433. Madhuramainadi Naa Yesu Prema
 434. Mahaa Ghanudavu Mahonnathudavu
 435. Mahima Ghanathaku Arhudavu
 436. Mahima Neeke Ghanatha Neeke
 437. Mahima Neeke Prabhu
 438. Mahimagala Thandri
 439. Mahimaku Paathrudaa
 440. Mahonnathudaa Maa Devaa
 441. Mahonnathudaa Nee Krupalo
 442. Mallelammaa Mallelu
 443. Mammentho Preminchaavu
 444. Mana Madhyane Unnadi
 445. Mana Yesu Bethlahemulo
 446. Manalo Prathi Okkari
 447. Manasa Yesu Marana Baadha
 448. Manasaaraa Poojinchi
 449. Manche Leni Naa Paina
 450. Manchi Devudu Naa Yesayyaa
 451. Manchi Snehithudaa
 452. Manchivaadu Goppavaadu
 453. Mandiramuloniki Raarandi
 454. Manishi Brathuku Rangula Valayam
 455. Manishigaa Puttinodu
 456. Mannegadayyaa Mannegadayyaa
 457. Maranamu Nannemi Cheyaledu
 458. Maruvaddu Maruvaddu
 459. Maruvagalanaa Maralaa
 460. Maruvalenayyaa
 461. Medi Chettu Paiki Evvarekkaaru
 462. Mee Gnaapakaardhamugaa
 463. Meeru Bahugaa Phalinchinacho
 464. Meghaala Paina Mana Yesu
 465. Melainaa Keedainaa
 466. Mellani Challani
 467. Mellani Swarame
 468. Meluko Vishwaasi Meluko
 469. Melulu Nee Melulu
 470. Moodu Dashaabdaala
 471. Moodu Naalla Muchchata Kosam
 472. Mosithivaa Naa Korakai
 473. Mukha Darshanam Chaalayyaa
 474. Naa Chinni Donelo
 475. Naa Chinni Hrudayamandu
 476. Naa Chinni Hrudayamu
 477. Naa Devuni Gudaaramulo
 478. Naa Devuni Krupavalana
 479. Naa Devunni Nenu Premisthunnaa
 480. Naa Geethaaraadhanalo
 481. Naa Gunde Chappudu Chesthundi
 482. Naa Hrudayamulo Nee Maatale
 483. Naa Jeevam Naa Sarvam
 484. Naa Jeevitha Kaalamantha
 485. Naa Jeevitha Vyadhalandu
 486. Naa Jeevitha Yaathralo
 487. Naa Jeevithaanthamu
 488. Naa Jeevitham Prabhu Neekankitham
 489. Naa Kalavaramulanni
 490. Naa Kannula Kanneeru
 491. Naa Kannuletthi Vechiyundunu
 492. Naa Kanula Vembadi
 493. Naa Korakai Anniyu Chesenu
 494. Naa Kosamaa
 495. Naa Krupa Neeku Chaalani
 496. Naa Mano Nethramu Therachi
 497. Naa Mattukaithe
 498. Naa Naathudaa
 499. Naa Neethi Neeve
 500. Naa Notan Krottha Paata
 501. Naa Pere Theliyani Prajalu
 502. Naa Praanaaniki Praanam
 503. Naa Praanamaa Aelane
 504. Naa Praanamaa Naalo Neevu
 505. Naa Praanamaa Neeke Vandanam
 506. Naa Praanamaa Sannuthinchumaa
 507. Naa Praanamaa Sannuthinchumaa (Yehovaa)
 508. Naa Praanamaa Yehovaanu
 509. Naa Praanamaina Yesu
 510. Naa Praanapriyudaa Naa Yesu Raajaa
 511. Naa Praanapriyudaa Yesu Raajaa
 512. Naa Priya Desham
 513. Naa Priyamaina Yesu Prabhu
 514. Naa Priyudu Yesu
 515. Naa Samasthamu
 516. Naa Sankata Dukhamulella
 517. Naa Snehithudaa
 518. Naa Sthuthi Paathrudaa
 519. Naa Stuthula Paina
 520. Naa Thalli Nanu Marachinaa
 521. Naa Thandri
 522. Naa Thanuvu Naa Manasu
 523. Naa Yedala Neekunna
 524. Naa Yesayyaa Naa Rakshakaa
 525. Naa Yesayyaa Naa Sthuthiyaagamu
 526. Naa Yesu Nee Paadaala Chenthaa
 527. Naa Yesu Prabhuvaa
 528. Naa Yesu Raajaa
 529. Naa Yesu Raajyamu
 530. Naadantu Lokaana
 531. Naadu Jeevamaayene
 532. Naadu Jeevithamu
 533. Naakenno Melulu Chesithive
 534. Naaku Balamu Unnantha Varaku
 535. Naaku Chaalina Devuda Neevu
 536. Naaku Jeevamai Unna
 537. Naaku Nee Krupa Chaalunu
 538. Naalaanti Chinnalante
 539. Naalo Undi Nanu Nadipincheti
 540. Naalo Unna Aanandamu
 541. Naalo Unna Aashalanniyu
 542. Naaloni Aasha Naaloni Korika
 543. Naatho Maatlaadu Prabhuvaa
 544. Naatho Neevu Maataadinacho
 545. Naatho Neevu Maatlaadinacho
 546. Naavanni Yangeekarinchumee Devaa
 547. Nadipinchu Naa Naavaa
 548. Nadipisthaadu Naa Devudu
 549. Najareyudaa Naa Yesayyaa
 550. Nalugakunda Godhumalu
 551. Nammadagina Devudaa
 552. Nammakamaina Devudavaina
 553. Nammakamaina Naa Prabhu
 554. Nammakamaina Naa Snehithudu
 555. Nammakuraa Nammakuraa
 556. Nannaakarshinchina Nee Sneha Bandham
 557. Nannenthagaa Preminchithivo
 558. Nannenthagaano Preminchenu
 559. Nannenthagaano Preminchina Prabhuvaa
 560. Nannu Diddumu Chinna Praayamu
 561. Nannu Gannayya Raave
 562. Nannu Kaavaga Vachchina
 563. Nanu Cherina Nee Prema
 564. Nanu Viduvaka Edabaayaka
 565. Nashiyinchedi Lokamlo
 566. Nashiyinchu Aathmalenniyo
 567. Ne Saageda Yesunitho
 568. Ne Yesuni Velugulo
 569. Ne Yesuni Vembadinthunani
 570. Nede Priyaraagam
 571. Nedo Repo Naa Priyudesu
 572. Nedu Ikkada Repu Ekkado
 573. Nedu Yesu Lechinaadu
 574. Nee Arachethilo Chekkukuntivi
 575. Nee Challanaina Needalo
 576. Nee Challani Needalo
 577. Nee Charanamule Nammithi
 578. Nee Chethi Kaaryamulu
 579. Nee Chethilo Rottenu Nenayya
 580. Nee Chethitho Nannu Pattuko
 581. Nee Dayalo Nee Krupalo
 582. Nee Dayalo Nenunna
 583. Nee Deergha Shaanthame
 584. Nee Dhanamu Nee Ghanamu
 585. Nee Jaldaru Vrukshapu
 586. Nee Jeevitham Kshana Bhanguram
 587. Nee Jeevitham Kshana Bhanguram
 588. Nee Jeevitham Neeti Budagaa
 589. Nee Jeevithamulo
 590. Nee Koraku Naa Praanam
 591. Nee Krupa Leni Kshanamu
 592. Nee Krupa Lenicho
 593. Nee Krupa Naaku Chaalunu
 594. Nee Krupa Nithyamundunu
 595. Nee Naamam Naa Gaanam
 596. Nee Naamame Eda
 597. Nee Needalona
 598. Nee Nirnayam
 599. Nee Paadaale Naaku Sharanam
 600. Nee Paadam Mrokkedan
 601. Nee Pada Sevaye Chaalu
 602. Nee Prema Entho
 603. Nee Prema Maadhuryamu
 604. Nee Premaa Nee Karunaa
 605. Nee Premalo Nundi Nannu
 606. Nee Preme Naaku Chaalayyaa
 607. Nee Priya Prabhuni Sevakai
 608. Nee Raktha Dhaarale
 609. Nee Rakthame Nee Rakthame
 610. Nee Roopu Chooda
 611. Nee Saakshyamu Edi
 612. Nee Sannidhilo Nenunna
 613. Nee Sannidhilo Santhoshamu
 614. Nee Sannidhiye Naa
 615. Nee Snehamu
 616. Nee Swaramu
 617. Nee Vaakyame Naa Paadaalaku
 618. Nee Vaakyame Nannu Brathikinchenu
 619. Needentho Karunaa
 620. Needu Premaku Haddu Ledayaa
 621. Needu Vishwaasyatha
 622. Neekante Nammadagina
 623. Neekasaadhyamainadi Ediyu Ledu
 624. Neeke Naa Aaraadhanaa
 625. Neeku Entha Chesinaa
 626. Neeku Ishtudigaa
 627. Neeku Saati Evaru Leru
 628. Neeli Aakaashamlo
 629. Neethi Nyaayamulu
 630. Neethi Sooryudaa Yesu
 631. Neethigala Yehovaa Sthuthi
 632. Neetho Gadipe Prathi Kshanamu
 633. Neetho Nenu Naduvaalani
 634. Neetho Nundani Brathuku
 635. Neetho Samamevaru
 636. Neetho Sneham Cheyaalani
 637. Neethone Gadipeyaalani
 638. Neethone Ne Nadavaalani
 639. Neeve Aasha Neeve Shwaasa
 640. Neeve Naa Devudavu
 641. Neeve Naa Praanam Sarvam
 642. Neeve Naa Praanamu
 643. Neeve Naa Rakshana
 644. Neeve Naa Santhosha Gaanamu
 645. Neeve Nannu Korukunnaavu
 646. Neeve Neeve Naa Thodunna
 647. Neevegaa Yesu Neevegaa
 648. Neevennaallu Rendu Thalampulatho
 649. Neevu Chesina Mellaku
 650. Neevu Chesina Thyaagaanni
 651. Neevu Chesina Upakaaramulaku
 652. Neevu Leka Kshanamainaa
 653. Neevu Leni Roju
 654. Neevu Praardhana Cheyunappudu
 655. Neevu Thadithe Thalupu Theeyanaa
 656. Neevu Thappa Naakee Lokamlo
 657. Neevunte Naaku Chaalu Yesayyaa
 658. Nemmadi Ledaa
 659. Nenante Neekenduko
 660. Nenemainaa Prabhuvaa
 661. Nenerugudunu Oka Snehithuni
 662. Nenu Pilisthe Paruguna
 663. Nenu Thaggaali Yesu
 664. Nenu Velle Maargamu
 665. Nenunnaa Nenunnaa
 666. Nenunu Naa Inti Vaarunu
 667. Nesthamaa Priya Nesthamaa
 668. Nibbaram Kaligi
 669. Nibbaramutho Naa Yesuke
 670. Nijamugaa Mora Pettina
 671. Ningilo Devudu
 672. Ninnantha Devaru
 673. Ninne Ninne Nammukunnaanayyaa
 674. Ninne Ninne Ne Koluthunayyaa
 675. Ninne Preminthunu
 676. Ninnu Choodaga Vachchinaaduraa
 677. Ninnu Kaapaadu Devudu
 678. Ninnu Thalachi
 679. Ninu Cheraga Naa Madi
 680. Ninu Choose Kannulu
 681. Ninu Paadaalani
 682. Ninu Sthuthinchinaa Chaalu
 683. Nithya Jeevapu Raajyamulo
 684. Nithya Prematho
 685. Nithyamu Sthuthinchinaa
 686. Noothana Parachumu Devaa
 687. Noothana Samvathsaram
 688. Noraaragaa Chethunu
 689. Nuvvevaro Yesu
 690. Nuvvuleni Nannu Oohinchalenu
 691. O Ishraayelu
 692. O Kraisthavaa Yuvakaa
 693. O Kreesthu Sanghamaa
 694. O Maanavaaa
 695. O Maanavaa Nee Paapam
 696. O Naavikaa
 697. O Praardhanaa Supraardhanaa
 698. O Prabhuvaa O Prabhuvaa
 699. O Sadbhakthulaaraa
 700. O Sanghamaa Sarvaangamaa
 701. O Yesu Nee Prema
 702. Oka Kshanamaina
 703. Oka Varamadigithini Yesayyaa
 704. Okani Thalli Aadarinchunatlu
 705. Okkade Yesu Okkade
 706. Ontarivi Kaavu
 707. Oohaku Andani Kaaryamul
 708. Oohinchalenayyaa Vivarinchalenayyaa
 709. Oohinchaleni Kaaryamulu
 710. Oohinchaleni Melulatho Nimpina
 711. Oranna Oranna
 712. Paadanaa Mounamugaane
 713. Paapamerugani Paavanaathmuni
 714. Paathaalamlo Aathmala Aartha Naadam
 715. Paavuramaa Nee Prema
 716. Paavuramaa Sanghamupai
 717. Padamulu Chaalani Prema
 718. Padivelalo Athi Priyudu
 719. Padivelalo Athi Sundarudaa
 720. Pailam Kodukaa
 721. Painunna Aakaashamandunaa
 722. Paradeshulamo Priyulaaraa
 723. Paralokame Naa Anthapuram
 724. Paralokamlo Unna Maa Yesu
 725. Paralokamu Naa Deshamu
 726. Parama Jeevamu
 727. Parama Thandri
 728. Paravaasini Ne Jagamuna
 729. Parishuddha Parishuddha
 730. Parishuddhudaa Naa Yesayyaa
 731. Parishuddhudaa Paavanudaa
 732. Parishuddhudavai
 733. Parishuddhudu Parishuddhudu
 734. Parugetthedaa Parugetthedaa
 735. Peda Naruni Roopamu Dharinchi
 736. Pondithini Nenu
 737. Poraatam Aathmeeya Poraatam
 738. Praanamaa Naa Praanamaa
 739. Praaneshwara
 740. Praardhana Praardhana
 741. Praardhana Shakthi Naaku
 742. Praardhana Vinedi Paavanudaa
 743. Praardhana Vinnaavayyaa
 744. Prabhu Hastham Naapai Nundi
 745. Prabhu Sannidhilo Aanandame
 746. Prabhu Yesu Naa Rakshakaa
 747. Prabhu Yesuni Poojinchedam
 748. Prabhu Yesuni Vadanamulo
 749. Prabhuvaa Ee Aanandam
 750. Prabhuvaa Kaachithivi
 751. Prabhuvaa Maaku Neevichchina
 752. Prabhuvaa Ne Ninnu Nammi
 753. Prabhuvaa Neeve Naadu Sharanam
 754. Prabhuvaa Ninu Keerthinchutaku
 755. Prabhuvaa Prabhuvaa
 756. Prakaashinche Aa Divya
 757. Preethigala Mana Yesu
 758. Prema Lenivaadu Paralokaaniki
 759. Prema Yesayyaa Premaa
 760. Prema Yesuni Prema
 761. Premaa Ane Maayalo
 762. Premaa Poornudu
 763. Premagala Maa Prabhuvaa
 764. Premagala Yesayyaa
 765. Premalo Paddaanu
 766. Premincheda Yesu Raajaa
 767. Preminchedan Adhikamugaa
 768. Preminchu Devudu
 769. Preminthunu Ninne
 770. Priya Sanghasthulaaraa
 771. Priya Yesu Naatha
 772. Priya Yesu Nirminchithivi
 773. Priya Yesu Raajunu
 774. Priyamaina Yesayyaa Premake Roopamaa
 775. Priyathama Bandhamaa
 776. Punarutthaanudaa
 777. Putte Yesudu Nedu
 778. Puvvulaantidi Jeevitham
 779. Raajaa Nee Bhavanamulo
 780. Raajaa Nee Sannidhilone
 781. Raajaadhi Raaja
 782. Raajula Raajaa
 783. Raajula Raajula Raaju
 784. Raajulaku Raajaina Ee
 785. Raajulaku Raaju Puttenayya
 786. Raakada Prabhuni Raakada
 787. Raakada Samayamlo
 788. Raakadane Railu Bandi
 789. Raaraaju Janminche Ilalona
 790. Raaraaju Janminchinaadu
 791. Raaraaju Vasthunnaado
 792. Raare Mana Yesu Swaamini
 793. Raare Raare O Janulaaraa
 794. Raathri Nedu Rakshakundu
 795. Raavayyaa Yesayyaa
 796. Raavayya Yesunaadhaa
 797. Rakshakudaa Yesu Prabho
 798. Rakshakundudayinchinaadata
 799. Rammanuchunnaadu Ninnu
 800. Randi Randi Randayo
 801. Randi Randi Yesuni Yoddaku
 802. Randi Suvaartha Sunaadamutho
 803. Randi Uthsaahinchi Paadudamu
 804. Rende Rende Daarulu
 805. Ruchi Choochi Erigithini
 806. Saageti Ee Jeeva Yaathralo
 807. Saagi Saagi Pommu
 808. Saagilapadi Mrokkedamu
 809. Saakshyamichcheda
 810. Sadaa Kaalamu Neetho Nenu
 811. Sahodarulaaraa
 812. Sahodarulu Aikyatha Kaligi
 813. Sajeeva Saakshulugaa
 814. Sajeevudavaina Yesayyaa
 815. Sakalamu Cheyu
 816. Samaanulavru Prabho
 817. Samardhavanthudavaina
 818. Samarpana Cheyumu Prabhuvunaku
 819. Samayamu Poneeyaka
 820. Sameepimparaani Thejassulo
 821. Sameepincharaani Thejassulo
 822. Samvathsaramulu Veluchundagaa
 823. Sandehamela
 824. Sangeetha Naadamutho
 825. Sannuthinthu Yesu Swaami
 826. Sannuthinthumo Prabho
 827. Santhosha Geethamu Paadedanu
 828. Santhoshame Samaadhaaname
 829. Sari Cheyumo Devaa
 830. Sari Raarevvaru
 831. Sarva Chitthambu Needenayyaa
 832. Sarva Krupaanidhiyagu Prabhuvaa
 833. Sarva Lokamaa
 834. Sarva Srushtiloni
 835. Sarva Yugamulalo Sajeevudavu
 836. Sarvaanga Kavachamu Neeve
 837. Sarvaanga Sundaraa
 838. Seeyonu Nee Devuni
 839. Seeyonu Paatalu Santhoshamugaa
 840. Seeyonulo Sthiramaina
 841. Sevakulaaraa
 842. Shaaronu Rojaa Yese
 843. Shaashwatha Krupanu
 844. Shaashwatha Prematho
 845. Shaashwathamaina Prematho
 846. Shaashwathamainadi
 847. Shaashwathamu Kaadu
 848. Shatha Koti Raagaalu Vallinchina
 849. Shiramu Meeda Mulla Saakshigaa
 850. Shodhanaa Baadhalu
 851. Shree Yesundu Janminche
 852. Shreshtamaina Naamam
 853. Shruthi Chesi Ne Paadanaa
 854. Shubha Vela Sthothra Bali
 855. Shuddha Hrudayam
 856. Shuddha Raathri
 857. Shuddhudavayyaa
 858. Siluva Chentha Cherina Naadu
 859. Siluva Chenthaku Raa
 860. Siluva Dhyaanam
 861. Siluva Saakshigaa
 862. Siluvalo Aa Siluvalo
 863. Siluvalo Bali Aina
 864. Siluvalo Saagindi Yaathra
 865. Siluvanu Gelichina
 866. Siluve Naa Sharaneeynu Raa
 867. Silvalo Naakai Kaarchenu
 868. Snehithudaa Naa Hithudaa
 869. Snehithudaa Naa Snehithudaa
 870. Solipovaladu Manassaa
 871. Sonthamai Povaali Naa Yesutho
 872. Srushti Karthaa Yesu Devaa
 873. Sthothrabali Sthothrabali
 874. Sthothram Chellinthumu
 875. Sthothramu Sthuthi Chellinthumu
 876. Sthothramu Sthuthi Sthothramu
 877. Sthothrinthumu Ninu
 878. Sthuthi Gaaname Paadanaa
 879. Sthuthi Mahima Yesu Neeke
 880. Sthuthi Paadeda Ne Prathi Dinamu
 881. Sthuthi Paathrudaa Sthothraarhudaa
 882. Sthuthi Simhaasanaaseenudaa
 883. Sthuthi Simhaasanaaseenudaa (Yesu Raajaa)
 884. Sthuthiki Paathruda Yesayyaa
 885. Sthuthinchedanu Sthuthinchedanu
 886. Sthuthinchi Paadedam
 887. Sthuthiyinchedaa Nee Naamam
 888. Sthuthiyinchi Keerthinchi
 889. Sthuthiyinthumu
 890. Sthuthiyu Mahima Ghanatha Neeke
 891. Sthuthula Meeda Aaseenudaa
 892. Sthuthula Meeda (Hallelujah)
 893. Sthuthulaku Paathrudaa (Anni Velalo)
 894. Sthuthulaku Paathrudu Yesayyaa
 895. Sthuthulapai Aaseenudaa
 896. Sudhaa Madhura Kiranaala
 897. Sugunaala Sampannudaa
 898. Sundharamaina Dhehaalenno
 899. Suvaarthanu Prakatimpavaa
 900. Sweekarinchumayaa Naathaa
 901. Thaara Velisindi
 902. Thalavanchaku Nesthamaa
 903. Thallilaa Laalinchunu
 904. Thambura Sithaara Naadamutho
 905. Thandri Naa Yesayyaa
 906. Thanuvu Naa Didigo
 907. Thappipoyina Kumaarudanayyaa
 908. Thara Tharaalalo Yuga Yugaalalo
 909. Tharaalu Maarinaa
 910. Tharaalu Maarinaa Yugaalu Maarinaa
 911. Theliyadaa Neeku Theliyadaa
 912. Thellaarindi Vela
 913. Thene Kanna Theeyanainadi
 914. Thodu Lerani Kumilipoku
 915. Tholakari Vaana
 916. Thoorpu Dikka Chukka Butte
 917. Thraahimaam Kreesthu Naatha
 918. Thrithvaikamaa
 919. Thuppu Patti Povuta Kante
 920. Thyaagamentha Chesaavu Devaa
 921. Udayinche Divya Rakshakudu
 922. Ullaasa Jeevitham
 923. Unna Paatuna Vachchuchunnaanu
 924. Unnaadu Devudu Naaku Thodu
 925. Unnatha Sthalamulalo
 926. Upavaasamtho Praardhanalo
 927. Uthaka Meeda Thalupu
 928. Uthsaaha Gaanamu Chesedamu
 929. Vaadabaarani Vishwaasamutho
 930. Vaaduko Naa Yesayyaa
 931. Vaakyame Shareera Dhaariyai
 932. Vandanaalu Yesu
 933. Vandanambonarthumo
 934. Varninchalenu
 935. Varninchalenu Vivarinchalenu
 936. Varsha Dhaaragaa Raava
 937. Varshimpanee Varshimpanee
 938. Veeche Gaalullo
 939. Veenulaku Vindulu Chese
 940. Vendi Bangaaraala Kanna
 941. Vetakaani Urilo Nundi
 942. Vevela Doothalatho
 943. Veyi Nollatho Sthuthiyinchinaa
 944. Vidheyatha Kaligi Jeevinchutaku
 945. Vidheyathake Ardhamu Cheppina
 946. Viduvadhu Maruvadhu
 947. Viduvanu Ninu Edabaayanani
 948. Viduvavu Nannika
 949. Vijaya Geethamu Manasaara
 950. Vijaya Geethamul Paadare
 951. Vijayaseeludaa
 952. Vikasinchu Pushpamaa
 953. Viluvaina Nee Krupa
 954. Viluvainadi Nee Jeevitham
 955. Vinavaa Manavi
 956. Vinnaaraa Vinnaaraa
 957. Vinthaina Thaaraka
 958. Vinumaa Yesuni Jananamu
 959. Virisina Hrudayaalaku
 960. Vivaahamannadi
 961. Yaakobu Baavi Kaada
 962. Yavvanudaa
 963. Yehova Naa Aashrayam
 964. Yehova Naa Moralaalinchenu
 965. Yehovaa Dayaaludu Sarva Shakthimanthudu
 966. Yehovaa Maa Kaapari
 967. Yehovaa Mahima Nee Meeda
 968. Yehovaa Naa Balamaa
 969. Yehovaa Naa Kaapari
 970. Yehovaa Naaku Velugaaye
 971. Yehovaa Nee Naamamu
 972. Yehovaa Needu Melulanu
 973. Yehovaaku Sthuthulu Paadandi
 974. Yehovaanu Sannuthinchedan
 975. Yehovaanu Sthuthiyinchu
 976. Yehovaaye Naa Balamu
 977. Yesanna Swaramannaa
 978. Yesayya Naamamlo
 979. Yesayya Maata
 980. Yesayya Maata Bangaaru Moota
 981. Yesayya Maata Viluvaina
 982. Yesayya Rakthamu
 983. Yesayyaa Kanikarapoornudaa
 984. Yesayyaa Naa Doraa
 985. Yesayyaa Naa Hrudaya Spandana
 986. Yesayyaa Naa Hrudayaabhilaasha
 987. Yesayyaa Naa Praana Naathaa
 988. Yesayyaa Naa Yesayyaa
 989. Yesayyaa Naa Yesayyaa (Raakada)
 990. Yesayyaa Nee Naamamune
 991. Yesayyaa Nee Prema
 992. Yesayyaa Ninnu Choodaalani
 993. Yesayyaa Ninnu Preminchuvaaru
 994. Yesayyaa Praana Naathaa
 995. Yese Daivamu
 996. Yese Goppa Devudu
 997. Yese Janmincheraa
 998. Yese Naa Aashrayamu
 999. Yese Naa Maargamu
 1000. Yese Naa Oopiri
 1001. Yese Naa Parihaari
 1002. Yesu Devaa Nanu Konipovaa
 1003. Yesu Entho Varaala
 1004. Yesu Goriya Pillani Nenu
 1005. Yesu Jananamu
 1006. Yesu Kreesthu Puttenu Nedu
 1007. Yesu Maatho Neevundagaa
 1008. Yesu Manchi Devudu
 1009. Yesu Naamam
 1010. Yesu Nan Preminchithivi
 1011. Yesu Nee Naamaamruthamu
 1012. Yesu Nee Swaroopamunu
 1013. Yesu Nee Vaaramu
 1014. Yesu Neeve Chaalu Naaku
 1015. Yesu Ninnu Nenu
 1016. Yesu Parishuddha Naamamunaku
 1017. Yesu Prabhuni Sthuthinchuta
 1018. Yesu Prabhuvaa Neeve
 1019. Yesu Prabhuve Saathaanu
 1020. Yesu Raaja Naalo Ninnu
 1021. Yesu Raaju Raajula Raajai
 1022. Yesu Raajugaa Vachchuchunnaadu
 1023. Yesu Raajyamunaku Sainikulam
 1024. Yesu Rakshakaa
 1025. Yesu Rakthame Jayam
 1026. Yesu Rakthamulo
 1027. Yesu Sarvonnathudaa
 1028. Yese Sathyam
 1029. Yesu Vanti Sundarudu
 1030. Yesuni Naa Madilo
 1031. Yesuni Naamamlo Shakthi
 1032. Yesuni Naamamulo
 1033. Yesuni Prema Yesu Vaartha
 1034. Yesutho Teevigaanu Podamaa
 1035. Yoodaa Sthuthi Gothrapu
 1036. Yuddhamu Yehovaade

113 thoughts on “Telugu Songs

 1. Hi brother,

  Can you please add titles in English too so that it will be ease for ppl like me who can’t read Telugu can find songs easily.
  Thanks in advance.

 2. Dear Brother, Praise be to GOD!!!…… I really want to thank you for making lyrics available for these wonderful songs, i am able to recollect these songs so close to heart and worship the LORD.

 3. Praise the Lord brother, miru song lyrics dwara adbutamina paricharya chestunnaru. Naku ee site entho usefull ga vundi. Regular ga follow avtunnanu. mp3 kuda vunte bagundedi. Song request lo oka req pettanu. please try cheyandi chala manchi song adi. Thankyou

  • Praise the Lord Brother!
   Ee Site meeku chaalaa useful ga unnanduku Devudini Sthuthisthu Unnaanu. Meeru request chesina Song naaku raadu mariyu ekkadaa dorakaledu. Oka vela dorikithe add chesthaanu.

Leave a Reply