అత్యున్నత సింహాసనముపై

పాట రచయిత: అంశుమతి మేరి
Lyricist: Amshumathi Mary

అత్యున్నత సింహాసనముపై – ఆసీనుడవైన దేవా
అత్యంత ప్రేమా స్వరూపివి నీవే
ఆరాధింతును నిన్నే (2)
ఆహాహా.. హల్లెలూయా – ఆహాహా.. హల్లెలూయా (3)
ఆహాహా.. హల్లెలూయా – ఆహాహా.. ఆమెన్

ఆశ్చర్యకరుడా స్తోత్రం
ఆలోచనకర్త స్తోత్రం
బలమైన దేవా నిత్యుడవగు తండ్రి
సమాధాన అధిపతి స్తోత్రం (2)            ||ఆహాహా||

కృపా సత్య సంపూర్ణుడా స్తోత్రం
కృపతో రక్షించితివే స్తోత్రం
నీ రక్తమిచ్చి విమోచించినావు
నా రక్షణకర్త స్తోత్రం (2)                    ||ఆహాహా||

స్తుతులపై ఆసీనుడా స్తోత్రం
సంపూర్ణుడా నీకు స్తోత్రం
మా ప్రార్థనలు ఆలకించువాడా
మా ప్రధాన యాజకుడా స్తోత్రం (2)     ||ఆహాహా||

మృత్యుంజయుడా స్తోత్రం
మహాఘనుడా స్తోత్రం
మమ్మును కొనిపోవ త్వరలో రానున్న
మేఘ వాహనుడా స్తోత్రం (2)             ||ఆహాహా||

ఆమెన్ అనువాడా స్తోత్రం
అల్ఫా ఒమేగా స్తోత్రం
అగ్ని జ్వాలలవంటి కన్నులు గలవాడా
అత్యున్నతుడా స్తోత్రం (2)                 ||ఆహాహా||

Athyunnatha Simhaasanamupai – Aaseenudavaina Devaa
Athyantha Premaa Swaroopivi Neeve
Aaraadhinthunu Ninne (2)
Aahaahaa.. Hallelujah – Aahaahaa.. Hallelujah (3)
Aahaahaa.. Hallelujah – Aahaahaa.. Aamen

Aascharyakarudaa Sthothram
Aalochanakarthaa Sthothram
Balamaina Devaa Nithyudavagu Thandri
Samaadhaana Adhipathi Sthothram (2)         ||Aahaahaa||

Krupaa Sathya Sampoornudaa Sthothram
Krupatho Rakshinchithive Sthothram
Nee Rakthamichchi Vimochinchinaavu
Naa Rakshanakartha Sthothram (2)               ||Aahaahaa||

Sthuthulapai Aaseenudaa Sthothram
Sampoornudaa Neeku Sthothram
Maa Praarthanalu Aalakinchuvaadaa
Maa Pradhaana Yaajakudaa Sthothram (2)    ||Aahaahaa||

Mruthyunjayudaa Sthothram
Mahaaghanudaa Sthothram
Mammunu Konipova Thvaralo Raanunna
Megha Vaahanudaa Sthothram (2)                 ||Aahaahaa||

Aamen Anuvaadaa Sthothram
Alphaa Omegaa Sthothram
Agni Jvaalalavanti Kannulu Galavaadaa
Athyunnathudaa Sthothram (2)                        ||Aahaahaa||

Chords Credits: Brother Oliver Paul

G      C      G   Em   C   Am
Athyunnatha Simhaasanamupai – Aaseenudavaina Devaa
C     Am    D     
Athyantha Premaa Swaroopivi Neeve
C   D     G
Aaraadhinthunu Ninne (2)
G      C   D        G  Em G
Aahaahaa.. Hallelujah – Aahaahaa.. Hallelujah (3)
      Am   D         G
Aahaahaa.. Hallelujah – Aahaahaa.. Aamen
G    C    G 
Aascharyakarudaa Sthothram
     Em   C  
Aalochanakarthaa Sthothram
Am    C   D      
Balamaina Devaa Nithyudavagu Thandri
C      D     G 
Samaadhaana Adhipathi Sthothram (2)     ||Aahaahaa||

G       C      G
Krupaa Sathya Sampoornudaa Sthothram
     Em       C
Krupatho Rakshinchithive Sthothram
Am     C    D  
Nee Rakthamichchi Vimochinchinaavu
C      D   G  
Naa Rakshanakartha Sthothram (2)        ||Aahaahaa||

G      C     G   
Sthuthulapai Aaseenudaa Sthothram
       Em   C 
Sampoornudaa Neeku Sthothram
Am C      D 
Maa Praarthanalu Aalakinchuvaadaa
C  D          G 
Maa Pradhaana Yaajakudaa Sthothram (2)  ||Aahaahaa||

G    C   G 
Mruthyunjayudaa Sthothram
   Em    C  
Mahaaghanudaa Sthothram
Am   C     D
Mammunu Konipova Thvaralo Raanunna
C   D     G 
Megha Vaahanudaa Sthothram (2)         ||Aahaahaa||

G   C    G
Aamen Anuvaadaa Sthothram
    Em   C 
Alphaa Omegaa Sthothram
Am  C       D 
Agni Jvaalalavanti Kannulu Galavaadaa
C   D     G 
Athyunnathudaa Sthothram (2)            ||Aahaahaa||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

2 comments

Leave a Reply

%d bloggers like this: