Telugu Songs 1. అగ్ని మండించు
 2. అడగక ముందే
 3. అడవి చెట్ల నడుమ
 4. అడిగినది కొంతే అయినా
 5. అడుగడుగున రక్త బింధువులే
 6. అడుగుడి మీకు ఇవ్వబడును
 7. అత్యున్నత సింహాసనముపై
 8. అత్యున్నత సింహాసనముపై (యేసన్న)
 9. అత్యున్నతమైనది యేసు నామం
 10. అదిగదిగో అల్లదిగో
 11. అదిగో నా నావ
 12. అద్వితీయ సత్య దేవా
 13. అద్వితీయ సత్య దేవుడు
 14. అదే అదే ఆ రోజు
 15. అన్యజనులేల
 16. అన్ని కాలంబుల
 17. అన్ని నామముల కన్న
 18. అన్ని నామముల కన్న ఘనమైన
 19. అన్ని వేళల ఆరాధన
 20. అన్ని వేళల వినువాడు
 21. అన్నిటి కన్నా ప్రార్థనే మిన్న
 22. అన్ని సాధ్యమే – యేసులో
 23. అన్నీ సాధ్యమే యేసుకు
 24. అనుదినము ప్రభుని
 25. అనుదినం ఆ ప్రభుని వరమే
 26. అపరాధిని యేసయ్యా
 27. అప్పగింపబడిన రాత్రి
 28. అబ్రాహాము ఇస్సాకు యాకోబునకు
 29. అమ్మ కన్న మిన్న
 30. అమ్మ కోసం
 31. అమ్మల్లారా ఓ అక్కల్లారా
 32. అమ్మా అని నిన్ను పిలువనా
 33. అమూల్య రక్తము ద్వారా
 34. అమూల్య రక్తం
 35. అమూల్యమైన ఆణిముత్యమా
 36. అయ్యా నా కోసం కల్వరిలో
 37. అర్పించుచుంటిని యేసయ్యా
 38. అరుణ కాంతి కిరణమై
 39. అల్ఫా ఒమేగయైన
 40. అవధులే లేనిది
 41. అసాధ్యమైనది లేనే లేదు
 42. అంకితం ప్రభూ నా జీవితం
 43. అంజలి ఘటియింతు
 44. అంత్య దినములయందు
 45. అంతా నా మేలుకే
 46. అంతే లేని నీ ప్రేమ ధార
 47. అందమైన మధురమైన
 48. అందమైన క్షణము
 49. అందరికి కావాలి
 50. అందరు నన్ను విడచినా
 51. అందరు మెచ్చిన అందాల
 52. అందాల ఉద్యానవనమా
 53. అందాలతార
 54. అందాల బాలుడు
 55. అందాలు చిందే
 56. అంధకార చెరసాలలో
 57. అంబరానికి అంటేలా
 58. అంబరానికి అంటేలా (యేసయ్య పుట్టాడని)
 59. అంబరాన్ని దాటే
 60. ఆ దరి చేరే దారే కనరాదు
 61. ఆ నింగిలో వెలిగింది ఒక తార
 62. ఆ భోజన పంక్తిలో
 63. ఆ రాజే నా రాజు
 64. ఆకర్షించే ప్రియుడా
 65. ఆకశాన తార ఒకటి
 66. ఆకాశ పక్షులను చూడండి
 67. ఆకాశ మహాకాశంబులు
 68. ఆకాశ వాసులారా
 69. ఆకాశమందు నీవుండగా
 70. ఆకాశమందున్న ఆసీనుడా
 71. ఆకాశమా ఆలకించుమా
 72. ఆకాశమే పట్టనోడు
 73. ఆకాశం అమృత జల్లులు
 74. ఆకాశంబున్ దూతలు
 75. ఆగక సాగుమా
 76. ఆగని పరుగులో
 77. ఆడెదన్ పాడెదన్
 78. ఆత్మ దీపమును
 79. ఆత్మ వర్షము మాపై
 80. ఆత్మ వర్షమును
 81. ఆత్మ విషయమై
 82. ఆత్మీయ గానాలతో
 83. ఆదియంతము లేనివాడా
 84. ఆధారం నాకు ఆధారం
 85. ఆధారం నీవేనయ్యా
 86. ఆధారం నీవేనయ్యా (డి జి ఎస్)
 87. ఆధారం నీవేనయ్యా (మెడ్లీ)
 88. ఆనంద తైలాభిషేకము
 89. ఆనంద యాత్ర
 90. ఆనందం నీలోనే
 91. ఆనందమానందమే
 92. ఆనందము ప్రభు నాకొసగెను
 93. ఆనందముగా యెహోవా నీ
 94. ఆనందమే పరమానందమే
 95. ఆనందింతు నీలో దేవా
 96. ఆనందింతుము
 97. ఆపత్కాలమున
 98. ఆయనే నా సంగీతము
 99. ఆరని ప్రేమ ఇది
 100. ఆరంభమయ్యింది రెస్టోరేషన్
 101. ఆరాధన అధిక స్తోత్రము
 102. ఆరాధన అందుకో
 103. ఆరాధన ఆరాధన
 104. ఆరాధన ఆరాధన (చెల్లించెదము)
 105. ఆరాధన నీకే
 106. ఆరాధన యేసు నీకే
 107. ఆరాధన స్తుతి ఆరాధన
 108. ఆరాధనకు యోగ్యుడా
 109. ఆరాధనా ఆరాధనా – ఆత్మతో
 110. ఆరాధనా నీకే ఆరాధనా
 111. ఆరాధించెద నిను మది పొగడెద
 112. ఆరాధించెదను నిన్ను
 113. ఆరాధించెదము ఆత్మతో
 114. ఆరాధించెదము యేసయ్య నామమును
 115. ఆరాధించెదం
 116. ఆరిపోయే దీపంలా
 117. ఆలకించు దేవా
 118. ఆలకించుమో దేవా
 119. ఆలయంలో ప్రవేశించండి
 120. ఆలోచనలో గొప్పవాడా
 121. ఆవేదన నేనొందను
 122. ఆవో ఖుషీ సే
 123. ఆశ తీర నా యేసు స్వామిని
 124. ఆశతో నీ కొరకు
 125. ఆశపడకు ఈ లోకం కోసం
 126. ఆశ్చర్య కార్యముల్ చేయును యేసు
 127. ఆశ్చర్యకరుడా ఆలోచనకర్త
 128. ఆశ్చర్యాకరుడా (యేసన్న)
 129. ఆశ్చర్యకరుడు ఆలోచనకర్త
 130. ఆశ్చర్యకరుడు (రోజంతా)
 131. ఆశ్చర్యమైన ప్రేమ
 132. ఆశ్రయదుర్గమా నా యేసయ్యా
 133. ఆశ్రయమా ఆధారమా
 134. ఆశ్రయుడా నా అభిశక్తుడా
 135. ఆశీర్వాదం
 136. ఆశీర్వాదంబుల్ మా మీద
 137. ఆహా ఆనందమే
 138. ఆహా ఆనందమే (సీయోను)
 139. ఆహా మహాత్మ
 140. ఆహా యేమానందం
 141. ఆహా హల్లెలూయా
 142. ఇకనైన కానీ
 143. ఇద్దరొక్కటిగ మారేటి
 144. ఇది కోతకు సమయం
 145. ఇది దేవుని నిర్ణయము
 146. ఇది శుభోదయం
 147. ఇదిగో దేవా ఈ హృదయం
 148. ఇదిగో దేవా నా జీవితం
 149. ఇదిగో దేవుని గొర్రెపిల్లా
 150. ఇదియే సమయంబు రండి
 151. ఇదియేనయ్య మా ప్రార్థన
 152. ఇదే నా కోరిక
 153. ఇదే నా హృదయ వాంఛన
 154. ఇదేనా న్యాయమిదియేనా
 155. ఇన్నాళ్లు తోడుగా
 156. ఇన్నేళ్లు ఇలలో
 157. ఇబాదత్ కరో
 158. ఇమ్మానుయేలు దేవుడా
 159. ఇమ్మానుయేలు రక్తము
 160. ఇయ్యాల ఇంట్ల రేపు మంట్ల
 161. ఇరువది నలుగురు పెద్దలతో
 162. ఇశ్రాయేలు దేవా
 163. ఇశ్రాయేలు రాజువే
 164. ఇశ్రాయేలు సైన్యములకు
 165. ఇసుక మీద ఇల్లు కట్టకు
 166. ఇహమందున ఆ పరమందు
 167. ఇహలోక పాపి కొరకు
 168. ఇళ్లలోన పండుగంట
 169. ఇంటి మీద నున్న
 170. ఇంత కాలం
 171. ఇంత వరకు కాపాడినావు
 172. ఇంతలోనే కనబడి
 173. ఈ ఉదయం శుభ ఉదయం
 174. ఈ జీవితం విలువైనది
 175. ఈ తరం యువతరం
 176. ఈ దినమెంతో
 177. ఈ దినం
 178. ఈ దినం సదా
 179. ఈ మరణము కాదు
 180. ఈలాటిదా యేసు ప్రేమ
 181. ఈ లోక యాత్రాలో
 182. ఈ లోకంలో జీవించెదను
 183. ఈ సాయంకాలమున
 184. ఈ స్తుతి నీకే
 185. ఉతక మీద తలుపు
 186. ఉత్సాహ గానము చేసెదము
 187. ఉదయకాలము మధ్యాహ్నము
 188. ఉదయమాయె హృదయమా
 189. ఉదయించినాడు
 190. ఉదయించె దివ్య రక్షకుడు
 191. ఉన్నత స్థలములలో
 192. ఉన్నపాటున వచ్చుచున్నాను
 193. ఉన్నాడు దేవుడు నాకు తోడు
 194. ఉపవాసంతో ప్రార్ధనలో
 195. ఉల్లాస జీవితం
 196. ఊరుకో నా ప్రాణమా
 197. ఊహకు అందని కార్యముల్
 198. ఊహలు నాదు ఊటలు
 199. ఊహించలేనయ్యా వివరించలేనయ్యా
 200. ఊహించలేని కార్యములు
 201. ఊహించలేని మేలులతో నింపిన
 202. ఎక్కడెక్కడో పుట్టి
 203. ఎక్కడో మనసు వెళ్ళిపోయింది
 204. ఎట్టి వాడో యేసు
 205. ఎటు చూచినా
 206. ఎడబాయని నీ కృప
 207. ఎడబాయని నీదు కృప
 208. ఎనలేని ప్రేమ
 209. ఎనలేని ప్రేమ (ఊహించగలనా)
 210. ఎన్ని తరములు స్తుతియించినా
 211. ఎన్ని తలచినా
 212. ఎన్ని మార్లు
 213. ఎన్నిక లేని నాపై
 214. ఎన్నో ఎన్నో మేలులు చేసావయ్యా
 215. ఎప్పుడో ఎక్కడో జన్మించిన
 216. ఎరుగనయ్యా నిన్నెప్పుడు
 217. ఎల్లప్పుడును ప్రభువునందు
 218. ఎల్లలు లేనిది
 219. ఎల్లవేళలందు
 220. ఎలా మరువగలనయ్యా
 221. ఎలోహిం ఎలోహిం
 222. ఎవరి కోసమో ఈ ప్రాణ త్యాగము
 223. ఎవరికి ఎవరు
 224. ఎవరితో నీ జీవితం
 225. ఎవరు ఉన్నా లేకున్నా
 226. ఎవరు చూపించలేని
 227. ఎవరు నన్ను చేయి విడచినన్‌
 228. ఎవరున్నారయ్యా
 229. ఎవరున్నారు నాకిలలో
 230. ఎవరూ లేక ఒంటరినై
 231. ఎవరూ సమీపించలేని
 232. ఎవరో తెలుసా యేసయ్యా
 233. ఎండిన ఎడారి బ్రతుకులో
 234. ఎంత అధ్బుతమైన కృప
 235. ఎంత కృపామయుడవు
 236. ఎంత చెప్పిన వాక్యమినక పోతివి
 237. ఎంత జాలి యేసువా
 238. ఎంత దూరమైనా
 239. ఎంత పాపినైనను
 240. ఎంత పెద్ద పోరాటమో
 241. ఎంత ప్రేమ యేసయ్యా
 242. ఎంత ప్రేమో నాపై
 243. ఎంత మధురము
 244. ఎంత మంచి కాపరి
 245. ఎంత మంచి దేవుడవయ్యా
 246. ఎంత మంచి దేవుడవేసయ్యా
 247. ఎంతటి వాడను నేను
 248. ఎంతెంత భారమాయె ఆ సిలువ
 249. ఎంతో భాగ్యంబు
 250. ఎంతో మధురం
 251. ఎంతో వింత
 252. ఎంతో సుందరుడమ్మ తాను
 253. ఎందరో ఎందరు ఎందరో
 254. ఎందుకో ఈ ప్రేమ
 255. ఎందుకో దేవా ఇంతటి ప్రేమా
 256. ఎందుకో నన్నింతగా నీవు
 257. ఎందుకో నన్ను నీవు
 258. ఏ గుంపులో నున్నావో
 259. ఏ తెగులు నీ గుడారము
 260. ఏ నామములో
 261. ఏ పాపమెరుగని
 262. ఏ బాధ లేదు ఏ కష్టం లేదు
 263. ఏ యోగ్యతా లేని నన్ను
 264. ఏ రీతి నీ ఋణం
 265. ఏ రీతి స్తుతియింతును
 266. ఏ రీతి స్తుతియింతునో
 267. ఏ వైపు చూసినా
 268. ఏ సమయమందైనా
 269. ఏగెదను నే చేరెదను
 270. ఏడానుంటివిరా
 271. ఏడుస్తున్నాడేమో యేసయ్య
 272. ఏపాటి దాననయా
 273. ఏమని నే పాడెదన్
 274. ఏమని పాడను
 275. ఏమి ఉన్నా లేకున్నా
 276. ఏమివ్వగలనయ్య నా యేసయ్యా
 277. ఏముంది నాలోనా
 278. ఏం చేసానయ్యా నీకోసం
 279. ఒక దివ్యమైన సంగతితో
 280. ఒక వరమడిగితిని యేసయ్యా
 281. ఒక క్షణమైన
 282. ఒక క్షణమైనా నిన్ను
 283. ఒకని తల్లి ఆదరించునట్లు
 284. ఒకసారి నీ స్వరము
 285. ఒక్కడే యేసు ఒక్కడే
 286. ఒకే ఒక మార్గము
 287. ఒంటరితనములో తోడువై
 288. ఒంటరివి కావు
 289. ఓ ఇశ్రాయేలు
 290. ఓ క్రీస్తు సంఘమా
 291. ఓ క్రైస్తవ యువకా
 292. ఓ దేవా దయ చూపుమయ్యా
 293. ఓ నావికా
 294. ఓ ప్రభువా ఓ ప్రభువా
 295. ఓ ప్రార్ధనా సుప్రార్ధనా
 296. ఓ మానవా
 297. ఓ మానవా నీ పాపం
 298. ఓ యాత్రికుడా
 299. ఓ యేసు నీ ప్రేమ
 300. ఓ సద్భాక్తులారా
 301. ఓ సంఘమా సర్వాంగమా
 302. ఓడిపోనివ్వడు
 303. ఓరన్న  ఓరన్న
 304. కట్టెలపై నీ శరీరం
 305. కదలకుందువు
 306. కనలేని కనులేలనయ్యా
 307. కనలేను ప్రభుకేల
 308. కన్న తల్లి చేర్చునట్లు
 309. కని విని ఎరుగని కరుణకు
 310. కనుచూపు మేరలోన
 311. కనురెప్ప పాటైన
 312. కనులున్నా కానలేని
 313. కన్నుల నిండుగ
 314. కన్నులతో చూసే ఈ లోకం
 315. కన్నులనెత్తి పైరుల చూడు
 316. కన్నీటి లోయలలో
 317. కన్నీరే మనిషిని బాధిస్తుంది
 318. కన్నీరేలమ్మా
 319. కన్నీళ్లతో పగిలిన గుండెతో
 320. కన్నులుండి చూడలేవ
 321. కమనీయమైన
 322. కమ్మని బహుకమ్మని
 323. కర్తా మమ్మును
 324. కరుణ చూపించుమా
 325. కరుణించవా నా యేసువా
 326. కరుణించి తిరిగి సమకూర్చు
 327. కరుణించుము మము పరమ పితా
 328. కలనైనా ఇలనైనా
 329. కలములతో రాయగలమా
 330. కలలా ఉన్నది
 331. కలలాంటి బ్రతుకు నాది
 332. కలవంటిది నీ జీవితము
 333. కల్వరి గిరిపై సిలువ
 334. కల్వరి ప్రేమను
 335. కల్వరి సిలువలో యేసయ్య
 336. కల్వరిగిరిలోన సిల్వలో
 337. కల్వరిలోన చేసిన యాగం
 338. కలుగును గాక దేవునికి మహిమ
 339. కలువరి గిరి నుండి
 340. కలువరి గిరి సిలువలో
 341. కలువరి సిలువ
 342. కలువరిగిరిలో సిలువధారియై
 343. కల్లుండి చూడలేని
 344. కల్యాణం కమనీయం
 345. కవులకైనా సాధ్యమా
 346. కష్ట నష్టాలైనా
 347. కళ్ళల్లో కన్నీరెందుకు
 348. కంట నీరేల
 349. కంటి పాపను
 350. కానరావే అలనాటి కన్నీటి
 351. కానెన్నడు నేను అనాథను
 352. కాపాడే దేవుడు యేసయ్యా
 353. కాలం సమయం నాదేనంటూ
 354. కాలాలు మారిన గాని
 355. కావలివాడా ఓ కావలివాడా
 356. కావలెనా యేసయ్య బహుమానము
 357. క్రిస్మస్ అంటేనే
 358. క్రిస్మస్ ఆనందం
 359. క్రిస్మస్ ఆనందం వచ్చెను
 360. క్రిస్మస్ కాలం
 361. క్రిస్మస్ పండుగ
 362. క్రిస్మస్ మెడ్లి – 1
 363. క్రిస్మస్ మెడ్లి – 2
 364. క్రిస్మస్ వచ్చిందయ్యా
 365. క్రిస్మస్ శుభదినం
 366. కీర్తి హల్లెలూయా
 367. కీర్తింతు నీ నామమున్
 368. కీర్తింతును నీ నామము
 369. క్రీస్తు పుట్టెను
 370. క్రీస్తులో జీవించు నాకు
 371. క్రీస్తే సర్వాధికారి
 372. క్రీస్తేసు ప్రభువు
 373. క్రీస్తేసు పుట్టెను
 374. కుతూహలం ఆర్భాటమే
 375. కుమ్మరి ఓ కుమ్మరి
 376. కుమ్మరి చేతిలో
 377. కూర్చుందును నీ సన్నిధిలో
 378. కృతజ్ఞతతో స్తుతి పాడెద
 379. కృతజ్ఞతన్ తలవంచి
 380. కృప కనికరముల
 381. కృప కృప నా యేసు కృపా
 382. కృప కృప నీ కృప
 383. కృప వెంబడి కృపతో
 384. కృపగల దేవా
 385. కృపలను తలంచుచు
 386. కృపా సత్య సంపూర్ణుడా
 387. కృపా క్షేమము
 388. కృపామయుడా
 389. కృంగిన వేళలో
 390. క్రైస్తవ జీవితం
 391. క్రైస్తవమొక మతము కాదిది
 392. క్రైస్తవుడా సైనికుడా
 393. కొడవలిని చేత పట్టి
 394. కొనియాడ తరమే నిన్ను
 395. క్రొత్త యేడు మొదలు బెట్టెను
 396. కొండ కోన లోయలోతుల్లో
 397. కొండల తట్టు
 398. కొండల తట్టు నా కన్నులు
 399. కొండలతో చెప్పుము
 400. కొండలలో కోనలలో
 401. కొంత యెడము నీవైనా
 402. కొంతసేపు కనబడి
 403. కోటి కాంతుల వెలుగులతో
 404. ఖామోష్ రాతో కి
 405. గడచిన కాలము
 406. గడిచిన కాలమంతా
 407. గత కాలమంత
 408. గమ్యం చేరాలని
 409. గలిలయ తీరాన
 410. గాడాంధకారపు లోయలో
 411. గాఢాంధకారములో నే నడచిన
 412. గాయపడిన నీ చేయి
 413. గాయాములన్ గాయములన్
 414. గాలి సముద్రపు అలలకు
 415. గాలించి చూడరా
 416. గిర గిర తిరిగి
 417. గీతం గీతం
 418. గుణవతి అయిన భార్య
 419. గుర్తుండిపోయే ఈ క్షణాలలో
 420. గుండె బరువెక్కిపోతున్నది
 421. గూడు లేని గువ్వనై
 422. గూడు లేని గువ్వలా
 423. గూడు విడచి వెళ్లిన నాడే
 424. గొప్ప దేవుడవని
 425. గొప్పవాడు క్రీస్తు యేసు
 426. గొర్రెపిల్ల జీవ గ్రంథమందు
 427. గొర్రెపిల్ల రక్తములో
 428. గొర్రెపిల్ల వివాహోత్సవ
 429. గొంతు ఎత్తి చాటెదాను
 430. ఘనమైన నా యేసయ్యా
 431. ఘనమైన వేడుక
 432. ఘనమైనవి నీ కార్యములు
 433. చక్కనైన దారి నీవే
 434. చాచిన చేతులు నీవే
 435. చాటించుడి మనుష్యజాతి
 436. చలి రాతిరి ఎదురు చూసే
 437. చాలా గొప్పోడు
 438. చాలునయ్య నీ కృప
 439. చాలునయ్యా చాలునయ్యా
 440. చాహే తుమ్ కో
 441. చిట్టి పొట్టి పాపను నేను
 442. చిత్ర చిత్రాల వాడే
 443. చిన్న గొర్రెపిల్లను నేను
 444. చిన్న చిన్న గొఱ్ఱెపిల్లను
 445. చిన్నారి బాలగా
 446. చిన్ని చిన్ని చేతులతో
 447. చిన్ని మనసుతో నిన్ను
 448. చిరకాల స్నేహితుడా
 449. చిరు దివ్వెల వెలుగులతో
 450. చిరుగాలి వీచినా
 451. చింత లేదిక
 452. చింతెందుకు నీకు దిగులెందుకు
 453. చిందింది రక్తం
 454. చీకటి లోయలో
 455. చీకటినే తొలగించినది
 456. చీకటిలో కాంతివి
 457. చీకటులే నన్ను
 458. చుక్క పుట్టింది
 459. చుక్క పుట్టింది – 2
 460. చూచితి నీ మోముపై
 461. చూచితివే నా కన్నీటిని
 462. చూచుచున్న దేవుడవయ్యా
 463. చూచుచున్న దేవుడవు
 464. చూచుచున్నాము నీ వైపు
 465. చూడరే సిలువను
 466. చూడాలని ఉన్నది
 467. చూపుల వలన కలిగేది
 468. చెట్టు చూస్తే పచ్చగుంది
 469. చెప్పనా చెప్పనా
 470. చెప్పలేను బాబోయ్
 471. చెవులు ఉన్నాయా
 472. చేయి పట్టుకో
 473. జగతికి వెలుగును తెచ్చెనులే
 474. జగములనేలే శ్రీ యేసా
 475. జన్మించినాడురా రాజు
 476. జన్మించె జన్మించె
 477. జన్మించె జన్మించె యేసయ్యా
 478. జన్మించెను ఒక తార
 479. జయ జయ యేసు
 480. జయమిచ్చిన దేవునికి
 481. జయం జయం
 482. జయం జయం మన యేసుకే
 483. జయించువారిని
 484. జాగ్రత్త, భక్తులారా
 485. జాగోరే జాగోరే
 486. జాలిగల దైవమా యేసయ్యా
 487. జీవ నాధ ముక్తి దాత
 488. జీవన తొలి సంధ్య
 489. జీవనదిని నా హృదయములో
 490. జీవమా యేసయ్యా
 491. జీవము గల దేవుని సంఘం
 492. జీవాధిపతివి నీవే
 493. జీవితమంటే మాటలు కాదు
 494. జీవితమంతా నీ ప్రేమ
 495. జీవితంలో నీలా ఉండాలని
 496. జీవితంలో నేర్చుకున్నాను
 497. జీవితాంతము నే నీతో
 498. జీవితాంతము వరకు నీకే
 499. జీవించుచున్నావన్న
 500. జీవింతు నేను
 501. జుంటి తేనె ధారల కన్నా
 502. జుంటె తేనె కన్నా
 503. జై జై జై యేసయ్యా
 504. జ్యోతిర్మయుడా
 505. తన రక్తంతో కడిగి
 506. తనువు నా దిదిగో
 507. తప్పిపోయిన కుమారుడనయ్యా
 508. తప్పిపోయిన గొర్రె
 509. తరచి తరచి
 510. తరతరాలలో యుగయుగాలలో
 511. తరములు మారుచున్నవి
 512. తరాలు మారినా
 513. తరాలు మారినా యుగాలు మారినా
 514. తలవంచకు నేస్తమా
 515. తల్లి తన బిడ్డను
 516. తల్లిలా లాలించును
 517. తండ్రి ఇంట్లో ఎల్లప్పుడూ
 518. తండ్రి నా యేసయ్యా
 519. తండ్రీ దేవా
 520. తంబుర సితార నాదముతో
 521. తార వెలిసింది
 522. తారా వెలిసెను ఈ వేళ
 523. త్యాగమెంత చేసావు దేవా
 524. త్రాహిమాం క్రీస్తు నాథ
 525. త్రిత్వైకమా
 526. తీయని స్వరాలతో
 527. తుప్పు పట్టి పోవుటకంటే
 528. తూరుపు దిక్కున చుక్క బుట్టె
 529. తూర్పు దిక్కు చుక్క బుట్టె
 530. తెల్లారింది వేళ
 531. తెలియదా? నీకు తెలియదా?
 532. తేనెకన్న తీయనైనది
 533. తొలకరి వాన
 534. తోడు లేరని కుమిలిపోకు
 535. దయాళుడా నీ కృప
 536. దవలవర్ణుడా
 537. దారి తప్పి పోతున్నావా
 538. దావీదు తనయా హోసన్నా
 539. దావీదు వలె నాట్యమాడి
 540. దావీదు వంశంలో
 541. ద్రాక్షావల్లివి నీవైతే
 542. దిక్కులన్ని నీవేలే
 543. దిక్కులెన్ని తిరిగినా
 544. దినదినము విజయము
 545. దినదినంబు యేసుకు
 546. దినమెల్ల నే పాడినా
 547. దివ్య తార
 548. దివి నుండి భువికి
 549. దివిటీలు మండాలి
 550. దివినేలు స్తోత్రార్హుడా
 551. దుర్దినములు రాకముందే
 552. దుష్టుల ఆలోచన
 553. దూత పాట పాడుడి
 554. దేవ దాసపాలక
 555. దేవ సంస్తుతి చేయవే
 556. దేవర నీ దీవెనలు
 557. దేవా ఇలలోన నీవు
 558. దేవా ఈ జీవితం
 559. దేవా నా జీవితమిదిగో
 560. దేవా నా దేవా
 561. దేవా నా దేవా నీవే నా కాపరి
 562. దేవా నా మొర ఆలకించుమా
 563. దేవా నా మొరాలకించితివి
 564. దేవా నా హృదయముతో
 565. దేవా నీ ఆత్మను
 566. దేవా నీ గొప్పకార్యములన్
 567. దేవా నీ తలంపులు
 568. దేవా నీ నామం
 569. దేవా నీ నామం (క్రిపల్ మోహన్)
 570. దేవా నీ సాక్షిగా
 571. దేవా పరలోక దుతాలి
 572. దేవా పాపిని
 573. దేవా మహోన్నతుడా
 574. దేవా మా కుటుంబము
 575. దేవా యెహోవా
 576. దేవా యెహోవా సీయోనులో
 577. దేవాది దేవుడు
 578. దేవుడు దేహమును
 579. దేవుడు నీకు తెలుసు
 580. దేవుడు మనకు ఎల్లప్పుడు
 581. దేవుడు లోకమును
 582. దేవుడే ఇల చేరేటందుకు
 583. దేవుడే నాకాశ్రయంబు
 584. దేవుడొక నగరము
 585. దేవుని గొప్ప మహిమను
 586. దేవుని ప్రేమ ఇదిగో
 587. దేవుని యందు భక్తి
 588. దేవుని వారసులం
 589. దేవుని సన్నిధిలో
 590. దేవుని సముఖ జీవ కవిలెలో
 591. దేవుని స్తుతియించి ఆరాధింతుము
 592. దేవుని స్తుతియించుడి
 593. దేవుని స్తుతించ రండి
 594. దేవునికి భయపడవా
 595. దేవునికి స్తోత్రము గానము
 596. దేవునికే మహిమ
 597. దేవునియందు నిరీక్షణ నుంచి
 598. దేహం పాతది
 599. దైవ కుటుంబం
 600. దొరకును సమస్తము
 601. దోషివా ప్రభూ
 602. ధన్యము ఎంతో ధన్యము
 603. ధ్యానించుచుంటిమి
 604. నజరేయుడా నా యేసయ్య
 605. నడవాలని యేసు
 606. నడిపిస్తాడు నా దేవుడు
 607. నడిపించు నా నావా
 608. నన్నాకర్షించిన నీ స్నేహ బంధం
 609. నను చేరిన నీ ప్రేమ
 610. నను విడువక ఎడబాయక
 611. నన్ను కాదనవని
 612. నన్ను కావగ వచ్చిన
 613. నన్ను గన్నయ్య రావె
 614. నన్ను దిద్దుము చిన్న ప్రాయము
 615. నన్ను నీవలె నిర్మించినను
 616. నన్ను పిలచిన దేవా
 617. నన్ను బ్రతికించుటకు
 618. నన్నెంతగా ప్రేమించితివో
 619. నన్నెంతగానో ప్రేమించిన ప్రభువా
 620. నన్నెంతగానో ప్రేమించెను
 621. నమ్మకమైన దేవుడవైన
 622. నమ్మకమైన నా ప్రభు
 623. నమ్మకమైన నా స్నేహితుడు
 624. నమ్మకు ఇలలో
 625. నమ్మకురా నమ్మకురా
 626. నమ్మదగిన దేవుడవు
 627. నమ్మదగిన దేవుడా
 628. నమ్ముకో యేసయ్యను
 629. నలుగకుండ గోధుమలు
 630. నశియించు ఆత్మలెన్నియో
 631. నశియించెడి లోకంలో
 632. నా ఆశల పల్లకి
 633. నా ఊహకందని ప్రేమతో
 634. నా కనుచూపు మేర
 635. నా కనుల వెంబడి
 636. నా కన్నుల కన్నీరు
 637. నా కన్నులెత్తి వేచియుందును
 638. నా కలవరములన్ని
 639. నా కృప నీకు చాలని
 640. నా కొరకు బలియైన
 641. నా కొరకై అన్నియు చేసెను
 642. నా కోసమా
 643. నా గీతారాధనలో
 644. నా గుండె చప్పుడు చేస్తుంది
 645. నా చిన్ని దోనెలో
 646. నా చిన్ని హృదయమందు
 647. నా చిన్ని హృదయము
 648. నా చిన్ని హృదయంలో
 649. నా జీవం నా సర్వం
 650. నా జీవం నీ కృపలో
 651. నా జీవిత భాగస్వామి
 652. నా జీవిత భాగస్వామివి
 653. నా జీవిత యాత్రలో
 654. నా జీవిత వ్యధలందు
 655. నా జీవితకాలమంత
 656. నా జీవితం ప్రభు నీకంకితం
 657. నా జీవితాంతము
 658. నా తనువు నా మనసు
 659. నా తల్లి నను మరచినా
 660. నా తండ్రి
 661. నా దీపము యేసయ్యా
 662. నా దేహమును
 663. నా దేవ ప్రభువా
 664. నా దేవా నీకే వందనం
 665. నా దేవుని కృపవలన
 666. నా దేవుని గుడారములో
 667. నా దేవుణ్ణి నేను ప్రేమిస్తున్నా
 668. నా నాథుడా
 669. నా నాన్న యింటికి
 670. నా నీతి నీవే
 671. నా నోటన్ క్రొత్త పాట
 672. నా పేరే తెలియని ప్రజలు
 673. నా ప్రాణ ప్రియుడా నా యేసయ్యా
 674. నా ప్రాణప్రియుడా నా యేసురాజా
 675. నా ప్రాణప్రియుడా యేసురాజా
 676. నా ప్రాణమా ఏలనే
 677. నా ప్రాణమా దిగులెందుకు
 678. నా ప్రాణమా నా సర్వమా
 679. నా ప్రాణమా నాలో నీవు
 680. నా ప్రాణమా నీకే వందనం
 681. నా ప్రాణమా యెహోవాను
 682. నా ప్రాణమా సన్నుతించుమా
 683. నా ప్రాణమా సన్నుతించుమా (యెహోవా)
 684. నా ప్రాణమైన యేసు
 685. నా ప్రాణమైన యేసు (ఆరాధన)
 686. నా ప్రాణానికి ప్రాణం
 687. నా ప్రియ దేశం
 688. నా ప్రియ యేసు రా
 689. నా ప్రియమైన యేసు ప్రభు
 690. నా ప్రియుడు యేసు
 691. నా బలమంతా నీవేనయ్యా
 692. నా బ్రతుకు దినములు
 693. నా మట్టుకైతే
 694. నా మనో నేత్రము తెరచి
 695. నా యెడల నీకున్న
 696. నా యేసయ్య ప్రేమ
 697. నా యేసయ్యా నా రక్షకా
 698. నా యేసయ్యా నా స్తుతియాగము
 699. నా యేసు ప్రభువా
 700. నా యేసు రాజ్యము
 701. నా యేసు రాజా
 702. నా యేసు రాజు
 703. నా యేసూ నీ పాదాల చెంతా
 704. నా వేదనలో నా బాధలో
 705. నా సమస్తము
 706. నా సర్వం నా కోట
 707. నా సంకట దుఃఖములెల్ల
 708. నా స్తుతి పాత్రుడా
 709. నా స్తుతుల పైన
 710. నా స్నేహితుడా
 711. నా హృదయములో నీ మాటలే
 712. నా హృదయాన కొలువైన
 713. నాకు చాలిన దేవుడ నీవు
 714. నాకు జీవమై ఉన్న
 715. నాకు నీ కృప చాలును
 716. నాకు బలము ఉన్నంత వరకు
 717. నాకున్న చిన్ని ఆశ
 718. నాకున్న బలము సరిపోదయ్యా
 719. నాకున్నది నీవేనని
 720. నాకెన్నో మేలులు చేసితివే
 721. నాకై చీల్చబడ్డ
 722. నాకై నా యేసు కట్టెను
 723. నాతో నీవు మాటాడినచో
 724. నాతో నీవు మాట్లాడినచో
 725. నాతో మాట్లాడు ప్రభువా
 726. నాదంటూ లోకాన
 727. నాదు జీవమాయెనే
 728. నాదు జీవితము
 729. నావన్ని యంగీకరించుమీ దేవా
 730. నాలాంటి చిన్నలంటే
 731. నాలో ఉన్న ఆనందం
 732. నాలో ఉన్న ఆశలన్నియు
 733. నాలో ఉండి నను నడిపించేటి
 734. నాలోని ఆశ నాలోని కోరిక
 735. న్యాయాధిపతి అయిన దేవుడు
 736. నిజముగా మొర పెట్టిన
 737. నిజమైన ద్రాక్షావల్లి
 738. నిత్య జీవపు రాజ్యములో
 739. నిత్య ప్రేమతో
 740. నిత్యం నిలిచేది నీ ప్రేమే
 741. నిత్యము స్తుతించినా
 742. నిన్నంత దేవరు
 743. నిను గాక మరి దేనిని
 744. నిను చూసే కన్నులు
 745. నిను చేరగ నా మది
 746. నిను పాడాలని
 747. నిను పోలిన వారెవరూ
 748. నిను స్తుతించినా చాలు
 749. నిను స్తుతియించే కారణం
 750. నిన్ను కాపాడు దేవుడు
 751. నిన్ను కాపాడువాడు కునుకడు
 752. నిన్ను చూడగ వచ్చినాడురా
 753. నిన్ను తలచి
 754. నిన్ను వెంబడించెద
 755. నిన్నే నిన్నే నమ్ముకున్నానయ్య
 756. నిన్నే నిన్నే నే కొలుతునయ్యా
 757. నిన్నే ప్రేమింతును
 758. నిబంధనా జనులం
 759. నిబ్బరముతో నా యేసుకే
 760. నిబ్బరం కలిగి
 761. నిరతము స్తుతియించుము
 762. నిరంతరం నీతోనే
 763. నిరంతరమైన నీ కృపలో
 764. నింగిలో దేవుడు
 765. నీ అరచేతిలో చెక్కుకుంటివి
 766. నీ కంటిపాపనూ
 767. నీ కార్యములు
 768. నీ కృప ఆకాశము కన్నా
 769. నీ కృప చాలునయా
 770. నీ కృప చాలును
 771. నీ కృప నాకు చాలును
 772. నీ కృప నిత్యముండును
 773. నీ కృప లేని క్షణము
 774. నీ కృప లేనిచో
 775. నీ కృపను గూర్చి 
 776. నీ కొరకు నా ప్రాణం
 777. నీ చరణములే నమ్మితి
 778. నీ చల్లని నీడలో
 779. నీ చల్లనైన నీడలో
 780. నీ చిత్తమునే
 781. నీ చేతి కార్యములు
 782. నీ చేతిలో రొట్టెను నేనయ్య
 783. నీ చేతితో నన్ను పట్టుకో
 784. నీ జల్దరు వృక్షపు
 785. నీ జ్ఞాపకం అనేకులను
 786. నీ జీవితములో
 787. నీ జీవితం నీటీ బుడగా
 788. నీ జీవితం విలువైనది
 789. నీ జీవితం క్షణ భంగురం
 790. నీ జీవితం క్షణ భంగురం
 791. నీ దయలో నీ కృపలో
 792. నీ దయలో నేనున్న
 793. నీ దీర్ఘశాంతమే
 794. నీ ధనము నీ ఘనము
 795. నీ నామమే ఎద
 796. నీ నామం అతి మధురం
 797. నీ నామం నా గానం
 798. నీ నిర్ణయం
 799. నీ నీడలోన
 800. నీ పద సేవయే చాలు
 801. నీ పాద సన్నిధికి
 802. నీ పాదముల్ నే చేరగా
 803. నీ పాదం మ్రొక్కెదన్
 804. నీ పాదాలే నాకు శరణం
 805. నీ పిలుపు
 806. నీ ప్రియ ప్రభుని సేవకై
 807. నీ ప్రేమ ఎంతో
 808. నీ ప్రేమ ఎంతో మధురం
 809. నీ ప్రేమ నాలో మధురమైనది
 810. నీ ప్రేమ నా జీవితాన్ని
 811. నీ ప్రేమ మాధుర్యము
 812. నీ ప్రేమకు సాటి
 813. నీ ప్రేమకు సాటి లేదయా
 814. నీ ప్రేమలో నుండి నన్ను
 815. నీ ప్రేమా నీ కరుణా
 816. నీ ప్రేమే నాకు చాలయ్యా
 817. నీ రక్త ధారలే
 818. నీ రక్తమే నీ రక్తమే
 819. నీ రూపం నాలోన
 820. నీ రూపు చూడ
 821. నీ వాక్యమే నన్ను బ్రతికించెను
 822. నీ వాక్యమే నా పాదాలకు
 823. నీ వాక్యమే శ్రమ కొలిమిలో
 824. నీ సన్నిధియే నా
 825. నీ సన్నిధిలో ఈ ఆరాధనను
 826. నీ సన్నిధిలో నేనున్న
 827. నీ సన్నిధిలో సంతోషము
 828. నీ స్వరము
 829. నీ సాక్ష్యము ఏది
 830. నీ స్నేహము
 831. నీకసాధ్యమైనది ఏదియు లేదు
 832. నీకంటె నమ్మదగిన
 833. నీకు ఎంత చేసినా
 834. నీకు సాటి ఎవరు లేరు
 835. నీకే నా ఆరాధన
 836. నీకే నా ఆరాధనా
 837. నీకే స్తోత్రములు
 838. నీతి న్యాయములు
 839. నీతి సూర్యుడవై
 840. నీతి సూర్యుడా యేసు
 841. నీతిగల యెహోవా స్తుతి
 842. నీతో గడిపే ప్రతి క్షణము
 843. నీతో నా జీవితం
 844. నీతో నుండని బ్రతుకు
 845. నీతో నేను నడువాలని
 846. నీతో సమమెవరు
 847. నీతో స్నేహం చేయాలని
 848. నీతోనే ఉండుటయే
 849. నీతోనే గడిపేయాలని
 850. నీతోనే నే నడవాలని
 851. నీదు ప్రేమ నాలో
 852. నీదు ప్రేమకు హద్దు లేదయా
 853. నీదు విశ్వాస్యత
 854. నీదెంతో కరుణా
 855. నీలి ఆకాశంలో
 856. నీలో జీవించాలని
 857. నీలో సమస్తము సాధ్యమే
 858. నీవు చేసిన ఉపకారములకు
 859. నీవు చేసిన త్యాగాన్ని
 860. నీవు చేసిన మేళ్లకు
 861. నీవు తడితే తలుపు తీయనా
 862. నీవు తప్ప నాకీ లోకంలో
 863. నీవు తోడుండగా
 864. నీవు నా తోడు ఉన్నావయ్యా
 865. నీవు ప్రార్థన చేయునప్పుడు
 866. నీవు లేక క్షణమైనా
 867. నీవు లేని చోటేది
 868. నీవు లేని రోజు
 869. నీవు లేని క్షణమైనా
 870. నీవు లేనిదే నేను లేను ప్రభువా
 871. నీవుంటే నాకు చాలు యేసయ్యా
 872. నీవెన్నాళ్ళు రెండు తలంపులతో
 873. నీవే ఆశ నీవే శ్వాస
 874. నీవే ఆశ్రయదుర్గం
 875. నీవే నన్ను కోరుకున్నావు
 876. నీవే నా దేవుడవు
 877. నీవే నా ప్రాణము
 878. నీవే నా ప్రాణం సర్వం
 879. నీవే నా రక్షణ
 880. నీవే నా సర్వము
 881. నీవే నా సంతోషగానము
 882. నీవే నీవే కావాలి
 883. నీవే నీవే నన్ను పిలిచిన
 884. నీవే నీవే నా తోడున్న
 885. నీవేగా యేసు నీవేగా
 886. నీవేయని నమ్మిక
 887. నువ్వంటే ఇష్టము నా యేసయ్యా
 888. నువ్వు లేని నన్ను ఊహించలేను
 889. నువ్వెవరో యేసు
 890. నూతన పరచుము దేవా
 891. నూతన సంవత్సరములో
 892. నూతన సంవత్సరం
 893. నూతన హృదయము
 894. నూతనమైనది
 895. నెమ్మది లేదా
 896. నే బ్రతికి ఉన్నానంటే
 897. నే యేసుని వెలుగులో
 898. నే యేసుని వెంబడింతునని
 899. నే సాగెద యేసునితో
 900. నే స్తుతించెదను
 901. నేడు ఇక్కడ రేపు ఎక్కడో
 902. నేడు యేసు లేచినాడు
 903. నేడే ప్రియరాగం
 904. నేడో రేపో నా ప్రియుడేసు
 905. నేనంటే నీకు ఎంతిష్టమో
 906. నేనంటే నీకెందుకో
 907. నేను ఓడిపోనయా
 908. నేను కూడా ఉన్నానయ్యా
 909. నేను తగ్గాలి యేసు
 910. నేను పిలిస్తే పరుగున
 911. నేను వెళ్ళే మార్గము
 912. నేనున్నా నేనున్నా
 913. నేనునూ నా ఇంటి వారును
 914. నేనెరుగుదును ఒక స్నేహితుని
 915. నేనెల్లప్పుడు యెహోవా నిను
 916. నేనేమైనా ప్రభువా
 917. నేస్తమా ప్రియ నేస్తమా
 918. నోరారగా చేతును
 919. పదములు చాలని ప్రేమ
 920. పదివేలలో అతిప్రియుడు
 921. పదివేలలో అతిసుందరుడా
 922. పదివేలలో అతిసుందరుడా (ఆరాధింతున్)
 923. పదే పాడనా
 924. పరదేశులమో ప్రియులారా
 925. పరమ జీవము
 926. పరమ తండ్రి
 927. పరమ తండ్రి నీకే స్తోత్రం
 928. పరమ దైవమే
 929. పరలోకము నా దేశము
 930. పరలోకమే నా అంతఃపురం
 931. పరలోకంలో ఉన్న మా యేసు
 932. పరవశించెద నీ వాక్యములో
 933. పరవాసిని నే జగమున
 934. పరిశుద్ధ పరిశుద్ధ
 935. పరిశుద్ధాత్ముడా నీకే వందనం
 936. పరిశుద్ధుడవై
 937. పరిశుద్ధుడా నా యేసయ్యా
 938. పరిశుద్ధుడా పరిశుద్ధుడా
 939. పరిశుద్ధుడా పావనుడా
 940. పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడు
 941. పరుగెత్తెదా పరుగెత్తెదా
 942. పలుకలేని నాకు
 943. పసి బాలుడై
 944. పంపుము దేవా
 945. ప్రకాశించే ఆ దివ్య
 946. ప్రతి రోజు చూడాలని
 947. ప్రభు మొర వినవా
 948. ప్రభు యేసు నా రక్షకా
 949. ప్రభు యేసుని పూజించెదం
 950. ప్రభు యేసుని వదనములో
 951. ప్రభు సన్నిధిలో ఆనందమే
 952. ప్రభు హస్తం నాపై నుంది
 953. ప్రభుని గృహము
 954. ప్రభుని రాకడ
 955. ప్రభువా ఈ ఆనందం
 956. ప్రభువా కాచితివి
 957. ప్రభువా నిను కీర్తించుటకు
 958. ప్రభువా నీ పరిపూర్ణత నుండి
 959. ప్రభువా నీలో జీవించుట
 960. ప్రభువా నీవే నాదు శరణం
 961. ప్రభువా నే నిన్ను నమ్మి
 962. ప్రభువా ప్రభువా
 963. ప్రభువా మాకు నీవిచ్చిన
 964. పాడనా మౌనముగానే
 965. పాడెద దేవా నీ కృపలన్
 966. పాతాళంలో ఆత్మల ఆర్తనాదం
 967. పాపమెరుగని పావనాత్ముని
 968. పాపానికి నాకు ఏ సంబంధం లేదు
 969. పావురమా నీ ప్రేమ
 970. పావురమా సంఘముపై
 971. ప్రాణమా నా ప్రాణమా
 972. ప్రాణేశ్వర
 973. ప్రార్ధన కలిగిన జీవితం
 974. ప్రార్ధన ప్రార్ధన
 975. ప్రార్ధన యేసుని సందర్శన
 976. ప్రార్ధన విన్నావయ్యా
 977. ప్రార్థన వినెడి పావనుడా
 978. ప్రార్థన శక్తి నాకు
 979. ప్రియ యేసు దేహములో
 980. ప్రియ యేసు నాథ
 981. ప్రియ యేసు నిర్మించితివి
 982. ప్రియ యేసు మన కొరకు
 983. ప్రియ యేసు రాజును
 984. ప్రియ సంఘస్థులారా
 985. ప్రియతమ బంధమా
 986. ప్రియమైన యేసయ్యా ప్రేమకే రూపమా
 987. ప్రీతిగల మన యేసు
 988. పుట్టినాడంట యేసునాథుడు
 989. పుట్టె యేసుడు నేడు
 990. పునరుత్థానుడా
 991. పువ్వు విరిసి రాలినా
 992. పువ్వులాంటిది జీవితం
 993. పూజనీయుడేసు ప్రభు
 994. పూరబ్ దిశా మే
 995. పేద నరుని రూపము
 996. ప్రతిగా (యేసు యేసూ)
 997. ప్రేమ యేసయ్య ప్రేమా
 998. ప్రేమ యేసుని ప్రేమ
 999. ప్రేమ లేనివాడు పరలోకానికి
 1000. ప్రేమ శాశ్వత కాలముండును
 1001. ప్రేమగల మా ప్రభువా
 1002. ప్రేమగల యేసయ్యా
 1003. ప్రేమలో పడ్డాను
 1004. ప్రేమా అనే మాయలో
 1005. ప్రేమా పూర్ణుడు
 1006. ప్రేమిస్తా నిన్నే
 1007. ప్రేమించు దేవుడు
 1008. ప్రేమించెద యేసు రాజా
 1009. ప్రేమించెదన్
 1010. ప్రేమింతును నిన్నే
 1011. పైనున్న ఆకాశమందునా
 1012. పైలం కొడుకా
 1013. పొర్లి పొర్లి పారుతుంది
 1014. పొందితిని నేను
 1015. పోరాటం ఆత్మీయ పోరాటం
 1016. ఫలములనాశించిన పరలోక తండ్రి
 1017. ఫేస్బుక్ యూట్యూబ్
 1018. బలపరచుము
 1019. బలమైనవాడా
 1020. బ్రతకాలని ఉన్నా
 1021. బ్రతికియున్నానంటే నీ కృప
 1022. బ్రతుకుట నీ కోసమే
 1023. బ్రతికెద నీ కోసమే
 1024. బంగారం అడుగలేదు
 1025. బంతియనగ ఆడరే
 1026. బాల యేసుని జన్మ దినం
 1027. బాలుడు కాదమ్మో
 1028. బ్యూలా దేశము నాది
 1029. బెత్లహేములోనంటా సందడి
 1030. బెత్లెహేములో సందడి
 1031. బేత్లెహేము పురములో
 1032. బేత్లేహేం పురమున
 1033. భక్తులారా స్మరియించెదము
 1034. భజన చేయుచు భక్తపాలక
 1035. భజియింతుము నిను జగదీశా
 1036. భజియింతుము రారే యేసుని
 1037. భయము చెందకు
 1038. భయము లేదు మనకు
 1039. భారత దేశ సువార్త
 1040. భారత దేశమా యేసుకే
 1041. భాసిల్లెను సిలువలో
 1042. భీకరుండౌ మా యెహోవా
 1043. భూపునాది మునుపే
 1044. భూమియు దాని సంపూర్ణత
 1045. భేదం ఏమి లేదు
 1046. మట్టినైన నన్ను
 1047. మధురమైనది నా యేసు ప్రేమ
 1048. మధురం ఈ శుభ సమయం
 1049. మధురం మధురం
 1050. మధురం మధురం నీ ప్రేమే
 1051. మన దేశం
 1052. మన మధ్యనే ఉన్నది
 1053. మన యేసు బెత్లహేములో
 1054. మనలో ప్రతి ఒక్కరి
 1055. మనస యేసు మరణ బాధ
 1056. మనసారా పూజించి
 1057. మనసులొకటాయే భువిలో
 1058. మనసెరిగిన యేసయ్యా
 1059. మనిషి బ్రతుకు రంగుల వలయం
 1060. మనిషిగా పుట్టినోడు
 1061. మన్నేగదయ్యా మన్నేగదయ్యా
 1062. మమ్మెంతో ప్రేమించావు
 1063. మరణము గెలిచెను
 1064. మరణము నన్నేమి చేయలేదు
 1065. మరువగలనా మరలా
 1066. మరువద్దు మరువద్దు
 1067. మరువని నీదు ప్రేమతో
 1068. మరువలేనయ్యా
 1069. మల్లెలమ్మా మల్లెలు
 1070. మహాఘనుడవు మహోన్నతుడవు
 1071. మహాత్ముడైన నా ప్రభు
 1072. మహిమ ఘనతకు అర్హుడవు
 1073. మహిమ నీకే ఘనత నీకే
 1074. మహిమ నీకే ప్రభూ
 1075. మహిమకు పాత్రుడా
 1076. మహిమగల తండ్రి
 1077. మహిమాన్వితము
 1078. మహోన్నతమైన సీయోనులోన
 1079. మహోన్నతుడా నీ కృపలో
 1080. మహోన్నతుడా మా దేవా
 1081. మంగళమే యేసునకు
 1082. మంచి దేవుడు నా యేసయ్యా
 1083. మంచి స్నేహితుడా
 1084. మంచిని పంచే దారొకటి
 1085. మంచివాడు గొప్పవాడు
 1086. మంచే లేని నా పైన
 1087. మందిరములోనికి రారండి
 1088. మా ఇంటి పేరు
 1089. మా ఊహలు పుట్టక మునుపే
 1090. మా గొప్ప దేవా
 1091. మా సర్వానిధి నీవయ్యా
 1092. మాకు తోడుగ నీవుంటివి
 1093. మాట్లాడే దేవుడవు నీవు
 1094. మాట్లాడే యేసయ్యా
 1095. మాటే చాలయ్యా
 1096. మాధుర్యమే నా ప్రభుతో
 1097. మానవుడవై సకల
 1098. మానవులందరు ఒక్కటేనని
 1099. మాయాలోక ఛాయల్లోన
 1100. మారదయా నీ ప్రేమ
 1101. మారని దేవుడవు నీవేనయ్యా
 1102. మార్గము చూపుము ఇంటికి
 1103. మార్గము నీవని
 1104. మార్గములను సృజించువాడు
 1105. మార్గం సత్యం జీవం
 1106. మారా గయా సులీ పర్
 1107. మారిన మనసులు
 1108. మారిపోవాలి ఈ లోకమంతా
 1109. మార్పుచెందవా
 1110. మార్పులేని తండ్రివి
 1111. మీ జ్ఞాపకార్థముగా
 1112. మీరు బహుగా ఫలించినచో
 1113. ముక్తి దిలాయే యీషు నామ్
 1114. ముఖ దర్శనం చాలయ్యా
 1115. ముళ్ళ కిరీటము
 1116. మూడు దశాబ్దాల
 1117. మూడునాళ్ళ ముచ్చట కోసం
 1118. మెల్లని చల్లని
 1119. మెల్లని స్వరమే
 1120. మేఘాల పైన మన యేసు
 1121. మేడి చెట్టు పైకి ఎవ్వరెక్కారు
 1122. మేము భయపడము
 1123. మేలుకో విశ్వాసి మేలుకో
 1124. మేలులు నీ మేలులు
 1125. మేలైనా కీడైనా
 1126. మేం క్రైస్తవులం
 1127. మైటీ జీసస్ తోడుంటే
 1128. మోకాళ్ళ అనుభవము
 1129. మోయలేని భారమంత
 1130. మోసితివా నా కొరకై
 1131. యవ్వనా జనమా
 1132. యవ్వనుడా
 1133. యవ్వనులారా మీరు
 1134. యాకోబు బావి కాడ
 1135. యుగయుగాలు మారిపోనిది
 1136. యుద్ధము యెహోవాదే
 1137. యూదా స్తుతి గోత్రపు
 1138. యెహోవ నా ఆశ్రయం
 1139. యెహోవ నా మొర లాలించెను
 1140. యెహోవా దయాళుడు (ఆయనకే కృతజ్ఞత)
 1141. యెహోవా దయాళుడు సర్వ శక్తిమంతుడు
 1142. యెహోవా నను కరుణించుమా
 1143. యెహోవా నా కాపరి
 1144. యెహోవా నా కాపరి (లోయలలో)
 1145. యెహోవా నా బలమా
 1146. యెహోవా నాకు వెలుగాయె
 1147. యెహోవా నిస్సీ
 1148. యెహోవా నీ నామము
 1149. యెహోవా నీదు మేలులను
 1150. యెహోవా మహిమ నీ మీద
 1151. యెహోవా మా కాపరి
 1152. యెహోవా యీరే
 1153. యెహోవాకు స్తుతులు పాడండి
 1154. యెహోవాను సన్నుతించెదన్
 1155. యెహోవాను స్తుతియించు
 1156. యెహోవాయే నా కాపరిగా
 1157. యెహెూవాయే నా బలము
 1158. యేషు మసీహ్
 1159. యేసన్న స్వరమన్నా
 1160. యేసయ్య నామము
 1161. యేసయ్య నామంలో
 1162. యేసయ్య నీ ప్రేమ
 1163. యేసయ్య పాదాలు
 1164. యేసయ్య మాట
 1165. యేసయ్య మాట బంగారు మూట
 1166. యేసయ్య మాట విలువైన
 1167. యేసయ్య రక్తము
 1168. యేసయ్యా కనికరపూర్ణుడా
 1169. యేసయ్యా నన్నెందుకు
 1170. యేసయ్యా నా దొరా
 1171. యేసయ్యా నా ప్రాణ నాథా
 1172. యేసయ్యా నా ప్రాణనాథా  నిను
 1173. యేసయ్యా నా యేసయ్యా
 1174. యేసయ్యా నా యేసయ్యా (రాకడ)
 1175. యేసయ్యా నా హృదయ స్పందన
 1176. యేసయ్యా నా హృదయాభిలాష
 1177. యేసయ్యా నిన్ను చూడాలని
 1178. యేసయ్యా నిన్ను ప్రేమించువారు
 1179. యేసయ్యా నీ నామమునే
 1180. యేసయ్యా నీ పూల తోట
 1181. యేసయ్యా నీ ప్రేమ
 1182. యేసయ్యా నీ మాటలు
 1183. యేసయ్యా నీకే వందనం
 1184. యేసయ్యా ప్రాణ నాథా
 1185. యేసయ్యా యేసయ్యా
 1186. యేసు ఉంటే చాలు
 1187. యేసు ఒక్కడే
 1188. యేసు క్రీస్తు పుట్టెను నేడు
 1189. యేసు కోసమే జీవిద్దాం
 1190. యేసు గొరియ పిల్లను నేను
 1191. యేసు జననము
 1192. యేసు దేవా నను కొనిపోవా
 1193. యేసు దేవుని ఆశ్రయించుమా
 1194. యేసు నాథా దేవా
 1195. యేసు నామం
 1196. యేసు నిన్ను నేను
 1197. యేసు నీ నామామృతము
 1198. యేసు నీ వారము
 1199. యేసు నీ స్వరూపమును
 1200. యేసు నీకే జయం జయము
 1201. యేసు నీవే చాలు నాకు
 1202. యేసు పరిశుద్ధ నామమునకు
 1203. యేసు ప్రభువా నీవే
 1204. యేసు ప్రభువే
 1205. యేసు మంచి దేవుడు
 1206. యేసు మాతో నీవుండగా
 1207. యేసు యేసు యేసు
 1208. యేసు రక్తము రక్తము
 1209. యేసు రక్తములో
 1210. యేసు రక్తమే జయము జయమురా
 1211. యేసు రక్తమే జయం
 1212. యేసు రక్షకా
 1213. యేసు రాజ నాలో నిన్ను
 1214. యేసు రాజ్యమునకు సైనికులం
 1215. యేసు రాజా అర్పించెదనయ్యా
 1216. యేసు రాజా నీకే
 1217. యేసు రాజు రాజుల రాజై
 1218. యేసు రాజుగా వచ్చుచున్నాడు
 1219. యేసు వలె
 1220. యేసు వంటి సుందరుడు
 1221. యేసు సర్వోన్నతుడా
 1222. యేసుకు యేసే ఇల సాటి
 1223. యేసుతో ఠీవిగాను పోదమా
 1224. యేసుని తిరు హృదయమా
 1225. యేసుని నా మదిలో
 1226. యేసుని నామములో
 1227. యేసుని నామంలో శక్తి
 1228. యేసుని ప్రేమ యేసు వార్త
 1229. యేసూ ఎంతో వరాల
 1230. యేసూ నన్ ప్రేమించితివి
 1231. యేసూ నన్ను ప్రేమించినావు
 1232. యేసూ… నీకు కావాలని
 1233. యేసూ ప్రభుని స్తుతించుట
 1234. యేసే గొప్ప దేవుడు
 1235. యేసే జన్మించెరా
 1236. యేసే దైవము
 1237. యేసే నా ఆశ్రయము
 1238. యేసే నా ఊపిరి
 1239. యేసే నా పరిహారి
 1240. యేసే నా మార్గము
 1241. యేసే నీ మదిలో ఉండగా
 1242. యేసే సత్యం
 1243. యేసే సర్వం
 1244. రమ్మనుచున్నాడు నిన్ను
 1245. రవికోటి తేజుడు
 1246. రక్షకుడా యేసు ప్రభో
 1247. రక్షకుడు వచ్చినాడు
 1248. రక్షకుండుదయించినాడట
 1249. రక్షింపబడిన నీవు
 1250. రండి ఉత్సాహించి పాడుదము
 1251. రండి రండి యేసుని యొద్దకు
 1252. రండి రండి రండయో
 1253. రండి సువార్త సునాదముతో
 1254. రాకడ ప్రభుని రాకడ
 1255. రాకడ సమయంలో
 1256. రాకడనే రైలు బండి
 1257. రాజా నీ భవనములో
 1258. రాజా నీ సన్నిధిలోనే
 1259. రాజా నీ సన్నిధిలోనే ఉంటానయ్యా
 1260. రాజాధి రాజ
 1261. రాజాధి రాజా రారా
 1262. రాజ్యాలనేలే మహారాజు
 1263. రాజుల రాజా
 1264. రాజుల రాజు
 1265. రాజుల రాజుల రాజు
 1266. రాజులకు రాజు పుట్టేనయ్య
 1267. రాజులకు రాజైన ఈ
 1268. రాత్ అంధేరి
 1269. రాత్రి నేడు రక్షకుండు
 1270. రారాజు జన్మించినాడు
 1271. రారాజు జన్మించే ఇలలోన
 1272. రారాజు పుట్టాడోయ్
 1273. రారాజు వస్తున్నాడో
 1274. రారే చూతము
 1275. రారే మన యేసు స్వామిని
 1276. రారే రారే ఓ జనులారా
 1277. రావయ్య యేసునాధా
 1278. రావయ్యా యేసయ్యా
 1279. రుచి చూచి ఎరిగితిని
 1280. రెండే రెండే దారులు
 1281. లాలి లాలి జోలాలి
 1282. లెక్కించలేని స్తోత్రముల్
 1283. లెక్కింపగ తరమా
 1284. లెమ్ము తేజరిల్లుము అని
 1285. లెమ్ము తేజరిల్లుము నీకు
 1286. లేచినాడయ్యా
 1287. లేచినాడురా
 1288. లోకమును విడచి
 1289. లోకములో వెఱ్ఱివారిని
 1290. లోకమంతట వెలుగు
 1291. లోకాన ఎదురు చూపులు
 1292. వచ్చింది క్రిస్మస్ వచ్చింది
 1293. వచ్చింది వచ్చింది వచ్చింది
 1294. వధియింపబడిన గొర్రెపిల్లా
 1295. వర్ష ధారగా రావా
 1296. వర్ణించలేను
 1297. వర్ణించలేను వివరించలేను
 1298. వర్షింపనీ వర్షింపనీ
 1299. వందనము నీకే నా
 1300. వందనం
 1301. వందనంబొనర్తుమో
 1302. వందనాలు యేసు
 1303. వాక్యమే శరీర ధారియై
 1304. వాగ్ధానము
 1305. వాగ్ధానములన్ని నెరవేర్చుచున్నాడు
 1306. వాడబారని విశ్వాసముతో
 1307. వాడిపోకముందే
 1308. వాడుకో నా యేసయ్యా
 1309. వికసించు పుష్పమా
 1310. విజయ గీతము మనసార
 1311. విజయ గీతముల్ పాడరే
 1312. విజయశీలుడా
 1313. విడిపిస్తాడు నా యేసుడు
 1314. విడువదు మరువదు
 1315. విడువను నిను ఎడబాయనని
 1316. విడువవు నన్నిక
 1317. విధేయత కలిగి జీవించుటకు
 1318. విధేయతకే అర్ధము చెప్పిన
 1319. వినరండి నా ప్రియుని విశేషము
 1320. వినరే యో నరులారా
 1321. వినవా మనవి
 1322. విన్నారా విన్నారా
 1323. వినుమా యేసుని జననము
 1324. విరిసిన హృదయాలకు
 1325. విలువేలేని నా జీవితం
 1326. విలువైన నీ కృప
 1327. విలువైనది నీ ఆయుష్కాలం
 1328. విలువైనది నీ జీవితం
 1329. విలువైనది సమయము
 1330. వివాహమన్నది
 1331. వింతైన తారక
 1332. వీచే గాలుల్లో
 1333. వీనులకు విందులు చేసే
 1334. వెండి బంగారాల కన్న
 1335. వేటగాని ఉరిలో నుండి
 1336. వేయి నోళ్లతో స్తుతియించినా
 1337. వేవేల దూతలతో
 1338. వేసారిన మనసే
 1339. శక్తి చేత కాదనెను
 1340. శక్తి చేత కాదు
 1341. శత కోటి రాగాలు వల్లించిన
 1342. శరణం శరణం శరణం దేవా
 1343. శ్రమయైనా బాధైనా
 1344. శాశ్వత కృపను
 1345. శాశ్వత ప్రేమతో
 1346. శాశ్వతమా ఈ దేహం
 1347. శాశ్వతము కాదు
 1348. శాశ్వతమైన ప్రేమతో
 1349. శాశ్వతమైనది
 1350. శిరము మీద ముళ్ల సాక్షిగా
 1351. శిలనైన నన్ను
 1352. శ్రీ యేసుండు జన్మించే
 1353. శుద్ధ రాత్రి
 1354. శుద్ధ హృదయం
 1355. శుద్ధుడవయ్యా
 1356. శుభవేళ స్తోత్రబలి
 1357. శృతిచేసి నే పాడనా
 1358. శుద్దుడా ఘనుడా రక్షకుడా
 1359. శ్రేష్టమైన నామం
 1360. శోధనా బాధలు
 1361. షారోను పొలములో
 1362. షారోను రోజా యేసే
 1363. సకలము చేయు
 1364. సజీవ సాక్షులుగా
 1365. సజీవుడవైన యేసయ్యా
 1366. సదాకాలము నీ యందే
 1367. సదాకాలము నీతో నేను
 1368. సన్నుతింతు యేసు స్వామి
 1369. సన్నుతింతుమో ప్రభో
 1370. సమయమిదే సమయమిదే
 1371. సమయము పోనీయక
 1372. సమర్ధవంతుడవైన
 1373. సమర్పణ చేయుము ప్రభువునకు
 1374. సమాధాన గృహంబులోను
 1375. సమానులెవరు ప్రభో
 1376. సమీపించరాని తేజస్సులో
 1377. సమీపింపరాని తేజస్సులో
 1378. సర్వ చిత్తంబు నీదేనయ్యా
 1379. సర్వ లోకమా
 1380. సర్వ సృష్టిలోని
 1381. సర్వకృపానిధియగు ప్రభువా
 1382. సర్వయుగములలో సజీవుడవు
 1383. సర్వ శరీరుల దేవుడా
 1384. సర్వశక్తుని స్తోత్రగానము
 1385. సర్వాంగ కవచము నీవే
 1386. సర్వాంగ సుందరా
 1387. సరి చేయుమో దేవా
 1388. సరి రారెవ్వరు
 1389. సర్వోన్నత స్థలములలో
 1390. సహోదరులారా
 1391. సహోదరులు ఐక్యత కలిగి
 1392. స్వఛ్చంద సీయోను వాసి
 1393. సంగీత నాదముతో
 1394. సంతోష గీతం పాడెదను
 1395. సంతోషముతో నిచ్చెడు వారిని
 1396. సంతోషమే సమాధానమే
 1397. సంతోషించుడి యందరు
 1398. సందడి – 3
 1399. సందేహమేల
 1400. సంపూర్ణుడా నా యేసయ్యా
 1401. సంబరాలు చేసేద్దామా
 1402. సంవత్సరములు వెలుచుండగా
 1403. సాగి సాగి పొమ్ము
 1404. సాగిపోదును ఆగిపోను నేను
 1405. సాగిలపడి మ్రొక్కెదము
 1406. సాగేటి ఈ జీవ యాత్రలో
 1407. సాగేను నా జీవ నావ
 1408. సాటి ఎవ్వరూ
 1409. సాధ్యము అన్ని సాధ్యము
 1410. సామాన్యుడవు కావు
 1411. సాక్ష్యమిచ్చెద
 1412. సిలువ చెంత చేరిననాడు
 1413. సిలువ చెంతకు రా
 1414. సిలువ ధ్యానం 
 1415. సిలువ సాక్షిగా
 1416. సిలువను గెలిచిన
 1417. సిలువలో ఆ సిలువలో
 1418. సిలువలో నీ ప్రేమ
 1419. సిలువలో బలి అయిన
 1420. సిలువలో సాగింది యాత్ర
 1421. సిలువే నా శరణాయెను రా
 1422. సిల్వలో నాకై కార్చెను
 1423. సీయోను నీ దేవుని
 1424. సీయోను పాటలు సంతోషముగా
 1425. సీయోనులో నుండి నీవు
 1426. సీయోనులో స్థిరమైన
 1427. స్వీకరించుమయా నాథా
 1428. సుగుణాల సంపన్నుడా
 1429. సుదూరము ఈ పయనము
 1430. సుధా మధుర కిరణాల
 1431. సుడిగాలైననూ
 1432. సుమధుర స్వరముల గానాలతో
 1433. సువార్తను ప్రకటింపవా
 1434. సుందరములు అతి సుందరములు
 1435. సుందరమైన దేహాలెన్నో
 1436. సుందరుడా
 1437. సుందరుడా అతిశయుడా
 1438. స్తుతి గానమే పాడనా
 1439. స్తుతి నీకే యేసు రాజా
 1440. స్తుతి పాడనా నేను
 1441. స్తుతి పాడి కీర్తింతుము
 1442. స్తుతి పాడుటకే
 1443. స్తుతి పాడెద నే ప్రతి దినము
 1444. స్తుతి మధుర గీతము
 1445. స్తుతి మహిమ యేసు నీకే
 1446. స్తుతి సింహాసనాసీనుడా
 1447. స్తుతి సింహాసనాసీనుడా (యేసు రాజా)
 1448. స్తుతికి పాత్రుడ యేసయ్యా
 1449. స్తుతికి పాత్రుడా
 1450. స్తుతిపాత్రుడా స్తోత్రార్హుడా
 1451. స్తుతియించి కీర్తించి
 1452. స్తుతియించెదా నీ నామం
 1453. స్తుతియింతుము
 1454. స్తుతియు మహిమ (ఆరాధన)
 1455. స్తుతియు మహిమ ఘనత నీకే
 1456. స్తుతించి పాడెదం
 1457. స్తుతించెదను నిన్ను నేను
 1458. స్తుతించెదను స్తుతించెదను
 1459. స్తుతుల మీద ఆసీనుడా
 1460. స్తుతుల మీద (హల్లెలూయా)
 1461. స్తుతులకు పాత్రుడా (అన్ని వేళలో)
 1462. స్తుతులకు పాత్రుడా (ఆరాధన)
 1463. స్తుతులకు పాత్రుడు యేసయ్యా
 1464. స్తుతులపై ఆసీనుడా
 1465. సూడ సక్కని బాలుడమ్మో
 1466. సృష్టికర్తవైన యెహోవా
 1467. సృష్టి కర్తా యేసు దేవా
 1468. సేవకులారా
 1469. స్నేహితుడా నా స్నేహితుడా
 1470. స్నేహితుడా నా హితుడా
 1471. సొంతమైపోవాలి నా యేసుతో
 1472. సోలిపోయిన మనసా
 1473. సోలిపోవలదు మనస్సా
 1474. స్తోత్ర గానం చేసింది ప్రాణం
 1475. స్తోత్రబలి అర్పించెదము
 1476. స్తోత్రబలి స్తోత్రబలి
 1477. స్తోత్రం చెల్లింతుము
 1478. స్తోత్రము స్తుతి చెల్లింతుము
 1479. స్తోత్రము స్తుతి స్తోత్రము
 1480. స్తోత్రింతుము నిను
 1481. హల్లెలూయా ఆరాధన
 1482. హల్లెలూయ పాట
 1483. హల్లెలూయ పాటలతో
 1484. హల్లెలూయ హల్లెలూయ
 1485. హల్లెలూయ స్తుతి మహిమ
 1486. హల్లేలూయని పాడరండి
 1487. హల్లెలూయా ఆనందమే
 1488. హల్లెలూయా నా పాట
 1489. హల్లెలూయా పాడెదా
 1490. హల్లెలూయా యేసు ప్రభున్
 1491. హల్లెలూయా స్తోత్రం
 1492. హల్లే హల్లే హల్లే హల్లేలూయా
 1493. హల్లేలూయా యని పాడి
 1494. హీనమైన బ్రతుకు నాది
 1495. హృదయపూర్వక ఆరాధన
 1496. హృదయమనెడు తలుపు నొద్ద
 1497. హృదయాలనేలే రారాజు
 1498. హే ప్రభుయేసు
 1499. హోసన్న హోసన్నా
 1500. హోసన్ననుచూ స్తుతి పాడుచూ
 1501. హోసన్నా హల్లెలూయా
 1502. క్షణమైన గడవదు
 1503. క్షణమైన నీవు
 1504. క్షణికమైన బ్రతుకురా
 1505. క్షమాపణ దొరికేనా

 1. Aa Bhojana Pankthilo
 2. Aa Dari Chere Daare Kanaraadu
 3. Aa Ningilo Veligindi Oka Thaara
 4. Aa Raaje Naa Raaju
 5. Aadedhan Paadedhan
 6. Aadhaaram Naaku Aadhaaram
 7. Aadhaaram Neevenayyaa
 8. Aadhaaram Neevenayyaa (DGS)
 9. Aadhaaram Neevenayyaa (Medley)
 10. Aadiyanthamu Leni Vaadaa
 11. Aagaka Saagumaa
 12. Aagani Parugulo
 13. Aahaa Aanandame
 14. Aahaa Aanandame (Seeyonu)
 15. Aahaa Hallelujah
 16. Aahaa Mahaathma
 17. Aahaa Yemaanandam
 18. Aakaasha Mahaakaashambulu
 19. Aakaasha Pakshulanu Choodandi
 20. Aakaasha Vaasulaaraa
 21. Aakaasham Amrutha Jallulu
 22. Aakaashamaa Aalakinchumaa
 23. Aakaashamandu Neevundagaa
 24. Aakaashamandunna Aaseenudaa
 25. Aakaashambun Doothalu
 26. Aakashame Pattanodu
 27. Aakarshinche Daivamaa
 28. Aakashaana Thaara Okati
 29. Aalakinchu Devaa
 30. Aalakinchumo Devaa
 31. Aalayamlo Praveshinchandi
 32. Aalochanalo Goppavaadaa
 33. Aananda Thailaabhishekamu
 34. Aananda Yaathra
 35. Aanandam Neelone
 36. Aanandamaanandame
 37. Aanandame Paramaanandame
 38. Aanandamu Prabhu Naakosagenu
 39. Aanandamugaa Yehovaa Nee
 40. Aanandinthu Neelo Devaa
 41. Aanandinthumu
 42. Aao Khushi Se
 43. Aapathkaalamuna
 44. Aaraadhana Aaraadhana
 45. Aaraadhana Aaraadhana (Chellinchedamu)
 46. Aaraadhana Adhika Sthothramu
 47. Aaraadhana Anduko
 48. Aaraadhana Neeke
 49. Aaraadhana Sthuthi Aaraadhana
 50. Aaraadhana Yesu Neeke
 51. Aaraadhanaa Aaraadhanaa – Aathmatho
 52. Aaraadhanaa Neeke Aaraadhanaa
 53. Aaraadhanaku Yogyudaa
 54. Aaraadhincheda Ninu Madi Pogadeda
 55. Aaraadhinchedam
 56. Aaraadhinchedamu Aathmatho
 57. Aaraadhinchedamu Yesayya Naamamunu
 58. Aaraadhinchedanu Ninnu
 59. Aarambhamayyindi Restoration
 60. Aarani Prema Idi
 61. Aaripoye Deepamlaa
 62. Aascharya Kaaryamul Cheyunu Yesu
 63. Aascharyakarudaa Aalochanakarthaa
 64. Aascharyakarudaa (Yesanna)
 65. Aascharyakarudu Aalochanakartha
 66. Aascharyakarudu (Rojanthaa)
 67. Aascharyamaina Prema
 68. Aasha Theera Naa Yesu Swaamini
 69. Aashapadaku Ee Lokam Kosam
 70. Aashatho Nee Koraku
 71. Aasheervaadam
 72. Aasheervaadambul Maa Meeda
 73. Aashraya Durgamaa Naa Yesayyaa
 74. Aashrayamaa Aadhaaramaa
 75. Aashrayudaa Naa Abhishikthudaa
 76. Aathma Deepamunu
 77. Aathma Varshamu Maapai
 78. Aathma Varshamunu
 79. Aathma Vishayamai
 80. Aathmeeya Gaanaalatho
 81. Aavedana Nenondanu
 82. Aayane Naa Sangeethamu
 83. Abraahaamu Issaaku Yaakobunaku
 84. Adagaka Mundhe
 85. Adavi Chetla Naduma
 86. Ade Ade Aa Roju
 87. Adhigadhigo Alladhigo
 88. Adiginadi Konthe Ayinaa
 89. Adigo Naa Naava
 90. Adugaduguna Raktha Bindhuvule
 91. Adugudi Meeku Ivvabadunu
 92. Advitheeya Sathya Devaa
 93. Advitheeya Sathya Devudu
 94. Ae Baadha Ledu Ae Kashtam Ledu
 95. Ae Gumpulo Nunnaavo
 96. Ae Naamamulo
 97. Ae Paapamerugani
 98. Ae Reethi Nee Runam
 99. Ae Reethi Sthuthiyinthuno
 100. Ae Reethi Sthuthiyinthunu
 101. Ae Samayamandainaa
 102. Ae Thegulu Nee Gudaaramu
 103. Ae Vaipu Choosinaa
 104. Ae Yogyathaa Leni Nannu
 105. Aedaa Nuntiviraa
 106. Agni Mandinchu
 107. Alphaa Omegayaina
 108. Ambaraaniki Antelaa
 109. Ambaraaniki Antelaa (Yesayya Puttaadani)
 110. Ambaraanni Daate
 111. Amma Kanna Minna
 112. Amma Kosam
 113. Ammaa Ani Ninnu Piluvanaa
 114. Ammallaaraa O Akkallaaraa
 115. Amoolya Raktham
 116. Amoolya Rakthamu Dwaaraa
 117. Amoolyamaina Aanimuthyamaa
 118. Andaala Baaludu
 119. Andaala Thaara
 120. Andaala Udyaanavanamaa
 121. Andaalu Chinde
 122. Andamaina Kshanamu
 123. Andamaina Madhuramaina
 124. Andariki Kaavaali
 125. Andaru Mehchcina Andaala Thaara
 126. Andaru Nannu Vidachinaa
 127. Andhakaara Cherasaalalo
 128. Anjali Ghatiyinthu
 129. Ankitham Prabhu Naa Jeevitham
 130. Anni Kaalambula
 131. Anni Naamamula Kanna
 132. Anni Naamamula Kanna Ghanamaina
 133. Anni Saadhyame Yesuku
 134. Anni Saadhyame – Yesulo
 135. Anni Velala Aaraadhana
 136. Anni Velala Vinuvaadu
 137. Anniti Kannaa Praardhane Minna
 138. Anthaa Naa Meluke
 139. Anthe Leni Nee Prema Dhaara
 140. Anthya Dinamula Yandu
 141. Anudinam Aa Prabhuni Varame
 142. Anudinamu Prabhuni
 143. Anya Janulela
 144. Aparaadhini Yesayyaa
 145. Appagimpabadina Raathri
 146. Arpinchuchunitini Yesayyaa
 147. Aruna Kaanthi Kiranamai
 148. Asaadhyamainadi Lene Ledu
 149. Athyunnatha Simhaasanumpai
 150. Athyunnatha Simhaasanumpai (Yesanna)
 151. Athyunnathamainadi Yesu Naamam
 152. Avadhule Lenidi
 153. Ayyaa Naa Kosam Kalvarilo
 154. Baala Yesuni Janma Dinam
 155. Baaludu Kaadammo
 156. Balamainavaadaa
 157. Balaparachumu
 158. Bangaaram Adugaledu
 159. Banthiyanaga Aadare
 160. Bethlahemulonantaa Sandadi
 161. Bethlehem Puramuna
 162. Bethlehemu Puramulo
 163. Bethlehemulo Sandadi
 164. Beulah Deshamu Naadi
 165. Bhaaratha Desha Suvaartha
 166. Bhaaratha Deshamaa Yesuke
 167. Bhaasillenu Siluvalo
 168. Bhajana Cheyuchu Bhaktha Paalaka
 169. Bhajiyinthumu Ninu Jagadeeshaa
 170. Bhajiyinthumu Raare Yesuni
 171. Bhakthulaaraa Smariyinchedamu
 172. Bhayamu Chendaku
 173. Bhayamu Ledu Manaku
 174. Bhedam Emi Ledu
 175. Bheekarundau Maa Yehovaa
 176. Bhoomiyu Daani Sampoornatha
 177. Bhoopunaadhi Munupe
 178. Brathakaalani Unnaa
 179. Brathikeda Nee Kosame
 180. Brathikiyunnaanante Nee Krupa
 181. Brathukuta Nee Kosame
 182. Chaachina Chethulu Neeve
 183. Chaahe Thum Ko
 184. Chaalaa Goppodu
 185. Chaalunayya Nee Krupa
 186. Chaalunayyaa Chaalunayyaa
 187. Chaatinchudi Manushya Jaathi
 188. Chakkanaina Daari Neeve
 189. Chali Raathiri Eduru Choose
 190. Cheekati Loyalo
 191. Cheekatilo Kaanthivi
 192. Cheekatine Tholaginchinadi
 193. Cheekatule Nannu
 194. Cheppalenu Baaboi
 195. Cheppanaa Cheppanaa
 196. Chettu Choosthe Pachchagundi
 197. Chevulu Unnaayaa
 198. Cheyi Pattuko
 199. Chindindi Raktham
 200. Chinna Chinna Gorrepillanu
 201. Chinna Gorrepillanu Nenu
 202. Chinnaari Baalagaa
 203. Chinni Chinni Chethulatho
 204. Chinni Manasutho Ninnu
 205. Chintha Ledika
 206. Chinthenduku Neeku Digulenduku
 207. Chirakaala Snehithudaa
 208. Chiru Divvela Velugulatho
 209. Chirugaali Veechinaa
 210. Chithra Chithraala Vaade
 211. Chitti Potti Paapanu Nenu
 212. Choochithi Nee Momupai
 213. Choochithive Naa Kanneetini
 214. Choochuchunna Devudavayyaa
 215. Choochuchunna Devudavu
 216. Choochuchunnaamu Nee Vaipu
 217. Choodaalani Unnadi
 218. Choodare Siluvanu
 219. Choopula Valana Kaligedi
 220. Christmas Aanandam
 221. Christmas Aanandam Vachchenu
 222. Christmas Antene
 223. Christmas Kaalam
 224. Christmas Medley – 1
 225. Christmas Medley – 2
 226. Christmas Panduga
 227. Christmas Shubha Dinam
 228. Christmas Vachchindayyaa
 229. Chukka Puttindi
 230. Chukka Puttindi – 2
 231. Daari Thappipothunnaavaa
 232. Daaveedu Thanayaa Hosannaa
 233. Daaveedu Vale Naatyamaadi
 234. Daaveedu Vamshamlo
 235. Daiva Kutumbam
 236. Davalavarnudaa
 237. Deham Paathadi
 238. Deva Daasapaalaka
 239. Deva Samsthuthi Cheyave
 240. Devaa Ee Jeevitham
 241. Devaa Ilalona Neevu
 242. Devaa Maa Kutumbamu
 243. Devaa Mahonnathudaa
 244. Devaa Naa Devaa
 245. Devaa Naa Devaa Neeve Naa Kaapari
 246. Devaa Naa Hrudayamutho
 247. Devaa Naa Jeevithamidigo
 248. Devaa Naa Mora Aalakinchumaa
 249. Devaa Naa Moraalakinchithivi
 250. Devaa Nee Aathmanu
 251. Devaa Nee Goppa Kaaryamulan
 252. Devaa Nee Naamam
 253. Devaa Nee Naamam (Kripal Mohan)
 254. Devaa Nee Saakshigaa
 255. Devaa Nee Thalampulu
 256. Devaa Paapini
 257. Devaa Paraloka Doothaali
 258. Devaa Yehovaa
 259. Devaa Yehovaa Seeyonulo
 260. Devaadhi Devudu
 261. Devara Nee Deevenalu
 262. Devude Ila Cheretanduku
 263. Devude Naakaashrayambu
 264. Devudoka Nagaramu
 265. Devudu Dehamunu
 266. Devudu Lokamunu
 267. Devudu Manaku Ellappudu
 268. Devudu Neeku Thelusu
 269. Devuni Goppa Mahimanu
 270. Devuni Prema Idigo
 271. Devuni Samukha Jeeva Kavilelo
 272. Devuni Sannidhilo
 273. Devuni Sthuthincha Randi
 274. Devuni Sthuthiyinchi Aaraadhinthumu
 275. Devuni Sthuthiyinchudi
 276. Devuni Vaarasulam
 277. Devuni Yandu Bhakthi
 278. Devunike Mahima
 279. Devuniki Bhayapadavaa
 280. Devuniki Sthothramu Gaanamu
 281. Devuniyandu Nireekshana Nunchi
 282. Dhanyamu Entho Dhanyamu
 283. Dhayaaludaa Nee Krupa
 284. Dhyaaninchuchuntimi
 285. Dikkulanni Neevele
 286. Dikkulenni Thiriginaa
 287. Dinadinambu Yesuku
 288. Dinadinamu Vijayamu
 289. Dinamella Ne Paadinaa
 290. Divi Nundi Bhuviki
 291. Divinelu Sthothraarhudaa
 292. Diviteelu Mandaali
 293. Divya Thaara
 294. Dootha Paata Paadudi
 295. Dorakunu Samasthamu
 296. Doshivaa Prabhu
 297. Draakshaa Vallivi Neevaithe
 298. Durdinamulu Raakamunde
 299. Dushtula Aalochana
 300. Edabaayani Nee Krupa
 301. Edabaayani Needu Krupa
 302. Edusthunnaademo Yesayya
 303. Ee Dinam
 304. Ee Dinam Sadaa
 305. Ee Dinamentho
 306. Ee Jeevitham Viluvainadi
 307. Ee Loka Yaathraalo
 308. Ee Lokamlo Jeevinchedanu
 309. Ee Maranamu Kaadu
 310. Ee Saayankaalamuna
 311. Ee Sthuthi Neeke
 312. Ee Tharam Yuvatharam
 313. Ee Udayam Shubha Udayam
 314. Eelaatidaa Yesu Prema
 315. Egedanu Ne Cheredanu
 316. Ekkadekkado Putti
 317. Ekkado Manasu Vellipoyindi
 318. Elaa Maruvagalanayyaa
 319. Ella Velalandu
 320. Ellalu Lenidi
 321. Ellappudunu Prabhuvunandu
 322. Elohim Elohim
 323. Em Chesaanayyaa Neekosam
 324. Emani Ne Paadedan
 325. Emani Paadanu
 326. Emi Unnaa Lekunnaa
 327. Emivvagalanayya Naa Yesayyaa
 328. Emundi Naalonaa
 329. Enaleni Prema
 330. Enaleni Prema (Oohinchagalanaa)
 331. Endaro Endaru Endaro
 332. Endina Edaari Brathukulo
 333. Enduko Devaa Inthati Premaa
 334. Enduko Ee Prema
 335. Enduko Nanninthagaa Neevu
 336. Enduko Nannu Neevu
 337. Enni Maarlu
 338. Enni Thalachinaa
 339. Enni Tharamulu Sthuthiyinchinaa
 340. Ennika Leni Naapai
 341. Enno Enno Melulu Chesaavayyaa
 342. Entha Adbhuthamaina Krupa
 343. Entha Cheppina Vaakyaminaka Pothivi
 344. Entha Dooramainaa
 345. Entha Jaali Yesuvaa
 346. Entha Krupaamayudavu
 347. Entha Madhuramu
 348. Entha Manchi Devudavayyaa
 349. Entha Manchi Devudavesayyaa
 350. Entha Manchi Kaapari
 351. Entha Paapinainanu
 352. Entha Pedda Poraatamo
 353. Entha Prema Yesayyaa
 354. Entha Premo Naapai
 355. Enthati Vaadani Nenu
 356. Enthentha Bhaaramaaye Aa Siluva
 357. Entho Bhaagyambu
 358. Entho Madhuram
 359. Entho Sundarudamma Thaanu
 360. Entho Vintha
 361. Epaati Daananayaa
 362. Eppudo Ekkado Janminchina
 363. Eruganayyaa Ninneppudu
 364. Etti Vaado Yesu
 365. Etu Choochinaa
 366. Evari Kosame Ee Praana Thyaagamu
 367. Evariki Evaru
 368. Evaritho Nee Jeevitham
 369. Evaro Thelusaa Yesayyaa
 370. Evaru Choopinchaleni
 371. Evaru Leka Ontarinai
 372. Evaru Nannu Cheyi Vidachinan
 373. Evaru Sameepinchaleni
 374. Evaru Unnaa Lekunnaa
 375. Evarunnaarayyaa
 376. Evarunnaaru Naakilalo
 377. Facebook YouTube
 378. Gaadaandhakaaramulo Ne Nadachina
 379. Gaadaandhakaarapu Loyalo
 380. Gaali Samudrapu Alalaku
 381. Gaalinchi Choodaraa
 382. Gaayaamulan Gaayamulan
 383. Gaayapadina Nee Cheyi
 384. Gadachina Kaalamu
 385. Gadichina Kaalamanthaa
 386. Galilaya Theeraana
 387. Gamyam Cheraalani
 388. Gatha Kaalamantha
 389. Geetham Geetham
 390. Ghanamaina Naa Yesayyaa
 391. Ghanamaina Veduka
 392. Ghanamainavi Nee Kaaryamulu
 393. Gira Gira Thirigi
 394. Gonthu Etthi Chaatedaanu
 395. Goodu Leni Guvvalaa
 396. Goodu Leni Guvvanai
 397. Goodu Vidachi Vellina Naade
 398. Goppa Devudavani
 399. Goppavaadu Kressthu Yesu
 400. Gorrepilla Jeeva Grandhamandu
 401. Gorrepilla Rakthamulo
 402. Gorrepilla Vivaahothsava
 403. Gunavathi Aina Bhaarya
 404. Gunde Baruvekkipothunnadi
 405. Gurthundipoye Ee Kshanaalalo
 406. Haallelooyaa Aaraadhana
 407. Halle Halle Halle Hallelooyaa
 408. Hallelooya Hallelooya
 409. Hallelooya Paata
 410. Hallelooya Paatalatho
 411. Hallelooya Sthuthi Mahima
 412. Halellooyaa Aanandame
 413. Hallelooyaa Ani Paadi
 414. Hallelooyaa Naa Paata
 415. Hallelooyaa Paadedaaa
 416. Hallelooyaa Sthothram
 417. Hallelooyaa Yesu Prabhun
 418. Hallelooyani Paadarandi
 419. Heenamaina Brathuku Naadi
 420. Hey Prabhu Yesu
 421. Hosanna Hosannaa
 422. Hosannaa Hallelooyaa
 423. Hosannanuchu Sthuthi Paaduchu
 424. Hrudayaalanele Raaraaju
 425. Hrudayamanedu Thalupu Nodda
 426. Hrudayapoorvaka Aaraadhana
 427. Ibaadath Karo
 428. Iddarokkatiga Maareti
 429. Idhe Naa Hrudaya Vaanchana
 430. Idhe Naa Korika
 431. Idhenaa Nyaayamidiyenaa
 432. Idhi Devuni Nirnayamu
 433. Idhi Kothaku Samayam
 434. Idhi Shubhodayam
 435. Idhigo Devaa Ee Hrudayam
 436. Idhigo Devaa Naa Jeevitham
 437. Idhigo Devuni Gorrepillaa
 438. Idhiye Samayambu Randi
 439. Idhiyenayyaa Maa Praardhana
 440. Ihaloka Paapi Koraku
 441. Ihamanduna Aa Paramandu
 442. Ikanaina Kaani
 443. Illalona Panduganta
 444. Immaanuyelu Devudaa
 445. Immaanuyelu Rakthamu
 446. Innaallu Thodugaa
 447. Innellu Ilalo
 448. Intha Kaalam
 449. Intha Varaku Kaapaadinaavu
 450. Inthalone Kanabadi
 451. Inti Meeda Nunna
 452. Iruvadi Naluguru Peddalatho
 453. Ishraayelu Devaa
 454. Ishraayelu Raajuve
 455. Ishraayelu Sainyamulaku
 456. Isuka Meeda Illu Kattaku
 457. Iyyaala Intla Repu Mantla
 458. Jaagore Jaagore
 459. Jaagrattha Bhakthulaaraa
 460. Jaaligala Daivamaa Yesayyaa
 461. Jagamulanele Shree Yesaa
 462. Jagathiki Velugunu Thechchenule
 463. Jai Jai Jai Yesayyaa
 464. Janminche Janminche
 465. Janminche Janminche Yesayyaa
 466. Janminchenu Oka Thaara
 467. Janminchinaaduraa Raaju
 468. Jaya Jaya Yesu
 469. Jayam Jayam
 470. Jayam Jayam Mana Yesuke
 471. Jayamichchina Devuniki
 472. Jayinchuvaarini
 473. Jeeva Naadha Mukthi Daatha
 474. Jeevaadhipathivi Neeve
 475. Jeevamaa Yesayyaa
 476. Jeevamugala Devuni Sangham
 477. Jeevana Tholi Sandhya
 478. Jeevanadini Naa Hrudayamulo
 479. Jeevinchuchunnaavanna
 480. Jeevinthu Nenu
 481. Jeevithaanthamu Ne Neetho
 482. Jeevithaanthamu Varaku Neeke
 483. Jeevithamante Maatalu Kaadu
 484. Jeevithamanthaa Nee Prema
 485. Jeevithamlo Neelaa Undaalani
 486. Jeevithamlo Nerchukunnaanu
 487. Junte Thene Kannaa
 488. Junti Thene Dhaarala Kannaa
 489. Jyothirmayudaa
 490. Kaalaalu Maarina Gaani
 491. Kaalam Samayam Naadenantu
 492. Kaanaraave Alanaati Kanneeti
 493. Kaanennadu Nenu Anaathanu
 494. Kaapaade Devudu Yesayyaa
 495. Kaavalenaa Yesayya Bahumaanamu
 496. Kaavalivaadaa O Kaavalivaadaa
 497. Kadalakunduvu
 498. Kalalaa Unnadi
 499. Kalalaanti Brathuku Naadi
 500. Kalamulatho Raayagalamaa
 501. Kalanainaa Ilanainaa
 502. Kalavantidi Nee Jeevitham
 503. Kallallo Kanneerenduku
 504. Kallundi Choodaleni
 505. Kalugunu Gaaka Devuniki Mahima
 506. Kaluvari Giri Nundi
 507. Kaluvari Giri Siluvalo
 508. Kaluvari Girilo Siluva Dhaariyai
 509. Kaluvari Siluva
 510. Kalvari Girilona Silvalo
 511. Kalvari Giripai Siluva
 512. Kalvari Premanu
 513. Kalvari Siluvalo Yesayya
 514. Kalvarilona Chesina Yaagam
 515. Kalyaanam Kamaneeyam
 516. Kamaneeyamaina
 517. Kammani Bahu Kammani
 518. Kanaleni Kanulelanayyaa
 519. Kanalenu Prabhukela
 520. Kani Vini Erugani Karunaku
 521. Kanna Thalli Cherchunatlu
 522. Kanneellatho Pagilina Gundetho
 523. Kanneere Manishini Baadhisthundi
 524. Kanneerelammaa
 525. Kanneeti Loyalalo
 526. Kannula Ninduga
 527. Kannulanetthi Pairula Choodu
 528. Kannulatho Choose Ee Lokam
 529. Kannulundi Choodaleva
 530. Kanta Neerela
 531. Kanti Paapanu
 532. Kanuchoopu Meralona
 533. Kanulunnaa Kaanaleni
 534. Kanureppa Paataina
 535. Karthaa Mammunu
 536. Karuna Choopinchumaa
 537. Karuninchavaa Naa Yesuvaa
 538. Karuninchi Thirigi Samakoorchu
 539. Karuninchumu Mamu Parama Pithaa
 540. Kashta Nashtaalainaa
 541. Kattelapai Nee Shareeram
 542. Kavulakainaa Saadhyamaa
 543. Keerthi Hallelooyaa
 544. Keerthinthu Nee Naamamun
 545. Keerthinthunu Nee Naamamu
 546. Khaamosh Raatho Ki
 547. Kodavalini Chetha Patti
 548. Konda Kona Loya Lothullo
 549. Kondala Thattu
 550. Kondala Thattu Naa Kannulu
 551. Kondalalo Konalalo
 552. Kondalatho Cheppumu
 553. Koniyaada Tharame Ninnu
 554. Kontha Yedamu Neevainaa
 555. Konthasepu Kanabadi
 556. Koorchundunu Nee Sannidhilo
 557. Koti Kaanthula Velugulatho
 558. Kraisthava Jeevitham
 559. Kraisthavamoka Mathamu Kaadidi
 560. Kraisthavudaa Sainikudaa
 561. Kreesthe Sarvaadhikaari
 562. Kreesthesu Prabhuvu
 563. Kreesthesu Puttenu
 564. Kreesthu Puttenu
 565. Kreesthulo Jeevinchu Naaku
 566. Krottha Yedu Modalu Bettenu
 567. Krungina Velalo
 568. Krupa Kanikaramula
 569. Krupa Krupa Naa Yesu Krupaa
 570. Krupa Krupa Nee Krupa
 571. Krupa Vembadi Krupatho
 572. Krupaa Kshemamu
 573. Krupaa Sathya Sampoornudaa
 574. Krupaamayudaa
 575. Krupagala Devaa
 576. Krupalanu Thalanchuchu
 577. Kruthagnathan Thalavanchi
 578. Kruthagnathatho Sthuthi Paadeda
 579. Kshamaapana Dorikenaa
 580. Kshanamaina Gaduvadu
 581. Kshanamaina Neevu
 582. Kshanikamaina Brathukuraa
 583. Kummari Chethilo
 584. Kummari O Kummari
 585. Kuthoohalam Aarbhaatame
 586. Laali Laali Jolaali
 587. Lechinaadayyaa
 588. Lechinaaduraa
 589. Lekkimpaga Tharamaa
 590. Lekkinchaleni Sthothramul
 591. Lemmu Thejarillumu Ani
 592. Lemmu Thejarillumu Neeku
 593. Lokaana Eduru Choopulu
 594. Lokamanthata Velugu
 595. Lokamulo Verrivaarini
 596. Lokamunu Vidachi
 597. Maa Goppa Devaa
 598. Maa Inti Peru
 599. Maa Oohalu Puttaka Munupe
 600. Maa Sarvaanidhi Neevayyaa
 601. Maadhuryame Naa Prabhutho
 602. Maaku Thoduga Neevuntivi
 603. Maanavudavai Sakala
 604. Maanavulandaru Okkatenani
 605. Maaraa Gayaa Sulee Par
 606. Maaradayaa Nee Prema
 607. Maarani Devudavu Neevenayyaa
 608. Maargam Sathyam Jeevam
 609. Maargamu Choopumu Intiki
 610. Maargamu Neevani
 611. Maargamulanu Srujinchuvaadu
 612. Maarina Manasulu
 613. Maaripovaali Ee Lokamanthaa
 614. Maarpu Chendavaa
 615. Maarpuleni Thandrivi
 616. Maate Chaalayyaa
 617. Maatlaade Devudavu Neevu
 618. Maatlaaade Yesayyaa
 619. Maayaa Loka Chaayallona
 620. Madhuram Ee Shubha Samayam
 621. Madhuram Madhuram
 622. Madhuram Madhuram Nee Preme
 623. Madhuramainadi Naa Yesu Prema
 624. Mahaa Ghanudavu Mahonnathudavu
 625. Mahaathmudaina Naa Prabhu
 626. Mahima Ghanathaku Arhudavu
 627. Mahima Neeke Ghanatha Neeke
 628. Mahima Neeke Prabhu
 629. Mahimaanvithamu
 630. Mahimagala Thandri
 631. Mahimaku Paathrudaa
 632. Mahonnathamaina Seeyonulona
 633. Mahonnathudaa Maa Devaa
 634. Mahonnathudaa Nee Krupalo
 635. Mallelammaa Mallelu
 636. Mammentho Preminchaavu
 637. Mana Desham
 638. Mana Madhyane Unnadi
 639. Mana Yesu Bethlahemulo
 640. Manalo Prathi Okkari
 641. Manasa Yesu Marana Baadha
 642. Manasaaraa Poojinchi
 643. Manaserigina Yesayyaa
 644. Manasulokataaye Bhuvilo
 645. Manche Leni Naa Paina
 646. Manchi Devudu Naa Yesayyaa
 647. Manchi Snehithudaa
 648. Manchini Panche Daarokati
 649. Manchivaadu Goppavaadu
 650. Mandiramuloniki Raarandi
 651. Mangalame Yesunaku
 652. Manishi Brathuku Rangula Valayam
 653. Manishigaa Puttinodu
 654. Mannegadayyaa Mannegadayyaa
 655. Maranamu Gelichenu
 656. Maranamu Nannemi Cheyaledu
 657. Maruvaddu Maruvaddu
 658. Maruvagalanaa Maralaa
 659. Maruvani Needu Prematho
 660. Maruvalenayyaa
 661. Mattinaina Nannu
 662. Medi Chettu Paiki Evvarekkaaru
 663. Mee Gnaapakaardhamugaa
 664. Meeru Bahugaa Phalinchinacho
 665. Meghaala Paina Mana Yesu
 666. Melainaa Keedainaa
 667. Mellani Challani
 668. Mellani Swarame
 669. Meluko Vishwaasi Meluko
 670. Melulu Nee Melulu
 671. Mem Kraisthavulam
 672. Memu Bhayapadamu
 673. Mighty Jesus Thodunte
 674. Mokaalla Anubhavamu
 675. Moodu Dashaabdaala
 676. Moodu Naalla Muchchata Kosam
 677. Mosithivaa Naa Korakai
 678. Moyaleni Bhaaramantha
 679. Mukha Darshanam Chaalayyaa
 680. Mukthi Dhilaaye Yeeshu Naam
 681. Mulla Kireetamu
 682. Naa Aashala Pallaki
 683. Naa Balamanthaa Neevenayyaa
 684. Naa Brathuku Dinamulu
 685. Naa Chinni Donelo
 686. Naa Chinni Hrudayamandu
 687. Naa Chinni Hrudayamu
 688. Naa Chinni Hrudayamlo
 689. Naa Deepamu Yesayyaa
 690. Naa Dehamunu
 691. Naa Deva Prabhuvaa
 692. Naa Devaa Neeke Vandanam
 693. Naa Devuni Gudaaramulo
 694. Naa Devuni Krupavalana
 695. Naa Devunni Nenu Premisthunnaa
 696. Naa Geethaaraadhanalo
 697. Naa Gunde Chappudu Chesthundi
 698. Naa Hrudayaana Koluvaina
 699. Naa Hrudayamulo Nee Maatale
 700. Naa Jeevam Naa Sarvam
 701. Naa Jeevam Nee Krupalo
 702. Naa Jeevitha Bhaagasvaami
 703. Naa Jeevitha Bhaagaswaamivi
 704. Naa Jeevitha Kaalamantha
 705. Naa Jeevitha Vyadhalandu
 706. Naa Jeevitha Yaathralo
 707. Naa Jeevithaanthamu
 708. Naa Jeevitham Prabhu Neekankitham
 709. Naa Kalavaramulanni
 710. Naa Kannula Kanneeru
 711. Naa Kannuletthi Vechiyundunu
 712. Naa Kanuchoopu Mera
 713. Naa Kanula Vembadi
 714. Naa Korakai Anniyu Chesenu
 715. Naa Koraku Baliyaina
 716. Naa Kosamaa
 717. Naa Krupa Neeku Chaalani
 718. Naa Mano Nethramu Therachi
 719. Naa Mattukaithe
 720. Naa Naanna Intiki
 721. Naa Naathudaa
 722. Naa Neethi Neeve
 723. Naa Notan Krottha Paata
 724. Naa Oohakandani Prematho
 725. Naa Pere Theliyani Prajalu
 726. Naa Praanaaniki Praanam
 727. Naa Praanamaa Aelane
 728. Naa Praanamaa Digulenduku
 729. Naa Praanamaa Naa Sarvamaa
 730. Naa Praanamaa Naalo Neevu
 731. Naa Praanamaa Neeke Vandanam
 732. Naa Praanamaa Sannuthinchumaa
 733. Naa Praanamaa Sannuthinchumaa (Yehovaa)
 734. Naa Praanamaa Yehovaanu
 735. Naa Praanamaina Yesu
 736. Naa Praanamaina Yesu (Aaraadhana)
 737. Naa Praanapriyudaa Naa Yesayyaa
 738. Naa Praanapriyudaa Naa Yesu Raajaa
 739. Naa Praanapriyudaa Yesu Raajaa
 740. Naa Priya Desham
 741. Naa Priya Yesu Raa
 742. Naa Priyamaina Yesu Prabhu
 743. Naa Priyudu Yesu
 744. Naa Samasthamu
 745. Naa Sankata Dukhamulella
 746. Naa Sarvam Naa Kota
 747. Naa Snehithudaa
 748. Naa Sthuthi Paathrudaa
 749. Naa Stuthula Paina
 750. Naa Thalli Nanu Marachinaa
 751. Naa Thandri
 752. Naa Thanuvu Naa Manasu
 753. Naa Vedhanalo Naa Baadhalo
 754. Naa Yedala Neekunna
 755. Naa Yesayya Prema
 756. Naa Yesayyaa Naa Rakshakaa
 757. Naa Yesayyaa Naa Sthuthiyaagamu
 758. Naa Yesu Nee Paadaala Chenthaa
 759. Naa Yesu Prabhuvaa
 760. Naa Yesu Raajaa
 761. Naa Yesu Raaju
 762. Naa Yesu Raajyamu
 763. Naadantu Lokaana
 764. Naadu Jeevamaayene
 765. Naadu Jeevithamu
 766. Naakai Cheelchabadda
 767. Naakai Naa Yesu Kattenu
 768. Naakenno Melulu Chesithive
 769. Naaku Balamu Unnantha Varaku
 770. Naaku Chaalina Devuda Neevu
 771. Naaku Jeevamai Unna
 772. Naaku Nee Krupa Chaalunu
 773. Naakunna Balamu Saripodayyaa
 774. Naakunna Chinni Aasha
 775. Naakunnadi Neevenani
 776. Naalaanti Chinnalante
 777. Naalo Undi Nanu Nadipincheti
 778. Naalo Unna Aanandamu
 779. Naalo Unna Aashalanniyu
 780. Naaloni Aasha Naaloni Korika
 781. Naatho Maatlaadu Prabhuvaa
 782. Naatho Neevu Maataadinacho
 783. Naatho Neevu Maatlaadinacho
 784. Naavanni Yangeekarinchumee Devaa
 785. Nadavaalani Yesu
 786. Nadipinchu Naa Naavaa
 787. Nadipisthaadu Naa Devudu
 788. Najareyudaa Naa Yesayyaa
 789. Nalugakunda Godhumalu
 790. Nammadagina Devudaa
 791. Nammadagina Devudavu
 792. Nammakamaina Devudavaina
 793. Nammakamaina Naa Prabhu
 794. Nammakamaina Naa Snehithudu
 795. Nammaku Ilalo
 796. Nammakuraa Nammakuraa
 797. Nammuko Yesayyanu
 798. Nannaakarshinchina Nee Sneha Bandham
 799. Nannenthagaa Preminchithivo
 800. Nannenthagaano Preminchenu
 801. Nannenthagaano Preminchina Prabhuvaa
 802. Nannu Brathikinchutaku
 803. Nannu Diddumu Chinna Praayamu
 804. Nannu Gannayya Raave
 805. Nannu Kaadanavani
 806. Nannu Kaavaga Vachchina
 807. Nannu Neevale Nirminchinanu
 808. Nannu Pilachina Devaa
 809. Nanu Cherina Nee Prema
 810. Nanu Viduvaka Edabaayaka
 811. Nashiyinchedi Lokamlo
 812. Nashiyinchu Aathmalenniyo
 813. Ne Brathiki Unnaanante
 814. Ne Saageda Yesunitho
 815. Ne Sthuthinchedanu
 816. Ne Yesuni Velugulo
 817. Ne Yesuni Vembadinthunani
 818. Nede Priyaraagam
 819. Nedo Repo Naa Priyudesu
 820. Nedu Ikkada Repu Ekkado
 821. Nedu Yesu Lechinaadu
 822. Nee Arachethilo Chekkukuntivi
 823. Nee Challanaina Needalo
 824. Nee Challani Needalo
 825. Nee Charanamule Nammithi
 826. Nee Chethi Kaaryamulu
 827. Nee Chethilo Rottenu Nenayya
 828. Nee Chethitho Nannu Pattuko
 829. Nee Chitthamune
 830. Nee Dayalo Nee Krupalo
 831. Nee Dayalo Nenunna
 832. Nee Deergha Shaanthame
 833. Nee Dhanamu Nee Ghanamu
 834. Nee Gnaapakam Anekulanu
 835. Nee Jaldaru Vrukshapu
 836. Nee Jeevitham Kshana Bhanguram
 837. Nee Jeevitham Kshana Bhanguram
 838. Nee Jeevitham Neeti Budagaa
 839. Nee Jeevitham Viluvainadi
 840. Nee Jeevithamulo
 841. Nee Kaaryamulu
 842. Nee Kantipaapanu
 843. Nee Koraku Naa Praanam
 844. Nee Krupa Aakaashamu Kannaa
 845. Nee Krupa Chaalunayaa
 846. Nee Krupa Chaalunu
 847. Nee Krupa Leni Kshanamu
 848. Nee Krupa Lenicho
 849. Nee Krupa Naaku Chaalunu
 850. Nee Krupa Nithyamundunu
 851. Nee Krupanu Goorchi
 852. Nee Naamam Athi Madhuram
 853. Nee Naamam Naa Gaanam
 854. Nee Naamame Eda
 855. Nee Needalona
 856. Nee Nirnayam
 857. Nee Paada Sannidhiki
 858. Nee Paadaale Naaku Sharanam
 859. Nee Paadam Mrokkedan
 860. Nee Paadamul Ne Cheragaa
 861. Nee Pada Sevaye Chaalu
 862. Nee Pilupu
 863. Nee Prema Entho
 864. Nee Prema Entho Madhuram
 865. Nee Prema Maadhuryamu
 866. Nee Prema Naa Jeevithaanni
 867. Nee Prema Naalo Madhuramainadi
 868. Nee Premaa Nee Karunaa
 869. Nee Premaku Saati
 870. Nee Premaku Saati Ledayaa
 871. Nee Premalo Nundi Nannu
 872. Nee Preme Naaku Chaalayyaa
 873. Nee Priya Prabhuni Sevakai
 874. Nee Raktha Dhaarale
 875. Nee Rakthame Nee Rakthame
 876. Nee Roopam Naalona
 877. Nee Roopu Chooda
 878. Nee Saakshyamu Edi
 879. Nee Sannidhilo Ee Aaraadhananu
 880. Nee Sannidhilo Nenunna
 881. Nee Sannidhilo Santhoshamu
 882. Nee Sannidhiye Naa
 883. Nee Snehamu
 884. Nee Swaramu
 885. Nee Vaakyame Naa Paadaalaku
 886. Nee Vaakyame Nannu Brathikinchenu
 887. Nee Vaakyame Shrama Kolimilo
 888. Needentho Karunaa
 889. Needu Prema Naalo
 890. Needu Premaku Haddu Ledayaa
 891. Needu Vishwaasyatha
 892. Neekante Nammadagina
 893. Neekasaadhyamainadi Ediyu Ledu
 894. Neeke Naa Aaraadhana
 895. Neeke Naa Aaraadhanaa
 896. Neeke Sthothramulu
 897. Neeku Entha Chesinaa
 898. Neeku Saati Evaru Leru
 899. Neeli Aakaashamlo
 900. Neelo Jeevinchaalani
 901. Neelo Samasthamu Saadhyame
 902. Neethi Nyaayamulu
 903. Neethi Sooryudaa Yesu
 904. Neethi Sooryudavai
 905. Neethigala Yehovaa Sthuthi
 906. Neetho Gadipe Prathi Kshanamu
 907. Neetho Naa Jeevitham
 908. Neetho Nenu Naduvaalani
 909. Neetho Nundani Brathuku
 910. Neetho Samamevaru
 911. Neetho Sneham Cheyaalani
 912. Neethone Gadipeyaalani
 913. Neethone Ne Nadavaalani
 914. Neethone Undutaye
 915. Neeve Aasha Neeve Shwaasa
 916. Neeve Aashrayadurgam
 917. Neeve Naa Devudavu
 918. Neeve Naa Praanam Sarvam
 919. Neeve Naa Praanamu
 920. Neeve Naa Rakshana
 921. Neeve Naa Santhosha Gaanamu
 922. Neeve Naa Sarvamu
 923. Neeve Nannu Korukunnaavu
 924. Neeve Neeve Kaavaali
 925. Neeve Neeve Naa Thodunna
 926. Neeve Neeve Nannu Pilichina
 927. Neevegaa Yesu Neevegaa
 928. Neevennaallu Rendu Thalampulatho
 929. Neeveyani Nammika
 930. Neevu Chesina Mellaku
 931. Neevu Chesina Thyaagaanni
 932. Neevu Chesina Upakaaramulaku
 933. Neevu Leka Kshanamainaa
 934. Neevu Leni Chotedi
 935. Neevu Leni Kshanamainaa
 936. Neevu Leni Roju
 937. Neevu Lenide Nenu Lenu Prabhuvaa
 938. Neeve Naa Thodu Unnaavayyaa
 939. Neevu Praardhana Cheyunappudu
 940. Neevu Thadithe Thalupu Theeyanaa
 941. Neevu Thappa Naakee Lokamlo
 942. Neevu Thodundagaa
 943. Neevunte Naaku Chaalu Yesayyaa
 944. Nemmadi Ledaa
 945. Nenante Neekenduko
 946. Nenante Neeku Enthishtamo
 947. Nenellappudu Yehovaa Ninu
 948. Nenemainaa Prabhuvaa
 949. Nenerugudunu Oka Snehithuni
 950. Nenu Kooda Unnaanayyaa
 951. Nenu Odiponayaa
 952. Nenu Pilisthe Paruguna
 953. Nenu Thaggaali Yesu
 954. Nenu Velle Maargamu
 955. Nenunnaa Nenunnaa
 956. Nenunu Naa Inti Vaarunu
 957. Nesthamaa Priya Nesthamaa
 958. Nibandhanaa Janulam
 959. Nibbaram Kaligi
 960. Nibbaramutho Naa Yesuke
 961. Nijamaina Draakshaavalli
 962. Nijamugaa Mora Pettina
 963. Ningilo Devudu
 964. Ninnantha Devaru
 965. Ninne Ninne Nammukunnaanayyaa
 966. Ninne Ninne Ne Koluthunayyaa
 967. Ninne Preminthunu
 968. Ninnu Choodaga Vachchinaaduraa
 969. Ninnu Kaapaadu Devudu
 970. Ninnu Kaapaaduvaadu Kunukadu
 971. Ninnu Thalachi
 972. Ninnu Vembadincheda
 973. Ninu Cheraga Naa Madi
 974. Ninu Choose Kannulu
 975. Ninu Gaaka Mari Denini
 976. Ninu Paadaalani
 977. Ninu Polina Vaarevaru
 978. Ninu Sthuthinchinaa Chaalu
 979. Ninu Sthuthiyinche Kaaranam
 980. Nirantharam Neethone
 981. Nirantharamaina Nee Krupalo
 982. Nirathamu Sthuthiyinchumu
 983. Nithya Jeevapu Raajyamulo
 984. Nithya Prematho
 985. Nithyam Nilichedi Nee Preme
 986. Nithyamu Sthuthinchinaa
 987. Noothana Hrudayamu
 988. Noothana Parachumu Devaa
 989. Noothana Samvathsaram
 990. Noothana Samvathsaramulo
 991. Noothanamainadi
 992. Noraaragaa Chethunu
 993. Nuvvante Ishtamu Naa Yesayyaa
 994. Nuvvevaro Yesu
 995. Nuvvuleni Nannu Oohinchalenu
 996. Nyaayaadhipathi Aina Devudu
 997. O Devaa Daya Choopumayyaa
 998. O Ishraayelu
 999. O Kraisthavaa Yuvakaa
 1000. O Kreesthu Sanghamaa
 1001. O Maanavaaa
 1002. O Maanavaa Nee Paapam
 1003. O Naavikaa
 1004. O Praardhanaa Supraardhanaa
 1005. O Prabhuvaa O Prabhuvaa
 1006. O Sadbhakthulaaraa
 1007. O Sanghamaa Sarvaangamaa
 1008. O Yaathrikudaa
 1009. O Yesu Nee Prema
 1010. Odiponivvadu
 1011. Oka Divyamaina Sangathitho
 1012. Oka Kshanamaina
 1013. Oka Kshanamainaa Ninnu
 1014. Oka Varamadigithini Yesayyaa
 1015. Okani Thalli Aadarinchunatlu
 1016. Okasaari Nee Swaramu
 1017. Oke Oka Maargamu
 1018. Okkade Yesu Okkade
 1019. Ontarithanamulo Thoduvai
 1020. Ontarivi Kaavu
 1021. Oohaku Andani Kaaryamul
 1022. Oohalu Naadu Ootalu
 1023. Oohinchalenayyaa Vivarinchalenayyaa
 1024. Oohinchaleni Kaaryamulu
 1025. Oohinchaleni Melulatho Nimpina
 1026. Ooruko Naa Praanamaa
 1027. Oranna Oranna
 1028. Paadanaa Mounamugaane
 1029. Paadeda Devaa Nee Krupalan
 1030. Paapaaniki Naaku Ae Sambandhamu Ledu
 1031. Paapamerugani Paavanaathmuni
 1032. Paathaalamlo Aathmala Aartha Naadam
 1033. Paavuramaa Nee Prema
 1034. Paavuramaa Sanghamupai
 1035. Padamulu Chaalani Prema
 1036. Padhe Paadanaa
 1037. Padivelalo Athi Priyudu
 1038. Padivelalo Athi Sundarudaa
 1039. Padivelalo Athi Sundarudaa (Aaraadhinthun)
 1040. Pailam Kodukaa
 1041. Painunna Aakaashamandunaa
 1042. Palukaleni Naaku
 1043. Pampumu Devaa
 1044. Paradeshulamo Priyulaaraa
 1045. Paralokame Naa Anthapuram
 1046. Paralokamlo Unna Maa Yesu
 1047. Paralokamu Naa Deshamu
 1048. Parama Daivame
 1049. Parama Jeevamu
 1050. Parama Thandri
 1051. Parama Thandri Neeke Sthothram
 1052. Paravaasini Ne Jagamuna
 1053. Paravashincheda Nee Vaakyamulo
 1054. Parishuddha Parishuddha
 1055. Parishuddhaathmudaa Neeke Vandanam
 1056. Parishuddhudaa Naa Yesayyaa
 1057. Parishuddhudaa Paavanudaa
 1058. Parishuddhudaa Parishuddhudaa
 1059. Parishuddhudavai
 1060. Parishuddhudu Parishuddhudu
 1061. Parugetthedaa Parugetthedaa
 1062. Pasi Baaludai
 1063. Peda Naruni Roopamu
 1064. Phalamulanaashinchina Paraloka Thandri
 1065. Pondithini Nenu
 1066. Poojaneeyudesu Prabhu
 1067. Poraatam Aathmeeya Poraatam
 1068. Porli Porli Paaruthundi
 1069. Praanamaa Naa Praanamaa
 1070. Praaneshwara
 1071. Praardhana Kaligina Jeevitham
 1072. Praardhana Praardhana
 1073. Praardhana Shakthi Naaku
 1074. Praardhana Vinedi Paavanudaa
 1075. Praardhana Vinnaavayyaa
 1076. Praardhana Yesuni Sandarshana
 1077. Prabhu Hastham Naapai Nundi
 1078. Prabhu Mora Vinavaa
 1079. Prabhu Sannidhilo Aanandame
 1080. Prabhu Yesu Naa Rakshakaa
 1081. Prabhu Yesuni Poojinchedam
 1082. Prabhu Yesuni Vadanamulo
 1083. Prabhuni Gruhamu
 1084. Prabhuni Raakada
 1085. Prabhuvaa Ee Aanandam
 1086. Prabhuvaa Kaachithivi
 1087. Prabhuvaa Maaku Neevichchina
 1088. Prabhuvaa Ne Ninnu Nammi
 1089. Prabhuvaa Nee Paripoornatha Nundi
 1090. Prabhuvaa Neelo Jeevinchuta
 1091. Prabhuvaa Neeve Naadu Sharanam
 1092. Prabhuvaa Ninu Keerthinchutaku
 1093. Prabhuvaa Prabhuvaa
 1094. Prakaashinche Aa Divya
 1095. Prathi Roju Choodaalani
 1096. Prathigaa (Yesu Yesu)
 1097. Preethigala Mana Yesu
 1098. Prema Lenivaadu Paralokaaniki
 1099. Prema Shaashwatha Kaalamundunu
 1100. Prema Yesayyaa Premaa
 1101. Prema Yesuni Prema
 1102. Premaa Ane Maayalo
 1103. Premaa Poornudu
 1104. Premagala Maa Prabhuvaa
 1105. Premagala Yesayyaa
 1106. Premalo Paddaanu
 1107. Premincheda Yesu Raajaa
 1108. Preminchedan Adhikamugaa
 1109. Preminchu Devudu
 1110. Preminthunu Ninne
 1111. Premisthaa Ninne
 1112. Priya Sanghasthulaaraa
 1113. Priya Yesu Dehamulo
 1114. Priya Yesu Mana Koraku
 1115. Priya Yesu Naatha
 1116. Priya Yesu Nirminchithivi
 1117. Priya Yesu Raajunu
 1118. Priyamaina Yesayyaa Premake Roopamaa
 1119. Priyathama Bandhamaa
 1120. Punarutthaanudaa
 1121. Purab Dishaa Mein
 1122. Putte Yesudu Nedu
 1123. Puttinaadanta Yesu Naathudu
 1124. Puvvu Virisi Raalinaa
 1125. Puvvulaantidi Jeevitham
 1126. Raajaa Nee Bhavanamulo
 1127. Raajaa Nee Sannidhilone
 1128. Raajaa Nee Sannidhilone Untaanayyaa
 1129. Raajaadhi Raaja
 1130. Raajaadhi Raajaa Raaraa
 1131. Raajula Raajaa
 1132. Raajula Raaju
 1133. Raajula Raajula Raaju
 1134. Raajulaku Raajaina Ee
 1135. Raajulaku Raaju Puttenayya
 1136. Raajyaalanele Mahaaraaju
 1137. Raakada Prabhuni Raakada
 1138. Raakada Samayamlo
 1139. Raakadane Railu Bandi
 1140. Raaraaju Janminche Ilalona
 1141. Raaraaju Janminchinaadu
 1142. Raaraaju Puttaadoi
 1143. Raaraaju Vasthunnaado
 1144. Raare Choothamu
 1145. Raare Mana Yesu Swaamini
 1146. Raare Raare O Janulaaraa
 1147. Raath Andheri
 1148. Raathri Nedu Rakshakundu
 1149. Raavayyaa Yesayyaa
 1150. Raavayya Yesunaadhaa
 1151. Rakshakudaa Yesu Prabho
 1152. Rakshakudu Vachchinaadu
 1153. Rakshakundudayinchinaadata
 1154. Rakshimpabadina Neevu
 1155. Rammanuchunnaadu Ninnu
 1156. Randi Randi Randayo
 1157. Randi Randi Yesuni Yoddaku
 1158. Randi Suvaartha Sunaadamutho
 1159. Randi Uthsaahinchi Paadudamu
 1160. Ravikoti Thejudu
 1161. Rende Rende Daarulu
 1162. Ruchi Choochi Erigithini
 1163. Saadhyamu Anni Saadhyamu
 1164. Saagenu Naa Jeeva Naava
 1165. Saageti Ee Jeeva Yaathralo
 1166. Saagi Saagi Pommu
 1167. Saagilapadi Mrokkedamu
 1168. Saagipodunu Aagiponu Nenu
 1169. Saakshyamichcheda
 1170. Saamaanyudavu Kaavu
 1171. Saati Evvaru
 1172. Sadaa Kaalamu Nee Yande
 1173. Sadaa Kaalamu Neetho Nenu
 1174. Sahodarulaaraa
 1175. Sahodarulu Aikyatha Kaligi
 1176. Sajeeva Saakshulugaa
 1177. Sajeevudavaina Yesayyaa
 1178. Sakalamu Cheyu
 1179. Samaadhaana Gruhambulonu
 1180. Samaanulavru Prabho
 1181. Samardhavanthudavaina
 1182. Samarpana Cheyumu Prabhuvunaku
 1183. Samayamide Samayamide
 1184. Samayamu Poneeyaka
 1185. Sambaraalu Cheseddaamaa
 1186. Sameepimparaani Thejassulo
 1187. Sameepincharaani Thejassulo
 1188. Sampoornudaa Naa Yesayyaa
 1189. Samvathsaramulu Veluchundagaa
 1190. Sandadi – 3
 1191. Sandehamela
 1192. Sangeetha Naadamutho
 1193. Sannuthinthu Yesu Swaami
 1194. Sannuthinthumo Prabho
 1195. Santhosha Geethamu Paadedanu
 1196. Santhoshame Samaadhaaname
 1197. Santhoshamutho Nichchedu Vaarini
 1198. Santhoshinchudi Yandaru
 1199. Sari Cheyumo Devaa
 1200. Sari Raarevvaru
 1201. Sarva Chitthambu Needenayyaa
 1202. Sarva Krupaanidhiyagu Prabhuvaa
 1203. Sarva Lokamaa
 1204. Sarva Shareerula Devudaa
 1205. Sarva Srushtiloni
 1206. Sarva Yugamulalo Sajeevudavu
 1207. Sarvaanga Kavachamu Neeve
 1208. Sarvaanga Sundaraa
 1209. Sarvashakthuni Sthothra Gaanamu
 1210. Sarvonnatha Sthalamulalo
 1211. Seeyonu Nee Devuni
 1212. Seeyonu Paatalu Santhoshamugaa
 1213. Seeyonulo Nundi Neevu
 1214. Seeyonulo Sthiramaina
 1215. Sevakulaaraa
 1216. Shaaronu Polamulo
 1217. Shaaronu Rojaa Yese
 1218. Shaashwatha Krupanu
 1219. Shaashwatha Prematho
 1220. Shaashwathamaa Ee Deham
 1221. Shaashwathamaina Prematho
 1222. Shaashwathamainadi
 1223. Shaashwathamu Kaadu
 1224. Shakthi Chetha Kaadanenu
 1225. Shakthi Chetha Kaadu
 1226. Sharanam Sharanam Sharanam Devaa
 1227. Shatha Koti Raagaalu Vallinchina
 1228. Shilanaina Nannu
 1229. Shiramu Meeda Mulla Saakshigaa
 1230. Shodhanaa Baadhalu
 1231. Shramayainaa Baadhainaa
 1232. Shree Yesundu Janminche
 1233. Shreshtamaina Naamam
 1234. Shruthi Chesi Ne Paadanaa
 1235. Shubha Vela Sthothra Bali
 1236. Shuddha Hrudayam
 1237. Shuddha Raathri
 1238. Shuddhudaa Ghanudaa Rakshakudaa
 1239. Shuddhudavayyaa
 1240. Siluva Chentha Cherina Naadu
 1241. Siluva Chenthaku Raa
 1242. Siluva Dhyaanam
 1243. Siluva Saakshigaa
 1244. Siluvalo Aa Siluvalo
 1245. Siluvalo Bali Aina
 1246. Siluvalo Nee Prema
 1247. Siluvalo Saagindi Yaathra
 1248. Siluvanu Gelichina
 1249. Siluve Naa Sharaneeynu Raa
 1250. Silvalo Naakai Kaarchenu
 1251. Snehithudaa Naa Hithudaa
 1252. Snehithudaa Naa Snehithudaa
 1253. Solipovaladu Manassaa
 1254. Solipoyina Manasaa
 1255. Sonthamai Povaali Naa Yesutho
 1256. Sooda Sakkani Baaludammo
 1257. Srushti Karthaa Yesu Devaa
 1258. Srushtikarthavaina Yehovaa
 1259. Sthothra Gaanam Chesindi Praanam
 1260. Sthothrabali Arpinchedhamu
 1261. Sthothrabali Sthothrabali
 1262. Sthothram Chellinthumu
 1263. Sthothramu Sthuthi Chellinthumu
 1264. Sthothramu Sthuthi Sthothramu
 1265. Sthothrinthumu Ninu
 1266. Sthuthi Gaaname Paadanaa
 1267. Sthuthi Madhura Geethamu
 1268. Sthuthi Mahima Yesu Neeke
 1269. Sthuthi Neeke Yesu Raajaa
 1270. Sthuthi Paadanaa Nenu
 1271. Sthuthi Paadeda Ne Prathi Dinamu
 1272. Sthuthi Paadi Keerthinthumu
 1273. Sthuthi Paadutake
 1274. Sthuthi Paathrudaa Sthothraarhudaa
 1275. Sthuthi Simhaasanaaseenudaa
 1276. Sthuthi Simhaasanaaseenudaa (Yesu Raajaa)
 1277. Sthuthiki Paathruda Yesayyaa
 1278. Sthuthiki Paathrudaa
 1279. Sthuthinchedanu Ninnu Nenu
 1280. Sthuthinchedanu Sthuthinchedanu
 1281. Sthuthinchi Paadedam
 1282. Sthuthiyinchedaa Nee Naamam
 1283. Sthuthiyinchi Keerthinchi
 1284. Sthuthiyinthumu
 1285. Sthuthiyu Mahima (Aaraadhana)
 1286. Sthuthiyu Mahima Ghanatha Neeke
 1287. Sthuthula Meeda Aaseenudaa
 1288. Sthuthula Meeda (Hallelujah)
 1289. Sthuthulaku Paathrudaa (Aaraadhana)
 1290. Sthuthulaku Paathrudaa (Anni Velalo)
 1291. Sthuthulaku Paathrudu Yesayyaa
 1292. Sthuthulapai Aaseenudaa
 1293. Sudhaa Madhura Kiranaala
 1294. Sudhooramu Ee Payanamu
 1295. Sudigaalainanu
 1296. Sugunaala Sampannudaa
 1297. Sumadhura Swaramula Gaanaalatho
 1298. Sundaramaina Dhehaalenno
 1299. Sundaramulu Athi Sundaramulu
 1300. Sundarudaa
 1301. Sundarudaa Athishayudaa
 1302. Suvaarthanu Prakatimpavaa
 1303. Swachchandha Seeyonu Vaasi
 1304. Sweekarinchumayaa Naathaa
 1305. Thaara Velisindi
 1306. Thaaraa Velisenu Ee Vela
 1307. Thalavanchaku Nesthamaa
 1308. Thalli Thana Biddanu
 1309. Thallilaa Laalinchunu
 1310. Thambura Sithaara Naadamutho
 1311. Thana Rakthamtho Kadigi
 1312. Thandri Devaa
 1313. Thandri Intlo Ellappudu
 1314. Thandri Naa Yesayyaa
 1315. Thanuvu Naa Didigo
 1316. Thappipoyina Gorre
 1317. Thappipoyina Kumaarudanayyaa
 1318. Thara Tharaalalo Yuga Yugaalalo
 1319. Tharaalu Maarinaa
 1320. Tharaalu Maarinaa Yugaalu Maarinaa
 1321. Tharachi Tharachi
 1322. Tharamulu Maaruchunnavi
 1323. Theeyani Swaraalatho
 1324. Theliyadaa Neeku Theliyadaa
 1325. Thellaarindi Vela
 1326. Thene Kanna Theeyanainadi
 1327. Thodu Lerani Kumilipoku
 1328. Tholakari Vaana
 1329. Thoorpu Dikka Chukka Butte
 1330. Thoorupu Dikkuna Chukka Butte
 1331. Thraahimaam Kreesthu Naatha
 1332. Thrithvaikamaa
 1333. Thuppu Patti Povuta Kante
 1334. Thyaagamentha Chesaavu Devaa
 1335. Udayakaalamu Madhyahaanamu
 1336. Udayamaaye Hrudayamaa
 1337. Udayinche Divya Rakshakudu
 1338. Udayinchinaadu
 1339. Ullaasa Jeevitham
 1340. Unna Paatuna Vachchuchunnaanu
 1341. Unnaadu Devudu Naaku Thodu
 1342. Unnatha Sthalamulalo
 1343. Upavaasamtho Praardhanalo
 1344. Uthaka Meeda Thalupu
 1345. Uthsaaha Gaanamu Chesedamu
 1346. Vaadabaarani Vishwaasamutho
 1347. Vaadipoka Munde
 1348. Vaaduko Naa Yesayyaa
 1349. Vaagdhaanamu
 1350. Vaagdhaanamulanni Neraverchuchunnaadu
 1351. Vaakyame Shareera Dhaariyai
 1352. Vachchindi Christmas Vachchindi
 1353. Vachchindi Vachchindi Vachchindi
 1354. Vadhiyimpabadina Gorrepillaa
 1355. Vandanaalu Yesu
 1356. Vandanam
 1357. Vandanambonarthumo
 1358. Vandanamu Neeke Naa
 1359. Varninchalenu
 1360. Varninchalenu Vivarinchalenu
 1361. Varsha Dhaaragaa Raava
 1362. Varshimpanee Varshimpanee
 1363. Veeche Gaalullo
 1364. Veenulaku Vindulu Chese
 1365. Vendi Bangaaraala Kanna
 1366. Vesaarina Manase
 1367. Vetagaani Urilo Nundi
 1368. Vevela Doothalatho
 1369. Veyi Nollatho Sthuthiyinchinaa
 1370. Vidheyatha Kaligi Jeevinchutaku
 1371. Vidheyathake Ardhamu Cheppina
 1372. Vidipisthaadu Naa Yesudu
 1373. Viduvadhu Maruvadhu
 1374. Viduvanu Ninu Edabaayanani
 1375. Viduvavu Nannika
 1376. Vijaya Geethamu Manasaara
 1377. Vijaya Geethamul Paadare
 1378. Vijayaseeludaa
 1379. Vikasinchu Pushpamaa
 1380. Viluvaina Nee Krupa
 1381. Viluvainadi Nee Aayushkaalam
 1382. Viluvainadi Nee Jeevitham
 1383. Viluvainadi Samayamu
 1384. Viluve Leni Naa Jeevitham
 1385. Vinarandi Naa Priyuni Visheshamu
 1386. Vinare Yo Narulaaraa
 1387. Vinavaa Manavi
 1388. Vinnaaraa Vinnaaraa
 1389. Vinthaina Thaaraka
 1390. Vinumaa Yesuni Jananamu
 1391. Virisina Hrudayaalaku
 1392. Vivaahamannadi
 1393. Yaakobu Baavi Kaada
 1394. Yavvanaa Janamaa
 1395. Yavvanudaa
 1396. Yavvanulaaraa Meeru
 1397. Yehova Naa Aashrayam
 1398. Yehova Naa Moralaalinchenu
 1399. Yehovaa Dayaaludu (Aayanake Kruthagnatha)
 1400. Yehovaa Dayaaludu Sarva Shakthimanthudu
 1401. Yehovaa Maa Kaapari
 1402. Yehovaa Mahima Nee Meeda
 1403. Yehovaa Naa Balamaa
 1404. Yehovaa Naa Kaapari
 1405. Yehovaa Naa Kaapari (Loyalalo)
 1406. Yehovaa Naaku Velugaaye
 1407. Yehovaa Nanu Karuninchumaa
 1408. Yehovaa Nee Naamamu
 1409. Yehovaa Needu Melulanu
 1410. Yehovaa Nissy
 1411. Yehovaa Yire
 1412. Yehovaaku Sthuthulu Paadandi
 1413. Yehovaanu Sannuthinchedan
 1414. Yehovaanu Sthuthiyinchu
 1415. Yehovaaye Naa Balamu
 1416. Yehovaaye Naa Kaaparigaa
 1417. Yesanna Swaramannaa
 1418. Yesayya Naamamlo
 1419. Yesayya Naamamu
 1420. Yesayya Maata
 1421. Yesayya Maata Bangaaru Moota
 1422. Yesayya Maata Viluvaina
 1423. Yesayya Nee Prema
 1424. Yesayya Paadaalu
 1425. Yesayya Rakthamu
 1426. Yesayyaa Kanikarapoornudaa
 1427. Yesayyaa Naa Doraa
 1428. Yesayyaa Naa Hrudaya Spandana
 1429. Yesayyaa Naa Hrudayaabhilaasha
 1430. Yesayyaa Naa Praana Naathaa
 1431. Yesayyaa Naa Praana Naathaa Ninu
 1432. Yesayyaa Naa Yesayyaa
 1433. Yesayyaa Naa Yesayyaa (Raakada)
 1434. Yesayyaa Nannenduku
 1435. Yesayyaa Nee Maatalu
 1436. Yesayyaa Nee Naamamune
 1437. Yesayyaa Nee Poola Thota
 1438. Yesayyaa Nee Prema
 1439. Yesayyaa Neeke Vandanam
 1440. Yesayyaa Ninnu Choodaalani
 1441. Yesayyaa Ninnu Preminchuvaaru
 1442. Yesayyaa Praana Naathaa
 1443. Yesayyaa Yesayyaa
 1444. Yese Daivamu
 1445. Yese Goppa Devudu
 1446. Yese Janmincheraa
 1447. Yese Naa Aashrayamu
 1448. Yese Naa Maargamu
 1449. Yese Naa Oopiri
 1450. Yese Naa Parihaari
 1451. Yese Nee Madhilo Undagaa
 1452. Yese Sarvam
 1453. Yese Sathyam
 1454. Yeshu Masih
 1455. Yesu Devaa Nanu Konipovaa
 1456. Yesu Devuni Aashrayinchumaa
 1457. Yesu Entho Varaala
 1458. Yesu Goriya Pillani Nenu
 1459. Yesu Jananamu
 1460. Yesu Kosame Jeeviddaam
 1461. Yesu Kreesthu Puttenu Nedu
 1462. Yesu Maatho Neevundagaa
 1463. Yesu Manchi Devudu
 1464. Yesu Naamam
 1465. Yesu Naathaa Devaa
 1466. Yesu Nan Preminchithivi
 1467. Yesu Nannu Preminchinaavu
 1468. Yesu Nee Naamaamruthamu
 1469. Yesu Nee Swaroopamunu
 1470. Yesu Nee Vaaramu
 1471. Yesu Neeke Jayam Jayamu
 1472. Yesu Neeku Kaavaalani
 1473. Yesu Neeve Chaalu Naaku
 1474. Yesu Ninnu Nenu
 1475. Yesu Okkade
 1476. Yesu Parishuddha Naamamunaku
 1477. Yesu Prabhuni Sthuthinchuta
 1478. Yesu Prabhuvaa Neeve
 1479. Yesu Prabhuve
 1480. Yesu Raaja Naalo Ninnu
 1481. Yesu Raajaa Arpinchedhanayyaa
 1482. Yesu Raajaa Neeke
 1483. Yesu Raaju Raajula Raajai
 1484. Yesu Raajugaa Vachchuchunnaadu
 1485. Yesu Raajyamunaku Sainikulam
 1486. Yesu Rakshakaa
 1487. Yesu Rakthame Jayam
 1488. Yesu Rakthame Jayamu Jayamuraa
 1489. Yesu Rakthamu Rakthamu
 1490. Yesu Rakthamulo
 1491. Yesu Sarvonnathudaa
 1492. Yesu Unte Chaalu
 1493. Yesu Vale
 1494. Yesu Vanti Sundarudu
 1495. Yesu Yesu Yesu
 1496. Yesuku Yese Ila Saati
 1497. Yesuni Naa Madilo
 1498. Yesuni Naamamlo Shakthi
 1499. Yesuni Naamamulo
 1500. Yesuni Prema Yesu Vaartha
 1501. Yesuni Thiru Hrudayamaa
 1502. Yesutho Teevigaanu Podamaa
 1503. Yoodaa Sthuthi Gothrapu
 1504. Yuddhamu Yehovaade
 1505. Yugayugaalu Maariponidi

A

D

E

K

M

N

P

S

Y

 

188 comments

 1. బ్రదర్ వందనాలు
  ప్రభు మొర వినవా .. ప్రభు మొర వినవా… నీ కొరకే నే వేటికెను దేవా

  సాంగ్ లిరిక్స్ పెట్టండి బ్రదర్

Leave a Reply