నీ పద సేవయే చాలు

పాట రచయిత: దియ్యా ప్రసాద రావు
Lyricist: Diyya Prasada Rao

నీ పద సేవయే చాలు
యేసు నాకదియే పది వేలు
నీ పద సేవయే చాలు
నీ పద జ్ఞానము నాకిలా క్షేమము
నీ పద గానము నాకిలా ప్రాణము (2)          ||నీ పద||

నీ నామమునే స్తుతియింపగను
నీ వాక్యమునే ధ్యానింపగను (2)
నీ రాజ్యమునే ప్రకటింపగను (2)
దీవెన నాకిలా దయచేయుమా           ||నీ పద||

నీ దరినే నివసింపగను
జీవమునే సాధింపగను (2)
సాతానును నే నెదిరింపగాను (2)
దీవెన నాకిలా దయచేయుమా            ||నీ పద||

నీ ప్రేమను నే చూపింపగను
నీ త్యాగమునే నొనరింపగను (2)
నీ సహనమునే ధరియింపగను (2)
దీవెన నాకిలా దయచేయుమా            ||నీ పద||

Nee Pada Sevaye Chaalu
Yesu Naakadiye Padi Velu
Nee Pada Sevaye Chaalu
Nee Pada Gnaanamu Naakila Kshemamu
Nee Pada Gaanamu Naakila Praanamu (2)        ||Nee Pada||

Nee Naamamune Sthuthiyimpaganu
Nee Vaakyamune Dhyaanimpaganu (2)
Nee Raajyamune Prakatimpaganu (2)
Deevena Naakila Dayacheyumaa           ||Nee Pada||

Nee Darine Nivasimpaganu
Jeevamune Saadhimpaganu (2)
Saathaanunu Ne Nedirimpaganu (2)
Deevena Naakila Dayacheyumaa           ||Nee Pada||

Nee Premanu Ne Choopimpaganu
Nee Thyaagamune Nonarimpaganu (2)
Nee Sahanamune Dhariyimpaganu (2)
Deevena Naakila Dayacheyumaa           ||Nee Pada||

 

 

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply