కృపా సత్య సంపూర్ణుడా

పాట రచయిత: హోసన్నా మినిస్ట్రీస్
Lyricist: Hosanna Ministries

స స స ని స గ… స స స ని స గ
స స స ని స గ మ ప
మ మ మ గ ప మ… మ మ మ గ ప మ
మ మ మ గ ప మ గ స

కృపా సత్య సంపూర్ణుడా (2)
కృపామయుడా
కృప చూపుటే నీ సంకల్పమా       ||కృపా||

స ని స ని మ ప
ని ప ని ప గ మ
ప మ ప మ గ ని స

నీ కృప నను విడువక
శాశ్వతముగా కాచెనుగా (2)
మార్పులేని నీ మహా కృపలో (2)
మహిమ రాజ్యమున చేర్చుమా       ||కృపా||

నీ కృప అభిషేక తైలమై
నా తలపై ప్రోక్షించినావు (2)
నిత్యముండు నీ కృపతో (2)
నిరతము నను గావుము ప్రభువా       ||కృపా||

స గ స గ గ… స గ స మ మ… గ మ గ ప ప
మ ప మ ని ని… ప ని ప స స (2)
ప ని స గ స ని… మ ప ని స ని ప
గ మ ప ని ప మ… గ మ గ రి స (2)

నీ కృప రక్షణ దుర్గమై
నా ముందర నడచిన ప్రభువా (2)
అడ్డుగా వచ్చుఁ సాతాను బలమును (2)
హతమొందించెద నీ కృపతో       ||కృపా||

Sa Sa Sa Ni Sa Ga… Sa Sa Sa Ni Sa Ga
Sa Sa Sa Ni Sa Ga Ma Pa
Ma Ma Ma Ga Pa Ma… Ma Ma Ma Ga Pa Ma
Ma Ma Ma Ga Pa Ma Ga Sa

Krupaa Sathya Sampoornudaa (2)
Krupaamayudaa
Krupa Choopute Nee Sankalpamaa       ||Krupaa||

Sa Ni Sa Ni Ma Pa
Ni Pa Ni Pa Ga Ma
Pa Ma Pa Ma Ga Ni Sa

Nee Krupa Nanu Viduvaka
Shaashwathamugaa Kaachenugaa (2)
Maarpuleni Nee Mahaa Krupalo (2)
Mahima Raajyamuna Cherchumaa       ||Krupaa||

Nee Krupa Abhisheka Thailamai
Naa Thalapai Prokshinchinaavu (2)
Nithyamundu Nee Krupatho (2)
Nirathamu Nanu Gaavumu Prabhuvaa       ||Krupaa||

Sa Ga Sa Ga Ga… Sa Ga Sa Ma Ma… Ga Ma Ga Pa Pa
Ma Pa Ma Ni Ni.. Pa Ni Pa Sa Sa (2)
Pa Ni Sa Ga Sa Ni… Ma Pa Ni Sa Ni Pa
Ga Ma Pa Ni Pa Ma… Ga Ma Ga Ri Sa (2)

Nee Krupa Rakshana Durgamai
Naa Mundara Nadachina Prabhuvaa (2)
Addugaa Vachchu Saathaanu Balamunu (2)
Hathamondincheda Nee Krupatho       ||Krupaa||

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply