నే యేసుని వెంబడింతునని

పాట రచయిత:
Lyricist:

నే యేసుని వెంబడింతునని
నేడేగా నిశ్చయించితిని
నే వెనుదిరుగన్ వెనుకాడన్
నేడేసుడు పిల్చిన సుదినం     ||నే యేసుని||

నా ముందు శిలువ నా వెనుక లోకాశల్
నాదే దారి నా మనస్సులో
ప్రభు నా చుట్టు విరోధుల్
నావారెవరు నా యేసుని మించిన మిత్రుల్
నాకిలలో గానిపించరని     ||నే యేసుని||

కరువులైనను కలతలైనను
కలసిరాని కలిమి లేములు
కలవరంబులు కలిగిననూ
కదలనింకా కష్టములైనా
వదలను నాదు నిశ్చయము     ||నే యేసుని||

శ్రమయైననూ బాధలైననూ
హింసయైన వస్త్రహీనత
ఉపద్రవములు ఖడ్గములైన
నా యేసుని ప్రేమనుండి
నను యెడబాపెటి వారెవరు     ||నే యేసుని||

Ne Yesuni Vembadinthunani
Nedegaa Nischayinchithini
Ne Venudhirugan Venukaadan
Nedesudu Pilchina Sudhinam       ||Ne Yesuni||

Naa Mundhu Siluva Naa Venuka Lokaashal
Naadhe Dhaari Naa Manassulo
Prabhu Naa Chuttu Virodhul
Naa Vaarevaru Naa Yesuni Minchina Mithrul
Naakilalo Gaanipincharani           ||Ne Yesuni||

Karuvulainanu Kalathalainanu
Kalasiraani Kalimi Lemulu
Kalavarambulu Kaliginanu
Kadalaninkaa Kashtamulainaa
Vadhalanu Naadhu Nischayamu        ||Ne Yesuni||

Shramayainanu Baadhalainanu
Himsayaina Vasthraheenatha
Upadhravamulu Khadgamulaina
Naa Yesuni Prema Nundi
Nanu Yedabaapeti Vaarevaru       ||Ne Yesuni||

FavoriteLoadingAdd to favorites

1 comment

Leave a Reply

%d bloggers like this: