ఓ ఇశ్రాయేలు

పాట రచయిత: సీయోను గీతాలు
Lyricist: Songs of Zion

ఓ ఇశ్రాయేలు నీదు భాగ్యమెంతో గొప్పది
యెహోవా రక్షించిన నిన్ను పోలినవాడు ఎవ్వడు – (2)      ||ఓ ఇశ్రాయేలు||

భయపడకు నేను నీ
కేడెమును బహుమానమున్ (2)
అత్యధికముగా చేతునని (2)
యెహోవా దేవుడే పల్కెన్ (2)      ||ఓ ఇశ్రాయేలు||

సర్వోన్నతుని రాజ్యము
శాశ్వతంబు నిక్కము (2)
తొలగిపోదు ఎన్నడూ (2)
లయము కాదు ఎన్నడూ (2)      ||ఓ ఇశ్రాయేలు||

నీవు భయపడకుము
బాధించువారు రాకుండను (2)
దూరముగా నుంచి యున్నాను (2)
నీకు తోడైయున్నాను (2)      ||ఓ ఇశ్రాయేలు||

O Ishraayelu Needu Bhaagyamentho Goppadi
Yehovaa Rakshinchina Ninnu Polinavaadu Evvadu – (2)      ||O Ishraayelu||

Bhayapadaku Nenu Nee
Kedemunu Bahumaanamun (2)
Athyadhikamugaa Chethunani (2)
Yehovaa Devude Palken (2)      ||O Ishraayelu||

Sarvonnathuni Raajyamu
Shaashwathambu Nikkamu (2)
Tholagipodu Ennadu (2)
Layamu Kaadu Ennadu (2)      ||O Ishraayelu||

Neevu Bhayapadakumu
Baadhinchuvaaru Raakundanu (2)
Dooramugaa Nunchi Yunnaanu (2)
Neeku Thodaiyunnaanu (2)      ||O Ishraayelu||

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply