పరిశుద్ధ పరిశుద్ధ

పాట రచయిత: యెషయా వీర మార్టిన్
Lyricist: Yeshayaa Veera Martin

పరిశుద్ధ పరిశుద్ధ – పరిశుద్ధ ప్రభువా (2)
వరదూతలైనా నిన్ – వర్ణింప గలరా
వరదూతలైనా నిన్ (3) వర్ణింప గలరా

పరిశుద్ధ జనకుడ – పరమాత్మ రూపుడ (2)
నిరుపమ బలబుద్ధి – నీతి ప్రభావా
నిరుపమ బలబుద్ధి (3) నీతి ప్రభావా

పరిశుద్ధ తనయుడ – నర రూప ధారుడ (2)
నరులను రక్షించు – కరుణా నముద్రా
నరులను రక్షించు (3) కరుణా నముద్రా

పరిశుద్ధ మగు నాత్మ – వరము లిడు నాత్మ (2)
పరమానంద ప్రేమ – భక్తుల కిడుమా
పరమానంద ప్రేమ (3) భక్తుల కిడుమా

జనక కుమారాత్మ – లను నేక దేవ (2)
ఘన మహిమ చెల్లును – దనర నిత్యముగా
ఘన మహిమ చెల్లును (3) దనర నిత్యముగా

Parishudhdha Parishudhdha – Parishudhdha Prabhuvaa (2)
Vara Doothalainaa Nin – Varnimpa Galaraa
Vara Doothalainaa Nin (3) Varnimpa Galaraa

Parishudhda Janakuda – Paramaathma Roopuda (2)
Nirupama Bala Budhdhi – Neethi Prabhaavaa
Nirupama Bala Budhdhi (3) Neethi Prabhaavaa

Parishudhdha Thanayuda – Nara Roopa Dhaaruda (2)
Narulanu Rakshinchu – Karunaa Samudraa
Narulanu Rakshinchu (3) Karunaa Samudraa

Parishudhdha Magu Naathma – Varamu Lidu Naathma (2)
Paramaananda Prema – Bhakthula Kidumaa
Paramaananda Prema (3) Bhakthula Kidumaa

Janaka Kumaaraathma – Lanu Neka Deva (2)
Ghana Mahima Chellunu – Danara Nithyamugaa
Ghana Mahima Chellunu (3) Danara Nithyamugaa

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply