పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడు

పాట రచయిత:
Lyricist:


పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడు – రాజుల రాజు యేసు
బలవంతుడు బలమిచ్చును – ప్రభువుల ప్రభువు క్రీస్తు (2)

గాఢాంధకారపు లోయలలో నేను సంచరించిననూ
అగాధ జల ప్రవాహములో నేను సాగవలసిననూ (2)
ఎన్నటికీ భయపడను నీవు తోడుండగా
ఎన్నటికీ వెనుతిరుగను నాయందు నీవుండగా       ||పరిశుద్ధుడు||

నశించు ఆత్మల రక్షణకై నే ప్రయాసపడుదును
కష్టములెన్నొచ్చినా కృంగిపోకుందును (2)
ఎన్నటికీ వెనుతిరుగను అండ నీవుండగా
ఎన్నటికీ ఓడిపోను – జయశాలి నీవుండగా         ||పరిశుద్ధుడు||

Parishuddhudu Parishuddhudu – Raajula Raaju Yesu
Balavanthudu Balamichchunu – Prabhuvula Prabhuvu Kreesthu (2)

Gaadaandhakaarapu Loyalalo Nenu Sancharinchinanu
Agaadha Jala Pravaahamulo Nenu Saagavalasinanu (2)
Ennatiki Bhayapadanu Neevu Thodundagaa
Ennatiki Venuthiruganu Naayandu Neevundagaa         ||Parishuddhudu||

Nashinchu Aathmala Rakshanakai Ne Prayaasapadudunu
Kashtamulennochchinaa Krungipokundunu (2)
Ennatiki Venuthiruganu Anda Neevundagaa
Ennatiki Odiponu – Jayashaali Neevundagaa            ||Parishuddhudu||

 

 

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply