కలుగును గాక

పాట రచయిత: వీర్పుల మోషే
Lyricist: Veerpula Moshe

కలుగును గాక – దేవునికి మహిమ – కలుగును గాక
కలుగు నున్నతమైన – ఘన స్థలములందున
నిలకు సమాధానం – నరుల కాయన దయ     ||కలుగును||

ప్రభువైన దేవా – పరమరాజా – సర్వపరిపాలా
పరిపూర్ణ శక్తిగల– పరమ జనక నిన్ను
మహిమ స్తుతించుచు – మరి పొగడుచున్నాము     ||కలుగును||

మహిమపర్చుచు – ఆరాధించు – చున్నాము నిన్ను
మహిమాతిశయమును – మది దలంచియు నీకు
మహిని మా స్తుతి కృత – జ్ఞత నిచ్చు చున్నాము     ||కలుగును||

ఏక కుమారా – యేసు ప్రభువా – యెహోవా తనయా
లోక పాపము మోయు – ఏక దేవుని గొఱ్రె
పిల్ల మమ్మును కనిన – రించుము చల్లగ     ||కలుగును||

పరిశుద్ధుడవు – ప్రభుడవు నీవో – ప్రభువైన క్రీస్తూ
పరిశుద్ధాత్మతో తండ్రి – యైన దేవునియందు
బరిపూర్ణ మహిమతో – బ్రబలుచున్నామామేన్     ||కలుగును||

Kalugunu Gaaka – Devuniki Mahima – Kalugunu Gaaka
Kalugu Nunnathamaina – Ghana Sthalamulanduna
Nilaku Samaadhaanam – Narula Kaayana Daya      ||Kalugunu||

Prabhuvaina Devaa – Parama Raajaa – Sarvaparipaalaa
Paripoorna Shakthigala – Parama Janaka Ninnu
Mahima Sthuthinchuchu – Mari Pogaduchunnaamu      ||Kalugunu||

Mahimaparchuchu – Aaraadhinchu – Chunnaamu Ninnu
Mahimaathishayamunu – Madi Dalanchiyu Neeku
Mahini Maa Sthuthi Krutha – gnatha Nichchuchunnaamu      ||Kalugunu||

Eka Kumaaraa – Yesu Prabhuvaa – Yehovaa Thanayaa
Loka Paapamu Moyu – Eka Devuni Gorre
Pilla Mammunu Kanina – Rinchumu Challaga      ||Kalugunu||

Parishuddhudavu – Prabhudavu Neevo – Prabhuvaina Kreesthu
Parishuddhaathmatho Thandri – Yaina Devuniyandu
Baripoorna Mahimatho – Brabaluchunnaamaamen      ||Kalugunu||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply