పరిశుద్ధాత్ముడా నీకే వందనం

పాట రచయిత: ఫిలిప్ గరికి
Lyricist: Philip Gariki

పరిశుద్ధాత్ముడా నీకే వందనం (4)
ఆదరణ కర్తా సమాధాన కర్త (2)
సర్వ సత్యములోనికి నడిపే
మా ప్రియా దైవమా (2)           ||పరిశుద్ధాత్ముడా||

స గ గ గ గ మ గ రి స ని ద ప
స గ గ గ గ మ గ ని గ మ
స గ గ గ గ మ గ రి స ని ద ప
ప ద ని రి స.. రి స

మాతోనే ఉండిన వేళ శక్తితో నింపబడుదుము
సర్వ లోకానికి మేము సాక్ష్యమిచ్చెదం (2)
శక్తి చేత కానే కాదు
బలముతోను కానే కాదు (2)
నీ ఆత్మ ద్వారా జరుగును కార్యములు
నీ వల్లే జరుగును మహిమలు (2)           ||పరిశుద్ధాత్ముడా||

దేవుని రాజ్యమనగా నీతియు సమాధానము
పరిశుద్ధ ఆత్మ యందలి ఆనందము (2)
ఆత్మ గల వాడే దేవుని వాడు
ఆత్మ మూలముగా జీవించును (2)
విజ్ఞాపనమును చేయును మన పక్షముగా
సమస్తమును బోధించును (2)           ||పరిశుద్ధాత్ముడా||

Parishuddhaathmudaa Neeke Vandanam (4)
Aadarana Karthaa Samaadhaana Kartha (2)
Sarva Sathyamuloniki Nadipe
Maa Priya Daivamaa (2)          ||Parishuddhaathmudaa||

Sa Ga Ga Ga Ga Ma Ga Ri Sa Ni Da Pa
Sa Ga Ga Ga Ga Ma Ga Ni Ga Ma
Sa Ga Ga Ga Ga Ma Ga Ri Sa Ni Da Pa
Pa Da Ni Ri Sa.. Ri Sa

Maathone Undina Vela Shakthitho Nimpabadudumu
Sarva Lokaaniki Memu Saakshyamichchedam (2)
Shakthi Chetha Kaane Kaadu
Balamuthonu Kaane Kaadu (2)
Nee Aathma Dwaaraa Jarugunu Kaaryamulu
Nee Valle Jarugunu Mahimalu (2)          ||Parishuddhaathmudaa||

Devuni Raajyamanagaa Neethiyu Samaadhaanamu
Parishuddha Aathma Yandali Aanandamu (2)
Aathma Gala Vaade Devuni Vaadu
Aathma Moolamugaa Jeevinchunu (2)
Vignaapanamunu Cheyunu Mana Pakshamugaa
Samasthamunu Bodhinchunu (2)          ||Parishuddhaathmudaa||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply