యేసు కోసమే జీవిద్దాం

పాట రచయిత: జోయెల్ కొడాలి
Lyricist: Joel Kodali


యేసు కోసమే జీవిద్దాం యేసుతోనే పయనిద్దాం
యేసుని పోలి నడిచే సాక్షులం
యేసు విలువలు కలిగుందాం యేసు పిలుపునకు లోబడదాం
లోకములో యేసుని ప్రతినిధులం
శోధనలెదురైనా అవరోధములెన్నున్నా
విశ్వాసములో నిలకడగా నిలిచుందాం కడవరకు
ఈ జీవిత యాత్రలో లోతులు కనబడినా
లోబడకుందుము లోకముకు ఏ సమయములోనైనా        ||యేసు కోసమే||

నిందారహితులుగా జీవించుట మన పిలుపు
నీతియు పరిశుద్ధతయు ప్రభు కోరే అర్పణలు
యదార్ధవంతులుగా ఒక మంచి సాక్ష్యము
లోకమునకు కనపరచుటయు దేవుని పరిచర్యే
ప్రేమయు సహనము యేసుని హృదయము
కలిగుండుటకు పోరాడెదం ఆశతో అనుదినము       ||యేసు కోసమే||

యేసు స్వభామును ధరించిన వారలము
మరణం గెలిచిన క్రీస్తుని ప్రకటించే శిష్యులము
సంకటములు ఎదురైనా అవి అడ్డుగా నిలిచినను
రోశముగల విశ్వాసముతో ఆగకనే సాగెదము
రాజులు జనములు యేసుని చూచెదరు
విశ్వాసులు విశ్వాసములో స్థిరముగ ఉన్నప్పుడు       ||యేసు కోసమే||

Yesu Kosame Jeeviddaam Yesuthone Payaniddaam
Yesuni Poli Nadiche Saakshulam
Yesu Viluvalu Kaligundaam Yesu Pilupunaku Lobadadaam
Lokamulo Yesuni Prathinidhulam
Shodhanaledurainaa Avarodhamulennunnaa
Vishwaasamulo Nilakadagaa Nilichundaam Kadavaraku
Ee Jeevitha Yaathralo Lothulu Kanabadinaa
Lobadakundumu Lokamuku Ae Samayamulonainaa           ||Yesu Kosame||

Nindaarahithulugaa Jeevinchuta Mana Pilupu
Neethiyu Parishuddhathayu Prabhu Kore Arpanalu
Yadaardhavanthulugaa Oka Manchi Saakshyamu
Lokamunaku Kanaparachutayu Devuni Paricharye
Premayu Sahanamu Yesuni Hrudayamu
Kaligundutaku Poraadedam Aashatho Anudinamu              ||Yesu Kosame||

Yesu Swabhaavamunu Dharinchina Vaaralamu
Maranam Gelichina Kreesthuni Prakatinche Shishyulamu
Sankatamulu Edurainaa Avi Addugaa Nilichinanu
Roshamugala Vishwaasamutho Aagakane Saagedamu
Raajulu Janamulu Yesuni Choochedaru
Vishwaasulu Vishwaasamulo Sthiramuga Unnappudu              ||Yesu Kosame||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply