Telugu Songs

Kalvari Grace Ministries


 1. అగ్ని మండించు
 2. అడగక ముందే
 3. అడవి చెట్ల నడుమ
 4. అడిగినది కొంతే అయినా
 5. అడుగడుగున రక్త బింధువులే
 6. అడుగుడి మీకు ఇవ్వబడును
 7. అత్యున్నత సింహాసనముపై
 8. అత్యున్నత సింహాసనముపై (యేసన్న)
 9. అత్యున్నతమైనది యేసు నామం
 10. అదిగదిగో అల్లదిగో
 11. అదిగో నా నావ
 12. అద్వితీయ సత్య దేవా
 13. అద్వితీయ సత్య దేవుడు
 14. అదే అదే ఆ రోజు
 15. అన్ని కాలంబుల
 16. అన్ని నామముల కన్న
 17. అన్ని నామముల కన్న ఘనమైన
 18. అన్ని వేళల ఆరాధన
 19. అన్ని వేళల వినువాడు
 20. అన్నిటి కన్నా ప్రార్థనే మిన్న
 21. అన్నీ సాధ్యమే
 22. అనుదినము ప్రభుని
 23. అనుదినం ఆ ప్రభుని వరమే
 24. అపరాధిని యేసయ్యా
 25. అప్పగింపబడిన రాత్రి
 26. అబ్రాహాము ఇస్సాకు యాకోబునకు
 27. అమ్మ కన్న మిన్న
 28. అమ్మ కోసం
 29. అమ్మల్లారా ఓ అక్కల్లారా
 30. అమ్మా అని నిన్ను పిలువనా
 31. అమూల్య రక్తము ద్వారా
 32. అమూల్య రక్తం
 33. అమూల్యమైన ఆణిముత్యమా
 34. అయ్యా నా కోసం కల్వరిలో
 35. అర్పించుచుంటిని యేసయ్యా
 36. అరుణ కాంతి కిరణమై
 37. అల్ఫా ఒమేగయైన
 38. అవధులే లేనిది
 39. అంకితం ప్రభూ నా జీవితం
 40. అంజలి ఘటియింతు
 41. అంతా నా మేలుకే
 42. అంతే లేని నీ ప్రేమ ధార
 43. అందమైన మధురమైన
 44. అందరికి కావాలి
 45. అందరు నన్ను విడచినా
 46. అందరు మెచ్చిన అందాల
 47. అందాల ఉద్యానవనమా
 48. అందాలతార
 49. అందాలు చిందే
 50. అంబరానికి అంటేలా
 51. అంబరానికి అంటేలా (యేసయ్య పుట్టాడని)
 52. ఆ దరి చేరే దారే కనరాదు
 53. ఆ నింగిలో వెలిగింది ఒక తార
 54. ఆ భోజన పంక్తిలో
 55. ఆ రాజే నా రాజు
 56. ఆకర్షించే ప్రియుడా
 57. ఆకశాన తార ఒకటి
 58. ఆకాశ పక్షులను చూడండి
 59. ఆకాశ మహాకాశంబులు
 60. ఆకాశ వాసులారా
 61. ఆకాశమందున్న ఆసీనుడా
 62. ఆకాశమా ఆలకించుమా
 63. ఆకాశం అమృత జల్లులు
 64. ఆకాశంబున్ దూతలు
 65. ఆగక సాగుమా
 66. ఆడెదన్ పాడెదన్
 67. ఆత్మ దీపమును
 68. ఆత్మ వర్షము మాపై
 69. ఆత్మ వర్షమును
 70. ఆత్మ విషయమై
 71. ఆత్మీయ గానాలతో
 72. ఆధారం నాకు ఆధారం
 73. ఆధారం నీవేనయ్యా
 74. ఆనంద యాత్ర
 75. ఆనందమానందమే
 76. ఆనందము ప్రభు నాకొసగెను
 77. ఆనందముగా యెహోవా నీ
 78. ఆనందమే పరమానందమే
 79. ఆనందింతు నీలో దేవా
 80. ఆపత్కాలమున
 81. ఆయనే నా సంగీతము
 82. ఆరంభమయ్యింది రెస్టోరేషన్
 83. ఆరాధన అధిక స్తోత్రము
 84. ఆరాధన అందుకో
 85. ఆరాధన ఆరాధన
 86. ఆరాధన ఆరాధన (చెల్లించెదము)
 87. ఆరాధన నీకే
 88. ఆరాధన యేసు నీకే
 89. ఆరాధన స్తుతి ఆరాధన
 90. ఆరాధనకు యోగ్యుడా
 91. ఆరాధించెద నిను మది పొగడెద
 92. ఆరాధించెదను నిన్ను
 93. ఆరాధించెదం
 94. ఆరిపోయే దీపంలా
 95. ఆలకించు దేవా
 96. ఆలయంలో ప్రవేశించండి
 97. ఆలోచనలో గొప్పవాడా
 98. ఆవేదన నేనొందను
 99. ఆవో ఖుషీ సే
 100. ఆశ తీర నా యేసు స్వామిని
 101. ఆశపడకు ఈ లోకం కోసం
 102. ఆశ్చర్య కార్యముల్ చేయును యేసు
 103. ఆశ్చర్యకరుడా ఆలోచనకర్త
 104. ఆశ్చర్యాకరుడా (యేసన్న)
 105. ఆశ్చర్యకరుడా స్తోత్రం
 106. ఆశ్చర్యకరుడు ఆలోచనకర్త
 107. ఆశ్చర్యకరుడు (రోజంతా)
 108. ఆశ్చర్యమైన ప్రేమ
 109. ఆశ్రయదుర్గమా నా యేసయ్యా
 110. ఆశ్రయమా ఆధారమా
 111. ఆశ్రయుడా నా అభిశక్తుడా
 112. ఆశీర్వాదంబుల్ మా మీద
 113. ఆహా ఆనందమే
 114. ఆహా ఆనందమే (సీయోను)
 115. ఆహా మహాత్మ
 116. ఆహా యేమానందం
 117. ఇకనైన కానీ
 118. ఇది కోతకు సమయం
 119. ఇది దేవుని నిర్ణయము
 120. ఇది శుభోదయం
 121. ఇదిగో దేవా ఈ హృదయం
 122. ఇదిగో దేవా నా జీవితం
 123. ఇదిగో దేవుని గొర్రెపిల్లా
 124. ఇదియే సమయంబు రండి
 125. ఇదియేనయ్య మా ప్రార్థన
 126. ఇదే నా కోరిక
 127. ఇదే నా హృదయ వాంఛన
 128. ఇదేనా న్యాయమిదియేనా
 129. ఇన్నాళ్లు తోడుగా
 130. ఇన్నేళ్లు ఇలలో
 131. ఇబాదత్ కరో
 132. ఇమ్మానుయేలు దేవుడా
 133. ఇమ్మానుయేలు రక్తము
 134. ఇయ్యాల ఇంట్ల రేపు మంట్ల
 135. ఇరువది నలుగురు పెద్దలతో
 136. ఇశ్రాయేలు దేవా
 137. ఇశ్రాయేలు రాజువే
 138. ఇశ్రాయేలు సైన్యములకు
 139. ఇసుక మీద ఇల్లు కట్టకు
 140. ఇహమందున ఆ పరమందు
 141. ఇళ్లలోన పండుగంట
 142. ఇంటి మీద నున్న
 143. ఇంత కాలం
 144. ఇంతలోనే కనబడి
 145. ఈ జీవితం విలువైనది
 146. ఈ తరం యువతరం
 147. ఈ దినమెంతో
 148. ఈ దినం
 149. ఈ దినం సదా
 150. ఈలాటిదా యేసు ప్రేమ
 151. ఈ లోక యాత్రాలో
 152. ఈ లోకంలో జీవించెదను
 153. ఈ స్తుతి నీకే
 154. ఉతక మీద తలుపు
 155. ఉత్సాహ గానము చేసెదము
 156. ఉదయమాయె హృదయమా
 157. ఉదయించె దివ్య రక్షకుడు
 158. ఉన్నత స్థలములలో
 159. ఉన్నపాటున వచ్చుచున్నాను
 160. ఉన్నాడు దేవుడు నాకు తోడు
 161. ఉపవాసంతో ప్రార్ధనలో
 162. ఉల్లాస జీవితం
 163. ఊహకు అందని కార్యముల్
 164. ఊహించలేనయ్యా వివరించలేనయ్యా
 165. ఊహించలేని కార్యములు
 166. ఊహించలేని మేలులతో నింపిన
 167. ఎక్కడెక్కడో పుట్టి
 168. ఎక్కడో మనసు వెళ్ళిపోయింది
 169. ఎట్టి వాడో యేసు
 170. ఎటు చూచినా
 171. ఎడబాయని నీదు కృప
 172. ఎనలేని ప్రేమ
 173. ఎనలేని ప్రేమ (ఊహించగలనా)
 174. ఎన్ని తలచినా
 175. ఎన్ని మార్లు
 176. ఎన్నో ఎన్నో మేలులు చేసావయ్యా
 177. ఎప్పుడో ఎక్కడో జన్మించిన
 178. ఎరుగనయ్యా నిన్నెప్పుడు
 179. ఎల్లప్పుడును ప్రభువునందు
 180. ఎల్లలు లేనిది
 181. ఎల్లవేళలందు
 182. ఎలా మరువగలనయ్యా
 183. ఎలోహిం ఎలోహిం
 184. ఎవరి కోసమో ఈ ప్రాణ త్యాగము
 185. ఎవరికి ఎవరు
 186. ఎవరితో నీ జీవితం
 187. ఎవరు నన్ను చేయి విడచినన్‌
 188. ఎవరున్నారయ్యా
 189. ఎవరున్నారు నాకిలలో
 190. ఎవరూ లేక ఒంటరినై
 191. ఎవరూ సమీపించలేని
 192. ఎవరో తెలుసా యేసయ్యా
 193. ఎండిన ఎడారి బ్రతుకులో
 194. ఎంత అధ్బుతమైన కృప
 195. ఎంత కృపామయుడవు
 196. ఎంత చెప్పిన వాక్యమినక పోతివి
 197. ఎంత జాలి యేసువా
 198. ఎంత దూరమైనా
 199. ఎంత పెద్ద పోరాటమో
 200. ఎంత ప్రేమ యేసయ్యా
 201. ఎంత ప్రేమో నాపై
 202. ఎంత మధురము
 203. ఎంత మంచి కాపరి
 204. ఎంత మంచి దేవుడవయ్యా
 205. ఎంత మంచి దేవుడవేసయ్యా
 206. ఎంతటి వాడను నేను
 207. ఎంతెంత భారమాయె ఆ సిలువ
 208. ఎంతో భాగ్యంబు
 209. ఎంతో మధురం
 210. ఎంతో వింత
 211. ఎంతో సుందరుడమ్మ తాను
 212. ఎందరో ఎందరు ఎందరో
 213. ఎందుకో ఈ ప్రేమ
 214. ఎందుకో దేవా ఇంతటి ప్రేమా
 215. ఎందుకో నన్నింతగా నీవు
 216. ఎందుకో నన్ను నీవు
 217. ఏ గుంపులో నున్నావో
 218. ఏ తెగులు నీ గుడారము
 219. ఏ పాపమెరుగని
 220. ఏ బాధ లేదు ఏ కష్టం లేదు
 221. ఏ యోగ్యతా లేని నన్ను
 222. ఏ రీతి నీ ఋణం
 223. ఏ రీతి స్తుతియింతును
 224. ఏ రీతి స్తుతియింతునో
 225. ఏ వైపు చూసినా
 226. ఏ సమయమందైనా
 227. ఏడానుంటివిరా
 228. ఏడుస్తున్నాడేమో యేసయ్య
 229. ఏమని నే పాడెదన్
 230. ఏమని పాడను
 231. ఏమివ్వగలనయ్య నా యేసయ్యా
 232. ఏం చేసానయ్యా నీకోసం
 233. ఒక వరమడిగితిని యేసయ్యా
 234. ఒక క్షణమైన
 235. ఒక క్షణమైనా నిన్ను
 236. ఒకని తల్లి ఆదరించునట్లు
 237. ఒకసారి నీ స్వరము
 238. ఒక్కడే యేసు ఒక్కడే
 239. ఒకే ఒక మార్గము
 240. ఒంటరితనములో తోడువై
 241. ఒంటరివి కావు
 242. ఓ ఇశ్రాయేలు
 243. ఓ క్రీస్తు సంఘమా
 244. ఓ క్రైస్తవ యువకా
 245. ఓ నావికా
 246. ఓ ప్రభువా ఓ ప్రభువా
 247. ఓ ప్రార్ధనా సుప్రార్ధనా
 248. ఓ మానవా
 249. ఓ మానవా నీ పాపం
 250. ఓ యాత్రికుడా
 251. ఓ యేసు నీ ప్రేమ
 252. ఓ సద్భాక్తులారా
 253. ఓ సంఘమా సర్వాంగమా
 254. ఓరన్న  ఓరన్న
 255. కట్టెలపై నీ శరీరం
 256. కదలకుందువు
 257. కనలేని కనులేలనయ్యా
 258. కన్న తల్లి చేర్చునట్లు
 259. కని విని ఎరుగని కరుణకు
 260. కనుచూపు మేరలోన
 261. కనురెప్ప పాటైన
 262. కనులున్నా కానలేని
 263. కన్నులనెత్తి పైరుల చూడు
 264. కన్నీటి లోయలలో
 265. కన్నీరే మనిషిని బాధిస్తుంది
 266. కన్నీరేలమ్మా
 267. కన్నీళ్లతో పగిలిన గుండెతో
 268. కన్నులుండి చూడలేవ
 269. కమ్మని బహుకమ్మని
 270. కర్తా మమ్మును
 271. కరుణించవా నా యేసువా
 272. కరుణించుము మము పరమ పితా
 273. కలనైనా ఇలనైనా
 274. కలములతో రాయగలమా
 275. కలలా ఉన్నది
 276. కలవంటిది నీ జీవితము
 277. కల్వరి గిరిపై సిలువ
 278. కల్వరి ప్రేమను
 279. కల్వరి సిలువలో యేసయ్య
 280. కల్వరిగిరిలోన సిల్వలో
 281. కల్వరిలోన చేసిన యాగం
 282. కలువరి గిరి నుండి
 283. కలువరి గిరి సిలువలో
 284. కలువరి సిలువ
 285. కలువరిగిరిలో సిలువధారియై
 286. కల్లుండి చూడలేని
 287. కల్యాణం కమనీయం
 288. కవులకైనా సాధ్యమా
 289. కష్ట నష్టాలైనా
 290. కళ్ళల్లో కన్నీరెందుకు
 291. కంట నీరేల
 292. కంటి పాపను
 293. కానెన్నడు నేను అనాథను
 294. కాలం సమయం నాదేనంటూ
 295. కావలివాడా ఓ కావలివాడా
 296. కావలెనా యేసయ్య బహుమానము
 297. క్రిస్మస్ అంటేనే
 298. క్రిస్మస్ పండుగ
 299. క్రిస్మస్ వచ్చిందయ్యా
 300. క్రిస్మస్ శుభదినం
 301. కీర్తి హల్లెలూయా
 302. కీర్తింతు నీ నామమున్
 303. క్రీస్తు పుట్టెను
 304. క్రీస్తులో జీవించు నాకు
 305. క్రీస్తే సర్వాధికారి
 306. కుతూహలం ఆర్భాటమే
 307. కుమ్మరి ఓ కుమ్మరి
 308. కుమ్మరి చేతిలో
 309. కూర్చుందును నీ సన్నిధిలో
 310. కృతజ్ఞతన్ తలవంచి
 311. కృప కనికరముల
 312. కృప కృప నా యేసు కృపా
 313. కృప కృప నీ కృప
 314. కృప వెంబడి కృపతో
 315. కృపలను తలంచుచు
 316. కృపా సత్య సంపూర్ణుడా
 317. కృపా క్షేమము
 318. కృపామయుడా
 319. కృంగిన వేళలో
 320. క్రైస్తవ జీవితం
 321. క్రైస్తవమొక మతము కాదిది
 322. క్రైస్తవుడా సైనికుడా
 323. కొడవలిని చేత పట్టి
 324. కొనియాడ తరమే నిన్ను
 325. క్రొత్త యేడు మొదలు బెట్టెను
 326. కొండ కోన లోయలోతుల్లో
 327. కొండల తట్టు
 328. కొండలతో చెప్పుము
 329. కొండలలో కోనలలో
 330. కొంతసేపు కనబడి
 331. ఖామోష్ రాతో కి
 332. గడచిన కాలము
 333. గడిచిన కాలమంతా
 334. గత కాలమంత
 335. గమ్యం చేరాలని
 336. గలిలయ తీరాన
 337. గాడాంధకారపు లోయలో
 338. గాఢాంధకారములో నే నడచిన
 339. గాయాములన్ గాయములన్
 340. గాలి సముద్రపు అలలకు
 341. గాలించి చూడరా
 342. గిర గిర తిరిగి
 343. గీతం గీతం
 344. గుణవతి అయిన భార్య
 345. గుర్తుండిపోయే ఈ క్షణాలలో
 346. గుండె బరువెక్కిపోతున్నది
 347. గూడు లేని గువ్వనై
 348. గూడు లేని గువ్వలా
 349. గూడు విడచి వెళ్లిన నాడే
 350. గొప్ప దేవుడవని
 351. గొప్పవాడు క్రీస్తు యేసు
 352. గొర్రెపిల్ల జీవ గ్రంథమందు
 353. గొర్రెపిల్ల వివాహోత్సవ
 354. గొంతు ఎత్తి చాటెదాను
 355. ఘనమైన నా యేసయ్యా
 356. చక్కనైన దారి నీవే
 357. చాచిన చేతులు నీవే
 358. చాలా గొప్పోడు
 359. చలి రాతిరి ఎదురు చూసే
 360. చాలునయ్య నీ కృప
 361. చాలునయ్యా చాలునయ్యా
 362. చాహే తుమ్ కో
 363. చిట్టి పొట్టి పాపను నేను
 364. చిట్టి పొట్టి పాపను నేను (చిన్నారి)
 365. చిత్ర చిత్రాల వాడే
 366. చిన్న గొర్రెపిల్లను నేను
 367. చిన్నారి బాలగా
 368. చిన్ని చిన్ని చేతులతో
 369. చిన్ని మనసుతో నిన్ను
 370. చిరకాల స్నేహితుడా
 371. చిరు దివ్వెల వెలుగులతో
 372. చిరుగాలి వీచినా
 373. చింత లేదిక
 374. చింతెందుకు నీకు దిగులెందుకు
 375. చిందింది రక్తం
 376. చీకటి లోయలో
 377. చీకటినే తొలగించినది
 378. చీకటులే నన్ను
 379. చూచితివే నా కన్నీటిని
 380. చూచుచున్న దేవుడవయ్యా
 381. చూచుచున్న దేవుడవు
 382. చూచుచున్నాము నీ వైపు
 383. చూడరే సిలువను
 384. చూడాలని ఉన్నది
 385. చూపుల వలన కలిగేది
 386. చెట్టు చూస్తే పచ్చగుంది
 387. చెప్పనా చెప్పనా
 388. చెప్పలేను బాబోయ్
 389. చేయి పట్టుకో
 390. జగతికి వెలుగును తెచ్చెనులే
 391. జన్మించినాడురా రాజు
 392. జన్మించె జన్మించె
 393. జన్మించె జన్మించె యేసయ్యా
 394. జన్మించెను ఒక తార
 395. జయ జయ యేసు
 396. జయమిచ్చిన దేవునికి
 397. జయం జయం
 398. జయించువారిని
 399. జాగ్రత్త, భక్తులారా
 400. జాగోరే జాగోరే
 401. జాలిగల దైవమా యేసయ్యా
 402. జీవ నాధ ముక్తి దాత
 403. జీవన తొలి సంధ్య
 404. జీవనదిని నా హృదయములో
 405. జీవమా యేసయ్యా
 406. జీవితమంటే మాటలు కాదు
 407. జీవితమంతా నీ ప్రేమ
 408. జీవితంలో నీలా ఉండాలని
 409. జీవితంలో నేర్చుకున్నాను
 410. జీవితాంతము నే నీతో
 411. జీవించుచున్నావన్న
 412. జుంటి తేనె ధారల కన్నా
 413. జుంటె తేనె కన్నా
 414. జై జై జై యేసయ్యా
 415. జ్యోతిర్మయుడా
 416. తన రక్తంతో కడిగి
 417. తనువు నా దిదిగో
 418. తప్పిపోయిన కుమారుడనయ్యా
 419. తప్పిపోయిన గొర్రె
 420. తరచి తరచి
 421. తరతరాలలో యుగయుగాలలో
 422. తరాలు మారినా
 423. తరాలు మారినా యుగాలు మారినా
 424. తలవంచకు నేస్తమా
 425. తల్లి తన బిడ్డను
 426. తల్లిలా లాలించును
 427. తండ్రి ఇంట్లో ఎల్లప్పుడూ
 428. తండ్రి నా యేసయ్యా
 429. తంబుర సితార నాదముతో
 430. తార వెలిసింది
 431. త్యాగమెంత చేసావు దేవా
 432. త్రాహిమాం క్రీస్తు నాథ
 433. త్రిత్వైకమా
 434. తుప్పు పట్టి పోవుటకంటే
 435. తూర్పు దిక్కు చుక్క బుట్టె
 436. తెల్లారింది వేళ
 437. తెలియదా? నీకు తెలియదా?
 438. తేనెకన్న తీయనైనది
 439. తొలకరి వాన
 440. తోడు లేరని కుమిలిపోకు
 441. దయాళుడా నీ కృప
 442. దవలవర్ణుడా
 443. దారి తప్పి పోతున్నావా
 444. దావీదు తనయా హోసన్నా
 445. దావీదు వలె నాట్యమాడి
 446. ద్రాక్షావల్లివి నీవైతే
 447. దిక్కులన్ని నీవేలే
 448. దిక్కులెన్ని తిరిగినా
 449. దినదినము విజయము
 450. దినదినంబు యేసుకు
 451. దినమెల్ల నే పాడినా
 452. దివ్య తార
 453. దివిటీలు మండాలి
 454. దివినేలు స్తోత్రార్హుడా
 455. దుర్దినములు రాకముందే
 456. దూత పాట పాడుడి
 457. దేవ దాసపాలక
 458. దేవ సంస్తుతి చేయవే
 459. దేవర నీ దీవెనలు
 460. దేవా ఈ జీవితం
 461. దేవా నా దేవా
 462. దేవా నా దేవా నీవే నా కాపరి
 463. దేవా నా మొర ఆలకించుమా
 464. దేవా నా హృదయముతో
 465. దేవా నీ ఆత్మను
 466. దేవా నీ గొప్పకార్యములన్
 467. దేవా నీ తలంపులు
 468. దేవా నీ నామం
 469. దేవా నీ నామం (క్రిపల్ మోహన్)
 470. దేవా నీ సాక్షిగా
 471. దేవా పాపిని
 472. దేవా మహోన్నతుడా
 473. దేవా మా కుటుంబము
 474. దేవా యెహోవా
 475. దేవా యెహోవా సీయోనులో
 476. దేవాది దేవుడు
 477. దేవుడు దేహమును
 478. దేవుడు నీకు తెలుసు
 479. దేవుడు మనకు ఎల్లప్పుడు
 480. దేవుడే నాకాశ్రయంబు
 481. దేవుని గొప్ప మహిమను
 482. దేవుని ప్రేమ ఇదిగో
 483. దేవుని యందు భక్తి
 484. దేవుని వారసులం
 485. దేవుని సన్నిధిలో
 486. దేవుని సముఖ జీవ కవిలెలో
 487. దేవుని స్తుతియించి ఆరాధింతుము
 488. దేవుని స్తుతియించుడి
 489. దేవుని స్తుతించ రండి
 490. దేవునికి భయపడవా
 491. దేవునికి స్తోత్రము గానము
 492. దేవునియందు నిరీక్షణ నుంచి
 493. దేహం పాతది
 494. దైవ కుటుంబం
 495. దొరకును సమస్తము
 496. దోషివా ప్రభూ
 497. ధన్యము ఎంతో ధన్యము
 498. నజరేయుడా నా యేసయ్య
 499. నడవాలని యేసు
 500. నడిపిస్తాడు నా దేవుడు
 501. నడిపించు నా నావా
 502. నన్నాకర్షించిన నీ స్నేహ బంధం
 503. నను చేరిన నీ ప్రేమ
 504. నను విడువక ఎడబాయక
 505. నన్ను కావగ వచ్చిన
 506. నన్ను గన్నయ్య రావె
 507. నన్ను దిద్దుము చిన్న ప్రాయము
 508. నన్నెంతగా ప్రేమించితివో
 509. నన్నెంతగానో ప్రేమించిన ప్రభువా
 510. నన్నెంతగానో ప్రేమించెను
 511. నమ్మకమైన దేవుడవైన
 512. నమ్మకమైన నా ప్రభు
 513. నమ్మకమైన నా స్నేహితుడు
 514. నమ్మకు ఇలలో
 515. నమ్మకురా నమ్మకురా
 516. నమ్మదగిన దేవుడా
 517. నమ్ముకో యేసయ్యను
 518. నలుగకుండ గోధుమలు
 519. నశియించు ఆత్మలెన్నియో
 520. నశియించెడి లోకంలో
 521. నా ఊహకందని ప్రేమతో
 522. నా కనుల వెంబడి
 523. నా కన్నుల కన్నీరు
 524. నా కన్నులెత్తి వేచియుందును
 525. నా కలవరములన్ని
 526. నా కృప నీకు చాలని
 527. నా కొరకు బలియైన
 528. నా కొరకై అన్నియు చేసెను
 529. నా కోసమా
 530. నా గీతారాధనలో
 531. నా గుండె చప్పుడు చేస్తుంది
 532. నా చిన్ని దోనెలో
 533. నా చిన్ని హృదయమందు
 534. నా చిన్ని హృదయము
 535. నా చిన్ని హృదయంలో
 536. నా జీవం నా సర్వం
 537. నా జీవం నీ కృపలో
 538. నా జీవిత యాత్రలో
 539. నా జీవిత వ్యధలందు
 540. నా జీవితకాలమంత
 541. నా జీవితం ప్రభు నీకంకితం
 542. నా జీవితాంతము
 543. నా తనువు నా మనసు
 544. నా తల్లి నను మరచినా
 545. నా తండ్రి
 546. నా దీపము యేసయ్యా
 547. నా దేవుని కృపవలన
 548. నా దేవుని గుడారములో
 549. నా దేవుణ్ణి నేను ప్రేమిస్తున్నా
 550. నా నాథుడా
 551. నా నాన్న యింటికి
 552. నా నీతి నీవే
 553. నా నోటన్ క్రొత్త పాట
 554. నా పేరే తెలియని ప్రజలు
 555. నా ప్రాణప్రియుడా నా యేసురాజా
 556. నా ప్రాణప్రియుడా యేసురాజా
 557. నా ప్రాణమా ఏలనే
 558. నా ప్రాణమా నాలో నీవు
 559. నా ప్రాణమా నీకే వందనం
 560. నా ప్రాణమా యెహోవాను
 561. నా ప్రాణమా సన్నుతించుమా
 562. నా ప్రాణమా సన్నుతించుమా (యెహోవా)
 563. నా ప్రాణమైన యేసు
 564. నా ప్రాణమైన యేసు (ఆరాధన)
 565. నా ప్రాణానికి ప్రాణం
 566. నా ప్రియ దేశం
 567. నా ప్రియమైన యేసు ప్రభు
 568. నా ప్రియుడు యేసు
 569. నా మట్టుకైతే
 570. నా మనో నేత్రము తెరచి
 571. నా యెడల నీకున్న
 572. నా యేసయ్య ప్రేమ
 573. నా యేసయ్యా నా రక్షకా
 574. నా యేసయ్యా నా స్తుతియాగము
 575. నా యేసు ప్రభువా
 576. నా యేసు రాజ్యము
 577. నా యేసు రాజా
 578. నా యేసు రాజు
 579. నా యేసూ నీ పాదాల చెంతా
 580. నా సమస్తము
 581. నా సంకట దుఃఖములెల్ల
 582. నా స్తుతి పాత్రుడా
 583. నా స్తుతుల పైన
 584. నా స్నేహితుడా
 585. నా హృదయములో నీ మాటలే
 586. నాకు చాలిన దేవుడ నీవు
 587. నాకు జీవమై ఉన్న
 588. నాకు నీ కృప చాలును
 589. నాకు బలము ఉన్నంత వరకు
 590. నాకెన్నో మేలులు చేసితివే
 591. నాకై చీల్చబడ్డ
 592. నాకై నా యేసు కట్టెను
 593. నాతో నీవు మాటాడినచో
 594. నాతో నీవు మాట్లాడినచో
 595. నాతో మాట్లాడు ప్రభువా
 596. నాదంటూ లోకాన
 597. నాదు జీవమాయెనే
 598. నాదు జీవితము
 599. నావన్ని యంగీకరించుమీ దేవా
 600. నాలాంటి చిన్నలంటే
 601. నాలో ఉన్న ఆనందం
 602. నాలో ఉన్న ఆశలన్నియు
 603. నాలో ఉండి నను నడిపించేటి
 604. నాలోని ఆశ నాలోని కోరిక
 605. నిజముగా మొర పెట్టిన
 606. నిజమైన ద్రాక్షావల్లి
 607. నిత్య జీవపు రాజ్యములో
 608. నిత్య ప్రేమతో
 609. నిత్యము స్తుతించినా
 610. నిన్నంత దేవరు
 611. నిను చూసే కన్నులు
 612. నిను చేరగ నా మది
 613. నిను పాడాలని
 614. నిను స్తుతించినా చాలు
 615. నిను స్తుతియించే కారణం
 616. నిన్ను కాపాడు దేవుడు
 617. నిన్ను కాపాడువాడు కునుకడు
 618. నిన్ను చూడగ వచ్చినాడురా
 619. నిన్ను తలచి
 620. నిన్నే నిన్నే నమ్ముకున్నానయ్య
 621. నిన్నే నిన్నే నే కొలుతునయ్యా
 622. నిన్నే ప్రేమింతును
 623. నిబంధనా జనులం
 624. నిబ్బరముతో నా యేసుకే
 625. నిబ్బరం కలిగి
 626. నింగిలో దేవుడు
 627. నీ అరచేతిలో చెక్కుకుంటివి
 628. నీ కృప ఆకాశము కన్నా
 629. నీ కృప చాలునయా
 630. నీ కృప చాలును
 631. నీ కృప నాకు చాలును
 632. నీ కృప నిత్యముండును
 633. నీ కృప లేని క్షణము
 634. నీ కృప లేనిచో
 635. నీ కొరకు నా ప్రాణం
 636. నీ చరణములే నమ్మితి
 637. నీ చల్లని నీడలో
 638. నీ చల్లనైన నీడలో
 639. నీ చేతి కార్యములు
 640. నీ చేతిలో రొట్టెను నేనయ్య
 641. నీ చేతితో నన్ను పట్టుకో
 642. నీ జల్దరు వృక్షపు
 643. నీ జ్ఞాపకం అనేకులను
 644. నీ జీవితములో
 645. నీ జీవితం నీటీ బుడగా
 646. నీ జీవితం విలువైనది
 647. నీ జీవితం క్షణ భంగురం
 648. నీ జీవితం క్షణ భంగురం
 649. నీ దయలో నీ కృపలో
 650. నీ దయలో నేనున్న
 651. నీ దీర్ఘశాంతమే
 652. నీ ధనము నీ ఘనము
 653. నీ నామమే ఎద
 654. నీ నామం అతి మధురం
 655. నీ నామం నా గానం
 656. నీ నిర్ణయం
 657. నీ నీడలోన
 658. నీ పద సేవయే చాలు
 659. నీ పాదం మ్రొక్కెదన్
 660. నీ పాదాలే నాకు శరణం
 661. నీ ప్రియ ప్రభుని సేవకై
 662. నీ ప్రేమ ఎంతో
 663. నీ ప్రేమ ఎంతో మధురం
 664. నీ ప్రేమ నా జీవితాన్ని
 665. నీ ప్రేమ మాధుర్యము
 666. నీ ప్రేమకు సాటి
 667. నీ ప్రేమలో నుండి నన్ను
 668. నీ ప్రేమా నీ కరుణా
 669. నీ ప్రేమే నాకు చాలయ్యా
 670. నీ రక్త ధారలే
 671. నీ రక్తమే నీ రక్తమే
 672. నీ రూపు చూడ
 673. నీ వాక్యమే నన్ను బ్రతికించెను
 674. నీ వాక్యమే నా పాదాలకు
 675. నీ సన్నిధియే నా
 676. నీ సన్నిధిలో ఈ ఆరాధనను
 677. నీ సన్నిధిలో నేనున్న
 678. నీ సన్నిధిలో సంతోషము
 679. నీ స్వరము
 680. నీ సాక్ష్యము ఏది
 681. నీ స్నేహము
 682. నీకసాధ్యమైనది ఏదియు లేదు
 683. నీకంటె నమ్మదగిన
 684. నీకు ఎంత చేసినా
 685. నీకు సాటి ఎవరు లేరు
 686. నీకే నా ఆరాధన
 687. నీకే నా ఆరాధనా
 688. నీకే స్తోత్రములు
 689. నీతి న్యాయములు
 690. నీతి సూర్యుడా యేసు
 691. నీతిగల యెహోవా స్తుతి
 692. నీతో గడిపే ప్రతి క్షణము
 693. నీతో నా జీవితం
 694. నీతో నుండని బ్రతుకు
 695. నీతో నేను నడువాలని
 696. నీతో సమమెవరు
 697. నీతో స్నేహం చేయాలని
 698. నీతోనే ఉండుటయే
 699. నీతోనే గడిపేయాలని
 700. నీతోనే నే నడవాలని
 701. నీదు ప్రేమ నాలో
 702. నీదు ప్రేమకు హద్దు లేదయా
 703. నీదు విశ్వాస్యత
 704. నీదెంతో కరుణా
 705. నీలి ఆకాశంలో
 706. నీలో జీవించాలని
 707. నీవు చేసిన ఉపకారములకు
 708. నీవు చేసిన త్యాగాన్ని
 709. నీవు చేసిన మేళ్లకు
 710. నీవు తడితే తలుపు తీయనా
 711. నీవు తప్ప నాకీ లోకంలో
 712. నీవు తోడుండగా
 713. నీవు నా తోడు ఉన్నావయ్యా
 714. నీవు ప్రార్థన చేయునప్పుడు
 715. నీవు లేక క్షణమైనా
 716. నీవు లేని చోటేది
 717. నీవు లేని రోజు
 718. నీవు లేని క్షణమైనా
 719. నీవు లేనిదే నేను లేను ప్రభువా
 720. నీవుంటే నాకు చాలు యేసయ్యా
 721. నీవెన్నాళ్ళు రెండు తలంపులతో
 722. నీవే ఆశ నీవే శ్వాస
 723. నీవే నన్ను కోరుకున్నావు
 724. నీవే నా దేవుడవు
 725. నీవే నా ప్రాణము
 726. నీవే నా ప్రాణం సర్వం
 727. నీవే నా రక్షణ
 728. నీవే నా సర్వము
 729. నీవే నా సంతోషగానము
 730. నీవే నీవే కావాలి
 731. నీవే నీవే నన్ను పిలిచిన
 732. నీవే నీవే నా తోడున్న
 733. నీవేగా యేసు నీవేగా
 734. నీవేయని నమ్మిక
 735. నువ్వంటే ఇష్టము నా యేసయ్యా
 736. నువ్వు లేని నన్ను ఊహించలేను
 737. నువ్వెవరో యేసు
 738. నూతన పరచుము దేవా
 739. నూతన సంవత్సరం
 740. నెమ్మది లేదా
 741. నే యేసుని వెలుగులో
 742. నే యేసుని వెంబడింతునని
 743. నే సాగెద యేసునితో
 744. నేడు ఇక్కడ రేపు ఎక్కడో
 745. నేడు యేసు లేచినాడు
 746. నేడే ప్రియరాగం
 747. నేడో రేపో నా ప్రియుడేసు
 748. నేనంటే నీకు ఎంతిష్టమో
 749. నేనంటే నీకెందుకో
 750. నేను తగ్గాలి యేసు
 751. నేను పిలిస్తే పరుగున
 752. నేను వెళ్ళే మార్గము
 753. నేనున్నా నేనున్నా
 754. నేనునూ నా ఇంటి వారును
 755. నేనెరుగుదును ఒక స్నేహితుని
 756. నేనెల్లప్పుడు యెహోవా నిను
 757. నేనేమైనా ప్రభువా
 758. నేస్తమా ప్రియ నేస్తమా
 759. నోరారగా చేతును
 760. పదములు చాలని ప్రేమ
 761. పదివేలలో అతిప్రియుడు
 762. పదివేలలో అతిసుందరుడా
 763. పదివేలలో అతిసుందరుడా (ఆరాధింతున్)
 764. పరదేశులమో ప్రియులారా
 765. పరమ జీవము
 766. పరమ తండ్రి
 767. పరమ తండ్రి నీకే స్తోత్రం
 768. పరలోకము నా దేశము
 769. పరలోకమే నా అంతఃపురం
 770. పరలోకంలో ఉన్న మా యేసు
 771. పరవాసిని నే జగమున
 772. పరిశుద్ధ పరిశుద్ధ
 773. పరిశుద్ధాత్ముడా నీకే వందనం
 774. పరిశుద్ధుడవై
 775. పరిశుద్ధుడా నా యేసయ్యా
 776. పరిశుద్ధుడా పరిశుద్ధుడా
 777. పరిశుద్ధుడా పావనుడా
 778. పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడు
 779. పరుగెత్తెదా పరుగెత్తెదా
 780. పంపుము దేవా
 781. ప్రకాశించే ఆ దివ్య
 782. ప్రతి రోజు చూడాలని
 783. ప్రభు యేసు నా రక్షకా
 784. ప్రభు యేసుని పూజించెదం
 785. ప్రభు యేసుని వదనములో
 786. ప్రభు సన్నిధిలో ఆనందమే
 787. ప్రభు హస్తం నాపై నుంది
 788. ప్రభువా ఈ ఆనందం
 789. ప్రభువా కాచితివి
 790. ప్రభువా నిను కీర్తించుటకు
 791. ప్రభువా నీ పరిపూర్ణత నుండి
 792. ప్రభువా నీలో జీవించుట
 793. ప్రభువా నీవే నాదు శరణం
 794. ప్రభువా నే నిన్ను నమ్మి
 795. ప్రభువా ప్రభువా
 796. ప్రభువా మాకు నీవిచ్చిన
 797. పాడనా మౌనముగానే
 798. పాతాళంలో ఆత్మల ఆర్తనాదం
 799. పాపమెరుగని పావనాత్ముని
 800. పాపానికి నాకు ఏ సంబంధం లేదు
 801. పావురమా నీ ప్రేమ
 802. పావురమా సంఘముపై
 803. ప్రాణమా నా ప్రాణమా
 804. ప్రాణేశ్వర
 805. ప్రార్ధన ప్రార్ధన
 806. ప్రార్ధన యేసుని సందర్శన
 807. ప్రార్ధన విన్నావయ్యా
 808. ప్రార్థన వినెడి పావనుడా
 809. ప్రార్థన శక్తి నాకు
 810. ప్రియ యేసు నాథ
 811. ప్రియ యేసు నిర్మించితివి
 812. ప్రియ యేసు మన కొరకు
 813. ప్రియ యేసు రాజును
 814. ప్రియ సంఘస్థులారా
 815. ప్రియతమ బంధమా
 816. ప్రియమైన యేసయ్యా ప్రేమకే రూపమా
 817. ప్రీతిగల మన యేసు
 818. పుట్టినాడంట యేసునాథుడు
 819. పుట్టె యేసుడు నేడు
 820. పునరుత్థానుడా
 821. పువ్వులాంటిది జీవితం
 822. పేద నరుని రూపము
 823. ప్రేమ యేసయ్య ప్రేమా
 824. ప్రేమ యేసుని ప్రేమ
 825. ప్రేమ లేనివాడు పరలోకానికి
 826. ప్రేమగల మా ప్రభువా
 827. ప్రేమగల యేసయ్యా
 828. ప్రేమలో పడ్డాను
 829. ప్రేమా అనే మాయలో
 830. ప్రేమా పూర్ణుడు
 831. ప్రేమిస్తా నిన్నే
 832. ప్రేమించు దేవుడు
 833. ప్రేమించెద యేసు రాజా
 834. ప్రేమించెదన్
 835. ప్రేమింతును నిన్నే
 836. పైనున్న ఆకాశమందునా
 837. పైలం కొడుకా
 838. పొందితిని నేను
 839. పోరాటం ఆత్మీయ పోరాటం
 840. ఫలములనాశించిన పరలోక తండ్రి
 841. బలపరచుము
 842. బలమైనవాడా
 843. బ్రతకాలని ఉన్నా
 844. బ్రతికియున్నానంటే నీ కృప
 845. బ్రతుకుట నీ కోసమే
 846. బ్రతికెద నీ కోసమే
 847. బంగారం అడుగలేదు
 848. బంతియనగ ఆడరే
 849. బాల యేసుని జన్మ దినం
 850. బాలుడు కాదమ్మో
 851. బ్యూలా దేశము నాది
 852. బెత్లహేములోనంటా సందడి
 853. బెత్లెహేములో సందడి
 854. బేత్లేహేం పురమున
 855. భక్తులారా స్మరియించెదము
 856. భజన చేయుచు భక్తపాలక
 857. భజియింతుము నిను జగదీశా
 858. భజియింతుము రారే యేసుని
 859. భయము చెందకు
 860. భయము లేదు మనకు
 861. భారత దేశ సువార్త
 862. భారత దేశమా నా యేసుకే
 863. భాసిల్లెను సిలువలో
 864. భీకరుండౌ మా యెహోవా
 865. భూపునాది మునుపే
 866. భేదం ఏమి లేదు
 867. మధురమైనది నా యేసు ప్రేమ
 868. మధురం ఈ శుభ సమయం
 869. మధురం మధురం
 870. మధురం మధురం నీ ప్రేమే
 871. మన దేశం
 872. మన మధ్యనే ఉన్నది
 873. మన యేసు బెత్లహేములో
 874. మనలో ప్రతి ఒక్కరి
 875. మనస యేసు మరణ బాధ
 876. మనసారా పూజించి
 877. మనసులొకటాయే భువిలో
 878. మనిషి బ్రతుకు రంగుల వలయం
 879. మనిషిగా పుట్టినోడు
 880. మన్నేగదయ్యా మన్నేగదయ్యా
 881. మమ్మెంతో ప్రేమించావు
 882. మరణము గెలిచెను
 883. మరణము నన్నేమి చేయలేదు
 884. మరువగలనా మరలా
 885. మరువద్దు మరువద్దు
 886. మరువలేనయ్యా
 887. మల్లెలమ్మా మల్లెలు
 888. మహాఘనుడవు మహోన్నతుడవు
 889. మహిమ ఘనతకు అర్హుడవు
 890. మహిమ నీకే ఘనత నీకే
 891. మహిమ నీకే ప్రభూ
 892. మహిమకు పాత్రుడా
 893. మహిమగల తండ్రి
 894. మహోన్నతుడా నీ కృపలో
 895. మహోన్నతుడా మా దేవా
 896. మంచి దేవుడు నా యేసయ్యా
 897. మంచి స్నేహితుడా
 898. మంచిని పంచే దారొకటి
 899. మంచివాడు గొప్పవాడు
 900. మంచే లేని నా పైన
 901. మందిరములోనికి రారండి
 902. మా ఇంటి పేరు
 903. మా ఊహలు పుట్టక మునుపే
 904. మా గొప్ప దేవా
 905. మా సర్వానిధి నీవయ్యా
 906. మాకు తోడుగ నీవుంటివి
 907. మాట్లాడే దేవుడవు నీవు
 908. మాట్లాడే యేసయ్యా
 909. మాటే చాలయ్యా
 910. మాధుర్యమే నా ప్రభుతో
 911. మానవుడవై సకల
 912. మారని దేవుడవు నీవేనయ్యా
 913. మార్గము చూపుము ఇంటికి
 914. మార్గము నీవని
 915. మార్గములను సృజించువాడు
 916. మార్గం సత్యం జీవం
 917. మారా గయా సులీ పర్
 918. మారిన మనసులు
 919. మారిపోవాలి ఈ లోకమంతా
 920. మార్పుచెందవా
 921. మార్పులేని తండ్రివి
 922. మీ జ్ఞాపకార్థముగా
 923. మీరు బహుగా ఫలించినచో
 924. ముక్తి దిలాయే యీషు నామ్
 925. ముఖ దర్శనం చాలయ్యా
 926. మూడు దశాబ్దాల
 927. మూడునాళ్ళ ముచ్చట కోసం
 928. మెల్లని చల్లని
 929. మెల్లని స్వరమే
 930. మేఘాల పైన మన యేసు
 931. మేడి చెట్టు పైకి ఎవ్వరెక్కారు
 932. మేలుకో విశ్వాసి మేలుకో
 933. మేలులు నీ మేలులు
 934. మేలైనా కీడైనా
 935. మోసితివా నా కొరకై
 936. యవ్వనా జనమా
 937. యవ్వనుడా
 938. యవ్వనులారా మీరు
 939. యాకోబు బావి కాడ
 940. యుగయుగాలు మారిపోనిది
 941. యుద్ధము యెహోవాదే
 942. యూదా స్తుతి గోత్రపు
 943. యెహోవ నా ఆశ్రయం
 944. యెహోవ నా మొర లాలించెను
 945. యెహోవా దయాళుడు (ఆయనకే కృతజ్ఞత)
 946. యెహోవా దయాళుడు సర్వ శక్తిమంతుడు
 947. యెహోవా నా కాపరి
 948. యెహోవా నా బలమా
 949. యెహోవా నాకు వెలుగాయె
 950. యెహోవా నిస్సీ
 951. యెహోవా నీ నామము
 952. యెహోవా నీదు మేలులను
 953. యెహోవా మహిమ నీ మీద
 954. యెహోవా మా కాపరి
 955. యెహోవాకు స్తుతులు పాడండి
 956. యెహోవాను సన్నుతించెదన్
 957. యెహోవాను స్తుతియించు
 958. యెహోవాయే నా కాపరిగా
 959. యెహెూవాయే నా బలము
 960. యేసన్న స్వరమన్నా
 961. యేసయ్య నామంలో
 962. యేసయ్య మాట
 963. యేసయ్య మాట బంగారు మూట
 964. యేసయ్య మాట విలువైన
 965. యేసయ్య రక్తము
 966. యేసయ్యా కనికరపూర్ణుడా
 967. యేసయ్యా నా దొరా
 968. యేసయ్యా నా ప్రాణ నాథా
 969. యేసయ్యా నా ప్రాణనాథా  నిను
 970. యేసయ్యా నా యేసయ్యా
 971. యేసయ్యా నా యేసయ్యా (రాకడ)
 972. యేసయ్యా నా హృదయ స్పందన
 973. యేసయ్యా నా హృదయాభిలాష
 974. యేసయ్యా నిన్ను చూడాలని
 975. యేసయ్యా నిన్ను ప్రేమించువారు
 976. యేసయ్యా నీ నామమునే
 977. యేసయ్యా నీ ప్రేమ
 978. యేసయ్యా నీ మాటలు
 979. యేసయ్యా ప్రాణ నాథా
 980. యేసయ్యా యేసయ్యా
 981. యేసు ఉంటే చాలు
 982. యేసు ఒక్కడే
 983. యేసు క్రీస్తు పుట్టెను నేడు
 984. యేసు గొరియ పిల్లను నేను
 985. యేసు జననము
 986. యేసు దేవా నను కొనిపోవా
 987. యేసు నామం
 988. యేసు నిన్ను నేను
 989. యేసు నీ నామామృతము
 990. యేసు నీ వారము
 991. యేసు నీ స్వరూపమును
 992. యేసు నీవే చాలు నాకు
 993. యేసు పరిశుద్ధ నామమునకు
 994. యేసు ప్రభువా నీవే
 995. యేసు ప్రభువే సాతాను
 996. యేసు మంచి దేవుడు
 997. యేసు మాతో నీవుండగా
 998. యేసు రక్తములో
 999. యేసు రక్తమే జయము జయమురా
 1000. యేసు రక్తమే జయం
 1001. యేసు రక్షకా
 1002. యేసు రాజ నాలో నిన్ను
 1003. యేసు రాజ్యమునకు సైనికులం
 1004. యేసు రాజా అర్పించెదనయ్యా
 1005. యేసు రాజా నీకే
 1006. యేసు రాజు రాజుల రాజై
 1007. యేసు రాజుగా వచ్చుచున్నాడు
 1008. యేసు వంటి సుందరుడు
 1009. యేసు సర్వోన్నతుడా
 1010. యేసుతో ఠీవిగాను పోదమా
 1011. యేసుని తిరు హృదయమా
 1012. యేసుని నా మదిలో
 1013. యేసుని నామములో
 1014. యేసుని నామంలో శక్తి
 1015. యేసుని ప్రేమ యేసు వార్త
 1016. యేసూ ఎంతో వరాల
 1017. యేసూ నన్ ప్రేమించితివి
 1018. యేసూ నన్ను ప్రేమించినావు
 1019. యేసూ… నీకు కావాలని
 1020. యేసూ ప్రభుని స్తుతించుట
 1021. యేసే గొప్ప దేవుడు
 1022. యేసే జన్మించెరా
 1023. యేసే దైవము
 1024. యేసే నా ఆశ్రయము
 1025. యేసే నా ఊపిరి
 1026. యేసే నా పరిహారి
 1027. యేసే నా మార్గము
 1028. యేసే నీ మదిలో ఉండగా
 1029. యేసే సత్యం
 1030. రమ్మనుచున్నాడు నిన్ను
 1031. రక్షకుడా యేసు ప్రభో
 1032. రక్షకుండుదయించినాడట
 1033. రక్షింపబడిన నీవు
 1034. రండి ఉత్సాహించి పాడుదము
 1035. రండి రండి యేసుని యొద్దకు
 1036. రండి రండి రండయో
 1037. రండి సువార్త సునాదముతో
 1038. రాకడ ప్రభుని రాకడ
 1039. రాకడ సమయంలో
 1040. రాకడనే రైలు బండి
 1041. రాజా నీ భవనములో
 1042. రాజా నీ సన్నిధిలోనే
 1043. రాజాధి రాజ
 1044. రాజ్యాలనేలే మహారాజు
 1045. రాజుల రాజా
 1046. రాజుల రాజు
 1047. రాజుల రాజుల రాజు
 1048. రాజులకు రాజు పుట్టేనయ్య
 1049. రాజులకు రాజైన ఈ
 1050. రాత్ అంధేరి
 1051. రాత్రి నేడు రక్షకుండు
 1052. రారాజు జన్మించినాడు
 1053. రారాజు జన్మించే ఇలలోన
 1054. రారాజు వస్తున్నాడో
 1055. రారే మన యేసు స్వామిని
 1056. రారే రారే ఓ జనులారా
 1057. రావయ్య యేసునాధా
 1058. రావయ్యా యేసయ్యా
 1059. రుచి చూచి ఎరిగితిని
 1060. రెండే రెండే దారులు
 1061. లెక్కించలేని స్తోత్రముల్
 1062. లెక్కింపగ తరమా
 1063. లెమ్ము తేజరిల్లుము అని
 1064. లెమ్ము తేజరిల్లుము నీకు
 1065. లేచినాడయ్యా
 1066. లేచినాడురా
 1067. లోకమును విడచి
 1068. లోకములో వెఱ్ఱివారిని
 1069. లోకమంతట వెలుగు
 1070. లోకాన ఎదురు చూపులు
 1071. వచ్చింది క్రిస్మస్ వచ్చింది
 1072. వధియింపబడిన గొర్రెపిల్లా
 1073. వర్ష ధారగా రావా
 1074. వర్ణించలేను
 1075. వర్ణించలేను వివరించలేను
 1076. వర్షింపనీ వర్షింపనీ
 1077. వందనము నీకే నా
 1078. వందనం
 1079. వందనంబొనర్తుమో
 1080. వందనాలు యేసు
 1081. వాక్యమే శరీర ధారియై
 1082. వాగ్ధానము
 1083. వాడబారని విశ్వాసముతో
 1084. వాడిపోకముందే
 1085. వాడుకో నా యేసయ్యా
 1086. వికసించు పుష్పమా
 1087. విజయ గీతము మనసార
 1088. విజయ గీతముల్ పాడరే
 1089. విజయశీలుడా
 1090. విడువదు మరువదు
 1091. విడువను నిను ఎడబాయనని
 1092. విడువవు నన్నిక
 1093. విధేయత కలిగి జీవించుటకు
 1094. విధేయతకే అర్ధము చెప్పిన
 1095. వినవా మనవి
 1096. విన్నారా విన్నారా
 1097. వినుమా యేసుని జననము
 1098. విరిసిన హృదయాలకు
 1099. విలువైన నీ కృప
 1100. విలువైనది నీ ఆయుష్కాలం
 1101. విలువైనది నీ జీవితం
 1102. విలువైనది సమయము
 1103. వివాహమన్ది
 1104. వింతైన తారక
 1105. వీచే గాలుల్లో
 1106. వీనులకు విందులు చేసే
 1107. వెండి బంగారాల కన్న
 1108. వేటకాని ఉరిలో నుండి
 1109. వేయి నోళ్లతో స్తుతియించినా
 1110. వేవేల దూతలతో
 1111. శత కోటి రాగాలు వల్లించిన
 1112. శాశ్వత కృపను
 1113. శాశ్వత ప్రేమతో
 1114. శాశ్వతము కాదు
 1115. శాశ్వతమైన ప్రేమతో
 1116. శాశ్వతమైనది
 1117. శిరము మీద ముళ్ల సాక్షిగా
 1118. శిలనైన నన్ను
 1119. శ్రీ యేసుండు జన్మించే
 1120. శుద్ధ రాత్రి
 1121. శుద్ధ హృదయం
 1122. శుద్ధుడవయ్యా
 1123. శుభవేళ స్తోత్రబలి
 1124. శృతిచేసి నే పాడనా
 1125. శుద్దుడా ఘనుడా రక్షకుడా
 1126. శ్రేష్టమైన నామం
 1127. శోధనా బాధలు
 1128. షారోను రోజా యేసే
 1129. సకలము చేయు
 1130. సజీవ సాక్షులుగా
 1131. సజీవుడవైన యేసయ్యా
 1132. సదాకాలము నీ యందే
 1133. సదాకాలము నీతో నేను
 1134. సన్నుతింతు యేసు స్వామి
 1135. సన్నుతింతుమో ప్రభో
 1136. సమయమిదే సమయమిదే
 1137. సమయము పోనీయక
 1138. సమర్ధవంతుడవైన
 1139. సమర్పణ చేయుము ప్రభువునకు
 1140. సమానులెవరు ప్రభో
 1141. సమీపించరాని తేజస్సులో
 1142. సమీపింపరాని తేజస్సులో
 1143. సర్వ చిత్తంబు నీదేనయ్యా
 1144. సర్వ లోకమా
 1145. సర్వ సృష్టిలోని
 1146. సర్వకృపానిధియగు ప్రభువా
 1147. సర్వయుగములలో సజీవుడవు
 1148. సర్వాంగ కవచము నీవే
 1149. సర్వాంగ సుందరా
 1150. సరి చేయుమో దేవా
 1151. సరి రారెవ్వరు
 1152. సహోదరులారా
 1153. సహోదరులు ఐక్యత కలిగి
 1154. స్వఛ్చంద సీయోను వాసి
 1155. సంగీత నాదముతో
 1156. సంతోష గీతం పాడెదను
 1157. సంతోషముతో నిచ్చెడు వారిని
 1158. సంతోషమే సమాధానమే
 1159. సందడి – 3
 1160. సందేహమేల
 1161. సంవత్సరములు వెలుచుండగా
 1162. సాగి సాగి పొమ్ము
 1163. సాగిపోదును ఆగిపోను నేను
 1164. సాగిలపడి మ్రొక్కెదము
 1165. సాగేటి ఈ జీవ యాత్రలో
 1166. సాక్ష్యమిచ్చెద
 1167. సిలువ చెంత చేరిననాడు
 1168. సిలువ చెంతకు రా
 1169. సిలువ ధ్యానం 
 1170. సిలువ సాక్షిగా
 1171. సిలువను గెలిచిన
 1172. సిలువలో ఆ సిలువలో
 1173. సిలువలో నీ ప్రేమ
 1174. సిలువలో బలి అయిన
 1175. సిలువలో సాగింది యాత్ర
 1176. సిలువే నా శరణాయెను రా
 1177. సిల్వలో నాకై కార్చెను
 1178. సీయోను నీ దేవుని
 1179. సీయోను పాటలు సంతోషముగా
 1180. సీయోనులో స్థిరమైన
 1181. స్వీకరించుమయా నాథా
 1182. సుగుణాల సంపన్నుడా
 1183. సుధా మధుర కిరణాల
 1184. సువార్తను ప్రకటింపవా
 1185. సుందరమైన దేహాలెన్నో
 1186. సుందరుడా
 1187. స్తుతి గానమే పాడనా
 1188. స్తుతి నీకే యేసు రాజా
 1189. స్తుతి పాడనా నేను
 1190. స్తుతి పాడి కీర్తింతుము
 1191. స్తుతి పాడెద నే ప్రతి దినము
 1192. స్తుతి మధుర గీతము
 1193. స్తుతి మహిమ యేసు నీకే
 1194. స్తుతి సింహాసనాసీనుడా
 1195. స్తుతి సింహాసనాసీనుడా (యేసు రాజా)
 1196. స్తుతికి పాత్రుడ యేసయ్యా
 1197. స్తుతికి పాత్రుడా
 1198. స్తుతిపాత్రుడా స్తోత్రార్హుడా
 1199. స్తుతియించి కీర్తించి
 1200. స్తుతియించెదా నీ నామం
 1201. స్తుతియింతుము
 1202. స్తుతియు మహిమ ఘనత నీకే
 1203. స్తుతించి పాడెదం
 1204. స్తుతించెదను స్తుతించెదను
 1205. స్తుతుల మీద ఆసీనుడా
 1206. స్తుతుల మీద (హల్లెలూయా)
 1207. స్తుతులకు పాత్రుడా (అన్ని వేళలో)
 1208. స్తుతులకు పాత్రుడా (ఆరాధన)
 1209. స్తుతులకు పాత్రుడు యేసయ్యా
 1210. స్తుతులపై ఆసీనుడా
 1211. సూడ సక్కని బాలుడమ్మో
 1212. సృష్టికర్తవైన యెహోవా
 1213. సృష్టి కర్తా యేసు దేవా
 1214. సేవకులారా
 1215. స్నేహితుడా నా స్నేహితుడా
 1216. స్నేహితుడా నా హితుడా
 1217. సొంతమైపోవాలి నా యేసుతో
 1218. సోలిపోయిన మనసా
 1219. సోలిపోవలదు మనస్సా
 1220. స్తోత్ర గానం చేసింది ప్రాణం
 1221. స్తోత్రబలి అర్పించెదము
 1222. స్తోత్రబలి స్తోత్రబలి
 1223. స్తోత్రం చెల్లింతుము
 1224. స్తోత్రము స్తుతి చెల్లింతుము
 1225. స్తోత్రము స్తుతి స్తోత్రము
 1226. స్తోత్రింతుము నిను
 1227. హల్లెలూయ పాట
 1228. హల్లెలూయ పాటలతో
 1229. హల్లెలూయ హల్లెలూయ
 1230. హల్లెలూయ స్తుతి మహిమ
 1231. హల్లేలూయని పాడరండి
 1232. హల్లెలూయా నా పాట
 1233. హల్లెలూయా పాడెదా
 1234. హల్లెలూయా యేసు ప్రభున్
 1235. హల్లెలూయా స్తోత్రం
 1236. హల్లే హల్లే హల్లే హల్లేలూయా
 1237. హల్లేలూయా యని పాడి
 1238. హాల్లేలూయా ఆరాధన
 1239. హీనమైన బ్రతుకు నాది
 1240. హృదయపూర్వక ఆరాధన
 1241. హృదయమనెడు తలుపు నొద్ద
 1242. హృదయాలనేలే రారాజు
 1243. హే ప్రభుయేసు
 1244. హోసన్ననుచూ స్తుతి పాడుచూ
 1245. హోసన్నా హల్లెలూయా
 1246. క్షణమైన గడవదు
 1247. క్షణమైన నీవు
 1248. క్షణికమైన బ్రతుకురా

 1. Aa Bhojana Pankthilo
 2. Aa Dari Chere Daare Kanaraadu
 3. Aa Ningilo Veligindi Oka Thaara
 4. Aa Raaje Naa Raaju
 5. Aadedhan Paadedhan
 6. Aadhaaram Naaku Aadhaaram
 7. Aadhaaram Neevenayyaa
 8. Aagaka Saagumaa
 9. Aahaa Aanandame
 10. Aahaa Aanandame (Seeyonu)
 11. Aahaa Mahaathma
 12. Aahaa Yemaanandam
 13. Aakaasha Mahaakaashambulu
 14. Aakaasha Pakshulanu Choodandi
 15. Aakaasha Vaasulaaraa
 16. Aakaasham Amrutha Jallulu
 17. Aakaashamaa Aalakinchumaa
 18. Aakaashamandunna Aaseenudaa
 19. Aakaashambun Doothalu
 20. Aakarshinche Daivamaa
 21. Aakashaana Thaara Okati
 22. Aalakinchu Devaa
 23. Aalayamlo Praveshinchandi
 24. Aalochanalo Goppavaadaa
 25. Aananda Yaathra
 26. Aanandamaanandame
 27. Aanandame Paramaanandame
 28. Aanandamu Prabhu Naakosagenu
 29. Aanandamugaa Yehovaa Nee
 30. Aanandinthu Neelo Devaa
 31. Aao Khushi Se
 32. Aapathkaalamuna
 33. Aaraadhana Aaraadhana
 34. Aaraadhana Aaraadhana (Chellinchedamu)
 35. Aaraadhana Adhika Sthothramu
 36. Aaraadhana Anduko
 37. Aaraadhana Neeke
 38. Aaraadhana Sthuthi Aaraadhana
 39. Aaraadhana Yesu Neeke
 40. Aaraadhanaku Yogyudaa
 41. Aaraadhincheda Ninu Madi Pogadeda
 42. Aaraadhinchedam
 43. Aaraadhinchedanu Ninnu
 44. Aarambhamayyindi Restoration
 45. Aaripoye Deepamlaa
 46. Aascharya Kaaryamul Cheyunu Yesu
 47. Aascharyakarudaa Aalochanakarthaa
 48. Aascharyakarudaa Sthothram
 49. Aascharyakarudaa (Yesanna)
 50. Aascharyakarudu Aalochanakartha
 51. Aascharyakarudu (Rojanthaa)
 52. Aascharyamaina Prema
 53. Aasha Theera Naa Yesu Swaamini
 54. Aashapadaku Ee Lokam Kosam
 55. Aasheervaadambul Maa Meeda
 56. Aashraya Durgamaa Naa Yesayyaa
 57. Aashrayamaa Aadhaaramaa
 58. Aashrayudaa Naa Abhishikthudaa
 59. Aathma Deepamunu
 60. Aathma Varshamu Maapai
 61. Aathma Varshamunu
 62. Aathma Vishayamai
 63. Aathmeeya Gaanaalatho
 64. Aavedana Nenondanu
 65. Aayane Naa Sangeethamu
 66. Abraahaamu Issaaku Yaakobunaku
 67. Adagaka Mundhe
 68. Adavi Chetla Naduma
 69. Ade Ade Aa Roju
 70. Adhigadhigo Alladhigo
 71. Adiginadi Konthe Ayinaa
 72. Adigo Naa Naava
 73. Adugaduguna Raktha Bindhuvule
 74. Adugudi Meeku Ivvabadunu
 75. Advitheeya Sathya Devaa
 76. Advitheeya Sathya Devudu
 77. Ae Baadha Ledu Ae Kashtam Ledu
 78. Ae Gumpulo Nunnaavo
 79. Ae Paapamerugani
 80. Ae Reethi Nee Runam
 81. Ae Reethi Sthuthiyinthuno
 82. Ae Reethi Sthuthiyinthunu
 83. Ae Samayamandainaa
 84. Ae Thegulu Nee Gudaaramu
 85. Ae Vaipu Choosinaa
 86. Ae Yogyathaa Leni Nannu
 87. Aedaa Nuntiviraa
 88. Agni Mandinchu
 89. Alphaa Omegayaina
 90. Ambaraaniki Antelaa
 91. Ambaraaniki Antelaa (Yesayya Puttaadani)
 92. Amma Kanna Minna
 93. Amma Kosam
 94. Ammaa Ani Ninnu Piluvanaa
 95. Ammallaaraa O Akkallaaraa
 96. Amoolya Raktham
 97. Amoolya Rakthamu Dwaaraa
 98. Amoolyamaina Aanimuthyamaa
 99. Andaala Thaara
 100. Andaala Udyaanavanamaa
 101. Andaalu Chinde
 102. Andamaina Madhuramaina
 103. Andariki Kaavaali
 104. Andaru Mehchcina Andaala Thaara
 105. Andaru Nannu Vidachinaa
 106. Anjali Ghatiyinthu
 107. Ankitham Prabhu Naa Jeevitham
 108. Anni Kaalambula
 109. Anni Naamamula Kanna
 110. Anni Naamamula Kanna Ghanamaina
 111. Anni Saadhyame
 112. Anni Velala Aaraadhana
 113. Anni Velala Vinuvaadu
 114. Anniti Kannaa Praardhane Minna
 115. Anthaa Naa Meluke
 116. Anthe Leni Nee Prema Dhaara
 117. Anudinam Aa Prabhuni Varame
 118. Anudinamu Prabhuni
 119. Aparaadhini Yesayyaa
 120. Appagimpabadina Raathri
 121. Arpinchuchunitini Yesayyaa
 122. Aruna Kaanthi Kiranamai
 123. Athyunnatha Simhaasanumpai
 124. Athyunnatha Simhaasanumpai (Yesanna)
 125. Athyunnathamainadi Yesu Naamam
 126. Avadhule Lenidi
 127. Ayyaa Naa Kosam Kalvarilo
 128. Baala Yesuni Janma Dinam
 129. Baaludu Kaadammo
 130. Balamainavaadaa
 131. Balaparachumu
 132. Bangaaram Adugaledu
 133. Banthiyanaga Aadare
 134. Bethlahemulonantaa Sandadi
 135. Bethlehem Puramuna
 136. Bethlehemulo Sandadi
 137. Beulah Deshamu Naadi
 138. Bhaaratha Desha Suvaartha
 139. Bhaaratha Deshamaa Naa Yesuke
 140. Bhaasillenu Siluvalo
 141. Bhajana Cheyuchu Bhaktha Paalaka
 142. Bhajiyinthumu Ninu Jagadeeshaa
 143. Bhajiyinthumu Raare Yesuni
 144. Bhakthulaaraa Smariyinchedamu
 145. Bhayamu Chendaku
 146. Bhayamu Ledu Manaku
 147. Bhedam Emi Ledu
 148. Bheekarundau Maa Yehovaa
 149. Bhoopunaadhi Munupe
 150. Brathakaalani Unnaa
 151. Brathikeda Nee Kosame
 152. Brathikiyunnaanante Nee Krupa
 153. Brathukuta Nee Kosame
 154. Chaachina Chethulu Neeve
 155. Chaahe Thum Ko
 156. Chaalaa Goppodu
 157. Chaalunayya Nee Krupa
 158. Chaalunayyaa Chaalunayyaa
 159. Chakkanaina Daari Neeve
 160. Chali Raathiri Eduru Choose
 161. Cheekati Loyalo
 162. Cheekatine Tholaginchinadi
 163. Cheekatule Nannu
 164. Cheppalenu Baaboi
 165. Cheppanaa Cheppanaa
 166. Chettu Choosthe Pachchagundi
 167. Cheyi Pattuko
 168. Chindindi Raktham
 169. Chinna Gorrepillanu Nenu
 170. Chinnaari Baalagaa
 171. Chinni Chinni Chethulatho
 172. Chinni Manasutho Ninnu
 173. Chintha Ledika
 174. Chinthenduku Neeku Digulenduku
 175. Chirakaala Snehithudaa
 176. Chiru Divvela Velugulatho
 177. Chirugaali Veechinaa
 178. Chithra Chithraala Vaade
 179. Chitti Potti Paapanu Nenu
 180. Chitti Potti Paapanu Nenu (Chinnaari)
 181. Choochithive Naa Kanneetini
 182. Choochuchunna Devudavayyaa
 183. Choochuchunna Devudavu
 184. Choochuchunnaamu Nee Vaipu
 185. Choodaalani Unnadi
 186. Choodare Siluvanu
 187. Choopula Valana Kaligedi
 188. Christmas Antene
 189. Christmas Panduga
 190. Christmas Shubha Dinam
 191. Christmas Vachchindayyaa
 192. Daari Thappipothunnaavaa
 193. Daaveedu Thanayaa Hosannaa
 194. Daaveedu Vale Naatyamaadi
 195. Daiva Kutumbam
 196. Davalavarnudaa
 197. Deham Paathadi
 198. Deva Daasapaalaka
 199. Deva Samsthuthi Cheyave
 200. Devaa Ee Jeevitham
 201. Devaa Maa Kutumbamu
 202. Devaa Mahonnathudaa
 203. Devaa Naa Devaa
 204. Devaa Naa Devaa Neeve Naa Kaapari
 205. Devaa Naa Hrudayamutho
 206. Devaa Naa Mora Aalakinchumaa
 207. Devaa Nee Aathmanu
 208. Devaa Nee Goppa Kaaryamulan
 209. Devaa Nee Naamam
 210. Devaa Nee Naamam (Kripal Mohan)
 211. Devaa Nee Saakshigaa
 212. Devaa Nee Thalampulu
 213. Devaa Paapini
 214. Devaa Yehovaa
 215. Devaa Yehovaa Seeyonulo
 216. Devaadhi Devudu
 217. Devara Nee Deevenalu
 218. Devudu Dehamunu
 219. Devudu Neeku Thelusu
 220. Devudu Manaku Ellappudu
 221. Devude Naakaashrayambu
 222. Devuni Goppa Mahimanu
 223. Devuni Prema Idigo
 224. Devuni Samukha Jeeva Kavilelo
 225. Devuni Sannidhilo
 226. Devuni Sthuthincha Randi
 227. Devuni Sthuthiyinchi Aaraadhinthumu
 228. Devuni Sthuthiyinchudi
 229. Devuni Vaarasulam
 230. Devuni Yandu Bhakthi
 231. Devuniki Bhayapadavaa
 232. Devuniki Sthothramu Gaanamu
 233. Devuniyandu Nireekshana Nunchi
 234. Dhanyamu Entho Dhanyamu
 235. Dhayaaludaa Nee Krupa
 236. Dikkulanni Neevele
 237. Dikkulenni Thiriginaa
 238. Dinadinambu Yesuku
 239. Dinadinamu Vijayamu
 240. Dinamella Ne Paadinaa
 241. Divinelu Sthothraarhudaa
 242. Diviteelu Mandaali
 243. Divya Thaara
 244. Dootha Paata Paadudi
 245. Dorakunu Samasthamu
 246. Doshivaa Prabhu
 247. Draakshaa Vallivi Neevaithe
 248. Durdinamulu Raakamunde
 249. Edabaayani Needu Krupa
 250. Edusthunnaademo Yesayya
 251. Ee Dinam
 252. Ee Dinam Sadaa
 253. Ee Dinamentho
 254. Ee Jeevitham Viluvainadi
 255. Ee Loka Yaathraalo
 256. Ee Lokamlo Jeevinchedanu
 257. Ee Sthuthi Neeke
 258. Ee Tharam Yuvatharam
 259. Eelaatidaa Yesu Prema
 260. Ekkadekkado Putti
 261. Ekkado Manasu Vellipoyindi
 262. Elaa Maruvagalanayyaa
 263. Ella Velalandu
 264. Ellalu Lenidi
 265. Ellappudunu Prabhuvunandu
 266. Elohim Elohim
 267. Em Chesaanayyaa Neekosam
 268. Emani Ne Paadedan
 269. Emani Paadanu
 270. Emivvagalanayya Naa Yesayyaa
 271. Enaleni Prema
 272. Enaleni Prema (Oohinchagalanaa)
 273. Endaro Endaru Endaro
 274. Endina Edaari Brathukulo
 275. Enduko Devaa Inthati Premaa
 276. Enduko Ee Prema
 277. Enduko Nanninthagaa Neevu
 278. Enduko Nannu Neevu
 279. Enni Maarlu
 280. Enni Thalachinaa
 281. Enno Enno Melulu Chesaavayyaa
 282. Entha Adbhuthamaina Krupa
 283. Entha Cheppina Vaakyaminaka Pothivi
 284. Entha Dooramainaa
 285. Entha Jaali Yesuvaa
 286. Entha Krupaamayudavu
 287. Entha Madhuramu
 288. Entha Manchi Devudavayyaa
 289. Entha Manchi Devudavesayyaa
 290. Entha Manchi Kaapari
 291. Entha Pedda Poraatamo
 292. Entha Prema Yesayyaa
 293. Entha Premo Naapai
 294. Enthati Vaadani Nenu
 295. Enthentha Bhaaramaaye Aa Siluva
 296. Entho Bhaagyambu
 297. Entho Madhuram
 298. Entho Sundarudamma Thaanu
 299. Entho Vintha
 300. Eppudo Ekkado Janminchina
 301. Eruganayyaa Ninneppudu
 302. Etti Vaado Yesu
 303. Etu Choochinaa
 304. Evari Kosame Ee Praana Thyaagamu
 305. Evariki Evaru
 306. Evaritho Nee Jeevitham
 307. Evaro Thelusaa Yesayyaa
 308. Evaru Leka Ontarinai
 309. Evaru Nannu Cheyi Vidachinan
 310. Evaru Sameepinchaleni
 311. Evarunnaarayyaa
 312. Evarunnaaru Naakilalo
 313. Gaadaandhakaaramulo Ne Nadachina
 314. Gaadaandhakaarapu Loyalo
 315. Gaali Samudrapu Alalaku
 316. Gaalinchi Choodaraa
 317. Gaayaamulan Gaayamulan
 318. Gadachina Kaalamu
 319. Gadichina Kaalamanthaa
 320. Galilaya Theeraana
 321. Gamyam Cheraalani
 322. Gatha Kaalamantha
 323. Geetham Geetham
 324. Ghanamaina Naa Yesayyaa
 325. Gira Gira Thirigi
 326. Gonthu Etthi Chaatedaanu
 327. Goodu Leni Guvvalaa
 328. Goodu Leni Guvvanai
 329. Goodu Vidachi Vellina Naade
 330. Goppa Devudavani
 331. Goppavaadu Kressthu Yesu
 332. Gorrepilla Jeeva Grandhamandu
 333. Gorrepilla Vivaahothsava
 334. Gunavathi Aina Bhaarya
 335. Gunde Baruvekkipothunnadi
 336. Gurthundipoye Ee Kshanaalalo
 337. Haallelooyaa Aaraadhana
 338. Halle Halle Halle Hallelooyaa
 339. Hallelooya Hallelooya
 340. Hallelooya Paata
 341. Hallelooya Paatalatho
 342. Hallelooya Sthuthi Mahima
 343. Hallelooyaa Ani Paadi
 344. Hallelooyaa Naa Paata
 345. Hallelooyaa Paadedaaa
 346. Hallelooyaa Sthothram
 347. Hallelooyaa Yesu Prabhun
 348. Hallelooyani Paadarandi
 349. Heenamaina Brathuku Naadi
 350. Hey Prabhu Yesu
 351. Hosannaa Hallelooyaa
 352. Hosannanuchu Sthuthi Paaduchu
 353. Hrudayaalanele Raaraaju
 354. Hrudayamanedu Thalupu Nodda
 355. Hrudayapoorvaka Aaraadhana
 356. Ibaadath Karo
 357. Idhe Naa Hrudaya Vaanchana
 358. Idhe Naa Korika
 359. Idhenaa Nyaayamidiyenaa
 360. Idhi Devuni Nirnayamu
 361. Idhi Kothaku Samayam
 362. Idhi Shubhodayam
 363. Idhigo Devaa Ee Hrudayam
 364. Idhigo Devaa Naa Jeevitham
 365. Idhigo Devuni Gorrepillaa
 366. Idhiye Samayambu Randi
 367. Idhiyenayyaa Maa Praardhana
 368. Ihamanduna Aa Paramandu
 369. Ikanaina Kaani
 370. Illalona Panduganta
 371. Immaanuyelu Devudaa
 372. Immaanuyelu Rakthamu
 373. Innaallu Thodugaa
 374. Innellu Ilalo
 375. Intha Kaalam
 376. Inthalone Kanabadi
 377. Inti Meeda Nunna
 378. Iruvadi Naluguru Peddalatho
 379. Ishraayelu Devaa
 380. Ishraayelu Raajuve
 381. Ishraayelu Sainyamulaku
 382. Isuka Meeda Illu Kattaku
 383. Iyyaala Intla Repu Mantla
 384. Jaagore Jaagore
 385. Jaagrattha Bhakthulaaraa
 386. Jaaligala Daivamaa Yesayyaa
 387. Jagathiki Velugunu Thechchenule
 388. Jai Jai Jai Yesayyaa
 389. Janminche Janminche
 390. Janminche Janminche Yesayyaa
 391. Janminchenu Oka Thaara
 392. Janminchinaaduraa Raaju
 393. Jaya Jaya Yesu
 394. Jayam Jayam
 395. Jayamichchina Devuniki
 396. Jayinchuvaarini
 397. Jeeva Naadha Mukthi Daatha
 398. Jeevamaa Yesayyaa
 399. Jeevana Tholi Sandhya
 400. Jeevanadini Naa Hrudayamulo
 401. Jeevinchuchunnaavanna
 402. Jeevithaanthamu Ne Neetho
 403. Jeevithamante Maatalu Kaadu
 404. Jeevithamanthaa Nee Prema
 405. Jeevithamlo Neelaa Undaalani
 406. Jeevithamlo Nerchukunnaanu
 407. Junte Thene Kannaa
 408. Junti Thene Dhaarala Kannaa
 409. Jyothirmayudaa
 410. Kaalam Samayam Naadenantu
 411. Kaanennadu Nenu Anaathanu
