ఏం చేసానయ్యా నీకోసం

పాట రచయిత: సిరివెళ్ల హనోక్
Lyricist: Sirivella Hanok

ఏం చేసానయ్యా నీకోసం ఈ బ్రతుకునిచ్చావని (2)
ఏం మోసానయ్యా నీకోసం నీవు నన్ను చూచావని (2)
ఒక్కరినైనా ఒక ఆత్మనైనా
రక్షించానా నీకై వెలిగించానా (2) ||ఏం చేసానయ్యా||

ప్రాణమిచ్చావయ్యా బుద్ధినిచ్చావయ్యా
మాటలిచ్చావయ్యా నాకు బ్రతుకు నేర్పావయ్యా (2)
ఎన్ని ఇచ్చినా నిన్నే నేను ఘనపరచానా
నిన్నే ఎదిరించానా (2)
ఇప్పటికైనా నీ కోసం నే కష్టపడతానయ్యా (2)
నాకున్నవన్ని నీ పనిలో వాడనిస్తానయ్యా (2) ||ఏం చేసానయ్యా||

ధనమునిచ్చావయ్యా ఘనతనిచ్చావయ్యా
శ్రద్ధ నిలిపావయ్యా పోషింప జేసావయ్యా (2)
ఎన్ని ఇచ్చినా నీకై నేను ఖర్చయ్యానా
నా కడుపు నింపుకున్నానా (2) ||ఇప్పటికైనా ||

ఇల్లునిచ్చావయ్యా వాహనమునిచ్చావయ్యా
భాగ్యమిచ్చావయ్యా నాకు సుఖమునిచ్చావయ్యా (2)
ఎన్ని ఇచ్చినా నీకై నేను కష్టించానా
సోమరినైపోయానా (2) ||ఇప్పటికైనా ||

Em Chesaanayyaa Neekosam Ee Brathukunichchaavani (2)
Em Mosaanayyaa Neekosam Neevu Nannu Choochaavani (2)
Okkarinainaa Oka Aathmanainaa 
Rakshinchaanaa Neekai Veliginchaanaa (2) ||Em Chesaanayyaa||

Praanamichchaavayyaa Budhdhinichchaavayyaa
Maatalichchaavayyaa Naaku Brathuku Nerpaavayyaa (2)
Enni Ichchinaa Ninne Nenu Ghanaparachaanaa
Ninne Edirinchaanaa (2)
Ippatikainaa Nee Kosam Ne Kashtapadathaanayyaa (2)
Naakunnavanni Nee Panilo Vaadanisthaanayyaa (2) ||Em Chesaanayyaa||

Dhanamunichchaavayyaa Ghanathanichchaavayyaa
Shradhdha Nilipaavayyaa Poshimpa Jesaavayyaa (2)
Enni Ichchinaa Neekai Nenu Kharchayyaanaa
Naa Kadupu Nimpukunnaanaa (2) ||Ippatikainaa||

Illunichchaavayyaa Vaahanamunichchaavayyaa
Bhaagyamichchaavayyaa Naaku Sukhamunichchaavayyaa (2)
Enni Ichchinaa Neekai Nenu Kashtinchaanaa
Somarinaipoyaanaa (2) ||Ippatikainaa||

 

 

FavoriteLoadingAdd to favorites

1 comment

Leave a Reply

%d bloggers like this: