నిన్ను వెంబడించెద

పాట రచయిత: జక్కి దేవరాజ్
Lyricist: Jakki Devaraj

నిన్ను వెంబడించెద
నీ కాడి మోయుదున్
నీదు పాదముల చెంత
నే నేర్చుకొందును (2)
మాదిరి నీవే – నెమ్మది నీవే
దీనుడవు యేసయ్యా (2)        ||నిన్ను||

పాపాంధకారం లో నుండి
రక్షించి వెలిగించితివి (2)
పరిశుద్ధమైన పిలుపుతో
నీ వెంబడి రమ్మంటివి (2)
నీ వెంబడి రమ్మంటివి        ||నిన్ను||

లోకాశలన్ని నీ కోసం
నేనింక ఆశించను (2)
లోపంబులేని ప్రేమతో
నీ కోసం జీవింతును (2)
నీ కోసం జీవింతును        ||నిన్ను||

పవిత్రపరచుకొందును
అర్పించు కొందును (2)
కష్టాలు శ్రమలు రేగినా
నిను వీడిపోనయ్యా (2)
నిను వీడిపోనయ్యా        ||నిన్ను||

ప్రేమ సువార్త ప్రకటింప
భారంబు మోపితివి (2)
సత్యమార్గంబు చాటగ
పంపుము నా ప్రభువా (2)
పంపుము నా ప్రభువా        ||నిన్ను||

Ninnu Vembadincheda
Nee Kaadi Moyudun
Needu Paadamula Chentha
Ne Nerchukondunu (2)
Maadiri Neeve – Nemmadi Neeve
Deenudavu Yesayyaa (2)          ||Ninnu||

Paapaandhakaramlo Nundi
Rakshinchi Veliginchithivi (2)
Parishuddhamaina Piluputho
Nee Vembadi Rammantivi (2)
Nee Vembadi Rammantivi          ||Ninnu||

Lokaashalanni Nee Kosam
Neninka Aashinchanu (2)
Lopambu Leni Prematho
Nee Kosam Jeevinthunu (2)
Nee Kosam Jeevinthunu          ||Ninnu||

Pavithraparachukondunu
Arpinchukondunu (2)
Kashtaalu Shramalu Reginaa
Ninu Veediponayyaa (2)
Ninu Veediponayyaa          ||Ninnu||

Prema Suvaartha Prakatimpa
Bhaarambu Mopithivi (2)
Sathya Maargambu Chaataga
Pampumu Naa Prabhuvaa (2)
Pampumu Naa Prabhuvaa          ||Ninnu||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply