యెహెూవాయే నా బలము

పాట రచయిత:
Lyricist:


యెహెూవాయే నా బలము
యెహెూవాయే నా శైలము (2)
యెహెూవాయే నా కోటయు
యెహెూవాయే నా కేడెము
యెహెూవాయే నా శృంగము
యెహెూవాయే నా దుర్గము (2)       ||యెహెూవాయే||

నా దీపము ఆరనీయక నన్ను వెలిగించెను
నా అడుగులు తడబడకుండా నన్ను నడిపించెను (2)
నా చేతులు యుద్ధము చేయ నాకు నేర్పించెను
నా పక్షమున తానేయుండి నన్ను గెలిపించెను (2)    ||యెహెూవాయే||

నాకు బలము అనుగ్రహించి నన్ను దృఢపరిచెను
నా శత్రువులకంటె నన్ను బహుగా తానే హెచ్చించెను (2)
నా జనులకు నాకు లోపరచి నన్ను ఘనపరచెను
నా ముందుగా తానే నడచి నన్ను బలపరచెను (2)    ||యెహెూవాయే||

Yehovaaye Naa Balamu
Yehovaaye Naa Shailamu (2)
Yehovaaye Naa Kotayu
Yehovaaye Naa Kedemu
Yehovaaye Naa Shrungamu
Yehovaaye Naa Durgamu (2)         ||Yehovaaye||

Naa Deepamu Aaraneeyaka Nannu Veliginchenu
Naa Adugulu Thadabakundaa Nannu Nadipinchenu (2)
Naa Chethulu Yuddhamu Cheya Naaku Nerpinchenu
Naa Pakshamuna Thaaneyundi Nannu Gelipinchenu (2)       ||Yehovaaye||

Naaku Balamu Anugrahinchi Nannu Dhrudaparichenu
Naa Shathruvula Kante Nanu Bahugaa Thaane Hechchinchenu (2)
Naa Janulaku Naaku Loparachi Nannu Ghanaparachenu
Naa Mundugaa Thaane Nadachi Nannu Balaparachenu (2)       ||Yehovaaye||

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply