Telugu Songs

Kalvari Grace Ministries


 1. అగ్ని మండించు
 2. అడగక ముందే
 3. అడవి చెట్ల నడుమ
 4. అడిగినది కొంతే అయినా
 5. అడుగడుగున రక్త బింధువులే
 6. అడుగుడి మీకు ఇవ్వబడును
 7. అత్యున్నత సింహాసనముపై
 8. అత్యున్నత సింహాసనముపై (యేసన్న)
 9. అత్యున్నతమైనది యేసు నామం
 10. అదిగదిగో అల్లదిగో
 11. అదిగో నా నావ
 12. అద్వితీయ సత్య దేవా
 13. అద్వితీయ సత్య దేవుడు
 14. అదే అదే ఆ రోజు
 15. అన్ని కాలంబుల
 16. అన్ని నామముల కన్న
 17. అన్ని నామముల కన్న ఘనమైన
 18. అన్ని వేళల ఆరాధన
 19. అన్ని వేళల వినువాడు
 20. అన్నిటి కన్నా ప్రార్థనే మిన్న
 21. అన్నీ సాధ్యమే
 22. అనుదినము ప్రభుని
 23. అనుదినం ఆ ప్రభుని వరమే
 24. అపరాధిని యేసయ్యా
 25. అప్పగింపబడిన రాత్రి
 26. అబ్రాహాము ఇస్సాకు యాకోబునకు
 27. అమ్మ కన్న మిన్న
 28. అమ్మ కోసం
 29. అమ్మల్లారా ఓ అక్కల్లారా
 30. అమ్మా అని నిన్ను పిలువనా
 31. అమూల్య రక్తము ద్వారా
 32. అమూల్య రక్తం
 33. అమూల్యమైన ఆణిముత్యమా
 34. అయ్యా నా కోసం కల్వరిలో
 35. అర్పించుచుంటిని యేసయ్యా
 36. అరుణ కాంతి కిరణమై
 37. అల్ఫా ఒమేగయైన
 38. అవధులే లేనిది
 39. అంకితం ప్రభూ నా జీవితం
 40. అంజలి ఘటియింతు
 41. అంతా నా మేలుకే
 42. అంతే లేని నీ ప్రేమ ధార
 43. అందమైన మధురమైన
 44. అందరికి కావాలి
 45. అందరు నన్ను విడచినా
 46. అందరు మెచ్చిన అందాల
 47. అందాల ఉద్యానవనమా
 48. అందాలతార
 49. అందాలు చిందే
 50. అంబరానికి అంటేలా
 51. అంబరానికి అంటేలా (యేసయ్య పుట్టాడని)
 52. ఆ దరి చేరే దారే కనరాదు
 53. ఆ నింగిలో వెలిగింది ఒక తార
 54. ఆ భోజన పంక్తిలో
 55. ఆ రాజే నా రాజు
 56. ఆకర్షించే ప్రియుడా
 57. ఆకశాన తార ఒకటి
 58. ఆకాశ పక్షులను చూడండి
 59. ఆకాశ మహాకాశంబులు
 60. ఆకాశ వాసులారా
 61. ఆకాశమందున్న ఆసీనుడా
 62. ఆకాశమా ఆలకించుమా
 63. ఆకాశం అమృత జల్లులు
 64. ఆకాశంబున్ దూతలు
 65. ఆగక సాగుమా
 66. ఆడెదన్ పాడెదన్
 67. ఆత్మ దీపమును
 68. ఆత్మ వర్షము మాపై
 69. ఆత్మ వర్షమును
 70. ఆత్మ విషయమై
 71. ఆత్మీయ గానాలతో
 72. ఆధారం నాకు ఆధారం
 73. ఆధారం నీవేనయ్యా
 74. ఆనంద యాత్ర
 75. ఆనందమానందమే
 76. ఆనందము ప్రభు నాకొసగెను
 77. ఆనందముగా యెహోవా నీ
 78. ఆనందమే పరమానందమే
 79. ఆనందింతు నీలో దేవా
 80. ఆపత్కాలమున
 81. ఆయనే నా సంగీతము
 82. ఆరంభమయ్యింది రెస్టోరేషన్
 83. ఆరాధన అధిక స్తోత్రము
 84. ఆరాధన అందుకో
 85. ఆరాధన ఆరాధన
 86. ఆరాధన ఆరాధన (చెల్లించెదము)
 87. ఆరాధన నీకే
 88. ఆరాధన యేసు నీకే
 89. ఆరాధన స్తుతి ఆరాధన
 90. ఆరాధనకు యోగ్యుడా
 91. ఆరాధించెద నిను మది పొగడెద
 92. ఆరాధించెదను నిన్ను
 93. ఆరాధించెదం
 94. ఆరిపోయే దీపంలా
 95. ఆలకించు దేవా
 96. ఆలయంలో ప్రవేశించండి
 97. ఆలోచనలో గొప్పవాడా
 98. ఆవేదన నేనొందను
 99. ఆవో ఖుషీ సే
 100. ఆశ తీర నా యేసు స్వామిని
 101. ఆశపడకు ఈ లోకం కోసం
 102. ఆశ్చర్య కార్యముల్ చేయును యేసు
 103. ఆశ్చర్యకరుడా ఆలోచనకర్త
 104. ఆశ్చర్యాకరుడా (యేసన్న)
 105. ఆశ్చర్యకరుడా స్తోత్రం
 106. ఆశ్చర్యకరుడు ఆలోచనకర్త
 107. ఆశ్చర్యకరుడు (రోజంతా)
 108. ఆశ్చర్యమైన ప్రేమ
 109. ఆశ్రయదుర్గమా నా యేసయ్యా
 110. ఆశ్రయమా ఆధారమా
 111. ఆశ్రయుడా నా అభిశక్తుడా
 112. ఆశీర్వాదంబుల్ మా మీద
 113. ఆహా ఆనందమే
 114. ఆహా ఆనందమే (సీయోను)
 115. ఆహా మహాత్మ
 116. ఆహా యేమానందం
 117. ఇకనైన కానీ
 118. ఇది కోతకు సమయం
 119. ఇది దేవుని నిర్ణయము
 120. ఇది శుభోదయం
 121. ఇదిగో దేవా ఈ హృదయం
 122. ఇదిగో దేవా నా జీవితం
 123. ఇదిగో దేవుని గొర్రెపిల్లా
 124. ఇదియే సమయంబు రండి
 125. ఇదియేనయ్య మా ప్రార్థన
 126. ఇదే నా కోరిక
 127. ఇదే నా హృదయ వాంఛన
 128. ఇదేనా న్యాయమిదియేనా
 129. ఇన్నాళ్లు తోడుగా
 130. ఇన్నేళ్లు ఇలలో
 131. ఇబాదత్ కరో
 132. ఇమ్మానుయేలు దేవుడా
 133. ఇమ్మానుయేలు రక్తము
 134. ఇయ్యాల ఇంట్ల రేపు మంట్ల
 135. ఇరువది నలుగురు పెద్దలతో
 136. ఇశ్రాయేలు దేవా
 137. ఇశ్రాయేలు రాజువే
 138. ఇశ్రాయేలు సైన్యములకు
 139. ఇసుక మీద ఇల్లు కట్టకు
 140. ఇహమందున ఆ పరమందు
 141. ఇళ్లలోన పండుగంట
 142. ఇంటి మీద నున్న
 143. ఇంత కాలం
 144. ఇంతలోనే కనబడి
 145. ఈ జీవితం విలువైనది
 146. ఈ తరం యువతరం
 147. ఈ దినమెంతో
 148. ఈ దినం
 149. ఈ దినం సదా
 150. ఈలాటిదా యేసు ప్రేమ
 151. ఈ లోక యాత్రాలో
 152. ఈ లోకంలో జీవించెదను
 153. ఈ స్తుతి నీకే
 154. ఉతక మీద తలుపు
 155. ఉత్సాహ గానము చేసెదము
 156. ఉదయమాయె హృదయమా
 157. ఉదయించె దివ్య రక్షకుడు
 158. ఉన్నత స్థలములలో
 159. ఉన్నపాటున వచ్చుచున్నాను
 160. ఉన్నాడు దేవుడు నాకు తోడు
 161. ఉపవాసంతో ప్రార్ధనలో
 162. ఉల్లాస జీవితం
 163. ఊహకు అందని కార్యముల్
 164. ఊహించలేనయ్యా వివరించలేనయ్యా
 165. ఊహించలేని కార్యములు
 166. ఊహించలేని మేలులతో నింపిన
 167. ఎక్కడెక్కడో పుట్టి
 168. ఎక్కడో మనసు వెళ్ళిపోయింది
 169. ఎట్టి వాడో యేసు
 170. ఎటు చూచినా
 171. ఎడబాయని నీదు కృప
 172. ఎనలేని ప్రేమ
 173. ఎనలేని ప్రేమ (ఊహించగలనా)
 174. ఎన్ని తలచినా
 175. ఎన్ని మార్లు
 176. ఎన్నో ఎన్నో మేలులు చేసావయ్యా
 177. ఎప్పుడో ఎక్కడో జన్మించిన
 178. ఎరుగనయ్యా నిన్నెప్పుడు
 179. ఎల్లప్పుడును ప్రభువునందు
 180. ఎల్లలు లేనిది
 181. ఎల్లవేళలందు
 182. ఎలా మరువగలనయ్యా
 183. ఎలోహిం ఎలోహిం
 184. ఎవరి కోసమో ఈ ప్రాణ త్యాగము
 185. ఎవరికి ఎవరు
 186. ఎవరితో నీ జీవితం
 187. ఎవరు నన్ను చేయి విడచినన్‌
 188. ఎవరున్నారయ్యా
 189. ఎవరున్నారు నాకిలలో
 190. ఎవరూ లేక ఒంటరినై
 191. ఎవరూ సమీపించలేని
 192. ఎవరో తెలుసా యేసయ్యా
 193. ఎండిన ఎడారి బ్రతుకులో
 194. ఎంత అధ్బుతమైన కృప
 195. ఎంత కృపామయుడవు
 196. ఎంత చెప్పిన వాక్యమినక పోతివి
 197. ఎంత జాలి యేసువా
 198. ఎంత దూరమైనా
 199. ఎంత పెద్ద పోరాటమో
 200. ఎంత ప్రేమ యేసయ్యా
 201. ఎంత ప్రేమో నాపై
 202. ఎంత మధురము
 203. ఎంత మంచి కాపరి
 204. ఎంత మంచి దేవుడవయ్యా
 205. ఎంత మంచి దేవుడవేసయ్యా
 206. ఎంతటి వాడను నేను
 207. ఎంతెంత భారమాయె ఆ సిలువ
 208. ఎంతో భాగ్యంబు
 209. ఎంతో మధురం
 210. ఎంతో వింత
 211. ఎంతో సుందరుడమ్మ తాను
 212. ఎందరో ఎందరు ఎందరో
 213. ఎందుకో ఈ ప్రేమ
 214. ఎందుకో దేవా ఇంతటి ప్రేమా
 215. ఎందుకో నన్నింతగా నీవు
 216. ఎందుకో నన్ను నీవు
 217. ఏ గుంపులో నున్నావో
 218. ఏ తెగులు నీ గుడారము
 219. ఏ పాపమెరుగని
 220. ఏ బాధ లేదు ఏ కష్టం లేదు
 221. ఏ యోగ్యతా లేని నన్ను
 222. ఏ రీతి నీ ఋణం
 223. ఏ రీతి స్తుతియింతును
 224. ఏ రీతి స్తుతియింతునో
 225. ఏ వైపు చూసినా
 226. ఏ సమయమందైనా
 227. ఏడానుంటివిరా
 228. ఏడుస్తున్నాడేమో యేసయ్య
 229. ఏమని నే పాడెదన్
 230. ఏమని పాడను
 231. ఏమివ్వగలనయ్య నా యేసయ్యా
 232. ఏల వర్ణించనయ్యా
 233. ఏం చేసానయ్యా నీకోసం
 234. ఒక వరమడిగితిని యేసయ్యా
 235. ఒక క్షణమైన
 236. ఒక క్షణమైనా నిన్ను
 237. ఒకని తల్లి ఆదరించునట్లు
 238. ఒకసారి నీ స్వరము
 239. ఒక్కడే యేసు ఒక్కడే
 240. ఒకే ఒక మార్గము
 241. ఒంటరితనములో తోడువై
 242. ఒంటరివి కావు
 243. ఓ ఇశ్రాయేలు
 244. ఓ క్రీస్తు సంఘమా
 245. ఓ క్రైస్తవ యువకా
 246. ఓ నావికా
 247. ఓ ప్రభువా ఓ ప్రభువా
 248. ఓ ప్రార్ధనా సుప్రార్ధనా
 249. ఓ మానవా
 250. ఓ మానవా నీ పాపం
 251. ఓ యాత్రికుడా
 252. ఓ యేసు నీ ప్రేమ
 253. ఓ సద్భాక్తులారా
 254. ఓ సంఘమా సర్వాంగమా
 255. ఓరన్న  ఓరన్న
 256. కట్టెలపై నీ శరీరం
 257. కదలకుందువు
 258. కనలేని కనులేలనయ్యా
 259. కన్న తల్లి చేర్చునట్లు
 260. కని విని ఎరుగని కరుణకు
 261. కనుచూపు మేరలోన
 262. కనురెప్ప పాటైన
 263. కనులున్నా కానలేని
 264. కన్నులనెత్తి పైరుల చూడు
 265. కన్నీటి లోయలలో
 266. కన్నీరే మనిషిని బాధిస్తుంది
 267. కన్నీరేలమ్మా
 268. కన్నీళ్లతో పగిలిన గుండెతో
 269. కన్నులుండి చూడలేవ
 270. కమ్మని బహుకమ్మని
 271. కర్తా మమ్మును
 272. కరుణించవా నా యేసువా
 273. కరుణించుము మము పరమ పితా
 274. కలనైనా ఇలనైనా
 275. కలములతో రాయగలమా
 276. కలలా ఉన్నది
 277. కలవంటిది నీ జీవితము
 278. కల్వరి గిరిపై సిలువ
 279. కల్వరి ప్రేమను
 280. కల్వరి సిలువలో యేసయ్య
 281. కల్వరిగిరిలోన సిల్వలో
 282. కల్వరిలోన చేసిన యాగం
 283. కలువరి గిరి నుండి
 284. కలువరి గిరి సిలువలో
 285. కలువరి సిలువ
 286. కలువరిగిరిలో సిలువధారియై
 287. కల్లుండి చూడలేని
 288. కల్యాణం కమనీయం
 289. కవులకైనా సాధ్యమా
 290. కష్ట నష్టాలైనా
 291. కళ్ళల్లో కన్నీరెందుకు
 292. కంట నీరేల
 293. కంటి పాపను
 294. కానెన్నడు నేను అనాథను
 295. కాలం సమయం నాదేనంటూ
 296. కావలివాడా ఓ కావలివాడా
 297. కావలెనా యేసయ్య బహుమానము
 298. క్రిస్మస్ అంటేనే
 299. క్రిస్మస్ పండుగ
 300. క్రిస్మస్ వచ్చిందయ్యా
 301. క్రిస్మస్ శుభదినం
 302. కీర్తి హల్లెలూయా
 303. కీర్తింతు నీ నామమున్
 304. క్రీస్తు పుట్టెను
 305. క్రీస్తులో జీవించు నాకు
 306. క్రీస్తే సర్వాధికారి
 307. కుతూహలం ఆర్భాటమే
 308. కుమ్మరి ఓ కుమ్మరి
 309. కుమ్మరి చేతిలో
 310. కూర్చుందును నీ సన్నిధిలో
 311. కృతజ్ఞతన్ తలవంచి
 312. కృప కనికరముల
 313. కృప కృప నా యేసు కృపా
 314. కృప కృప నీ కృప
 315. కృప వెంబడి కృపతో
 316. కృపలను తలంచుచు
 317. కృపా సత్య సంపూర్ణుడా
 318. కృపా క్షేమము
 319. కృపామయుడా
 320. కృంగిన వేళలో
 321. క్రైస్తవ జీవితం
 322. క్రైస్తవమొక మతము కాదిది
 323. క్రైస్తవుడా సైనికుడా
 324. కొడవలిని చేత పట్టి
 325. కొనియాడ తరమే నిన్ను
 326. క్రొత్త యేడు మొదలు బెట్టెను
 327. కొండ కోన లోయలోతుల్లో
 328. కొండల తట్టు
 329. కొండలతో చెప్పుము
 330. కొండలలో కోనలలో
 331. కొంతసేపు కనబడి
 332. ఖామోష్ రాతో కి
 333. గడచిన కాలము
 334. గడిచిన కాలమంతా
 335. గత కాలమంత
 336. గమ్యం చేరాలని
 337. గలిలయ తీరాన
 338. గాడాంధకారపు లోయలో
 339. గాఢాంధకారములో నే నడచిన
 340. గాయాములన్ గాయములన్
 341. గాలి సముద్రపు అలలకు
 342. గాలించి చూడరా
 343. గిర గిర తిరిగి
 344. గీతం గీతం
 345. గుణవతి అయిన భార్య
 346. గుర్తుండిపోయే ఈ క్షణాలలో
 347. గుండె బరువెక్కిపోతున్నది
 348. గూడు లేని గువ్వనై
 349. గూడు లేని గువ్వలా
 350. గూడు విడచి వెళ్లిన నాడే
 351. గొప్ప దేవుడవని
 352. గొప్పవాడు క్రీస్తు యేసు
 353. గొర్రెపిల్ల జీవ గ్రంథమందు
 354. గొర్రెపిల్ల వివాహోత్సవ
 355. గొంతు ఎత్తి చాటెదాను
 356. ఘనమైన నా యేసయ్యా
 357. చక్కనైన దారి నీవే
 358. చాచిన చేతులు నీవే
 359. చాలా గొప్పోడు
 360. చలి రాతిరి ఎదురు చూసే
 361. చాలునయ్య నీ కృప
 362. చాలునయ్యా చాలునయ్యా
 363. చాహే తుమ్ కో
 364. చిట్టి పొట్టి పాపను నేను
 365. చిట్టి పొట్టి పాపను నేను (చిన్నారి)
 366. చిత్ర చిత్రాల వాడే
 367. చిన్న గొర్రెపిల్లను నేను
 368. చిన్నారి బాలగా
 369. చిన్ని చిన్ని చేతులతో
 370. చిన్ని మనసుతో నిన్ను
 371. చిరకాల స్నేహితుడా
 372. చిరు దివ్వెల వెలుగులతో
 373. చిరుగాలి వీచినా
 374. చింత లేదిక
 375. చింతెందుకు నీకు దిగులెందుకు
 376. చిందింది రక్తం
 377. చీకటి లోయలో
 378. చీకటినే తొలగించినది
 379. చీకటులే నన్ను
 380. చూచితివే నా కన్నీటిని
 381. చూచుచున్న దేవుడవయ్యా
 382. చూచుచున్న దేవుడవు
 383. చూచుచున్నాము నీ వైపు
 384. చూడరే సిలువను
 385. చూడాలని ఉన్నది
 386. చూపుల వలన కలిగేది
 387. చెట్టు చూస్తే పచ్చగుంది
 388. చెప్పనా చెప్పనా
 389. చెప్పలేను బాబోయ్
 390. చేయి పట్టుకో
 391. జగతికి వెలుగును తెచ్చెనులే
 392. జన్మించినాడురా రాజు
 393. జన్మించె జన్మించె
 394. జన్మించె జన్మించె యేసయ్యా
 395. జన్మించెను ఒక తార
 396. జయ జయ యేసు
 397. జయమిచ్చిన దేవునికి
 398. జయం జయం
 399. జయించువారిని
 400. జాగ్రత్త, భక్తులారా
 401. జాగోరే జాగోరే
 402. జాలిగల దైవమా యేసయ్యా
 403. జీవ నాధ ముక్తి దాత
 404. జీవన తొలి సంధ్య
 405. జీవనదిని నా హృదయములో
 406. జీవమా యేసయ్యా
 407. జీవితమంటే మాటలు కాదు
 408. జీవితమంతా నీ ప్రేమ
 409. జీవితంలో నీలా ఉండాలని
 410. జీవితంలో నేర్చుకున్నాను
 411. జీవితాంతము నే నీతో
 412. జీవించుచున్నావన్న
 413. జుంటి తేనె ధారల కన్నా
 414. జుంటె తేనె కన్నా
 415. జై జై జై యేసయ్యా
 416. జ్యోతిర్మయుడా
 417. తన రక్తంతో కడిగి
 418. తనువు నా దిదిగో
 419. తప్పిపోయిన కుమారుడనయ్యా
 420. తప్పిపోయిన గొర్రె
 421. తరచి తరచి
 422. తరతరాలలో యుగయుగాలలో
 423. తరాలు మారినా
 424. తరాలు మారినా యుగాలు మారినా
 425. తలవంచకు నేస్తమా
 426. తల్లి తన బిడ్డను
 427. తల్లిలా లాలించును
 428. తండ్రి ఇంట్లో ఎల్లప్పుడూ
 429. తండ్రి నా యేసయ్యా
 430. తంబుర సితార నాదముతో
 431. తార వెలిసింది
 432. త్యాగమెంత చేసావు దేవా
 433. త్రాహిమాం క్రీస్తు నాథ
 434. త్రిత్వైకమా
 435. తుప్పు పట్టి పోవుటకంటే
 436. తూర్పు దిక్కు చుక్క బుట్టె
 437. తెల్లారింది వేళ
 438. తెలియదా? నీకు తెలియదా?
 439. తేనెకన్న తీయనైనది
 440. తొలకరి వాన
 441. తోడు లేరని కుమిలిపోకు
 442. దయాళుడా నీ కృప
 443. దవలవర్ణుడా
 444. దారి తప్పి పోతున్నావా
 445. దావీదు తనయా హోసన్నా
 446. దావీదు వలె నాట్యమాడి
 447. ద్రాక్షావల్లివి నీవైతే
 448. దిక్కులన్ని నీవేలే
 449. దిక్కులెన్ని తిరిగినా
 450. దినదినము విజయము
 451. దినదినంబు యేసుకు
 452. దినమెల్ల నే పాడినా
 453. దివ్య తార
 454. దివిటీలు మండాలి
 455. దివినేలు స్తోత్రార్హుడా
 456. దుర్దినములు రాకముందే
 457. దూత పాట పాడుడి
 458. దేవ దాసపాలక
 459. దేవ సంస్తుతి చేయవే
 460. దేవర నీ దీవెనలు
 461. దేవా ఈ జీవితం
 462. దేవా నా దేవా
 463. దేవా నా దేవా నీవే నా కాపరి
 464. దేవా నా మొర ఆలకించుమా
 465. దేవా నా హృదయముతో
 466. దేవా నీ ఆత్మను
 467. దేవా నీ గొప్పకార్యములన్
 468. దేవా నీ తలంపులు
 469. దేవా నీ నామం
 470. దేవా నీ నామం (క్రిపల్ మోహన్)
 471. దేవా నీ సాక్షిగా
 472. దేవా పాపిని
 473. దేవా మహోన్నతుడా
 474. దేవా మా కుటుంబము
 475. దేవా యెహోవా
 476. దేవా యెహోవా సీయోనులో
 477. దేవాది దేవుడు
 478. దేవుడు దేహమును
 479. దేవుడు నీకు తెలుసు
 480. దేవుడు మనకు ఎల్లప్పుడు
 481. దేవుడే నాకాశ్రయంబు
 482. దేవుని గొప్ప మహిమను
 483. దేవుని ప్రేమ ఇదిగో
 484. దేవుని యందు భక్తి
 485. దేవుని వారసులం
 486. దేవుని సన్నిధిలో
 487. దేవుని సముఖ జీవ కవిలెలో
 488. దేవుని స్తుతియించి ఆరాధింతుము
 489. దేవుని స్తుతియించుడి
 490. దేవుని స్తుతించ రండి
 491. దేవునికి భయపడవా
 492. దేవునికి స్తోత్రము గానము
 493. దేవునియందు నిరీక్షణ నుంచి
 494. దేహం పాతది
 495. దైవ కుటుంబం
 496. దొరకును సమస్తము
 497. దోషివా ప్రభూ
 498. ధన్యము ఎంతో ధన్యము
 499. నజరేయుడా నా యేసయ్య
 500. నడవాలని యేసు
 501. నడిపిస్తాడు నా దేవుడు
 502. నడిపించు నా నావా
 503. నన్నాకర్షించిన నీ స్నేహ బంధం
 504. నను చేరిన నీ ప్రేమ
 505. నను విడువక ఎడబాయక
 506. నన్ను కావగ వచ్చిన
 507. నన్ను గన్నయ్య రావె
 508. నన్ను దిద్దుము చిన్న ప్రాయము
 509. నన్నెంతగా ప్రేమించితివో
 510. నన్నెంతగానో ప్రేమించిన ప్రభువా
 511. నన్నెంతగానో ప్రేమించెను
 512. నమ్మకమైన దేవుడవైన
 513. నమ్మకమైన నా ప్రభు
 514. నమ్మకమైన నా స్నేహితుడు
 515. నమ్మకు ఇలలో
 516. నమ్మకురా నమ్మకురా
 517. నమ్మదగిన దేవుడా
 518. నమ్ముకో యేసయ్యను
 519. నలుగకుండ గోధుమలు
 520. నశియించు ఆత్మలెన్నియో
 521. నశియించెడి లోకంలో
 522. నా ఊహకందని ప్రేమతో
 523. నా కనుల వెంబడి
 524. నా కన్నుల కన్నీరు
 525. నా కన్నులెత్తి వేచియుందును
 526. నా కలవరములన్ని
 527. నా కృప నీకు చాలని
 528. నా కొరకు బలియైన
 529. నా కొరకై అన్నియు చేసెను
 530. నా కోసమా
 531. నా గీతారాధనలో
 532. నా గుండె చప్పుడు చేస్తుంది
 533. నా చిన్ని దోనెలో
 534. నా చిన్ని హృదయమందు
 535. నా చిన్ని హృదయము
 536. నా చిన్ని హృదయంలో
 537. నా జీవం నా సర్వం
 538. నా జీవం నీ కృపలో
 539. నా జీవిత యాత్రలో
 540. నా జీవిత వ్యధలందు
 541. నా జీవితకాలమంత
 542. నా జీవితం ప్రభు నీకంకితం
 543. నా జీవితాంతము
 544. నా తనువు నా మనసు
 545. నా తల్లి నను మరచినా
 546. నా తండ్రి
 547. నా దీపము యేసయ్యా
 548. నా దేవుని కృపవలన
 549. నా దేవుని గుడారములో
 550. నా దేవుణ్ణి నేను ప్రేమిస్తున్నా
 551. నా నాథుడా
 552. నా నాన్న యింటికి
 553. నా నీతి నీవే
 554. నా నోటన్ క్రొత్త పాట
 555. నా పాపమే నిను లోకము
 556. నా పేరే తెలియని ప్రజలు
 557. నా ప్రాణప్రియుడా నా యేసురాజా
 558. నా ప్రాణప్రియుడా యేసురాజా
 559. నా ప్రాణమా ఏలనే
 560. నా ప్రాణమా నాలో నీవు
 561. నా ప్రాణమా నీకే వందనం
 562. నా ప్రాణమా యెహోవాను
 563. నా ప్రాణమా సన్నుతించుమా
 564. నా ప్రాణమా సన్నుతించుమా (యెహోవా)
 565. నా ప్రాణమైన యేసు
 566. నా ప్రాణమైన యేసు (ఆరాధన)
 567. నా ప్రాణానికి ప్రాణం
 568. నా ప్రియ దేశం
 569. నా ప్రియమైన యేసు ప్రభు
 570. నా ప్రియుడు యేసు
 571. నా మట్టుకైతే
 572. నా మనో నేత్రము తెరచి
 573. నా యెడల నీకున్న
 574. నా యేసయ్య ప్రేమ
 575. నా యేసయ్యా నా రక్షకా
 576. నా యేసయ్యా నా స్తుతియాగము
 577. నా యేసు ప్రభువా
 578. నా యేసు రాజ్యము
 579. నా యేసు రాజా
 580. నా యేసు రాజు
 581. నా యేసూ నీ పాదాల చెంతా
 582. నా సమస్తము
 583. నా సంకట దుఃఖములెల్ల
 584. నా స్తుతి పాత్రుడా
 585. నా స్తుతుల పైన
 586. నా స్నేహితుడా
 587. నా హృదయములో నీ మాటలే
 588. నాకు చాలిన దేవుడ నీవు
 589. నాకు జీవమై ఉన్న
 590. నాకు నీ కృప చాలును
 591. నాకు బలము ఉన్నంత వరకు
 592. నాకెన్నో మేలులు చేసితివే
 593. నాకై చీల్చబడ్డ
 594. నాకై నా యేసు కట్టెను
 595. నాతో నీవు మాటాడినచో
 596. నాతో నీవు మాట్లాడినచో
 597. నాతో మాట్లాడు ప్రభువా
 598. నాదంటూ లోకాన
 599. నాదు జీవమాయెనే
 600. నాదు జీవితము
 601. నావన్ని యంగీకరించుమీ దేవా
 602. నాలాంటి చిన్నలంటే
 603. నాలో ఉన్న ఆనందం
 604. నాలో ఉన్న ఆశలన్నియు
 605. నాలో ఉండి నను నడిపించేటి
 606. నాలోని ఆశ నాలోని కోరిక
 607. నిజముగా మొర పెట్టిన
 608. నిజమైన ద్రాక్షావల్లి
 609. నిత్య జీవపు రాజ్యములో
 610. నిత్య ప్రేమతో
 611. నిత్యము స్తుతించినా
 612. నిన్నంత దేవరు
 613. నిను చూసే కన్నులు
 614. నిను చేరగ నా మది
 615. నిను పాడాలని
 616. నిను స్తుతించినా చాలు
 617. నిను స్తుతియించే కారణం
 618. నిన్ను కాపాడు దేవుడు
 619. నిన్ను కాపాడువాడు కునుకడు
 620. నిన్ను చూడగ వచ్చినాడురా
 621. నిన్ను తలచి
 622. నిన్నే నిన్నే నమ్ముకున్నానయ్య
 623. నిన్నే నిన్నే నే కొలుతునయ్యా
 624. నిన్నే ప్రేమింతును
 625. నిబంధనా జనులం
 626. నిబ్బరముతో నా యేసుకే
 627. నిబ్బరం కలిగి
 628. నింగిలో దేవుడు
 629. నీ అరచేతిలో చెక్కుకుంటివి
 630. నీ కృప ఆకాశము కన్నా
 631. నీ కృప చాలునయా
 632. నీ కృప చాలును
 633. నీ కృప నాకు చాలును
 634. నీ కృప నిత్యముండును
 635. నీ కృప లేని క్షణము
 636. నీ కృప లేనిచో
 637. నీ కొరకు నా ప్రాణం
 638. నీ చరణములే నమ్మితి
 639. నీ చల్లని నీడలో
 640. నీ చల్లనైన నీడలో
 641. నీ చేతి కార్యములు
 642. నీ చేతిలో రొట్టెను నేనయ్య
 643. నీ చేతితో నన్ను పట్టుకో
 644. నీ జల్దరు వృక్షపు
 645. నీ జ్ఞాపకం అనేకులను
 646. నీ జీవితములో
 647. నీ జీవితం నీటీ బుడగా
 648. నీ జీవితం విలువైనది
 649. నీ జీవితం క్షణ భంగురం
 650. నీ జీవితం క్షణ భంగురం
 651. నీ దయలో నీ కృపలో
 652. నీ దయలో నేనున్న
 653. నీ దీర్ఘశాంతమే
 654. నీ ధనము నీ ఘనము
 655. నీ నామమే ఎద
 656. నీ నామం అతి మధురం
 657. నీ నామం నా గానం
 658. నీ నిర్ణయం
 659. నీ నీడలోన
 660. నీ పద సేవయే చాలు
 661. నీ పాదం మ్రొక్కెదన్
 662. నీ పాదాలే నాకు శరణం
 663. నీ ప్రియ ప్రభుని సేవకై
 664. నీ ప్రేమ ఎంతో
 665. నీ ప్రేమ ఎంతో మధురం
 666. నీ ప్రేమ నా జీవితాన్ని
 667. నీ ప్రేమ మాధుర్యము
 668. నీ ప్రేమకు సాటి
 669. నీ ప్రేమలో నుండి నన్ను
 670. నీ ప్రేమా నీ కరుణా
 671. నీ ప్రేమే నాకు చాలయ్యా
 672. నీ రక్త ధారలే
 673. నీ రక్తమే నీ రక్తమే
 674. నీ రూపు చూడ
 675. నీ వాక్యమే నన్ను బ్రతికించెను
 676. నీ వాక్యమే నా పాదాలకు
 677. నీ సన్నిధియే నా
 678. నీ సన్నిధిలో ఈ ఆరాధనను
 679. నీ సన్నిధిలో నేనున్న
 680. నీ సన్నిధిలో సంతోషము
 681. నీ స్వరము
 682. నీ సాక్ష్యము ఏది
 683. నీ స్నేహము
 684. నీకసాధ్యమైనది ఏదియు లేదు
 685. నీకంటె నమ్మదగిన
 686. నీకు ఎంత చేసినా
 687. నీకు సాటి ఎవరు లేరు
 688. నీకే నా ఆరాధన
 689. నీకే నా ఆరాధనా
 690. నీకే స్తోత్రములు
 691. నీతి న్యాయములు
 692. నీతి సూర్యుడా యేసు
 693. నీతిగల యెహోవా స్తుతి
 694. నీతో గడిపే ప్రతి క్షణము
 695. నీతో నా జీవితం
 696. నీతో నుండని బ్రతుకు
 697. నీతో నేను నడువాలని
 698. నీతో సమమెవరు
 699. నీతో స్నేహం చేయాలని
 700. నీతోనే ఉండుటయే
 701. నీతోనే గడిపేయాలని
 702. నీతోనే నే నడవాలని
 703. నీదు ప్రేమ నాలో
 704. నీదు ప్రేమకు హద్దు లేదయా
 705. నీదు విశ్వాస్యత
 706. నీదెంతో కరుణా
 707. నీలి ఆకాశంలో
 708. నీలో జీవించాలని
 709. నీవు చేసిన ఉపకారములకు
 710. నీవు చేసిన త్యాగాన్ని
 711. నీవు చేసిన మేళ్లకు
 712. నీవు తడితే తలుపు తీయనా
 713. నీవు తప్ప నాకీ లోకంలో
 714. నీవు తోడుండగా
 715. నీవు నా తోడు ఉన్నావయ్యా
 716. నీవు ప్రార్థన చేయునప్పుడు
 717. నీవు లేక క్షణమైనా
 718. నీవు లేని చోటేది
 719. నీవు లేని రోజు
 720. నీవు లేని క్షణమైనా
 721. నీవు లేనిదే నేను లేను ప్రభువా
 722. నీవుంటే నాకు చాలు యేసయ్యా
 723. నీవెన్నాళ్ళు రెండు తలంపులతో
 724. నీవే ఆశ నీవే శ్వాస
 725. నీవే నన్ను కోరుకున్నావు
 726. నీవే నా దేవుడవు
 727. నీవే నా ప్రాణము
 728. నీవే నా ప్రాణం సర్వం
 729. నీవే నా రక్షణ
 730. నీవే నా సర్వము
 731. నీవే నా సంతోషగానము
 732. నీవే నీవే కావాలి
 733. నీవే నీవే నన్ను పిలిచిన
 734. నీవే నీవే నా తోడున్న
 735. నీవేగా యేసు నీవేగా
 736. నీవేయని నమ్మిక
 737. నువ్వంటే ఇష్టము నా యేసయ్యా
 738. నువ్వు లేని నన్ను ఊహించలేను
 739. నువ్వెవరో యేసు
 740. నూతన పరచుము దేవా
 741. నూతన సంవత్సరం
 742. నెమ్మది లేదా
 743. నే యేసుని వెలుగులో
 744. నే యేసుని వెంబడింతునని
 745. నే సాగెద యేసునితో
 746. నేడు ఇక్కడ రేపు ఎక్కడో
 747. నేడు యేసు లేచినాడు
 748. నేడే ప్రియరాగం
 749. నేడో రేపో నా ప్రియుడేసు
 750. నేనంటే నీకు ఎంతిష్టమో
 751. నేనంటే నీకెందుకో
 752. నేను తగ్గాలి యేసు
 753. నేను పిలిస్తే పరుగున
 754. నేను వెళ్ళే మార్గము
 755. నేనున్నా నేనున్నా
 756. నేనునూ నా ఇంటి వారును
 757. నేనెరుగుదును ఒక స్నేహితుని
 758. నేనెల్లప్పుడు యెహోవా నిను
 759. నేనేమైనా ప్రభువా
 760. నేస్తమా ప్రియ నేస్తమా
 761. నోరారగా చేతును
 762. పదములు చాలని ప్రేమ
 763. పదివేలలో అతిప్రియుడు
 764. పదివేలలో అతిసుందరుడా
 765. పదివేలలో అతిసుందరుడా (ఆరాధింతున్)
 766. పరదేశులమో ప్రియులారా
 767. పరమ జీవము
 768. పరమ తండ్రి
 769. పరమ తండ్రి నీకే స్తోత్రం
 770. పరలోకము నా దేశము
 771. పరలోకమే నా అంతఃపురం
 772. పరలోకంలో ఉన్న మా యేసు
 773. పరవాసిని నే జగమున
 774. పరిశుద్ధ పరిశుద్ధ
 775. పరిశుద్ధాత్ముడా నీకే వందనం
 776. పరిశుద్ధుడవై
 777. పరిశుద్ధుడా నా యేసయ్యా
 778. పరిశుద్ధుడా పరిశుద్ధుడా
 779. పరిశుద్ధుడా పావనుడా
 780. పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడు
 781. పరుగెత్తెదా పరుగెత్తెదా
 782. పంపుము దేవా
 783. ప్రకాశించే ఆ దివ్య
 784. ప్రతి రోజు చూడాలని
 785. ప్రభు యేసు నా రక్షకా
 786. ప్రభు యేసుని పూజించెదం
 787. ప్రభు యేసుని వదనములో
 788. ప్రభు సన్నిధిలో ఆనందమే
 789. ప్రభు హస్తం నాపై నుంది
 790. ప్రభువా ఈ ఆనందం
 791. ప్రభువా కాచితివి
 792. ప్రభువా నిను కీర్తించుటకు
 793. ప్రభువా నీ పరిపూర్ణత నుండి
 794. ప్రభువా నీలో జీవించుట
 795. ప్రభువా నీవే నాదు శరణం
 796. ప్రభువా నే నిన్ను నమ్మి
 797. ప్రభువా ప్రభువా
 798. ప్రభువా మాకు నీవిచ్చిన
 799. పాడనా మౌనముగానే
 800. పాతాళంలో ఆత్మల ఆర్తనాదం
 801. పాపమెరుగని పావనాత్ముని
 802. పాపానికి నాకు ఏ సంబంధం లేదు
 803. పావురమా నీ ప్రేమ
 804. పావురమా సంఘముపై
 805. ప్రాణమా నా ప్రాణమా
 806. ప్రాణేశ్వర
 807. ప్రార్ధన ప్రార్ధన
 808. ప్రార్ధన యేసుని సందర్శన
 809. ప్రార్ధన విన్నావయ్యా
 810. ప్రార్థన వినెడి పావనుడా
 811. ప్రార్థన శక్తి నాకు
 812. ప్రియ యేసు నాథ
 813. ప్రియ యేసు నిర్మించితివి
 814. ప్రియ యేసు మన కొరకు
 815. ప్రియ యేసు రాజును
 816. ప్రియ సంఘస్థులారా
 817. ప్రియతమ బంధమా
 818. ప్రియమైన యేసయ్యా ప్రేమకే రూపమా
 819. ప్రీతిగల మన యేసు
 820. పుట్టినాడంట యేసునాథుడు
 821. పుట్టె యేసుడు నేడు
 822. పునరుత్థానుడా
 823. పువ్వులాంటిది జీవితం
 824. పేద నరుని రూపము
 825. ప్రేమ నమ్మకము గల
 826. ప్రేమ యేసయ్య ప్రేమా
 827. ప్రేమ యేసుని ప్రేమ
 828. ప్రేమ లేనివాడు పరలోకానికి
 829. ప్రేమగల మా ప్రభువా
 830. ప్రేమగల యేసయ్యా
 831. ప్రేమలో పడ్డాను
 832. ప్రేమా అనే మాయలో
 833. ప్రేమా పూర్ణుడు
 834. ప్రేమిస్తా నిన్నే
 835. ప్రేమించు దేవుడు
 836. ప్రేమించెద యేసు రాజా
 837. ప్రేమించెదన్
 838. ప్రేమింతును నిన్నే
 839. పైనున్న ఆకాశమందునా
 840. పైలం కొడుకా
 841. పొందితిని నేను
 842. పోరాటం ఆత్మీయ పోరాటం
 843. ఫలములనాశించిన పరలోక తండ్రి
 844. బలపరచుము
 845. బలమైనవాడా
 846. బ్రతకాలని ఉన్నా
 847. బ్రతికియున్నానంటే నీ కృప
 848. బ్రతుకుట నీ కోసమే
 849. బ్రతికెద నీ కోసమే
 850. బంగారం అడుగలేదు
 851. బంతియనగ ఆడరే
 852. బాల యేసుని జన్మ దినం
 853. బాలుడు కాదమ్మో
 854. బ్యూలా దేశము నాది
 855. బెత్లహేములోనంటా సందడి
 856. బెత్లెహేములో సందడి
 857. బేత్లేహేం పురమున
 858. భక్తులారా స్మరియించెదము
 859. భజన చేయుచు భక్తపాలక
 860. భజియింతుము నిను జగదీశా
 861. భజియింతుము రారే యేసుని
 862. భయము చెందకు
 863. భయము లేదు మనకు
 864. భారత దేశ సువార్త
 865. భారత దేశమా నా యేసుకే
 866. భాసిల్లెను సిలువలో
 867. భీకరుండౌ మా యెహోవా
 868. భూపునాది మునుపే
 869. భేదం ఏమి లేదు
 870. మధురమైనది నా యేసు ప్రేమ
 871. మధురం ఈ శుభ సమయం
 872. మధురం మధురం
 873. మధురం మధురం నీ ప్రేమే
 874. మన దేశం
 875. మన మధ్యనే ఉన్నది
 876. మన యేసు బెత్లహేములో
 877. మనలో ప్రతి ఒక్కరి
 878. మనస యేసు మరణ బాధ
 879. మనసారా పూజించి
 880. మనసులొకటాయే భువిలో
 881. మనిషి బ్రతుకు రంగుల వలయం
 882. మనిషిగా పుట్టినోడు
 883. మన్నేగదయ్యా మన్నేగదయ్యా
 884. మమ్మెంతో ప్రేమించావు
 885. మరణము గెలిచెను
 886. మరణము నన్నేమి చేయలేదు
 887. మరువగలనా మరలా
 888. మరువద్దు మరువద్దు
 889. మరువలేనయ్యా
 890. మల్లెలమ్మా మల్లెలు
 891. మహాఘనుడవు మహోన్నతుడవు
 892. మహిమ ఘనతకు అర్హుడవు
 893. మహిమ నీకే ఘనత నీకే
 894. మహిమ నీకే ప్రభూ
 895. మహిమకు పాత్రుడా
 896. మహిమగల తండ్రి
 897. మహోన్నతుడా నీ కృపలో
 898. మహోన్నతుడా మా దేవా
 899. మంచి దేవుడు నా యేసయ్యా
 900. మంచి స్నేహితుడా
 901. మంచిని పంచే దారొకటి
 902. మంచివాడు గొప్పవాడు
 903. మంచే లేని నా పైన
 904. మందిరములోనికి రారండి
 905. మా ఇంటి పేరు
 906. మా ఊహలు పుట్టక మునుపే
 907. మా గొప్ప దేవా
 908. మా సర్వానిధి నీవయ్యా
 909. మాకు తోడుగ నీవుంటివి
 910. మాట్లాడే దేవుడవు నీవు
 911. మాట్లాడే యేసయ్యా
 912. మాటే చాలయ్యా
 913. మాధుర్యమే నా ప్రభుతో
 914. మానవుడవై సకల
 915. మారని దేవుడవు నీవేనయ్యా
 916. మార్గము చూపుము ఇంటికి
 917. మార్గము నీవని
 918. మార్గములను సృజించువాడు
 919. మార్గం సత్యం జీవం
 920. మారా గయా సులీ పర్
 921. మారిన మనసులు
 922. మారిపోవాలి ఈ లోకమంతా
 923. మార్పుచెందవా
 924. మార్పులేని తండ్రివి
 925. మీ జ్ఞాపకార్థముగా
 926. మీరు బహుగా ఫలించినచో
 927. ముక్తి దిలాయే యీషు నామ్
 928. ముఖ దర్శనం చాలయ్యా
 929. మూడు దశాబ్దాల
 930. మూడునాళ్ళ ముచ్చట కోసం
 931. మెల్లని చల్లని
 932. మెల్లని స్వరమే
 933. మేఘాల పైన మన యేసు
 934. మేడి చెట్టు పైకి ఎవ్వరెక్కారు
 935. మేలుకో విశ్వాసి మేలుకో
 936. మేలులు నీ మేలులు
 937. మేలైనా కీడైనా
 938. మోసితివా నా కొరకై
 939. యవ్వనా జనమా
 940. యవ్వనుడా
 941. యవ్వనులారా మీరు
 942. యాకోబు బావి కాడ
 943. యుగయుగాలు మారిపోనిది
 944. యుద్ధము యెహోవాదే
 945. యూదా స్తుతి గోత్రపు
 946. యెహోవ నా ఆశ్రయం
 947. యెహోవ నా మొర లాలించెను
 948. యెహోవా దయాళుడు (ఆయనకే కృతజ్ఞత)
 949. యెహోవా దయాళుడు సర్వ శక్తిమంతుడు
 950. యెహోవా నా కాపరి
 951. యెహోవా నా బలమా
 952. యెహోవా నాకు వెలుగాయె
 953. యెహోవా నిస్సీ
 954. యెహోవా నీ నామము
 955. యెహోవా నీదు మేలులను
 956. యెహోవా మహిమ నీ మీద
 957. యెహోవా మా కాపరి
 958. యెహోవాకు స్తుతులు పాడండి
 959. యెహోవాను సన్నుతించెదన్
 960. యెహోవాను స్తుతియించు
 961. యెహోవాయే నా కాపరిగా
 962. యెహెూవాయే నా బలము
 963. యేసన్న స్వరమన్నా
 964. యేసయ్య నామంలో
 965. యేసయ్య మాట
 966. యేసయ్య మాట బంగారు మూట
 967. యేసయ్య మాట విలువైన
 968. యేసయ్య రక్తము
 969. యేసయ్యా కనికరపూర్ణుడా
 970. యేసయ్యా నా దొరా
 971. యేసయ్యా నా ప్రాణ నాథా
 972. యేసయ్యా నా ప్రాణనాథా  నిను
 973. యేసయ్యా నా యేసయ్యా
 974. యేసయ్యా నా యేసయ్యా (రాకడ)
 975. యేసయ్యా నా హృదయ స్పందన
 976. యేసయ్యా నా హృదయాభిలాష
 977. యేసయ్యా నిన్ను చూడాలని
 978. యేసయ్యా నిన్ను ప్రేమించువారు
 979. యేసయ్యా నీ నామమునే
 980. యేసయ్యా నీ ప్రేమ
 981. యేసయ్యా నీ మాటలు
 982. యేసయ్యా ప్రాణ నాథా
 983. యేసయ్యా యేసయ్యా
 984. యేసు ఉంటే చాలు
 985. యేసు ఒక్కడే
 986. యేసు క్రీస్తు పుట్టెను నేడు
 987. యేసు గొరియ పిల్లను నేను
 988. యేసు జననము
 989. యేసు దేవా నను కొనిపోవా
 990. యేసు నామం
 991. యేసు నిన్ను నేను
 992. యేసు నీ నామామృతము
 993. యేసు నీ వారము
 994. యేసు నీ స్వరూపమును
 995. యేసు నీవే చాలు నాకు
 996. యేసు పరిశుద్ధ నామమునకు
 997. యేసు ప్రభువా నీవే
 998. యేసు ప్రభువే సాతాను
 999. యేసు మంచి దేవుడు
 1000. యేసు మాతో నీవుండగా
 1001. యేసు రక్తములో
 1002. యేసు రక్తమే జయము జయమురా
 1003. యేసు రక్తమే జయం
 1004. యేసు రక్షకా
 1005. యేసు రాజ నాలో నిన్ను
 1006. యేసు రాజ్యమునకు సైనికులం
 1007. యేసు రాజా అర్పించెదనయ్యా
 1008. యేసు రాజా నీకే
 1009. యేసు రాజు రాజుల రాజై
 1010. యేసు రాజుగా వచ్చుచున్నాడు
 1011. యేసు వంటి సుందరుడు
 1012. యేసు సర్వోన్నతుడా
 1013. యేసుతో ఠీవిగాను పోదమా
 1014. యేసుని తిరు హృదయమా
 1015. యేసుని నా మదిలో
 1016. యేసుని నామములో
 1017. యేసుని నామంలో శక్తి
 1018. యేసుని ప్రేమ యేసు వార్త
 1019. యేసూ ఎంతో వరాల
 1020. యేసూ నన్ ప్రేమించితివి
 1021. యేసూ నన్ను ప్రేమించినావు
 1022. యేసూ… నీకు కావాలని
 1023. యేసూ ప్రభుని స్తుతించుట
 1024. యేసే గొప్ప దేవుడు
 1025. యేసే జన్మించెరా
 1026. యేసే దైవము
 1027. యేసే నా ఆశ్రయము
 1028. యేసే నా ఊపిరి
 1029. యేసే నా పరిహారి
 1030. యేసే నా మార్గము
 1031. యేసే నీ మదిలో ఉండగా
 1032. యేసే సత్యం
 1033. రమ్మనుచున్నాడు నిన్ను
 1034. రక్షకుడా యేసు ప్రభో
 1035. రక్షకుండుదయించినాడట
 1036. రక్షింపబడిన నీవు
 1037. రండి ఉత్సాహించి పాడుదము
 1038. రండి రండి యేసుని యొద్దకు
 1039. రండి రండి రండయో
 1040. రండి సువార్త సునాదముతో
 1041. రాకడ ప్రభుని రాకడ
 1042. రాకడ సమయంలో
 1043. రాకడనే రైలు బండి
 1044. రాజా నీ భవనములో
 1045. రాజా నీ సన్నిధిలోనే
 1046. రాజాధి రాజ
 1047. రాజ్యాలనేలే మహారాజు
 1048. రాజుల రాజా
 1049. రాజుల రాజు
 1050. రాజుల రాజుల రాజు
 1051. రాజులకు రాజు పుట్టేనయ్య
 1052. రాజులకు రాజైన ఈ
 1053. రాత్ అంధేరి
 1054. రాత్రి నేడు రక్షకుండు
 1055. రారాజు జన్మించినాడు
 1056. రారాజు జన్మించే ఇలలోన
 1057. రారాజు వస్తున్నాడో
 1058. రారే మన యేసు స్వామిని
 1059. రారే రారే ఓ జనులారా
 1060. రావయ్య యేసునాధా
 1061. రావయ్యా యేసయ్యా
 1062. రుచి చూచి ఎరిగితిని
 1063. రెండే రెండే దారులు
 1064. లెక్కించలేని స్తోత్రముల్
 1065. లెక్కింపగ తరమా
 1066. లెమ్ము తేజరిల్లుము అని
 1067. లెమ్ము తేజరిల్లుము నీకు
 1068. లేచినాడయ్యా
 1069. లేచినాడురా
 1070. లోకమును విడచి
 1071. లోకములో వెఱ్ఱివారిని
 1072. లోకమంతట వెలుగు
 1073. లోకాన ఎదురు చూపులు
 1074. వచ్చింది క్రిస్మస్ వచ్చింది
 1075. వధియింపబడిన గొర్రెపిల్లా
 1076. వర్ష ధారగా రావా
 1077. వర్ణించలేను
 1078. వర్ణించలేను వివరించలేను
 1079. వర్షింపనీ వర్షింపనీ
 1080. వందనము నీకే నా
 1081. వందనం
 1082. వందనంబొనర్తుమో
 1083. వందనాలు యేసు
 1084. వాక్యమే శరీర ధారియై
 1085. వాగ్ధానము
 1086. వాడబారని విశ్వాసముతో
 1087. వాడిపోకముందే
 1088. వాడుకో నా యేసయ్యా
 1089. వికసించు పుష్పమా
 1090. విజయ గీతము మనసార
 1091. విజయ గీతముల్ పాడరే
 1092. విజయశీలుడా
 1093. విడువదు మరువదు
 1094. విడువను నిను ఎడబాయనని
 1095. విడువవు నన్నిక
 1096. విధేయత కలిగి జీవించుటకు
 1097. విధేయతకే అర్ధము చెప్పిన
 1098. వినవా మనవి
 1099. విన్నారా విన్నారా
 1100. వినుమా యేసుని జననము
 1101. విరిసిన హృదయాలకు
 1102. విలువైన నీ కృప
 1103. విలువైనది నీ ఆయుష్కాలం
 1104. విలువైనది నీ జీవితం
 1105. విలువైనది సమయము
 1106. వివాహమన్ది
 1107. వింతైన తారక
 1108. వీచే గాలుల్లో
 1109. వీనులకు విందులు చేసే
 1110. వెండి బంగారాల కన్న
 1111. వేటకాని ఉరిలో నుండి
 1112. వేయి నోళ్లతో స్తుతియించినా
 1113. వేవేల దూతలతో
 1114. శత కోటి రాగాలు వల్లించిన
 1115. శాశ్వత కృపను
 1116. శాశ్వత ప్రేమతో
 1117. శాశ్వతము కాదు
 1118. శాశ్వతమైన ప్రేమతో
 1119. శాశ్వతమైనది
 1120. శిరము మీద ముళ్ల సాక్షిగా
 1121. శిలనైన నన్ను
 1122. శ్రీ యేసుండు జన్మించే
 1123. శుద్ధ రాత్రి
 1124. శుద్ధ హృదయం
 1125. శుద్ధుడవయ్యా
 1126. శుభవేళ స్తోత్రబలి
 1127. శృతిచేసి నే పాడనా
 1128. శుద్దుడా ఘనుడా రక్షకుడా
 1129. శ్రేష్టమైన నామం
 1130. శోధనా బాధలు
 1131. షారోను రోజా యేసే
 1132. షాలోము రాజుకు వందనం
 1133. సకలము చేయు
 1134. సజీవ సాక్షులుగా
 1135. సజీవుడవైన యేసయ్యా
 1136. సదాకాలము నీ యందే
 1137. సదాకాలము నీతో నేను
 1138. సన్నుతింతు యేసు స్వామి
 1139. సన్నుతింతుమో ప్రభో
 1140. సమయమిదే సమయమిదే
 1141. సమయము పోనీయక
 1142. సమర్ధవంతుడవైన
 1143. సమర్పణ చేయుము ప్రభువునకు
 1144. సమానులెవరు ప్రభో
 1145. సమీపించరాని తేజస్సులో
 1146. సమీపింపరాని తేజస్సులో
 1147. సర్వ చిత్తంబు నీదేనయ్యా
 1148. సర్వ లోకమా
 1149. సర్వ సృష్టిలోని
 1150. సర్వకృపానిధియగు ప్రభువా
 1151. సర్వయుగములలో సజీవుడవు
 1152. సర్వాంగ కవచము నీవే
 1153. సర్వాంగ సుందరా
 1154. సరి చేయుమో దేవా
 1155. సరి రారెవ్వరు
 1156. సహోదరులారా
 1157. సహోదరులు ఐక్యత కలిగి
 1158. స్వఛ్చంద సీయోను వాసి
 1159. సంగీత నాదముతో
 1160. సంతోష గీతం పాడెదను
 1161. సంతోషముతో నిచ్చెడు వారిని
 1162. సంతోషమే సమాధానమే
 1163. సందడి – 3
 1164. సందేహమేల
 1165. సంవత్సరములు వెలుచుండగా
 1166. సాగి సాగి పొమ్ము
 1167. సాగిపోదును ఆగిపోను నేను
 1168. సాగిలపడి మ్రొక్కెదము
 1169. సాగేటి ఈ జీవ యాత్రలో
 1170. సాక్ష్యమిచ్చెద
 1171. సిలువ చెంత చేరిననాడు
 1172. సిలువ చెంతకు రా
 1173. సిలువ ధ్యానం 
 1174. సిలువ సాక్షిగా
 1175. సిలువను గెలిచిన
 1176. సిలువలో ఆ సిలువలో
 1177. సిలువలో నీ ప్రేమ
 1178. సిలువలో బలి అయిన
 1179. సిలువలో సాగింది యాత్ర
 1180. సిలువే నా శరణాయెను రా
 1181. సిల్వలో నాకై కార్చెను
 1182. సీయోను నీ దేవుని
 1183. సీయోను పాటలు సంతోషముగా
 1184. సీయోనులో స్థిరమైన
 1185. స్వీకరించుమయా నాథా
 1186. సుగుణాల సంపన్నుడా
 1187. సుధా మధుర కిరణాల
 1188. సువార్తను ప్రకటింపవా
 1189. సుందరమైన దేహాలెన్నో
 1190. సుందరుడా
 1191. స్తుతి గానమే పాడనా
 1192. స్తుతి నీకే యేసు రాజా
 1193. స్తుతి పాడనా నేను
 1194. స్తుతి పాడి కీర్తింతుము
 1195. స్తుతి పాడెద నే ప్రతి దినము
 1196. స్తుతి మధుర గీతము
 1197. స్తుతి మహిమ యేసు నీకే
 1198. స్తుతి సింహాసనాసీనుడా
 1199. స్తుతి సింహాసనాసీనుడా (యేసు రాజా)
 1200. స్తుతికి పాత్రుడ యేసయ్యా
 1201. స్తుతికి పాత్రుడా
 1202. స్తుతిపాత్రుడా స్తోత్రార్హుడా
 1203. స్తుతియించి కీర్తించి
 1204. స్తుతియించెదా నీ నామం
 1205. స్తుతియింతుము
 1206. స్తుతియు మహిమ ఘనత నీకే
 1207. స్తుతించి పాడెదం
 1208. స్తుతించెదను స్తుతించెదను
 1209. స్తుతుల మీద ఆసీనుడా
 1210. స్తుతుల మీద (హల్లెలూయా)
 1211. స్తుతులకు పాత్రుడా (అన్ని వేళలో)
 1212. స్తుతులకు పాత్రుడా (ఆరాధన)
 1213. స్తుతులకు పాత్రుడు యేసయ్యా
 1214. స్తుతులపై ఆసీనుడా
 1215. సూడ సక్కని బాలుడమ్మో
 1216. సృష్టికర్తవైన యెహోవా
 1217. సృష్టి కర్తా యేసు దేవా
 1218. సేవకులారా
 1219. స్నేహితుడా నా స్నేహితుడా
 1220. స్నేహితుడా నా హితుడా
 1221. సొంతమైపోవాలి నా యేసుతో
 1222. సోలిపోయిన మనసా
 1223. సోలిపోవలదు మనస్సా
 1224. స్తోత్ర గానం చేసింది ప్రాణం
 1225. స్తోత్రబలి అర్పించెదము
 1226. స్తోత్రబలి స్తోత్రబలి
 1227. స్తోత్రం చెల్లింతుము
 1228. స్తోత్రము స్తుతి చెల్లింతుము
 1229. స్తోత్రము స్తుతి స్తోత్రము
 1230. స్తోత్రింతుము నిను
 1231. హల్లెలూయ పాట
 1232. హల్లెలూయ పాటలతో
 1233. హల్లెలూయ హల్లెలూయ
 1234. హల్లెలూయ స్తుతి మహిమ
 1235. హల్లేలూయని పాడరండి
 1236. హల్లెలూయా నా పాట
 1237. హల్లెలూయా పాడెదా
 1238. హల్లెలూయా యేసు ప్రభున్
 1239. హల్లెలూయా స్తోత్రం
 1240. హల్లే హల్లే హల్లే హల్లేలూయా
 1241. హల్లేలూయా యని పాడి
 1242. హాల్లేలూయా ఆరాధన
 1243. హీనమైన బ్రతుకు నాది
 1244. హృదయపూర్వక ఆరాధన
 1245. హృదయమనెడు తలుపు నొద్ద
 1246. హృదయాలనేలే రారాజు
 1247. హే ప్రభుయేసు
 1248. హోసన్ననుచూ స్తుతి పాడుచూ
 1249. హోసన్నా హల్లెలూయా
 1250. క్షణమైన గడవదు
 1251. క్షణమైన నీవు
 1252. క్షణికమైన బ్రతుకురా

 1. Aa Bhojana Pankthilo
 2. Aa Dari Chere Daare Kanaraadu
 3. Aa Ningilo Veligindi Oka Thaara
 4. Aa Raaje Naa Raaju
 5. Aadedhan Paadedhan
 6. Aadhaaram Naaku Aadhaaram
 7. Aadhaaram Neevenayyaa
 8. Aagaka Saagumaa
 9. Aahaa Aanandame
 10. Aahaa Aanandame (Seeyonu)
 11. Aahaa Mahaathma
 12. Aahaa Yemaanandam
 13. Aakaasha Mahaakaashambulu
 14. Aakaasha Pakshulanu Choodandi
 15. Aakaasha Vaasulaaraa
 16. Aakaasham Amrutha Jallulu
 17. Aakaashamaa Aalakinchumaa
 18. Aakaashamandunna Aaseenudaa
 19. Aakaashambun Doothalu
 20. Aakarshinche Daivamaa
 21. Aakashaana Thaara Okati
 22. Aalakinchu Devaa
 23. Aalayamlo Praveshinchandi
 24. Aalochanalo Goppavaadaa
 25. Aananda Yaathra
 26. Aanandamaanandame
 27. Aanandame Paramaanandame
 28. Aanandamu Prabhu Naakosagenu
 29. Aanandamugaa Yehovaa Nee
 30. Aanandinthu Neelo Devaa
 31. Aao Khushi Se
 32. Aapathkaalamuna
 33. Aaraadhana Aaraadhana
 34. Aaraadhana Aaraadhana (Chellinchedamu)
 35. Aaraadhana Adhika Sthothramu
 36. Aaraadhana Anduko
 37. Aaraadhana Neeke
 38. Aaraadhana Sthuthi Aaraadhana
 39. Aaraadhana Yesu Neeke
 40. Aaraadhanaku Yogyudaa
 41. Aaraadhincheda Ninu Madi Pogadeda
 42. Aaraadhinchedam
 43. Aaraadhinchedanu Ninnu
 44. Aarambhamayyindi Restoration
 45. Aaripoye Deepamlaa
 46. Aascharya Kaaryamul Cheyunu Yesu
 47. Aascharyakarudaa Aalochanakarthaa
 48. Aascharyakarudaa Sthothram
 49. Aascharyakarudaa (Yesanna)
 50. Aascharyakarudu Aalochanakartha
 51. Aascharyakarudu (Rojanthaa)
 52. Aascharyamaina Prema
 53. Aasha Theera Naa Yesu Swaamini
 54. Aashapadaku Ee Lokam Kosam
 55. Aasheervaadambul Maa Meeda
 56. Aashraya Durgamaa Naa Yesayyaa
 57. Aashrayamaa Aadhaaramaa
 58. Aashrayudaa Naa Abhishikthudaa
 59. Aathma Deepamunu
 60. Aathma Varshamu Maapai
 61. Aathma Varshamunu
 62. Aathma Vishayamai
 63. Aathmeeya Gaanaalatho
 64. Aavedana Nenondanu
 65. Aayane Naa Sangeethamu
 66. Abraahaamu Issaaku Yaakobunaku
 67. Adagaka Mundhe
 68. Adavi Chetla Naduma
 69. Ade Ade Aa Roju
 70. Adhigadhigo Alladhigo
 71. Adiginadi Konthe Ayinaa
 72. Adigo Naa Naava
 73. Adugaduguna Raktha Bindhuvule
 74. Adugudi Meeku Ivvabadunu
 75. Advitheeya Sathya Devaa
 76. Advitheeya Sathya Devudu
 77. Aela Varninchanayyaa
 78. Ae Baadha Ledu Ae Kashtam Ledu
 79. Ae Gumpulo Nunnaavo
 80. Ae Paapamerugani
 81. Ae Reethi Nee Runam
 82. Ae Reethi Sthuthiyinthuno
 83. Ae Reethi Sthuthiyinthunu
 84. Ae Samayamandainaa
 85. Ae Thegulu Nee Gudaaramu
 86. Ae Vaipu Choosinaa
 87. Ae Yogyathaa Leni Nannu
 88. Aedaa Nuntiviraa
 89. Agni Mandinchu
 90. Alphaa Omegayaina
 91. Ambaraaniki Antelaa
 92. Ambaraaniki Antelaa (Yesayya Puttaadani)
 93. Amma Kanna Minna
 94. Amma Kosam
 95. Ammaa Ani Ninnu Piluvanaa
 96. Ammallaaraa O Akkallaaraa
 97. Amoolya Raktham
 98. Amoolya Rakthamu Dwaaraa
 99. Amoolyamaina Aanimuthyamaa
 100. Andaala Thaara
 101. Andaala Udyaanavanamaa
 102. Andaalu Chinde
 103. Andamaina Madhuramaina
 104. Andariki Kaavaali
 105. Andaru Mehchcina Andaala Thaara
 106. Andaru Nannu Vidachinaa
 107. Anjali Ghatiyinthu
 108. Ankitham Prabhu Naa Jeevitham
 109. Anni Kaalambula
 110. Anni Naamamula Kanna
 111. Anni Naamamula Kanna Ghanamaina
 112. Anni Saadhyame
 113. Anni Velala Aaraadhana
 114. Anni Velala Vinuvaadu
 115. Anniti Kannaa Praardhane Minna
 116. Anthaa Naa Meluke
 117. Anthe Leni Nee Prema Dhaara
 118. Anudinam Aa Prabhuni Varame
 119. Anudinamu Prabhuni
 120. Aparaadhini Yesayyaa
 121. Appagimpabadina Raathri
 122. Arpinchuchunitini Yesayyaa
 123. Aruna Kaanthi Kiranamai
 124. Athyunnatha Simhaasanumpai
 125. Athyunnatha Simhaasanumpai (Yesanna)
 126. Athyunnathamainadi Yesu Naamam
 127. Avadhule Lenidi
 128. Ayyaa Naa Kosam Kalvarilo
 129. Baala Yesuni Janma Dinam
 130. Baaludu Kaadammo
 131. Balamainavaadaa
 132. Balaparachumu
 133. Bangaaram Adugaledu
 134. Banthiyanaga Aadare
 135. Bethlahemulonantaa Sandadi
 136. Bethlehem Puramuna
 137. Bethlehemulo Sandadi
 138. Beulah Deshamu Naadi
 139. Bhaaratha Desha Suvaartha
 140. Bhaaratha Deshamaa Naa Yesuke
 141. Bhaasillenu Siluvalo
 142. Bhajana Cheyuchu Bhaktha Paalaka
 143. Bhajiyinthumu Ninu Jagadeeshaa
 144. Bhajiyinthumu Raare Yesuni
 145. Bhakthulaaraa Smariyinchedamu
 146. Bhayamu Chendaku
 147. Bhayamu Ledu Manaku
 148. Bhedam Emi Ledu
 149. Bheekarundau Maa Yehovaa
 150. Bhoopunaadhi Munupe
 151. Brathakaalani Unnaa
 152. Brathikeda Nee Kosame
 153. Brathikiyunnaanante Nee Krupa
 154. Brathukuta Nee Kosame
 155. Chaachina Chethulu Neeve
 156. Chaahe Thum Ko
 157. Chaalaa Goppodu
 158. Chaalunayya Nee Krupa
 159. Chaalunayyaa Chaalunayyaa
 160. Chakkanaina Daari Neeve
 161. Chali Raathiri Eduru Choose
 162. Cheekati Loyalo
 163. Cheekatine Tholaginchinadi
 164. Cheekatule Nannu
 165. Cheppalenu Baaboi
 166. Cheppanaa Cheppanaa
 167. Chettu Choosthe Pachchagundi
 168. Cheyi Pattuko
 169. Chindindi Raktham
 170. Chinna Gorrepillanu Nenu
 171. Chinnaari Baalagaa
 172. Chinni Chinni Chethulatho
 173. Chinni Manasutho Ninnu
 174. Chintha Ledika
 175. Chinthenduku Neeku Digulenduku
 176. Chirakaala Snehithudaa
 177. Chiru Divvela Velugulatho
 178. Chirugaali Veechinaa
 179. Chithra Chithraala Vaade
 180. Chitti Potti Paapanu Nenu
 181. Chitti Potti Paapanu Nenu (Chinnaari)
 182. Choochithive Naa Kanneetini
 183. Choochuchunna Devudavayyaa
 184. Choochuchunna Devudavu
 185. Choochuchunnaamu Nee Vaipu
 186. Choodaalani Unnadi
 187. Choodare Siluvanu
 188. Choopula Valana Kaligedi
 189. Christmas Antene
 190. Christmas Panduga
 191. Christmas Shubha Dinam
 192. Christmas Vachchindayyaa
 193. Daari Thappipothunnaavaa
 194. Daaveedu Thanayaa Hosannaa
 195. Daaveedu Vale Naatyamaadi
 196. Daiva Kutumbam
 197. Davalavarnudaa
 198. Deham Paathadi
 199. Deva Daasapaalaka
 200. Deva Samsthuthi Cheyave
 201. Devaa Ee Jeevitham
 202. Devaa Maa Kutumbamu
 203. Devaa Mahonnathudaa
 204. Devaa Naa Devaa
 205. Devaa Naa Devaa Neeve Naa Kaapari
 206. Devaa Naa Hrudayamutho
 207. Devaa Naa Mora Aalakinchumaa
 208. Devaa Nee Aathmanu
 209. Devaa Nee Goppa Kaaryamulan
 210. Devaa Nee Naamam
 211. Devaa Nee Naamam (Kripal Mohan)
 212. Devaa Nee Saakshigaa
 213. Devaa Nee Thalampulu
 214. Devaa Paapini
 215. Devaa Yehovaa
 216. Devaa Yehovaa Seeyonulo
 217. Devaadhi Devudu
 218. Devara Nee Deevenalu
 219. Devudu Dehamunu
 220. Devudu Neeku Thelusu
 221. Devudu Manaku Ellappudu
 222. Devude Naakaashrayambu
 223. Devuni Goppa Mahimanu
 224. Devuni Prema Idigo
 225. Devuni Samukha Jeeva Kavilelo
 226. Devuni Sannidhilo
 227. Devuni Sthuthincha Randi
 228. Devuni Sthuthiyinchi Aaraadhinthumu
 229. Devuni Sthuthiyinchudi
 230. Devuni Vaarasulam
 231. Devuni Yandu Bhakthi
 232. Devuniki Bhayapadavaa
 233. Devuniki Sthothramu Gaanamu
 234. Devuniyandu Nireekshana Nunchi
 235. Dhanyamu Entho Dhanyamu
 236. Dhayaaludaa Nee Krupa
 237. Dikkulanni Neevele
 238. Dikkulenni Thiriginaa
 239. Dinadinambu Yesuku
 240. Dinadinamu Vijayamu
 241. Dinamella Ne Paadinaa
 242. Divinelu Sthothraarhudaa
 243. Diviteelu Mandaali
 244. Divya Thaara
 245. Dootha Paata Paadudi
 246. Dorakunu Samasthamu
 247. Doshivaa Prabhu
 248. Draakshaa Vallivi Neevaithe
 249. Durdinamulu Raakamunde
 250. Edabaayani Needu Krupa
 251. Edusthunnaademo Yesayya
 252. Ee Dinam
 253. Ee Dinam Sadaa
 254. Ee Dinamentho
 255. Ee Jeevitham Viluvainadi
 256. Ee Loka Yaathraalo
 257. Ee Lokamlo Jeevinchedanu
 258. Ee Sthuthi Neeke
 259. Ee Tharam Yuvatharam
 260. Eelaatidaa Yesu Prema
 261. Ekkadekkado Putti
 262. Ekkado Manasu Vellipoyindi
 263. Elaa Maruvagalanayyaa
 264. Ella Velalandu
 265. Ellalu Lenidi
 266. Ellappudunu Prabhuvunandu
 267. Elohim Elohim
 268. Em Chesaanayyaa Neekosam
 269. Emani Ne Paadedan
 270. Emani Paadanu
 271. Emivvagalanayya Naa Yesayyaa
 272. Enaleni Prema
 273. Enaleni Prema (Oohinchagalanaa)
 274. Endaro Endaru Endaro
 275. Endina Edaari Brathukulo
 276. Enduko Devaa Inthati Premaa
 277. Enduko Ee Prema
 278. Enduko Nanninthagaa Neevu
 279. Enduko Nannu Neevu
 280. Enni Maarlu
 281. Enni Thalachinaa
 282. Enno Enno Melulu Chesaavayyaa
 283. Entha Adbhuthamaina Krupa
 284. Entha Cheppina Vaakyaminaka Pothivi
 285. Entha Dooramainaa
 286. Entha Jaali Yesuvaa
 287. Entha Krupaamayudavu
 288. Entha Madhuramu
 289. Entha Manchi Devudavayyaa
 290. Entha Manchi Devudavesayyaa
 291. Entha Manchi Kaapari
 292. Entha Pedda Poraatamo
 293. Entha Prema Yesayyaa
 294. Entha Premo Naapai
 295. Enthati Vaadani Nenu
 296. Enthentha Bhaaramaaye Aa Siluva
 297. Entho Bhaagyambu
 298. Entho Madhuram
 299. Entho Sundarudamma Thaanu
 300. Entho Vintha
 301. Eppudo Ekkado Janminchina
 302. Eruganayyaa Ninneppudu
 303. Etti Vaado Yesu
 304. Etu Choochinaa
 305. Evari Kosame Ee Praana Thyaagamu
 306. Evariki Evaru
 307. Evaritho Nee Jeevitham
 308. Evaro Thelusaa Yesayyaa
 309. Evaru Leka Ontarinai
 310. Evaru Nannu Cheyi Vidachinan
 311. Evaru Sameepinchaleni
 312. Evarunnaarayyaa
 313. Evarunnaaru Naakilalo
 314. Gaadaandhakaaramulo Ne Nadachina
 315. Gaadaandhakaarapu Loyalo
 316. Gaali Samudrapu Alalaku
 317. Gaalinchi Choodaraa
 318. Gaayaamulan Gaayamulan
 319. Gadachina Kaalamu
 320. Gadichina Kaalamanthaa
 321. Galilaya Theeraana
 322. Gamyam Cheraalani
 323. Gatha Kaalamantha
 324. Geetham Geetham
 325. Ghanamaina Naa Yesayyaa
 326. Gira Gira Thirigi
 327. Gonthu Etthi Chaatedaanu
 328. Goodu Leni Guvvalaa
 329. Goodu Leni Guvvanai
 330. Goodu Vidachi Vellina Naade
 331. Goppa Devudavani
 332. Goppavaadu Kressthu Yesu
 333. Gorrepilla Jeeva Grandhamandu
 334. Gorrepilla Vivaahothsava
 335. Gunavathi Aina Bhaarya
 336. Gunde Baruvekkipothunnadi
 337. Gurthundipoye Ee Kshanaalalo
 338. Haallelooyaa Aaraadhana
 339. Halle Halle Halle Hallelooyaa
 340. Hallelooya Hallelooya
 341. Hallelooya Paata
 342. Hallelooya Paatalatho
 343. Hallelooya Sthuthi Mahima
 344. Hallelooyaa Ani Paadi
 345. Hallelooyaa Naa Paata
 346. Hallelooyaa Paadedaaa
 347. Hallelooyaa Sthothram
 348. Hallelooyaa Yesu Prabhun
 349. Hallelooyani Paadarandi
 350. Heenamaina Brathuku Naadi
 351. Hey Prabhu Yesu
 352. Hosannaa Hallelooyaa
 353. Hosannanuchu Sthuthi Paaduchu
 354. Hrudayaalanele Raaraaju
 355. Hrudayamanedu Thalupu Nodda
 356. Hrudayapoorvaka Aaraadhana
 357. Ibaadath Karo
 358. Idhe Naa Hrudaya Vaanchana
 359. Idhe Naa Korika
 360. Idhenaa Nyaayamidiyenaa
 361. Idhi Devuni Nirnayamu
 362. Idhi Kothaku Samayam
 363. Idhi Shubhodayam
 364. Idhigo Devaa Ee Hrudayam
 365. Idhigo Devaa Naa Jeevitham
 366. Idhigo Devuni Gorrepillaa
 367. Idhiye Samayambu Randi
 368. Idhiyenayyaa Maa Praardhana
 369. Ihamanduna Aa Paramandu
 370. Ikanaina Kaani
 371. Illalona Panduganta
 372. Immaanuyelu Devudaa
 373. Immaanuyelu Rakthamu
 374. Innaallu Thodugaa
 375. Innellu Ilalo
 376. Intha Kaalam
 377. Inthalone Kanabadi
 378. Inti Meeda Nunna
 379. Iruvadi Naluguru Peddalatho
 380. Ishraayelu Devaa
 381. Ishraayelu Raajuve
 382. Ishraayelu Sainyamulaku
 383. Isuka Meeda Illu Kattaku
 384. Iyyaala Intla Repu Mantla
 385. Jaagore Jaagore
 386. Jaagrattha Bhakthulaaraa
 387. Jaaligala Daivamaa Yesayyaa
 388. Jagathiki Velugunu Thechchenule
 389. Jai Jai Jai Yesayyaa
 390. Janminche Janminche
 391. Janminche Janminche Yesayyaa
 392. Janminchenu Oka Thaara
 393. Janminchinaaduraa Raaju
 394. Jaya Jaya Yesu
 395. Jayam Jayam
 396. Jayamichchina Devuniki
 397. Jayinchuvaarini
 398. Jeeva Naadha Mukthi Daatha
 399. Jeevamaa Yesayyaa
 400. Jeevana Tholi Sandhya
 401. Jeevanadini Naa Hrudayamulo
 402. Jeevinchuchunnaavanna
 403. Jeevithaanthamu Ne Neetho
 404. Jeevithamante Maatalu Kaadu
 405. Jeevithamanthaa Nee Prema
 406. Jeevithamlo Neelaa Undaalani
 407. Jeevithamlo Nerchukunnaanu
 408. Junte Thene Kannaa
 409. Junti Thene Dhaarala Kannaa
 410. Jyothirmayudaa
 411. Kaalam Samayam Naadenantu
 412. Kaanennadu Nenu Anaathanu
 413. Kaavalenaa Yesayya Bahumaanamu
 414. Kaavalivaadaa O Kaavalivaadaa
 415. Kadalakunduvu
 416. Kalalaa Unnadi
 417. Kalamulatho Raayagalamaa
 418. Kalanainaa Ilanainaa
 419. Kalavantidi Nee Jeevitham
 420. Kallallo Kanneerenduku
 421. Kallundi Choodaleni
 422. Kaluvari Giri Nundi
 423. Kaluvari Giri Siluvalo
 424. Kaluvari Girilo Siluva Dhaariyai
 425. Kaluvari Siluva
 426. Kalvari Girilona Silvalo
 427. Kalvari Giripai Siluva
 428. Kalvari Premanu
 429. Kalvari Siluvalo Yesayya
 430. Kalvarilona Chesina Yaagam
 431. Kalyaanam Kamaneeyam
 432. Kammani Bahu Kammani
 433. Kanaleni Kanulelanayyaa
 434. Kani Vini Erugani Karunaku
 435. Kanna Thalli Cherchunatlu
 436. Kanneellatho Pagilina Gundetho
 437. Kanneere Manishini Baadhisthundi
 438. Kanneerelammaa
 439. Kanneeti Loyalalo
 440. Kannulanetthi Pairula Choodu
 441. Kannulundi Choodaleva
 442. Kanta Neerela
 443. Kanti Paapanu
 444. Kanuchoopu Meralona
 445. Kanulunnaa Kaanaleni
 446. Kanureppa Paataina
 447. Karthaa Mammunu
 448. Karuninchavaa Naa Yesuvaa
 449. Karuninchumu Mamu Parama Pithaa
 450. Kashta Nashtaalainaa
 451. Kattelapai Nee Shareeram
 452. Kavulakainaa Saadhyamaa
 453. Keerthi Hallelooyaa
 454. Keerthinthu Nee Naamamun
 455. Khaamosh Raatho Ki
 456. Kodavalini Chetha Patti
 457. Konda Kona Loya Lothullo
 458. Kondala Thattu
 459. Kondalalo Konalalo
 460. Kondalatho Cheppumu
 461. Koniyaada Tharame Ninnu
 462. Konthasepu Kanabadi
 463. Koorchundunu Nee Sannidhilo
 464. Kraisthava Jeevitham
 465. Kraisthavamoka Mathamu Kaadidi
 466. Kraisthavudaa Sainikudaa
 467. Kreesthe Sarvaadhikaari
 468. Kreesthu Puttenu
 469. Kreesthulo Jeevinchu Naaku
 470. Krottha Yedu Modalu Bettenu
 471. Krungina Velalo
 472. Krupa Kanikaramula
 473. Krupa Krupa Naa Yesu Krupaa
 474. Krupa Krupa Nee Krupa
 475. Krupa Vembadi Krupatho
 476. Krupaa Kshemamu
 477. Krupaa Sathya Sampoornudaa
 478. Krupaamayudaa
 479. Krupalanu Thalanchuchu
 480. Kruthagnathan Thalavanchi
 481. Kshanamaina Gaduvadu
 482. Kshanamaina Neevu
 483. Kshanikamaina Brathukuraa
 484. Kummari Chethilo
 485. Kummari O Kummari
 486. Kuthoohalam Aarbhaatame
 487. Lechinaadayyaa
 488. Lechinaaduraa
 489. Lekkimpaga Tharamaa
 490. Lekkinchaleni Sthothramul
 491. Lemmu Thejarillumu Ani
 492. Lemmu Thejarillumu Neeku
 493. Lokaana Eduru Choopulu
 494. Lokamanthata Velugu
 495. Lokamulo Verrivaarini
 496. Lokamunu Vidachi
 497. Maa Goppa Devaa
 498. Maa Inti Peru
 499. Maa Oohalu Puttaka Munupe
 500. Maa Sarvaanidhi Neevayyaa
 501. Maadhuryame Naa Prabhutho
 502. Maaku Thoduga Neevuntivi
 503. Maanavudavai Sakala
 504. Maaraa Gayaa Sulee Par
 505. Maarani Devudavu Neevenayyaa
 506. Maargam Sathyam Jeevam
 507. Maargamu Choopumu Intiki
 508. Maargamu Neevani
 509. Maargamulanu Srujinchuvaadu
 510. Maarina Manasulu
 511. Maaripovaali Ee Lokamanthaa
 512. Maarpu Chendavaa
 513. Maarpuleni Thandrivi
 514. Maate Chaalayyaa
 515. Maatlaade Devudavu Neevu
 516. Maatlaaade Yesayyaa
 517. Madhuram Ee Shubha Samayam
 518. Madhuram Madhuram
 519. Madhuram Madhuram Nee Preme
 520. Madhuramainadi Naa Yesu Prema
 521. Mahaa Ghanudavu Mahonnathudavu
 522. Mahima Ghanathaku Arhudavu
 523. Mahima Neeke Ghanatha Neeke
 524. Mahima Neeke Prabhu
 525. Mahimagala Thandri
 526. Mahimaku Paathrudaa
 527. Mahonnathudaa Maa Devaa
 528. Mahonnathudaa Nee Krupalo
 529. Mallelammaa Mallelu
 530. Mammentho Preminchaavu
 531. Mana Desham
 532. Mana Madhyane Unnadi
 533. Mana Yesu Bethlahemulo
 534. Manalo Prathi Okkari
 535. Manasa Yesu Marana Baadha
 536. Manasaaraa Poojinchi
 537. Manasulokataaye Bhuvilo
 538. Manche Leni Naa Paina
 539. Manchi Devudu Naa Yesayyaa
 540. Manchi Snehithudaa
 541. Manchini Panche Daarokati
 542. Manchivaadu Goppavaadu
 543. Mandiramuloniki Raarandi
 544. Manishi Brathuku Rangula Valayam
 545. Manishigaa Puttinodu
 546. Mannegadayyaa Mannegadayyaa
 547. Maranamu Gelichenu
 548. Maranamu Nannemi Cheyaledu
 549. Maruvaddu Maruvaddu
 550. Maruvagalanaa Maralaa
 551. Maruvalenayyaa
 552. Medi Chettu Paiki Evvarekkaaru
 553. Mee Gnaapakaardhamugaa
 554. Meeru Bahugaa Phalinchinacho
 555. Meghaala Paina Mana Yesu
 556. Melainaa Keedainaa
 557. Mellani Challani
 558. Mellani Swarame
 559. Meluko Vishwaasi Meluko
 560. Melulu Nee Melulu
 561. Moodu Dashaabdaala
 562. Moodu Naalla Muchchata Kosam
 563. Mosithivaa Naa Korakai
 564. Mukha Darshanam Chaalayyaa
 565. Mukthi Dhilaaye Yeeshu Naam
 566. Naa Chinni Donelo
 567. Naa Chinni Hrudayamandu
 568. Naa Chinni Hrudayamu
 569. Naa Chinni Hrudayamlo
 570. Naa Deepamu Yesayyaa
 571. Naa Devuni Gudaaramulo
 572. Naa Devuni Krupavalana
 573. Naa Devunni Nenu Premisthunnaa
 574. Naa Geethaaraadhanalo
 575. Naa Gunde Chappudu Chesthundi
 576. Naa Hrudayamulo Nee Maatale
 577. Naa Jeevam Naa Sarvam
 578. Naa Jeevam Nee Krupalo
 579. Naa Jeevitha Kaalamantha
 580. Naa Jeevitha Vyadhalandu
 581. Naa Jeevitha Yaathralo
 582. Naa Jeevithaanthamu
 583. Naa Jeevitham Prabhu Neekankitham
 584. Naa Kalavaramulanni
 585. Naa Kannula Kanneeru
 586. Naa Kannuletthi Vechiyundunu
 587. Naa Kanula Vembadi
 588. Naa Korakai Anniyu Chesenu
 589. Naa Koraku Baliyaina
 590. Naa Kosamaa
 591. Naa Krupa Neeku Chaalani
 592. Naa Mano Nethramu Therachi
 593. Naa Mattukaithe
 594. Naa Naanna Intiki
 595. Naa Naathudaa
 596. Naa Neethi Neeve
 597. Naa Notan Krottha Paata
 598. Naa Oohakandani Prematho
 599. Naa Paapame Ninu Lokamu
 600. Naa Pere Theliyani Prajalu
 601. Naa Praanaaniki Praanam
 602. Naa Praanamaa Aelane
 603. Naa Praanamaa Naalo Neevu
 604. Naa Praanamaa Neeke Vandanam
 605. Naa Praanamaa Sannuthinchumaa
 606. Naa Praanamaa Sannuthinchumaa (Yehovaa)
 607. Naa Praanamaa Yehovaanu
 608. Naa Praanamaina Yesu
 609. Naa Praanamaina Yesu (Aaraadhana)
 610. Naa Praanapriyudaa Naa Yesu Raajaa
 611. Naa Praanapriyudaa Yesu Raajaa
 612. Naa Priya Desham
 613. Naa Priyamaina Yesu Prabhu
 614. Naa Priyudu Yesu
 615. Naa Samasthamu
 616. Naa Sankata Dukhamulella
 617. Naa Snehithudaa
 618. Naa Sthuthi Paathrudaa
 619. Naa Stuthula Paina
 620. Naa Thalli Nanu Marachinaa
 621. Naa Thandri
 622. Naa Thanuvu Naa Manasu
 623. Naa Yedala Neekunna
 624. Naa Yesayya Prema
 625. Naa Yesayyaa Naa Rakshakaa
 626. Naa Yesayyaa Naa Sthuthiyaagamu
 627. Naa Yesu Nee Paadaala Chenthaa
 628. Naa Yesu Prabhuvaa
 629. Naa Yesu Raajaa
 630. Naa Yesu Raaju
 631. Naa Yesu Raajyamu
 632. Naadantu Lokaana
 633. Naadu Jeevamaayene
 634. Naadu Jeevithamu
 635. Naakai Cheelchabadda
 636. Naakai Naa Yesu Kattenu
 637. Naakenno Melulu Chesithive
 638. Naaku Balamu Unnantha Varaku
 639. Naaku Chaalina Devuda Neevu
 640. Naaku Jeevamai Unna
 641. Naaku Nee Krupa Chaalunu
 642. Naalaanti Chinnalante
 643. Naalo Undi Nanu Nadipincheti
 644. Naalo Unna Aanandamu
 645. Naalo Unna Aashalanniyu
 646. Naaloni Aasha Naaloni Korika
 647. Naatho Maatlaadu Prabhuvaa
 648. Naatho Neevu Maataadinacho
 649. Naatho Neevu Maatlaadinacho
 650. Naavanni Yangeekarinchumee Devaa
 651. Nadavaalani Yesu
 652. Nadipinchu Naa Naavaa
 653. Nadipisthaadu Naa Devudu
 654. Najareyudaa Naa Yesayyaa
 655. Nalugakunda Godhumalu
 656. Nammadagina Devudaa
 657. Nammakamaina Devudavaina
 658. Nammakamaina Naa Prabhu
 659. Nammakamaina Naa Snehithudu
 660. Nammaku Ilalo
 661. Nammakuraa Nammakuraa
 662. Nammuko Yesayyanu
 663. Nannaakarshinchina Nee Sneha Bandham
 664. Nannenthagaa Preminchithivo
 665. Nannenthagaano Preminchenu
 666. Nannenthagaano Preminchina Prabhuvaa
 667. Nannu Diddumu Chinna Praayamu
 668. Nannu Gannayya Raave
 669. Nannu Kaavaga Vachchina
 670. Nanu Cherina Nee Prema
 671. Nanu Viduvaka Edabaayaka
 672. Nashiyinchedi Lokamlo
 673. Nashiyinchu Aathmalenniyo
 674. Ne Saageda Yesunitho
 675. Ne Yesuni Velugulo
 676. Ne Yesuni Vembadinthunani
 677. Nede Priyaraagam
 678. Nedo Repo Naa Priyudesu
 679. Nedu Ikkada Repu Ekkado
 680. Nedu Yesu Lechinaadu
 681. Nee Arachethilo Chekkukuntivi
 682. Nee Challanaina Needalo
 683. Nee Challani Needalo
 684. Nee Charanamule Nammithi
 685. Nee Chethi Kaaryamulu
 686. Nee Chethilo Rottenu Nenayya
 687. Nee Chethitho Nannu Pattuko
 688. Nee Dayalo Nee Krupalo
 689. Nee Dayalo Nenunna
 690. Nee Deergha Shaanthame
 691. Nee Dhanamu Nee Ghanamu
 692. Nee Gnaapakam Anekulanu
 693. Nee Jaldaru Vrukshapu
 694. Nee Jeevitham Kshana Bhanguram
 695. Nee Jeevitham Kshana Bhanguram
 696. Nee Jeevitham Neeti Budagaa
 697. Nee Jeevitham Viluvainadi
 698. Nee Jeevithamulo
 699. Nee Koraku Naa Praanam
 700. Nee Krupa Aakaashamu Kannaa
 701. Nee Krupa Chaalunayaa
 702. Nee Krupa Chaalunu
 703. Nee Krupa Leni Kshanamu
 704. Nee Krupa Lenicho
 705. Nee Krupa Naaku Chaalunu
 706. Nee Krupa Nithyamundunu
 707. Nee Naamam Athi Madhuram
 708. Nee Naamam Naa Gaanam
 709. Nee Naamame Eda
 710. Nee Needalona
 711. Nee Nirnayam
 712. Nee Paadaale Naaku Sharanam
 713. Nee Paadam Mrokkedan
 714. Nee Pada Sevaye Chaalu
 715. Nee Prema Entho
 716. Nee Prema Entho Madhuram
 717. Nee Prema Maadhuryamu
 718. Nee Prema Naa Jeevithaanni
 719. Nee Premaa Nee Karunaa
 720. Nee Premaku Saati
 721. Nee Premalo Nundi Nannu
 722. Nee Preme Naaku Chaalayyaa
 723. Nee Priya Prabhuni Sevakai
 724. Nee Raktha Dhaarale
 725. Nee Rakthame Nee Rakthame
 726. Nee Roopu Chooda
 727. Nee Saakshyamu Edi
 728. Nee Sannidhilo Ee Aaraadhananu
 729. Nee Sannidhilo Nenunna
 730. Nee Sannidhilo Santhoshamu
 731. Nee Sannidhiye Naa
 732. Nee Snehamu
 733. Nee Swaramu
 734. Nee Vaakyame Naa Paadaalaku
 735. Nee Vaakyame Nannu Brathikinchenu
 736. Needentho Karunaa
 737. Needu Prema Naalo
 738. Needu Premaku Haddu Ledayaa
 739. Needu Vishwaasyatha
 740. Neekante Nammadagina
 741. Neekasaadhyamainadi Ediyu Ledu
 742. Neeke Naa Aaraadhana
 743. Neeke Naa Aaraadhanaa
 744. Neeke Sthothramulu
 745. Neeku Entha Chesinaa
 746. Neeku Saati Evaru Leru
 747. Neeli Aakaashamlo
 748. Neelo Jeevinchaalani
 749. Neethi Nyaayamulu
 750. Neethi Sooryudaa Yesu
 751. Neethigala Yehovaa Sthuthi
 752. Neetho Gadipe Prathi Kshanamu
 753. Neetho Naa Jeevitham
 754. Neetho Nenu Naduvaalani
 755. Neetho Nundani Brathuku
 756. Neetho Samamevaru
 757. Neetho Sneham Cheyaalani
 758. Neethone Gadipeyaalani
 759. Neethone Ne Nadavaalani
 760. Neethone Undutaye
 761. Neeve Aasha Neeve Shwaasa
 762. Neeve Naa Devudavu
 763. Neeve Naa Praanam Sarvam
 764. Neeve Naa Praanamu
 765. Neeve Naa Rakshana
 766. Neeve Naa Santhosha Gaanamu
 767. Neeve Naa Sarvamu
 768. Neeve Nannu Korukunnaavu
 769. Neeve Neeve Kaavaali
 770. Neeve Neeve Naa Thodunna
 771. Neeve Neeve Nannu Pilichina
 772. Neevegaa Yesu Neevegaa
 773. Neevennaallu Rendu Thalampulatho
 774. Neeveyani Nammika
 775. Neevu Chesina Mellaku
 776. Neevu Chesina Thyaagaanni
 777. Neevu Chesina Upakaaramulaku
 778. Neevu Leka Kshanamainaa
 779. Neevu Leni Chotedi
 780. Neevu Leni Kshanamainaa
 781. Neevu Leni Roju
 782. Neevu Lenide Nenu Lenu Prabhuvaa
 783. Neeve Naa Thodu Unnaavayyaa
 784. Neevu Praardhana Cheyunappudu
 785. Neevu Thadithe Thalupu Theeyanaa
 786. Neevu Thappa Naakee Lokamlo
 787. Neevu Thodundagaa
 788. Neevunte Naaku Chaalu Yesayyaa
 789. Nemmadi Ledaa
 790. Nenante Neekenduko
 791. Nenante Neeku Enthishtamo
 792. Nenellappudu Yehovaa Ninu
 793. Nenemainaa Prabhuvaa
 794. Nenerugudunu Oka Snehithuni
 795. Nenu Pilisthe Paruguna
 796. Nenu Thaggaali Yesu
 797. Nenu Velle Maargamu
 798. Nenunnaa Nenunnaa
 799. Nenunu Naa Inti Vaarunu
 800. Nesthamaa Priya Nesthamaa
 801. Nibandhanaa Janulam
 802. Nibbaram Kaligi
 803. Nibbaramutho Naa Yesuke
 804. Nijamaina Draakshaavalli
 805. Nijamugaa Mora Pettina
 806. Ningilo Devudu
 807. Ninnantha Devaru
 808. Ninne Ninne Nammukunnaanayyaa
 809. Ninne Ninne Ne Koluthunayyaa
 810. Ninne Preminthunu
 811. Ninnu Choodaga Vachchinaaduraa
 812. Ninnu Kaapaadu Devudu
 813. Ninnu Kaapaaduvaadu Kunukadu
 814. Ninnu Thalachi
 815. Ninu Cheraga Naa Madi
 816. Ninu Choose Kannulu
 817. Ninu Paadaalani
 818. Ninu Sthuthinchinaa Chaalu
 819. Ninu Sthuthiyinche Kaaranam
 820. Nithya Jeevapu Raajyamulo
 821. Nithya Prematho
 822. Nithyamu Sthuthinchinaa
 823. Noothana Parachumu Devaa
 824. Noothana Samvathsaram
 825. Noraaragaa Chethunu
 826. Nuvvante Ishtamu Naa Yesayyaa
 827. Nuvvevaro Yesu
 828. Nuvvuleni Nannu Oohinchalenu
 829. O Ishraayelu
 830. O Kraisthavaa Yuvakaa
 831. O Kreesthu Sanghamaa
 832. O Maanavaaa
 833. O Maanavaa Nee Paapam
 834. O Naavikaa
 835. O Praardhanaa Supraardhanaa
 836. O Prabhuvaa O Prabhuvaa
 837. O Sadbhakthulaaraa
 838. O Sanghamaa Sarvaangamaa
 839. O Yaathrikudaa
 840. O Yesu Nee Prema
 841. Oka Kshanamaina
 842. Oka Kshanamainaa Ninnu
 843. Oka Varamadigithini Yesayyaa
 844. Okani Thalli Aadarinchunatlu
 845. Okasaari Nee Swaramu
 846. Oke Oka Maargamu
 847. Okkade Yesu Okkade
 848. Ontarithanamulo Thoduvai
 849. Ontarivi Kaavu
 850. Oohaku Andani Kaaryamul
 851. Oohinchalenayyaa Vivarinchalenayyaa
 852. Oohinchaleni Kaaryamulu
 853. Oohinchaleni Melulatho Nimpina
 854. Oranna Oranna
 855. Paadanaa Mounamugaane
 856. Paapaaniki Naaku Ae Sambandhamu Ledu
 857. Paapamerugani Paavanaathmuni
 858. Paathaalamlo Aathmala Aartha Naadam
 859. Paavuramaa Nee Prema
 860. Paavuramaa Sanghamupai
 861. Padamulu Chaalani Prema
 862. Padivelalo Athi Priyudu
 863. Padivelalo Athi Sundarudaa
 864. Padivelalo Athi Sundarudaa (Aaraadhinthun)
 865. Pailam Kodukaa
 866. Painunna Aakaashamandunaa
 867. Pampumu Devaa
 868. Paradeshulamo Priyulaaraa
 869. Paralokame Naa Anthapuram
 870. Paralokamlo Unna Maa Yesu
 871. Paralokamu Naa Deshamu
 872. Parama Jeevamu
 873. Parama Thandri
 874. Parama Thandri Neeke Sthothram
 875. Paravaasini Ne Jagamuna
 876. Parishuddha Parishuddha
 877. Parishuddhaathmudaa Neeke Vandanam
 878. Parishuddhudaa Naa Yesayyaa
 879. Parishuddhudaa Paavanudaa
 880. Parishuddhudaa Parishuddhudaa
 881. Parishuddhudavai
 882. Parishuddhudu Parishuddhudu
 883. Parugetthedaa Parugetthedaa
 884. Peda Naruni Roopamu
 885. Phalamulanaashinchina Paraloka Thandri
 886. Pondithini Nenu
 887. Poraatam Aathmeeya Poraatam
 888. Praanamaa Naa Praanamaa
 889. Praaneshwara
 890. Praardhana Praardhana
 891. Praardhana Shakthi Naaku
 892. Praardhana Vinedi Paavanudaa
 893. Praardhana Vinnaavayyaa
 894. Praardhana Yesuni Sandarshana
 895. Prabhu Hastham Naapai Nundi
 896. Prabhu Sannidhilo Aanandame
 897. Prabhu Yesu Naa Rakshakaa
 898. Prabhu Yesuni Poojinchedam
 899. Prabhu Yesuni Vadanamulo
 900. Prabhuvaa Ee Aanandam
 901. Prabhuvaa Kaachithivi
 902. Prabhuvaa Maaku Neevichchina
 903. Prabhuvaa Ne Ninnu Nammi
 904. Prabhuvaa Nee Paripoornatha Nundi
 905. Prabhuvaa Neelo Jeevinchuta
 906. Prabhuvaa Neeve Naadu Sharanam
 907. Prabhuvaa Ninu Keerthinchutaku
 908. Prabhuvaa Prabhuvaa
 909. Prakaashinche Aa Divya
 910. Prathi Roju Choodaalani
 911. Preethigala Mana Yesu
 912. Prema Lenivaadu Paralokaaniki
 913. Prema Nammakamu Gala
 914. Prema Yesayyaa Premaa
 915. Prema Yesuni Prema
 916. Premaa Ane Maayalo
 917. Premaa Poornudu
 918. Premagala Maa Prabhuvaa
 919. Premagala Yesayyaa
 920. Premalo Paddaanu
 921. Premincheda Yesu Raajaa
 922. Preminchedan Adhikamugaa
 923. Preminchu Devudu
 924. Preminthunu Ninne
 925. Premisthaa Ninne
 926. Priya Sanghasthulaaraa
 927. Priya Yesu Mana Koraku
 928. Priya Yesu Naatha
 929. Priya Yesu Nirminchithivi
 930. Priya Yesu Raajunu
 931. Priyamaina Yesayyaa Premake Roopamaa
 932. Priyathama Bandhamaa
 933. Punarutthaanudaa
 934. Putte Yesudu Nedu
 935. Puttinaadanta Yesu Naathudu
 936. Puvvulaantidi Jeevitham
 937. Raajaa Nee Bhavanamulo
 938. Raajaa Nee Sannidhilone
 939. Raajaadhi Raaja
 940. Raajula Raajaa
 941. Raajula Raaju
 942. Raajula Raajula Raaju
 943. Raajulaku Raajaina Ee
 944. Raajulaku Raaju Puttenayya
 945. Raajyaalanele Mahaaraaju
 946. Raakada Prabhuni Raakada
 947. Raakada Samayamlo
 948. Raakadane Railu Bandi
 949. Raaraaju Janminche Ilalona
 950. Raaraaju Janminchinaadu
 951. Raaraaju Vasthunnaado
 952. Raare Mana Yesu Swaamini
 953. Raare Raare O Janulaaraa
 954. Raath Andheri
 955. Raathri Nedu Rakshakundu
 956. Raavayyaa Yesayyaa
 957. Raavayya Yesunaadhaa
 958. Rakshakudaa Yesu Prabho
 959. Rakshakundudayinchinaadata
 960. Rakshimpabadina Neevu
 961. Rammanuchunnaadu Ninnu
 962. Randi Randi Randayo
 963. Randi Randi Yesuni Yoddaku
 964. Randi Suvaartha Sunaadamutho
 965. Randi Uthsaahinchi Paadudamu
 966. Rende Rende Daarulu
 967. Ruchi Choochi Erigithini
 968. Saageti Ee Jeeva Yaathralo
 969. Saagi Saagi Pommu
 970. Saagilapadi Mrokkedamu
 971. Saagipodunu Aagiponu Nenu
 972. Saakshyamichcheda
 973. Sadaa Kaalamu Nee Yande
 974. Sadaa Kaalamu Neetho Nenu
 975. Sahodarulaaraa
 976. Sahodarulu Aikyatha Kaligi
 977. Sajeeva Saakshulugaa
 978. Sajeevudavaina Yesayyaa
 979. Sakalamu Cheyu
 980. Samaanulavru Prabho
 981. Samardhavanthudavaina
 982. Samarpana Cheyumu Prabhuvunaku
 983. Samayamide Samayamide
 984. Samayamu Poneeyaka
 985. Sameepimparaani Thejassulo
 986. Sameepincharaani Thejassulo
 987. Samvathsaramulu Veluchundagaa
 988. Sandadi – 3
 989. Sandehamela
 990. Sangeetha Naadamutho
 991. Sannuthinthu Yesu Swaami
 992. Sannuthinthumo Prabho
 993. Santhosha Geethamu Paadedanu
 994. Santhoshame Samaadhaaname
 995. Santhoshamutho Nichchedu Vaarini
 996. Sari Cheyumo Devaa
 997. Sari Raarevvaru
 998. Sarva Chitthambu Needenayyaa
 999. Sarva Krupaanidhiyagu Prabhuvaa
 1000. Sarva Lokamaa
 1001. Sarva Srushtiloni
 1002. Sarva Yugamulalo Sajeevudavu
 1003. Sarvaanga Kavachamu Neeve
 1004. Sarvaanga Sundaraa
 1005. Seeyonu Nee Devuni
 1006. Seeyonu Paatalu Santhoshamugaa
 1007. Seeyonulo Sthiramaina
 1008. Sevakulaaraa
 1009. Shaalomu Raajuku Vandanam
 1010. Shaaronu Rojaa Yese
 1011. Shaashwatha Krupanu
 1012. Shaashwatha Prematho
 1013. Shaashwathamaina Prematho
 1014. Shaashwathamainadi
 1015. Shaashwathamu Kaadu
 1016. Shatha Koti Raagaalu Vallinchina
 1017. Shilanaina Nannu
 1018. Shiramu Meeda Mulla Saakshigaa
 1019. Shodhanaa Baadhalu
 1020. Shree Yesundu Janminche
 1021. Shreshtamaina Naamam
 1022. Shruthi Chesi Ne Paadanaa
 1023. Shubha Vela Sthothra Bali
 1024. Shuddha Hrudayam
 1025. Shuddha Raathri
 1026. Shuddhudaa Ghanudaa Rakshakudaa
 1027. Shuddhudavayyaa
 1028. Siluva Chentha Cherina Naadu
 1029. Siluva Chenthaku Raa
 1030. Siluva Dhyaanam
 1031. Siluva Saakshigaa
 1032. Siluvalo Aa Siluvalo
 1033. Siluvalo Bali Aina
 1034. Siluvalo Nee Prema
 1035. Siluvalo Saagindi Yaathra
 1036. Siluvanu Gelichina
 1037. Siluve Naa Sharaneeynu Raa
 1038. Silvalo Naakai Kaarchenu
 1039. Snehithudaa Naa Hithudaa
 1040. Snehithudaa Naa Snehithudaa
 1041. Solipovaladu Manassaa
 1042. Solipoyina Manasaa
 1043. Sonthamai Povaali Naa Yesutho
 1044. Sooda Sakkani Baaludammo
 1045. Srushti Karthaa Yesu Devaa
 1046. Srushtikarthavaina Yehovaa
 1047. Sthothra Gaanam Chesindi Praanam
 1048. Sthothrabali Arpinchedhamu
 1049. Sthothrabali Sthothrabali
 1050. Sthothram Chellinthumu
 1051. Sthothramu Sthuthi Chellinthumu
 1052. Sthothramu Sthuthi Sthothramu
 1053. Sthothrinthumu Ninu
 1054. Sthuthi Gaaname Paadanaa
 1055. Sthuthi Madhura Geethamu
 1056. Sthuthi Mahima Yesu Neeke
 1057. Sthuthi Neeke Yesu Raajaa
 1058. Sthuthi Paadanaa Nenu
 1059. Sthuthi Paadeda Ne Prathi Dinamu
 1060. Sthuthi Paadi Keerthinthumu
 1061. Sthuthi Paathrudaa Sthothraarhudaa
 1062. Sthuthi Simhaasanaaseenudaa
 1063. Sthuthi Simhaasanaaseenudaa (Yesu Raajaa)
 1064. Sthuthiki Paathruda Yesayyaa
 1065. Sthuthiki Paathrudaa
 1066. Sthuthinchedanu Sthuthinchedanu
 1067. Sthuthinchi Paadedam
 1068. Sthuthiyinchedaa Nee Naamam
 1069. Sthuthiyinchi Keerthinchi
 1070. Sthuthiyinthumu
 1071. Sthuthiyu Mahima Ghanatha Neeke
 1072. Sthuthula Meeda Aaseenudaa
 1073. Sthuthula Meeda (Hallelujah)
 1074. Sthuthulaku Paathrudaa (Aaraadhana)
 1075. Sthuthulaku Paathrudaa (Anni Velalo)
 1076. Sthuthulaku Paathrudu Yesayyaa
 1077. Sthuthulapai Aaseenudaa
 1078. Sudhaa Madhura Kiranaala
 1079. Sugunaala Sampannudaa
 1080. Sundharamaina Dhehaalenno
 1081. Sundharudaa
 1082. Suvaarthanu Prakatimpavaa
 1083. Swachchandha Seeyonu Vaasi
 1084. Sweekarinchumayaa Naathaa
 1085. Thaara Velisindi
 1086. Thalavanchaku Nesthamaa
 1087. Thalli Thana Biddanu
 1088. Thallilaa Laalinchunu
 1089. Thambura Sithaara Naadamutho
 1090. Thana Rakthamtho Kadigi
 1091. Thandri Intlo Ellappudu
 1092. Thandri Naa Yesayyaa
 1093. Thanuvu Naa Didigo
 1094. Thappipoyina Gorre
 1095. Thappipoyina Kumaarudanayyaa
 1096. Thara Tharaalalo Yuga Yugaalalo
 1097. Tharaalu Maarinaa
 1098. Tharaalu Maarinaa Yugaalu Maarinaa
 1099. Tharachi Tharachi
 1100. Theliyadaa Neeku Theliyadaa
 1101. Thellaarindi Vela
 1102. Thene Kanna Theeyanainadi
 1103. Thodu Lerani Kumilipoku
 1104. Tholakari Vaana
 1105. Thoorpu Dikka Chukka Butte
 1106. Thraahimaam Kreesthu Naatha
 1107. Thrithvaikamaa
 1108. Thuppu Patti Povuta Kante
 1109. Thyaagamentha Chesaavu Devaa
 1110. Udayamaaye Hrudayamaa
 1111. Udayinche Divya Rakshakudu
 1112. Ullaasa Jeevitham
 1113. Unna Paatuna Vachchuchunnaanu
 1114. Unnaadu Devudu Naaku Thodu
 1115. Unnatha Sthalamulalo
 1116. Upavaasamtho Praardhanalo
 1117. Uthaka Meeda Thalupu
 1118. Uthsaaha Gaanamu Chesedamu
 1119. Vaadabaarani Vishwaasamutho
 1120. Vaadipoka Munde
 1121. Vaaduko Naa Yesayyaa
 1122. Vaagdhaanamu
 1123. Vaakyame Shareera Dhaariyai
 1124. Vachchindi Christmas Vachchindi
 1125. Vadhiyimpabadina Gorrepillaa
 1126. Vandanaalu Yesu
 1127. Vandanam
 1128. Vandanambonarthumo
 1129. Vandanamu Neeke Naa
 1130. Varninchalenu
 1131. Varninchalenu Vivarinchalenu
 1132. Varsha Dhaaragaa Raava
 1133. Varshimpanee Varshimpanee
 1134. Veeche Gaalullo
 1135. Veenulaku Vindulu Chese
 1136. Vendi Bangaaraala Kanna
 1137. Vetakaani Urilo Nundi
 1138. Vevela Doothalatho
 1139. Veyi Nollatho Sthuthiyinchinaa
 1140. Vidheyatha Kaligi Jeevinchutaku
 1141. Vidheyathake Ardhamu Cheppina
 1142. Viduvadhu Maruvadhu
 1143. Viduvanu Ninu Edabaayanani
 1144. Viduvavu Nannika
 1145. Vijaya Geethamu Manasaara
 1146. Vijaya Geethamul Paadare
 1147. Vijayaseeludaa
 1148. Vikasinchu Pushpamaa
 1149. Viluvaina Nee Krupa
 1150. Viluvainadi Nee Aayushkaalam
 1151. Viluvainadi Nee Jeevitham
 1152. Viluvainadi Samayamu
 1153. Vinavaa Manavi
 1154. Vinnaaraa Vinnaaraa
 1155. Vinthaina Thaaraka
 1156. Vinumaa Yesuni Jananamu
 1157. Virisina Hrudayaalaku
 1158. Vivaahamannadi
 1159. Yaakobu Baavi Kaada
 1160. Yavvanaa Janamaa
 1161. Yavvanudaa
 1162. Yavvanulaaraa Meeru
 1163. Yehova Naa Aashrayam
 1164. Yehova Naa Moralaalinchenu
 1165. Yehovaa Dayaaludu (Aayanake Kruthagnatha)
 1166. Yehovaa Dayaaludu Sarva Shakthimanthudu
 1167. Yehovaa Maa Kaapari
 1168. Yehovaa Mahima Nee Meeda
 1169. Yehovaa Naa Balamaa
 1170. Yehovaa Naa Kaapari
 1171. Yehovaa Naaku Velugaaye
 1172. Yehovaa Nee Naamamu
 1173. Yehovaa Needu Melulanu
 1174. Yehovaa Nissy
 1175. Yehovaaku Sthuthulu Paadandi
 1176. Yehovaanu Sannuthinchedan
 1177. Yehovaanu Sthuthiyinchu
 1178. Yehovaaye Naa Balamu
 1179. Yehovaaye Naa Kaaparigaa
 1180. Yesanna Swaramannaa
 1181. Yesayya Naamamlo
 1182. Yesayya Maata
 1183. Yesayya Maata Bangaaru Moota
 1184. Yesayya Maata Viluvaina
 1185. Yesayya Rakthamu
 1186. Yesayyaa Kanikarapoornudaa
 1187. Yesayyaa Naa Doraa
 1188. Yesayyaa Naa Hrudaya Spandana
 1189. Yesayyaa Naa Hrudayaabhilaasha
 1190. Yesayyaa Naa Praana Naathaa
 1191. Yesayyaa Naa Praana Naathaa Ninu
 1192. Yesayyaa Naa Yesayyaa
 1193. Yesayyaa Naa Yesayyaa (Raakada)
 1194. Yesayyaa Nee Maatalu
 1195. Yesayyaa Nee Naamamune
 1196. Yesayyaa Nee Prema
 1197. Yesayyaa Ninnu Choodaalani
 1198. Yesayyaa Ninnu Preminchuvaaru
 1199. Yesayyaa Praana Naathaa
 1200. Yesayyaa Yesayyaa
 1201. Yese Daivamu
 1202. Yese Goppa Devudu
 1203. Yese Janmincheraa
 1204. Yese Naa Aashrayamu
 1205. Yese Naa Maargamu
 1206. Yese Naa Oopiri
 1207. Yese Naa Parihaari
 1208. Yese Nee Madhilo Undagaa
 1209. Yese Sathyam
 1210. Yesu Devaa Nanu Konipovaa
 1211. Yesu Entho Varaala
 1212. Yesu Goriya Pillani Nenu
 1213. Yesu Jananamu
 1214. Yesu Kreesthu Puttenu Nedu
 1215. Yesu Maatho Neevundagaa
 1216. Yesu Manchi Devudu
 1217. Yesu Naamam
 1218. Yesu Nan Preminchithivi
 1219. Yesu Nannu Preminchinaavu
 1220. Yesu Nee Naamaamruthamu
 1221. Yesu Nee Swaroopamunu
 1222. Yesu Nee Vaaramu
 1223. Yesu Neeku Kaavaalani
 1224. Yesu Neeve Chaalu Naaku
 1225. Yesu Ninnu Nenu
 1226. Yesu Okkade
 1227. Yesu Parishuddha Naamamunaku
 1228. Yesu Prabhuni Sthuthinchuta
 1229. Yesu Prabhuvaa Neeve
 1230. Yesu Prabhuve Saathaanu
 1231. Yesu Raaja Naalo Ninnu
 1232. Yesu Raajaa Arpinchedhanayyaa
 1233. Yesu Raajaa Neeke
 1234. Yesu Raaju Raajula Raajai
 1235. Yesu Raajugaa Vachchuchunnaadu
 1236. Yesu Raajyamunaku Sainikulam
 1237. Yesu Rakshakaa
 1238. Yesu Rakthame Jayam
 1239. Yesu Rakthame Jayamu Jayamuraa
 1240. Yesu Rakthamulo
 1241. Yesu Sarvonnathudaa
 1242. Yesu Unte Chaalu
 1243. Yesu Vanti Sundarudu
 1244. Yesuni Naa Madilo
 1245. Yesuni Naamamlo Shakthi
 1246. Yesuni Naamamulo
 1247. Yesuni Prema Yesu Vaartha
 1248. Yesuni Thiru Hrudayamaa
 1249. Yesutho Teevigaanu Podamaa
 1250. Yoodaa Sthuthi Gothrapu
 1251. Yuddhamu Yehovaade
 1252. Yugayugaalu Maariponidi

113 comments

 1. Hi brother,

  Can you please add titles in English too so that it will be ease for ppl like me who can’t read Telugu can find songs easily.
  Thanks in advance.

 2. Dear Brother, Praise be to GOD!!!…… I really want to thank you for making lyrics available for these wonderful songs, i am able to recollect these songs so close to heart and worship the LORD.

 3. Praise the Lord brother, miru song lyrics dwara adbutamina paricharya chestunnaru. Naku ee site entho usefull ga vundi. Regular ga follow avtunnanu. mp3 kuda vunte bagundedi. Song request lo oka req pettanu. please try cheyandi chala manchi song adi. Thankyou

  1. Praise the Lord Brother!
   Ee Site meeku chaalaa useful ga unnanduku Devudini Sthuthisthu Unnaanu. Meeru request chesina Song naaku raadu mariyu ekkadaa dorakaledu. Oka vela dorikithe add chesthaanu.

Leave a Reply