 412. Kaavalenaa Yesayya Bahumaanamu
 413. Kaavalivaadaa O Kaavalivaadaa
 414. Kadalakunduvu
 415. Kalalaa Unnadi
 416. Kalamulatho Raayagalamaa
 417. Kalanainaa Ilanainaa
 418. Kalavantidi Nee Jeevitham
 419. Kallallo Kanneerenduku
 420. Kallundi Choodaleni
 421. Kaluvari Giri Nundi
 422. Kaluvari Giri Siluvalo
 423. Kaluvari Girilo Siluva Dhaariyai
 424. Kaluvari Siluva
 425. Kalvari Girilona Silvalo
 426. Kalvari Giripai Siluva
 427. Kalvari Premanu
 428. Kalvari Siluvalo Yesayya
 429. Kalvarilona Chesina Yaagam
 430. Kalyaanam Kamaneeyam
 431. Kammani Bahu Kammani
 432. Kanaleni Kanulelanayyaa
 433. Kani Vini Erugani Karunaku
 434. Kanna Thalli Cherchunatlu
 435. Kanneellatho Pagilina Gundetho
 436. Kanneere Manishini Baadhisthundi
 437. Kanneerelammaa
 438. Kanneeti Loyalalo
 439. Kannulanetthi Pairula Choodu
 440. Kannulundi Choodaleva
 441. Kanta Neerela
 442. Kanti Paapanu
 443. Kanuchoopu Meralona
 444. Kanulunnaa Kaanaleni
 445. Kanureppa Paataina
 446. Karthaa Mammunu
 447. Karuninchavaa Naa Yesuvaa
 448. Karuninchumu Mamu Parama Pithaa
 449. Kashta Nashtaalainaa
 450. Kattelapai Nee Shareeram
 451. Kavulakainaa Saadhyamaa
 452. Keerthi Hallelooyaa
 453. Keerthinthu Nee Naamamun
 454. Khaamosh Raatho Ki
 455. Kodavalini Chetha Patti
 456. Konda Kona Loya Lothullo
 457. Kondala Thattu
 458. Kondalalo Konalalo
 459. Kondalatho Cheppumu
 460. Koniyaada Tharame Ninnu
 461. Konthasepu Kanabadi
 462. Koorchundunu Nee Sannidhilo
 463. Kraisthava Jeevitham
 464. Kraisthavamoka Mathamu Kaadidi
 465. Kraisthavudaa Sainikudaa
 466. Kreesthe Sarvaadhikaari
 467. Kreesthu Puttenu
 468. Kreesthulo Jeevinchu Naaku
 469. Krottha Yedu Modalu Bettenu
 470. Krungina Velalo
 471. Krupa Kanikaramula
 472. Krupa Krupa Naa Yesu Krupaa
 473. Krupa Krupa Nee Krupa
 474. Krupa Vembadi Krupatho
 475. Krupaa Kshemamu
 476. Krupaa Sathya Sampoornudaa
 477. Krupaamayudaa
 478. Krupalanu Thalanchuchu
 479. Kruthagnathan Thalavanchi
 480. Kshanamaina Gaduvadu
 481. Kshanamaina Neevu
 482. Kshanikamaina Brathukuraa
 483. Kummari Chethilo
 484. Kummari O Kummari
 485. Kuthoohalam Aarbhaatame
 486. Lechinaadayyaa
 487. Lechinaaduraa
 488. Lekkimpaga Tharamaa
 489. Lekkinchaleni Sthothramul
 490. Lemmu Thejarillumu Ani
 491. Lemmu Thejarillumu Neeku
 492. Lokaana Eduru Choopulu
 493. Lokamanthata Velugu
 494. Lokamulo Verrivaarini
 495. Lokamunu Vidachi
 496. Maa Goppa Devaa
 497. Maa Inti Peru
 498. Maa Oohalu Puttaka Munupe
 499. Maa Sarvaanidhi Neevayyaa
 500. Maadhuryame Naa Prabhutho
 501. Maaku Thoduga Neevuntivi
 502. Maanavudavai Sakala
 503. Maaraa Gayaa Sulee Par
 504. Maarani Devudavu Neevenayyaa
 505. Maargam Sathyam Jeevam
 506. Maargamu Choopumu Intiki
 507. Maargamu Neevani
 508. Maargamulanu Srujinchuvaadu
 509. Maarina Manasulu
 510. Maaripovaali Ee Lokamanthaa
 511. Maarpu Chendavaa
 512. Maarpuleni Thandrivi
 513. Maate Chaalayyaa
 514. Maatlaade Devudavu Neevu
 515. Maatlaaade Yesayyaa
 516. Madhuram Ee Shubha Samayam
 517. Madhuram Madhuram
 518. Madhuram Madhuram Nee Preme
 519. Madhuramainadi Naa Yesu Prema
 520. Mahaa Ghanudavu Mahonnathudavu
 521. Mahima Ghanathaku Arhudavu
 522. Mahima Neeke Ghanatha Neeke
 523. Mahima Neeke Prabhu
 524. Mahimagala Thandri
 525. Mahimaku Paathrudaa
 526. Mahonnathudaa Maa Devaa
 527. Mahonnathudaa Nee Krupalo
 528. Mallelammaa Mallelu
 529. Mammentho Preminchaavu
 530. Mana Desham
 531. Mana Madhyane Unnadi
 532. Mana Yesu Bethlahemulo
 533. Manalo Prathi Okkari
 534. Manasa Yesu Marana Baadha
 535. Manasaaraa Poojinchi
 536. Manasulokataaye Bhuvilo
 537. Manche Leni Naa Paina
 538. Manchi Devudu Naa Yesayyaa
 539. Manchi Snehithudaa
 540. Manchini Panche Daarokati
 541. Manchivaadu Goppavaadu
 542. Mandiramuloniki Raarandi
 543. Manishi Brathuku Rangula Valayam
 544. Manishigaa Puttinodu
 545. Mannegadayyaa Mannegadayyaa
 546. Maranamu Gelichenu
 547. Maranamu Nannemi Cheyaledu
 548. Maruvaddu Maruvaddu
 549. Maruvagalanaa Maralaa
 550. Maruvalenayyaa
 551. Medi Chettu Paiki Evvarekkaaru
 552. Mee Gnaapakaardhamugaa
 553. Meeru Bahugaa Phalinchinacho
 554. Meghaala Paina Mana Yesu
 555. Melainaa Keedainaa
 556. Mellani Challani
 557. Mellani Swarame
 558. Meluko Vishwaasi Meluko
 559. Melulu Nee Melulu
 560. Moodu Dashaabdaala
 561. Moodu Naalla Muchchata Kosam
 562. Mosithivaa Naa Korakai
 563. Mukha Darshanam Chaalayyaa
 564. Mukthi Dhilaaye Yeeshu Naam
 565. Naa Chinni Donelo
 566. Naa Chinni Hrudayamandu
 567. Naa Chinni Hrudayamu
 568. Naa Chinni Hrudayamlo
 569. Naa Deepamu Yesayyaa
 570. Naa Devuni Gudaaramulo
 571. Naa Devuni Krupavalana
 572. Naa Devunni Nenu Premisthunnaa
 573. Naa Geethaaraadhanalo
 574. Naa Gunde Chappudu Chesthundi
 575. Naa Hrudayamulo Nee Maatale
 576. Naa Jeevam Naa Sarvam
 577. Naa Jeevam Nee Krupalo
 578. Naa Jeevitha Kaalamantha
 579. Naa Jeevitha Vyadhalandu
 580. Naa Jeevitha Yaathralo
 581. Naa Jeevithaanthamu
 582. Naa Jeevitham Prabhu Neekankitham
 583. Naa Kalavaramulanni
 584. Naa Kannula Kanneeru
 585. Naa Kannuletthi Vechiyundunu
 586. Naa Kanula Vembadi
 587. Naa Korakai Anniyu Chesenu
 588. Naa Koraku Baliyaina
 589. Naa Kosamaa
 590. Naa Krupa Neeku Chaalani
 591. Naa Mano Nethramu Therachi
 592. Naa Mattukaithe
 593. Naa Naanna Intiki
 594. Naa Naathudaa
 595. Naa Neethi Neeve
 596. Naa Notan Krottha Paata
 597. Naa Oohakandani Prematho
 598. Naa Pere Theliyani Prajalu
 599. Naa Praanaaniki Praanam
 600. Naa Praanamaa Aelane
 601. Naa Praanamaa Naalo Neevu
 602. Naa Praanamaa Neeke Vandanam
 603. Naa Praanamaa Sannuthinchumaa
 604. Naa Praanamaa Sannuthinchumaa (Yehovaa)
 605. Naa Praanamaa Yehovaanu
 606. Naa Praanamaina Yesu
 607. Naa Praanamaina Yesu (Aaraadhana)
 608. Naa Praanapriyudaa Naa Yesu Raajaa
 609. Naa Praanapriyudaa Yesu Raajaa
 610. Naa Priya Desham
 611. Naa Priyamaina Yesu Prabhu
 612. Naa Priyudu Yesu
 613. Naa Samasthamu
 614. Naa Sankata Dukhamulella
 615. Naa Snehithudaa
 616. Naa Sthuthi Paathrudaa
 617. Naa Stuthula Paina
 618. Naa Thalli Nanu Marachinaa
 619. Naa Thandri
 620. Naa Thanuvu Naa Manasu
 621. Naa Yedala Neekunna
 622. Naa Yesayya Prema
 623. Naa Yesayyaa Naa Rakshakaa
 624. Naa Yesayyaa Naa Sthuthiyaagamu
 625. Naa Yesu Nee Paadaala Chenthaa
 626. Naa Yesu Prabhuvaa
 627. Naa Yesu Raajaa
 628. Naa Yesu Raaju
 629. Naa Yesu Raajyamu
 630. Naadantu Lokaana
 631. Naadu Jeevamaayene
 632. Naadu Jeevithamu
 633. Naakai Cheelchabadda
 634. Naakai Naa Yesu Kattenu
 635. Naakenno Melulu Chesithive
 636. Naaku Balamu Unnantha Varaku
 637. Naaku Chaalina Devuda Neevu
 638. Naaku Jeevamai Unna
 639. Naaku Nee Krupa Chaalunu
 640. Naalaanti Chinnalante
 641. Naalo Undi Nanu Nadipincheti
 642. Naalo Unna Aanandamu
 643. Naalo Unna Aashalanniyu
 644. Naaloni Aasha Naaloni Korika
 645. Naatho Maatlaadu Prabhuvaa
 646. Naatho Neevu Maataadinacho
 647. Naatho Neevu Maatlaadinacho
 648. Naavanni Yangeekarinchumee Devaa
 649. Nadavaalani Yesu
 650. Nadipinchu Naa Naavaa
 651. Nadipisthaadu Naa Devudu
 652. Najareyudaa Naa Yesayyaa
 653. Nalugakunda Godhumalu
 654. Nammadagina Devudaa
 655. Nammakamaina Devudavaina
 656. Nammakamaina Naa Prabhu
 657. Nammakamaina Naa Snehithudu
 658. Nammaku Ilalo
 659. Nammakuraa Nammakuraa
 660. Nammuko Yesayyanu
 661. Nannaakarshinchina Nee Sneha Bandham
 662. Nannenthagaa Preminchithivo
 663. Nannenthagaano Preminchenu
 664. Nannenthagaano Preminchina Prabhuvaa
 665. Nannu Diddumu Chinna Praayamu
 666. Nannu Gannayya Raave
 667. Nannu Kaavaga Vachchina
 668. Nanu Cherina Nee Prema
 669. Nanu Viduvaka Edabaayaka
 670. Nashiyinchedi Lokamlo
 671. Nashiyinchu Aathmalenniyo
 672. Ne Saageda Yesunitho
 673. Ne Yesuni Velugulo
 674. Ne Yesuni Vembadinthunani
 675. Nede Priyaraagam
 676. Nedo Repo Naa Priyudesu
 677. Nedu Ikkada Repu Ekkado
 678. Nedu Yesu Lechinaadu
 679. Nee Arachethilo Chekkukuntivi
 680. Nee Challanaina Needalo
 681. Nee Challani Needalo
 682. Nee Charanamule Nammithi
 683. Nee Chethi Kaaryamulu
 684. Nee Chethilo Rottenu Nenayya
 685. Nee Chethitho Nannu Pattuko
 686. Nee Dayalo Nee Krupalo
 687. Nee Dayalo Nenunna
 688. Nee Deergha Shaanthame
 689. Nee Dhanamu Nee Ghanamu
 690. Nee Gnaapakam Anekulanu
 691. Nee Jaldaru Vrukshapu
 692. Nee Jeevitham Kshana Bhanguram
 693. Nee Jeevitham Kshana Bhanguram
 694. Nee Jeevitham Neeti Budagaa
 695. Nee Jeevitham Viluvainadi
 696. Nee Jeevithamulo
 697. Nee Koraku Naa Praanam
 698. Nee Krupa Aakaashamu Kannaa
 699. Nee Krupa Chaalunayaa
 700. Nee Krupa Chaalunu
 701. Nee Krupa Leni Kshanamu
 702. Nee Krupa Lenicho
 703. Nee Krupa Naaku Chaalunu
 704. Nee Krupa Nithyamundunu
 705. Nee Naamam Athi Madhuram
 706. Nee Naamam Naa Gaanam
 707. Nee Naamame Eda
 708. Nee Needalona
 709. Nee Nirnayam
 710. Nee Paadaale Naaku Sharanam
 711. Nee Paadam Mrokkedan
 712. Nee Pada Sevaye Chaalu
 713. Nee Prema Entho
 714. Nee Prema Entho Madhuram
 715. Nee Prema Maadhuryamu
 716. Nee Prema Naa Jeevithaanni
 717. Nee Premaa Nee Karunaa
 718. Nee Premaku Saati
 719. Nee Premalo Nundi Nannu
 720. Nee Preme Naaku Chaalayyaa
 721. Nee Priya Prabhuni Sevakai
 722. Nee Raktha Dhaarale
 723. Nee Rakthame Nee Rakthame
 724. Nee Roopu Chooda
 725. Nee Saakshyamu Edi
 726. Nee Sannidhilo Ee Aaraadhananu
 727. Nee Sannidhilo Nenunna
 728. Nee Sannidhilo Santhoshamu
 729. Nee Sannidhiye Naa
 730. Nee Snehamu
 731. Nee Swaramu
 732. Nee Vaakyame Naa Paadaalaku
 733. Nee Vaakyame Nannu Brathikinchenu
 734. Needentho Karunaa
 735. Needu Prema Naalo
 736. Needu Premaku Haddu Ledayaa
 737. Needu Vishwaasyatha
 738. Neekante Nammadagina
 739. Neekasaadhyamainadi Ediyu Ledu
 740. Neeke Naa Aaraadhana
 741. Neeke Naa Aaraadhanaa
 742. Neeke Sthothramulu
 743. Neeku Entha Chesinaa
 744. Neeku Saati Evaru Leru
 745. Neeli Aakaashamlo
 746. Neelo Jeevinchaalani
 747. Neethi Nyaayamulu
 748. Neethi Sooryudaa Yesu
 749. Neethigala Yehovaa Sthuthi
 750. Neetho Gadipe Prathi Kshanamu
 751. Neetho Naa Jeevitham
 752. Neetho Nenu Naduvaalani
 753. Neetho Nundani Brathuku
 754. Neetho Samamevaru
 755. Neetho Sneham Cheyaalani
 756. Neethone Gadipeyaalani
 757. Neethone Ne Nadavaalani
 758. Neethone Undutaye
 759. Neeve Aasha Neeve Shwaasa
 760. Neeve Naa Devudavu
 761. Neeve Naa Praanam Sarvam
 762. Neeve Naa Praanamu
 763. Neeve Naa Rakshana
 764. Neeve Naa Santhosha Gaanamu
 765. Neeve Naa Sarvamu
 766. Neeve Nannu Korukunnaavu
 767. Neeve Neeve Kaavaali
 768. Neeve Neeve Naa Thodunna
 769. Neeve Neeve Nannu Pilichina
 770. Neevegaa Yesu Neevegaa
 771. Neevennaallu Rendu Thalampulatho
 772. Neeveyani Nammika
 773. Neevu Chesina Mellaku
 774. Neevu Chesina Thyaagaanni
 775. Neevu Chesina Upakaaramulaku
 776. Neevu Leka Kshanamainaa
 777. Neevu Leni Chotedi
 778. Neevu Leni Kshanamainaa
 779. Neevu Leni Roju
 780. Neevu Lenide Nenu Lenu Prabhuvaa
 781. Neeve Naa Thodu Unnaavayyaa
 782. Neevu Praardhana Cheyunappudu
 783. Neevu Thadithe Thalupu Theeyanaa
 784. Neevu Thappa Naakee Lokamlo
 785. Neevu Thodundagaa
 786. Neevunte Naaku Chaalu Yesayyaa
 787. Nemmadi Ledaa
 788. Nenante Neekenduko
 789. Nenante Neeku Enthishtamo
 790. Nenellappudu Yehovaa Ninu
 791. Nenemainaa Prabhuvaa
 792. Nenerugudunu Oka Snehithuni
 793. Nenu Pilisthe Paruguna
 794. Nenu Thaggaali Yesu
 795. Nenu Velle Maargamu
 796. Nenunnaa Nenunnaa
 797. Nenunu Naa Inti Vaarunu
 798. Nesthamaa Priya Nesthamaa
 799. Nibandhanaa Janulam
 800. Nibbaram Kaligi
 801. Nibbaramutho Naa Yesuke
 802. Nijamaina Draakshaavalli
 803. Nijamugaa Mora Pettina
 804. Ningilo Devudu
 805. Ninnantha Devaru
 806. Ninne Ninne Nammukunnaanayyaa
 807. Ninne Ninne Ne Koluthunayyaa
 808. Ninne Preminthunu
 809. Ninnu Choodaga Vachchinaaduraa
 810. Ninnu Kaapaadu Devudu
 811. Ninnu Kaapaaduvaadu Kunukadu
 812. Ninnu Thalachi
 813. Ninu Cheraga Naa Madi
 814. Ninu Choose Kannulu
 815. Ninu Paadaalani
 816. Ninu Sthuthinchinaa Chaalu
 817. Ninu Sthuthiyinche Kaaranam
 818. Nithya Jeevapu Raajyamulo
 819. Nithya Prematho
 820. Nithyamu Sthuthinchinaa
 821. Noothana Parachumu Devaa
 822. Noothana Samvathsaram
 823. Noraaragaa Chethunu
 824. Nuvvante Ishtamu Naa Yesayyaa
 825. Nuvvevaro Yesu
 826. Nuvvuleni Nannu Oohinchalenu
 827. O Ishraayelu
 828. O Kraisthavaa Yuvakaa
 829. O Kreesthu Sanghamaa
 830. O Maanavaaa
 831. O Maanavaa Nee Paapam
 832. O Naavikaa
 833. O Praardhanaa Supraardhanaa
 834. O Prabhuvaa O Prabhuvaa
 835. O Sadbhakthulaaraa
 836. O Sanghamaa Sarvaangamaa
 837. O Yaathrikudaa
 838. O Yesu Nee Prema
 839. Oka Kshanamaina
 840. Oka Kshanamainaa Ninnu
 841. Oka Varamadigithini Yesayyaa
 842. Okani Thalli Aadarinchunatlu
 843. Okasaari Nee Swaramu
 844. Oke Oka Maargamu
 845. Okkade Yesu Okkade
 846. Ontarithanamulo Thoduvai
 847. Ontarivi Kaavu
 848. Oohaku Andani Kaaryamul
 849. Oohinchalenayyaa Vivarinchalenayyaa
 850. Oohinchaleni Kaaryamulu
 851. Oohinchaleni Melulatho Nimpina
 852. Oranna Oranna
 853. Paadanaa Mounamugaane
 854. Paapaaniki Naaku Ae Sambandhamu Ledu
 855. Paapamerugani Paavanaathmuni
 856. Paathaalamlo Aathmala Aartha Naadam
 857. Paavuramaa Nee Prema
 858. Paavuramaa Sanghamupai
 859. Padamulu Chaalani Prema
 860. Padivelalo Athi Priyudu
 861. Padivelalo Athi Sundarudaa
 862. Padivelalo Athi Sundarudaa (Aaraadhinthun)
 863. Pailam Kodukaa
 864. Painunna Aakaashamandunaa
 865. Pampumu Devaa
 866. Paradeshulamo Priyulaaraa
 867. Paralokame Naa Anthapuram
 868. Paralokamlo Unna Maa Yesu
 869. Paralokamu Naa Deshamu
 870. Parama Jeevamu
 871. Parama Thandri
 872. Parama Thandri Neeke Sthothram
 873. Paravaasini Ne Jagamuna
 874. Parishuddha Parishuddha
 875. Parishuddhaathmudaa Neeke Vandanam
 876. Parishuddhudaa Naa Yesayyaa
 877. Parishuddhudaa Paavanudaa
 878. Parishuddhudaa Parishuddhudaa
 879. Parishuddhudavai
 880. Parishuddhudu Parishuddhudu
 881. Parugetthedaa Parugetthedaa
 882. Peda Naruni Roopamu
 883. Phalamulanaashinchina Paraloka Thandri
 884. Pondithini Nenu
 885. Poraatam Aathmeeya Poraatam
 886. Praanamaa Naa Praanamaa
 887. Praaneshwara
 888. Praardhana Praardhana
 889. Praardhana Shakthi Naaku
 890. Praardhana Vinedi Paavanudaa
 891. Praardhana Vinnaavayyaa
 892. Praardhana Yesuni Sandarshana
 893. Prabhu Hastham Naapai Nundi
 894. Prabhu Sannidhilo Aanandame
 895. Prabhu Yesu Naa Rakshakaa
 896. Prabhu Yesuni Poojinchedam
 897. Prabhu Yesuni Vadanamulo
 898. Prabhuvaa Ee Aanandam
 899. Prabhuvaa Kaachithivi
 900. Prabhuvaa Maaku Neevichchina
 901. Prabhuvaa Ne Ninnu Nammi
 902. Prabhuvaa Nee Paripoornatha Nundi
 903. Prabhuvaa Neelo Jeevinchuta
 904. Prabhuvaa Neeve Naadu Sharanam
 905. Prabhuvaa Ninu Keerthinchutaku
 906. Prabhuvaa Prabhuvaa
 907. Prakaashinche Aa Divya
 908. Prathi Roju Choodaalani
 909. Preethigala Mana Yesu
 910. Prema Lenivaadu Paralokaaniki
 911. Prema Yesayyaa Premaa
 912. Prema Yesuni Prema
 913. Premaa Ane Maayalo
 914. Premaa Poornudu
 915. Premagala Maa Prabhuvaa
 916. Premagala Yesayyaa
 917. Premalo Paddaanu
 918. Premincheda Yesu Raajaa
 919. Preminchedan Adhikamugaa
 920. Preminchu Devudu
 921. Preminthunu Ninne
 922. Premisthaa Ninne
 923. Priya Sanghasthulaaraa
 924. Priya Yesu Mana Koraku
 925. Priya Yesu Naatha
 926. Priya Yesu Nirminchithivi
 927. Priya Yesu Raajunu
 928. Priyamaina Yesayyaa Premake Roopamaa
 929. Priyathama Bandhamaa
 930. Punarutthaanudaa
 931. Putte Yesudu Nedu
 932. Puttinaadanta Yesu Naathudu
 933. Puvvulaantidi Jeevitham
 934. Raajaa Nee Bhavanamulo
 935. Raajaa Nee Sannidhilone
 936. Raajaadhi Raaja
 937. Raajula Raajaa
 938. Raajula Raaju
 939. Raajula Raajula Raaju
 940. Raajulaku Raajaina Ee
 941. Raajulaku Raaju Puttenayya
 942. Raajyaalanele Mahaaraaju
 943. Raakada Prabhuni Raakada
 944. Raakada Samayamlo
 945. Raakadane Railu Bandi
 946. Raaraaju Janminche Ilalona
 947. Raaraaju Janminchinaadu
 948. Raaraaju Vasthunnaado
 949. Raare Mana Yesu Swaamini
 950. Raare Raare O Janulaaraa
 951. Raath Andheri
 952. Raathri Nedu Rakshakundu
 953. Raavayyaa Yesayyaa
 954. Raavayya Yesunaadhaa
 955. Rakshakudaa Yesu Prabho
 956. Rakshakundudayinchinaadata
 957. Rakshimpabadina Neevu
 958. Rammanuchunnaadu Ninnu
 959. Randi Randi Randayo
 960. Randi Randi Yesuni Yoddaku
 961. Randi Suvaartha Sunaadamutho
 962. Randi Uthsaahinchi Paadudamu
 963. Rende Rende Daarulu
 964. Ruchi Choochi Erigithini
 965. Saageti Ee Jeeva Yaathralo
 966. Saagi Saagi Pommu
 967. Saagilapadi Mrokkedamu
 968. Saagipodunu Aagiponu Nenu
 969. Saakshyamichcheda
 970. Sadaa Kaalamu Nee Yande
 971. Sadaa Kaalamu Neetho Nenu
 972. Sahodarulaaraa
 973. Sahodarulu Aikyatha Kaligi
 974. Sajeeva Saakshulugaa
 975. Sajeevudavaina Yesayyaa
 976. Sakalamu Cheyu
 977. Samaanulavru Prabho
 978. Samardhavanthudavaina
 979. Samarpana Cheyumu Prabhuvunaku
 980. Samayamide Samayamide
 981. Samayamu Poneeyaka
 982. Sameepimparaani Thejassulo
 983. Sameepincharaani Thejassulo
 984. Samvathsaramulu Veluchundagaa
 985. Sandadi – 3
 986. Sandehamela
 987. Sangeetha Naadamutho
 988. Sannuthinthu Yesu Swaami
 989. Sannuthinthumo Prabho
 990. Santhosha Geethamu Paadedanu
 991. Santhoshame Samaadhaaname
 992. Santhoshamutho Nichchedu Vaarini
 993. Sari Cheyumo Devaa
 994. Sari Raarevvaru
 995. Sarva Chitthambu Needenayyaa
 996. Sarva Krupaanidhiyagu Prabhuvaa
 997. Sarva Lokamaa
 998. Sarva Srushtiloni
 999. Sarva Yugamulalo Sajeevudavu
 1000. Sarvaanga Kavachamu Neeve
 1001. Sarvaanga Sundaraa
 1002. Seeyonu Nee Devuni
 1003. Seeyonu Paatalu Santhoshamugaa
 1004. Seeyonulo Sthiramaina
 1005. Sevakulaaraa
 1006. Shaaronu Rojaa Yese
 1007. Shaashwatha Krupanu
 1008. Shaashwatha Prematho
 1009. Shaashwathamaina Prematho
 1010. Shaashwathamainadi
 1011. Shaashwathamu Kaadu
 1012. Shatha Koti Raagaalu Vallinchina
 1013. Shilanaina Nannu
 1014. Shiramu Meeda Mulla Saakshigaa
 1015. Shodhanaa Baadhalu
 1016. Shree Yesundu Janminche
 1017. Shreshtamaina Naamam
 1018. Shruthi Chesi Ne Paadanaa
 1019. Shubha Vela Sthothra Bali
 1020. Shuddha Hrudayam
 1021. Shuddha Raathri
 1022. Shuddhudaa Ghanudaa Rakshakudaa
 1023. Shuddhudavayyaa
 1024. Siluva Chentha Cherina Naadu
 1025. Siluva Chenthaku Raa
 1026. Siluva Dhyaanam
 1027. Siluva Saakshigaa
 1028. Siluvalo Aa Siluvalo
 1029. Siluvalo Bali Aina
 1030. Siluvalo Nee Prema
 1031. Siluvalo Saagindi Yaathra
 1032. Siluvanu Gelichina
 1033. Siluve Naa Sharaneeynu Raa
 1034. Silvalo Naakai Kaarchenu
 1035. Snehithudaa Naa Hithudaa
 1036. Snehithudaa Naa Snehithudaa
 1037. Solipovaladu Manassaa
 1038. Solipoyina Manasaa
 1039. Sonthamai Povaali Naa Yesutho
 1040. Sooda Sakkani Baaludammo
 1041. Srushti Karthaa Yesu Devaa
 1042. Srushtikarthavaina Yehovaa
 1043. Sthothra Gaanam Chesindi Praanam
 1044. Sthothrabali Arpinchedhamu
 1045. Sthothrabali Sthothrabali
 1046. Sthothram Chellinthumu
 1047. Sthothramu Sthuthi Chellinthumu
 1048. Sthothramu Sthuthi Sthothramu
 1049. Sthothrinthumu Ninu
 1050. Sthuthi Gaaname Paadanaa
 1051. Sthuthi Madhura Geethamu
 1052. Sthuthi Mahima Yesu Neeke
 1053. Sthuthi Neeke Yesu Raajaa
 1054. Sthuthi Paadanaa Nenu
 1055. Sthuthi Paadeda Ne Prathi Dinamu
 1056. Sthuthi Paadi Keerthinthumu
 1057. Sthuthi Paathrudaa Sthothraarhudaa
 1058. Sthuthi Simhaasanaaseenudaa
 1059. Sthuthi Simhaasanaaseenudaa (Yesu Raajaa)
 1060. Sthuthiki Paathruda Yesayyaa
 1061. Sthuthiki Paathrudaa
 1062. Sthuthinchedanu Sthuthinchedanu
 1063. Sthuthinchi Paadedam
 1064. Sthuthiyinchedaa Nee Naamam
 1065. Sthuthiyinchi Keerthinchi
 1066. Sthuthiyinthumu
 1067. Sthuthiyu Mahima Ghanatha Neeke
 1068. Sthuthula Meeda Aaseenudaa
 1069. Sthuthula Meeda (Hallelujah)
 1070. Sthuthulaku Paathrudaa (Aaraadhana)
 1071. Sthuthulaku Paathrudaa (Anni Velalo)
 1072. Sthuthulaku Paathrudu Yesayyaa
 1073. Sthuthulapai Aaseenudaa
 1074. Sudhaa Madhura Kiranaala
 1075. Sugunaala Sampannudaa
 1076. Sundharamaina Dhehaalenno
 1077. Sundharudaa
 1078. Suvaarthanu Prakatimpavaa
 1079. Swachchandha Seeyonu Vaasi
 1080. Sweekarinchumayaa Naathaa
 1081. Thaara Velisindi
 1082. Thalavanchaku Nesthamaa
 1083. Thalli Thana Biddanu
 1084. Thallilaa Laalinchunu
 1085. Thambura Sithaara Naadamutho
 1086. Thana Rakthamtho Kadigi
 1087. Thandri Intlo Ellappudu
 1088. Thandri Naa Yesayyaa
 1089. Thanuvu Naa Didigo
 1090. Thappipoyina Gorre
 1091. Thappipoyina Kumaarudanayyaa
 1092. Thara Tharaalalo Yuga Yugaalalo
 1093. Tharaalu Maarinaa
 1094. Tharaalu Maarinaa Yugaalu Maarinaa
 1095. Tharachi Tharachi
 1096. Theliyadaa Neeku Theliyadaa
 1097. Thellaarindi Vela
 1098. Thene Kanna Theeyanainadi
 1099. Thodu Lerani Kumilipoku
 1100. Tholakari Vaana
 1101. Thoorpu Dikka Chukka Butte
 1102. Thraahimaam Kreesthu Naatha
 1103. Thrithvaikamaa
 1104. Thuppu Patti Povuta Kante
 1105. Thyaagamentha Chesaavu Devaa
 1106. Udayamaaye Hrudayamaa
 1107. Udayinche Divya Rakshakudu
 1108. Ullaasa Jeevitham
 1109. Unna Paatuna Vachchuchunnaanu
 1110. Unnaadu Devudu Naaku Thodu
 1111. Unnatha Sthalamulalo
 1112. Upavaasamtho Praardhanalo
 1113. Uthaka Meeda Thalupu
 1114. Uthsaaha Gaanamu Chesedamu
 1115. Vaadabaarani Vishwaasamutho
 1116. Vaadipoka Munde
 1117. Vaaduko Naa Yesayyaa
 1118. Vaagdhaanamu
 1119. Vaakyame Shareera Dhaariyai
 1120. Vachchindi Christmas Vachchindi
 1121. Vadhiyimpabadina Gorrepillaa
 1122. Vandanaalu Yesu
 1123. Vandanam
 1124. Vandanambonarthumo
 1125. Vandanamu Neeke Naa
 1126. Varninchalenu
 1127. Varninchalenu Vivarinchalenu
 1128. Varsha Dhaaragaa Raava
 1129. Varshimpanee Varshimpanee
 1130. Veeche Gaalullo
 1131. Veenulaku Vindulu Chese
 1132. Vendi Bangaaraala Kanna
 1133. Vetakaani Urilo Nundi
 1134. Vevela Doothalatho
 1135. Veyi Nollatho Sthuthiyinchinaa
 1136. Vidheyatha Kaligi Jeevinchutaku
 1137. Vidheyathake Ardhamu Cheppina
 1138. Viduvadhu Maruvadhu
 1139. Viduvanu Ninu Edabaayanani
 1140. Viduvavu Nannika
 1141. Vijaya Geethamu Manasaara
 1142. Vijaya Geethamul Paadare
 1143. Vijayaseeludaa
 1144. Vikasinchu Pushpamaa
 1145. Viluvaina Nee Krupa
 1146. Viluvainadi Nee Aayushkaalam
 1147. Viluvainadi Nee Jeevitham
 1148. Viluvainadi Samayamu
 1149. Vinavaa Manavi
 1150. Vinnaaraa Vinnaaraa
 1151. Vinthaina Thaaraka
 1152. Vinumaa Yesuni Jananamu
 1153. Virisina Hrudayaalaku
 1154. Vivaahamannadi
 1155. Yaakobu Baavi Kaada
 1156. Yavvanaa Janamaa
 1157. Yavvanudaa
 1158. Yavvanulaaraa Meeru
 1159. Yehova Naa Aashrayam
 1160. Yehova Naa Moralaalinchenu
 1161. Yehovaa Dayaaludu (Aayanake Kruthagnatha)
 1162. Yehovaa Dayaaludu Sarva Shakthimanthudu
 1163. Yehovaa Maa Kaapari
 1164. Yehovaa Mahima Nee Meeda
 1165. Yehovaa Naa Balamaa
 1166. Yehovaa Naa Kaapari
 1167. Yehovaa Naaku Velugaaye
 1168. Yehovaa Nee Naamamu
 1169. Yehovaa Needu Melulanu
 1170. Yehovaa Nissy
 1171. Yehovaaku Sthuthulu Paadandi
 1172. Yehovaanu Sannuthinchedan
 1173. Yehovaanu Sthuthiyinchu
 1174. Yehovaaye Naa Balamu
 1175. Yehovaaye Naa Kaaparigaa
 1176. Yesanna Swaramannaa
 1177. Yesayya Naamamlo
 1178. Yesayya Maata
 1179. Yesayya Maata Bangaaru Moota
 1180. Yesayya Maata Viluvaina
 1181. Yesayya Rakthamu
 1182. Yesayyaa Kanikarapoornudaa
 1183. Yesayyaa Naa Doraa
 1184. Yesayyaa Naa Hrudaya Spandana
 1185. Yesayyaa Naa Hrudayaabhilaasha
 1186. Yesayyaa Naa Praana Naathaa
 1187. Yesayyaa Naa Praana Naathaa Ninu
 1188. Yesayyaa Naa Yesayyaa
 1189. Yesayyaa Naa Yesayyaa (Raakada)
 1190. Yesayyaa Nee Maatalu
 1191. Yesayyaa Nee Naamamune
 1192. Yesayyaa Nee Prema
 1193. Yesayyaa Ninnu Choodaalani
 1194. Yesayyaa Ninnu Preminchuvaaru
 1195. Yesayyaa Praana Naathaa
 1196. Yesayyaa Yesayyaa
 1197. Yese Daivamu
 1198. Yese Goppa Devudu
 1199. Yese Janmincheraa
 1200. Yese Naa Aashrayamu
 1201. Yese Naa Maargamu
 1202. Yese Naa Oopiri
 1203. Yese Naa Parihaari
 1204. Yese Nee Madhilo Undagaa
 1205. Yese Sathyam
 1206. Yesu Devaa Nanu Konipovaa
 1207. Yesu Entho Varaala
 1208. Yesu Goriya Pillani Nenu
 1209. Yesu Jananamu
 1210. Yesu Kreesthu Puttenu Nedu
 1211. Yesu Maatho Neevundagaa
 1212. Yesu Manchi Devudu
 1213. Yesu Naamam
 1214. Yesu Nan Preminchithivi
 1215. Yesu Nannu Preminchinaavu
 1216. Yesu Nee Naamaamruthamu
 1217. Yesu Nee Swaroopamunu
 1218. Yesu Nee Vaaramu
 1219. Yesu Neeku Kaavaalani
 1220. Yesu Neeve Chaalu Naaku
 1221. Yesu Ninnu Nenu
 1222. Yesu Okkade
 1223. Yesu Parishuddha Naamamunaku
 1224. Yesu Prabhuni Sthuthinchuta
 1225. Yesu Prabhuvaa Neeve
 1226. Yesu Prabhuve Saathaanu
 1227. Yesu Raaja Naalo Ninnu
 1228. Yesu Raajaa Arpinchedhanayyaa
 1229. Yesu Raajaa Neeke
 1230. Yesu Raaju Raajula Raajai
 1231. Yesu Raajugaa Vachchuchunnaadu
 1232. Yesu Raajyamunaku Sainikulam
 1233. Yesu Rakshakaa
 1234. Yesu Rakthame Jayam
 1235. Yesu Rakthame Jayamu Jayamuraa
 1236. Yesu Rakthamulo
 1237. Yesu Sarvonnathudaa
 1238. Yesu Unte Chaalu
 1239. Yesu Vanti Sundarudu
 1240. Yesuni Naa Madilo
 1241. Yesuni Naamamlo Shakthi
 1242. Yesuni Naamamulo
 1243. Yesuni Prema Yesu Vaartha
 1244. Yesuni Thiru Hrudayamaa
 1245. Yesutho Teevigaanu Podamaa
 1246. Yoodaa Sthuthi Gothrapu
 1247. Yuddhamu Yehovaade
 1248. Yugayugaalu Maariponidi

113 comments

 1. Hi brother,

  Can you please add titles in English too so that it will be ease for ppl like me who can’t read Telugu can find songs easily.
  Thanks in advance.

 2. Dear Brother, Praise be to GOD!!!…… I really want to thank you for making lyrics available for these wonderful songs, i am able to recollect these songs so close to heart and worship the LORD.

 3. Praise the Lord brother, miru song lyrics dwara adbutamina paricharya chestunnaru. Naku ee site entho usefull ga vundi. Regular ga follow avtunnanu. mp3 kuda vunte bagundedi. Song request lo oka req pettanu. please try cheyandi chala manchi song adi. Thankyou

  1. Praise the Lord Brother!
   Ee Site meeku chaalaa useful ga unnanduku Devudini Sthuthisthu Unnaanu. Meeru request chesina Song naaku raadu mariyu ekkadaa dorakaledu. Oka vela dorikithe add chesthaanu.

Leave a Reply