ఓ ప్రభువా ఓ ప్రభువా

పాట రచయిత: హోసన్నా మినిస్ట్రీస్
Lyricist: Hosanna Ministries

ఓ ప్రభువా… ఓ ప్రభువా…
నీవే నా మంచి కాపరివి (4)     ||ఓ ప్రభువా||

దారి తప్పిన నన్నును నీవు
వెదకి వచ్చి రక్షించితివి (2)
నిత్య జీవము నిచ్చిన దేవా (2)
నీవే నా మంచి కాపరివి (4)          ||ఓ ప్రభువా||

నీవు ప్రేమించిన గొర్రెలన్నిటిని
ఎల్లపుడు చేయి విడువక (2)
అంతము వరకు కాపాడు దేవా (2)
నీవే నా మంచి కాపరివి (4)          ||ఓ ప్రభువా||

ప్రధాన కాపరిగా నీవు నాకై
ప్రత్యక్షమగు ఆ ఘడియలలో (2)
నన్ను నీవు మరువని దేవా (2)
నీవే నా మంచి కాపరివి (4)          ||ఓ ప్రభువా||

O Prabhuvaa… O Prabhuvaa…
Neeve Naa Manchi Kaaparivi (4)     ||O Prabhuvaa||

Daari Thappina Nannunu Neevu
Vedaki Vachchi Rakshinchithivi (2)
Nithya Jeevamu Nichchina Devaa (2)
Neeve Naa Manchi Kaaparivi (4)         ||O Prabhuvaa||

Neevu Preminchina Gorrelannitini
Ellappudu Cheyi Viduvaka (2)
Anthamu Varaku Kaapaadu Devaa (2)
Neeve Naa Manchi Kaaparivi (4)         ||O Prabhuvaa||

Pradhaana Kaaparigaa Neevu Naakai
Prathyakshamagu Aa Ghadiyalalo (2)
Nannu Neevu Maruvani Devaa (2)
Neeve Naa Manchi Kaaparivi (4)         ||O Prabhuvaa||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

1 comment

Leave a Reply

%d bloggers like this: