Telugu Songs


 1. అగ్ని మండించు
 2. అడవి చెట్ల నడుమ
 3. అడిగినది కొంతే అయినా
 4. అడుగడుగున రక్త బింధువులే
 5. అడుగుడి మీకు ఇవ్వబడును
 6. అత్యున్నత సింహాసనముపై
 7. అత్యున్నత సింహాసనముపై (యేసన్న)
 8. అత్యున్నతమైనది యేసు నామం
 9. అదిగో నా నావ
 10. అదే అదే ఆ రోజు
 11. అన్ని కాలంబుల
 12. అన్ని నామముల కన్న
 13. అన్ని నామముల కన్న ఘనమైన
 14. అన్ని వేళల ఆరాధన
 15. అన్ని వేళల వినువాడు
 16. అన్నిటి కన్నా ప్రార్థనే మిన్న
 17. అన్నీ సాధ్యమే
 18. అనుదినము ప్రభుని
 19. అనుదినం ఆ ప్రభుని వరమే
 20. అపరాధిని యేసయ్యా
 21. అబ్రాహాము ఇస్సాకు యాకోబునకు
 22. అమ్మల్లారా ఓ అక్కల్లారా
 23. అమ్మా అని నిన్ను పిలువనా
 24. అమూల్య రక్తము ద్వారా
 25. అమూల్య రక్తం
 26. అయ్యా నా కోసం కల్వరిలో
 27. అర్పించుచుంటిని యేసయ్యా
 28. అరుణ కాంతి కిరణమై
 29. అవధులే లేనిది
 30. అంకితం ప్రభూ నా జీవితం
 31. అంజలి ఘటియింతు
 32. అంతా నా మేలుకే
 33. అంతే లేని నీ ప్రేమ ధార
 34. అందమైన మధురమైన
 35. అందరికి కావాలి
 36. అందరు నన్ను విడచినా
 37. అందరు మెచ్చిన అందాల
 38. అందాల ఉద్యానవనమా
 39. అందాలతార
 40. అందాలు చిందే
 41. అంబరానికి అంటేలా
 42. ఆ దరి చేరే దారే కనరాదు
 43. ఆ భోజన పంక్తిలో
 44. ఆ రాజే నా రాజు
 45. ఆకశాన తార ఒకటి
 46. ఆకాశ మహాకాశంబులు
 47. ఆకాశ వాసులారా
 48. ఆకాశమందున్న ఆసీనుడా
 49. ఆకాశమా ఆలకించుమా
 50. ఆకాశం అమృత జల్లులు
 51. ఆకాశంబున్ దూతలు
 52. ఆగక సాగుమా
 53. ఆడెదన్ పాడెదన్
 54. ఆత్మ దీపమును
 55. ఆత్మ విషయమై
 56. ఆధారం నాకు ఆధారం
 57. ఆధారం నీవేనయ్యా
 58. ఆనంద యాత్ర
 59. ఆనందమానందమే
 60. ఆనందము ప్రభు నాకొసగెను
 61. ఆనందముగా యెహోవా నీ
 62. ఆనందమే పరమానందమే
 63. ఆనందింతు నీలో దేవా
 64. ఆయనే నా సంగీతము
 65. ఆరంభమయ్యింది రెస్టోరేషన్
 66. ఆరాధన అధిక స్తోత్రము
 67. ఆరాధన అందుకో
 68. ఆరాధన ఆరాధన
 69. ఆరాధన నీకే
 70. ఆరాధన యేసు నీకే
 71. ఆరాధన స్తుతి ఆరాధన
 72. ఆరాధనకు యోగ్యుడా
 73. ఆరాధించెద నిను మది పొగడెద
 74. ఆరాధించెదను నిన్ను
 75. ఆరిపోయే దీపంలా
 76. ఆలయంలో ప్రవేశించండి
 77. ఆలోచనలో గొప్పవాడా
 78. ఆవేదన నేనొందను
 79. ఆశ తీర నా యేసు స్వామిని
 80. ఆశపడకు ఈ లోకం కోసం
 81. ఆశ్చర్య కార్యముల్ చేయును యేసు
 82. ఆశ్చర్యకరుడా ఆలోచనకర్త
 83. ఆశ్చర్యకరుడా స్తోత్రం
 84. ఆశ్చర్యకరుడు ఆలోచనకర్త
 85. ఆశ్చర్యమైన ప్రేమ
 86. ఆశ్రయదుర్గమా నా యేసయ్యా
 87. ఆశ్రయుడా నా అభిశక్తుడా
 88. ఆశీర్వాదంబుల్ మా మీద
 89. ఆహా ఆనందమే
 90. ఆహా ఆనందమే (సీయోను)
 91. ఆహా మహాత్మ
 92. ఆహా యేమానందం
 93. ఇకనైన కానీ
 94. ఇది కోతకు సమయం
 95. ఇది శుభోదయం
 96. ఇదిగో దేవా ఈ హృదయం
 97. ఇదిగో దేవా నా జీవితం
 98. ఇదిగో దేవుని గొర్రెపిల్లా
 99. ఇదియే సమయంబు రండి
 100. ఇదియేనయ్య మా ప్రార్థన
 101. ఇదే నా కోరిక
 102. ఇదేనా న్యాయమిదియేనా
 103. ఇన్నేళ్లు ఇలలో
 104. ఇబాదత్ కరో
 105. ఇమ్మానుయేలు దేవుడా
 106. ఇమ్మానుయేలు రక్తము
 107. ఇయ్యాల ఇంట్ల రేపు మంట్ల
 108. ఇరువది నలుగురు పెద్దలతో
 109. ఇసుక మీద ఇల్లు కట్టకు
 110. ఇహమందున ఆ పరమందు
 111. ఇళ్లలోన పండుగంట
 112. ఇంటి మీద నున్న
 113. ఇంత కాలం
 114. ఇంతలోనే కనబడి
 115. ఈ జీవితం విలువైనది
 116. ఈ తరం యువతరం
 117. ఈ దినమెంతో
 118. ఈ దినం
 119. ఈ దినం సదా
 120. ఈలాటిదా యేసు ప్రేమ
 121. ఈ లోక యాత్రాలో
 122. ఈ లోకంలో జీవించెదను
 123. ఉతక మీద తలుపు
 124. ఉత్సాహ గానము చేసెదము
 125. ఉదయించె దివ్య రక్షకుడు
 126. ఉన్నత స్థలములలో
 127. ఉన్నపాటున వచ్చుచున్నాను
 128. ఉన్నాడు దేవుడు నాకు తోడు
 129. ఉపవాసంతో ప్రార్ధనలో
 130. ఉల్లాస జీవితం
 131. ఊహించలేనయ్యా వివరించలేనయ్యా
 132. ఊహించలేని కార్యములు
 133. ఊహించలేని మేలులతో నింపిన
 134. ఎక్కడెక్కడో పుట్టి
 135. ఎక్కడో మనసు వెళ్ళిపోయింది
 136. ఎట్టి వాడో యేసు
 137. ఎటు చూచినా
 138. ఎడబాయని నీదు కృప
 139. ఎనలేని ప్రేమ
 140. ఎన్ని తలచినా
 141. ఎన్ని మార్లు
 142. ఎన్నో ఎన్నో మేలులు చేసావయ్యా
 143. ఎల్లలు లేనిది
 144. ఎల్లవేళలందు
 145. ఎలా మరువగలనయ్యా
 146. ఎలోహిం ఎలోహిం
 147. ఎవరి కోసమో ఈ ప్రాణ త్యాగము
 148. ఎవరికి ఎవరు
 149. ఎవరితో నీ జీవితం
 150. ఎవరు నన్ను చేయి విడచినన్‌
 151. ఎవరున్నారయ్యా
 152. ఎవరున్నారు నాకిలలో
 153. ఎవరూ లేక ఒంటరినై
 154. ఎవరూ సమీపించలేని
 155. ఎవరో తెలుసా యేసయ్యా
 156. ఎంత అధ్బుతమైన కృప
 157. ఎంత చెప్పిన వాక్యమినక పోతివి
 158. ఎంత జాలి యేసువా
 159. ఎంత దూరమైనా
 160. ఎంత పెద్ద పోరాటమో
 161. ఎంత మధురము
 162. ఎంత మంచి కాపరి
 163. ఎంత మంచి దేవుడవయ్యా
 164. ఎంత మంచి దేవుడవేసయ్యా
 165. ఎంతటి వాడను నేను
 166. ఎంతెంత భారమాయె ఆ సిలువ
 167. ఎంతో భాగ్యంబు
 168. ఎంతో వింత
 169. ఎంతో సుందరుడమ్మ తాను
 170. ఎందరో ఎందరు ఎందరో
 171. ఎందుకో ఈ ప్రేమ
 172. ఎందుకో దేవా ఇంతటి ప్రేమా
 173. ఎందుకో నన్నింతగా నీవు
 174. ఎందుకో నన్ను నీవు
 175. ఏ పాపమెరుగని
 176. ఏ బాధ లేదు ఏ కష్టం లేదు
 177. ఏ యోగ్యతా లేని నన్ను
 178. ఏ రీతి నీ ఋణం
 179. ఏ రీతి స్తుతియింతును
 180. ఏ రీతి స్తుతియింతునో
 181. ఏ వైపు చూసినా
 182. ఏ సమయమందైనా
 183. ఏడానుంటివిరా
 184. ఏమని పాడను
 185. ఏమివ్వగలనయ్య నా యేసయ్యా
 186. ఏం చేసానయ్యా నీకోసం
 187. ఒక వరమడిగితిని యేసయ్యా
 188. ఒక క్షణమైన
 189. ఒకని తల్లి ఆదరించునట్లు
 190. ఒక్కడే యేసు ఒక్కడే
 191. ఒంటరివి కావు
 192. ఓ ఇశ్రాయేలు
 193. ఓ క్రీస్తు సంఘమా
 194. ఓ క్రైస్తవ యువకా
 195. ఓ ప్రభువా ఓ ప్రభువా
 196. ఓ ప్రార్ధనా సుప్రార్ధనా
 197. ఓ మానవా
 198. ఓ మానవా నీ పాపం
 199. ఓ యేసు నీ ప్రేమ
 200. ఓ సద్భాక్తులారా
 201. ఓ సంఘమా సర్వాంగమా
 202. ఓరన్న  ఓరన్న
 203. కట్టెలపై నీ శరీరం
 204. కదలకుందువు
 205. కనలేని కనులేలనయ్యా
 206. కన్న తల్లి చేర్చునట్లు
 207. కని విని ఎరుగని కరుణకు
 208. కనురెప్ప పాటైన
 209. కనులున్నా కానలేని
 210. కన్నులనెత్తి పైరుల చూడు
 211. కన్నీటి లోయలలో
 212. కన్నీరే మనిషిని బాధిస్తుంది
 213. కన్నీరేలమ్మా
 214. కన్నీళ్లతో పగిలిన గుండెతో
 215. కన్నులుండి చూడలేవ
 216. కమ్మని బహుకమ్మని
 217. కరుణించవా నా యేసువా
 218. కరుణించుము మము పరమ పితా
 219. కలనైనా ఇలనైనా
 220. కలములతో రాయగలమా
 221. కలలా ఉన్నది
 222. కలవంటిది నీ జీవితము
 223. కల్వరి సిలువలో యేసయ్య
 224. కల్వరిగిరిలోన సిల్వలో
 225. కల్వరిలోన చేసిన యాగం
 226. కలువరి గిరి నుండి
 227. కలువరి గిరి సిలువలో
 228. కలువరిగిరిలో సిలువధారియై
 229. కల్లుండి చూడలేని
 230. కల్యాణం కమనీయం
 231. కవులకైనా సాధ్యమా
 232. కష్ట నష్టాలైనా
 233. కళ్ళల్లో కన్నీరెందుకు
 234. కంట నీరేల
 235. కానెన్నడు నేను అనాథను
 236. కాలం సమయం నాదేనంటూ
 237. కావలివాడా ఓ కావలివాడా
 238. కావలెనా యేసయ్య బహుమానము
 239. క్రిస్మస్ అంటేనే
 240. క్రిస్మస్ పండుగ
 241. క్రిస్మస్ వచ్చిందయ్యా
 242. క్రిస్మస్ శుభదినం
 243. కీర్తి హల్లెలూయా
 244. కీర్తింతు నీ నామమున్
 245. క్రీస్తు పుట్టెను
 246. క్రీస్తులో జీవించు నాకు
 247. క్రీస్తే సర్వాధికారి
 248. కుతూహలం ఆర్భాటమే
 249. కుమ్మరి ఓ కుమ్మరి
 250. కూర్చుందును నీ సన్నిధిలో
 251. కృతజ్ఞతన్ తలవంచి
 252. కృప కనికరముల
 253. కృప కృప నా యేసు కృపా
 254. కృప కృప నీ కృప
 255. కృప వెంబడి కృపతో
 256. కృపలను తలంచుచు
 257. కృపా సత్య సంపూర్ణుడా
 258. కృపా క్షేమము
 259. కృపామయుడా
 260. కృంగిన వేళలో
 261. క్రైస్తవ జీవితం
 262. క్రైస్తవమొక మతము కాదిది
 263. క్రైస్తవుడా సైనికుడా
 264. కొడవలిని చేత పట్టి
 265. కొనియాడ తరమే నిన్ను
 266. క్రొత్త యేడు మొదలు బెట్టెను
 267. కొండ కోన లోయలోతుల్లో
 268. కొండల తట్టు
 269. కొండలలో కోనలలో
 270. కొంతసేపు కనబడి
 271. ఖామోష్ రాతో కి
 272. గడచిన కాలము
 273. గత కాలమంత
 274. గమ్యం చేరాలని
 275. గాడాంధకారపు లోయలో
 276. గాఢాంధకారములో నే నడచిన
 277. గాయాములన్ గాయములన్
 278. గాలి సముద్రపు అలలకు
 279. గాలించి చూడరా
 280. గీతం గీతం
 281. గుణవతి అయిన భార్య
 282. గూడు లేని గువ్వనై
 283. గూడు లేని గువ్వలా
 284. గొప్ప దేవుడవని
 285. గొర్రెపిల్ల జీవ గ్రంథమందు
 286. గొర్రెపిల్ల వివాహోత్సవ
 287. గొంతు ఎత్తి చాటెదాను
 288. ఘనమైన నా యేసయ్యా
 289. చాచిన చేతులు నీవే
 290. చాలునయ్య నీ కృప
 291. చాలునయ్యా చాలునయ్యా
 292. చాహే తుమ్ కో
 293. చిట్టి పొట్టి పాపను నేను
 294. చిత్ర చిత్రాల వాడే
 295. చిన్న గొర్రెపిల్లను నేను
 296. చిన్నారి బాలగా
 297. చిన్ని చిన్ని చేతులతో
 298. చిన్ని మనసుతో నిన్ను
 299. చిరకాల స్నేహితుడా
 300. చిరు దివ్వెల వెలుగులతో
 301. చిరుగాలి వీచినా
 302. చింత లేదిక
 303. చింతెందుకు నీకు దిగులెందుకు
 304. చిందింది రక్తం
 305. చీకటి లోయలో
 306. చూచితివే నా కన్నీటిని
 307. చూచుచున్న దేవుడవయ్యా
 308. చూచుచున్న దేవుడవు
 309. చూచుచున్నాము నీ వైపు
 310. చూడరే సిలువను
 311. చూపుల వలన కలిగేది
 312. చెట్టు చూస్తే పచ్చగుంది
 313. చెప్పలేను బాబోయ్
 314. చేయి పట్టుకో
 315. జగతికి వెలుగును తెచ్చెనులే
 316. జన్మించినాడురా రాజు
 317. జన్మించెను ఒక తార
 318. జయ జయ యేసు
 319. జయమిచ్చిన దేవునికి
 320. జయం జయం
 321. జయించువారిని
 322. జాగ్రత్త, భక్తులారా
 323. జాగోరే జాగోరే
 324. జీవ నాధ ముక్తి దాత
 325. జీవన తొలి సంధ్య
 326. జీవనదిని నా హృదయములో
 327. జీవమా యేసయ్యా
 328. జీవితమంటే మాటలు కాదు
 329. జీవితమంతా నీ ప్రేమ
 330. జీవితంలో నీలా ఉండాలని
 331. జీవితంలో నేర్చుకున్నాను
 332. జీవితాంతము నే నీతో
 333. జీవించుచున్నావన్న
 334. జుంటి తేనె ధారల కన్నా
 335. జుంటె తేనె కన్నా
 336. జై జై జై యేసయ్యా
 337. జ్యోతిర్మయుడా
 338. తనువు నా దిదిగో
 339. తప్పిపోయిన కుమారుడనయ్యా
 340. తరతరాలలో యుగయుగాలలో
 341. తరాలు మారినా
 342. తలవంచకు నేస్తమా
 343. తల్లిలా లాలించును
 344. తండ్రి నా యేసయ్యా
 345. తంబుర సితార నాదముతో
 346. తార వెలిసింది
 347. త్యాగమెంత చేసావు దేవా
 348. త్రాహిమాం క్రీస్తు నాథ
 349. త్రిత్వైకమా
 350. తుప్పు పట్టి పోవుటకంటే
 351. తూర్పు దిక్కు చుక్క బుట్టె
 352. తెల్లారింది వేళ
 353. తెలియదా? నీకు తెలియదా?
 354. తేనెకన్న తీయనైనది
 355. తొలకరి వాన
 356. తోడు లేరని కుమిలిపోకు
 357. దవలవర్ణుడా
 358. దారి తప్పి పోతున్నావా
 359. దావీదు వలె నాట్యమాడి
 360. ద్రాక్షావల్లివి నీవైతే
 361. దిక్కులన్ని నీవేలే
 362. దిక్కులెన్ని తిరిగినా
 363. దినదినము విజయము
 364. దినదినంబు యేసుకు
 365. దినమెల్ల నే పాడినా
 366. దివినేలు స్తోత్రార్హుడా
 367. దుర్దినములు రాకముందే
 368. దూత పాట పాడుడి
 369. దేవ దాసపాలక
 370. దేవ సంస్తుతి చేయవే
 371. దేవర నీ దీవెనలు
 372. దేవా నా దేవా
 373. దేవా నా దేవా నీవే నా కాపరి
 374. దేవా నా మొర ఆలకించుమా
 375. దేవా నీ గొప్పకార్యములన్
 376. దేవా నీ తలంపులు
 377. దేవా నీ నామం
 378. దేవా నీ సాక్షిగా
 379. దేవా పాపిని
 380. దేవా మహోన్నతుడా
 381. దేవా మా కుటుంబము
 382. దేవుడు దేహమును
 383. దేవుడు నీకు తెలుసు
 384. దేవుడు మనకు ఎల్లప్పుడు
 385. దేవుడే నాకాశ్రయంబు
 386. దేవుని గొప్ప మహిమను
 387. దేవుని ప్రేమ ఇదిగో
 388. దేవుని యందు భక్తి
 389. దేవుని వారసులం
 390. దేవుని సన్నిధిలో
 391. దేవుని సముఖ జీవ కవిలెలో
 392. దేవుని స్తుతియించి ఆరాధింతుము
 393. దేవుని స్తుతియించుడి
 394. దేవుని స్తుతించ రండి
 395. దేవునికి భయపడవా
 396. దేవునికి స్తోత్రము గానము
 397. దేవునియందు నిరీక్షణ నుంచి
 398. దేహం పాతది
 399. దైవ కుటుంబం
 400. దొరకును సమస్తము
 401. ధన్యము ఎంతో ధన్యము
 402. నజరేయుడా నా యేసయ్య
 403. నడిపిస్తాడు నా దేవుడు
 404. నడిపించు నా నావా
 405. నన్నాకర్షించిన నీ స్నేహ బంధం
 406. నను చేరిన నీ ప్రేమ
 407. నను విడువక ఎడబాయక
 408. నన్ను కావగ వచ్చిన
 409. నన్ను గన్నయ్య రావె
 410. నన్ను దిద్దుము చిన్న ప్రాయము
 411. నన్నెంతగా ప్రేమించితివో
 412. నన్నెంతగానో ప్రేమించిన ప్రభువా
 413. నన్నెంతగానో ప్రేమించెను
 414. నమ్మకమైన దేవుడవైన
 415. నమ్మకమైన నా ప్రభు
 416. నమ్మకమైన నా స్నేహితుడు
 417. నమ్మకురా నమ్మకురా
 418. నమ్మదగిన దేవుడా
 419. నలుగకుండ గోధుమలు
 420. నశియించు ఆత్మలెన్నియో
 421. నశియించెడి లోకంలో
 422. నా కనుల వెంబడి
 423. నా కన్నుల కన్నీరు
 424. నా కన్నులెత్తి వేచియుందును
 425. నా కలవరములన్ని
 426. నా కృప నీకు చాలని
 427. నా కొరకై అన్నియు చేసెను
 428. నా కోసమా
 429. నా గీతారాధనలో
 430. నా గుండె చప్పుడు చేస్తుంది
 431. నా చిన్ని దోనెలో
 432. నా చిన్ని హృదయమందు
 433. నా చిన్ని హృదయము
 434. నా జీవం నా సర్వం
 435. నా జీవిత వ్యధలందు
 436. నా జీవితకాలమంత
 437. నా జీవితం ప్రభు నీకంకితం
 438. నా జీవితాంతము
 439. నా తనువు నా మనసు
 440. నా తల్లి నను మరచినా
 441. నా తండ్రి
 442. నా దేవుని కృపవలన
 443. నా దేవుని గుడారములో
 444. నా నాథుడా
 445. నా నీతి నీవే
 446. నా నోటన్ క్రొత్త పాట
 447. నా పేరే తెలియని ప్రజలు
 448. నా ప్రాణప్రియుడా నా యేసురాజా
 449. నా ప్రాణప్రియుడా యేసురాజా
 450. నా ప్రాణమా ఏలనే
 451. నా ప్రాణమా నాలో నీవు
 452. నా ప్రాణమా నీకే వందనం
 453. నా ప్రాణమా యెహోవాను
 454. నా ప్రాణమా సన్నుతించుమా
 455. నా ప్రాణమా సన్నుతించుమా (యెహోవా)
 456. నా ప్రాణమైన యేసు
 457. నా ప్రాణానికి ప్రాణం
 458. నా ప్రియ దేశం
 459. నా ప్రియమైన యేసు ప్రభు
 460. నా ప్రియుడు యేసు
 461. నా మట్టుకైతే
 462. నా మనో నేత్రము తెరచి
 463. నా యెడల నీకున్న
 464. నా యేసయ్యా నా రక్షకా
 465. నా యేసయ్యా నా స్తుతియాగము
 466. నా యేసు ప్రభువా
 467. నా యేసు రాజ్యము
 468. నా యేసు రాజా
 469. నా యేసూ నీ పాదాల చెంతా
 470. నా సమస్తము
 471. నా సంకట దుఃఖములెల్ల
 472. నా స్తుతి పాత్రుడా
 473. నా స్తుతుల పైన
 474. నా స్నేహితుడా
 475. నా హృదయములో నీ మాటలే
 476. నాకు చాలిన దేవుడ నీవు
 477. నాకు జీవమై ఉన్న
 478. నాకు నీ కృప చాలును
 479. నాకు బలము ఉన్నంత వరకు
 480. నాకెన్నో మేలులు చేసితివే
 481. నాతో నీవు మాటాడినచో
 482. నాతో నీవు మాట్లాడినచో
 483. నాతో మాట్లాడు ప్రభువా
 484. నాదంటూ లోకాన
 485. నాదు జీవమాయెనే
 486. నాదు జీవితము
 487. నావన్ని యంగీకరించుమీ దేవా
 488. నాలో ఉన్న ఆనందం
 489. నాలో ఉన్న ఆశలన్నియు
 490. నాలో ఉండి నను నడిపించేటి
 491. నాలోని ఆశ నాలోని కోరిక
 492. నిజముగా మొర పెట్టిన
 493. నిత్య జీవపు రాజ్యములో
 494. నిత్య ప్రేమతో
 495. నిత్యము స్తుతించినా
 496. నిను చూసే కన్నులు
 497. నిను చేరగ నా మది
 498. నిను పాడాలని
 499. నిను స్తుతించినా చాలు
 500. నిన్ను కాపాడు దేవుడు
 501. నిన్ను చూడగ వచ్చినాడురా
 502. నిన్ను తలచి
 503. నిన్నే నిన్నే నమ్ముకున్నానయ్య
 504. నిన్నే నిన్నే నే కొలుతునయ్యా
 505. నిన్నే ప్రేమింతును
 506. నిబ్బరముతో నా యేసుకే
 507. నిబ్బరం కలిగి
 508. నింగిలో దేవుడు
 509. నీ అరచేతిలో చెక్కుకుంటివి
 510. నీ కృప నాకు చాలును
 511. నీ కృప నిత్యముండును
 512. నీ కృప లేని క్షణము
 513. నీ కృప లేనిచో
 514. నీ కొరకు నా ప్రాణం
 515. నీ చరణములే నమ్మితి
 516. నీ చల్లని నీడలో
 517. నీ చల్లనైన నీడలో
 518. నీ చేతి కార్యములు
 519. నీ చేతిలో రొట్టెను నేనయ్య
 520. నీ చేతితో నన్ను పట్టుకో
 521. నీ జల్దరు వృక్షపు
 522. నీ జీవితములో
 523. నీ జీవితం నీటీ బుడగా
 524. నీ జీవితం క్షణ భంగురం
 525. నీ జీవితం క్షణ భంగురం
 526. నీ దయలో నీ కృపలో
 527. నీ దయలో నేనున్న
 528. నీ దీర్ఘశాంతమే
 529. నీ ధనము నీ ఘనము
 530. నీ నామమే ఎద
 531. నీ నామం నా గానం
 532. నీ నిర్ణయం
 533. నీ నీడలోన
 534. నీ పద సేవయే చాలు
 535. నీ పాదం మ్రొక్కెదన్
 536. నీ పాదాలే నాకు శరణం
 537. నీ ప్రియ ప్రభుని సేవకై
 538. నీ ప్రేమ ఎంతో
 539. నీ ప్రేమ మాధుర్యము
 540. నీ ప్రేమలో నుండి నన్ను
 541. నీ ప్రేమా నీ కరుణా
 542. నీ ప్రేమే నాకు చాలయ్యా
 543. నీ రక్త ధారలే
 544. నీ రక్తమే నీ రక్తమే
 545. నీ రూపు చూడ
 546. నీ వాక్యమే నన్ను బ్రతికించెను
 547. నీ వాక్యమే నా పాదాలకు
 548. నీ సన్నిధియే నా
 549. నీ సన్నిధిలో నేనున్న
 550. నీ సన్నిధిలో సంతోషము
 551. నీ స్వరము
 552. నీ సాక్ష్యము ఏది
 553. నీ స్నేహము
 554. నీకసాధ్యమైనది ఏదియు లేదు
 555. నీకంటె నమ్మదగిన
 556. నీకు ఇష్టుడిగా
 557. నీకు ఎంత చేసినా
 558. నీకు సాటి ఎవరు లేరు
 559. నీకే నా ఆరాధనా
 560. నీతి న్యాయములు
 561. నీతి సూర్యుడా యేసు
 562. నీతిగల యెహోవా స్తుతి
 563. నీతో గడిపే ప్రతి క్షణము
 564. నీతో నుండని బ్రతుకు
 565. నీతో నేను నడువాలని
 566. నీతో సమమెవరు
 567. నీతో స్నేహం చేయాలని
 568. నీతోనే గడిపేయాలని
 569. నీతోనే నే నడవాలని
 570. నీదు ప్రేమకు హద్దు లేదయా
 571. నీదు విశ్వాస్యత
 572. నీదెంతో కరుణా
 573. నీలి ఆకాశంలో
 574. నీవు చేసిన ఉపకారములకు
 575. నీవు చేసిన మేళ్లకు
 576. నీవు తడితే తలుపు తీయనా
 577. నీవు తప్ప నాకీ లోకంలో
 578. నీవు ప్రార్థన చేయునప్పుడు
 579. నీవు లేక క్షణమైనా
 580. నీవు లేని రోజు
 581. నీవుంటే నాకు చాలు యేసయ్యా
 582. నీవెన్నాళ్ళు రెండు తలంపులతో
 583. నీవే ఆశ నీవే శ్వాస
 584. నీవే నన్ను కోరుకున్నావు
 585. నీవే నా దేవుడవు
 586. నీవే నా ప్రాణము
 587. నీవే నా ప్రాణం సర్వం
 588. నీవే నా రక్షణ
 589. నీవే నా సంతోషగానము
 590. నీవే నీవే నా తోడున్న
 591. నువ్వు లేని నన్ను ఊహించలేను
 592. నువ్వెవరో యేసు
 593. నూతన పరచుము దేవా
 594. నూతన సంవత్సరం
 595. నెమ్మది లేదా
 596. నే యేసుని వెలుగులో
 597. నే సాగెద యేసునితో
 598. నేడు ఇక్కడ రేపు ఎక్కడో
 599. నేడు యేసు లేచినాడు
 600. నేడే ప్రియరాగం
 601. నేడో రేపో నా ప్రియుడేసు
 602. నేనంటే నీకెందుకో
 603. నేను తగ్గాలి యేసు
 604. నేను పిలిస్తే పరుగున
 605. నేను వెళ్ళే మార్గము
 606. నేనున్నా నేనున్నా
 607. నేనునూ నా ఇంటి వారును
 608. నేనెరుగుదును ఒక స్నేహితుని
 609. నేనేమైనా ప్రభువా
 610. నేస్తమా ప్రియ నేస్తమా
 611. నోరారగా చేతును
 612. పదములు చాలని ప్రేమ
 613. పదివేలలో అతిప్రియుడు
 614. పదివేలలో అతిసుందరుడా
 615. పరదేశులమో ప్రియులారా
 616. పరమ జీవము
 617. పరమ తండ్రి
 618. పరలోకము నా దేశము
 619. పరలోకమే నా అంతఃపురం
 620. పరలోకంలో ఉన్న మా యేసు
 621. పరవాసిని నే జగమున
 622. పరిశుద్ధ పరిశుద్ధ
 623. పరిశుద్ధుడవై
 624. పరిశుద్ధుడా నా యేసయ్యా
 625. పరిశుద్ధుడా పావనుడా
 626. పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడు
 627. పరుగెత్తెదా పరుగెత్తెదా
 628. ప్రకాశించే ఆ దివ్య
 629. ప్రభు యేసు నా రక్షకా
 630. ప్రభు యేసుని పూజించెదం
 631. ప్రభు యేసుని వదనములో
 632. ప్రభు సన్నిధిలో ఆనందమే
 633. ప్రభు హస్తం నాపై నుంది
 634. ప్రభువా ఈ ఆనందం
 635. ప్రభువా కాచితివి
 636. ప్రభువా నిను కీర్తించుటకు
 637. ప్రభువా నీవే నాదు శరణం
 638. ప్రభువా నే నిన్ను నమ్మి
 639. ప్రభువా మాకు నీవిచ్చిన
 640. పాడనా మౌనముగానే
 641. పాతాళంలో ఆత్మల ఆర్తనాదం
 642. పాపమెరుగని పావనాత్ముని
 643. పావురమా సంఘముపై
 644. ప్రాణమా నా ప్రాణమా
 645. ప్రాణేశ్వర
 646. ప్రార్ధన ప్రార్ధన
 647. ప్రార్ధన విన్నావయ్యా
 648. ప్రార్థన వినెడి పావనుడా
 649. ప్రార్థన శక్తి నాకు
 650. ప్రియ యేసు నాథ
 651. ప్రియ యేసు నిర్మించితివి
 652. ప్రియ యేసు రాజును
 653. ప్రియ సంఘస్థులారా
 654. ప్రియతమ బంధమా
 655. ప్రియమైన యేసయ్యా ప్రేమకే రూపమా
 656. ప్రీతిగల మన యేసు
 657. పుట్టె యేసుడు నేడు
 658. పునరుత్థానుడా
 659. పువ్వులాంటిది జీవితం
 660. పేద నరుని రూపము ధరించి
 661. ప్రేమ యేసయ్య ప్రేమా
 662. ప్రేమ యేసుని ప్రేమ
 663. ప్రేమ లేనివాడు పరలోకానికి
 664. ప్రేమగల మా ప్రభువా
 665. ప్రేమగల యేసయ్యా
 666. ప్రేమలో పడ్డాను
 667. ప్రేమా అనే మాయలో
 668. ప్రేమించు దేవుడు
 669. ప్రేమించెద యేసు రాజా
 670. ప్రేమించెదన్
 671. ప్రేమింతును నిన్నే
 672. పైనున్న ఆకాశమందునా
 673. పైలం కొడుకా
 674. పొందితిని నేను
 675. పోరాటం ఆత్మీయ పోరాటం
 676. బలమైనవాడా
 677. బ్రతకాలని ఉన్నా
 678. బ్రతికియున్నానంటే నీ కృప
 679. బ్రతుకుట నీ కోసమే
 680. బ్రతికెద నీ కోసమే
 681. బంగారం అడుగలేదు
 682. బంతియనగ ఆడరే
 683. బాల యేసుని జన్మ దినం
 684. బాలుడు కాదమ్మో
 685. బ్యూలా దేశము నాది
 686. బెత్లహేములోనంటా సందడి
 687. బేత్లేహేం పురమున
 688. భక్తులారా స్మరియించెదము
 689. భజన చేయుచు భక్తపాలక
 690. భజియింతుము నిను జగదీశా
 691. భజియింతుము రారే యేసుని
 692. భయము చెందకు
 693. భయము లేదు మనకు
 694. భారత దేశ సువార్త
 695. భారత దేశమా నా యేసుకే
 696. భాసిల్లెను సిలువలో
 697. భీకరుండౌ మా యెహోవా
 698. భేదం ఏమి లేదు
 699. మధురమైనది నా యేసు ప్రేమ
 700. మధురం మధురం
 701. మధురం మధురం నీ ప్రేమే
 702. మన మధ్యనే ఉన్నది
 703. మన యేసు బెత్లహేములో
 704. మనలో ప్రతి ఒక్కరి
 705. మనస యేసు మరణ బాధ
 706. మనసారా పూజించి
 707. మనిషి బ్రతుకు రంగుల వలయం
 708. మనిషిగా పుట్టినోడు
 709. మన్నేగదయ్యా మన్నేగదయ్యా
 710. మమ్మెంతో ప్రేమించావు
 711. మరణము నన్నేమి చేయలేదు
 712. మరువగలనా మరలా
 713. మరువలేనయ్యా
 714. మల్లెలమ్మా మల్లెలు
 715. మహాఘనుడవు మహోన్నతుడవు
 716. మహిమ ఘనతకు అర్హుడవు
 717. మహిమ నీకే ఘనత నీకే
 718. మహిమ నీకే ప్రభూ
 719. మహిమకు పాత్రుడా
 720. మహిమగల తండ్రి
 721. మహోన్నతుడా నీ కృపలో
 722. మహోన్నతుడా మా దేవా
 723. మంచి దేవుడు నా యేసయ్యా
 724. మంచి స్నేహితుడా
 725. మంచివాడు గొప్పవాడు
 726. మంచే లేని నా పైన
 727. మందిరములోనికి రారండి
 728. మా ఇంటి పేరు
 729. మా ఊహలు పుట్టక మునుపే
 730. మా గొప్ప దేవా
 731. మా సర్వానిధి నీవయ్యా
 732. మాట్లాడే దేవుడవు నీవు
 733. మాటే చాలయ్యా
 734. మానవుడవై సకల
 735. మారని దేవుడవు నీవేనయ్యా
 736. మార్గము చూపుము ఇంటికి
 737. మార్గము నీవని
 738. మార్గములను సృజించువాడు
 739. మార్గం సత్యం జీవం
 740. మారిన మనసులు
 741. మారిపోవాలి ఈ లోకమంతా
 742. మార్పుచెందవా
 743. మార్పులేని తండ్రివి
 744. మీ జ్ఞాపకార్థముగా
 745. మీరు బహుగా ఫలించినచో
 746. ముఖ దర్శనం చాలయ్యా
 747. మూడు దశాబ్దాల
 748. మూడునాళ్ళ ముచ్చట కోసం
 749. మెల్లని చల్లని
 750. మెల్లని స్వరమే
 751. మేఘాల పైన మన యేసు
 752. మేడి చెట్టు పైకి ఎవ్వరెక్కారు
 753. మేలుకో విశ్వాసి మేలుకో
 754. మేలులు నీ మేలులు
 755. మేలైనా కీడైనా
 756. మోసితివా నా కొరకై
 757. యవ్వనుడా
 758. యాకోబు బావి కాడ
 759. యుద్ధము యెహోవాదే
 760. యూదా స్తుతి గోత్రపు
 761. యెహోవ నా ఆశ్రయం
 762. యెహోవ నా మొర లాలించెను
 763. యెహోవా దయాళుడు సర్వ శక్తిమంతుడు
 764. యెహోవా నా కాపరి
 765. యెహోవా నా బలమా
 766. యెహోవా నీ నామము
 767. యెహోవా నీదు మేలులను
 768. యెహోవా మహిమ నీ మీద
 769. యెహోవా మా కాపరి
 770. యెహోవాకు స్తుతులు పాడండి
 771. యెహోవాను సన్నుతించెదన్
 772. యెహోవాను స్తుతియించు
 773. యెహెూవాయే నా బలము
 774. యేసన్న స్వరమన్నా
 775. యేసయ్య నామంలో
 776. యేసయ్య మాట
 777. యేసయ్య మాట బంగారు మూట
 778. యేసయ్య మాట విలువైన
 779. యేసయ్య రక్తము
 780. యేసయ్యా కనికరపూర్ణుడా
 781. యేసయ్యా నా దొరా
 782. యేసయ్యా నా ప్రాణ నాథా
 783. యేసయ్యా నా యేసయ్యా
 784. యేసయ్యా నా యేసయ్యా (రాకడ)
 785. యేసయ్యా నా హృదయ స్పందన
 786. యేసయ్యా నా హృదయాభిలాష
 787. యేసయ్యా నిన్ను చూడాలని
 788. యేసయ్యా నిన్ను ప్రేమించువారు
 789. యేసయ్యా నీ నామమునే
 790. యేసయ్యా నీ ప్రేమ
 791. యేసయ్యా ప్రాణ నాథా
 792. యేసు క్రీస్తు పుట్టెను నేడు
 793. యేసు గొరియ పిల్లను నేను
 794. యేసు జననము
 795. యేసు దేవా నను కొనిపోవా
 796. యేసు నామం
 797. యేసు నిన్ను నేను
 798. యేసు నీ నామామృతము
 799. యేసు నీ వారము
 800. యేసు నీ స్వరూపమును
 801. యేసు నీవే చాలు నాకు
 802. యేసు పరిశుద్ధ నామమునకు
 803. యేసు ప్రభువా నీవే
 804. యేసు ప్రభువే సాతాను
 805. యేసు మంచి దేవుడు
 806. యేసు మాతో నీవుండగా
 807. యేసు రక్తములో
 808. యేసు రక్తమే జయం
 809. యేసు రక్షకా
 810. యేసు రాజ నాలో నిన్ను
 811. యేసు రాజ్యమునకు సైనికులం
 812. యేసు రాజు రాజుల రాజై
 813. యేసు రాజుగా వచ్చుచున్నాడు
 814. యేసు వంటి సుందరుడు
 815. యేసు సర్వోన్నతుడా
 816. యేసుతో ఠీవిగాను పోదమా
 817. యేసుని నా మదిలో
 818. యేసుని నామములో
 819. యేసుని నామంలో శక్తి
 820. యేసుని ప్రేమ యేసు వార్త
 821. యేసూ ఎంతో వరాల
 822. యేసూ నన్ ప్రేమించితివి
 823. యేసూ ప్రభుని స్తుతించుట
 824. యేసే గొప్ప దేవుడు
 825. యేసే జన్మించెరా
 826. యేసే దైవము
 827. యేసే నా ఆశ్రయము
 828. యేసే నా ఊపిరి
 829. యేసే నా పరిహారి
 830. యేసే నా మార్గము
 831. యేసే సత్యం
 832. రమ్మనుచున్నాడు నిన్ను
 833. రక్షకుడా యేసు ప్రభో
 834. రక్షకుండుదయించినాడట
 835. రండి ఉత్సాహించి పాడుదము
 836. రండి రండి యేసుని యొద్దకు
 837. రండి రండి రండయో
 838. రండి సువార్త సునాదముతో
 839. రాకడ ప్రభుని రాకడ
 840. రాకడ సమయంలో
 841. రాకడనే రైలు బండి
 842. రాజా నీ భవనములో
 843. రాజా నీ సన్నిధిలోనే
 844. రాజాధి రాజ
 845. రాజుల రాజా
 846. రాజుల రాజుల రాజు
 847. రాజులకు రాజు పుట్టేనయ్య
 848. రాజులకు రాజైన ఈ
 849. రాత్రి నేడు రక్షకుండు
 850. రారాజు జన్మించినాడు
 851. రారాజు జన్మించే ఇలలోన
 852. రారాజు వస్తున్నాడో
 853. రారే మన యేసు స్వామిని
 854. రారే రారే ఓ జనులారా
 855. రావయ్య యేసునాధా
 856. రావయ్యా యేసయ్యా
 857. రుచి చూచి ఎరిగితిని
 858. రెండే రెండే దారులు
 859. లెక్కించలేని స్తోత్రముల్
 860. లెమ్ము తేజరిల్లుము అని
 861. లెమ్ము తేజరిల్లుము నీకు
 862. లేచినాడయ్యా
 863. లేచినాడురా
 864. లోకమును విడచి
 865. లోకాన ఎదురు చూపులు
 866. వర్ష ధారగా రావా
 867. వర్ణించలేను
 868. వర్ణించలేను వివరించలేను
 869. వర్షింపనీ వర్షింపనీ
 870. వందనంబొనర్తుమో
 871. వాక్యమే శరీర ధారియై
 872. వాడబారని విశ్వాసముతో
 873. వాడబారని విశ్వాసం
 874. వికసించు పుష్పమా
 875. విజయ గీతము మనసార
 876. విజయ గీతముల్ పాడరే
 877. విజయశీలుడా
 878. విడువదు మరువదు
 879. విడువను నిను ఎడబాయనని
 880. విడువవు నన్నిక
 881. విధేయత కలిగి జీవించుటకు
 882. విధేయతకే అర్ధము చెప్పిన
 883. వినవా మనవి
 884. విన్నారా విన్నారా
 885. వినుమా యేసుని జననము
 886. విరిసిన హృదయాలకు
 887. విలువైన నీ కృప
 888. విలువైనది నీ జీవితం
 889. వివాహమన్నది
 890. వింతైన తారక
 891. వీచే గాలుల్లో
 892. వీనులకు విందులు చేసే
 893. వెండి బంగారాల కన్న
 894. వేటకాని ఉరిలో నుండి
 895. వేయి నోళ్లతో స్తుతియించినా
 896. వేవేల దూతలతో
 897. శత కోటి రాగాలు వల్లించిన
 898. శాశ్వత కృపను
 899. శాశ్వత ప్రేమతో
 900. శాశ్వతము కాదు
 901. శాశ్వతమైన ప్రేమతో
 902. శాశ్వతమైనది
 903. శిరము మీద ముళ్ల సాక్షిగా
 904. శ్రీ యేసుండు జన్మించే
 905. శుద్ధ రాత్రి
 906. శుద్ధ హృదయం
 907. శుద్ధుడవయ్యా
 908. శుభవేళ స్తోత్రబలి
 909. శృతిచేసి నే పాడనా
 910. శ్రేష్టమైన నామం
 911. శోధనా బాధలు
 912. షారోను రోజా యేసే
 913. సకలము చేయు
 914. సజీవ సాక్షులుగా
 915. సజీవుడవైన యేసయ్యా
 916. సదాకాలము నీతో నేను
 917. సన్నుతింతు యేసు స్వామి
 918. సన్నుతింతుమో ప్రభో
 919. సమయము పోనీయక
 920. సమర్ధవంతుడవైన
 921. సమర్పణ చేయుము ప్రభువునకు
 922. సమానులెవరు ప్రభో
 923. సమీపించరాని తేజస్సులో
 924. సమీపింపరాని తేజస్సులో
 925. సర్వ చిత్తంబు నీదేనయ్యా
 926. సర్వ లోకమా
 927. సర్వ సృష్టిలోని
 928. సర్వకృపానిధియగు ప్రభువా
 929. సర్వయుగములలో సజీవుడవు
 930. సర్వాంగ కవచము నీవే
 931. సర్వాంగ సుందరా
 932. సరి చేయుమో దేవా
 933. సరి రారెవ్వరు
 934. సహోదరులారా
 935. సహోదరులు ఐక్యత కలిగి
 936. సంగీత నాదముతో
 937. సంతోష గీతం పాడెదను
 938. సంతోషమే సమాధానమే
 939. సందేహమేల
 940. సంవత్సరములు వెలుచుండగా
 941. సాగి సాగి పొమ్ము
 942. సాగిలపడి మ్రొక్కెదము
 943. సాగేటి ఈ జీవ యాత్రలో
 944. సాక్ష్యమిచ్చెద
 945. సిలువ చెంత చేరిననాడు
 946. సిలువ చెంతకు రా
 947. సిలువ ధ్యానం 
 948. సిలువ సాక్షిగా
 949. సిలువను గెలిచిన
 950. సిలువలో ఆ సిలువలో
 951. సిలువలో బలి అయిన
 952. సిలువలో సాగింది యాత్ర
 953. సిలువే నా శరణాయెను రా
 954. సిల్వలో నాకై కార్చెను
 955. సీయోను నీ దేవుని
 956. సీయోను పాటలు సంతోషముగా
 957. సీయోనులో స్థిరమైన
 958. స్వీకరించుమయా నాథా
 959. సుగుణాల సంపన్నుడా
 960. సుధా మధుర కిరణాల
 961. సువార్తను ప్రకటింపవా
 962. స్తుతి పాడెద నే ప్రతి దినము
 963. స్తుతి మహిమ యేసు నీకే
 964. స్తుతి సింహాసనాసీనుడా
 965. స్తుతి సింహాసనాసీనుడా (యేసు రాజా)
 966. స్తుతికి పాత్రుడ యేసయ్యా
 967. స్తుతిపాత్రుడా స్తోత్రార్హుడా
 968. స్తుతియించి కీర్తించి
 969. స్తుతియించెదా నీ నామం
 970. స్తుతియింతుము
 971. స్తుతియు మహిమ ఘనత నీకే
 972. స్తుతించి పాడెదం
 973. స్తుతించెదను స్తుతించెదను
 974. స్తుతుల మీద ఆసీనుడా
 975. స్తుతుల మీద (హల్లెలూయా)
 976. స్తుతులకు పాత్రుడా (అన్ని వేళలో)
 977. స్తుతులకు పాత్రుడు యేసయ్యా
 978. స్తుతులపై ఆసీనుడా
 979. సృష్టి కర్తా యేసు దేవా
 980. స్నేహితుడా నా స్నేహితుడా
 981. స్నేహితుడా నా హితుడా
 982. సొంతమైపోవాలి నా యేసుతో
 983. సోలిపోవలదు మనస్సా
 984. స్తోత్రబలి స్తోత్రబలి
 985. స్తోత్రం చెల్లింతుము
 986. స్తోత్రము స్తుతి చెల్లింతుము
 987. స్తోత్రము స్తుతి స్తోత్రము
 988. స్తోత్రింతుము నిను
 989. హల్లెలూయ పాట
 990. హల్లెలూయ హల్లెలూయ
 991. హల్లెలూయ స్తుతి మహిమ
 992. హల్లెలూయా నా పాట
 993. హల్లెలూయా పాడెదా
 994. హల్లెలూయా స్తోత్రం
 995. హల్లే హల్లే హల్లే హల్లేలూయా
 996. హల్లేలూయా యని పాడి
 997. హాల్లేలూయా ఆరాధన
 998. హీనమైన బ్రతుకు నాది
 999. హృదయమనెడు తలుపు నొద్ద
 1000. హృదయాలనేలే రారాజు
 1001. హే ప్రభుయేసు
 1002. హోసన్ననుచూ స్తుతి పాడుచూ
 1003. హోసన్నా హల్లెలూయా
 1004. క్షణమైన గడవదు
 1005. క్షణమైన నీవు
 1006. క్షణికమైన బ్రతుకురా

 1. Aa Bhojana Pankthilo
 2. Aa Dari Chere Daare Kanaraadu
 3. Aa Raaje Naa Raaju
 4. Aadedhan Paadedhan
 5. Aadhaaram Naaku Aadhaaram
 6. Aadhaaram Neevenayyaa
 7. Aagaka Saagumaa
 8. Aahaa Aanandame
 9. Aahaa Aanandame (Seeyonu)
 10. Aahaa Mahaathma
 11. Aahaa Yemaanandam
 12. Aakaasha Mahaakaashambulu
 13. Aakaasha Vaasulaaraa
 14. Aakaasham Amrutha Jallulu
 15. Aakaashamaa Aalakinchumaa
 16. Aakaashamandunna Aaseenudaa
 17. Aakaashambun Doothalu
 18. Aakashaana Thaara Okati
 19. Aalayamlo Praveshinchandi
 20. Aalochanalo Goppavaadaa
 21. Aananda Yaathra
 22. Aanandamaanandame
 23. Aanandame Paramaanandame
 24. Aanandamu Prabhu Naakosagenu
 25. Aanandamugaa Yehovaa Nee
 26. Aanandinthu Neelo Devaa
 27. Aaraadhana Aaraadhana
 28. Aaraadhana Adhika Sthothramu
 29. Aaraadhana Anduko
 30. Aaraadhana Neeke
 31. Aaraadhana Sthuthi Aaraadhana
 32. Aaraadhana Yesu Neeke
 33. Aaraadhanaku Yogyudaa
 34. Aaraadhincheda Ninu Madi Pogadeda
 35. Aaraadhinchedanu Ninnu
 36. Aarambhamayyindi Restoration
 37. Aaripoye Deepamlaa
 38. Aascharya Kaaryamul Cheyunu Yesu
 39. Aascharyakarudaa Aalochanakarthaa
 40. Aascharyakarudaa Sthothram
 41. Aascharyakarudu Aalochanakartha
 42. Aascharyamaina Prema
 43. Aasha Theera Naa Yesu Swaamini
 44. Aashapadaku Ee Lokam Kosam
 45. Aasheervaadambul Maa Meeda
 46. Aashraya Durgamaa Naa Yesayyaa
 47. Aashrayudaa Naa Abhishikthudaa
 48. Aathma Deepamunu
 49. Aathma Vishayamai
 50. Aavedana Nenondanu
 51. Aayane Naa Sangeethamu
 52. Abraahaamu Issaaku Yaakobunaku
 53. Adavi Chetla Naduma
 54. Ade Ade Aa Roju
 55. Adiginadi Konthe Ayinaa
 56. Adigo Naa Naava
 57. Adugaduguna Raktha Bindhuvule
 58. Adugudi Meeku Ivvabadunu
 59. Ae Baadha Ledu Ae Kashtam Ledu
 60. Ae Paapamerugani
 61. Ae Reethi Nee Runam
 62. Ae Reethi Sthuthiyinthuno
 63. Ae Reethi Sthuthiyinthunu
 64. Ae Samayamandainaa
 65. Ae Vaipu Choosinaa
 66. Ae Yogyathaa Leni Nannu
 67. Aedaa Nuntiviraa
 68. Agni Mandinchu
 69. Ambaraaniki Antelaa
 70. Ammaa Ani Ninnu Piluvanaa
 71. Ammallaaraa O Akkallaaraa
 72. Amoolya Raktham
 73. Amoolya Rakthamu Dwaaraa
 74. Andaala Thaara
 75. Andaala Udyaanavanamaa
 76. Andaalu Chinde
 77. Andamaina Madhuramaina
 78. Andariki Kaavaali
 79. Andaru Mehchcina Andaala Thaara
 80. Andaru Nannu Vidachinaa
 81. Anjali Ghatiyinthu
 82. Ankitham Prabhu Naa Jeevitham
 83. Anni Kaalambula
 84. Anni Naamamula Kanna
 85. Anni Naamamula Kanna Ghanamaina
 86. Anni Saadhyame
 87. Anni Velala Aaraadhana
 88. Anni Velala Vinuvaadu
 89. Anniti Kannaa Praardhane Minna
 90. Anthaa Naa Meluke
 91. Anthe Leni Nee Prema Dhaara
 92. Anudinam Aa Prabhuni Varame
 93. Anudinamu Prabhuni
 94. Aparaadhini Yesayyaa
 95. Arpinchuchunitini Yesayyaa
 96. Aruna Kaanthi Kiranamai
 97. Athyunnatha Simhaasanumpai
 98. Athyunnatha Simhaasanumpai (Yesanna)
 99. Athyunnathamainadi Yesu Naamam
 100. Avadhule Lenidi
 101. Ayyaa Naa Kosam Kalvarilo
 102. Baala Yesuni Janma Dinam
 103. Baaludu Kaadammo
 104. Balamainavaadaa
 105. Bangaaram Adugaledu
 106. Banthiyanaga Aadare
 107. Bethlahemulonantaa Sandadi
 108. Bethlehem Puramuna
 109. Beulah Deshamu Naadi
 110. Bhaaratha Desha Suvaartha
 111. Bhaaratha Deshamaa Naa Yesuke
 112. Bhaasillenu Siluvalo
 113. Bhajana Cheyuchu Bhaktha Paalaka
 114. Bhajiyinthumu Ninu Jagadeeshaa
 115. Bhajiyinthumu Raare Yesuni
 116. Bhakthulaaraa Smariyinchedamu
 117. Bhayamu Chendaku
 118. Bhayamu Ledu Manaku
 119. Bhedam Emi Ledu
 120. Bheekarundau Maa Yehovaa
 121. Brathakaalani Unnaa
 122. Brathikeda Nee Kosame
 123. Brathikiyunnaanante Nee Krupa
 124. Brathukuta Nee Kosame
 125. Chaachina Chethulu Neeve
 126. Chaahe Thum Ko
 127. Chaalunayya Nee Krupa
 128. Chaalunayyaa Chaalunayyaa
 129. Cheekati Loyalo
 130. Cheppalenu Baaboi
 131. Chettu Choosthe Pachchagundi
 132. Cheyi Pattuko
 133. Chindindi Raktham
 134. Chinna Gorrepillanu Nenu
 135. Chinnaari Baalagaa
 136. Chinni Chinni Chethulatho
 137. Chinni Manasutho Ninnu
 138. Chintha Ledika
 139. Chinthenduku Neeku Digulenduku
 140. Chirakaala Snehithudaa
 141. Chiru Divvela Velugulatho
 142. Chirugaali Veechinaa
 143. Chithra Chithraala Vaade
 144. Chitti Potti Paapanu Nenu
 145. Choochithive Naa Kanneetini
 146. Choochuchunna Devudavayyaa
 147. Choochuchunna Devudavu
 148. Choochuchunnaamu Nee Vaipu
 149. Choodare Siluvanu
 150. Choopula Valana Kaligedi
 151. Christmas Antene
 152. Christmas Panduga
 153. Christmas Shubha Dinam
 154. Christmas Vachchindayyaa
 155. Daari Thappipothunnaavaa
 156. Daaveedu Vale Naatyamaadi
 157. Daiva Kutumbam
 158. Davalavarnudaa
 159. Deham Paathadi
 160. Deva Daasapaalaka
 161. Deva Samsthuthi Cheyave
 162. Devaa Maa Kutumbamu
 163. Devaa Mahonnathudaa
 164. Devaa Naa Devaa
 165. Devaa Naa Devaa Neeve Naa Kaapari
 166. Devaa Naa Mora Aalakinchumaa
 167. Devaa Nee Goppa Kaaryamulan
 168. Devaa Nee Naamam
 169. Devaa Nee Saakshigaa
 170. Devaa Nee Thalampulu
 171. Devaa Paapini
 172. Devara Nee Deevenalu
 173. Devudu Dehamunu
 174. Devudu Neeku Thelusu
 175. Devudu Manaku Ellappudu
 176. Devude Naakaashrayambu
 177. Devuni Goppa Mahimanu
 178. Devuni Prema Idigo
 179. Devuni Samukha Jeeva Kavilelo
 180. Devuni Sannidhilo
 181. Devuni Sthuthincha Randi
 182. Devuni Sthuthiyinchi Aaraadhinthumu
 183. Devuni Sthuthiyinchudi
 184. Devuni Vaarasulam
 185. Devuni Yandu Bhakthi
 186. Devuniki Bhayapadavaa
 187. Devuniki Sthothramu Gaanamu
 188. Devuniyandu Nireekshana Nunchi
 189. Dhanyamu Entho Dhanyamu
 190. Dikkulanni Neevele
 191. Dikkulenni Thiriginaa
 192. Dinadinambu Yesuku
 193. Dinadinamu Vijayamu
 194. Dinamella Ne Paadinaa
 195. Divinelu Sthothraarhudaa
 196. Dootha Paata Paadudi
 197. Dorakunu Samasthamu
 198. Draakshaa Vallivi Neevaithe
 199. Durdinamulu Raakamunde
 200. Edabaayani Needu Krupa
 201. Ee Dinam
 202. Ee Dinam Sadaa
 203. Ee Dinamentho
 204. Ee Jeevitham Viluvainadi
 205. Ee Loka Yaathraalo
 206. Ee Lokamlo Jeevinchedanu
 207. Ee Tharam Yuvatharam
 208. Eelaatidaa Yesu Prema
 209. Ekkadekkado Putti
 210. Ekkado Manasu Vellipoyindi
 211. Elaa Maruvagalanayyaa
 212. Ella Velalandu
 213. Ellalu Lenidi
 214. Elohim Elohim
 215. Em Chesaanayyaa Neekosam
 216. Emani Paadanu
 217. Emivvagalanayya Naa Yesayyaa
 218. Enaleni Prema
 219. Endaro Endaru Endaro
 220. Enduko Devaa Inthati Premaa
 221. Enduko Ee Prema
 222. Enduko Nanninthagaa Neevu
 223. Enduko Nannu Neevu
 224. Enni Maarlu
 225. Enni Thalachinaa
 226. Enno Enno Melulu Chesaavayyaa
 227. Entha Adbhuthamaina Krupa
 228. Entha Cheppina Vaakyaminaka Pothivi
 229. Entha Dooramainaa
 230. Entha Jaali Yesuvaa
 231. Entha Madhuramu
 232. Entha Manchi Devudavayyaa
 233. Entha Manchi Devudavesayyaa
 234. Entha Manchi Kaapari
 235. Entha Pedda Poraatamo
 236. Enthati Vaadani Nenu
 237. Enthentha Bhaaramaaye Aa Siluva
 238. Entho Bhaagyambu
 239. Entho Sundarudamma Thaanu
 240. Entho Vintha
 241. Etti Vaado Yesu
 242. Etu Choochinaa
 243. Evari Kosame Ee Praana Thyaagamu
 244. Evariki Evaru
 245. Evaritho Nee Jeevitham
 246. Evaro Thelusaa Yesayyaa
 247. Evaru Leka Ontarinai
 248. Evaru Nannu Cheyi Vidachinan
 249. Evaru Sameepinchaleni
 250. Evarunnaarayyaa
 251. Evarunnaaru Naakilalo
 252. Gaadaandhakaaramulo Ne Nadachina
 253. Gaadaandhakaarapu Loyalo
 254. Gaali Samudrapu Alalaku
 255. Gaalinchi Choodaraa
 256. Gaayaamulan Gaayamulan
 257. Gadachina Kaalamu
 258. Gamyam Cheraalani
 259. Gatha Kaalamantha
 260. Geetham Geetham
 261. Ghanamaina Naa Yesayyaa
 262. Gonthu Etthi Chaatedaanu
 263. Goodu Leni Guvvalaa
 264. Goodu Leni Guvvanai
 265. Goppa Devudavani
 266. Gorrepilla Jeeva Grandhamandu
 267. Gorrepilla Vivaahothsava
 268. Gunavathi Aina Bhaarya
 269. Haallelooyaa Aaraadhana
 270. Halle Halle Halle Hallelooyaa
 271. Hallelooya Hallelooya
 272. Hallelooya Paata
 273. Hallelooya Sthuthi Mahima
 274. Hallelooyaa Ani Paadi
 275. Hallelooyaa Naa Paata
 276. Hallelooyaa Paadedaaa
 277. Hallelooyaa Sthothram
 278. Heenamaina Brathuku Naadi
 279. Hey Prabhu Yesu
 280. Hosannaa Hallelooyaa
 281. Hosannanuchu Sthuthi Paaduchu
 282. Hrudayaalanele Raaraaju
 283. Hrudayamanedu Thalupu Nodda
 284. Ibaadath Karo
 285. Ide Naa Korika
 286. Idenaa Nyaayamidiyenaa
 287. Idi Kothaku Samayam
 288. Idi Shubhodayam
 289. Idigo Devaa Ee Hrudayam
 290. Idigo Devaa Naa Jeevitham
 291. Idigo Devuni Gorrepillaa
 292. Idiye Samayambu Randi
 293. Idiyenayyaa Maa Praardhana
 294. Ihamanduna Aa Paramandu
 295. Ikanaina Kaani
 296. Illalona Panduganta
 297. Immaanuyelu Devudaa
 298. Immaanuyelu Rakthamu
 299. Innellu Ilalo
 300. Intha Kaalam
 301. Inthalone Kanabadi
 302. Inti Meeda Nunna
 303. Iruvadi Naluguru Peddalatho
 304. Isuka Meeda Illu Kattaku
 305. Iyyaala Intla Repu Mantla
 306. Jaagore Jaagore
 307. Jaagrattha Bhakthulaaraa
 308. Jagathiki Velugunu Thechchenule
 309. Jai Jai Jai Yesayyaa
 310. Janminchenu Oka Thaara
 311. Janminchinaaduraa Raaju
 312. Jaya Jaya Yesu
 313. Jayam Jayam
 314. Jayamichchina Devuniki
 315. Jayinchuvaarini
 316. Jeeva Naadha Mukthi Daatha
 317. Jeevamaa Yesayyaa
 318. Jeevana Tholi Sandhya
 319. Jeevanadini Naa Hrudayamulo
 320. Jeevinchuchunnaavanna
 321. Jeevithaanthamu Ne Neetho
 322. Jeevithamante Maatalu Kaadu
 323. Jeevithamanthaa Nee Prema
 324. Jeevithamlo Neelaa Undaalani
 325. Jeevithamlo Nerchukunnaanu
 326. Junte Thene Kannaa
 327. Junti Thene Dhaarala Kannaa
 328. Jyothirmayudaa
 329. Kaalam Samayam Naadenantu
 330. Kaanennadu Nenu Anaathanu
 331. Kaavalenaa Yesayya Bahumaanamu
 332. Kaavalivaadaa O Kaavalivaadaa
 333. Kadalakunduvu
 334. Kalalaa Unnadi
 335. Kalamulatho Raayagalamaa
 336. Kalanainaa Ilanainaa
 337. Kalavantidi Nee Jeevitham
 338. Kallallo Kanneerenduku
 339. Kallundi Choodaleni
 340. Kaluvari Giri Nundi
 341. Kaluvari Giri Siluvalo
 342. Kaluvari Girilo Siluva Dhaariyai
 343. Kalvari Girilona Silvalo
 344. Kalvari Siluvalo Yesayya
 345. Kalvarilona Chesina Yaagam
 346. Kalyaanam Kamaneeyam
 347. Kammani Bahu Kammani
 348. Kanaleni Kanulelanayyaa
 349. Kani Vini Erugani Karunaku
 350. Kanna Thalli Cherchunatlu
 351. Kanneellatho Pagilina Gundetho
 352. Kanneere Manishini Baadhisthundi
 353. Kanneerelammaa
 354. Kanneeti Loyalalo
 355. Kannulanetthi Pairula Choodu
 356. Kannulundi Choodaleva
 357. Kanta Neerela
 358. Kanulunnaa Kaanaleni
 359. Kanureppa Paataina
 360. Karuninchavaa Naa Yesuvaa
 361. Karuninchumu Mamu Parama Pithaa
 362. Kashta Nashtaalainaa
 363. Kattelapai Nee Shareeram
 364. Kavulakainaa Saadhyamaa
 365. Keerthi Hallelooyaa
 366. Keerthinthu Nee Naamamun
 367. Khaamosh Raatho Ki
 368. Kodavalini Chetha Patti
 369. Konda Kona Loya Lothullo
 370. Kondala Thattu
 371. Kondalalo Konalalo
 372. Koniyaada Tharame Ninnu
 373. Konthasepu Kanabadi
 374. Koorchundunu Nee Sannidhilo
 375. Kraisthava Jeevitham
 376. Kraisthavamoka Mathamu Kaadidi
 377. Kraisthavudaa Sainikudaa
 378. Kreesthe Sarvaadhikaari
 379. Kreesthu Puttenu
 380. Kreesthulo Jeevinchu Naaku
 381. Krottha Yedu Modalu Bettenu
 382. Krungina Velalo
 383. Krupa Kanikaramula
 384. Krupa Krupa Naa Yesu Krupaa
 385. Krupa Krupa Nee Krupa
 386. Krupa Vembadi Krupatho
 387. Krupaa Kshemamu
 388. Krupaa Sathya Sampoornudaa
 389. Krupaamayudaa
 390. Krupalanu Thalanchuchu
 391. Kruthagnathan Thalavanchi
 392. Kshanamaina Gaduvadu
 393. Kshanamaina Neevu
 394. Kshanikamaina Brathukuraa
 395. Kummari O Kummari
 396. Kuthoohalam Aarbhaatame
 397. Lechinaadayyaa
 398. Lechinaaduraa
 399. Lekkinchaleni Sthothramul
 400. Lemmu Thejarillumu Ani
 401. Lemmu Thejarillumu Neeku
 402. Lokaana Eduru Choopulu
 403. Lokamunu Vidachi
 404. Maa Goppa Devaa
 405. Maa Inti Peru
 406. Maa Oohalu Puttaka Munupe
 407. Maa Sarvaanidhi Neevayyaa
 408. Maanavudavai Sakala
 409. Maarani Devudavu Neevenayyaa
 410. Maargam Sathyam Jeevam
 411. Maargamu Choopumu Intiki
 412. Maargamu Neevani
 413. Maargamulanu Srujinchuvaadu
 414. Maarina Manasulu
 415. Maaripovaali Ee Lokamanthaa
 416. Maarpu Chendavaa
 417. Maarpuleni Thandrivi
 418. Maate Chaalayyaa
 419. Maatlaade Devudavu Neevu
 420. Madhuram Madhuram
 421. Madhuram Madhuram Nee Preme
 422. Madhuramainadi Naa Yesu Prema
 423. Mahaa Ghanudavu Mahonnathudavu
 424. Mahima Ghanathaku Arhudavu
 425. Mahima Neeke Ghanatha Neeke
 426. Mahima Neeke Prabhu
 427. Mahimagala Thandri
 428. Mahimaku Paathrudaa
 429. Mahonnathudaa Maa Devaa
 430. Mahonnathudaa Nee Krupalo
 431. Mallelammaa Mallelu
 432. Mammentho Preminchaavu
 433. Mana Madhyane Unnadi
 434. Mana Yesu Bethlahemulo
 435. Manalo Prathi Okkari
 436. Manasa Yesu Marana Baadha
 437. Manasaaraa Poojinchi
 438. Manche Leni Naa Paina
 439. Manchi Devudu Naa Yesayyaa
 440. Manchi Snehithudaa
 441. Manchivaadu Goppavaadu
 442. Mandiramuloniki Raarandi
 443. Manishi Brathuku Rangula Valayam
 444. Manishigaa Puttinodu
 445. Mannegadayyaa Mannegadayyaa
 446. Maranamu Nannemi Cheyaledu
 447. Maruvagalanaa Maralaa
 448. Maruvalenayyaa
 449. Medi Chettu Paiki Evvarekkaaru
 450. Mee Gnaapakaardhamugaa
 451. Meeru Bahugaa Phalinchinacho
 452. Meghaala Paina Mana Yesu
 453. Melainaa Keedainaa
 454. Mellani Challani
 455. Mellani Swarame
 456. Meluko Vishwaasi Meluko
 457. Melulu Nee Melulu
 458. Moodu Dashaabdaala
 459. Moodu Naalla Muchchata Kosam
 460. Mosithivaa Naa Korakai
 461. Mukha Darshanam Chaalayyaa
 462. Naa Chinni Donelo
 463. Naa Chinni Hrudayamandu
 464. Naa Chinni Hrudayamu
 465. Naa Devuni Gudaaramulo
 466. Naa Devuni Krupavalana
 467. Naa Geethaaraadhanalo
 468. Naa Gunde Chappudu Chesthundi
 469. Naa Hrudayamulo Nee Maatale
 470. Naa Jeevam Naa Sarvam
 471. Naa Jeevitha Kaalamantha
 472. Naa Jeevitha Vyadhalandu
 473. Naa Jeevithaanthamu
 474. Naa Jeevitham Prabhu Neekankitham
 475. Naa Kalavaramulanni
 476. Naa Kannula Kanneeru
 477. Naa Kannuletthi Vechiyundunu
 478. Naa Kanula Vembadi
 479. Naa Korakai Anniyu Chesenu
 480. Naa Kosamaa
 481. Naa Krupa Neeku Chaalani
 482. Naa Mano Nethramu Therachi
 483. Naa Mattukaithe
 484. Naa Naathudaa
 485. Naa Neethi Neeve
 486. Naa Notan Krottha Paata
 487. Naa Pere Theliyani Prajalu
 488. Naa Praanaaniki Praanam
 489. Naa Praanamaa Aelane
 490. Naa Praanamaa Naalo Neevu
 491. Naa Praanamaa Neeke Vandanam
 492. Naa Praanamaa Sannuthinchumaa
 493. Naa Praanamaa Sannuthinchumaa (Yehovaa)
 494. Naa Praanamaa Yehovaanu
 495. Naa Praanamaina Yesu
 496. Naa Praanapriyudaa Naa Yesu Raajaa
 497. Naa Praanapriyudaa Yesu Raajaa
 498. Naa Priya Desham
 499. Naa Priyamaina Yesu Prabhu
 500. Naa Priyudu Yesu
 501. Naa Samasthamu
 502. Naa Sankata Dukhamulella
 503. Naa Snehithudaa
 504. Naa Sthuthi Paathrudaa
 505. Naa Stuthula Paina
 506. Naa Thalli Nanu Marachinaa
 507. Naa Thandri
 508. Naa Thanuvu Naa Manasu
 509. Naa Yedala Neekunna
 510. Naa Yesayyaa Naa Rakshakaa
 511. Naa Yesayyaa Naa Sthuthiyaagamu
 512. Naa Yesu Nee Paadaala Chenthaa
 513. Naa Yesu Prabhuvaa
 514. Naa Yesu Raajaa
 515. Naa Yesu Raajyamu
 516. Naadantu Lokaana
 517. Naadu Jeevamaayene
 518. Naadu Jeevithamu
 519. Naakenno Melulu Chesithive
 520. Naaku Balamu Unnantha Varaku
 521. Naaku Chaalina Devuda Neevu
 522. Naaku Jeevamai Unna
 523. Naaku Nee Krupa Chaalunu
 524. Naalo Undi Nanu Nadipincheti
 525. Naalo Unna Aanandamu
 526. Naalo Unna Aashalanniyu
 527. Naaloni Aasha Naaloni Korika
 528. Naatho Maatlaadu Prabhuvaa
 529. Naatho Neevu Maataadinacho
 530. Naatho Neevu Maatlaadinacho
 531. Naavanni Yangeekarinchumee Devaa
 532. Nadipinchu Naa Naavaa
 533. Nadipisthaadu Naa Devudu
 534. Najareyudaa Naa Yesayyaa
 535. Nalugakunda Godhumalu
 536. Nammadagina Devudaa
 537. Nammakamaina Devudavaina
 538. Nammakamaina Naa Prabhu
 539. Nammakamaina Naa Snehithudu
 540. Nammakuraa Nammakuraa
 541. Nannaakarshinchina Nee Sneha Bandham
 542. Nannenthagaa Preminchithivo
 543. Nannenthagaano Preminchenu
 544. Nannenthagaano Preminchina Prabhuvaa
 545. Nannu Diddumu Chinna Praayamu
 546. Nannu Gannayya Raave
 547. Nannu Kaavaga Vachchina
 548. Nanu Cherina Nee Prema
 549. Nanu Viduvaka Edabaayaka
 550. Nashiyinchedi Lokamlo
 551. Nashiyinchu Aathmalenniyo
 552. Ne Saageda Yesunitho
 553. Ne Yesuni Velugulo
 554. Nede Priyaraagam
 555. Nedo Repo Naa Priyudesu
 556. Nedu Ikkada Repu Ekkado
 557. Nedu Yesu Lechinaadu
 558. Nee Arachethilo Chekkukuntivi
 559. Nee Challanaina Needalo
 560. Nee Challani Needalo
 561. Nee Charanamule Nammithi
 562. Nee Chethi Kaaryamulu
 563. Nee Chethilo Rottenu Nenayya
 564. Nee Chethitho Nannu Pattuko
 565. Nee Dayalo Nee Krupalo
 566. Nee Dayalo Nenunna
 567. Nee Deergha Shaanthame
 568. Nee Dhanamu Nee Ghanamu
 569. Nee Jaldaru Vrukshapu
 570. Nee Jeevitham Kshana Bhanguram
 571. Nee Jeevitham Kshana Bhanguram
 572. Nee Jeevitham Neeti Budagaa
 573. Nee Jeevithamulo
 574. Nee Koraku Naa Praanam
 575. Nee Krupa Leni Kshanamu
 576. Nee Krupa Lenicho
 577. Nee Krupa Naaku Chaalunu
 578. Nee Krupa Nithyamundunu
 579. Nee Naamam Naa Gaanam
 580. Nee Naamame Eda
 581. Nee Needalona
 582. Nee Nirnayam
 583. Nee Paadaale Naaku Sharanam
 584. Nee Paadam Mrokkedan
 585. Nee Pada Sevaye Chaalu
 586. Nee Prema Entho
 587. Nee Prema Maadhuryamu
 588. Nee Premaa Nee Karunaa
 589. Nee Premalo Nundi Nannu
 590. Nee Preme Naaku Chaalayyaa
 591. Nee Priya Prabhuni Sevakai
 592. Nee Raktha Dhaarale
 593. Nee Rakthame Nee Rakthame
 594. Nee Roopu Chooda
 595. Nee Saakshyamu Edi
 596. Nee Sannidhilo Nenunna
 597. Nee Sannidhilo Santhoshamu
 598. Nee Sannidhiye Naa
 599. Nee Snehamu
 600. Nee Swaramu
 601. Nee Vaakyame Naa Paadaalaku
 602. Nee Vaakyame Nannu Brathikinchenu
 603. Needentho Karunaa
 604. Needu Premaku Haddu Ledayaa
 605. Needu Vishwaasyatha
 606. Neekante Nammadagina
 607. Neekasaadhyamainadi Ediyu Ledu
 608. Neeke Naa Aaraadhanaa
 609. Neeku Entha Chesinaa
 610. Neeku Ishtudigaa
 611. Neeku Saati Evaru Leru
 612. Neeli Aakaashamlo
 613. Neethi Nyaayamulu
 614. Neethi Sooryudaa Yesu
 615. Neethigala Yehovaa Sthuthi
 616. Neetho Gadipe Prathi Kshanamu
 617. Neetho Nenu Naduvaalani
 618. Neetho Nundani Brathuku
 619. Neetho Samamevaru
 620. Neetho Sneham Cheyaalani
 621. Neethone Gadipeyaalani
 622. Neethone Ne Nadavaalani
 623. Neeve Aasha Neeve Shwaasa
 624. Neeve Naa Devudavu
 625. Neeve Naa Praanam Sarvam
 626. Neeve Naa Praanamu
 627. Neeve Naa Rakshana
 628. Neeve Naa Santhosha Gaanamu
 629. Neeve Nannu Korukunnaavu
 630. Neeve Neeve Naa Thodunna
 631. Neevennaallu Rendu Thalampulatho
 632. Neevu Chesina Mellaku
 633. Neevu Chesina Upakaaramulaku
 634. Neevu Leka Kshanamainaa
 635. Neevu Leni Roju
 636. Neevu Praardhana Cheyunappudu
 637. Neevu Thadithe Thalupu Theeyanaa
 638. Neevu Thappa Naakee Lokamlo
 639. Neevunte Naaku Chaalu Yesayyaa
 640. Nemmadi Ledaa
 641. Nenante Neekenduko
 642. Nenemainaa Prabhuvaa
 643. Nenerugudunu Oka Snehithuni
 644. Nenu Pilisthe Paruguna
 645. Nenu Thaggaali Yesu
 646. Nenu Velle Maargamu
 647. Nenunnaa Nenunnaa
 648. Nenunu Naa Inti Vaarunu
 649. Nesthamaa Priya Nesthamaa
 650. Nibbaram Kaligi
 651. Nibbaramutho Naa Yesuke
 652. Nijamugaa Mora Pettina
 653. Ningilo Devudu
 654. Ninne Ninne Nammukunnaanayyaa
 655. Ninne Ninne Ne Koluthunayyaa
 656. Ninne Preminthunu
 657. Ninnu Choodaga Vachchinaaduraa
 658. Ninnu Kaapaadu Devudu
 659. Ninnu Thalachi
 660. Ninu Cheraga Naa Madi
 661. Ninu Choose Kannulu
 662. Ninu Paadaalani
 663. Ninu Sthuthinchinaa Chaalu
 664. Nithya Jeevapu Raajyamulo
 665. Nithya Prematho
 666. Nithyamu Sthuthinchinaa
 667. Noothana Parachumu Devaa
 668. Noothana Samvathsaram
 669. Noraaragaa Chethunu
 670. Nuvvevaro Yesu
 671. Nuvvuleni Nannu Oohinchalenu
 672. O Ishraayelu
 673. O Kraisthavaa Yuvakaa
 674. O Kreesthu Sanghamaa
 675. O Maanavaaa
 676. O Maanavaa Nee Paapam
 677. O Praardhanaa Supraardhanaa
 678. O Prabhuvaa O Prabhuvaa
 679. O Sadbhakthulaaraa
 680. O Sanghamaa Sarvaangamaa
 681. O Yesu Nee Prema
 682. Oka Kshanamaina
 683. Oka Varamadigithini Yesayyaa
 684. Okani Thalli Aadarinchunatlu
 685. Okkade Yesu Okkade
 686. Ontarivi Kaavu
 687. Oohinchalenayyaa Vivarinchalenayyaa
 688. Oohinchaleni Kaaryamulu
 689. Oohinchaleni Melulatho Nimpina
 690. Oranna Oranna
 691. Paadanaa Mounamugaane
 692. Paapamerugani Paavanaathmuni
 693. Paathaalamlo Aathmala Aartha Naadam
 694. Paavuramaa Sanghamupai
 695. Padamulu Chaalani Prema
 696. Padivelalo Athi Priyudu
 697. Padivelalo Athi Sundarudaa
 698. Pailam Kodukaa
 699. Painunna Aakaashamandunaa
 700. Paradeshulamo Priyulaaraa
 701. Paralokame Naa Anthapuram
 702. Paralokamlo Unna Maa Yesu
 703. Paralokamu Naa Deshamu
 704. Parama Jeevamu
 705. Parama Thandri
 706. Paravaasini Ne Jagamuna
 707. Parishuddha Parishuddha
 708. Parishuddhudaa Naa Yesayyaa
 709. Parishuddhudaa Paavanudaa
 710. Parishuddhudavai
 711. Parishuddhudu Parishuddhudu
 712. Parugetthedaa Parugetthedaa
 713. Peda Naruni Roopamu Dharinchi
 714. Pondithini Nenu
 715. Poraatam Aathmeeya Poraatam
 716. Praanamaa Naa Praanamaa
 717. Praaneshwara
 718. Praardhana Praardhana
 719. Praardhana Shakthi Naaku
 720. Praardhana Vinedi Paavanudaa
 721. Praardhana Vinnaavayyaa
 722. Prabhu Hastham Naapai Nundi
 723. Prabhu Sannidhilo Aanandame
 724. Prabhu Yesu Naa Rakshakaa
 725. Prabhu Yesuni Poojinchedam
 726. Prabhu Yesuni Vadanamulo
 727. Prabhuvaa Ee Aanandam
 728. Prabhuvaa Kaachithivi
 729. Prabhuvaa Maaku Neevichchina
 730. Prabhuvaa Ne Ninnu Nammi
 731. Prabhuvaa Neeve Naadu Sharanam
 732. Prabhuvaa Ninu Keerthinchutaku
 733. Prakaashinche Aa Divya
 734. Preethigala Mana Yesu
 735. Prema Lenivaadu Paralokaaniki
 736. Prema Yesayyaa Premaa
 737. Prema Yesuni Prema
 738. Premaa Ane Maayalo
 739. Premagala Maa Prabhuvaa
 740. Premagala Yesayyaa
 741. Premalo Paddaanu
 742. Premincheda Yesu Raajaa
 743. Preminchedan Adhikamugaa
 744. Preminchu Devudu
 745. Preminthunu Ninne
 746. Priya Sanghasthulaaraa
 747. Priya Yesu Naatha
 748. Priya Yesu Nirminchithivi
 749. Priya Yesu Raajunu
 750. Priyamaina Yesayyaa Premake Roopamaa
 751. Priyathama Bandhamaa
 752. Punarutthaanudaa
 753. Putte Yesudu Nedu
 754. Puvvulaantidi Jeevitham
 755. Raajaa Nee Bhavanamulo
 756. Raajaa Nee Sannidhilone
 757. Raajaadhi Raaja
 758. Raajula Raajaa
 759. Raajula Raajula Raaju
 760. Raajulaku Raajaina Ee
 761. Raajulaku Raaju Puttenayya
 762. Raakada Prabhuni Raakada
 763. Raakada Samayamlo
 764. Raakadane Railu Bandi
 765. Raaraaju Janminche Ilalona
 766. Raaraaju Janminchinaadu
 767. Raaraaju Vasthunnaado
 768. Raare Mana Yesu Swaamini
 769. Raare Raare O Janulaaraa
 770. Raathri Nedu Rakshakundu
 771. Raavayyaa Yesayyaa
 772. Raavayya Yesunaadhaa
 773. Rakshakudaa Yesu Prabho
 774. Rakshakundudayinchinaadata
 775. Rammanuchunnaadu Ninnu
 776. Randi Randi Randayo
 777. Randi Randi Yesuni Yoddaku
 778. Randi Suvaartha Sunaadamutho
 779. Randi Uthsaahinchi Paadudamu
 780. Rende Rende Daarulu
 781. Ruchi Choochi Erigithini
 782. Saageti Ee Jeeva Yaathralo
 783. Saagi Saagi Pommu
 784. Saagilapadi Mrokkedamu
 785. Saakshyamichcheda
 786. Sadaa Kaalamu Neetho Nenu
 787. Sahodarulaaraa
 788. Sahodarulu Aikyatha Kaligi
 789. Sajeeva Saakshulugaa
 790. Sajeevudavaina Yesayyaa
 791. Sakalamu Cheyu
 792. Samaanulavru Prabho
 793. Samardhavanthudavaina
 794. Samarpana Cheyumu Prabhuvunaku
 795. Samayamu Poneeyaka
 796. Sameepimparaani Thejassulo
 797. Sameepincharaani Thejassulo
 798. Samvathsaramulu Veluchundagaa
 799. Sandehamela
 800. Sangeetha Naadamutho
 801. Sannuthinthu Yesu Swaami
 802. Sannuthinthumo Prabho
 803. Santhosha Geethamu Paadedanu
 804. Santhoshame Samaadhaaname
 805. Sari Cheyumo Devaa
 806. Sari Raarevvaru
 807. Sarva Chitthambu Needenayyaa
 808. Sarva Krupaanidhiyagu Prabhuvaa
 809. Sarva Lokamaa
 810. Sarva Srushtiloni
 811. Sarva Yugamulalo Sajeevudavu
 812. Sarvaanga Kavachamu Neeve
 813. Sarvaanga Sundaraa
 814. Seeyonu Nee Devuni
 815. Seeyonu Paatalu Santhoshamugaa
 816. Seeyonulo Sthiramaina
 817. Shaaronu Rojaa Yese
 818. Shaashwatha Krupanu
 819. Shaashwatha Prematho
 820. Shaashwathamaina Prematho
 821. Shaashwathamainadi
 822. Shaashwathamu Kaadu
 823. Shatha Koti Raagaalu Vallinchina
 824. Shiramu Meeda Mulla Saakshigaa
 825. Shodhanaa Baadhalu
 826. Shree Yesundu Janminche
 827. Shreshtamaina Naamam
 828. Shruthi Chesi Ne Paadanaa
 829. Shubha Vela Sthothra Bali
 830. Shuddha Hrudayam
 831. Shuddha Raathri
 832. Shuddhudavayyaa
 833. Siluva Chentha Cherina Naadu
 834. Siluva Chenthaku Raa
 835. Siluva Dhyaanam
 836. Siluva Saakshigaa
 837. Siluvalo Aa Siluvalo
 838. Siluvalo Bali Aina
 839. Siluvalo Saagindi Yaathra
 840. Siluvanu Gelichina
 841. Siluve Naa Sharaneeynu Raa
 842. Silvalo Naakai Kaarchenu
 843. Snehithudaa Naa Hithudaa
 844. Snehithudaa Naa Snehithudaa
 845. Solipovaladu Manassaa
 846. Sonthamai Povaali Naa Yesutho
 847. Srushti Karthaa Yesu Devaa
 848. Sthothrabali Sthothrabali
 849. Sthothram Chellinthumu
 850. Sthothramu Sthuthi Chellinthumu
 851. Sthothramu Sthuthi Sthothramu
 852. Sthothrinthumu Ninu
 853. Sthuthi Mahima Yesu Neeke
 854. Sthuthi Paadeda Ne Prathi Dinamu
 855. Sthuthi Paathrudaa Sthothraarhudaa
 856. Sthuthi Simhaasanaaseenudaa
 857. Sthuthi Simhaasanaaseenudaa (Yesu Raajaa)
 858. Sthuthiki Paathruda Yesayyaa
 859. Sthuthinchedanu Sthuthinchedanu
 860. Sthuthinchi Paadedam
 861. Sthuthiyinchedaa Nee Naamam
 862. Sthuthiyinchi Keerthinchi
 863. Sthuthiyinthumu
 864. Sthuthiyu Mahima Ghanatha Neeke
 865. Sthuthula Meeda Aaseenudaa
 866. Sthuthula Meeda (Hallelujah)
 867. Sthuthulaku Paathrudaa (Anni Velalo)
 868. Sthuthulaku Paathrudu Yesayyaa
 869. Sthuthulapai Aaseenudaa
 870. Sudhaa Madhura Kiranaala
 871. Sugunaala Sampannudaa
 872. Suvaarthanu Prakatimpavaa
 873. Sweekarinchumayaa Naathaa
 874. Thaara Velisindi
 875. Thalavanchaku Nesthamaa
 876. Thallilaa Laalinchunu
 877. Thambura Sithaara Naadamutho
 878. Thandri Naa Yesayyaa
 879. Thanuvu Naa Didigo
 880. Thappipoyina Kumaarudanayyaa
 881. Thara Tharaalalo Yuga Yugaalalo
 882. Tharaalu Maarinaa
 883. Theliyadaa Neeku Theliyadaa
 884. Thellaarindi Vela
 885. Thene Kanna Theeyanainadi
 886. Thodu Lerani Kumilipoku
 887. Tholakari Vaana
 888. Thoorpu Dikka Chukka Butte
 889. Thraahimaam Kreesthu Naatha
 890. Thrithvaikamaa
 891. Thuppu Patti Povuta Kante
 892. Thyaagamentha Chesaavu Devaa
 893. Udayinche Divya Rakshakudu
 894. Ullaasa Jeevitham
 895. Unna Paatuna Vachchuchunnaanu
 896. Unnaadu Devudu Naaku Thodu
 897. Unnatha Sthalamulalo
 898. Upavaasamtho Praardhanalo
 899. Uthaka Meeda Thalupu
 900. Uthsaaha Gaanamu Chesedamu
 901. Vaadabaarani Vishwaasam
 902. Vaadabaarani Vishwaasamutho
 903. Vaakyame Shareera Dhaariyai
 904. Vandanambonarthumo
 905. Varninchalenu
 906. Varninchalenu Vivarinchalenu
 907. Varsha Dhaaragaa Raava
 908. Varshimpanee Varshimpanee
 909. Veeche Gaalullo
 910. Veenulaku Vindulu Chese
 911. Vendi Bangaaraala Kanna
 912. Vetakaani Urilo Nundi
 913. Vevela Doothalatho
 914. Veyi Nollatho Sthuthiyinchinaa
 915. Vidheyatha Kaligi Jeevinchutaku
 916. Vidheyathake Ardhamu Cheppina
 917. Viduvadhu Maruvadhu
 918. Viduvanu Ninu Edabaayanani
 919. Viduvavu Nannika
 920. Vijaya Geethamu Manasaara
 921. Vijaya Geethamul Paadare
 922. Vijayaseeludaa
 923. Vikasinchu Pushpamaa
 924. Viluvaina Nee Krupa
 925. Viluvainadi Nee Jeevitham
 926. Vinavaa Manavi
 927. Vinnaaraa Vinnaaraa
 928. Vinthaina Thaaraka
 929. Vinumaa Yesuni Jananamu
 930. Virisina Hrudayaalaku
 931. Vivaahamannadi
 932. Yaakobu Baavi Kaada
 933. Yavvanudaa
 934. Yehova Naa Aashrayam
 935. Yehova Naa Moralaalinchenu
 936. Yehovaa Dayaaludu Sarva Shakthimanthudu
 937. Yehovaa Maa Kaapari
 938. Yehovaa Mahima Nee Meeda
 939. Yehovaa Naa Balamaa
 940. Yehovaa Naa Kaapari
 941. Yehovaa Nee Naamamu
 942. Yehovaa Needu Melulanu
 943. Yehovaaku Sthuthulu Paadandi
 944. Yehovaanu Sannuthinchedan
 945. Yehovaanu Sthuthiyinchu
 946. Yehovaaye Naa Balamu
 947. Yesanna Swaramannaa
 948. Yesayya Naamamlo
 949. Yesayya Maata
 950. Yesayya Maata Bangaaru Moota
 951. Yesayya Maata Viluvaina
 952. Yesayya Rakthamu
 953. Yesayyaa Kanikarapoornudaa
 954. Yesayyaa Naa Doraa
 955. Yesayyaa Naa Hrudaya Spandana
 956. Yesayyaa Naa Hrudayaabhilaasha
 957. Yesayyaa Naa Praana Naathaa
 958. Yesayyaa Naa Yesayyaa
 959. Yesayyaa Naa Yesayyaa (Raakada)
 960. Yesayyaa Nee Naamamune
 961. Yesayyaa Nee Prema
 962. Yesayyaa Ninnu Choodaalani
 963. Yesayyaa Ninnu Preminchuvaaru
 964. Yesayyaa Praana Naathaa
 965. Yese Daivamu
 966. Yese Goppa Devudu
 967. Yese Janmincheraa
 968. Yese Naa Aashrayamu
 969. Yese Naa Maargamu
 970. Yese Naa Oopiri
 971. Yese Naa Parihaari
 972. Yesu Devaa Nanu Konipovaa
 973. Yesu Entho Varaala
 974. Yesu Goriya Pillani Nenu
 975. Yesu Jananamu
 976. Yesu Kreesthu Puttenu Nedu
 977. Yesu Maatho Neevundagaa
 978. Yesu Manchi Devudu
 979. Yesu Naamam
 980. Yesu Nan Preminchithivi
 981. Yesu Nee Naamaamruthamu
 982. Yesu Nee Swaroopamunu
 983. Yesu Nee Vaaramu
 984. Yesu Neeve Chaalu Naaku
 985. Yesu Ninnu Nenu
 986. Yesu Parishuddha Naamamunaku
 987. Yesu Prabhuni Sthuthinchuta
 988. Yesu Prabhuvaa Neeve
 989. Yesu Prabhuve Saathaanu
 990. Yesu Raaja Naalo Ninnu
 991. Yesu Raaju Raajula Raajai
 992. Yesu Raajugaa Vachchuchunnaadu
 993. Yesu Raajyamunaku Sainikulam
 994. Yesu Rakshakaa
 995. Yesu Rakthame Jayam
 996. Yesu Rakthamulo
 997. Yesu Sarvonnathudaa
 998. Yese Sathyam
 999. Yesu Vanti Sundarudu
 1000. Yesuni Naa Madilo
 1001. Yesuni Naamamlo Shakthi
 1002. Yesuni Naamamulo
 1003. Yesuni Prema Yesu Vaartha
 1004. Yesutho Teevigaanu Podamaa
 1005. Yoodaa Sthuthi Gothrapu
 1006. Yuddhamu Yehovaade

113 thoughts on “Telugu Songs

 1. Hi brother,

  Can you please add titles in English too so that it will be ease for ppl like me who can’t read Telugu can find songs easily.
  Thanks in advance.

 2. Dear Brother, Praise be to GOD!!!…… I really want to thank you for making lyrics available for these wonderful songs, i am able to recollect these songs so close to heart and worship the LORD.

 3. Praise the Lord brother, miru song lyrics dwara adbutamina paricharya chestunnaru. Naku ee site entho usefull ga vundi. Regular ga follow avtunnanu. mp3 kuda vunte bagundedi. Song request lo oka req pettanu. please try cheyandi chala manchi song adi. Thankyou

  • Praise the Lord Brother!
   Ee Site meeku chaalaa useful ga unnanduku Devudini Sthuthisthu Unnaanu. Meeru request chesina Song naaku raadu mariyu ekkadaa dorakaledu. Oka vela dorikithe add chesthaanu.

Leave a Reply