నీవు తప్ప నాకీ లోకంలో

పాట రచయిత: మైలబత్తుల యేసు పాదం
Lyricist: Mylabatthula Yesu Padam


నీవు తప్ప నాకీ లోకంలో ఎవరున్నారయ్యా
నీకు తప్ప నాలో ఎవరికీ చోటే లేదయ్యా (2)
దావీదు కుమారుడా నన్ను దాటిపోకయ్యా
నజరేతు వాడా నను విడిచిపోకయ్యా (2)           ||నీవు||

గ్రుడ్డివాడినయ్యా నా కనులు తెరువవా
మూగవాడినయ్యా నా స్వరమునీయవా (2)
కుంటివాడినయ్యా నా తోడు నడువవా (2)           ||దావీదు||

లోకమంత చూచి నను ఏడిపించినా
జాలితో నన్ను చేరదీసిన (2)
ఒంటరినయ్యా నా తోడు నిలువవా (2)           ||దావీదు||

నా తల్లి నన్ను మరచిపోయినా
నా తండ్రి నన్ను విడచిపోయినా (2)
తల్లిదండ్రి నీవై నన్ను లాలించవా (2)           ||దావీదు||


Neevu Thappa Naakee Lokamlo Evarunnaarayyaa
Neeku Thappa Naalo Evariki Chote Ledayyaa (2)
Daaveedu Kumaarudaa Nannu Daatipokayyaa
Najarethu Vaadaa Nanu Vidichipokayyaa (2)            ||Neevu||

Gruddivaadinayyaa Naa Kanulu Theruvavaa
Moogavaadinayaa Naa Swaramuneeyavaa (2)
Kuntivaadinayyaa Naa Thodu Naduvavaa (2)         ||Daaveedu||

Lokamantha Choochi Nanu Edipinchinaa
Jaalitho Nannu Cheradeesina (2)
Ontarinayyaa Naa Thodu Niluvavaa (2)         ||Daaveedu||

Naa Thalli Nannu Marachipoyinaa
Naa Thandri Nannu Vidachipoyinaa (2)
Thalli Dandri Neevai Nannu Laalinchavaa (2)         ||Daaveedu||

FavoriteLoadingAdd to favorites

7 comments

  1. గ్రేట్ సాంగ్, థాంక్స్ జీసస్ అండ్ రాసినవారికి 🙏🏻🙇🏻‍♂️

Leave a Reply

%d bloggers like this: