అన్యజనులేల

పాట రచయిత: సీయోను గీతాలు
Lyricist: Songs of Zion

అన్యజనులేల లేచి
గల్లత్తు చేయు-చున్నారు – అన్యజనులేల
జనములేల వ్యర్థమైన
దాని తలంచుచున్నవి (2)           ||అన్యజనులేల||

భూలోక రాజులు లేచి
వారేకముగా ఆలోచించి – భూలోక రాజులు
వారి పాశములను తెంపి
పారవేయుద మనుచున్నారు (2)           ||అన్యజనులేల||

ఆకాశ వాసుండు వారిని
అపహసించుచున్నాడు నవ్వి – ఆకాశ వాసుండు
వారలతో పల్కి కోపముతో
వారిని తల్లడిల్ల చేయును (2)           ||అన్యజనులేల||

పరిశుద్ధమైన నాదు
పర్వతమగు సీయోను మీద – పరిశుద్ధమైన
నారాజు నాసీనునిగా జేసి
యున్నానని సెలవిచ్చెను (2)           ||అన్యజనులేల||

కట్టడ వివరింతు నాకు
యిట్లు చెప్పెను యెహోవాయందు – కట్టడ వివరింతు
నీవు నా కుమారుడవు
నిన్ను నేను కనియున్నాను (2)           ||అన్యజనులేల||

నన్ను అడుగుము నీకు
జనముల భూమిని స్వాస్థ్యముగా – నన్ను అడుగుము
దిగంతముల వరకు
స్వాస్థ్యముగా నొసంగెదను నీకు (2)           ||అన్యజనులేల||

ఇనుప దండముతో నీవు
వారిని నలుగగొట్టెదవు – ఇనుప దండముతో
కుండను పగులగొట్టునట్లు
వారిని పగులగొట్టెదవు (2)           ||అన్యజనులేల||

ఓ రాజులారా మీరు
జ్ఞానవంతులై యుండుడి – ఓ రాజులారా
ఓ భూపతులారా మీరు
నాభోద నొందుడి నేడే (2)           ||అన్యజనులేల||

Anya Janulela Lechi
Gallatthu Cheyu-chunnaaru – Anya Janulela
Janamulela Vyardhamaina Daani Thalanchuchunnavu – (2)

Bhoo Loka Raajulu Lechi
Vaarekamugaa Aalochinchi – Bhoo Loka Raajulu
Vaari Paashamulanu Thempi
Paaraveyuda Manuchunnaaru (2)        ||Anya Janulela||

Aakaasha Vaasundu Vaarini
Apahasinchuchunnaadu Navvi – Aakaasha Vaasundu
Vaaralatho Palki Kopamutho
Vaarini Thalladilla Cheyunu (2)        ||Anya Janulela||

Parishuddhamaina Naadu
Parvathamagu Seeyonu Meeda – Parishuddhamaina
Naaraaju Naaseenunigaa Jesi
Yunnaanani Selavichchenu (2)        ||Anya Janulela||

Kattada Vivarinthu Naaku
Yitlu Cheppenu Yehovaa Yandu – Kattada Vivarinthu
Neevu Naa Kumaarudavu
Ninnu Nenu Kaniyunnaanu (2)        ||Anya Janulela||

Nannu Adugumu Neeku
Janamula Bhoomini Swaasthyamugaa – Nannu Adugumu
Diganthamula Varaku
Swaasthyamugaa Nosangedanu Neeku (2)        ||Anya Janulela||

Inupa Dandamutho Neevu
Vaarini Nalugagottedavu – Inupa Dandamutho
Kundanu Pagulagottunatlu
Vaarini Pagulagottedavu (2)        ||Anya Janulela||

O Raajulaaraa Meeru
Gnaanavanthulai Yundudi – O Raajulaaraa
O Bhoopathulaaraa Meeru
Naabodha Nondudi Nede (2)        ||Anya Janulela||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply