పొర్లి పొర్లి పారుతుంది

పాట రచయిత:
Lyricist:


పొర్లి పొర్లి పారుతుంది కరుణానది
కల్వరిలో యేసు స్వామి రుధిరమది (4)

నిండియున్న పాపమంత కడిగివేయును
కడిగివేయును.. కడిగివేయును (2)
రండి మునుగుడిందు
పాపశుద్ధి చేయును (2)
చేయును శుద్ధి – చేయును శుద్ధి (4)     ||పొర్లి||

రక్తము చిందించకుండా పాపము పోదు
పాపము పోదు.. పాపము పోదు (2)
ఆ ముక్తిదాత రక్తమందే
జీవము గలదు (2)
గలదు జీవము – గలదు జీవము (4)     ||పొర్లి||

విశ్వ పాపములను మోసే యాగ పశువదే
యాగ పశువదే.. యాగ పశువదే (2)
కోసి చీల్చి నదియై పారే
యేసు రక్తము (2)
రక్తము యేసు – రక్తము యేసు (4)     ||పొర్లి||

చిమ్మె చిమ్మె దైవ గొర్రెపిల్ల రుధిరము
పిల్ల రుధిరము.. పిల్ల రుధిరము (2)
రమ్ము రమ్ము ఉచితము
ఈ ముక్తి మోక్షము (2)
మోక్షము ఉచితము – మోక్షము ఉచితము (4)     ||పొర్లి||

Porli Porli Paaruthundi Karunaa Nadi
Kalvarilo Yesu Swaami Rudhiramadi (4)

Nindiyunna Paapamantha Kadigiveyunu
Kadigiveyunu.. Kadigiveyunu (2)
Randi Munugudindu
Paapa Shuddhi Cheyunu (2)
Cheyunu Shuddhi – Cheyunu Shuddhi (4)     ||Porli||

Rakthamu Chindinchakunda Paapamu Podu
Paapamu Podu.. Paapamu Podu (2)
Aa Mukthidaatha Rakthamande
Jeevamu Galadu (2)
Galadu Jeevamu – Galadu Jeevamu (4)     ||Porli||

Vishwa Paapamulanu Mose Yaaga Pashuvade
Yaaga Pashuvade.. Yaaga Pashuvade (2)
Kosi Cheelchi Nadiyai Paare
Yesu Rakthamu (2)
Rakthamu Yesu – Rakthamu Yesu (4)     ||Porli||

Chimme Chimme Daiva Gorrepilla Rudhiramu
Pilla Rudhiramu.. Gorrepilla Rudhiramu (2)
Rammu Rammu Uchithamu
Ee Mukthi Mokshamu (2)
Mokshamu Uchithamu – Mokshamu Uchithamu (4)     ||Porli||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply