ప్రియ సంఘస్థులారా

పాట రచయిత: దాసరి క్రీస్తు దాసు
Lyricist: Dasari Kreesthu Dasu


ప్రియ సంఘస్థులారా
ప్రార్థనలోన సరిగ కూర్చోండి
మీరు చక్కగా కూర్చోండి (2)           ||ప్రియ||

ప్రార్థనలోన మాట్లాడువారిని
ప్రభువు ఇష్టపడరండీ (2)
చప్పట్లు మీరు కొట్టండి
దేవుని మీరు స్తుతించండి        ||ప్రియ||

తలపై ముసుగు వేయకపోతే
ప్రభువు ఇష్టపడరండీ (2)
తలపై ముసుగు కష్టమైతే
ప్రభువుకు ఇష్టులు కారండి       ||ప్రియ||

ఎగాదిగా చూపులు మానకపోతే
ప్రభువు ఇష్టపడరండీ (2)
క్రీస్తు చూపు కలిగి మీరు
భక్తిగా జీవించండి         ||ప్రియ||


Priya Sanghasthulaaraa
Praarthanalona Sariga Koorchondi
Meeru Chakkagaa Koorchondi (2)        ||Priya||

Praarthanalona Maatlaaduvaarini
Prabhuvu Ishtapadarandi (2)
Chappatlu Meeru Kottandi
Devuni Meeru Sthuthinchandi        ||Priya||

Thalapai Musugu Veyakapothe
Prabhuvu Ishtapadarandi (2)
Thalapai Musugu Kashtamaithe
Prabhuvuku Ishtulu Kaarandi         ||Priya||

Egaadigaa Choopulu Maanakapothe
Prabhuvu Ishtapadarandi (2)
Kreesthu Choopu Kaligi Meeru
Bhakthigaa Jeevinchandi          ||Priya||

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply