నిన్నే నిన్నే నే కొలుతునయ్యా

పాట రచయిత: కే రాజబాబు
Lyricist: K Rajababu


యేసయ్యా.. యేసయ్యా.. యేసయ్యా.. యేసయ్యా..
నిన్నే నిన్నే నే కొలుతునయ్యా
నీవే నీవే నా రాజువయ్యా (2)
యేసయ్య యేసయ్య యేసయ్యా…

కొండలలో లోయలలో
అడవులలో ఎడారులలో (2)
నన్ను గమనించినావా
నన్ను నడిపించినావా (2)        ||యేసయ్యా||

ఆత్మీయులే నన్ను అవమానించగా
అన్యులు నన్ను అపహసించగా (2)
అండ నీవైతివయ్యా
నా.. కొండ నీవే యేసయ్యా (2)      ||యేసయ్యా||

మరణ ఛాయలలో మెరిసిన నీ ప్రేమ
నలిగిన బ్రతుకున కురిసిన నీ కృప (2)
నన్ను బలపరచెనయ్యా
నిన్నే ఘనపరతునయ్యా (2)      ||యేసయ్యా||

వంచెన వంతెన ఒదిగిన భారాన
ఒసగక విసిగిన విసిరె కెరటాన (2)
కలలా కడతేర్చినావా
నీ వలలో నను మోసినావా (2)      ||యేసయ్యా||


Yesayyaa.. Yesayyaa.. Yesayyaa.. Yesayyaa..
Ninne Ninne Ne Koluthunayyaa
Neeve Neeve Naa Raajuvayyaa (2)
Yesayya Yesayya Yesayyaa…

Kondalalo Loyalalo
Adavulalo Edaarulalo (2)
Nannu Gamaninchinaavaa
Nannu Nadipinchinaavaa (2)        ||Yesayyaa||

Aathmeeyule Nannu Avamaaninchagaa
Anyule Nannu Apahasinchagaa (2)
Anda Neevaithivayyaa
Naa.. Konda Neeve Yesayyaa (2)        ||Yesayyaa||

Marana Chaayalalo Merisina Nee Prema
Naligina Brathukuna Kurisina Nee Krupa (2)
Nannu Balaparachenayyaa
Ninne Ghanaparathunayyaa (2)        ||Yesayyaa||

Vanchena Vanthena Odigina Bhaaraana
Osagaka Visigina Visire Kerataana (2)
Kalalaa Kadatherchinaavaa
Nee Valalo Nanu Mosinaavaa (2)        ||Yesayyaa||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

4 comments

  1. Praise the Lord brother!
   Please find meaning of the song line by line

   Jesus.. Jesus.. Jesus.. Jesus
   I will serve you and you only
   You and you only are my King
   Jesus.. Jesus.. Jesus.. Jesus

   In Mountains, in valleys
   in Forests and in deserts
   You have observed me
   You have lead me

   When dear ones have insulted me
   When outsiders have ridiculed me
   You were my strength
   Jesus.. you are my rock

   Your love that was shined in the shades of death
   Your grace that was showered in the distressed life
   have strengthened me
   I will exalt you

   When I was burdened with deceit
   When I was thrown into the waves
   You have ended it like a dream
   And you have lifted me in your nets

Leave a Reply

%d bloggers like this: