యెహోవా నా కాపరి

పాట రచయిత: సీయోను గీతాలు
Lyricist: Songs of Zion


యెహోవా నా కాపరి నాకు లేమిలేదు
పచ్చికగలచోట్ల మచ్చికతో నడుపున్        || యెహోవా ||

మరణపు చీకటిలో తిరుగుచుండినను
ప్రభు యేసు నన్ను కరుణతో ఆదరించున్      || యెహోవా ||

పగవారి ఎదుట ప్రేమతో ఒక విందు
ప్రభు సిద్ధము చేయున్ పరవశమెందెదను      || యెహోవా ||

నూనెతో నా తలను అభిషేకము చేయున్
నా హృదయము నిండి పొర్లుచున్నది            || యెహోవా ||

చిరకాలము నేను ప్రభు మందిరములో
వసియించెద నిరతం సంతసమొందెదను        || యెహోవా ||

Yehovaa Naa Kaapari Naaku Lemi Ledu
Pachchika Gala Chotla Machchikatho Nadupun           ||Yehovaa||

Maranapu Cheekatilo Thiruguchundinanu
Prabhu Yesu Nannu Karunatho Aadarinchun               ||Yehovaa||

Pagavaari Eduta Prematho Oka Vindu
Prabhu Sidhdhamu Cheyun Paravashamondedanu     ||Yehovaa||

Noonetho Naa Thalanu Abhishekamu Cheyun
Naa Hrudayamu Nindi Porluchunnadi                           ||Yehovaa||

Chirakaalamu Nenu Prabhu Mandiramulo
Vasiyincheda Niratham Santhasamondedanu                  ||Yehovaa||

Chords Credits: Brother Oliver Paul

Capo on 1st fret chord (G)
G      Em  G        C  
Yehovaa Naa Kaapari Naaku Lemi Ledu
D           C    D    G 
Pachchika Gala Chotla Machchikatho Nadupun      ||Yehovaa||
G    Em   G     Em   C
Maranapu Cheekatilo Thiruguchundinanu
D         C     D   G
Prabhu Yesu Nannu Karunatho Aadarinchun        ||Yehovaa||
G      Em G        C
Pagavaari Eduta Prematho Oka Vindu
D            C       G
Prabhu Sidhdhamu Cheyun Paravashamondedanu      ||Yehovaa||
G         Em G       C 
Noonetho Naa Thalanu Abhishekamu Cheyun  
D          C     G
Naa Hrudayamu Nindi Porluchunnadi           ||Yehovaa||
G       Em G       C 
Chirakaalamu Nenu Prabhu Mandiramulo
D           C       G
Vasiyincheda Niratham Santhasamondedanu        ||Yehovaa||

FavoriteLoadingAdd to favorites

2 comments

 1. Thanq coz dis is very helpful to all dis who dont have hymn books2see the lyrics and sing.Hence thanq very much.

Leave a Reply

%d bloggers like this: