Sarva Shareerula Devudaa

సర్వ శరీరుల దేవుడా
నీకసాధ్యమే లేదయ్యా (2)
చాచిన నీ బాహువుతో
భూమి ఆకాశాలు చేసితివే
నిన్న నేడు నిరంతరం – ఏకరీతిగుంటివే

లేనే లేదయ్యా హో యేసయ్యా
నీకసాధ్యమైనదేది లేదయ్యా
లేనే లేదయ్యా మా యేసయ్యా
నీకసాధ్యమైనదేది లేదయ్యా (2)       ||సర్వ శరీరుల||

ఆదాము హవ్వలను చేసినట్టి దేవా
సృష్టికర్త నీకే స్తోత్రము
హేబెలు అర్పణను అంగీకరించిన
గొర్రెపిల్ల దేవా స్తోత్రము
హానోకును నీతో కూడా నడిపినావు
నోవాహును ప్రళయ జలము నుండి కాచినావు
సర్వశక్తుడా – నీతిమంతుడా
మార్పు లేని మా దేవుడా         ||లేనే లేదయ్యా||

అబ్రహాముతో నిబంధనను చేసినావు
అబ్రహాము దేవా స్తోత్రము
ఇస్సాకే వాగ్ధాన పుత్రుడన్నావు
ఇస్సాకు దేవా స్తోత్రము
యాకోబును ఇశ్రాయేలుగా మార్చినావు
యోసేపును పెద్ద రాజుగా చేసినావు
శ్రీమంతుడా – యాకోబు దేవుడా
చూచుచున్న మా దేవుడా         ||లేనే లేదయ్యా||

మోషేతో పొద నుండి మాటలాడినావుగా
ఉన్నవాడా నీకే స్తోత్రము
ఎర్ర సంద్రమున్ రెండు పాయలుగా చీల్చినావు
భీకరుండా నీకే స్తోత్రము
యెహోషువాకై సూర్య చంద్రులను ఆపినావు
కాలేబుకు యవ్వన బలమును ఇచ్చినావు
మేఘ స్థంభమా – అగ్ని స్థంభమా
చీల్చబడిన బండ దైవమా         ||లేనే లేదయ్యా||

గిద్యోను సైన్యముకు జయమునిచ్చినావుగా
విజయశీలుడా స్తోత్రము
సమ్సోనుకు సింహ బలమునిచ్చినావుగా
యూదా సింహమా స్తోత్రము
బోయజుతో రూతును విమోచించినావు
సమూయేలును మందసం నుండి పిలిచినావు
పరిశుద్ధుడా – విమోచకుడా
ఎబినేజరు స్తోత్రము         ||లేనే లేదయ్యా||

దావీదు నా హృదయానుసారుడంటివే
రాజాధి రాజా స్తోత్రము
సొలొమోనుకు ఆత్మ జ్ఞానమెంతో ఇచ్చినావు
అనంత జ్ఞాని స్తోత్రము
ఏలీయాకై అగ్ని పంపి నీవు గెలచినావు
ఎలీషాకు రెండంతలాత్మనిచ్చినావు
ఆత్మ రూపుడా – రోషవంతుడా
జీవము గల దేవుడా         ||లేనే లేదయ్యా||

నెహెమ్యాతో పడిన గోడలు కట్టించినావు
యెరూషలేము దేవా స్తోత్రము
జెరుబ్బాబెలునడ్డగించు కొండ నణిపినావు
మందసపు దేవా స్తోత్రము
ఎస్తేరుచే రాజు ఆజ్ఞనే మార్చినావు
దానియేలును సింహాల నుండి బ్రోచినావు
షద్రక్ మేషాకూ- అబేద్నెగోల దేవుడా
నిత్య రాజ్య స్థాపకుడా         ||లేనే లేదయ్యా||

యెహోషాపాతుకై పోరు సలిపినావు
యుద్ధ శూరుడా స్తోత్రము
యబ్బేజు సరిహద్దులిస్తరించినావుగా
యజమానుడా స్తోత్రము
హిజ్కియాకు ఆయుష్షు నీవు పెంచినావు
యెషయాకు దర్శనమును చూపినావు
మహిమ రూపుడా – నిత్య జీవుడా
సింహాసనాసీనుడా         ||లేనే లేదయ్యా||

యోబుకు రెట్టింపు దీవెనిచ్చినావుగా
నమ్మదగిన దేవా స్తోత్రము
యోనాను చేప కడుపు నుండి లేపినావుగా
దీర్ఘశాంతుడా స్తోత్రము
యెహేజ్కెలుపై నీ ఆత్మ హస్తముంచినావు
యోహానును త్రోవ సరళ పరచ పంపినావు
ప్రవచనాత్ముడా – మనుష్య కుమారుడా
ప్రవక్తలందరికి దేవుడా         ||లేనే లేదయ్యా||

కృపా సత్యములు మాకై తెచ్చినావుగా
యేసు దేవా నీకే స్తోత్రము
తండ్రి చిత్తము అంత నెరవేర్చినావుగా
దేవ తనయుడా స్తోత్రము
రక్తధారతో మా పాపమంతా కడిగినావు
మృత్యుంజయుడవై సమాధి గుండె చీల్చినావు
పునరుత్థానుడా – అభిషిక్తుడా
పాపుల రక్షకుడా         ||లేనే లేదయ్యా||

పేతురును బండలా స్థిరము చేసినావుగా
పరిశుద్ధాత్ముడా స్తోత్రము
సౌలును అపొస్తలునిగా మార్చినావుగా
ఆశ్చర్యకరుడా స్తోత్రము
యోహానుకు నీ రాజ్య మహిమ చూపినావు
సంఘానికి ఇప్పుడు తోడుగా ఉండినావు
పెండ్లి కుమారుడా – ప్రేమ రూపుడా
రానున్న మా దేవుడా         ||లేనే లేదయ్యా||

Sarva Shareerula Devudaa
Neekasaadhyame Ledayaa (2)
Chaachina Nee Baahuvutho
Bhoomi Aakaashaalu Chesithive
Ninna Nedu Nirantharam – Ekareethiguntive

Lene Ledayyaa Ho Yesayyaa
Neekasaadhyamainadedhi Ledayyaa
Lene Ledayyaa Maa Yesayyaa
Neekasaadhyamainadhedhi Ledayyaa (2)          ||Sarva Shareerula||

Aadaamu Havvalanu Chesinatti Devaa
Srushtikartha Neeke Sthothramu
Hebelu Arpananu Angeekarinchina
Gorrepilla Devaa Sthothramu
Haanokunu Neetho Kooda Nadipinaavu
Novaahunu Pralaya Jalamu Nundi Kaachinaavu
Sarvashakthudaa – Neethimanthudaa
Maarpu Leni Maa Devudaa         ||Lene Ledayyaa||

Abrahaamutho Nibandhananu Chesinaavu
Abrahaamu Devaa Sthothramu
Issake Vaagdhaana Puthrudannaavu
Issaku Devaa Sthothramu
Yaakobunu Ishraayelugaa Maarchinaavu
Yosepunu Pedda Raajugaa Chesinaavu
Sreemanthudaa – Yaakobu Devudaa
Choochuchunna Maa Devudaa         ||Lene Ledayyaa||

Moshetho Podha Nundi Maatalaadinaavugaa
Unnavaadaa Neeke Sthothramu
Erra Sandramun Rendu Paayalugaa Cheelchinaavu
Bheekarundaa Neeke Sthothramu
Yehoshuvaakai Soorya Chandrulanu Aapinaavu
Kaalebuku Yavvana Balamunu Ichchinaavu
Megha Sthambhamaa – Agni Sthambhamaa
Cheelchabadina Banda Daivamaa         ||Lene Ledayyaa||

Gidyonu Sainyamuku Jayamunichchinaavugaa
Vijayasheeludaa Sthothramu
Samsonuku Simha Balamunichchinaavugaa
Yoodaa Simhamaa Sthothramu
Boyajutho Roothunu Vimochinchinaavu
Samooyelunu Mandasam Nundi Pilichinaavu
Parishuddhudaa – Vimochakudaa
Ebinezaru Sthothramu         ||Lene Ledayyaa||

Daaveedu Naa Hrudayaanusaarudantive
Raajaadhi Raajaa Sthothramu
Solomonuku Aathma Gnaanamentho Ichchinaavu
Anantha Gnaani Sthothramu
Eliyaakai Agni Pampi Neevu Gelachinaavu
Elishaaku Rendanthalaathmanichchinaavu
Aathma Roopudaa – Roshavanthudaa
Jeevamu Gala Devudaa         ||Lene Ledayyaa||

Nehemyaatho Padina Godalu Kattinchinaavu
Yerushalemu Devaa Sthothramu
Jerubbaabelunaddaginchu Konda Nanipinaavu
Mandhasapu Devaa Sthothramu
Estheruche Raaju Aagnane Maarchinaavu
Daaniyelunu Simhaala Nundi Brochinaavu
Shadhrak Meshaaku – Abednegola Devudaa
Nithya Raajya Sthaapakudaa         ||Lene Ledayyaa||

Yehoshaapaathukai Poru Salipinaavu
Yuddha Shoorudaa Sthothramu
Ebbeju Sarihaddulistharinchinaavugaa
Yajamaanudaa Sthothramu
Hizkiyaaku Aayushshu Neevu Penchinaavu
Yeshayaaku Darashanamunu Choopinaavu
Mahima Roopudaa – Nithya Jeevudaa
Simhaasanaaseenudaa         ||Lene Ledayyaa||

Yobuku Rettimpu Deevenichchinaavugaa
Nammadhagina Devaa Sthothramu
Yonaanu Chepa Kadupu Nundi Lepinaavugaa
Deerghashaanthudaa Sthothramu
Yehezkelupai Nee Aathma Hasthamunchinaavu
Yohaanunu Throva Sarala Paracha Pampinaavu
Pravachanaathmudaa – Manushya Kumaarudaa
Pravakthalandariki Devudaa         ||Lene Ledayyaa||

Krupaa Sathyamulu Maakai Thechchinaavugaa
Yesu Devaa Neeke Sthothramu
Thandri Chitthamu Antha Neraverchinaavugaa
Deva Thanayudaa Sthothramu
Rakthadhaaratho Maa Paapamantha Kadiginaavu
Mruthyunjayudavai Samaadhi Gunde Cheelchinaavu
Punarutthaanudaa – Abhishikthudaa
Paapula Rakshakudaa         ||Lene Ledayyaa||

Pethurunu Bandalaa Sthiramu Chesinaavugaa
Parishuddhaathmudaa Sthothramu
Soulunu Aposthalunigaa Maarchinaavugaa
Aascharyakarudaa Sthothramu
Yohaanuku Nee Raajya Mahima Choopinaavu
Sanghaaniki Ippudu Thodugaa Undinaavu
Pendli Kumaarudaa – Prema Roopudaa
Raanunna Maa Devudaa         ||Lene Ledayyaa||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply