తండ్రీ దేవా

పాట రచయిత: టెన్నీ జినాన్స్ జాన్
తెలుగు అనువాదం: క్రిస్టోఫర్ చాలూర్కర్ & దీపక్ దినకర్
Lyricist: Tenny Jinans John
Telugu Translation: Christopher Chalurkar & Deepak Dinakar

Download Lyrics as: PPT