Telugu Songs


 1. అగ్ని మండించు
 2. అడవి చెట్ల నడుమ
 3. అడిగినది కొంతే అయినా
 4. అడుగడుగున రక్త బింధువులే
 5. అడుగుడి మీకు ఇవ్వబడును
 6. అత్యున్నత సింహాసనముపై
 7. అత్యున్నత సింహాసనముపై (యేసన్న)
 8. అత్యున్నతమైనది యేసు నామం
 9. అదిగో నా నావ
 10. అదే అదే ఆ రోజు
 11. అన్ని కాలంబుల
 12. అన్ని నామముల కన్న
 13. అన్ని నామముల కన్న ఘనమైన
 14. అన్ని వేళల ఆరాధన
 15. అన్ని వేళల వినువాడు
 16. అన్నిటి కన్నా ప్రార్థనే మిన్న
 17. అన్నీ సాధ్యమే
 18. అనుదినము ప్రభుని
 19. అనుదినం ఆ ప్రభుని వరమే
 20. అపరాధిని యేసయ్యా
 21. అమ్మల్లారా ఓ అక్కల్లారా
 22. అమ్మా అని నిన్ను పిలువనా
 23. అమూల్య రక్తము ద్వారా
 24. అమూల్య రక్తం
 25. అయ్యా నా కోసం కల్వరిలో
 26. అర్పించుచుంటిని యేసయ్యా
 27. అవధులే లేనిది
 28. అంకితం ప్రభూ నా జీవితం
 29. అంజలి ఘటియింతు
 30. అంతే లేని నీ ప్రేమ ధార
 31. అందమైన మధురమైన
 32. అందరికి కావాలి
 33. అందరు నన్ను విడచినా
 34. అందరు మెచ్చిన అందాల
 35. అందాల ఉద్యానవనమా
 36. అందాలతార
 37. అందాలు చిందే
 38. అంబరానికి అంటేలా
 39. ఆ దరి చేరే దారే కనరాదు
 40. ఆ భోజన పంక్తిలో
 41. ఆ రాజే నా రాజు
 42. ఆకశాన తార ఒకటి
 43. ఆకాశ మహాకాశంబులు
 44. ఆకాశ వాసులారా
 45. ఆకాశమందున్న ఆసీనుడా
 46. ఆకాశమా ఆలకించుమా
 47. ఆకాశం అమృత జల్లులు
 48. ఆకాశంబున్ దూతలు
 49. ఆగక సాగుమా
 50. ఆడెదన్ పాడెదన్
 51. ఆత్మ దీపమును
 52. ఆత్మ విషయమై
 53. ఆధారం నీవేనయ్యా
 54. ఆనంద యాత్ర
 55. ఆనందమానందమే
 56. ఆనందము ప్రభు నాకొసగెను
 57. ఆనందముగా యెహోవా నీ
 58. ఆనందమే పరమానందమే
 59. ఆనందింతు నీలో దేవా
 60. ఆయనే నా సంగీతము
 61. ఆరంభమయ్యింది రెస్టోరేషన్
 62. ఆరాధన అధిక స్తోత్రము
 63. ఆరాధన అందుకో
 64. ఆరాధన ఆరాధన
 65. ఆరాధన నీకే
 66. ఆరాధన యేసు నీకే
 67. ఆరాధన స్తుతి ఆరాధన
 68. ఆరాధనకు యోగ్యుడా
 69. ఆరాధించెద నిను మది పొగడెద
 70. ఆరాధించెదను నిన్ను
 71. ఆరిపోయే దీపంలా
 72. ఆలయంలో ప్రవేశించండి
 73. ఆలోచనలో గొప్పవాడా
 74. ఆవేదన నేనొందను
 75. ఆశ తీర నా యేసు స్వామిని
 76. ఆశపడకు ఈ లోకం కోసం
 77. ఆశ్చర్య కార్యముల్ చేయును యేసు
 78. ఆశ్చర్యకరుడా స్తోత్రం
 79. ఆశ్చర్యకరుడు ఆలోచనకర్త
 80. ఆశ్చర్యమైన ప్రేమ
 81. ఆశ్రయదుర్గమా నా యేసయ్యా
 82. ఆశ్రయుడా నా అభిశక్తుడా
 83. ఆశీర్వాదంబుల్ మా మీద
 84. ఆహా ఆనందమే
 85. ఆహా మహాత్మ
 86. ఆహా యేమానందం
 87. ఇకనైన కానీ
 88. ఇది కోతకు సమయం
 89. ఇది శుభోదయం
 90. ఇదిగో దేవా నా జీవితం
 91. ఇదిగో దేవుని గొర్రెపిల్లా
 92. ఇదియే సమయంబు రండి
 93. ఇదియేనయ్య మా ప్రార్థన
 94. ఇదే నా కోరిక
 95. ఇదేనా న్యాయమిదియేనా
 96. ఇన్నేళ్లు ఇలలో
 97. ఇబాదత్ కరో
 98. ఇమ్మానుయేలు దేవుడా
 99. ఇమ్మానుయేలు రక్తము
 100. ఇయ్యాల ఇంట్ల రేపు మంట్ల
 101. ఇరువది నలుగురు పెద్దలతో
 102. ఇసుక మీద ఇల్లు కట్టకు
 103. ఇహమందున ఆ పరమందు
 104. ఇళ్లలోన పండుగంట
 105. ఇంటి మీద నున్న
 106. ఇంత కాలం
 107. ఇంతలోనే కనబడి
 108. ఈ జీవితం విలువైనది
 109. ఈ తరం యువతరం
 110. ఈ దినం సదా
 111. ఈలాటిదా యేసు ప్రేమ
 112. ఈ లోక యాత్రాలో
 113. ఈ లోకంలో జీవించెదను
 114. ఉతక మీద తలుపు
 115. ఉత్సాహ గానము చేసెదము
 116. ఉన్నత స్థలములలో
 117. ఉన్నపాటున వచ్చుచున్నాను
 118. ఉన్నాడు దేవుడు నాకు తోడు
 119. ఉల్లాస జీవితం
 120. ఊహించలేనయ్యా వివరించలేనయ్యా
 121. ఊహించలేని కార్యములు
 122. ఊహించలేని మేలులతో నింపిన
 123. ఎక్కడెక్కడో పుట్టి
 124. ఎక్కడో మనసు వెళ్ళిపోయింది
 125. ఎట్టి వాడో యేసు
 126. ఎటు చూచినా
 127. ఎడబాయని నీదు కృప
 128. ఎనలేని ప్రేమ
 129. ఎన్ని తలచినా
 130. ఎన్ని మార్లు
 131. ఎన్నో ఎన్నో మేలులు చేసావయ్యా
 132. ఎల్లలు లేనిది
 133. ఎల్లవేళలందు
 134. ఎలా మరువగలనయ్యా
 135. ఎలోహిం ఎలోహిం
 136. ఎవరి కోసమో ఈ ప్రాణ త్యాగము
 137. ఎవరికి ఎవరు
 138. ఎవరితో నీ జీవితం
 139. ఎవరు నన్ను చేయి విడచినన్‌
 140. ఎవరున్నారయ్యా
 141. ఎవరున్నారు నాకిలలో
 142. ఎవరూ లేక ఒంటరినై
 143. ఎవరూ సమీపించలేని
 144. ఎవరో తెలుసా యేసయ్యా
 145. ఎంత అధ్బుతమైన కృప
 146. ఎంత చెప్పిన వాక్యమినక పోతివి
 147. ఎంత జాలి యేసువా
 148. ఎంత దూరమైనా
 149. ఎంత పెద్ద పోరాటమో
 150. ఎంత మధురము
 151. ఎంత మంచి కాపరి
 152. ఎంత మంచి దేవుడవయ్యా
 153. ఎంత మంచి దేవుడవేసయ్యా
 154. ఎంతటి వాడను నేను
 155. ఎంతెంత భారమాయె ఆ సిలువ
 156. ఎంతో భాగ్యంబు
 157. ఎంతో వింత
 158. ఎంతో సుందరుడమ్మ తాను
 159. ఎందరో ఎందరు ఎందరో
 160. ఎందుకో ఈ ప్రేమ
 161. ఎందుకో దేవా ఇంతటి ప్రేమా
 162. ఎందుకో నన్నింతగా నీవు
 163. ఎందుకో నన్ను నీవు
 164. ఏ పాపమెరుగని
 165. ఏ బాధ లేదు ఏ కష్టం లేదు
 166. ఏ యోగ్యతా లేని నన్ను
 167. ఏ రీతి నీ ఋణం
 168. ఏ రీతి స్తుతియింతును
 169. ఏ రీతి స్తుతియింతునో
 170. ఏ వైపు చూసినా
 171. ఏ సమయమందైనా
 172. ఏడానుంటివిరా
 173. ఏమని పాడను
 174. ఏమివ్వగలనయ్య నా యేసయ్యా
 175. ఏం చేసానయ్యా నీకోసం
 176. ఒక వరమడిగితిని యేసయ్యా
 177. ఒక క్షణమైన
 178. ఒకని తల్లి ఆదరించునట్లు
 179. ఒక్కడే యేసు ఒక్కడే
 180. ఒంటరివి కావు
 181. ఓ క్రీస్తు సంఘమా
 182. ఓ క్రైస్తవ యువకా
 183. ఓ ప్రభువా ఓ ప్రభువా
 184. ఓ ప్రార్ధనా సుప్రార్ధనా
 185. ఓ మానవా
 186. ఓ మానవా నీ పాపం
 187. ఓ యేసు నీ ప్రేమ
 188. ఓ సద్భాక్తులారా
 189. ఓ సంఘమా సర్వాంగమా
 190. ఓరన్న  ఓరన్న
 191. కట్టెలపై నీ శరీరం
 192. కదలకుందువు
 193. కనలేని కనులేలనయ్యా
 194. కన్న తల్లి చేర్చునట్లు
 195. కని విని ఎరుగని కరుణకు
 196. కనురెప్ప పాటైన
 197. కనులున్నా కానలేని
 198. కన్నులనెత్తి పైరుల చూడు
 199. కన్నీటి లోయలలో
 200. కన్నీరే మనిషిని బాధిస్తుంది
 201. కన్నీరేలమ్మా
 202. కన్నీళ్లతో పగిలిన గుండెతో
 203. కన్నులుండి చూడలేవ
 204. కమ్మని బహుకమ్మని
 205. కరుణించవా నా యేసువా
 206. కరుణించుము మము పరమ పితా
 207. కలనైనా ఇలనైనా
 208. కలములతో రాయగలమా
 209. కలలా ఉన్నది
 210. కలవంటిది నీ జీవితము
 211. కల్వరి సిలువలో యేసయ్య
 212. కల్వరిగిరిలోన సిల్వలో
 213. కల్వరిలోన చేసిన యాగం
 214. కలువరి గిరి నుండి
 215. కలువరి గిరి సిలువలో
 216. కలువరిగిరిలో సిలువధారియై
 217. కల్లుండి చూడలేని
 218. కల్యాణం కమనీయం
 219. కవులకైనా సాధ్యమా
 220. కష్ట నష్టాలైనా
 221. కళ్ళల్లో కన్నీరెందుకు
 222. కంట నీరేల
 223. కానెన్నడు నేను అనాథను
 224. కాలం సమయం నాదేనంటూ
 225. కావలివాడా ఓ కావలివాడా
 226. కావలెనా యేసయ్య బహుమానము
 227. క్రిస్మస్ పండుగ
 228. క్రిస్మస్ శుభదినం
 229. కీర్తి హల్లెలూయా
 230. కీర్తింతు నీ నామమున్
 231. క్రీస్తు పుట్టెను
 232. క్రీస్తులో జీవించు నాకు
 233. క్రీస్తే సర్వాధికారి
 234. కుతూహలం ఆర్భాటమే
 235. కుమ్మరి ఓ కుమ్మరి
 236. కూర్చుందును నీ సన్నిధిలో
 237. కృతజ్ఞతన్ తలవంచి
 238. కృప కృప నా యేసు కృపా
 239. కృప కృప నీ కృప
 240. కృప వెంబడి కృపతో
 241. కృపలను తలంచుచు
 242. కృపా క్షేమము
 243. కృపామయుడా
 244. కృంగిన వేళలో
 245. క్రైస్తవమొక మతము కాదిది
 246. క్రైస్తవుడా సైనికుడా
 247. కొడవలిని చేత పట్టి
 248. కొనియాడ తరమే నిన్ను
 249. క్రొత్త యేడు మొదలు బెట్టెను
 250. కొండ కోన లోయలోతుల్లో
 251. కొండలలో కోనలలో
 252. కొంతసేపు కనబడి
 253. గడచిన కాలం కృపలో మమ్ము
 254. గత కాలమంత
 255. గమ్యం చేరాలని
 256. గాడాంధకారపు లోయలో
 257. గాఢాంధకారములో నే నడచిన
 258. గాయాములన్ గాయములన్
 259. గాలి సముద్రపు అలలకు
 260. గాలించి చూడరా
 261. గీతం గీతం
 262. గుణవతి అయిన భార్య
 263. గూడు లేని గువ్వనై
 264. గూడు లేని గువ్వలా
 265. గొప్ప దేవుడవని
 266. గొర్రెపిల్ల జీవ గ్రంథమందు
 267. గొర్రెపిల్ల వివాహోత్సవ
 268. గొంతు ఎత్తి చాటెదాను
 269. ఘనమైన నా యేసయ్యా
 270. చాచిన చేతులు నీవే
 271. చాలునయ్య నీ కృప
 272. చాలునయ్యా చాలునయ్యా
 273. చాహే తుమ్ కో
 274. చిట్టి పొట్టి పాపను నేను
 275. చిత్ర చిత్రాల వాడే
 276. చిన్న గొర్రెపిల్లను నేను
 277. చిన్నారి బాలగా
 278. చిన్ని మనసుతో నిన్ను
 279. చిరకాల స్నేహితుడా
 280. చిరు దివ్వెల వెలుగులతో
 281. చిరుగాలి వీచినా
 282. చింత లేదిక
 283. చింతెందుకు నీకు దిగులెందుకు
 284. చిందింది రక్తం
 285. చీకటి లోయలో
 286. చూచితివే నా కన్నీటిని
 287. చూచుచున్న దేవుడవయ్యా
 288. చూచుచున్న దేవుడవు
 289. చూచుచున్నాము నీ వైపు
 290. చూడరే సిలువను
 291. చూపుల వలన కలిగేది
 292. చెట్టు చూస్తే పచ్చగుంది
 293. చెప్పలేను బాబోయ్
 294. చేయి పట్టుకో
 295. జగతికి వెలుగును తెచ్చెనులే
 296. జన్మించెను ఒక తార
 297. జయ జయ యేసు
 298. జయమిచ్చిన దేవునికి
 299. జయం జయం
 300. జాగ్రత్త, భక్తులారా
 301. జాగోరే జాగోరే
 302. జీవ నాధ ముక్తి దాత
 303. జీవన తొలి సంధ్య
 304. జీవనదిని నా హృదయములో
 305. జీవమా యేసయ్యా
 306. జీవితమంటే మాటలు కాదు
 307. జీవితమంతా నీ ప్రేమ
 308. జీవితంలో నీలా ఉండాలని
 309. జీవితంలో నేర్చుకున్నాను
 310. జీవితాంతము నే నీతో
 311. జీవించుచున్నావన్న
 312. జుంటి తేనె ధారల కన్నా
 313. జుంటె తేనె కన్నా
 314. జై జై జై యేసయ్యా
 315. జ్యోతిర్మయుడా
 316. తనువు నా దిదిగో
 317. తప్పిపోయిన కుమారుడనయ్యా
 318. తరతరాలలో యుగయుగాలలో
 319. తరాలు మారినా
 320. తల్లిలా లాలించును
 321. తండ్రి నా యేసయ్యా
 322. తంబుర సితార నాదముతో
 323. తార వెలిసింది
 324. త్యాగమెంత చేసావు దేవా
 325. త్రాహిమాం క్రీస్తు నాథ
 326. త్రిత్వైకమా
 327. తుప్పు పట్టి పోవుటకంటే
 328. తూర్పు దిక్కు చుక్క బుట్టె
 329. తెల్లారింది వేళ
 330. తెలియదా? నీకు తెలియదా?
 331. తేనెకన్న తీయనైనది
 332. తొలకరి వాన
 333. తోడు లేరని కుమిలిపోకు
 334. దవలవర్ణుడా
 335. దారి తప్పి పోతున్నావా
 336. దావీదు వలె నాట్యమాడి
 337. ద్రాక్షావల్లివి నీవైతే
 338. దిక్కులన్ని నీవేలే
 339. దిక్కులెన్ని తిరిగినా
 340. దినదినము విజయము
 341. దినదినంబు యేసుకు
 342. దినమెల్ల నే పాడినా
 343. దివినేలు స్తోత్రార్హుడా
 344. దుర్దినములు రాకముందే
 345. దూత పాట పాడుడి
 346. దేవ దాసపాలక
 347. దేవ సంస్తుతి చేయవే
 348. దేవర నీ దీవెనలు
 349. దేవా నా దేవా
 350. దేవా నా మొర ఆలకించుమా
 351. దేవా నీ గొప్పకార్యములన్
 352. దేవా నీ తలంపులు
 353. దేవా నీ నామం
 354. దేవా నీ సాక్షిగా
 355. దేవా పాపిని
 356. దేవా మహోన్నతుడా
 357. దేవా మా కుటుంబము
 358. దేవుడు నీకు తెలుసు
 359. దేవుడు మనకు ఎల్లప్పుడు
 360. దేవుడే నాకాశ్రయంబు
 361. దేవుని గొప్ప మహిమను
 362. దేవుని ప్రేమ ఇదిగో
 363. దేవుని యందు భక్తి
 364. దేవుని వారసులం
 365. దేవుని సన్నిధిలో
 366. దేవుని సముఖ జీవ కవిలెలో
 367. దేవుని స్తుతియించి ఆరాధింతుము
 368. దేవుని స్తుతియించుడి
 369. దేవుని స్తుతించ రండి
 370. దేవునికి భయపడవా
 371. దేవునికి స్తోత్రము గానము
 372. దేవునియందు నిరీక్షణ నుంచి
 373. దేహం పాతది
 374. దైవ కుటుంబం
 375. దొరకును సమస్తము
 376. ధన్యము ఎంతో ధన్యము
 377. నజరేయుడా నా యేసయ్య
 378. నడిపిస్తాడు నా దేవుడు
 379. నడిపించు నా నావా
 380. నన్నాకర్షించిన నీ స్నేహ బంధం
 381. నను చేరిన నీ ప్రేమ
 382. నను విడువక ఎడబాయక
 383. నన్ను కావగ వచ్చిన
 384. నన్ను గన్నయ్య రావె
 385. నన్ను దిద్దుము చిన్న ప్రాయము
 386. నన్నెంతగా ప్రేమించితివో
 387. నన్నెంతగానో ప్రేమించిన ప్రభువా
 388. నన్నెంతగానో ప్రేమించెను
 389. నమ్మకమైన దేవుడవైన
 390. నమ్మకమైన నా ప్రభు
 391. నమ్మకమైన నా స్నేహితుడు
 392. నమ్మకురా నమ్మకురా
 393. నలుగకుండ గోధుమలు
 394. నశియించు ఆత్మలెన్నియో
 395. నశియించెడి లోకంలో
 396. నా కనుల వెంబడి
 397. నా కన్నుల కన్నీరు
 398. నా కన్నులెత్తి వేచియుందును
 399. నా కలవరములన్ని
 400. నా కొరకై అన్నియు చేసెను
 401. నా కోసమా
 402. నా గుండె చప్పుడు చేస్తుంది
 403. నా చిన్ని దోనెలో
 404. నా చిన్ని హృదయమందు
 405. నా చిన్ని హృదయము
 406. నా జీవం నా సర్వం
 407. నా జీవితకాలమంత
 408. నా జీవితం ప్రభు నీకంకితం
 409. నా తల్లి నను మరచినా
 410. నా తండ్రి
 411. నా దేవుని కృపవలన
 412. నా దేవుని గుడారములో
 413. నా నాథుడా
 414. నా నీతి నీవే
 415. నా నోటన్ క్రొత్త పాట
 416. నా పేరే తెలియని ప్రజలు
 417. నా ప్రాణప్రియుడా నా యేసురాజా
 418. నా ప్రాణప్రియుడా యేసురాజా
 419. నా ప్రాణమా ఏలనే
 420. నా ప్రాణమా నాలో నీవు
 421. నా ప్రాణమా నీకే వందనం
 422. నా ప్రాణమా యెహోవాను
 423. నా ప్రాణమా సన్నుతించుమా
 424. నా ప్రాణమా సన్నుతించుమా (యెహోవా)
 425. నా ప్రాణమైన యేసు
 426. నా ప్రాణానికి ప్రాణం
 427. నా ప్రియ దేశం
 428. నా ప్రియమైన యేసు ప్రభు
 429. నా ప్రియుడు యేసు
 430. నా మట్టుకైతే
 431. నా మనో నేత్రము తెరచి
 432. నా యెడల నీకున్న
 433. నా యేసయ్యా నా రక్షకా
 434. నా యేసయ్యా నా స్తుతియాగము
 435. నా యేసు ప్రభువా
 436. నా యేసు రాజ్యము
 437. నా యేసు రాజా
 438. నా యేసూ నీ పాదాల చెంతా
 439. నా సమస్తము
 440. నా సంకట దుఃఖములెల్ల
 441. నా స్తుతి పాత్రుడా
 442. నా స్తుతుల పైన
 443. నా స్నేహితుడా
 444. నా హృదయములో నీ మాటలే
 445. నాకు చాలిన దేవుడ నీవు
 446. నాకు జీవమై ఉన్న
 447. నాకు నీ కృప చాలును
 448. నాకు బలము ఉన్నంత వరకు
 449. నాకెన్నో మేలులు చేసితివే
 450. నాతో నీవు మాటాడినచో
 451. నాతో నీవు మాట్లాడినచో
 452. నాతో మాట్లాడు ప్రభువా
 453. నాదంటూ లోకాన
 454. నాదు జీవమాయెనే
 455. నాదు జీవితము
 456. నావన్ని యంగీకరించుమీ దేవా
 457. నాలో ఉన్న ఆనందం
 458. నాలో ఉన్న ఆశలన్నియు
 459. నాలో ఉండి నను నడిపించేటి
 460. నాలోని ఆశ నాలోని కోరిక
 461. నిజముగా మొర పెట్టిన
 462. నిత్య జీవపు రాజ్యములో
 463. నిత్య ప్రేమతో
 464. నిత్యము స్తుతించినా
 465. నిను చూసే కన్నులు
 466. నిను చేరగ నా మది
 467. నిను పాడాలని
 468. నిను స్తుతించినా చాలు
 469. నిన్ను కాపాడు దేవుడు
 470. నిన్ను చూడగ వచ్చినాడురా
 471. నిన్ను తలచి
 472. నిన్నే నిన్నే నమ్ముకున్నానయ్య
 473. నిన్నే నిన్నే నే కొలుతునయ్యా
 474. నిన్నే ప్రేమింతును
 475. నిబ్బరముతో నా యేసుకే
 476. నిబ్బరం కలిగి
 477. నింగిలో దేవుడు
 478. నీ అరచేతిలో చెక్కుకుంటివి
 479. నీ కృప నాకు చాలును
 480. నీ కృప నిత్యముండును
 481. నీ కృప లేని క్షణము
 482. నీ కొరకు నా ప్రాణం
 483. నీ చరణములే నమ్మితి
 484. నీ చల్లని నీడలో
 485. నీ చల్లనైన నీడలో
 486. నీ చేతి కార్యములు
 487. నీ చేతిలో రొట్టెను నేనయ్య
 488. నీ చేతితో నన్ను పట్టుకో
 489. నీ జల్దరు వృక్షపు
 490. నీ జీవితములో
 491. నీ జీవితం నీటీ బుడగా
 492. నీ జీవితం క్షణ భంగురం
 493. నీ జీవితం క్షణ భంగురం
 494. నీ దయలో నీ కృపలో
 495. నీ దయలో నేనున్న
 496. నీ దీర్ఘశాంతమే
 497. నీ ధనము నీ ఘనము
 498. నీ నామమే ఎద
 499. నీ నామం నా గానం
 500. నీ నిర్ణయం
 501. నీ నీడలోన
 502. నీ పద సేవయే చాలు
 503. నీ పాదం మ్రొక్కెదన్
 504. నీ పాదాలే నాకు శరణం
 505. నీ ప్రియ ప్రభుని సేవకై
 506. నీ ప్రేమ ఎంతో
 507. నీ ప్రేమ మాధుర్యము
 508. నీ ప్రేమలో నుండి నన్ను
 509. నీ ప్రేమా నీ కరుణా
 510. నీ ప్రేమే నాకు చాలయ్యా
 511. నీ రక్త ధారలే
 512. నీ రక్తమే నీ రక్తమే
 513. నీ రూపు చూడ
 514. నీ వాక్యమే నన్ను బ్రతికించెను
 515. నీ వాక్యమే నా పాదాలకు
 516. నీ సన్నిధియే నా
 517. నీ సన్నిధిలో నేనున్న
 518. నీ సన్నిధిలో సంతోషము
 519. నీ స్వరము
 520. నీకసాధ్యమైనది ఏదియు లేదు
 521. నీకంటె నమ్మదగిన
 522. నీకు ఇష్టుడిగా
 523. నీకు ఎంత చేసినా
 524. నీకు సాటి ఎవరు లేరు
 525. నీకే నా ఆరాధనా
 526. నీతి న్యాయములు
 527. నీతి సూర్యుడా యేసు
 528. నీతిగల యెహోవా స్తుతి
 529. నీతో గడిపే ప్రతి క్షణము
 530. నీతో నుండని బ్రతుకు
 531. నీతో నేను నడువాలని
 532. నీతో సమమెవరు
 533. నీతో స్నేహం చేయాలని
 534. నీతోనే గడిపేయాలని
 535. నీతోనే నే నడవాలని
 536. నీదు ప్రేమకు హద్దు లేదయా
 537. నీదు విశ్వాస్యత
 538. నీదెంతో కరుణా
 539. నీలి ఆకాశంలో
 540. నీవు చేసిన ఉపకారములకు
 541. నీవు చేసిన మేళ్లకు
 542. నీవు తడితే తలుపు తీయనా
 543. నీవు తప్ప నాకీ లోకంలో
 544. నీవు ప్రార్థన చేయునప్పుడు
 545. నీవు లేక క్షణమైనా
 546. నీవు లేని రోజు
 547. నీవుంటే నాకు చాలు యేసయ్యా
 548. నీవెన్నాళ్ళు రెండు తలంపులతో
 549. నీవే ఆశ నీవే శ్వాస
 550. నీవే నన్ను కోరుకున్నావు
 551. నీవే నా దేవుడవు
 552. నీవే నా ప్రాణము
 553. నీవే నా ప్రాణం సర్వం
 554. నీవే నా రక్షణ
 555. నీవే నా సంతోషగానము
 556. నీవే నీవే నా తోడున్న
 557. నువ్వు లేని నన్ను ఊహించలేను
 558. నూతన పరచుము దేవా
 559. నూతన సంవత్సరం
 560. నెమ్మది లేదా
 561. నే యేసుని వెలుగులో
 562. నే సాగెద యేసునితో
 563. నేడు ఇక్కడ రేపు ఎక్కడో
 564. నేడు యేసు లేచినాడు
 565. నేడే ప్రియరాగం
 566. నేడో రేపో నా ప్రియుడేసు
 567. నేనంటే నీకెందుకో
 568. నేను తగ్గాలి యేసు
 569. నేను పిలిస్తే పరుగున
 570. నేను వెళ్ళే మార్గము
 571. నేనున్నా నేనున్నా
 572. నేనునూ నా ఇంటి వారును
 573. నేనెరుగుదును ఒక స్నేహితుని
 574. నేనేమైనా ప్రభువా
 575. నేస్తమా ప్రియ నేస్తమా
 576. పదములు చాలని ప్రేమ
 577. పదివేలలో అతిప్రియుడు
 578. పదివేలలో అతిసుందరుడా
 579. పరదేశులమో ప్రియులారా
 580. పరమ జీవము
 581. పరలోకము నా దేశము
 582. పరలోకమే నా అంతఃపురం
 583. పరలోకంలో ఉన్న మా యేసు
 584. పరవాసిని నే జగమున
 585. పరిశుద్ధ పరిశుద్ధ
 586. పరిశుద్ధుడా నా యేసయ్యా
 587. పరిశుద్ధుడా పావనుడా
 588. పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడు
 589. పరుగెత్తెదా పరుగెత్తెదా
 590. ప్రభు యేసు నా రక్షకా
 591. ప్రభు యేసుని పూజించెదం
 592. ప్రభు యేసుని వదనములో
 593. ప్రభు సన్నిధిలో ఆనందమే
 594. ప్రభు హస్తం నాపై నుంది
 595. ప్రభువా ఈ ఆనందం
 596. ప్రభువా కాచితివి
 597. ప్రభువా నిను కీర్తించుటకు
 598. ప్రభువా నీవే నాదు శరణం
 599. ప్రభువా నే నిన్ను నమ్మి
 600. ప్రభువా మాకు నీవిచ్చిన
 601. పాడనా మౌనముగానే
 602. పాతాళంలో ఆత్మల ఆర్తనాదం
 603. పాపమెరుగని పావనాత్ముని
 604. పావురమా సంఘముపై
 605. ప్రాణమా నా ప్రాణమా
 606. ప్రాణేశ్వర
 607. ప్రార్ధన ప్రార్ధన
 608. ప్రార్ధన విన్నావయ్యా
 609. ప్రార్థన వినెడి పావనుడా
 610. ప్రార్థన శక్తి నాకు
 611. ప్రియ యేసు నాథ
 612. ప్రియ యేసు నిర్మించితివి
 613. ప్రియ యేసు రాజును
 614. ప్రియ సంఘస్థులారా
 615. ప్రియమైన యేసయ్యా ప్రేమకే రూపమా
 616. ప్రీతిగల మన యేసు
 617. పుట్టె యేసుడు నేడు
 618. పునరుత్థానుడా
 619. పువ్వులాంటిది జీవితం
 620. పేద నరుని రూపము ధరించి
 621. ప్రేమ యేసయ్య ప్రేమా
 622. ప్రేమ యేసుని ప్రేమ
 623. ప్రేమ లేనివాడు పరలోకానికి
 624. ప్రేమగల మా ప్రభువా
 625. ప్రేమగల యేసయ్యా
 626. ప్రేమలో పడ్డాను
 627. ప్రేమా అనే మాయలో
 628. ప్రేమించు దేవుడు
 629. ప్రేమించెద యేసు రాజా
 630. ప్రేమించెదన్
 631. ప్రేమింతును నిన్నే
 632. పైనున్న ఆకాశమందునా
 633. పైలం కొడుకా
 634. పొందితిని నేను
 635. పోరాటం ఆత్మీయ పోరాటం
 636. బలమైనవాడా
 637. బ్రతకాలని ఉన్నా
 638. బ్రతికియున్నానంటే నీ కృప
 639. బ్రతుకుట నీ కోసమే
 640. బంగారం అడుగలేదు
 641. బాల యేసుని జన్మ దినం
 642. బాలుడు కాదమ్మో
 643. బ్యూలా దేశము నాది
 644. బెత్లహేములోనంటా సందడి
 645. బేత్లేహేం పురమున
 646. భజన చేయుచు భక్తపాలక
 647. భజియింతుము నిను జగదీశా
 648. భజియింతుము రారే యేసుని
 649. భయము చెందకు
 650. భయము లేదు మనకు
 651. భారత దేశ సువార్త
 652. భారత దేశమా నా యేసుకే
 653. భాసిల్లెను సిలువలో
 654. భీకరుండౌ మా యెహోవా
 655. భేదం ఏమి లేదు
 656. మధురమైనది నా యేసు ప్రేమ
 657. మధురం మధురం
 658. మధురం మధురం నీ ప్రేమే
 659. మన మధ్యనే ఉన్నది
 660. మన యేసు బెత్లహేములో
 661. మనలో ప్రతి ఒక్కరి
 662. మనస యేసు మరణ బాధ
 663. మనసారా పూజించి
 664. మనిషి బ్రతుకు రంగుల వలయం
 665. మనిషిగా పుట్టినోడు
 666. మన్నేగదయ్యా మన్నేగదయ్యా
 667. మమ్మెంతో ప్రేమించావు
 668. మరణము నన్నేమి చేయలేదు
 669. మరువగలనా మరలా
 670. మరువలేనయ్యా
 671. మల్లెలమ్మా మల్లెలు
 672. మహాఘనుడవు మహోన్నతుడవు
 673. మహిమ ఘనతకు అర్హుడవు
 674. మహిమ నీకే ఘనత నీకే
 675. మహిమ నీకే ప్రభూ
 676. మహిమకు పాత్రుడా
 677. మహిమగల తండ్రి
 678. మహోన్నతుడా నీ కృపలో
 679. మహోన్నతుడా మా దేవా
 680. మంచి దేవుడు నా యేసయ్యా
 681. మంచి స్నేహితుడా
 682. మంచివాడు గొప్పవాడు
 683. మంచే లేని నా పైన
 684. మందిరములోనికి రారండి
 685. మా ఇంటి పేరు
 686. మా ఊహలు పుట్టక మునుపే
 687. మా గొప్ప దేవా
 688. మా సర్వానిధి నీవయ్యా
 689. మాట్లాడే దేవుడవు నీవు
 690. మాటే చాలయ్యా
 691. మారని దేవుడవు నీవేనయ్యా
 692. మార్గము చూపుము ఇంటికి
 693. మార్గము నీవని
 694. మార్గములను సృజించువాడు
 695. మార్గం సత్యం జీవం
 696. మారిన మనసులు
 697. మారిపోవాలి ఈ లోకమంతా
 698. మార్పుచెందవా
 699. మీ జ్ఞాపకార్థముగా
 700. మీరు బహుగా ఫలించినచో
 701. మూడు దశాబ్దాల
 702. మూడునాళ్ళ ముచ్చట కోసం
 703. మెల్లని చల్లని
 704. మెల్లని స్వరమే
 705. మేఘాల పైన మన యేసు
 706. మేడి చెట్టు పైకి ఎవ్వరెక్కారు
 707. మేలుకో విశ్వాసి మేలుకో
 708. మేలులు నీ మేలులు
 709. మోసితివా నా కొరకై
 710. యవ్వనుడా
 711. యాకోబు బావి కాడ
 712. యుద్ధము యెహోవాదే
 713. యూదా స్తుతి గోత్రపు
 714. యెహోవ నా ఆశ్రయం
 715. యెహోవ నా మొర లాలించెను
 716. యెహోవా దయాళుడు సర్వ శక్తిమంతుడు
 717. యెహోవా నా కాపరి
 718. యెహోవా నా బలమా
 719. యెహోవా నీ నామము
 720. యెహోవా నీదు మేలులను
 721. యెహోవా మహిమ నీ మీద
 722. యెహోవా మా కాపరి
 723. యెహోవాకు స్తుతులు పాడండి
 724. యెహోవాను సన్నుతించెదన్
 725. యెహోవాను స్తుతియించు
 726. యెహెూవాయే నా బలము
 727. యేసయ్య నామంలో
 728. యేసయ్య మాట
 729. యేసయ్య మాట బంగారు మూట
 730. యేసయ్య మాట విలువైన
 731. యేసయ్య రక్తము
 732. యేసయ్యా కనికరపూర్ణుడా
 733. యేసయ్యా నా దొరా
 734. యేసయ్యా నా ప్రాణ నాథా
 735. యేసయ్యా నా యేసయ్యా
 736. యేసయ్యా నా యేసయ్యా (రాకడ)
 737. యేసయ్యా నా హృదయ స్పందన
 738. యేసయ్యా నా హృదయాభిలాష
 739. యేసయ్యా నిన్ను చూడాలని
 740. యేసయ్యా నీ నామమునే
 741. యేసయ్యా నీ ప్రేమ
 742. యేసయ్యా ప్రాణ నాథా
 743. యేసు క్రీస్తు పుట్టెను నేడు
 744. యేసు గొరియ పిల్లను నేను
 745. యేసు జననము
 746. యేసు దేవా నను కొనిపోవా
 747. యేసు నామం
 748. యేసు నిన్ను నేను
 749. యేసు నీ నామామృతము
 750. యేసు నీ వారము
 751. యేసు నీవే చాలు నాకు
 752. యేసు పరిశుద్ధ నామమునకు
 753. యేసు మంచి దేవుడు
 754. యేసు మాతో నీవుండగా
 755. యేసు రక్తములో
 756. యేసు రక్తమే జయం
 757. యేసు రక్షకా
 758. యేసు రాజ నాలో నిన్ను
 759. యేసు రాజ్యమునకు సైనికులం
 760. యేసు రాజు రాజుల రాజై
 761. యేసు రాజుగా వచ్చుచున్నాడు
 762. యేసు వంటి సుందరుడు
 763. యేసు సర్వోన్నతుడా
 764. యేసుతో ఠీవిగాను పోదమా
 765. యేసుని నా మదిలో
 766. యేసుని నామములో
 767. యేసుని నామంలో శక్తి
 768. యేసుని ప్రేమ యేసు వార్త
 769. యేసూ నన్ ప్రేమించితివి
 770. యేసూ ప్రభుని స్తుతించుట
 771. యేసే గొప్ప దేవుడు
 772. యేసే జన్మించెరా
 773. యేసే దైవము
 774. యేసే నా ఆశ్రయము
 775. యేసే నా పరిహారి
 776. యేసే నా మార్గము
 777. యేసే సత్యం
 778. రమ్మనుచున్నాడు నిన్ను
 779. రక్షకుడా యేసు ప్రభో
 780. రక్షకుండుదయించినాడట
 781. రండి ఉత్సాహించి పాడుదము
 782. రండి రండి యేసుని యొద్దకు
 783. రండి రండి రండయో
 784. రండి సువార్త సునాదముతో
 785. రాకడ ప్రభుని రాకడ
 786. రాకడ సమయంలో
 787. రాకడనే రైలు బండి
 788. రాజా నీ భవనములో
 789. రాజా నీ సన్నిధిలోనే
 790. రాజాధి రాజ
 791. రాజుల రాజా
 792. రాజుల రాజుల రాజు
 793. రాజులకు రాజు పుట్టేనయ్య
 794. రాజులకు రాజైన ఈ
 795. రాత్రి నేడు రక్షకుండు
 796. రారాజు జన్మించినాడు
 797. రారాజు జన్మించే ఇలలోన
 798. రారే మన యేసు స్వామిని
 799. రారే రారే ఓ జనులారా
 800. రావయ్య యేసునాధా
 801. రావయ్యా యేసయ్యా
 802. రుచి చూచి ఎరిగితిని
 803. రెండే రెండే దారులు
 804. లెక్కించలేని స్తోత్రముల్
 805. లెమ్ము తేజరిల్లుము అని
 806. లెమ్ము తేజరిల్లుము నీకు
 807. లేచినాడయ్యా
 808. లేచినాడురా
 809. లోకాన ఎదురు చూపులు
 810. వర్ష ధారగా రావా
 811. వర్ణించలేను
 812. వర్ణించలేను వివరించలేను
 813. వర్షింపనీ వర్షింపనీ
 814. వందనంబొనర్తుమో
 815. వాక్యమే శరీర ధారియై
 816. వాడబారని విశ్వాసముతో
 817. వాడబారని విశ్వాసం
 818. వికసించు పుష్పమా
 819. విజయ గీతము మనసార
 820. విజయ గీతముల్ పాడరే
 821. విజయశీలుడా
 822. విడువదు మరువదు
 823. విడువను నిను ఎడబాయనని
 824. విధేయత కలిగి జీవించుటకు
 825. విధేయతకే అర్ధము చెప్పిన
 826. వినవా మనవి
 827. విన్నారా విన్నారా
 828. వినుమా యేసుని జననము
 829. విరిసిన హృదయాలకు
 830. విలువైనది నీ జీవితం
 831. వివాహమన్నది
 832. వింతైన తారక
 833. వీచే గాలుల్లో
 834. వీనులకు విందులు చేసే
 835. వెండి బంగారాల కన్న
 836. వేటకాని ఉరిలో నుండి
 837. వేయి నోళ్లతో స్తుతియించినా
 838. వేవేల దూతలతో
 839. శత కోటి రాగాలు వల్లించిన
 840. శాశ్వత కృపను
 841. శాశ్వత ప్రేమతో
 842. శాశ్వతము కాదు
 843. శాశ్వతమైన ప్రేమతో
 844. శాశ్వతమైనది
 845. శిరము మీద ముళ్ల సాక్షిగా
 846. శ్రీ యేసుండు జన్మించే
 847. శుద్ధ రాత్రి
 848. శుద్ధ హృదయం
 849. శుద్ధుడవయ్యా
 850. శుభవేళ స్తోత్రబలి
 851. శృతిచేసి నే పాడనా
 852. శ్రేష్టమైన నామం
 853. శోధనా బాధలు
 854. షారోను రోజా యేసే
 855. సకలము చేయు
 856. సజీవ సాక్షులుగా
 857. సజీవుడవైన యేసయ్యా
 858. సదాకాలము నీతో నేను
 859. సన్నుతింతు యేసు స్వామి
 860. సన్నుతింతుమో ప్రభో
 861. సమయము పోనీయక
 862. సమర్ధవంతుడవైన
 863. సమర్పణ చేయుము ప్రభువునకు
 864. సమానులెవరు ప్రభో
 865. సమీపించరాని తేజస్సులో
 866. సమీపింపరాని తేజస్సులో
 867. సర్వ చిత్తంబు నీదేనయ్యా
 868. సర్వ సృష్టిలోని
 869. సర్వకృపానిధియగు ప్రభువా
 870. సర్వయుగములలో సజీవుడవు
 871. సర్వాంగ కవచము నీవే
 872. సర్వాంగ సుందరా
 873. సరి చేయుమో దేవా
 874. సరి రారెవ్వరు
 875. సహోదరులారా
 876. సంగీత నాదముతో
 877. సంతోష గీతం పాడెదను
 878. సంతోషమే సమాధానమే
 879. సందేహమేల
 880. సాగి సాగి పొమ్ము
 881. సాగిలపడి మ్రొక్కెదము
 882. సాగేటి ఈ జీవ యాత్రలో
 883. సాక్ష్యమిచ్చెద
 884. సిలువ చెంత చేరిననాడు
 885. సిలువ ధ్యానం 
 886. సిలువ సాక్షిగా
 887. సిలువను గెలిచిన
 888. సిలువలో ఆ సిలువలో
 889. సిలువలో బలి అయిన
 890. సిలువలో సాగింది యాత్ర
 891. సిలువే నా శరణాయెను రా
 892. సిల్వలో నాకై కార్చెను
 893. సీయోను నీ దేవుని
 894. సీయోను పాటలు సంతోషముగా
 895. సీయోనులో స్థిరమైన
 896. స్వీకరించుమయా నాథా
 897. సుగుణాల సంపన్నుడా
 898. సుధా మధుర కిరణాల
 899. సువార్తను ప్రకటింపవా
 900. స్తుతి పాడెద నే ప్రతి దినము
 901. స్తుతి మహిమ యేసు నీకే
 902. స్తుతి సింహాసనాసీనుడా
 903. స్తుతిపాత్రుడా స్తోత్రార్హుడా
 904. స్తుతియించి కీర్తించి
 905. స్తుతియించెదా నీ నామం
 906. స్తుతియు మహిమ ఘనత నీకే
 907. స్తుతించి పాడెదం
 908. స్తుతించెదను స్తుతించెదను
 909. స్తుతుల మీద ఆసీనుడా
 910. స్తుతుల మీద (హల్లెలూయా)
 911. స్తుతులకు పాత్రుడా (అన్ని వేళలో)
 912. స్తుతులకు పాత్రుడు యేసయ్యా
 913. స్తుతులపై ఆసీనుడా
 914. సృష్టి కర్తా యేసు దేవా
 915. స్నేహితుడా నా స్నేహితుడా
 916. స్నేహితుడా నా హితుడా
 917. సొంతమైపోవాలి నా యేసుతో
 918. సోలిపోవలదు మనస్సా
 919. స్తోత్రబలి స్తోత్రబలి
 920. స్తోత్రం చెల్లింతుము
 921. స్తోత్రము స్తుతి చెల్లింతుము
 922. స్తోత్రము స్తుతి స్తోత్రము
 923. స్తోత్రింతుము నిను
 924. హల్లెలూయ పాట
 925. హల్లెలూయ హల్లెలూయ
 926. హల్లెలూయ స్తుతి మహిమ
 927. హల్లెలూయా నా పాట
 928. హల్లెలూయా పాడెదా
 929. హల్లెలూయా స్తోత్రం
 930. హల్లేలూయా యని పాడి
 931. హీనమైన బ్రతుకు నాది
 932. హృదయమనెడు తలుపు నొద్ద
 933. హృదయాలనేలే రారాజు
 934. హే ప్రభుయేసు
 935. హోసన్ననుచూ స్తుతి పాడుచూ
 936. హోసన్నా హల్లెలూయా
 937. క్షణమైన గడవదు
 938. క్షణమైన నీవు
 939. క్షణికమైన బ్రతుకురా

 1. Aa Bhojana Pankthilo
 2. Aa Dari Chere Daare Kanaraadu
 3. Aa Raaje Naa Raaju
 4. Aadedhan Paadedhan
 5. Aadhaaram Neevenayyaa
 6. Aagaka Saagumaa
 7. Aahaa Aanandame
 8. Aahaa Mahaathma
 9. Aahaa Yemaanandam
 10. Aakaasha Mahaakaashambulu
 11. Aakaasha Vaasulaaraa
 12. Aakaasham Amrutha Jallulu
 13. Aakaashamaa Aalakinchumaa
 14. Aakaashamandunna Aaseenudaa
 15. Aakaashambun Doothalu
 16. Aakashaana Thaara Okati
 17. Aalayamlo Praveshinchandi
 18. Aalochanalo Goppavaadaa
 19. Aananda Yaathra
 20. Aanandamaanandame
 21. Aanandame Paramaanandame
 22. Aanandamu Prabhu Naakosagenu
 23. Aanandamugaa Yehovaa Nee
 24. Aanandinthu Neelo Devaa
 25. Aaraadhana Aaraadhana
 26. Aaraadhana Adhika Sthothramu
 27. Aaraadhana Anduko
 28. Aaraadhana Neeke
 29. Aaraadhana Sthuthi Aaraadhana
 30. Aaraadhana Yesu Neeke
 31. Aaraadhanaku Yogyudaa
 32. Aaraadhincheda Ninu Madi Pogadeda
 33. Aaraadhinchedanu Ninnu
 34. Aarambhamayyindi Restoration
 35. Aaripoye Deepamlaa
 36. Aascharya Kaaryamul Cheyunu Yesu
 37. Aascharyakarudaa Sthothram
 38. Aascharyakarudu Aalochanakartha
 39. Aascharyamaina Prema
 40. Aasha Theera Naa Yesu Swaamini
 41. Aashapadaku Ee Lokam Kosam
 42. Aasheervaadambul Maa Meeda
 43. Aashraya Durgamaa Naa Yesayyaa
 44. Aashrayudaa Naa Abhishikthudaa
 45. Aathma Deepamunu
 46. Aathma Vishayamai
 47. Aavedana Nenondanu
 48. Aayane Naa Sangeethamu
 49. Adavi Chetla Naduma
 50. Ade Ade Aa Roju
 51. Adiginadi Konthe Ayinaa
 52. Adigo Naa Naava
 53. Adugaduguna Raktha Bindhuvule
 54. Adugudi Meeku Ivvabadunu
 55. Ae Baadha Ledu Ae Kashtam Ledu
 56. Ae Paapamerugani
 57. Ae Reethi Nee Runam
 58. Ae Reethi Sthuthiyinthuno
 59. Ae Reethi Sthuthiyinthunu
 60. Ae Samayamandainaa
 61. Ae Vaipu Choosinaa
 62. Ae Yogyathaa Leni Nannu
 63. Aedaa Nuntiviraa
 64. Agni Mandinchu
 65. Ambaraaniki Antelaa
 66. Ammaa Ani Ninnu Piluvanaa
 67. Ammallaaraa O Akkallaaraa
 68. Amoolya Raktham
 69. Amoolya Rakthamu Dwaaraa
 70. Andaala Thaara
 71. Andaala Udyaanavanamaa
 72. Andaalu Chinde
 73. Andamaina Madhuramaina
 74. Andariki Kaavaali
 75. Andaru Mehchcina Andaala Thaara
 76. Andaru Nannu Vidachinaa
 77. Anjali Ghatiyinthu
 78. Ankitham Prabhu Naa Jeevitham
 79. Anni Kaalambula
 80. Anni Naamamula Kanna
 81. Anni Naamamula Kanna Ghanamaina
 82. Anni Saadhyame
 83. Anni Velala Aaraadhana
 84. Anni Velala Vinuvaadu
 85. Anniti Kannaa Praardhane Minna
 86. Anthe Leni Nee Prema Dhaara
 87. Anudinam Aa Prabhuni Varame
 88. Anudinamu Prabhuni
 89. Aparaadhini Yesayyaa
 90. Arpinchuchunitini Yesayyaa
 91. Athyunnatha Simhaasanumpai
 92. Athyunnatha Simhaasanumpai (Yesanna)
 93. Athyunnathamainadi Yesu Naamam
 94. Avadhule Lenidi
 95. Ayyaa Naa Kosam Kalvarilo
 96. Baala Yesuni Janma Dinam
 97. Baaludu Kaadammo
 98. Balamainavaadaa
 99. Bangaaram Adugaledu
 100. Bethlahemulonantaa Sandadi
 101. Bethlehem Puramuna
 102. Beulah Deshamu Naadi
 103. Bhaaratha Desha Suvaartha
 104. Bhaaratha Deshamaa Naa Yesuke
 105. Bhaasillenu Siluvalo
 106. Bhajana Cheyuchu Bhaktha Paalaka
 107. Bhajiyinthumu Ninu Jagadeeshaa
 108. Bhajiyinthumu Raare Yesuni
 109. Bhayamu Chendaku
 110. Bhayamu Ledu Manaku
 111. Bhedam Emi Ledu
 112. Bheekarundau Maa Yehovaa
 113. Brathakaalani Unnaa
 114. Brathikiyunnaanante Nee Krupa
 115. Brathukuta Nee Kosame
 116. Chaachina Chethulu Neeve
 117. Chaahe Thum Ko
 118. Chaalunayya Nee Krupa
 119. Chaalunayyaa Chaalunayyaa
 120. Cheekati Loyalo
 121. Cheppalenu Baaboi
 122. Chettu Choosthe Pachchagundi
 123. Cheyi Pattuko
 124. Chindindi Raktham
 125. Chinna Gorrepillanu Nenu
 126. Chinnaari Baalagaa
 127. Chinni Manasutho Ninnu
 128. Chintha Ledika
 129. Chinthenduku Neeku Digulenduku
 130. Chirakaala Snehithudaa
 131. Chiru Divvela Velugulatho
 132. Chirugaali Veechinaa
 133. Chithra Chithraala Vaade
 134. Chitti Potti Paapanu Nenu
 135. Choochithive Naa Kanneetini
 136. Choochuchunna Devudavayyaa
 137. Choochuchunna Devudavu
 138. Choochuchunnaamu Nee Vaipu
 139. Choodare Siluvanu
 140. Choopula Valana Kaligedi
 141. Christmas Panduga
 142. Christmas Shubha Dinam
 143. Daari Thappipothunnaavaa
 144. Daaveedu Vale Naatyamaadi
 145. Daiva Kutumbam
 146. Davalavarnudaa
 147. Deham Paathadi
 148. Deva Daasapaalaka
 149. Deva Samsthuthi Cheyave
 150. Devaa Maa Kutumbamu
 151. Devaa Mahonnathudaa
 152. Devaa Naa Devaa
 153. Devaa Naa Mora Aalakinchumaa
 154. Devaa Nee Goppa Kaaryamulan
 155. Devaa Nee Naamam
 156. Devaa Nee Saakshigaa
 157. Devaa Nee Thalampulu
 158. Devaa Paapini
 159. Devara Nee Deevenalu
 160. Devudu Neeku Thelusu
 161. Devudu Manaku Ellappudu
 162. Devude Naakaashrayambu
 163. Devuni Goppa Mahimanu
 164. Devuni Prema Idigo
 165. Devuni Samukha Jeeva Kavilelo
 166. Devuni Sannidhilo
 167. Devuni Sthuthincha Randi
 168. Devuni Sthuthiyinchi Aaraadhinthumu
 169. Devuni Sthuthiyinchudi
 170. Devuni Vaarasulam
 171. Devuni Yandu Bhakthi
 172. Devuniki Bhayapadavaa
 173. Devuniki Sthothramu Gaanamu
 174. Devuniyandu Nireekshana Nunchi
 175. Dhanyamu Entho Dhanyamu
 176. Dikkulanni Neevele
 177. Dikkulenni Thiriginaa
 178. Dinadinambu Yesuku
 179. Dinadinamu Vijayamu
 180. Dinamella Ne Paadinaa
 181. Divinelu Sthothraarhudaa
 182. Dootha Paata Paadudi
 183. Dorakunu Samasthamu
 184. Draakshaa Vallivi Neevaithe
 185. Durdinamulu Raakamunde
 186. Edabaayani Needu Krupa
 187. Ee Dinam Sadaa
 188. Ee Jeevitham Viluvainadi
 189. Ee Loka Yaathraalo
 190. Ee Lokamlo Jeevinchedanu
 191. Ee Tharam Yuvatharam
 192. Eelaatidaa Yesu Prema
 193. Ekkadekkado Putti
 194. Ekkado Manasu Vellipoyindi
 195. Elaa Maruvagalanayyaa
 196. Ella Velalandu
 197. Ellalu Lenidi
 198. Elohim Elohim
 199. Em Chesaanayyaa Neekosam
 200. Emani Paadanu
 201. Emivvagalanayya Naa Yesayyaa
 202. Enaleni Prema
 203. Endaro Endaru Endaro
 204. Enduko Devaa Inthati Premaa
 205. Enduko Ee Prema
 206. Enduko Nanninthagaa Neevu
 207. Enduko Nannu Neevu
 208. Enni Maarlu
 209. Enni Thalachinaa
 210. Enno Enno Melulu Chesaavayyaa
 211. Entha Adbhuthamaina Krupa
 212. Entha Cheppina Vaakyaminaka Pothivi
 213. Entha Dooramainaa
 214. Entha Jaali Yesuvaa
 215. Entha Madhuramu
 216. Entha Manchi Devudavayyaa
 217. Entha Manchi Devudavesayyaa
 218. Entha Manchi Kaapari
 219. Entha Pedda Poraatamo
 220. Enthati Vaadani Nenu
 221. Enthentha Bhaaramaaye Aa Siluva
 222. Entho Bhaagyambu
 223. Entho Sundarudamma Thaanu
 224. Entho Vintha
 225. Etti Vaado Yesu
 226. Etu Choochinaa
 227. Evari Kosame Ee Praana Thyaagamu
 228. Evariki Evaru
 229. Evaritho Nee Jeevitham
 230. Evaro Thelusaa Yesayyaa
 231. Evaru Leka Ontarinai
 232. Evaru Nannu Cheyi Vidachinan
 233. Evaru Sameepinchaleni
 234. Evarunnaarayyaa
 235. Evarunnaaru Naakilalo
 236. Gaadaandhakaaramulo Ne Nadachina
 237. Gaadaandhakaarapu Loyalo
 238. Gaali Samudrapu Alalaku
 239. Gaalinchi Choodaraa
 240. Gaayaamulan Gaayamulan
 241. Gadachina Kaalam Krupalo Mammu
 242. Gamyam Cheraalani
 243. Gatha Kaalamantha
 244. Geetham Geetham
 245. Ghanamaina Naa Yesayyaa
 246. Gonthu Etthi Chaatedaanu
 247. Goodu Leni Guvvalaa
 248. Goodu Leni Guvvanai
 249. Goppa Devudavani
 250. Gorrepilla Jeeva Grandhamandu
 251. Gorrepilla Vivaahothsava
 252. Gunavathi Aina Bhaarya
 253. Hallelooya Hallelooya
 254. Hallelooya Paata
 255. Hallelooya Sthuthi Mahima
 256. Hallelooyaa Ani Paadi
 257. Hallelooyaa Naa Paata
 258. Hallelooyaa Paadedaaa
 259. Hallelooyaa Sthothram
 260. Heenamaina Brathuku Naadi
 261. Hey Prabhu Yesu
 262. Hosannaa Hallelooyaa
 263. Hosannanuchu Sthuthi Paaduchu
 264. Hrudayaalanele Raaraaju
 265. Hrudayamanedu Thalupu Nodda
 266. Ibaadath Karo
 267. Ide Naa Korika
 268. Idenaa Nyaayamidiyenaa
 269. Idi Kothaku Samayam
 270. Idi Shubhodayam
 271. Idigo Devaa Naa Jeevitham
 272. Idigo Devuni Gorrepillaa
 273. Idiye Samayambu Randi
 274. Idiyenayyaa Maa Praardhana
 275. Ihamanduna Aa Paramandu
 276. Ikanaina Kaani
 277. Illalona Panduganta
 278. Immaanuyelu Devudaa
 279. Immaanuyelu Rakthamu
 280. Innellu Ilalo
 281. Intha Kaalam
 282. Inthalone Kanabadi
 283. Inti Meeda Nunna
 284. Iruvadi Naluguru Peddalatho
 285. Isuka Meeda Illu Kattaku
 286. Iyyaala Intla Repu Mantla
 287. Jaagore Jaagore
 288. Jaagrattha Bhakthulaaraa
 289. Jagathiki Velugunu Thechchenule
 290. Jai Jai Jai Yesayyaa
 291. Janminchenu Oka Thaara
 292. Jaya Jaya Yesu
 293. Jayam Jayam
 294. Jayamichchina Devuniki
 295. Jeeva Naadha Mukthi Daatha
 296. Jeevamaa Yesayyaa
 297. Jeevana Tholi Sandhya
 298. Jeevanadini Naa Hrudayamulo
 299. Jeevinchuchunnaavanna
 300. Jeevithaanthamu Ne Neetho
 301. Jeevithamante Maatalu Kaadu
 302. Jeevithamanthaa Nee Prema
 303. Jeevithamlo Neelaa Undaalani
 304. Jeevithamlo Nerchukunnaanu
 305. Junte Thene Kannaa
 306. Junti Thene Dhaarala Kannaa
 307. Jyothirmayudaa
 308. Kaalam Samayam Naadenantu
 309. Kaanennadu Nenu Anaathanu
 310. Kaavalenaa Yesayya Bahumaanamu
 311. Kaavalivaadaa O Kaavalivaadaa
 312. Kadalakunduvu
 313. Kalalaa Unnadi
 314. Kalamulatho Raayagalamaa
 315. Kalanainaa Ilanainaa
 316. Kalavantidi Nee Jeevitham
 317. Kallallo Kanneerenduku
 318. Kallundi Choodaleni
 319. Kaluvari Giri Nundi
 320. Kaluvari Giri Siluvalo
 321. Kaluvari Girilo Siluva Dhaariyai
 322. Kalvari Girilona Silvalo
 323. Kalvari Siluvalo Yesayya
 324. Kalvarilona Chesina Yaagam
 325. Kalyaanam Kamaneeyam
 326. Kammani Bahu Kammani
 327. Kanaleni Kanulelanayyaa
 328. Kani Vini Erugani Karunaku
 329. Kanna Thalli Cherchunatlu
 330. Kanneellatho Pagilina Gundetho
 331. Kanneere Manishini Baadhisthundi
 332. Kanneerelammaa
 333. Kanneeti Loyalalo
 334. Kannulanetthi Pairula Choodu
 335. Kannulundi Choodaleva
 336. Kanta Neerela
 337. Kanulunnaa Kaanaleni
 338. Kanureppa Paataina
 339. Karuninchavaa Naa Yesuvaa
 340. Karuninchumu Mamu Parama Pithaa
 341. Kashta Nashtaalainaa
 342. Kattelapai Nee Shareeram
 343. Kavulakainaa Saadhyamaa
 344. Keerthi Hallelooyaa
 345. Keerthinthu Nee Naamamun
 346. Kodavalini Chetha Patti
 347. Konda Kona Loya Lothullo
 348. Kondalalo Konalalo
 349. Koniyaada Tharame Ninnu
 350. Konthasepu Kanabadi
 351. Koorchundunu Nee Sannidhilo
 352. Kraisthavamoka Mathamu Kaadidi
 353. Kraisthavudaa Sainikudaa
 354. Kreesthe Sarvaadhikaari
 355. Kreesthu Puttenu
 356. Kreesthulo Jeevinchu Naaku
 357. Krottha Yedu Modalu Bettenu
 358. Krungina Velalo
 359. Krupa Krupa Naa Yesu Krupaa
 360. Krupa Krupa Nee Krupa
 361. Krupa Vembadi Krupatho
 362. Krupaa Kshemamu
 363. Krupaamayudaa
 364. Krupalanu Thalanchuchu
 365. Kruthagnathan Thalavanchi
 366. Kshanamaina Gaduvadu
 367. Kshanamaina Neevu
 368. Kshanikamaina Brathukuraa
 369. Kummari O Kummari
 370. Kuthoohalam Aarbhaatame
 371. Lechinaadayyaa
 372. Lechinaaduraa
 373. Lekkinchaleni Sthothramul
 374. Lemmu Thejarillumu Ani
 375. Lemmu Thejarillumu Neeku
 376. Lokaana Eduru Choopulu
 377. Maa Goppa Devaa
 378. Maa Inti Peru
 379. Maa Oohalu Puttaka Munupe
 380. Maa Sarvaanidhi Neevayyaa
 381. Maarani Devudavu Neevenayyaa
 382. Maargam Sathyam Jeevam
 383. Maargamu Choopumu Intiki
 384. Maargamu Neevani
 385. Maargamulanu Srujinchuvaadu
 386. Maarina Manasulu
 387. Maaripovaali Ee Lokamanthaa
 388. Maarpu Chendavaa
 389. Maate Chaalayyaa
 390. Maatlaade Devudavu Neevu
 391. Madhuram Madhuram
 392. Madhuram Madhuram Nee Preme
 393. Madhuramainadi Naa Yesu Prema
 394. Mahaa Ghanudavu Mahonnathudavu
 395. Mahima Ghanathaku Arhudavu
 396. Mahima Neeke Ghanatha Neeke
 397. Mahima Neeke Prabhu
 398. Mahimagala Thandri
 399. Mahimaku Paathrudaa
 400. Mahonnathudaa Maa Devaa
 401. Mahonnathudaa Nee Krupalo
 402. Mallelammaa Mallelu
 403. Mammentho Preminchaavu
 404. Mana Madhyane Unnadi
 405. Mana Yesu Bethlahemulo
 406. Manalo Prathi Okkari
 407. Manasa Yesu Marana Baadha
 408. Manasaaraa Poojinchi
 409. Manche Leni Naa Paina
 410. Manchi Devudu Naa Yesayyaa
 411. Manchi Snehithudaa
 412. Manchivaadu Goppavaadu
 413. Mandiramuloniki Raarandi
 414. Manishi Brathuku Rangula Valayam
 415. Manishigaa Puttinodu
 416. Mannegadayyaa Mannegadayyaa
 417. Maranamu Nannemi Cheyaledu
 418. Maruvagalanaa Maralaa
 419. Maruvalenayyaa
 420. Medi Chettu Paiki Evvarekkaaru
 421. Mee Gnaapakaardhamugaa
 422. Meeru Bahugaa Phalinchinacho
 423. Meghaala Paina Mana Yesu
 424. Mellani Challani
 425. Mellani Swarame
 426. Meluko Vishwaasi Meluko
 427. Melulu Nee Melulu
 428. Moodu Dashaabdaala
 429. Moodu Naalla Muchchata Kosam
 430. Mosithivaa Naa Korakai
 431. Naa Chinni Donelo
 432. Naa Chinni Hrudayamandu
 433. Naa Chinni Hrudayamu
 434. Naa Devuni Gudaaramulo
 435. Naa Devuni Krupavalana
 436. Naa Gunde Chappudu Chesthundi
 437. Naa Hrudayamulo Nee Maatale
 438. Naa Jeevam Naa Sarvam
 439. Naa Jeevitha Kaalamantha
 440. Naa Jeevitham Prabhu Neekankitham
 441. Naa Kalavaramulanni
 442. Naa Kannula Kanneeru
 443. Naa Kannuletthi Vechiyundunu
 444. Naa Kanula Vembadi
 445. Naa Korakai Anniyu Chesenu
 446. Naa Kosamaa
 447. Naa Mano Nethramu Therachi
 448. Naa Mattukaithe
 449. Naa Naathudaa
 450. Naa Neethi Neeve
 451. Naa Notan Krottha Paata
 452. Naa Pere Theliyani Prajalu
 453. Naa Praanaaniki Praanam
 454. Naa Praanamaa Aelane
 455. Naa Praanamaa Naalo Neevu
 456. Naa Praanamaa Neeke Vandanam
 457. Naa Praanamaa Sannuthinchumaa
 458. Naa Praanamaa Sannuthinchumaa (Yehovaa)
 459. Naa Praanamaa Yehovaanu
 460. Naa Praanamaina Yesu
 461. Naa Praanapriyudaa Naa Yesu Raajaa
 462. Naa Praanapriyudaa Yesu Raajaa
 463. Naa Priya Desham
 464. Naa Priyamaina Yesu Prabhu
 465. Naa Priyudu Yesu
 466. Naa Samasthamu
 467. Naa Sankata Dukhamulella
 468. Naa Snehithudaa
 469. Naa Sthuthi Paathrudaa
 470. Naa Stuthula Paina
 471. Naa Thalli Nanu Marachinaa
 472. Naa Thandri
 473. Naa Yedala Neekunna
 474. Naa Yesayyaa Naa Rakshakaa
 475. Naa Yesayyaa Naa Sthuthiyaagamu
 476. Naa Yesu Nee Paadaala Chenthaa
 477. Naa Yesu Prabhuvaa
 478. Naa Yesu Raajaa
 479. Naa Yesu Raajyamu
 480. Naadantu Lokaana
 481. Naadu Jeevamaayene
 482. Naadu Jeevithamu
 483. Naakenno Melulu Chesithive
 484. Naaku Balamu Unnantha Varaku
 485. Naaku Chaalina Devuda Neevu
 486. Naaku Jeevamai Unna
 487. Naaku Nee Krupa Chaalunu
 488. Naalo Undi Nanu Nadipincheti
 489. Naalo Unna Aanandamu
 490. Naalo Unna Aashalanniyu
 491. Naaloni Aasha Naaloni Korika
 492. Naatho Maatlaadu Prabhuvaa
 493. Naatho Neevu Maataadinacho
 494. Naatho Neevu Maatlaadinacho
 495. Naavanni Yangeekarinchumee Devaa
 496. Nadipinchu Naa Naavaa
 497. Nadipisthaadu Naa Devudu
 498. Najareyudaa Naa Yesayyaa
 499. Nalugakunda Godhumalu
 500. Nammakamaina Devudavaina
 501. Nammakamaina Naa Prabhu
 502. Nammakamaina Naa Snehithudu
 503. Nammakuraa Nammakuraa
 504. Nannaakarshinchina Nee Sneha Bandham
 505. Nannenthagaa Preminchithivo
 506. Nannenthagaano Preminchenu
 507. Nannenthagaano Preminchina Prabhuvaa
 508. Nannu Diddumu Chinna Praayamu
 509. Nannu Gannayya Raave
 510. Nannu Kaavaga Vachchina
 511. Nanu Cherina Nee Prema
 512. Nanu Viduvaka Edabaayaka
 513. Nashiyinchedi Lokamlo
 514. Nashiyinchu Aathmalenniyo
 515. Ne Saageda Yesunitho
 516. Ne Yesuni Velugulo
 517. Nede Priyaraagam
 518. Nedo Repo Naa Priyudesu
 519. Nedu Ikkada Repu Ekkado
 520. Nedu Yesu Lechinaadu
 521. Nee Arachethilo Chekkukuntivi
 522. Nee Challanaina Needalo
 523. Nee Challani Needalo
 524. Nee Charanamule Nammithi
 525. Nee Chethi Kaaryamulu
 526. Nee Chethilo Rottenu Nenayya
 527. Nee Chethitho Nannu Pattuko
 528. Nee Dayalo Nee Krupalo
 529. Nee Dayalo Nenunna
 530. Nee Deergha Shaanthame
 531. Nee Dhanamu Nee Ghanamu
 532. Nee Jaldaru Vrukshapu
 533. Nee Jeevitham Kshana Bhanguram
 534. Nee Jeevitham Kshana Bhanguram
 535. Nee Jeevitham Neeti Budagaa
 536. Nee Jeevithamulo
 537. Nee Koraku Naa Praanam
 538. Nee Krupa Leni Kshanamu
 539. Nee Krupa Naaku Chaalunu
 540. Nee Krupa Nithyamundunu
 541. Nee Naamam Naa Gaanam
 542. Nee Naamame Eda
 543. Nee Needalona
 544. Nee Nirnayam
 545. Nee Paadaale Naaku Sharanam
 546. Nee Paadam Mrokkedan
 547. Nee Pada Sevaye Chaalu
 548. Nee Prema Entho
 549. Nee Prema Maadhuryamu
 550. Nee Premaa Nee Karunaa
 551. Nee Premalo Nundi Nannu
 552. Nee Preme Naaku Chaalayyaa
 553. Nee Priya Prabhuni Sevakai
 554. Nee Raktha Dhaarale
 555. Nee Rakthame Nee Rakthame
 556. Nee Roopu Chooda
 557. Nee Sannidhilo Nenunna
 558. Nee Sannidhilo Santhoshamu
 559. Nee Sannidhiye Naa
 560. Nee Swaramu
 561. Nee Vaakyame Naa Paadaalaku
 562. Nee Vaakyame Nannu Brathikinchenu
 563. Needentho Karunaa
 564. Needu Premaku Haddu Ledayaa
 565. Needu Vishwaasyatha
 566. Neekante Nammadagina
 567. Neekasaadhyamainadi Ediyu Ledu
 568. Neeke Naa Aaraadhanaa
 569. Neeku Entha Chesinaa
 570. Neeku Ishtudigaa
 571. Neeku Saati Evaru Leru
 572. Neeli Aakaashamlo
 573. Neethi Nyaayamulu
 574. Neethi Sooryudaa Yesu
 575. Neethigala Yehovaa Sthuthi
 576. Neetho Gadipe Prathi Kshanamu
 577. Neetho Nenu Naduvaalani
 578. Neetho Nundani Brathuku
 579. Neetho Samamevaru
 580. Neetho Sneham Cheyaalani
 581. Neethone Gadipeyaalani
 582. Neethone Ne Nadavaalani
 583. Neeve Aasha Neeve Shwaasa
 584. Neeve Naa Devudavu
 585. Neeve Naa Praanam Sarvam
 586. Neeve Naa Praanamu
 587. Neeve Naa Rakshana
 588. Neeve Naa Santhosha Gaanamu
 589. Neeve Nannu Korukunnaavu
 590. Neeve Neeve Naa Thodunna
 591. Neevennaallu Rendu Thalampulatho
 592. Neevu Chesina Mellaku
 593. Neevu Chesina Upakaaramulaku
 594. Neevu Leka Kshanamainaa
 595. Neevu Leni Roju
 596. Neevu Praardhana Cheyunappudu
 597. Neevu Thadithe Thalupu Theeyanaa
 598. Neevu Thappa Naakee Lokamlo
 599. Neevunte Naaku Chaalu Yesayyaa
 600. Nemmadi Ledaa
 601. Nenante Neekenduko
 602. Nenemainaa Prabhuvaa
 603. Nenerugudunu Oka Snehithuni
 604. Nenu Pilisthe Paruguna
 605. Nenu Thaggaali Yesu
 606. Nenu Velle Maargamu
 607. Nenunnaa Nenunnaa
 608. Nenunu Naa Inti Vaarunu
 609. Nesthamaa Priya Nesthamaa
 610. Nibbaram Kaligi
 611. Nibbaramutho Naa Yesuke
 612. Nijamugaa Mora Pettina
 613. Ningilo Devudu
 614. Ninne Ninne Nammukunnaanayyaa
 615. Ninne Ninne Ne Koluthunayyaa
 616. Ninne Preminthunu
 617. Ninnu Choodaga Vachchinaaduraa
 618. Ninnu Kaapaadu Devudu
 619. Ninnu Thalachi
 620. Ninu Cheraga Naa Madi
 621. Ninu Choose Kannulu
 622. Ninu Paadaalani
 623. Ninu Sthuthinchinaa Chaalu
 624. Nithya Jeevapu Raajyamulo
 625. Nithya Prematho
 626. Nithyamu Sthuthinchinaa
 627. Noothana Parachumu Devaa
 628. Noothana Samvathsaram
 629. Nuvvuleni Nannu Oohinchalenu
 630. O Kraisthavaa Yuvakaa
 631. O Kreesthu Sanghamaa
 632. O Maanavaaa
 633. O Maanavaa Nee Paapam
 634. O Praardhanaa Supraardhanaa
 635. O Prabhuvaa O Prabhuvaa
 636. O Sadbhakthulaaraa
 637. O Sanghamaa Sarvaangamaa
 638. O Yesu Nee Prema
 639. Oka Kshanamaina
 640. Oka Varamadigithini Yesayyaa
 641. Okani Thalli Aadarinchunatlu
 642. Okkade Yesu Okkade
 643. Ontarivi Kaavu
 644. Oohinchalenayyaa Vivarinchalenayyaa
 645. Oohinchaleni Kaaryamulu
 646. Oohinchaleni Melulatho Nimpina
 647. Oranna Oranna
 648. Paadanaa Mounamugaane
 649. Paapamerugani Paavanaathmuni
 650. Paathaalamlo Aathmala Aartha Naadam
 651. Paavuramaa Sanghamupai
 652. Padamulu Chaalani Prema
 653. Padivelalo Athi Priyudu
 654. Padivelalo Athi Sundarudaa
 655. Pailam Kodukaa
 656. Painunna Aakaashamandunaa
 657. Paradeshulamo Priyulaaraa
 658. Paralokame Naa Anthapuram
 659. Paralokamlo Unna Maa Yesu
 660. Paralokamu Naa Deshamu
 661. Parama Jeevamu
 662. Paravaasini Ne Jagamuna
 663. Parishuddha Parishuddha
 664. Parishuddhudaa Naa Yesayyaa
 665. Parishuddhudaa Paavanudaa
 666. Parishuddhudu Parishuddhudu
 667. Parugetthedaa Parugetthedaa
 668. Peda Naruni Roopamu Dharinchi
 669. Pondithini Nenu
 670. Poraatam Aathmeeya Poraatam
 671. Praanamaa Naa Praanamaa
 672. Praaneshwara
 673. Praardhana Praardhana
 674. Praardhana Shakthi Naaku
 675. Praardhana Vinedi Paavanudaa
 676. Praardhana Vinnaavayyaa
 677. Prabhu Hastham Naapai Nundi
 678. Prabhu Sannidhilo Aanandame
 679. Prabhu Yesu Naa Rakshakaa
 680. Prabhu Yesuni Poojinchedam
 681. Prabhu Yesuni Vadanamulo
 682. Prabhuvaa Ee Aanandam
 683. Prabhuvaa Kaachithivi
 684. Prabhuvaa Maaku Neevichchina
 685. Prabhuvaa Ne Ninnu Nammi
 686. Prabhuvaa Neeve Naadu Sharanam
 687. Prabhuvaa Ninu Keerthinchutaku
 688. Preethigala Mana Yesu
 689. Prema Lenivaadu Paralokaaniki
 690. Prema Yesayyaa Premaa
 691. Prema Yesuni Prema
 692. Premaa Ane Maayalo
 693. Premagala Maa Prabhuvaa
 694. Premagala Yesayyaa
 695. Premalo Paddaanu
 696. Premincheda Yesu Raajaa
 697. Preminchedan Adhikamugaa
 698. Preminchu Devudu
 699. Preminthunu Ninne
 700. Priya Sanghasthulaaraa
 701. Priya Yesu Naatha
 702. Priya Yesu Nirminchithivi
 703. Priya Yesu Raajunu
 704. Priyamaina Yesayyaa Premake Roopamaa
 705. Punarutthaanudaa
 706. Putte Yesudu Nedu
 707. Puvvulaantidi Jeevitham
 708. Raajaa Nee Bhavanamulo
 709. Raajaa Nee Sannidhilone
 710. Raajaadhi Raaja
 711. Raajula Raajaa
 712. Raajula Raajula Raaju
 713. Raajulaku Raajaina Ee
 714. Raajulaku Raaju Puttenayya
 715. Raakada Prabhuni Raakada
 716. Raakada Samayamlo
 717. Raakadane Railu Bandi
 718. Raaraaju Janminche Ilalona
 719. Raaraaju Janminchinaadu
 720. Raare Mana Yesu Swaamini
 721. Raare Raare O Janulaaraa
 722. Raathri Nedu Rakshakundu
 723. Raavayyaa Yesayyaa
 724. Raavayya Yesunaadhaa
 725. Rakshakudaa Yesu Prabho
 726. Rakshakundudayinchinaadata
 727. Rammanuchunnaadu Ninnu
 728. Randi Randi Randayo
 729. Randi Randi Yesuni Yoddaku
 730. Randi Suvaartha Sunaadamutho
 731. Randi Uthsaahinchi Paadudamu
 732. Rende Rende Daarulu
 733. Ruchi Choochi Erigithini
 734. Saageti Ee Jeeva Yaathralo
 735. Saagi Saagi Pommu
 736. Saagilapadi Mrokkedamu
 737. Saakshyamichcheda
 738. Sadaa Kaalamu Neetho Nenu
 739. Sahodarulaaraa
 740. Sajeeva Saakshulugaa
 741. Sajeevudavaina Yesayyaa
 742. Sakalamu Cheyu
 743. Samaanulavru Prabho
 744. Samardhavanthudavaina
 745. Samarpana Cheyumu Prabhuvunaku
 746. Samayamu Poneeyaka
 747. Sameepimparaani Thejassulo
 748. Sameepincharaani Thejassulo
 749. Sandehamela
 750. Sangeetha Naadamutho
 751. Sannuthinthu Yesu Swaami
 752. Sannuthinthumo Prabho
 753. Santhosha Geethamu Paadedanu
 754. Santhoshame Samaadhaaname
 755. Sari Cheyumo Devaa
 756. Sari Raarevvaru
 757. Sarva Chitthambu Needenayyaa
 758. Sarva Krupaanidhiyagu Prabhuvaa
 759. Sarva Srushtiloni
 760. Sarva Yugamulalo Sajeevudavu
 761. Sarvaanga Kavachamu Neeve
 762. Sarvaanga Sundaraa
 763. Seeyonu Nee Devuni
 764. Seeyonu Paatalu Santhoshamugaa
 765. Seeyonulo Sthiramaina
 766. Shaaronu Rojaa Yese
 767. Shaashwatha Krupanu
 768. Shaashwatha Prematho
 769. Shaashwathamaina Prematho
 770. Shaashwathamainadi
 771. Shaashwathamu Kaadu
 772. Shatha Koti Raagaalu Vallinchina
 773. Shiramu Meeda Mulla Saakshigaa
 774. Shodhanaa Baadhalu
 775. Shree Yesundu Janminche
 776. Shreshtamaina Naamam
 777. Shruthi Chesi Ne Paadanaa
 778. Shubha Vela Sthothra Bali
 779. Shuddha Hrudayam
 780. Shuddha Raathri
 781. Shuddhudavayyaa
 782. Siluva Chentha Cherina Naadu
 783. Siluva Dhyaanam
 784. Siluva Saakshigaa
 785. Siluvalo Aa Siluvalo
 786. Siluvalo Bali Aina
 787. Siluvalo Saagindi Yaathra
 788. Siluvanu Gelichina
 789. Siluve Naa Sharaneeynu Raa
 790. Silvalo Naakai Kaarchenu
 791. Snehithudaa Naa Hithudaa
 792. Snehithudaa Naa Snehithudaa
 793. Solipovaladu Manassaa
 794. Sonthamai Povaali Naa Yesutho
 795. Srushti Karthaa Yesu Devaa
 796. Sthothrabali Sthothrabali
 797. Sthothram Chellinthumu
 798. Sthothramu Sthuthi Chellinthumu
 799. Sthothramu Sthuthi Sthothramu
 800. Sthothrinthumu Ninu
 801. Sthuthi Mahima Yesu Neeke
 802. Sthuthi Paadeda Ne Prathi Dinamu
 803. Sthuthi Paathrudaa Sthothraarhudaa
 804. Sthuthi Simhaasanaaseenudaa
 805. Sthuthinchedanu Sthuthinchedanu
 806. Sthuthinchi Paadedam
 807. Sthuthiyinchedaa Nee Naamam
 808. Sthuthiyinchi Keerthinchi
 809. Sthuthiyu Mahima Ghanatha Neeke
 810. Sthuthula Meeda Aaseenudaa
 811. Sthuthula Meeda (Hallelujah)
 812. Sthuthulaku Paathrudaa (Anni Velalo)
 813. Sthuthulaku Paathrudu Yesayyaa
 814. Sthuthulapai Aaseenudaa
 815. Sudhaa Madhura Kiranaala
 816. Sugunaala Sampannudaa
 817. Suvaarthanu Prakatimpavaa
 818. Sweekarinchumayaa Naathaa
 819. Thaara Velisindi
 820. Thallilaa Laalinchunu
 821. Thambura Sithaara Naadamutho
 822. Thandri Naa Yesayyaa
 823. Thanuvu Naa Didigo
 824. Thappipoyina Kumaarudanayyaa
 825. Thara Tharaalalo Yuga Yugaalalo
 826. Tharaalu Maarinaa
 827. Theliyadaa Neeku Theliyadaa
 828. Thellaarindi Vela
 829. Thene Kanna Theeyanainadi
 830. Thodu Lerani Kumilipoku
 831. Tholakari Vaana
 832. Thoorpu Dikka Chukka Butte
 833. Thraahimaam Kreesthu Naatha
 834. Thrithvaikamaa
 835. Thuppu Patti Povuta Kante
 836. Thyaagamentha Chesaavu Devaa
 837. Ullaasa Jeevitham
 838. Unna Paatuna Vachchuchunnaanu
 839. Unnaadu Devudu Naaku Thodu
 840. Unnatha Sthalamulalo
 841. Uthaka Meeda Thalupu
 842. Uthsaaha Gaanamu Chesedamu
 843. Vaadabaarani Vishwaasam
 844. Vaadabaarani Vishwaasamutho
 845. Vaakyame Shareera Dhaariyai
 846. Vandanambonarthumo
 847. Varninchalenu
 848. Varninchalenu Vivarinchalenu
 849. Varsha Dhaaragaa Raava
 850. Varshimpanee Varshimpanee
 851. Veeche Gaalullo
 852. Veenulaku Vindulu Chese
 853. Vendi Bangaaraala Kanna
 854. Vetakaani Urilo Nundi
 855. Vevela Doothalatho
 856. Veyi Nollatho Sthuthiyinchinaa
 857. Vidheyatha Kaligi Jeevinchutaku
 858. Vidheyathake Ardhamu Cheppina
 859. Viduvadhu Maruvadhu
 860. Viduvanu Ninu Edabaayanani
 861. Vijaya Geethamu Manasaara
 862. Vijaya Geethamul Paadare
 863. Vijayaseeludaa
 864. Vikasinchu Pushpamaa
 865. Viluvainadi Nee Jeevitham
 866. Vinavaa Manavi
 867. Vinnaaraa Vinnaaraa
 868. Vinthaina Thaaraka
 869. Vinumaa Yesuni Jananamu
 870. Virisina Hrudayaalaku
 871. Vivaahamannadi
 872. Yaakobu Baavi Kaada
 873. Yavvanudaa
 874. Yehova Naa Aashrayam
 875. Yehova Naa Moralaalinchenu
 876. Yehovaa Dayaaludu Sarva Shakthimanthudu
 877. Yehovaa Maa Kaapari
 878. Yehovaa Mahima Nee Meeda
 879. Yehovaa Naa Balamaa
 880. Yehovaa Naa Kaapari
 881. Yehovaa Nee Naamamu
 882. Yehovaa Needu Melulanu
 883. Yehovaaku Sthuthulu Paadandi
 884. Yehovaanu Sannuthinchedan
 885. Yehovaanu Sthuthiyinchu
 886. Yehovaaye Naa Balamu
 887. Yesayya Naamamlo
 888. Yesayya Maata
 889. Yesayya Maata Bangaaru Moota
 890. Yesayya Maata Viluvaina
 891. Yesayya Rakthamu
 892. Yesayyaa Kanikarapoornudaa
 893. Yesayyaa Naa Doraa
 894. Yesayyaa Naa Hrudaya Spandana
 895. Yesayyaa Naa Hrudayaabhilaasha
 896. Yesayyaa Naa Praana Naathaa
 897. Yesayyaa Naa Yesayyaa
 898. Yesayyaa Naa Yesayyaa (Raakada)
 899. Yesayyaa Nee Naamamune
 900. Yesayyaa Nee Prema
 901. Yesayyaa Ninnu Choodaalani
 902. Yesayyaa Praana Naathaa
 903. Yese Daivamu
 904. Yese Goppa Devudu
 905. Yese Janmincheraa
 906. Yese Naa Aashrayamu
 907. Yese Naa Maargamu
 908. Yese Naa Parihaari
 909. Yesu Devaa Nanu Konipovaa
 910. Yesu Goriya Pillani Nenu
 911. Yesu Jananamu
 912. Yesu Kreesthu Puttenu Nedu
 913. Yesu Maatho Neevundagaa
 914. Yesu Manchi Devudu
 915. Yesu Naamam
 916. Yesu Nan Preminchithivi
 917. Yesu Nee Naamaamruthamu
 918. Yesu Nee Vaaramu
 919. Yesu Neeve Chaalu Naaku
 920. Yesu Ninnu Nenu
 921. Yesu Parishuddha Naamamunaku
 922. Yesu Prabhuni Sthuthinchuta
 923. Yesu Raaja Naalo Ninnu
 924. Yesu Raaju Raajula Raajai
 925. Yesu Raajugaa Vachchuchunnaadu
 926. Yesu Raajyamunaku Sainikulam
 927. Yesu Rakshakaa
 928. Yesu Rakthame Jayam
 929. Yesu Rakthamulo
 930. Yesu Sarvonnathudaa
 931. Yese Sathyam
 932. Yesu Vanti Sundarudu
 933. Yesuni Naa Madilo
 934. Yesuni Naamamlo Shakthi
 935. Yesuni Naamamulo
 936. Yesuni Prema Yesu Vaartha
 937. Yesutho Teevigaanu Podamaa
 938. Yoodaa Sthuthi Gothrapu
 939. Yuddhamu Yehovaade

113 thoughts on “Telugu Songs

 1. Hi brother,

  Can you please add titles in English too so that it will be ease for ppl like me who can’t read Telugu can find songs easily.
  Thanks in advance.

 2. Dear Brother, Praise be to GOD!!!…… I really want to thank you for making lyrics available for these wonderful songs, i am able to recollect these songs so close to heart and worship the LORD.

 3. Praise the Lord brother, miru song lyrics dwara adbutamina paricharya chestunnaru. Naku ee site entho usefull ga vundi. Regular ga follow avtunnanu. mp3 kuda vunte bagundedi. Song request lo oka req pettanu. please try cheyandi chala manchi song adi. Thankyou

  • Praise the Lord Brother!
   Ee Site meeku chaalaa useful ga unnanduku Devudini Sthuthisthu Unnaanu. Meeru request chesina Song naaku raadu mariyu ekkadaa dorakaledu. Oka vela dorikithe add chesthaanu.

Leave a Reply