Telugu Songs


 1. అగ్ని మండించు
 2. అడవి చెట్ల నడుమ
 3. అడిగినది కొంతే అయినా
 4. అడుగడుగున రక్త బింధువులే
 5. అడుగుడి మీకు ఇవ్వబడును
 6. అత్యున్నత సింహాసనముపై
 7. అత్యున్నత సింహాసనముపై (యేసన్న)
 8. అత్యున్నతమైనది యేసు నామం
 9. అదిగో నా నావ
 10. అదే అదే ఆ రోజు
 11. అన్ని కాలంబుల
 12. అన్ని నామముల కన్న
 13. అన్ని నామముల కన్న ఘనమైన
 14. అన్ని వేళల ఆరాధన
 15. అన్ని వేళల వినువాడు
 16. అన్నిటి కన్నా ప్రార్థనే మిన్న
 17. అన్నీ సాధ్యమే
 18. అనుదినము ప్రభుని
 19. అనుదినం ఆ ప్రభుని వరమే
 20. అపరాధిని యేసయ్యా
 21. అమ్మల్లారా ఓ అక్కల్లారా
 22. అమ్మా అని నిన్ను పిలువనా
 23. అమూల్య రక్తము ద్వారా
 24. అమూల్య రక్తం
 25. అయ్యా నా కోసం కల్వరిలో
 26. అర్పించుచుంటిని యేసయ్యా
 27. అవధులే లేనిది
 28. అంకితం ప్రభూ నా జీవితం
 29. అంజలి ఘటియింతు
 30. అంతే లేని నీ ప్రేమ ధార
 31. అందమైన మధురమైన
 32. అందరికి కావాలి
 33. అందరు నన్ను విడచినా
 34. అందాల ఉద్యానవనమా
 35. అందాలతార
 36. అందాలు చిందే
 37. అంబరానికి అంటేలా
 38. ఆ దరి చేరే దారే కనరాదు
 39. ఆ భోజన పంక్తిలో
 40. ఆకశాన తార ఒకటి
 41. ఆకాశ వాసులారా
 42. ఆకాశమందున్న ఆసీనుడా
 43. ఆకాశమా ఆలకించుమా
 44. ఆకాశం అమృత జల్లులు
 45. ఆకాశంబున్ దూతలు
 46. ఆగక సాగుమా
 47. ఆత్మ దీపమును
 48. ఆత్మ విషయమై
 49. ఆధారం నీవేనయ్యా
 50. ఆనంద యాత్ర
 51. ఆనందమానందమే
 52. ఆనందము ప్రభు నాకొసగెను
 53. ఆనందముగా యెహోవా నీ
 54. ఆనందమే పరమానందమే
 55. ఆనందింతు నీలో దేవా
 56. ఆయనే నా సంగీతము
 57. ఆరంభమయ్యింది రెస్టోరేషన్
 58. ఆరాధన అధిక స్తోత్రము
 59. ఆరాధన అందుకో
 60. ఆరాధన ఆరాధన
 61. ఆరాధన నీకే
 62. ఆరాధన యేసు నీకే
 63. ఆరాధన స్తుతి ఆరాధన
 64. ఆరాధనకు యోగ్యుడా
 65. ఆరాధించెద నిను మది పొగడెద
 66. ఆరాధించెదను నిన్ను
 67. ఆలయంలో ప్రవేశించండి
 68. ఆలోచనలో గొప్పవాడా
 69. ఆవేదన నేనొందను
 70. ఆశ తీర నా యేసు స్వామిని
 71. ఆశపడకు ఈ లోకం కోసం
 72. ఆశ్చర్య కార్యముల్ చేయును యేసు
 73. ఆశ్చర్యకరుడా స్తోత్రం
 74. ఆశ్చర్యకరుడు ఆలోచనకర్త
 75. ఆశ్చర్యమైన ప్రేమ
 76. ఆశ్రయదుర్గమా నా యేసయ్యా
 77. ఆశ్రయుడా నా అభిశక్తుడా
 78. ఆశీర్వాదంబుల్ మా మీద
 79. ఆహా ఆనందమే
 80. ఆహా మహాత్మ
 81. ఆహా యేమానందం
 82. ఇకనైన కానీ
 83. ఇది కోతకు సమయం
 84. ఇది శుభోదయం
 85. ఇదిగో దేవా నా జీవితం
 86. ఇదిగో దేవుని గొర్రెపిల్లా
 87. ఇదియే సమయంబు రండి
 88. ఇదియేనయ్య మా ప్రార్థన
 89. ఇదే నా కోరిక
 90. ఇదేనా న్యాయమిదియేనా
 91. ఇబాదత్ కరో
 92. ఇమ్మానుయేలు రక్తము
 93. ఇయ్యాల ఇంట్ల రేపు మంట్ల
 94. ఇరువది నలుగురు పెద్దలతో
 95. ఇసుక మీద ఇల్లు కట్టకు
 96. ఇహమందున ఆ పరమందు
 97. ఇళ్లలోన పండుగంట
 98. ఇంటి మీద నున్న
 99. ఇంత కాలం
 100. ఇంతలోనే కనబడి
 101. ఈ జీవితం విలువైనది
 102. ఈ తరం యువతరం
 103. ఈ దినం సదా
 104. ఈలాటిదా యేసు ప్రేమ
 105. ఈ లోక యాత్రాలో
 106. ఈ లోకంలో జీవించెదను
 107. ఉతక మీద తలుపు
 108. ఉత్సాహ గానము చేసెదము
 109. ఉన్నపాటున వచ్చుచున్నాను
 110. ఉన్నాడు దేవుడు నాకు తోడు
 111. ఉల్లాస జీవితం
 112. ఊహించలేనయ్యా వివరించలేనయ్యా
 113. ఊహించలేని కార్యములు
 114. ఊహించలేని మేలులతో నింపిన
 115. ఎక్కడెక్కడో పుట్టి
 116. ఎక్కడో మనసు వెళ్ళిపోయింది
 117. ఎటు చూచినా
 118. ఎడబాయని నీదు కృప
 119. ఎనలేని ప్రేమ
 120. ఎన్ని తలచినా
 121. ఎన్ని మార్లు
 122. ఎన్నో ఎన్నో మేలులు చేసావయ్యా
 123. ఎల్లలు లేనిది
 124. ఎలా మరువగలనయ్యా
 125. ఎలోహిం ఎలోహిం
 126. ఎవరి కోసమో ఈ ప్రాణ త్యాగము
 127. ఎవరికి ఎవరు
 128. ఎవరితో నీ జీవితం
 129. ఎవరు నన్ను చేయి విడచినన్‌
 130. ఎవరున్నారయ్యా
 131. ఎవరున్నారు నాకిలలో
 132. ఎవరూ లేక ఒంటరినై
 133. ఎవరూ సమీపించలేని
 134. ఎవరో తెలుసా యేసయ్యా
 135. ఎంత అధ్బుతమైన కృప
 136. ఎంత చెప్పిన వాక్యమినక పోతివి
 137. ఎంత జాలి యేసువా
 138. ఎంత దూరమైనా
 139. ఎంత పెద్ద పోరాటమో
 140. ఎంత మధురము
 141. ఎంత మంచి కాపరి
 142. ఎంత మంచి దేవుడవయ్యా
 143. ఎంత మంచి దేవుడవేసయ్యా
 144. ఎంతటి వాడను నేను
 145. ఎంతెంత భారమాయె ఆ సిలువ
 146. ఎంతో భాగ్యంబు
 147. ఎంతో వింత
 148. ఎంతో సుందరుడమ్మ తాను
 149. ఎందరో ఎందరు ఎందరో
 150. ఎందుకో ఈ ప్రేమ
 151. ఎందుకో దేవా ఇంతటి ప్రేమా
 152. ఎందుకో నన్నింతగా నీవు
 153. ఎందుకో నన్ను నీవు
 154. ఏ పాపమెరుగని
 155. ఏ బాధ లేదు ఏ కష్టం లేదు
 156. ఏ యోగ్యతా లేని నన్ను
 157. ఏ రీతి నీ ఋణం
 158. ఏ రీతి స్తుతియింతును
 159. ఏ రీతి స్తుతియింతునో
 160. ఏ వైపు చూసినా
 161. ఏ సమయమందైనా
 162. ఏడానుంటివిరా
 163. ఏమని పాడను
 164. ఏమివ్వగలనయ్య నా యేసయ్యా
 165. ఏం చేసానయ్యా నీకోసం
 166. ఒక వరమడిగితిని యేసయ్యా
 167. ఒక క్షణమైన
 168. ఒకని తల్లి ఆదరించునట్లు
 169. ఒక్కడే యేసు ఒక్కడే
 170. ఒంటరివి కావు
 171. ఓ క్రీస్తు సంఘమా
 172. ఓ క్రైస్తవ యువకా
 173. ఓ ప్రభువా ఓ ప్రభువా
 174. ఓ ప్రార్ధనా సుప్రార్ధనా
 175. ఓ మానవా
 176. ఓ మానవా నీ పాపం
 177. ఓ యేసు నీ ప్రేమ
 178. ఓ సద్భాక్తులారా
 179. ఓరన్న  ఓరన్న
 180. కట్టెలపై నీ శరీరం
 181. కదలకుందువు
 182. కనలేని కనులేలనయ్యా
 183. కన్న తల్లి చేర్చునట్లు
 184. కని విని ఎరుగని కరుణకు
 185. కనురెప్ప పాటైన
 186. కనులున్నా కానలేని
 187. కన్నులనెత్తి పైరుల చూడు
 188. కన్నీటి లోయలలో
 189. కన్నీరే మనిషిని బాధిస్తుంది
 190. కన్నీరేలమ్మా
 191. కన్నీళ్లతో పగిలిన గుండెతో
 192. కన్నులుండి చూడలేవ
 193. కమ్మని బహుకమ్మని
 194. కరుణించవా నా యేసువా
 195. కరుణించుము మము పరమ పితా
 196. కలనైనా ఇలనైనా
 197. కలములతో రాయగలమా
 198. కలవంటిది నీ జీవితము
 199. కల్వరి సిలువలో యేసయ్య
 200. కల్వరిగిరిలోన సిల్వలో
 201. కల్వరిలోన చేసిన యాగం
 202. కలువరి గిరి నుండి
 203. కలువరి గిరి సిలువలో
 204. కలువరిగిరిలో సిలువధారియై
 205. కల్లుండి చూడలేని
 206. కల్యాణం కమనీయం
 207. కవులకైనా సాధ్యమా
 208. కష్ట నష్టాలైనా
 209. కళ్ళల్లో కన్నీరెందుకు
 210. కంట నీరేల
 211. కానెన్నడు నేను అనాథను
 212. కాలం సమయం నాదేనంటూ
 213. కావలివాడా ఓ కావలివాడా
 214. కావలెనా యేసయ్య బహుమానము
 215. క్రిస్మస్ పండుగ
 216. క్రిస్మస్ శుభదినం
 217. కీర్తి హల్లెలూయా
 218. కీర్తింతు నీ నామమున్
 219. క్రీస్తు పుట్టెను
 220. క్రీస్తులో జీవించు నాకు
 221. క్రీస్తే సర్వాధికారి
 222. కుతూహలం ఆర్భాటమే
 223. కుమ్మరి ఓ కుమ్మరి
 224. కూర్చుందును నీ సన్నిధిలో
 225. కృతజ్ఞతన్ తలవంచి
 226. కృప కృప నా యేసు కృపా
 227. కృప కృప నీ కృప
 228. కృప వెంబడి కృపతో
 229. కృపలను తలంచుచు
 230. కృపా క్షేమము
 231. కృపామయుడా
 232. కృంగిన వేళలో
 233. క్రైస్తవమొక మతము కాదిది
 234. క్రైస్తవుడా సైనికుడా
 235. కొడవలిని చేత పట్టి
 236. కొనియాడ తరమే నిన్ను
 237. క్రొత్త యేడు మొదలు బెట్టెను
 238. కొండ కోన లోయలోతుల్లో
 239. కొండలలో కోనలలో
 240. కొంతసేపు కనబడి
 241. గడచిన కాలం కృపలో మమ్ము
 242. గత కాలమంత
 243. గమ్యం చేరాలని
 244. గాడాంధకారపు లోయలో
 245. గాఢాంధకారములో నే నడచిన
 246. గాయాములన్ గాయములన్
 247. గాలి సముద్రపు అలలకు
 248. గాలించి చూడరా
 249. గీతం గీతం
 250. గూడు లేని గువ్వనై
 251. గూడు లేని గువ్వలా
 252. గొప్ప దేవుడవని
 253. గొర్రెపిల్ల జీవ గ్రంథమందు
 254. గొర్రెపిల్ల వివాహోత్సవ
 255. గొంతు ఎత్తి చాటెదాను
 256. ఘనమైన నా యేసయ్యా
 257. చాలునయ్య నీ కృప
 258. చాలునయ్యా చాలునయ్యా
 259. చాహే తుమ్ కో
 260. చిట్టి పొట్టి పాపను నేను
 261. చిత్ర చిత్రాల వాడే
 262. చిన్న గొర్రెపిల్లను నేను
 263. చిన్నారి బాలగా
 264. చిన్ని మనసుతో నిన్ను
 265. చిరకాల స్నేహితుడా
 266. చిరు దివ్వెల వెలుగులతో
 267. చింత లేదిక
 268. చింతెందుకు నీకు దిగులెందుకు
 269. చీకటి లోయలో
 270. చూచితివే నా కన్నీటిని
 271. చూచుచున్న దేవుడవయ్యా
 272. చూచుచున్న దేవుడవు
 273. చూచుచున్నాము నీ వైపు
 274. చూడరే సిలువను
 275. చూపుల వలన కలిగేది
 276. చెట్టు చూస్తే పచ్చగుంది
 277. చెప్పలేను బాబోయ్
 278. చేయి పట్టుకో
 279. జగతికి వెలుగును తెచ్చెనులే
 280. జన్మించెను ఒక తార
 281. జయ జయ యేసు
 282. జయమిచ్చిన దేవునికి
 283. జయం జయం
 284. జాగ్రత్త, భక్తులారా
 285. జాగోరే జాగోరే
 286. జీవ నాధ ముక్తి దాత
 287. జీవన తొలి సంధ్య
 288. జీవనదిని నా హృదయములో
 289. జీవమా యేసయ్యా
 290. జీవితమంటే మాటలు కాదు
 291. జీవితమంతా నీ ప్రేమ
 292. జీవితంలో నీలా ఉండాలని
 293. జీవితంలో నేర్చుకున్నాను
 294. జీవితాంతము నే నీతో
 295. జీవించుచున్నావన్న
 296. జుంటి తేనె ధారల కన్నా
 297. జుంటె తేనె కన్నా
 298. జై జై జై యేసయ్యా
 299. జ్యోతిర్మయుడా
 300. తనువు నా దిదిగో
 301. తప్పిపోయిన కుమారుడనయ్యా
 302. తరతరాలలో యుగయుగాలలో
 303. తరాలు మారినా
 304. తల్లిలా లాలించును
 305. తండ్రి నా యేసయ్యా
 306. తంబుర సితార నాదముతో
 307. తార వెలిసింది
 308. త్యాగమెంత చేసావు దేవా
 309. త్రాహిమాం క్రీస్తు నాథ
 310. త్రిత్వైకమా
 311. తుప్పు పట్టి పోవుటకంటే
 312. తూర్పు దిక్కు చుక్క బుట్టె
 313. తెల్లారింది వేళ
 314. తెలియదా? నీకు తెలియదా?
 315. తేనెకన్న తీయనైనది
 316. తొలకరి వాన
 317. తోడు లేరని కుమిలిపోకు
 318. దవలవర్ణుడా
 319. దారి తప్పి పోతున్నావా
 320. దావీదు వలె నాట్యమాడి
 321. ద్రాక్షావల్లివి నీవైతే
 322. దిక్కులన్ని నీవేలే
 323. దిక్కులెన్ని తిరిగినా
 324. దినదినము విజయము
 325. దినదినంబు యేసుకు
 326. దినమెల్ల నే పాడినా
 327. దివినేలు స్తోత్రార్హుడా
 328. దుర్దినములు రాకముందే
 329. దూత పాట పాడుడి
 330. దేవ దాసపాలక
 331. దేవ సంస్తుతి చేయవే
 332. దేవర నీ దీవెనలు
 333. దేవా నా దేవా
 334. దేవా నా మొర ఆలకించుమా
 335. దేవా నీ గొప్పకార్యములన్
 336. దేవా నీ తలంపులు
 337. దేవా నీ నామం
 338. దేవా నీ సాక్షిగా
 339. దేవా పాపిని
 340. దేవా మహోన్నతుడా
 341. దేవా మా కుటుంబము
 342. దేవుడు నీకు తెలుసు
 343. దేవుడు మనకు ఎల్లప్పుడు
 344. దేవుడే నాకాశ్రయంబు
 345. దేవుని ప్రేమ ఇదిగో
 346. దేవుని యందు భక్తి
 347. దేవుని వారసులం
 348. దేవుని సన్నిధిలో
 349. దేవుని సముఖ జీవ కవిలెలో
 350. దేవుని స్తుతియించి ఆరాధింతుము
 351. దేవుని స్తుతియించుడి
 352. దేవుని స్తుతించ రండి
 353. దేవునికి భయపడవా
 354. దేవునికి స్తోత్రము గానము
 355. దేవునియందు నిరీక్షణ నుంచి
 356. దేహం పాతది
 357. దైవ కుటుంబం
 358. దొరకును సమస్తము
 359. ధన్యము ఎంతో ధన్యము
 360. నజరేయుడా నా యేసయ్య
 361. నడిపిస్తాడు నా దేవుడు
 362. నడిపించు నా నావా
 363. నన్నాకర్షించిన నీ స్నేహ బంధం
 364. నను చేరిన నీ ప్రేమ
 365. నను విడువక ఎడబాయక
 366. నన్ను కావగ వచ్చిన
 367. నన్ను గన్నయ్య రావె
 368. నన్ను దిద్దుము చిన్న ప్రాయము
 369. నన్నెంతగా ప్రేమించితివో
 370. నన్నెంతగానో ప్రేమించిన ప్రభువా
 371. నన్నెంతగానో ప్రేమించెను
 372. నమ్మకమైన దేవుడవైన
 373. నమ్మకమైన నా ప్రభు
 374. నమ్మకమైన నా స్నేహితుడు
 375. నమ్మకురా నమ్మకురా
 376. నలుగకుండ గోధుమలు
 377. నశియించు ఆత్మలెన్నియో
 378. నశియించెడి లోకంలో
 379. నా కనుల వెంబడి
 380. నా కన్నుల కన్నీరు
 381. నా కన్నులెత్తి వేచియుందును
 382. నా కలవరములన్ని
 383. నా కొరకై అన్నియు చేసెను
 384. నా కోసమా
 385. నా గుండె చప్పుడు చేస్తుంది
 386. నా చిన్ని దోనెలో
 387. నా చిన్ని హృదయమందు
 388. నా చిన్ని హృదయము
 389. నా జీవం నా సర్వం
 390. నా జీవితకాలమంత
 391. నా జీవితం ప్రభు నీకంకితం
 392. నా తల్లి నను మరచినా
 393. నా తండ్రి
 394. నా దేవుని కృపవలన
 395. నా దేవుని గుడారములో
 396. నా నాథుడా
 397. నా నీతి నీవే
 398. నా నోటన్ క్రొత్త పాట
 399. నా పేరే తెలియని ప్రజలు
 400. నా ప్రాణప్రియుడా నా యేసురాజా
 401. నా ప్రాణప్రియుడా యేసురాజా
 402. నా ప్రాణమా ఏలనే
 403. నా ప్రాణమా నాలో నీవు
 404. నా ప్రాణమా నీకే వందనం
 405. నా ప్రాణమా యెహోవాను
 406. నా ప్రాణమా సన్నుతించుమా
 407. నా ప్రాణమా సన్నుతించుమా (యెహోవా)
 408. నా ప్రాణమైన యేసు
 409. నా ప్రాణానికి ప్రాణం
 410. నా ప్రియ దేశం
 411. నా ప్రియమైన యేసు ప్రభు
 412. నా ప్రియుడు యేసు
 413. నా మట్టుకైతే
 414. నా మనో నేత్రము తెరచి
 415. నా యెడల నీకున్న
 416. నా యేసయ్యా నా రక్షకా
 417. నా యేసయ్యా నా స్తుతియాగము
 418. నా యేసు ప్రభువా
 419. నా యేసు రాజ్యము
 420. నా యేసూ నీ పాదాల చెంతా
 421. నా సమస్తము
 422. నా సంకట దుఃఖములెల్ల
 423. నా స్తుతి పాత్రుడా
 424. నా స్తుతుల పైన
 425. నా స్నేహితుడా
 426. నా హృదయములో నీ మాటలే
 427. నాకు చాలిన దేవుడ నీవు
 428. నాకు జీవమై ఉన్న
 429. నాకు నీ కృప చాలును
 430. నాకు బలము ఉన్నంత వరకు
 431. నాకెన్నో మేలులు చేసితివే
 432. నాతో నీవు మాటాడినచో
 433. నాతో నీవు మాట్లాడినచో
 434. నాతో మాట్లాడు ప్రభువా
 435. నాదంటూ లోకాన
 436. నాదు జీవమాయెనే
 437. నాదు జీవితము
 438. నావన్ని యంగీకరించుమీ దేవా
 439. నాలో ఉన్న ఆనందం
 440. నాలో ఉన్న ఆశలన్నియు
 441. నాలో ఉండి నను నడిపించేటి
 442. నాలోని ఆశ నాలోని కోరిక
 443. నిజముగా మొర పెట్టిన
 444. నిత్య జీవపు రాజ్యములో
 445. నిత్య ప్రేమతో
 446. నిత్యము స్తుతించినా
 447. నిను చూసే కన్నులు
 448. నిను చేరగ నా మది
 449. నిను స్తుతించినా చాలు
 450. నిన్ను కాపాడు దేవుడు
 451. నిన్ను చూడగ వచ్చినాడురా
 452. నిన్ను తలచి
 453. నిన్నే నిన్నే నమ్ముకున్నానయ్య
 454. నిన్నే నిన్నే నే కొలుతునయ్యా
 455. నిన్నే ప్రేమింతును
 456. నిబ్బరముతో నా యేసుకే
 457. నిబ్బరం కలిగి
 458. నింగిలో దేవుడు
 459. నీ అరచేతిలో చెక్కుకుంటివి
 460. నీ కృప నాకు చాలును
 461. నీ కృప నిత్యముండును
 462. నీ కృప లేని క్షణము
 463. నీ కొరకు నా ప్రాణం
 464. నీ చరణములే నమ్మితి
 465. నీ చల్లనైన నీడలో
 466. నీ చేతి కార్యములు
 467. నీ చేతిలో రొట్టెను నేనయ్య
 468. నీ చేతితో నన్ను పట్టుకో
 469. నీ జల్దరు వృక్షపు
 470. నీ జీవితములో
 471. నీ జీవితం నీటీ బుడగా
 472. నీ జీవితం క్షణ భంగురం
 473. నీ దయలో నీ కృపలో
 474. నీ దయలో నేనున్న
 475. నీ దీర్ఘశాంతమే
 476. నీ ధనము నీ ఘనము
 477. నీ నామం నా గానం
 478. నీ నిర్ణయం
 479. నీ నీడలోన
 480. నీ పద సేవయే చాలు
 481. నీ పాదం మ్రొక్కెదన్
 482. నీ పాదాలే నాకు శరణం
 483. నీ ప్రియ ప్రభుని సేవకై
 484. నీ ప్రేమ ఎంతో
 485. నీ ప్రేమ మాధుర్యము
 486. నీ ప్రేమలో నుండి నన్ను
 487. నీ ప్రేమా నీ కరుణా
 488. నీ ప్రేమే నాకు చాలయ్యా
 489. నీ రక్త ధారలే
 490. నీ రక్తమే నీ రక్తమే
 491. నీ రూపు చూడ
 492. నీ వాక్యమే నన్ను బ్రతికించెను
 493. నీ వాక్యమే నా పాదాలకు
 494. నీ సన్నిధియే నా
 495. నీ సన్నిధిలో నేనున్న
 496. నీ సన్నిధిలో సంతోషము
 497. నీ స్వరము
 498. నీకసాధ్యమైనది ఏదియు లేదు
 499. నీకంటె నమ్మదగిన
 500. నీకు ఇష్టుడిగా
 501. నీకు ఎంత చేసినా
 502. నీకు సాటి ఎవరు లేరు
 503. నీకే నా ఆరాధనా
 504. నీతి న్యాయములు
 505. నీతి సూర్యుడా యేసు
 506. నీతిగల యెహోవా స్తుతి
 507. నీతో గడిపే ప్రతి క్షణము
 508. నీతో నుండని బ్రతుకు
 509. నీతో నేను నడువాలని
 510. నీతో సమమెవరు
 511. నీతో స్నేహం చేయాలని
 512. నీతోనే గడిపేయాలని
 513. నీదు ప్రేమకు హద్దు లేదయా
 514. నీదు విశ్వాస్యత
 515. నీదెంతో కరుణా
 516. నీలి ఆకాశంలో
 517. నీవు చేసిన ఉపకారములకు
 518. నీవు తడితే తలుపు తీయనా
 519. నీవు తప్ప నాకీ లోకంలో
 520. నీవు ప్రార్థన చేయునప్పుడు
 521. నీవు లేక క్షణమైనా
 522. నీవు లేని రోజు
 523. నీవుంటే నాకు చాలు యేసయ్యా
 524. నీవెన్నాళ్ళు రెండు తలంపులతో
 525. నీవే ఆశ నీవే శ్వాస
 526. నీవే నన్ను కోరుకున్నావు
 527. నీవే నా దేవుడవు
 528. నీవే నా ప్రాణము
 529. నీవే నా ప్రాణం సర్వం
 530. నీవే నా రక్షణ
 531. నీవే నా సంతోషగానము
 532. నువ్వు లేని నన్ను ఊహించలేను
 533. నూతన పరచుము దేవా
 534. నూతన సంవత్సరం
 535. నెమ్మది లేదా
 536. నే యేసుని వెలుగులో
 537. నే సాగెద యేసునితో
 538. నేడు ఇక్కడ రేపు ఎక్కడో
 539. నేడు యేసు లేచినాడు
 540. నేడే ప్రియరాగం
 541. నేడో రేపో నా ప్రియుడేసు
 542. నేనంటే నీకెందుకో
 543. నేను తగ్గాలి యేసు
 544. నేను పిలిస్తే పరుగున
 545. నేను వెళ్ళే మార్గము
 546. నేనున్నా నేనున్నా
 547. నేనునూ నా ఇంటి వారును
 548. నేనెరుగుదును ఒక స్నేహితుని
 549. నేనేమైనా ప్రభువా
 550. నేస్తమా ప్రియ నేస్తమా
 551. పదములు చాలని ప్రేమ
 552. పదివేలలో అతిప్రియుడు
 553. పదివేలలో అతిసుందరుడా
 554. పరదేశులమో ప్రియులారా
 555. పరమ జీవము
 556. పరలోకము నా దేశము
 557. పరలోకమే నా అంతఃపురం
 558. పరలోకంలో ఉన్న మా యేసు
 559. పరవాసిని నే జగమున
 560. పరిశుద్ధ పరిశుద్ధ
 561. పరిశుద్ధుడా నా యేసయ్యా
 562. పరిశుద్ధుడా పావనుడా
 563. పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడు
 564. పరుగెత్తెదా పరుగెత్తెదా
 565. ప్రభు యేసు నా రక్షకా
 566. ప్రభు యేసుని పూజించెదం
 567. ప్రభు యేసుని వదనములో
 568. ప్రభు సన్నిధిలో ఆనందమే
 569. ప్రభు హస్తం నాపై నుంది
 570. ప్రభువా కాచితివి
 571. ప్రభువా నిను కీర్తించుటకు
 572. ప్రభువా నీవే నాదు శరణం
 573. ప్రభువా నే నిన్ను నమ్మి
 574. ప్రభువా మాకు నీవిచ్చిన
 575. పాడనా మౌనముగానే
 576. పాతాళంలో ఆత్మల ఆర్తనాదం
 577. పాపమెరుగని పావనాత్ముని
 578. పావురమా సంఘముపై
 579. ప్రాణమా నా ప్రాణమా
 580. ప్రాణేశ్వర
 581. ప్రార్ధన ప్రార్ధన
 582. ప్రార్ధన విన్నావయ్యా
 583. ప్రార్థన వినెడి పావనుడా
 584. ప్రార్థన శక్తి నాకు
 585. ప్రియ యేసు నాథ
 586. ప్రియ యేసు నిర్మించితివి
 587. ప్రియ యేసు రాజును
 588. ప్రియ సంఘస్థులారా
 589. ప్రియమైన యేసయ్యా ప్రేమకే రూపమా
 590. ప్రీతిగల మన యేసు
 591. పునరుత్థానుడా
 592. పువ్వులాంటిది జీవితం
 593. పేద నరుని రూపము ధరించి
 594. ప్రేమ యేసయ్య ప్రేమా
 595. ప్రేమ యేసుని ప్రేమ
 596. ప్రేమ లేనివాడు పరలోకానికి
 597. ప్రేమగల మా ప్రభువా
 598. ప్రేమగల యేసయ్యా
 599. ప్రేమలో పడ్డాను
 600. ప్రేమా అనే మాయలో
 601. ప్రేమించు దేవుడు
 602. ప్రేమించెద యేసు రాజా
 603. ప్రేమించెదన్
 604. ప్రేమింతును నిన్నే
 605. పైనున్న ఆకాశమందునా
 606. పైలం కొడుకా
 607. పొందితిని నేను
 608. పోరాటం ఆత్మీయ పోరాటం
 609. బలమైనవాడా
 610. బ్రతకాలని ఉన్నా
 611. బ్రతికియున్నానంటే నీ కృప
 612. బ్రతుకుట నీ కోసమే
 613. బంగారం అడుగలేదు
 614. బాల యేసుని జన్మ దినం
 615. బాలుడు కాదమ్మో
 616. బ్యూలా దేశము నాది
 617. బెత్లహేములోనంటా సందడి
 618. బేత్లేహేం పురమున
 619. భజన చేయుచు భక్తపాలక
 620. భజియింతుము నిను జగదీశా
 621. భజియింతుము రారే యేసుని
 622. భయము చెందకు
 623. భయము లేదు మనకు
 624. భారత దేశ సువార్త
 625. భారత దేశమా నా యేసుకే
 626. భాసిల్లెను సిలువలో
 627. భీకరుండౌ మా యెహోవా
 628. భేదం ఏమి లేదు
 629. మధురమైనది నా యేసు ప్రేమ
 630. మధురం మధురం
 631. మధురం మధురం నీ ప్రేమే
 632. మన మధ్యనే ఉన్నది
 633. మన యేసు బెత్లహేములో
 634. మనలో ప్రతి ఒక్కరి
 635. మనస యేసు మరణ బాధ
 636. మనసారా పూజించి
 637. మనిషి బ్రతుకు రంగుల వలయం
 638. మనిషిగా పుట్టినోడు
 639. మన్నేగదయ్యా మన్నేగదయ్యా
 640. మమ్మెంతో ప్రేమించావు
 641. మరణము నన్నేమి చేయలేదు
 642. మరువగలనా మరలా
 643. మల్లెలమ్మా మల్లెలు
 644. మహాఘనుడవు మహోన్నతుడవు
 645. మహిమ ఘనతకు అర్హుడవు
 646. మహిమ నీకే ఘనత నీకే
 647. మహిమ నీకే ప్రభూ
 648. మహిమకు పాత్రుడా
 649. మహిమగల తండ్రి
 650. మహోన్నతుడా నీ కృపలో
 651. మహోన్నతుడా మా దేవా
 652. మంచి దేవుడు నా యేసయ్యా
 653. మంచి స్నేహితుడా
 654. మంచివాడు గొప్పవాడు
 655. మంచే లేని నా పైన
 656. మందిరములోనికి రారండి
 657. మా ఇంటి పేరు
 658. మా ఊహలు పుట్టక మునుపే
 659. మా గొప్ప దేవా
 660. మా సర్వానిధి నీవయ్యా
 661. మాట్లాడే దేవుడవు నీవు
 662. మాటే చాలయ్యా
 663. మారని దేవుడవు నీవేనయ్యా
 664. మార్గము చూపుము ఇంటికి
 665. మార్గము నీవని
 666. మార్గములను సృజించువాడు
 667. మార్గం సత్యం జీవం
 668. మారిన మనసులు
 669. మారిపోవాలి ఈ లోకమంతా
 670. మార్పుచెందవా
 671. మీ జ్ఞాపకార్థముగా
 672. మీరు బహుగా ఫలించినచో
 673. మూడు దశాబ్దాల
 674. మూడునాళ్ళ ముచ్చట కోసం
 675. మెల్లని చల్లని
 676. మేఘాల పైన మన యేసు
 677. మేడి చెట్టు పైకి ఎవ్వరెక్కారు
 678. మేలుకో విశ్వాసి మేలుకో
 679. మేలులు నీ మేలులు
 680. మోసితివా నా కొరకై
 681. యవ్వనుడా
 682. యాకోబు బావి కాడ
 683. యుద్ధము యెహోవాదే
 684. యూదా స్తుతి గోత్రపు
 685. యెహోవ నా ఆశ్రయం
 686. యెహోవ నా మొర లాలించెను
 687. యెహోవా దయాళుడు సర్వ శక్తిమంతుడు
 688. యెహోవా నా కాపరి
 689. యెహోవా నా బలమా
 690. యెహోవా నీ నామము
 691. యెహోవా నీదు మేలులను
 692. యెహోవా మహిమ నీ మీద
 693. యెహోవా మా కాపరి
 694. యెహోవాకు స్తుతులు పాడండి
 695. యెహోవాను సన్నుతించెదన్
 696. యెహోవాను స్తుతియించు
 697. యెహెూవాయే నా బలము
 698. యేసయ్య నామంలో
 699. యేసయ్య మాట
 700. యేసయ్య మాట బంగారు మూట
 701. యేసయ్య మాట విలువైన
 702. యేసయ్య రక్తము
 703. యేసయ్యా కనికరపూర్ణుడా
 704. యేసయ్యా నా దొరా
 705. యేసయ్యా నా ప్రాణ నాథా
 706. యేసయ్యా నా యేసయ్యా
 707. యేసయ్యా నా యేసయ్యా (రాకడ)
 708. యేసయ్యా నా హృదయ స్పందన
 709. యేసయ్యా నా హృదయాభిలాష
 710. యేసయ్యా నిన్ను చూడాలని
 711. యేసయ్యా నీ నామమునే
 712. యేసయ్యా నీ ప్రేమ
 713. యేసయ్యా ప్రాణ నాథా
 714. యేసు క్రీస్తు పుట్టెను నేడు
 715. యేసు గొరియ పిల్లను నేను
 716. యేసు జననము
 717. యేసు దేవా నను కొనిపోవా
 718. యేసు నామం
 719. యేసు నిన్ను నేను
 720. యేసు నీ నామామృతము
 721. యేసు నీ వారము
 722. యేసు నీవే చాలు నాకు
 723. యేసు పరిశుద్ధ నామమునకు
 724. యేసు మంచి దేవుడు
 725. యేసు మాతో నీవుండగా
 726. యేసు రక్తములో
 727. యేసు రక్తమే జయం
 728. యేసు రక్షకా
 729. యేసు రాజ నాలో నిన్ను
 730. యేసు రాజ్యమునకు సైనికులం
 731. యేసు రాజు రాజుల రాజై
 732. యేసు రాజుగా వచ్చుచున్నాడు
 733. యేసు వంటి సుందరుడు
 734. యేసు సర్వోన్నతుడా
 735. యేసుతో ఠీవిగాను పోదమా
 736. యేసుని నా మదిలో
 737. యేసుని నామములో
 738. యేసుని నామంలో శక్తి
 739. యేసుని ప్రేమ యేసు వార్త
 740. యేసూ నన్ ప్రేమించితివి
 741. యేసూ ప్రభుని స్తుతించుట
 742. యేసే గొప్ప దేవుడు
 743. యేసే జన్మించెరా
 744. యేసే దైవము
 745. యేసే నా ఆశ్రయము
 746. యేసే నా పరిహారి
 747. యేసే నా మార్గము
 748. రమ్మనుచున్నాడు నిన్ను
 749. రక్షకుడా యేసు ప్రభో
 750. రక్షకుండుదయించినాడట
 751. రండి ఉత్సాహించి పాడుదము
 752. రండి రండి యేసుని యొద్దకు
 753. రండి రండి రండయో
 754. రండి సువార్త సునాదముతో
 755. రాకడ ప్రభుని రాకడ
 756. రాకడ సమయంలో
 757. రాకడనే రైలు బండి
 758. రాజా నీ భవనములో
 759. రాజా నీ సన్నిధిలోనే
 760. రాజాధి రాజ
 761. రాజుల రాజా
 762. రాజుల రాజుల రాజు
 763. రాజులకు రాజు పుట్టేనయ్య
 764. రాత్రి నేడు రక్షకుండు
 765. రారాజు జన్మించినాడు
 766. రారాజు జన్మించే ఇలలోన
 767. రారే మన యేసు స్వామిని
 768. రారే రారే ఓ జనులారా
 769. రావయ్య యేసునాధా
 770. రావయ్యా యేసయ్యా
 771. రుచి చూచి ఎరిగితిని
 772. రెండే రెండే దారులు
 773. లెక్కించలేని స్తోత్రముల్
 774. లెమ్ము తేజరిల్లుము అని
 775. లెమ్ము తేజరిల్లుము నీకు
 776. లేచినాడయ్యా
 777. లేచినాడురా
 778. లోకాన ఎదురు చూపులు
 779. వర్ష ధారగా రావా
 780. వర్ణించలేను వివరించలేను
 781. వర్షింపనీ వర్షింపనీ
 782. వందనంబొనర్తుమో
 783. వాక్యమే శరీర ధారియై
 784. వాడబారని విశ్వాసముతో
 785. వాడబారని విశ్వాసం
 786. వికసించు పుష్పమా
 787. విజయ గీతముల్ పాడరే
 788. విజయశీలుడా
 789. విడువదు మరువదు
 790. విడువను నిను ఎడబాయనని
 791. విధేయత కలిగి జీవించుటకు
 792. విధేయతకే అర్ధము చెప్పిన
 793. వినవా మనవి
 794. విరిసిన హృదయాలకు
 795. విలువైనది నీ జీవితం
 796. వివాహమన్నది
 797. వింతైన తారక
 798. వీచే గాలుల్లో
 799. వీనులకు విందులు చేసే
 800. వెండి బంగారాల కన్న
 801. వేటకాని ఉరిలో నుండి
 802. వేయి నోళ్లతో స్తుతియించినా
 803. వేవేల దూతలతో
 804. శత కోటి రాగాలు వల్లించిన
 805. శాశ్వత కృపను
 806. శాశ్వత ప్రేమతో
 807. శాశ్వతము కాదు
 808. శాశ్వతమైన ప్రేమతో
 809. శాశ్వతమైనది
 810. శిరము మీద ముళ్ల సాక్షిగా
 811. శ్రీ యేసుండు జన్మించే
 812. శుద్ధ రాత్రి
 813. శుద్ధ హృదయం
 814. శుద్ధుడవయ్యా
 815. శుభవేళ స్తోత్రబలి
 816. శృతిచేసి నే పాడనా
 817. శ్రేష్టమైన నామం
 818. శోధనా బాధలు
 819. షారోను రోజా యేసే
 820. సజీవ సాక్షులుగా
 821. సజీవుడవైన యేసయ్యా
 822. సదాకాలము నీతో నేను
 823. సన్నుతింతు యేసు స్వామి
 824. సన్నుతింతుమో ప్రభో
 825. సమయము పోనీయక
 826. సమర్ధవంతుడవైన
 827. సమర్పణ చేయుము ప్రభువునకు
 828. సమానులెవరు ప్రభో
 829. సమీపించరాని తేజస్సులో
 830. సమీపింపరాని తేజస్సులో
 831. సర్వ చిత్తంబు నీదేనయ్యా
 832. సర్వ సృష్టిలోని
 833. సర్వకృపానిధియగు ప్రభువా
 834. సర్వయుగములలో సజీవుడవు
 835. సర్వాంగ కవచము నీవే
 836. సర్వాంగ సుందరా
 837. సరి చేయుమో దేవా
 838. సరి రారెవ్వరు
 839. సహోదరులారా
 840. సంగీత నాదముతో
 841. సంతోష గీతం పాడెదను
 842. సంతోషమే సమాధానమే
 843. సందేహమేల
 844. సాగిలపడి మ్రొక్కెదము
 845. సాగేటి ఈ జీవ యాత్రలో
 846. సాక్ష్యమిచ్చెద
 847. సిలువ చెంత చేరిననాడు
 848. సిలువ ధ్యానం 
 849. సిలువ సాక్షిగా
 850. సిలువలో ఆ సిలువలో
 851. సిలువలో బలి అయిన
 852. సిలువలో సాగింది యాత్ర
 853. సిలువే నా శరణాయెను రా
 854. సిల్వలో నాకై కార్చెను
 855. సీయోను నీ దేవుని
 856. సీయోను పాటలు సంతోషముగా
 857. సీయోనులో స్థిరమైన
 858. స్వీకరించుమయా నాథా
 859. సుగుణాల సంపన్నుడా
 860. సుధా మధుర కిరణాల
 861. సువార్తను ప్రకటింపవా
 862. స్తుతి పాడెద నే ప్రతి దినము
 863. స్తుతి మహిమ యేసు నీకే
 864. స్తుతి సింహాసనాసీనుడా
 865. స్తుతిపాత్రుడా స్తోత్రార్హుడా
 866. స్తుతియించి కీర్తించి
 867. స్తుతియించెదా నీ నామం
 868. స్తుతియు మహిమ ఘనత నీకే
 869. స్తుతించి పాడెదం
 870. స్తుతించెదను స్తుతించెదను
 871. స్తుతుల మీద ఆసీనుడా
 872. స్తుతుల మీద (హల్లెలూయా)
 873. స్తుతులకు పాత్రుడా (అన్ని వేళలో)
 874. స్తుతులకు పాత్రుడు యేసయ్యా
 875. స్తుతులపై ఆసీనుడా
 876. సృష్టి కర్తా యేసు దేవా
 877. స్నేహితుడా నా స్నేహితుడా
 878. స్నేహితుడా నా హితుడా
 879. సొంతమైపోవాలి నా యేసుతో
 880. సోలిపోవలదు మనస్సా
 881. స్తోత్రబలి స్తోత్రబలి
 882. స్తోత్రం చెల్లింతుము
 883. స్తోత్రము స్తుతి చెల్లింతుము
 884. స్తోత్రము స్తుతి స్తోత్రము
 885. స్తోత్రింతుము నిను
 886. హల్లెలూయ పాట
 887. హల్లెలూయ హల్లెలూయ
 888. హల్లెలూయ స్తుతి మహిమ
 889. హల్లెలూయా నా పాట
 890. హల్లెలూయా పాడెదా
 891. హల్లెలూయా స్తోత్రం
 892. హల్లేలూయా యని పాడి
 893. హృదయమనెడు తలుపు నొద్ద
 894. హృదయాలనేలే రారాజు
 895. హే ప్రభుయేసు
 896. హోసన్ననుచూ స్తుతి పాడుచూ
 897. హోసన్నా హల్లెలూయా
 898. క్షణమైన గడవదు
 899. క్షణమైన నీవు
 900. క్షణికమైన బ్రతుకురా

 1. Aa Bhojana Pankthilo
 2. Aa Dari Chere Daare Kanaraadu
 3. Aadhaaram Neevenayyaa
 4. Aagaka Saagumaa
 5. Aahaa Aanandame
 6. Aahaa Mahaathma
 7. Aahaa Yemaanandam
 8. Aakaasha Vaasulaaraa
 9. Aakaasham Amrutha Jallulu
 10. Aakaashamaa Aalakinchumaa
 11. Aakaashamandunna Aaseenudaa
 12. Aakaashambun Doothalu
 13. Aakashaana Thaara Okati
 14. Aalayamlo Praveshinchandi
 15. Aalochanalo Goppavaadaa
 16. Aananda Yaathra
 17. Aanandamaanandame
 18. Aanandame Paramaanandame
 19. Aanandamu Prabhu Naakosagenu
 20. Aanandamugaa Yehovaa Nee
 21. Aanandinthu Neelo Devaa
 22. Aaraadhana Aaraadhana
 23. Aaraadhana Adhika Sthothramu
 24. Aaraadhana Anduko
 25. Aaraadhana Neeke
 26. Aaraadhana Sthuthi Aaraadhana
 27. Aaraadhana Yesu Neeke
 28. Aaraadhanaku Yogyudaa
 29. Aaraadhincheda Ninu Madi Pogadeda
 30. Aaraadhinchedanu Ninnu
 31. Aarambhamayyindi Restoration
 32. Aascharya Kaaryamul Cheyunu Yesu
 33. Aascharyakarudaa Sthothram
 34. Aascharyakarudu Aalochanakartha
 35. Aascharyamaina Prema
 36. Aasha Theera Naa Yesu Swaamini
 37. Aashapadaku Ee Lokam Kosam
 38. Aasheervaadambul Maa Meeda
 39. Aashraya Durgamaa Naa Yesayyaa
 40. Aashrayudaa Naa Abhishikthudaa
 41. Aathma Deepamunu
 42. Aathma Vishayamai
 43. Aavedana Nenondanu
 44. Aayane Naa Sangeethamu
 45. Adavi Chetla Naduma
 46. Ade Ade Aa Roju
 47. Adiginadi Konthe Ayinaa
 48. Adigo Naa Naava
 49. Adugaduguna Raktha Bindhuvule
 50. Adugudi Meeku Ivvabadunu
 51. Ae Baadha Ledu Ae Kashtam Ledu
 52. Ae Paapamerugani
 53. Ae Reethi Nee Runam
 54. Ae Reethi Sthuthiyinthuno
 55. Ae Reethi Sthuthiyinthunu
 56. Ae Samayamandainaa
 57. Ae Vaipu Choosinaa
 58. Ae Yogyathaa Leni Nannu
 59. Aedaa Nuntiviraa
 60. Agni Mandinchu
 61. Ambaraaniki Antelaa
 62. Ammaa Ani Ninnu Piluvanaa
 63. Ammallaaraa O Akkallaaraa
 64. Amoolya Raktham
 65. Amoolya Rakthamu Dwaaraa
 66. Andaala Thaara
 67. Andaala Udyaanavanamaa
 68. Andaalu Chinde
 69. Andamaina Madhuramaina
 70. Andariki Kaavaali
 71. Andaru Nannu Vidachinaa
 72. Anjali Ghatiyinthu
 73. Ankitham Prabhu Naa Jeevitham
 74. Anni Kaalambula
 75. Anni Naamamula Kanna
 76. Anni Naamamula Kanna Ghanamaina
 77. Anni Saadhyame
 78. Anni Velala Aaraadhana
 79. Anni Velala Vinuvaadu
 80. Anniti Kannaa Praardhane Minna
 81. Anthe Leni Nee Prema Dhaara
 82. Anudinam Aa Prabhuni Varame
 83. Anudinamu Prabhuni
 84. Aparaadhini Yesayyaa
 85. Arpinchuchunitini Yesayyaa
 86. Athyunnatha Simhaasanumpai
 87. Athyunnatha Simhaasanumpai (Yesanna)
 88. Athyunnathamainadi Yesu Naamam
 89. Avadhule Lenidi
 90. Ayyaa Naa Kosam Kalvarilo
 91. Baala Yesuni Janma Dinam
 92. Baaludu Kaadammo
 93. Balamainavaadaa
 94. Bangaaram Adugaledu
 95. Bethlahemulonantaa Sandadi
 96. Bethlehem Puramuna
 97. Beulah Deshamu Naadi
 98. Bhaaratha Desha Suvaartha
 99. Bhaaratha Deshamaa Naa Yesuke
 100. Bhaasillenu Siluvalo
 101. Bhajana Cheyuchu Bhaktha Paalaka
 102. Bhajiyinthumu Ninu Jagadeeshaa
 103. Bhajiyinthumu Raare Yesuni
 104. Bhayamu Chendaku
 105. Bhayamu Ledu Manaku
 106. Bhedam Emi Ledu
 107. Bheekarundau Maa Yehovaa
 108. Brathakaalani Unnaa
 109. Brathikiyunnaanante Nee Krupa
 110. Brathukuta Nee Kosame
 111. Chaahe Thum Ko
 112. Chaalunayya Nee Krupa
 113. Chaalunayyaa Chaalunayyaa
 114. Cheekati Loyalo
 115. Cheppalenu Baaboi
 116. Chettu Choosthe Pachchagundi
 117. Cheyi Pattuko
 118. Chinna Gorrepillanu Nenu
 119. Chinnaari Baalagaa
 120. Chinni Manasutho Ninnu
 121. Chintha Ledika
 122. Chinthenduku Neeku Digulenduku
 123. Chirakaala Snehithudaa
 124. Chiru Divvela Velugulatho
 125. Chithra Chithraala Vaade
 126. Chitti Potti Paapanu Nenu
 127. Choochithive Naa Kanneetini
 128. Choochuchunna Devudavayyaa
 129. Choochuchunna Devudavu
 130. Choochuchunnaamu Nee Vaipu
 131. Choodare Siluvanu
 132. Choopula Valana Kaligedi
 133. Christmas Panduga
 134. Christmas Shubha Dinam
 135. Daari Thappipothunnaavaa
 136. Daaveedu Vale Naatyamaadi
 137. Daiva Kutumbam
 138. Davalavarnudaa
 139. Deham Paathadi
 140. Deva Daasapaalaka
 141. Deva Samsthuthi Cheyave
 142. Devaa Maa Kutumbamu
 143. Devaa Mahonnathudaa
 144. Devaa Naa Devaa
 145. Devaa Naa Mora Aalakinchumaa
 146. Devaa Nee Goppa Kaaryamulan
 147. Devaa Nee Naamam
 148. Devaa Nee Saakshigaa
 149. Devaa Nee Thalampulu
 150. Devaa Paapini
 151. Devara Nee Deevenalu
 152. Devudu Neeku Thelusu
 153. Devudu Manaku Ellappudu
 154. Devude Naakaashrayambu
 155. Devuni Prema Idigo
 156. Devuni Samukha Jeeva Kavilelo
 157. Devuni Sannidhilo
 158. Devuni Sthuthincha Randi
 159. Devuni Sthuthiyinchi Aaraadhinthumu
 160. Devuni Sthuthiyinchudi
 161. Devuni Vaarasulam
 162. Devuni Yandu Bhakthi
 163. Devuniki Bhayapadavaa
 164. Devuniki Sthothramu Gaanamu
 165. Devuniyandu Nireekshana Nunchi
 166. Dhanyamu Entho Dhanyamu
 167. Dikkulanni Neevele
 168. Dikkulenni Thiriginaa
 169. Dinadinambu Yesuku
 170. Dinadinamu Vijayamu
 171. Dinamella Ne Paadinaa
 172. Divinelu Sthothraarhudaa
 173. Dootha Paata Paadudi
 174. Dorakunu Samasthamu
 175. Draakshaa Vallivi Neevaithe
 176. Durdinamulu Raakamunde
 177. Edabaayani Needu Krupa
 178. Ee Dinam Sadaa
 179. Ee Jeevitham Viluvainadi
 180. Ee Loka Yaathraalo
 181. Ee Lokamlo Jeevinchedanu
 182. Ee Tharam Yuvatharam
 183. Eelaatidaa Yesu Prema
 184. Ekkadekkado Putti
 185. Ekkado Manasu Vellipoyindi
 186. Elaa Maruvagalanayyaa
 187. Ellalu Lenidi
 188. Elohim Elohim
 189. Em Chesaanayyaa Neekosam
 190. Emani Paadanu
 191. Emivvagalanayya Naa Yesayyaa
 192. Enaleni Prema
 193. Endaro Endaru Endaro
 194. Enduko Devaa Inthati Premaa
 195. Enduko Ee Prema
 196. Enduko Nanninthagaa Neevu
 197. Enduko Nannu Neevu
 198. Enni Maarlu
 199. Enni Thalachinaa
 200. Enno Enno Melulu Chesaavayyaa
 201. Entha Adbhuthamaina Krupa
 202. Entha Cheppina Vaakyaminaka Pothivi
 203. Entha Dooramainaa
 204. Entha Jaali Yesuvaa
 205. Entha Madhuramu
 206. Entha Manchi Devudavayyaa
 207. Entha Manchi Devudavesayyaa
 208. Entha Manchi Kaapari
 209. Entha Pedda Poraatamo
 210. Enthati Vaadani Nenu
 211. Enthentha Bhaaramaaye Aa Siluva
 212. Entho Bhaagyambu
 213. Entho Sundarudamma Thaanu
 214. Entho Vintha
 215. Etu Choochinaa
 216. Evari Kosame Ee Praana Thyaagamu
 217. Evariki Evaru
 218. Evaritho Nee Jeevitham
 219. Evaro Thelusaa Yesayyaa
 220. Evaru Leka Ontarinai
 221. Evaru Nannu Cheyi Vidachinan
 222. Evaru Sameepinchaleni
 223. Evarunnaarayyaa
 224. Evarunnaaru Naakilalo
 225. Gaadaandhakaaramulo Ne Nadachina
 226. Gaadaandhakaarapu Loyalo
 227. Gaali Samudrapu Alalaku
 228. Gaalinchi Choodaraa
 229. Gaayaamulan Gaayamulan
 230. Gadachina Kaalam Krupalo Mammu
 231. Gamyam Cheraalani
 232. Gatha Kaalamantha
 233. Geetham Geetham
 234. Ghanamaina Naa Yesayyaa
 235. Gonthu Etthi Chaatedaanu
 236. Goodu Leni Guvvalaa
 237. Goodu Leni Guvvanai
 238. Goppa Devudavani
 239. Gorrepilla Jeeva Grandhamandu
 240. Gorrepilla Vivaahothsava
 241. Hallelooya Hallelooya
 242. Hallelooya Paata
 243. Hallelooya Sthuthi Mahima
 244. Hallelooyaa Ani Paadi
 245. Hallelooyaa Naa Paata
 246. Hallelooyaa Paadedaaa
 247. Hallelooyaa Sthothram
 248. Hey Prabhu Yesu
 249. Hosannaa Hallelooyaa
 250. Hosannanuchu Sthuthi Paaduchu
 251. Hrudayaalanele Raaraaju
 252. Hrudayamanedu Thalupu Nodda
 253. Ibaadath Karo
 254. Ide Naa Korika
 255. Idenaa Nyaayamidiyenaa
 256. Idi Kothaku Samayam
 257. Idi Shubhodayam
 258. Idigo Devaa Naa Jeevitham
 259. Idigo Devuni Gorrepillaa
 260. Idiye Samayambu Randi
 261. Idiyenayyaa Maa Praardhana
 262. Ihamanduna Aa Paramandu
 263. Ikanaina Kaani
 264. Illalona Panduganta
 265. Immaanuyelu Rakthamu
 266. Intha Kaalam
 267. Inthalone Kanabadi
 268. Inti Meeda Nunna
 269. Iruvadi Naluguru Peddalatho
 270. Isuka Meeda Illu Kattaku
 271. Iyyaala Intla Repu Mantla
 272. Jaagore Jaagore
 273. Jaagrattha Bhakthulaaraa
 274. Jagathiki Velugunu Thechchenule
 275. Jai Jai Jai Yesayyaa
 276. Janminchenu Oka Thaara
 277. Jaya Jaya Yesu
 278. Jayam Jayam
 279. Jayamichchina Devuniki
 280. Jeeva Naadha Mukthi Daatha
 281. Jeevamaa Yesayyaa
 282. Jeevana Tholi Sandhya
 283. Jeevanadini Naa Hrudayamulo
 284. Jeevinchuchunnaavanna
 285. Jeevithaanthamu Ne Neetho
 286. Jeevithamante Maatalu Kaadu
 287. Jeevithamanthaa Nee Prema
 288. Jeevithamlo Neelaa Undaalani
 289. Jeevithamlo Nerchukunnaanu
 290. Junte Thene Kannaa
 291. Junti Thene Dhaarala Kannaa
 292. Jyothirmayudaa
 293. Kaalam Samayam Naadenantu
 294. Kaanennadu Nenu Anaathanu
 295. Kaavalenaa Yesayya Bahumaanamu
 296. Kaavalivaadaa O Kaavalivaadaa
 297. Kadalakunduvu
 298. Kalamulatho Raayagalamaa
 299. Kalanainaa Ilanainaa
 300. Kalavantidi Nee Jeevitham
 301. Kallallo Kanneerenduku
 302. Kallundi Choodaleni
 303. Kaluvari Giri Nundi
 304. Kaluvari Giri Siluvalo
 305. Kaluvari Girilo Siluva Dhaariyai
 306. Kalvari Girilona Silvalo
 307. Kalvari Siluvalo Yesayya
 308. Kalvarilona Chesina Yaagam
 309. Kalyaanam Kamaneeyam
 310. Kammani Bahu Kammani
 311. Kanaleni Kanulelanayyaa
 312. Kani Vini Erugani Karunaku
 313. Kanna Thalli Cherchunatlu
 314. Kanneellatho Pagilina Gundetho
 315. Kanneere Manishini Baadhisthundi
 316. Kanneerelammaa
 317. Kanneeti Loyalalo
 318. Kannulanetthi Pairula Choodu
 319. Kannulundi Choodaleva
 320. Kanta Neerela
 321. Kanulunnaa Kaanaleni
 322. Kanureppa Paataina
 323. Karuninchavaa Naa Yesuvaa
 324. Karuninchumu Mamu Parama Pithaa
 325. Kashta Nashtaalainaa
 326. Kattelapai Nee Shareeram
 327. Kavulakainaa Saadhyamaa
 328. Keerthi Hallelooyaa
 329. Keerthinthu Nee Naamamun
 330. Kodavalini Chetha Patti
 331. Konda Kona Loya Lothullo
 332. Kondalalo Konalalo
 333. Koniyaada Tharame Ninnu
 334. Konthasepu Kanabadi
 335. Koorchundunu Nee Sannidhilo
 336. Kraisthavamoka Mathamu Kaadidi
 337. Kraisthavudaa Sainikudaa
 338. Kreesthe Sarvaadhikaari
 339. Kreesthu Puttenu
 340. Kreesthulo Jeevinchu Naaku
 341. Krottha Yedu Modalu Bettenu
 342. Krungina Velalo
 343. Krupa Krupa Naa Yesu Krupaa
 344. Krupa Krupa Nee Krupa
 345. Krupa Vembadi Krupatho
 346. Krupaa Kshemamu
 347. Krupaamayudaa
 348. Krupalanu Thalanchuchu
 349. Kruthagnathan Thalavanchi
 350. Kshanamaina Gaduvadu
 351. Kshanamaina Neevu
 352. Kshanikamaina Brathukuraa
 353. Kummari O Kummari
 354. Kuthoohalam Aarbhaatame
 355. Lechinaadayyaa
 356. Lechinaaduraa
 357. Lekkinchaleni Sthothramul
 358. Lemmu Thejarillumu Ani
 359. Lemmu Thejarillumu Neeku
 360. Lokaana Eduru Choopulu
 361. Maa Goppa Devaa
 362. Maa Inti Peru
 363. Maa Oohalu Puttaka Munupe
 364. Maa Sarvaanidhi Neevayyaa
 365. Maarani Devudavu Neevenayyaa
 366. Maargam Sathyam Jeevam
 367. Maargamu Choopumu Intiki
 368. Maargamu Neevani
 369. Maargamulanu Srujinchuvaadu
 370. Maarina Manasulu
 371. Maaripovaali Ee Lokamanthaa
 372. Maarpu Chendavaa
 373. Maate Chaalayyaa
 374. Maatlaade Devudavu Neevu
 375. Madhuram Madhuram
 376. Madhuram Madhuram Nee Preme
 377. Madhuramainadi Naa Yesu Prema
 378. Mahaa Ghanudavu Mahonnathudavu
 379. Mahima Ghanathaku Arhudavu
 380. Mahima Neeke Ghanatha Neeke
 381. Mahima Neeke Prabhu
 382. Mahimagala Thandri
 383. Mahimaku Paathrudaa
 384. Mahonnathudaa Maa Devaa
 385. Mahonnathudaa Nee Krupalo
 386. Mallelammaa Mallelu
 387. Mammentho Preminchaavu
 388. Mana Madhyane Unnadi
 389. Mana Yesu Bethlahemulo
 390. Manalo Prathi Okkari
 391. Manasa Yesu Marana Baadha
 392. Manasaaraa Poojinchi
 393. Manche Leni Naa Paina
 394. Manchi Devudu Naa Yesayyaa
 395. Manchi Snehithudaa
 396. Manchivaadu Goppavaadu
 397. Mandiramuloniki Raarandi
 398. Manishi Brathuku Rangula Valayam
 399. Manishigaa Puttinodu
 400. Mannegadayyaa Mannegadayyaa
 401. Maranamu Nannemi Cheyaledu
 402. Maruvagalanaa Maralaa
 403. Medi Chettu Paiki Evvarekkaaru
 404. Mee Gnaapakaardhamugaa
 405. Meeru Bahugaa Phalinchinacho
 406. Meghaala Paina Mana Yesu
 407. Mellani Challani
 408. Meluko Vishwaasi Meluko
 409. Melulu Nee Melulu
 410. Moodu Dashaabdaala
 411. Moodu Naalla Muchchata Kosam
 412. Mosithivaa Naa Korakai
 413. Naa Chinni Donelo
 414. Naa Chinni Hrudayamandu
 415. Naa Chinni Hrudayamu
 416. Naa Devuni Gudaaramulo
 417. Naa Devuni Krupavalana
 418. Naa Gunde Chappudu Chesthundi
 419. Naa Hrudayamulo Nee Maatale
 420. Naa Jeevam Naa Sarvam
 421. Naa Jeevitha Kaalamantha
 422. Naa Jeevitham Prabhu Neekankitham
 423. Naa Kalavaramulanni
 424. Naa Kannula Kanneeru
 425. Naa Kannuletthi Vechiyundunu
 426. Naa Kanula Vembadi
 427. Naa Korakai Anniyu Chesenu
 428. Naa Kosamaa
 429. Naa Mano Nethramu Therachi
 430. Naa Mattukaithe
 431. Naa Naathudaa
 432. Naa Neethi Neeve
 433. Naa Notan Krottha Paata
 434. Naa Pere Theliyani Prajalu
 435. Naa Praanaaniki Praanam
 436. Naa Praanamaa Aelane
 437. Naa Praanamaa Naalo Neevu
 438. Naa Praanamaa Neeke Vandanam
 439. Naa Praanamaa Sannuthinchumaa
 440. Naa Praanamaa Sannuthinchumaa (Yehovaa)
 441. Naa Praanamaa Yehovaanu
 442. Naa Praanamaina Yesu
 443. Naa Praanapriyudaa Naa Yesu Raajaa
 444. Naa Praanapriyudaa Yesu Raajaa
 445. Naa Priya Desham
 446. Naa Priyamaina Yesu Prabhu
 447. Naa Priyudu Yesu
 448. Naa Samasthamu
 449. Naa Sankata Dukhamulella
 450. Naa Snehithudaa
 451. Naa Sthuthi Paathrudaa
 452. Naa Stuthula Paina
 453. Naa Thalli Nanu Marachinaa
 454. Naa Thandri
 455. Naa Yedala Neekunna
 456. Naa Yesayyaa Naa Rakshakaa
 457. Naa Yesayyaa Naa Sthuthiyaagamu
 458. Naa Yesu Nee Paadaala Chenthaa
 459. Naa Yesu Prabhuvaa
 460. Naa Yesu Raajyamu
 461. Naadantu Lokaana
 462. Naadu Jeevamaayene
 463. Naadu Jeevithamu
 464. Naakenno Melulu Chesithive
 465. Naaku Balamu Unnantha Varaku
 466. Naaku Chaalina Devuda Neevu
 467. Naaku Jeevamai Unna
 468. Naaku Nee Krupa Chaalunu
 469. Naalo Undi Nanu Nadipincheti
 470. Naalo Unna Aanandamu
 471. Naalo Unna Aashalanniyu
 472. Naaloni Aasha Naaloni Korika
 473. Naatho Maatlaadu Prabhuvaa
 474. Naatho Neevu Maataadinacho
 475. Naatho Neevu Maatlaadinacho
 476. Naavanni Yangeekarinchumee Devaa
 477. Nadipinchu Naa Naavaa
 478. Nadipisthaadu Naa Devudu
 479. Najareyudaa Naa Yesayyaa
 480. Nalugakunda Godhumalu
 481. Nammakamaina Devudavaina
 482. Nammakamaina Naa Prabhu
 483. Nammakamaina Naa Snehithudu
 484. Nammakuraa Nammakuraa
 485. Nannaakarshinchina Nee Sneha Bandham
 486. Nannenthagaa Preminchithivo
 487. Nannenthagaano Preminchenu
 488. Nannenthagaano Preminchina Prabhuvaa
 489. Nannu Diddumu Chinna Praayamu
 490. Nannu Gannayya Raave
 491. Nannu Kaavaga Vachchina
 492. Nanu Cherina Nee Prema
 493. Nanu Viduvaka Edabaayaka
 494. Nashiyinchedi Lokamlo
 495. Nashiyinchu Aathmalenniyo
 496. Ne Saageda Yesunitho
 497. Ne Yesuni Velugulo
 498. Nede Priyaraagam
 499. Nedo Repo Naa Priyudesu
 500. Nedu Ikkada Repu Ekkado
 501. Nedu Yesu Lechinaadu
 502. Nee Arachethilo Chekkukuntivi
 503. Nee Challanaina Needalo
 504. Nee Charanamule Nammithi
 505. Nee Chethi Kaaryamulu
 506. Nee Chethilo Rottenu Nenayya
 507. Nee Chethitho Nannu Pattuko
 508. Nee Dayalo Nee Krupalo
 509. Nee Dayalo Nenunna
 510. Nee Deergha Shaanthame
 511. Nee Dhanamu Nee Ghanamu
 512. Nee Jaldaru Vrukshapu
 513. Nee Jeevitham Kshana Bhanguram
 514. Nee Jeevitham Neeti Budagaa
 515. Nee Jeevithamulo
 516. Nee Koraku Naa Praanam
 517. Nee Krupa Leni Kshanamu
 518. Nee Krupa Naaku Chaalunu
 519. Nee Krupa Nithyamundunu
 520. Nee Naamam Naa Gaanam
 521. Nee Needalona
 522. Nee Nirnayam
 523. Nee Paadaale Naaku Sharanam
 524. Nee Paadam Mrokkedan
 525. Nee Pada Sevaye Chaalu
 526. Nee Prema Entho
 527. Nee Prema Maadhuryamu
 528. Nee Premaa Nee Karunaa
 529. Nee Premalo Nundi Nannu
 530. Nee Preme Naaku Chaalayyaa
 531. Nee Priya Prabhuni Sevakai
 532. Nee Raktha Dhaarale
 533. Nee Rakthame Nee Rakthame
 534. Nee Roopu Chooda
 535. Nee Sannidhilo Nenunna
 536. Nee Sannidhilo Santhoshamu
 537. Nee Sannidhiye Naa
 538. Nee Swaramu
 539. Nee Vaakyame Naa Paadaalaku
 540. Nee Vaakyame Nannu Brathikinchenu
 541. Needentho Karunaa
 542. Needu Premaku Haddu Ledayaa
 543. Needu Vishwaasyatha
 544. Neekante Nammadagina
 545. Neekasaadhyamainadi Ediyu Ledu
 546. Neeke Naa Aaraadhanaa
 547. Neeku Entha Chesinaa
 548. Neeku Ishtudigaa
 549. Neeku Saati Evaru Leru
 550. Neeli Aakaashamlo
 551. Neethi Nyaayamulu
 552. Neethi Sooryudaa Yesu
 553. Neethigala Yehovaa Sthuthi
 554. Neetho Gadipe Prathi Kshanamu
 555. Neetho Nenu Naduvaalani
 556. Neetho Nundani Brathuku
 557. Neetho Samamevaru
 558. Neetho Sneham Cheyaalani
 559. Neethone Gadipeyaalani
 560. Neeve Aasha Neeve Shwaasa
 561. Neeve Naa Devudavu
 562. Neeve Naa Praanam Sarvam
 563. Neeve Naa Praanamu
 564. Neeve Naa Rakshana
 565. Neeve Naa Santhosha Gaanamu
 566. Neeve Nannu Korukunnaavu
 567. Neevennaallu Rendu Thalampulatho
 568. Neevu Chesina Upakaaramulaku
 569. Neevu Leka Kshanamainaa
 570. Neevu Leni Roju
 571. Neevu Praardhana Cheyunappudu
 572. Neevu Thadithe Thalupu Theeyanaa
 573. Neevu Thappa Naakee Lokamlo
 574. Neevunte Naaku Chaalu Yesayyaa
 575. Nemmadi Ledaa
 576. Nenante Neekenduko
 577. Nenemainaa Prabhuvaa
 578. Nenerugudunu Oka Snehithuni
 579. Nenu Pilisthe Paruguna
 580. Nenu Thaggaali Yesu
 581. Nenu Velle Maargamu
 582. Nenunnaa Nenunnaa
 583. Nenunu Naa Inti Vaarunu
 584. Nesthamaa Priya Nesthamaa
 585. Nibbaram Kaligi
 586. Nibbaramutho Naa Yesuke
 587. Nijamugaa Mora Pettina
 588. Ningilo Devudu
 589. Ninne Ninne Nammukunnaanayyaa
 590. Ninne Ninne Ne Koluthunayyaa
 591. Ninne Preminthunu
 592. Ninnu Choodaga Vachchinaaduraa
 593. Ninnu Kaapaadu Devudu
 594. Ninnu Thalachi
 595. Ninu Cheraga Naa Madi
 596. Ninu Choose Kannulu
 597. Ninu Sthuthinchinaa Chaalu
 598. Nithya Jeevapu Raajyamulo
 599. Nithya Prematho
 600. Nithyamu Sthuthinchinaa
 601. Noothana Parachumu Devaa
 602. Noothana Samvathsaram
 603. Nuvvuleni Nannu Oohinchalenu
 604. O Kraisthavaa Yuvakaa
 605. O Kreesthu Sanghamaa
 606. O Maanavaaa
 607. O Maanavaa Nee Paapam
 608. O Praardhanaa Supraardhanaa
 609. O Prabhuvaa O Prabhuvaa
 610. O Sadbhakthulaaraa
 611. O Yesu Nee Prema
 612. Oka Kshanamaina
 613. Oka Varamadigithini Yesayyaa
 614. Okani Thalli Aadarinchunatlu
 615. Okkade Yesu Okkade
 616. Ontarivi Kaavu
 617. Oohinchalenayyaa Vivarinchalenayyaa
 618. Oohinchaleni Kaaryamulu
 619. Oohinchaleni Melulatho Nimpina
 620. Oranna Oranna
 621. Paadanaa Mounamugaane
 622. Paapamerugani Paavanaathmuni
 623. Paathaalamlo Aathmala Aartha Naadam
 624. Paavuramaa Sanghamupai
 625. Padamulu Chaalani Prema
 626. Padivelalo Athi Priyudu
 627. Padivelalo Athi Sundarudaa
 628. Pailam Kodukaa
 629. Painunna Aakaashamandunaa
 630. Paradeshulamo Priyulaaraa
 631. Paralokame Naa Anthapuram
 632. Paralokamlo Unna Maa Yesu
 633. Paralokamu Naa Deshamu
 634. Parama Jeevamu
 635. Paravaasini Ne Jagamuna
 636. Parishuddha Parishuddha
 637. Parishuddhudaa Naa Yesayyaa
 638. Parishuddhudaa Paavanudaa
 639. Parishuddhudu Parishuddhudu
 640. Parugetthedaa Parugetthedaa
 641. Peda Naruni Roopamu Dharinchi
 642. Pondithini Nenu
 643. Poraatam Aathmeeya Poraatam
 644. Praanamaa Naa Praanamaa
 645. Praaneshwara
 646. Praardhana Praardhana
 647. Praardhana Shakthi Naaku
 648. Praardhana Vinedi Paavanudaa
 649. Praardhana Vinnaavayyaa
 650. Prabhu Hastham Naapai Nundi
 651. Prabhu Sannidhilo Aanandame
 652. Prabhu Yesu Naa Rakshakaa
 653. Prabhu Yesuni Poojinchedam
 654. Prabhu Yesuni Vadanamulo
 655. Prabhuvaa Kaachithivi
 656. Prabhuvaa Maaku Neevichchina
 657. Prabhuvaa Ne Ninnu Nammi
 658. Prabhuvaa Neeve Naadu Sharanam
 659. Prabhuvaa Ninu Keerthinchutaku
 660. Preethigala Mana Yesu
 661. Prema Lenivaadu Paralokaaniki
 662. Prema Yesayyaa Premaa
 663. Prema Yesuni Prema
 664. Premaa Ane Maayalo
 665. Premagala Maa Prabhuvaa
 666. Premagala Yesayyaa
 667. Premalo Paddaanu
 668. Premincheda Yesu Raajaa
 669. Preminchedan Adhikamugaa
 670. Preminchu Devudu
 671. Preminthunu Ninne
 672. Priya Sanghasthulaaraa
 673. Priya Yesu Naatha
 674. Priya Yesu Nirminchithivi
 675. Priya Yesu Raajunu
 676. Priyamaina Yesayyaa Premake Roopamaa
 677. Punarutthaanudaa
 678. Puvvulaantidi Jeevitham
 679. Raajaa Nee Bhavanamulo
 680. Raajaa Nee Sannidhilone
 681. Raajaadhi Raaja
 682. Raajula Raajaa
 683. Raajula Raajula Raaju
 684. Raajulaku Raaju Puttenayya
 685. Raakada Prabhuni Raakada
 686. Raakada Samayamlo
 687. Raakadane Railu Bandi
 688. Raaraaju Janminche Ilalona
 689. Raaraaju Janminchinaadu
 690. Raare Mana Yesu Swaamini
 691. Raare Raare O Janulaaraa
 692. Raathri Nedu Rakshakundu
 693. Raavayyaa Yesayyaa
 694. Raavayya Yesunaadhaa
 695. Rakshakudaa Yesu Prabho
 696. Rakshakundudayinchinaadata
 697. Rammanuchunnaadu Ninnu
 698. Randi Randi Randayo
 699. Randi Randi Yesuni Yoddaku
 700. Randi Suvaartha Sunaadamutho
 701. Randi Uthsaahinchi Paadudamu
 702. Rende Rende Daarulu
 703. Ruchi Choochi Erigithini
 704. Saageti Ee Jeeva Yaathralo
 705. Saagilapadi Mrokkedamu
 706. Saakshyamichcheda
 707. Sadaa Kaalamu Neetho Nenu
 708. Sahodarulaaraa
 709. Sajeeva Saakshulugaa
 710. Sajeevudavaina Yesayyaa
 711. Samaanulavru Prabho
 712. Samardhavanthudavaina
 713. Samarpana Cheyumu Prabhuvunaku
 714. Samayamu Poneeyaka
 715. Sameepimparaani Thejassulo
 716. Sameepincharaani Thejassulo
 717. Sandehamela
 718. Sangeetha Naadamutho
 719. Sannuthinthu Yesu Swaami
 720. Sannuthinthumo Prabho
 721. Santhosha Geethamu Paadedanu
 722. Santhoshame Samaadhaaname
 723. Sari Cheyumo Devaa
 724. Sari Raarevvaru
 725. Sarva Chitthambu Needenayyaa
 726. Sarva Krupaanidhiyagu Prabhuvaa
 727. Sarva Srushtiloni
 728. Sarva Yugamulalo Sajeevudavu
 729. Sarvaanga Kavachamu Neeve
 730. Sarvaanga Sundaraa
 731. Seeyonu Nee Devuni
 732. Seeyonu Paatalu Santhoshamugaa
 733. Seeyonulo Sthiramaina
 734. Shaaronu Rojaa Yese
 735. Shaashwatha Krupanu
 736. Shaashwatha Prematho
 737. Shaashwathamaina Prematho
 738. Shaashwathamainadi
 739. Shaashwathamu Kaadu
 740. Shatha Koti Raagaalu Vallinchina
 741. Shiramu Meeda Mulla Saakshigaa
 742. Shodhanaa Baadhalu
 743. Shree Yesundu Janminche
 744. Shreshtamaina Naamam
 745. Shruthi Chesi Ne Paadanaa
 746. Shubha Vela Sthothra Bali
 747. Shuddha Hrudayam
 748. Shuddha Raathri
 749. Shuddhudavayyaa
 750. Siluva Chentha Cherina Naadu
 751. Siluva Dhyaanam
 752. Siluva Saakshigaa
 753. Siluvalo Aa Siluvalo
 754. Siluvalo Bali Aina
 755. Siluvalo Saagindi Yaathra
 756. Siluve Naa Sharaneeynu Raa
 757. Silvalo Naakai Kaarchenu
 758. Snehithudaa Naa Hithudaa
 759. Snehithudaa Naa Snehithudaa
 760. Solipovaladu Manassaa
 761. Sonthamai Povaali Naa Yesutho
 762. Srushti Karthaa Yesu Devaa
 763. Sthothrabali Sthothrabali
 764. Sthothram Chellinthumu
 765. Sthothramu Sthuthi Chellinthumu
 766. Sthothramu Sthuthi Sthothramu
 767. Sthothrinthumu Ninu
 768. Sthuthi Mahima Yesu Neeke
 769. Sthuthi Paadeda Ne Prathi Dinamu
 770. Sthuthi Paathrudaa Sthothraarhudaa
 771. Sthuthi Simhaasanaaseenudaa
 772. Sthuthinchedanu Sthuthinchedanu
 773. Sthuthinchi Paadedam
 774. Sthuthiyinchedaa Nee Naamam
 775. Sthuthiyinchi Keerthinchi
 776. Sthuthiyu Mahima Ghanatha Neeke
 777. Sthuthula Meeda Aaseenudaa
 778. Sthuthula Meeda (Hallelujah)
 779. Sthuthulaku Paathrudaa (Anni Velalo)
 780. Sthuthulaku Paathrudu Yesayyaa
 781. Sthuthulapai Aaseenudaa
 782. Sudhaa Madhura Kiranaala
 783. Sugunaala Sampannudaa
 784. Suvaarthanu Prakatimpavaa
 785. Sweekarinchumayaa Naathaa
 786. Thaara Velisindi
 787. Thallilaa Laalinchunu
 788. Thambura Sithaara Naadamutho
 789. Thandri Naa Yesayyaa
 790. Thanuvu Naa Didigo
 791. Thappipoyina Kumaarudanayyaa
 792. Thara Tharaalalo Yuga Yugaalalo
 793. Tharaalu Maarinaa
 794. Theliyadaa Neeku Theliyadaa
 795. Thellaarindi Vela
 796. Thene Kanna Theeyanainadi
 797. Thodu Lerani Kumilipoku
 798. Tholakari Vaana
 799. Thoorpu Dikka Chukka Butte
 800. Thraahimaam Kreesthu Naatha
 801. Thrithvaikamaa
 802. Thuppu Patti Povuta Kante
 803. Thyaagamentha Chesaavu Devaa
 804. Ullaasa Jeevitham
 805. Unna Paatuna Vachchuchunnaanu
 806. Unnaadu Devudu Naaku Thodu
 807. Uthaka Meeda Thalupu
 808. Uthsaaha Gaanamu Chesedamu
 809. Vaadabaarani Vishwaasam
 810. Vaadabaarani Vishwaasamutho
 811. Vaakyame Shareera Dhaariyai
 812. Vandanambonarthumo
 813. Varninchalenu Vivarinchalenu
 814. Varsha Dhaaragaa Raava
 815. Varshimpanee Varshimpanee
 816. Veeche Gaalullo
 817. Veenulaku Vindulu Chese
 818. Vendi Bangaaraala Kanna
 819. Vetakaani Urilo Nundi
 820. Vevela Doothalatho
 821. Veyi Nollatho Sthuthiyinchinaa
 822. Vidheyatha Kaligi Jeevinchutaku
 823. Vidheyathake Ardhamu Cheppina
 824. Viduvadhu Maruvadhu
 825. Viduvanu Ninu Edabaayanani
 826. Vijaya Geethamul Paadare
 827. Vijayaseeludaa
 828. Vikasinchu Pushpamaa
 829. Viluvainadi Nee Jeevitham
 830. Vinavaa Manavi
 831. Vinthaina Thaaraka
 832. Virisina Hrudayaalaku
 833. Vivaahamannadi
 834. Yaakobu Baavi Kaada
 835. Yavvanudaa
 836. Yehova Naa Aashrayam
 837. Yehova Naa Moralaalinchenu
 838. Yehovaa Dayaaludu Sarva Shakthimanthudu
 839. Yehovaa Maa Kaapari
 840. Yehovaa Mahima Nee Meeda
 841. Yehovaa Naa Balamaa
 842. Yehovaa Naa Kaapari
 843. Yehovaa Nee Naamamu
 844. Yehovaa Needu Melulanu
 845. Yehovaaku Sthuthulu Paadandi
 846. Yehovaanu Sannuthinchedan
 847. Yehovaanu Sthuthiyinchu
 848. Yehovaaye Naa Balamu
 849. Yesayya Naamamlo
 850. Yesayya Maata
 851. Yesayya Maata Bangaaru Moota
 852. Yesayya Maata Viluvaina
 853. Yesayya Rakthamu
 854. Yesayyaa Kanikarapoornudaa
 855. Yesayyaa Naa Doraa
 856. Yesayyaa Naa Hrudaya Spandana
 857. Yesayyaa Naa Hrudayaabhilaasha
 858. Yesayyaa Naa Praana Naathaa
 859. Yesayyaa Naa Yesayyaa
 860. Yesayyaa Naa Yesayyaa (Raakada)
 861. Yesayyaa Nee Naamamune
 862. Yesayyaa Nee Prema
 863. Yesayyaa Ninnu Choodaalani
 864. Yesayyaa Praana Naathaa
 865. Yese Daivamu
 866. Yese Goppa Devudu
 867. Yese Janmincheraa
 868. Yese Naa Aashrayamu
 869. Yese Naa Maargamu
 870. Yese Naa Parihaari
 871. Yesu Devaa Nanu Konipovaa
 872. Yesu Goriya Pillani Nenu
 873. Yesu Jananamu
 874. Yesu Kreesthu Puttenu Nedu
 875. Yesu Maatho Neevundagaa
 876. Yesu Manchi Devudu
 877. Yesu Naamam
 878. Yesu Nan Preminchithivi
 879. Yesu Nee Naamaamruthamu
 880. Yesu Nee Vaaramu
 881. Yesu Neeve Chaalu Naaku
 882. Yesu Ninnu Nenu
 883. Yesu Parishuddha Naamamunaku
 884. Yesu Prabhuni Sthuthinchuta
 885. Yesu Raaja Naalo Ninnu
 886. Yesu Raaju Raajula Raajai
 887. Yesu Raajugaa Vachchuchunnaadu
 888. Yesu Raajyamunaku Sainikulam
 889. Yesu Rakshakaa
 890. Yesu Rakthame Jayam
 891. Yesu Rakthamulo
 892. Yesu Sarvonnathudaa
 893. Yesu Vanti Sundarudu
 894. Yesuni Naa Madilo
 895. Yesuni Naamamlo Shakthi
 896. Yesuni Naamamulo
 897. Yesuni Prema Yesu Vaartha
 898. Yesutho Teevigaanu Podamaa
 899. Yoodaa Sthuthi Gothrapu
 900. Yuddhamu Yehovaade

113 thoughts on “Telugu Songs

 1. Hi brother,

  Can you please add titles in English too so that it will be ease for ppl like me who can’t read Telugu can find songs easily.
  Thanks in advance.

 2. Dear Brother, Praise be to GOD!!!…… I really want to thank you for making lyrics available for these wonderful songs, i am able to recollect these songs so close to heart and worship the LORD.

 3. Praise the Lord brother, miru song lyrics dwara adbutamina paricharya chestunnaru. Naku ee site entho usefull ga vundi. Regular ga follow avtunnanu. mp3 kuda vunte bagundedi. Song request lo oka req pettanu. please try cheyandi chala manchi song adi. Thankyou

  • Praise the Lord Brother!
   Ee Site meeku chaalaa useful ga unnanduku Devudini Sthuthisthu Unnaanu. Meeru request chesina Song naaku raadu mariyu ekkadaa dorakaledu. Oka vela dorikithe add chesthaanu.

Leave a Reply