మహిమ నీకే ఘనత నీకే

పాట రచయిత: రవీందర్ వొట్టెపు
Lyricist: Ravinder Vottepu


మహిమ నీకే ఘనత నీకే – నీతి సూర్యుడా (2)
న్యాయాధిపతియైన నా యేసయ్యా – నీకే ఆరాధన (2)
ధనవంతులను అణచేవాడవు
జ్ఞానులను సిగ్గుపరచువాడవు (2)
దరిద్రులను లేవనెత్తువాడవు – నీవే రాజువు (2)
యుద్ధవీరుడా శూరుడా
లోకాన్ని గెలిచిన యేసయ్యా (2)

మార్గమే తెలియని అబ్రహామును – అనేకులకు తండ్రిగా చేసినావు
నెట్టివేయబడిన యోసేపుచే – అనేకులను కాపాడినావు            ||దరిద్రులను||

గొఱ్ఱెలకాపరియైన దావీదును – అనేకులకు రాజుగా చేసినావు
నోటి మాంద్యముగల మోషేచే – అనేకులను నడిపించినావు           ||దరిద్రులను||

Mahima Neeke Ghanatha Neeke – Neethi Sooryudaa (2)
Nyaayaadhipathiyaina Naa Yesayyaa – Neeke Aaraadhana (2)
Dhanavanthulanu Anachevaadavu
Gnaanulanu Sigguparachuvaadavu (2)
Daridrulanu Levanetthuvaadavu – Neeve Raajuvu (2)
Yuddhaveerudaa Shoorudaa
Lokaanni Gelichina Yesayyaa (2)

Maargame Theliyani Abrahaamunu – Anekulaku Thandrigaa Chesinaavu
Nettiveyabadina Yosepuche – Anekulanu Kaapaadinaavu           ||Daridrulanu||

Gorrela Kaapariyaina Daaveedunu – Anekulaku Raajugaa Chesinaavu
Noti Maandyamugala Mosheche – Anekulanu Nadipinchinaavu            ||Daridrulanu||

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply